P Minister wijkt niet voor bedreiging Hé t Pales tij usedrama HET EOTTEEDAMSCH PAROOL a Gebruikt Londen Marshalldollars voor steun aan Arabieren? Waarheen met het overschot aan groenten? 1 ;j&$ I WASHINGTON WENST OPHELDERING: „Palestina" bedreigt vriendschap tussen Engeland en Amerika Congres verboden te Batavia Wagons Lits-bonnen kosten 4 maanden Nederland viert dubbel feest Euwe uit Moskou vertrokken DUITS BEWIND DIT JAAR IN FUNCTIE In Duitsland gevallen Nederlanders worden overgebracht De onmachtige dompteur Mestvaalt is goedkoper dan transport naar Duitsland Prijzen in ons land worden lager De strijd om de bonloze melk Twijfel of huidige melkstroom aanhoudt Twee uur directeur van Philips Weerbericht Kersenprijzen vrij ;-'v ';'.V Zaterdag 22 Mei 1948 Red en Adm. Laage Horen Hf. Schiedam Tel 69301 Abenn.prtjfi pen week 0.31 per kwartaal 4/—, losse nummers 0.09 Opgericht deer de SÜchtlng „Het Parool" Achtste jaargang, No. 118 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankiert Amsterdanuche Bcmk^ te Rotterdam Dlrectewi 8. de Vries Hoofdredacteur; Th/Ramaker De Amerikaanse regering is van. plan het Congres een onder zoek te laten instellen naar de vraag, of Groot>Brittannië de Amerikaanse financiële hulp al dan niet gebruikt om de Arabische Jegers ia Palestina te steunen. Dit" werd te Washington bekend gemaakt nadat de republikeinse senator Owen Brewster had ver klaard, dat Britse officieren plus acht millioen pond sterling per jaar door Grcot-Brittannië werden afgestaan aan de Transjor- daanse1 grensmacht „op kosten van de Amerikaanse belasting betaler". De geruchten dat Amerika over weegt het uitvoerverbod van. wa pens naar het Midden-Oosten op .te heffen vinden 'voedsel in de be kendmaking. dat Truman da presi dent van de nieuwe Joodse staat, dx. Chaim Weizmann heeft uitge nodigd om de Palestijnse aangele genheden te bespreken. Het Joodse standpunt werd nog eens verduide lijkt door een telegram, dat de voorzitter van het Amerikaanse Joods congres, dr Stephen Wise, de president deed toekomen. Hierin wordt onmiddellijk stopzetting van Amerikaanse financiële hulp aan Engeland verzocht „totdat dit land ophoudt, Arabische legers te steu nen". Volgens Wise voert Engeland een agressie-oorlog tegen Israël. Perscritiek op Britten Zelfs de steeds uiterst gematig de „Christian Science Monitor" sloot zichbij de critiek van de Amerikaanse pers op Engel an ds rol" aan en schreef, dat „er voor de wereld alle reden is om ieder .land te wantrouwen, dat door de Engel sen is opgeleid." Alle grote Ameri kaanse bladen van Vrijdag bevat ten 'een als advertentie geplaatst artikel van de zionistische New York Post, waarin gezegd wordt, dat „er een dodelijke samenzwe ring bestaat tegen de wereldvrede cn dat Engdand hierbij betrokken is." V.S. waarschuwt Arabieren Thans blijkt, welke blunder de Arabieren hebben begaan door Amerikanen van 'een Amerikaans schip te halen. De V.S. hebben hierin aanleiding gezien de Arabie ren te waarschuwen zich jte ont houden van discriminerende han delingen ten opzichte van bezitters van Amerikaanse paspoorten op basis van. ras. kleur of geloof. De Amerikaanse-houding heeftin Karatsji tot een geweldige Moham medaanse demonstratie geleid, waarbij werd geroepen „weg met de Amerikaans-Sowjetrusslsche- - Zionistis che as". Van het oorlogstonefelPalestina