Redt de hongerende kinderen HET ROTTERDAMSCH PAROOL Bevins Palestina-koers verandert onder zware Amerikaanse, druk Wereld-appèl ii Sigaretten en tabak zullen duurder worden Arbitrage in Indonesië? nE PRINSES VOOR DE RADIO Spaanse zangeres no. 1 in Scheveningen InFrankrijkstaken burgemeesters Wetsontwerp tot verhoging dei- belasting ingediend Pakjes uit Indië Britse aandrang op Arabische Liga om strijd vandaag te staken Jeruzalem, tweede Stalingrad Te Bandoeng begint Donderdag de federale conferentie Vlammende rakettoren, een nieuwe kermisattractie Sensatie om fortuin van Paderewski FINLAND KAN GEEN MINISTER VOOR LEINO VINDEN PALESTINA Weerbericht Woensdag 26 Mei 1948 Red, en Adm, Langs. Haven 14!, Schiedam TeL 69301 Abonn.prljBi per week 0.31 per kwartaal 4,losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Paraar' DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, Nb, 121 Uitga»* N V. Be Nlenwe Pers postgiro 393444 Bankiert AmttsrdcaBseks Baak Botterdam Dlrecteurt B. Üe Vrlef Hooldredacteur: Th. Ramaker Prinses-regentes Juliana heeft gisteravond cp paleis Socstdijk, in haar kwaliteit van ere-voorzitster der Nederlandse afdeling van de „United Nations Appeal for Children" de volgende radiorede uitgesproken: „De UN AC „United Nations Appeal for Children" doet ook op het Nederlandse volk een beroep om zich te scharen in de rij van.'50 landen, die deze wereld-actie maken tot een" gebeurtenis van grote betekenis. In de woorden de „Verenigde Naties helpen het kind" klinkt niet alleen de noodkreet' van millioenen kinderen, die ten onder dreigen te gaan, maar ook de roep van de volkeren, om waarachtige internationale samenwerking. Het is in deze donkere tijden een bemoedigend feit, dat de UNO door het oprichten van het internationa le kin der-nood-fonds en door de organisatie van dit wereld-appèl een practische daad heeft gesteld. Ik spreek hier niet óver het op zichzelf reeds ontstellende en helaas nog veel te weinig bekende feit, dat naar schat ting 200 a 300 millioen kinde ren in deze wereld niet die voeding ontvangen, die voor hun gezonde ontwikkeling no dig is. Het gaat thans om die kinderen, voor wie het uitblij ven van hulp lichamelijke of geestelijke ondergang betekent. Want naast de directe dreiging van zfekte en dood, staat het wellicht nog grotere gevaar van verwildering, wanhoop en doffe apathie. In. dergelijke ontberingen leven thans ongeveer 20 millioen kinde ren in Europa en talloze millioeney in andere werelddelen. Ongeveer 4 millioen kinderen in door de oorlog geteisterde landen van Europa ontvangen voeding, kleding en. medische verzorging van het internationale kinder-nood- fonds, dat ook reeds in het door langdurige oorlog geteisterde China hulp verleent. Door gebrek aan fondsen, die de UNAC thans wil bijeenbrengen, blijven 16 millioen kinderen in Europa en veel meer millioenen daarbuiten, nog overge leverd aan mens-onterende om standigheden, Terecht is door mrs. Roosevelt nog kort geleden in haar rede in Den Haag met klem betoogd, dat vrede, veiligheid en voorspoed, die wjj voor onze kinderen zo vurig wensen, niet verwacht kunnen wor den in een wereld, waarin een groot deel van de jeugd door ontbering lichamelijk en geestelijk misvormd wordt. Terecht is door ..de. ..Wereldraad der Kerken een boodschap gegeven tot ondersteuning van de „United Nations Appeal for Children" s merecht heeft het wereldvaÉver- bond alle werkers opgeroepen om zich mede verantwoordelijk te voe- len voor