kan. worden'*gemeld, dat de strijd om Jeruzalem nog. lang niet ten einde is. -De Joden beheersen nog altijd de gehele nieuwe wijk van Jeruzalem. Reuter meldt, dat de Klaagmuur door Arabieren is.ver overd. De Joodse wijk wordt in een ruïne veranderd. Voor hef eerst sinds de- strijd in de Heilige Stad verschenen nu ook vliegtuigen van de Joodse luchtmacht. De vliegtui gen van Israël hebben ook opera ties uitgevoerd in het punt van Gaza in Zuid Palestina. Diplomatieke tegenzet van republiek voorkomen Een Indonesisch nationaal con gres, dat de republikeinse organi satoren zich voorstelden te Batavia te houden, gaat niet dOor: dr. Van Kook heeft de bijeenkomst verbo den. De bedoeling der Republikei-, non was, een conferentie te honden over-de federale structuur van het toekomstige Indonesië. Deze "bijeen komst werd eer diplomatieke te genzet genoemd tegen de door dr. Van Mook georganiseerde conferen tie te Bandoeng, waar de deelsta ten vah de toekomstige Indonesi sche federatie, (evenwel zonder dn Republiek) de volgende week bijeenkomen om hetzelfde onder werp te bespreken. De economische politierechter te Amsterdam hield zich gisteren bezig, met de uitgebreide distributie-frau debu de Wagons Lits. Een werkster fungeerde als een soort makelaar, die de bonnen via een vriendin van de chef van de Wagons Lits ontving en deze daar na doorverkocht aan een ieder, die. zich er voor interesseerde. 'Duizen den coupures suiker, margarine, koffie, thee en eieren kwamen op deze wijze in de hoofdstedelijke zwarte handel terecht Tegenover de politierechter gaf de werkster de. feiten volmondig toe. 20dat deze zaak vrij eenvoudig was Haar verdediger belichtte in het kort de omstandigheden, welke deze vrouw, die nog nimmer tevo ren met de politie in. aanraking is geweest, tot deze praktijken hebben gebracht. Zü i.=? werkzaam als werk ster in de speelkamer var. het Cen traal Station tegen een vergoeding van.twaalf gulden per week. Tezamen met f S.50; die zij voor een .verhuurde 'kamer ontvangt, vormt dit haar gehele inkomen Haar man is in de oorlog overleden. De politierechter veroordeelde haar tot vier maanden, waarvan twee voorwaardelijk mot een proef tijd van twee jaar. Verliezen in Indonesië De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen week dc navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Sold. C. "W. -J. van Ooycn, legemr. 250327145, afkom- aug uit beneden-Leeuwen, (gem. Wamel) gesneuveld 15 Mei 1048. Timmerman 2e kl. E. Plomp 'stbnr. 31315, afkomstig uit Dordrecht, gesneuveld 15- Mei 1948. De minister van Binnenlandse Zaken heeft medegedeeld, dat. de ministerraad de datum voor de viering van. het re geringsjubileum van Koningin Wilbcl- mina.en van dc 300-Jarige onafhanke^ Itjkhcid van Nederland-heeft vastge steld op- Dinsdag 31 Augustus 1848 Dr. Max-'Eawo is.Vrijdag per vlieg tuig uit Moskou - -vertrokken, tezamen -met de Nederlandse tolk Bcve, de acha te* 'Kortlever en Sanyjel Reshevsky. In een Tass-'bericht werd gemeld, dat zij op het vliegveld uitgeleide werden ge daan door óe autoriteiten van de re- Berin i?5-sport commissie, de Russische vereniging voor culturele betrekkingen met het buitenland en de Russische spelers van het toumool. Op of omstreeks 1 September zal de eerste stap worden gezet op de weg naar een regering voor West- Du