de noodlijdende kinderen Ten onrechte zijn er nog te velen, ook in» ons land, die de*oproep „de Verenigde Naties helpen het kind" nog niet gehoord hebben of die er niet naar luisteren willen, Daarom heb ik met.grote belang stelling kennis genomen van de tot stand koming van het Nederlandse comité „UNAC", waaraan de ker ken, werkgeversorganisaties, vak verenigingen, onderwijskringen, so ciale instellingen en pubüciteits- prganen hun medewerking hebben toegezegd. Moge ons gehele volk het drie voudig getuigenis geven van ons aller liefde voor kinderen, van. onze wil tot internationale samenwer king en van onze grote dankbaar heid voor de hulp, die het buiten land ons gaf in tijden van onze erg ste nood." Tweede prijs voor een Italiaanse zangeres 1 Het zangconcours van het inter nationale muziekconcours is ge wonnen door de Spaanse zangeres Maria de Los Angeles Morales. Zij ontvangt een prijs van f 2000, De winnares verwierf acht van de twaalf stemmen der jury-leden. De tweede prijs (van f 750) kreeg de Italiaanse zangeres Irma Bozzi Lucca. Er zijn twee zilveren medailles toegekend, te weten aan Kurt'We- hofschitz en Gertrud Hopf, bei den uit Oostenrijk. Drie bronzen medailles zijn resp. voor de Hongaarse zanger Etienne Koszo, de Fransman Jacques Car- treau en de Deen Eski:d Eask Niel sen. De eerste prijswinn-res itrad gis teravond ris laatste op voor de k ]ury. Haar optreden werd door de grotendeels gevulde zaal met bui tengewoon enthousiasme ontvan gen. Achtmaal werd zij terugge roepen. Aan het gehele zangconcours werd door 158 deelnemers uit 23 landen deelgenomen. Tot het open baar concours werden toegelaten 12 zangeressen en 9 zangers, te weten 5. uit Oostenrijk, 4'uit Ne derland, 2 uit Italië, Denemarken cn Spanje en telkens 1 uit België, Frankrijk, Hongarije, Zweden, Noorwegen en Portugal. De vroede vaderen van 50 Fran se sleden en dorpen hebben dc pen er. bjj neergelegd. Deze staking is bedoeld als een protest tegen de regeringsovemame van een groep •scholen die aan de katholieke kerk behoorden. Een ander motief is dat de regering weigert om enkele gemeenteraden toe te staan in het onderhoud van'de E-K. scholen bij te dragen. Groot vliegtournooi te Soesterberg Demonstraties met alle soorten machines In verband met het 40-jarig be staan van de Koninklijke Neder landse Vereniging voor Luchtvaart, ivordt op 12 Juni op het vliegveld. Soesterberg een groot vliegtournooi gehouden. De startbanen zijn ver nieuwd en de zwaarste en snelste machines kunnen er starten en lan den. Aan dit vliegtournooi nerrien deel de K.L.M., de Lucht Strijd Krachten, <le Marine Luchtvaart dienst, de Rijksluchtvaartschool, de Nat. Luchtvaartschool, Sportvlie gers, Fokker, Avio Diepen en.de Si korsky Helicoptère. Er zal gede monstreerd worden met de meest vooraanstaande types o.a. Douglas, Lockheed. Spitfires, Harvards, Fi reflies, Mitchells. Beechcrafts, Pi- pers, Fokkerpromotor. Fokker S II, Tiger Moth. Ook de nieuwste aan winst van de Marine Luchtvaart dienst, de Sea-Furies, zal een vlucht maken. Voorts zullen te zien zijn dekian- dlngen, esquadrillevlucbtén en pa rachute-droppings. Het programma wordt geopend met de opstijging van de 600 M3 KNVVL luchtballon, de ,Dr. Can- negieter". onmiddellijk gevolgd dopr demonstraties uit de beginperiode der aviatiek. De K.L.M. houdt die dag rondvluchten boven Centraal Nederland. De belangstelling voor dit vlieg tournooi is zeer groot, wat onder meer blijkt uit het bezoek, dat de 75-jarige