itsland. Dan zal nl. een. consti tuerende vergadering worden bij eengeroepen, die een grondwet voor dit gebied zal opstellen. Nog dit jaar zal West-Dultsland een re gering hebben. Dit Is besloten door Amerika, Engeland, Frankrijken de Benelux-landen, die hierover tij dens hun Londense conferentie over West-Duitslands toekomst tot een accoord zijn gekomen. Aangelegenheden -betreffendeÖe exporthandel, het, muntwezen de buitenlandse politiek: van dit „halve Duitsland"zullen afhanke lijk zijn yan de bezettende mo gendheden - de V.S,, Groot-Brït- tanniëenFrankrijk want deze houden het r^Sht van veto in deze jewestiëk/ -'.VïV-^y Moeilijkheden, van technische aard, die 'de conferentie te Londen, hebben opgehouden,, waren - de ëisën van-Frankrijk en de Benelux- landen die enige garanties eisten ten aanzien van de beperking van de Duitse oorlogsindustrie. Men is echter tot overeenstemming geko men: een internationale autoriteit zal - het toezicht uitoefenen op de productie vah steenkool, cokes eri ijzererts in het Ruhrgebied. Deze raad" zal, gelijk reeds gemeld, .ze-: ven leden tellen (de zes landen van de Londense conferentie, plus Duitsland); de drie bezettingsmo- gendheden krijgen elk twee stem men, de vier andere landen (Bene lux- en Duitsland) elk een stem in dit college. •X. Dc 'Ncdcrlahdse regering heeft'in beginsel besloten. - de stoffelijke overschotten .van Nederlanders, die in Duitsland als slachtoffers van oorlog'of terreur zijn gevallen, naar .ons land te,laten overbrengen. Het eerste transpart- zal vermoedelijk Zaterdag 29-JVIei Of"hLhet begin van ae daarop volgende weck uit Ber lijn in Amersfoort aankomen,. Te Amersfoort zullen de stoffelijke overschotten in een dodenhal wor den ondergebracht of, indien nodig, tijdelijk op kerzhoven ter- plaatse of in de omgeving wórden, .begraven. ENE RGl De Vlaardinaen 80, de „Gesina"* schipper C. van Oosten, bracht als eerste reeds-Vrijdag Zfdh kantje Hollandse Nieuwe binden, waarvoor na tmitUjk zeer grote belangstelling,, be stond. De kooplustigen, die straks op de veiling oillen;bieden, genieten reeds van het kostelijk 'zeebanket, - - - - (Van onze "Haagse redacteur) T-ToEWEL de kansen op een bevredigende régeling- van het geéchil met öe -Amerikaanse bezcttincsautoritclten over de levering van Nederlandse groenten aan Duitsland door een Initiatief van de Amerikaanse ambassade in Den Haag Iets schenen te zjjn verbeterd, gaan nu al wekenlang onze groenten zonder betaling naar' Duitsland. Het behoeft geen verwondering te wekken, dat hier vele stemmen rijn opgegaaixom de groenten liever naar de mestvaalt te latenr gaan, dam zo naar/Didtsland te brengen. Het eerste zou nog goedkoper zijn, om dat Nederland nu bovendien de transportkosten nogijnoet betalen. De hoge prijzen, golden in. y;i land voor groenten als bloemkool, andijvie etc., die andere, jaren', om deze t|jd nog nauwelijks op de; marktzijn... Dat mén daarvoor yr^ hoge prijzen moet betalen acht men !n tulnderskringen redelijk, omdat het primeurs zijn. Daling al begonnen Intussen z|jn de laatste twee da gen de prijzen van bloemkool al la ger geworden door het ruimere aanbod. Dat Js voor de consumen ten, zo zeggen de tuinders, een meevaller, want deze toestand is aanzienlijk vroeger ingetreden dan andere jaren. De! regering volgt de groentepif- zen zeer nauwgezet. Op het .ogen blik worden de prijzen niet te hoog geacht Er ia echter'binnéa. korte tijd een aanzienlijke prijsdaling te, .verwachten, welke zoals gezegd, voor- bloemkool reeds is Ingetreden; Ontwikkelt deze daling zich.- - nor maal, - dan is een lhgtiiPen ook op een later tijdstip niet te verwach ten; Zou dé regering echter do indruk krijgen dat op bepaalde plaatsen, de Prijzen kunstmatig boven een. rede lijk peil worden gehouden, dan zal men niet aarzelen, maatregelen to treffen, die aan een dergeljjko on gezonde toestand een einde maken. Wat de financiële conse qualities aangaat zou voordeze oplossing nog wel lets to zeggen zijn". Doch niemand kan volhouden dat een vernietiging van groenten op zo grote-schaal moreel verantwoord ts. Van verschillende -rijden is daartegen aangevoerd, dat het- beter;is, deze .groentendan maar .op de Nederlandse markt te brengen, opdat dit grtcë zou bijdragen de hoge, te hoge, prezen van de groenten in Ne- aerland af tè breken en - de groenten binnen het bereik van de gehele bevolking te bren gen. Indien dit. advies een-op lossing zou inhouden, danzou die oplossing ongetwijfeld -• ge- kozen rijn,want niets zou aan meer voor de hand liggen. 'De zaak is echter anders. Voor export naar Duitsland komen' uit sluitend groenten in. aanmerking,' waarvan-in. Nederland zelf vol doende is. Tot het: einde van de' vo rige week had men 6 ntillioen kg. naar .Duitsland, geleverd,, waarvan 4. millioen kg., bieten, 1% millioen kg. spinazie en verder sla. en der gelijke groenten.' (Van onze Haagse redacteur) Bedreiging: is nu juist niet het aangewezen middel om vruchtbare besprekingen te forceren, deelde ons vanmorgen het .departement van Landbouw, Visserij en Voed selvoorziening mede, in antwoord op de vraag, welk standpunt de overheid zal innemen tegenover de els van dc melkhandelaren om de melk distributie op te heffen. De vraag of de door de melkhan dels ren aangekondigde actie zal doorgaan is overigens nog volko men open. Want van een algemene actie.zal geen sprake zijn, nu zeker is dat de confessioneel georgani seerde mclkhandelaren dc methode van hun collega's niet zullen vol gen en nu bovendien de vakgroep nog nadrukkelijk haar afkeuring over dit besluit heeft uitgesproken Geheel los van deze actie is de vraag of de melkdistributie gehand haafd moet worden het'onderwerp van een diepgaand onderzoek. Overhaast zal men daarbij" niet te werk gaan. Ook vorig jaar heeft men immers op het ogenblik dat ae melkproductie een. top- had bereikt krachtig op opheffing van de - dis tributie aangedrongen. 2». plaats daarvan' moest aan het eind yan het j aar het melkrantsoen worden ver- laagd, -.ri/y. Ongetwijfeld, zijn de omstandig heden mü beter. Vandaar dat .na een herstel van het rantsoen, op de oude hoogte een verhoging en ver volgens nog een- tijdelijke verho ging is ingevoerd; deze laatste geldt voor zes - tot acht weken, - waarin, men dan dé tijd heeft om de afne ming te bestuderen,. Hét gevaar voor clandestien kamen, een overweging welke vorig jaar nog zeer sterk van invloed op de beslissingen is geweest, is dit jaar sterk in be tekenis gedaald, omdat de melkprijzen thans verhoogd zijn en omdat de keuzebon. voor boter-margarine de neiging tot clandestien 'kamen stellig aan zienlijk heeft doen verminde ren. Dit alles zou kunnen pleiten voor een