Henri Farman aan Soes terberg zal brengen. Deze vermaarde Franse aviateur ontwierp in 1907 een tweedekker en in 1908 vestigde hij een record door 1 km. in gesloten lijn te vlie gen. Met zijn broer stichtte bij de vliegtuigenfabriek „Farman". Be kende Nederlandse pioniers als Ri- nus...van. Meel eu Versteeg vlbgen reeds by de stichting van Soester berg met '„Farmans". Ook de toen malige luitenant Plesman behaalde zijn brevet in het type Farman. IN MIDDEN EUROPA leven nog tienduizenden uit hun woonplaats ver dreven Joden in kampen. Nu de staat Israël is geproclameerd, heeft de rege ring van Oostenrijk besioteti de in dit land nog bestaande kampen van „ver» plaatste personen" fe ontbinden, zodra de bewoners ervan naar de nieuwe slaat kunnen vertrekken. „Welkom aan nieuwkomers" staat in Hebreeuwse letters boven de déiic van de „club" in een van de Oostenrijkse' kampen, de houten barak, waarin de bewoners van het kamp ontspanning in hun eentonig bestaan moéten vinden. De goedkoopste soort sigaretten. thans 42 cent per pakje minstens 3 cent in prjjs stijgen zal Een kilo rijst voor de gelukkigen In de pakketten,die tot nu toe zonder vergunning uit Indonesië mochten worden verzonden, mag sinds 10 Mei ook een kilo rijst wor den meegezonden Dc pakketten mogen maximaal 5 kilo wegen en niet meer dan f. 25" aan waarde be vatten. De andere voor verzending toegestane hoeveelheden zijn per persoon: 2 kilo koffie, 1 kilo thee. 1 kilo suiker, 1 kilo specerijen, 200 sigaretten of 50 sigaren of 1 kilo tabak. r_v„„en en de kerftabak zal ook duurder wor den de goedkoopste soort zal in prijs stijgen van 39',s cent per balf ons tot minstens 42 cent als gevolg van verhoging van de tabaks accijns. Deze verhoging vloeit voort uit het streven der redering, de accijnzen ftt overeenstemming te brengen met die van de Belgisch-Lu xemburgse economische unie. De kleinhandelsprijs van de goedkopere soorten sigaren zal niet veranderen en misschien zal de accijns op si garettenpapier, die in de Belgisch-Luxemburgse economische unie niet bestaat, worden afgeschaft. Dit nieuws is onder meer te lezen in de memorie van toelichting op een wetsontwerp tot verhoging van de opbrengst van enkele belastin gen, die gisteren bij de Tweede Kamer is ingediend. Voorts vermeldt de NL v. T. dat het verlenen van toeslagen ten be hoeve van de landbouwbedrijven. op lichte gronden in totaal een bedrag van 85 tfnillioen gulden vereist. In verband hiermee wordt o.a. een verhoging van de ondernemingsbe lasting voorgesteld, die echter be perkt zal blijven tot 1948 en 1949. Ook is er aanleiding tot enige uitbreiding van cle weeldebelasting, waarbg ook zoveel mogelijk reke ning wordt gehouden lüetde in. Eelgië, bestaande"toestand ten aan zien van de weeldetaxe. De verho gingen wat betreft de weeldebelas ting en de tabaksaccijns, dragen in tegenstelling tot die der ondeme- mingsbelasting, een blijvend karak ter en men verwacht een totale bate van 43 millioen -gulden hier van. Consumptie-ijs en personenauto's zijn enige van de artikelen, die voortaan onder de weeldebelasting zullen vallen. De minister erkent de bezwaren die aan het opnemen van auto's in dc tabel voor weelde belasting zijn verbonden, maar het niet opnemen van personenauto's zou nodig hebben gemaakt, dat tal van huishoudelijke gebruiksvoor werpen onder het verhoogde tarief hadden moeten worden gebracht en hieraan zijn nog grotere bezwa ren verbonden. Tezamen met per sonenauto's zullen ook motorrijwie