opheffing van de melkdistribu. tie. Men moet echter toch nog nauwkeurig onderzoeken of niet de vrijmaking van de melk een ver mindering van de export van melk vet zou kunnen betekenen en of ook de belangstelliog^voor melk niet zó groot zal zijn, cat de vraag later in het seizoen; als men over de top van thans heen zal zijn hét' aanbod zal overtreffen. Want 'niets schuwt mén zo .zeer als het .weer rantsoeneren; .van artikelenwelke l-eeds vrij zijn gegeven. Dit .onder zoek is ingeluid met de tijdelijke verhoging van vorige, week. - Over de uitslag valt niets té zeggen en men kan dan-ook nauwelijks ver wachten dat de regering aan het standpunt van de melkhandelaren tegemoet zal kom en j vóór de resul- Jonge vliegeniers jimmy Dodard, II jaar, en Ro bert Peterson. d2 jaar, besloten, na in gcïUustreerde kindertijdschriften de grondbeginselen der - aviatiek té hebben béstnaeérd; nu eens: tot de practijk: over te -gaan,. Zij'wtsten aan de. waakzaamhdd vari het per- sonde! van hét: plaatselijk vliegveld te o ntsnsppeh, en gingen niet eert éénmotorig vliegtuig met twee plaatsen; ae lacht in,- Na een vlucht van bijna 200 kilometer, die hen- tot vték hij' de 'grenzen van Tëxas bracht, keerden zij naar hun uit gangspunt 'tertsg^ ere voerden een onberispelijke landing vit. Teen de poUtieragent .van het vliegveld hen ondervroeg, xeidènh zij eenvoudig: „alles .liep op rolletjes". taten bekend zijn. En zeker zal zij dat niet doen, zolang het mes ruet is opgeborgen. Intussen heeft men de hoop aat de melkhandelaren niet tot uitvoe ring van hun besluit zullen over gaan. Op grond van deze hoop heeft men nog geen speciale maatregelen genomen, doch gaat, het dreigement in vervulling, dan zal men zeker niet aarzelen, zó werd ons medege- deeld om maatregelen te treffen.' .Nader vernemen wij, dat het de bedoeling is dat heden, Zaterdag een bespreking al plaats vinden tussen de minister en de Federatie van Melkhandelaren om langs de ze weg te komen tot een vergelijk- „Geuzenleider" komt voor „Als. Mussert en.' Van Rappard van dc kaart zijn, word ik de grote man in Nederland". Deze en der gelijke; verhalen vertelde de Haag-, se advocaat mr Th.:Boddez, tijdens de bezetting aan verschillende men sen, dié" heden tegen hem' getuig- Iden.- voor het. tribunaal. v - Mr, B.. die in 1944 door de Duit sers tot directeur-generaal van :Phl- lips werd benoemd ener volgen» zijn zeggen twee uuren; een kwar-. tier In functie was, .ontkende.thans." veel en bagatelliseerde derest der afgelegde verklaringen. f Evénwel: erkende- hij zijn relatie- met de Duitse minister Frank', later „Protektor"- in. Polen, die voor de. oorlog zijn juridisch correspondent was. Hij erkende eveneens de op richter te zijn van de nationaal-so cialistisch gerichte stichting ..Volks groep der Geuzen**, welke - greep in Februari 1940door de Nederlandse regering verboden..wp'-d. alsook dat hiï gepcogd heefr deze organisatie tijdens de bezetting nieuw leven in te blazen.. Volgens sommige getuigen -heeft het: „illegaal" werk van mr B:,' die 50.000 gulden toucheerde ojn enige: Philips employe's .vutdeDmtse handen te redden., niets uitgehaalde, Deverdachte bew.-s—de :het tegen- ^gestelde. '-'J- Om half négen *s avonds vand 'de president/ het welletjes en schorste.' de zaak voor een. dag.' KOUDER Weersverwachting, gel- *^">1 V dig tot ZondagavoniJ: Wlweiend bevolkt weer met hier en daar enkele buien. Matige, langs de Waddenkust na en dan krachtige Noord-Weste lijke wind. Morgen over dag kouder dan vandaag Zondag 23 Mei: Zon 20.3a; maan op ^Maandag 24 l 20.40- maan onder 23 Mei. Hoog waterrte R'dam: Ie tij 4.40 uur,- 2o th 17.17 uur. .24 Mei. Hoog water to'R'dam: le tij: 5.21 uur, 2o t(j 17.58 uur. Wearnemthgen te R'dam: 763,4 lucht druk; West'3 wind; 124 temp.: max. 14,8 (gistermiddag 1.25 uur); min. 8.8 (hedenmorgen 1.15 uur). WearHMteldhaid: bewolkt. r XJ ET. PALESTIJNSE DRAMA'is -1- niet minder eèn. Britse dan een1 Joodse tragédie.. Het is een. epi- so de aan. het, einde van Engelands koloniale tijdperk,-waarop .het later ven, dat op geen manier te veront- de Exodus toonde, hoezeer de En- Maar vele Britten zijn nu eén- blrirfpn hPt schuldigen' is. Maarwas er geen gelsen uit het spoor van hun ge- maal van streek. De Times betoog- verontschuldiging, verklaring was bruikelijk fatsoen raakten. Zij kre- de dat de Balfour-declaratie de flwnrinw pÏ.Palestijns er te over voor de desperate ver- gen alle Joden in Palestina tegen Joden wel een nationaal tehuis bad t£v i* wrp- - bittering, de onbetoomde wraak- 'zich. En hun vergelding was weer, toegezegd, 'maar niet een zelfstau- 4^1 zuchtvan deze Joden, voor het de Joden, zoveel, zij konden te ont- dige staat! Is in de Arabische we- SaV vorendeel autochthone zonen des wapenen, en de-Arabieren van wa- reld dan voor de Joden.een natio- t: XT ilands. Al te gemakkelijk lieten de penen te voorzien, zeer goed we- naai tehuis mogelijk, onderAra- VanIo -Britse militairen zich door hun, op terd wat deze van zins waren bische heerschappij? Wij kunnen Jlrir zich 2elf daartegenover begrijpe- daarmede te ondernemen. heel goed de onzekerheid der En- fr, Ef ft/f 5 lijke gevoelens meeslepen. Zij gel sen begrijpen tegenover het dï- ?eezcrL is e?iS heel e mimJt maakjenTvjP hun, algemene afkeer TT ET MANDAAT was een mis- lemma, waarvoor Joden en Arabie- zeflicn. IS er iets aeei erg.pus met van d« Joden, ook van de nijvere fl ïukking. Zozeer dat daarvoor ren hen plaatsten. ..Salomonische dflTlanri Van nnvA ovprhupan aan va° «wsasu, wa v«u ue uajvcic lukkiüg. Zozeer dat daarvoor de Nwr^rhebben wii ^ie? nfet eK .w^^evende Joden, die kort tegcen goedpraten is. Dezer dagen Wijsheid was er nocug, om caar- gehoor ds edert donkere vorea nog de peste bondgenoten in verkondigde Amery, oud-minister VODy een oplossing te', vinden. En genoom beaerx - ne aonxere de stmd om- het Naburige Oosten van kuloinën en van dominions, dus 1U1S* zowel wijsheid .als yastberar jlnrtKnirl .^oKlinrj ïn Ho Urïtcja Vo_ meer. genoomwam ae- annKere de strijd cm het Naburige Oosten de m Zmó- vsn de-Britten warén geweest, «een «eheim- 20 °ntstond vijand! i.* f i sedertdien die schap, waar te voren vriendschap lüacht vaak vemomeii. En wij zul- bestaan, ondanks alle teleuc- len onze Bntsc vrienden niet aan-, - - - - door doen, deze landen te noemen. stelling, met. het Britse beleid. Er kwamen' lelijke dingen voor zoals De Engelse- pers levert in deze de geschiedenis van de emigranten tijd voor een groot gedeelte een op de Exodus, die naar Hamburg Dr. M. v. Blankenstein denheid hebben in de Britse be handeling van hét netelige pro bleem ten enenmale ontbroken. Nu weet men er. blijkbaar weinig an ders meer op. dan de platheden, die ik. hier Heb aangehaald/ "iet de eerste de beste, dat- nie- tJ ET EINDE was vooral droevig, onverkwikkelyke lectuur. Het volk werden getransporteerd, tot grote mand Engeland een verwijt kon A Engeland ging weg zonder moet wel heel erg van streek zijn. voldoening van de Duitsers. iDie maken, daar het nu eenmaal het respijt. Zelfs óp verzoek tot „ver- Psychologisch is dit om verschillen- voldocm'ng was geen leedvermaak, recht had gehad, met zijn mandaat hindering van de ongelukken, die de redenen verklaarbaar. De ge- tegen de slachtoffers gericht, maar te doen wat het wilde. Het "is het nu zijn ingetreden, wilde het geen schiedenis van het Palestijnse man- tegen dc Engelsen. Heel erg mis- grofste wat gezegd kon worden, zo dag langer dan bepaald was, meer daat 'strekt de grootste koloniale plaatst vroegen zij, of de Britten in de trant van tie vader, die ver- blijven. Het smeet zijn verantwoor- mogendheid welke de wereld, ooit het wel beter maakten dan hun kondigt dat het niemand aangaat delijkheid neer.' Het is de grove heeft gekend, niet tot glorie. Zij eigen landgenoten. Natuurlijk was hoe hij' zijn kinderen behandelt, hand van Bevin, dié nu'het'Britse had daar een taak op zich genomen, dit dwaas, maar de Duitsers heb- daar dit alleen aan hem overgela- internationale beleid stuurt Enge- die zy politiële niet heeft aange- ben nooit schakeringen gevoeld. In ten is. land wilde echter, terwijl het wei- kund. En zij heeft die taak niet de eerste wereldoorlog was het Men weet dan wat er aan de gerde, zelf de plicht te volbrengen met gratie vermogen neer te leg- voor hen gelijk onrecht. De daden band is. Het was, niet alleen grof, waarvoor hét mandataris was niet gen, zoals zij zich uit Indië en Bir- der Britten, die onze schepen aan- maar bovendien ook onjuist. Im- toelaten dat anderen de dreigende ma met gratie heeft teruggetrok- hielden en soms opbrachten, en mers, de mandaten van 1919 zijn rampen trachten te bezweren zo- ken. ^Zij is, integendeel, in arren hun eigen tactiek, van'onze sche- onder strikte 'voorwaarden ver- lang het zelf nog iets in Palestina moede, met vrijwel ordinair kwaad pen te besluipen, en. zo mogelijk, leend, waartoe hoorde een jaarlijk- te zeggen had. Zijn gedrag was humeur, uit Palestina weggegaan. met man en muis. tot zinken te se verantwoording tegenover de gekenmerkt door cynische onhan- Vóor dat kwade humeur waren brengen. Het was beide „hinde- mandaatcommissie van de Volken- delbaarhcid. Tot het laatst bleef er -mrgeeflijker redenen dan eigen ren". Waarom dan verschil ge- bond. Amery's bewering heeft dan het doorgaan, iedere versterking falen: De wandaden derJoodse maakt? ook in Engeland zelf protest uitge- voor de'Joden tegèn te, houden terroristen. Veel hebben zij bedre- Maar,hoe het zij,,het geval van lokt, door middel van een blokkade waarvoor reeds de rechtvaardiging vervallen was. Tegelijkertijd .ech ter liet hef toe, dat Arabieren uit. de naburige landen het land in on geregelde benden binnenkwamen.. Het maakte er geen'bezwaar tegen dat zijn vazal, de koning van Transjordanië, aanstalten - maakte omzijn door Britten aangevoerde en door Engeland, betaalde en; ge wapende troepen. Palestina te la ten binnenrukken. Het deed dit nie't in het -; geheim, maar-kondigde hét zo-luid mogelijk aan. Op eèn persconferentie te -Londen is een gemachtigde van het Fo reign. Office gevraagd,,of Engeland de Britse officieren in, het Arabi sche legioen veroorloven- zpu de Invasietroepen aan. te voeren; of. het voortging die troepen rie.subsi diëren; of het hu verder wapenen leveren zou aan. Egypte, Irak en Transjordanië. Het antwoord was, dat Engeland .zijn:contractuele;vèr- plichtingen zou nakomen, zolatig de Verenigde Naties hetonrechtmati ge van de invasie1 niet.haddén.vast gesteld, Engeland neernt dus aan, dat de oorlog dér Arabieren tegen de- Joden, een geoorloofde strijd is,, waaraan Engeland zijn steun kan verlenen, tot- het tegendeelis. aan getoond. Dat is er overgebleven van Balf ours-belofte. Engeland geeft veletekenen van •uitputting/ na de zware taak, dié het in de oorlog, voor de hele we reld heeft .verricht .Maar geen- te ken van ui (putting., is verontrusten der, dan deze tpathie van het Brit se volksgeweten dat zich weinig levendig tegen d'ze' dingen verzet, pit Is nog erger verschijnsel dan het verregaand slechte, humeur, dat de Britse autoriteiten aan de dag leggen.. De zenuwen zijn op: Maar zij ko men wel wéér in orde. .Misschien te la(jt voor ^de Joden in Palestina.. Uitstel j« n f «J (Van onze Haagse redacteur) Het "wetsontwerp" óp/de publiek- rechtelijke bedrijfsorganisatie, met - devoorbereiding waarvan nu. al weer meer dan twee/jaar is heen gegaan,1. schijnt;, met -een week" óf twee opr de griffie vandé Tweede Kamer te zullen aank om enD at wil zeggen; dat de vraag: of nog vóór./ de verkiezingen dit; stuk- door-. "de'; Tweede Kamer kan worden beh'au-/i deld nauwelijks meer .bevestigend: kan worden- beantwoord, omdat dê :v: tijd, welke deze kamer rest- om- de behandeling ven-dit ontwerp'-voor 1 te.sbereiden ?hans wel erg. krap is. geworden. i Een der belangrijkste punten, van het program van'de regering Beel zal men twee. jaar later bij het al treden van dit kabinet dan nog niet hebben kunnen realiseren. .v Voorlopig zullen de '.kersenprijzen-; niet aan een maximum worden- gér/. bdhden. Dé. pros-ontwikkeling" zal r- nauwlettend wórden';, geyolgd/ Zou- den na de nrimeur-pcriode.de prij- zen hoger komen tc liggen'dan in 1947, dan zullen terstond, zoweï voor dc teler al3 voor de handel, maximumprijzen worden vastge steld. DgjmtWEZOMERZEG&LS «uwi»iiw:U.:-3 «»IVU*crA.H[CHIUI6*«UIIES*VW« DU*aj ÏUW MAii rOTtHSHAniCNtopMHCfl, 'it,*** 0pi)lcPLAATDRUK •ZagvIgRlSOitaUnrii AESTCT1SCHE VERZOftGINS:S,L.HAfiTZ :.v, 1/ TEKST EN Wfo RDEAA NDUlDlN&J. rKRIMPFN —mimmmmmmKtmsPsMI DE ZOMEpZEGELS welke dit jaar tvprden uitgegeven dóór de' PTT:zijn- geïnspireerdop de her denkingen van dit - jaar, -Op de zegel van twee cent komt de Rid derzaal' te 's-Grayenhage voor. 'De bouw hiervan in wordt als de 'stichting-.van cis, .stèd'ibeschouud.' De postzegel van tien - cent 'doont eveneens: eert gebouw in Den Hdagj namelijk het:paleis aan de Kneuter- dijk, waar koning Willem ll ver-; bleef toen henti de. Grondwet van 1818: werd voorgelegd. Dc zegels van zes en van tmnfig cent hebben Amsterdamse gebouwen tot afbeel ding. De eerste toont ons' het paleis op de DamHier werd bi 1648 een begin gemaakt met de vredesonder handelingen. De tweede zegel Iaat de Nieuwe Kerk zien, waar in I89S de inhuldiging uan koningin Wil- helmina-plaats uond-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1