len aan de verhoogde heffing "wor den onderworpen. TE VEEL SHAG R.K. handelaren vragen extra bon De K.K. sigarenwinkeliers, die gisteren te Utrecht voor de 25ste keer in jaarvergadering bijeen wa ren. hebben de regering om maat regelen verzocht, hen te verlossen van de enorme hoeveelheden shag- De handelaren stelden voor, maan- «en- exije*, tabaksbon -.aan wijzen. Vóoyts waren do sigaren handelaren van mening, dit ver wacht mag worden, dat binnen re delijke tijd tabaksfabrikaten geheel van de bon zullen komen. Met vrij grote snelheid schijnt zich een wijziging te voltrek ken in.de Britse politiek ten aanzien van Palestina. Terwijl gis termiddag in de Lagerhuiszitting minister Bevin nog alle netelige vragen ontweek en vertelde, dat, hij „zeer gaarne" een verkla ring zou afleggen, maar „niet vandaag" (Churchill had erop aangedrongen), beweerden gisteravond Labourparlementsleden dat Bevin van zienswijze was veranderd. Hij zou in een. krach tige nota aan de Arabische landen heben meegedeeld, dat als zij het vuren Woensdag niet staken, zoals de order van de Veilig heidsraad eist, Groot-Brittannië alle gevolgen van de UNO- beslissing zou aanvaarden, tot en met. zijn eigen deelneming aan sancties. „Wij zullen van Jeruzalem een tweede Stalingrad maken". Deze woorden, gesproken door een ver tegenwoordiger van. het Jcodse Bu reau op een persconferentie in de Heilige Stad de journalisten hoorden intussen overal bommen inslaan karakteriseren het ver bitterde voornemen van de Haga nah, Jeruzalem tot het laatste huis te verdedigen. De hevige druk die van drie kanten op Jeruzalem wordt uitgeoefend, houdt onverminderd aan en öe Joodse wijk verandert langzaan* in een ruïne. In het Noorden van Palestina is de "Haganah doorgedrongen tot op Libanees grondgebied en heeft daar het dorp Taibe bereikt. In de nota zou verder staan, dat bij een in gebreke blijven van de Arabische staten, de Veiligheids raad hen als aanvallers zou be schouwen, de Verenigde Staten het embargo op de voor de Joden be stemde wapens zou opheffen. Ver der zou Londen de terugroeping overwegen van de veertig officie ren die het aan Transjordanië heeft „uitgeleend" en zelfs zou Israël de facto worden erkend Pressie op Londen Dit 2ijn allemaal geruchten, maar zij lijken waarschijnlijk in bet licht van de druk die Amerika op Groot-Brittannië uitoefent. Reeds deelde een woordvoerder van het Foreign Office mede, dat het EngelsAmerikaans contact de beste methode is voor de oplos sing van het Palestijnse probleem. Deze verklaring zal echter niet meer kunnen voorkomen, dat Paul Hoffman, de chef van. het .Marshall plan, een onderzoek zal instellen naar de beschuldiging^dat Ameri kaanse hulp Engeland in staat beeft gesteld om de Arbieren voor de strijd in Palestina te wapenen. De kwestie van het Amerikaanse embargo op wapens voor Israël is ook in Washington ter sprake ge komen bij een onderhoud dat dr. Chatm Weizmann, de president van de Joodse staat, aan president Trtl- ma heeft gebracht. Truman had, volgens de president van Israël toegegeven dat deze zaak dringend was en had voorts voorlopig inge- .—.Généraal. Karei.Janousek. tti- dens de oorlog inspecteur-generaal van de Tsjechoslowaakse lucht macht in Groot-Brittarmië, is ge arresteerd bii een poging- uit Tsjechoslowakye te ontsnappen. (Van onze Haagse redacteur) OP de Dbnderdag te Bandoeng beginnende federale conferen tie zullen ongetwijfeld ter sprake komen de vorming van een leger en politiemacht en de mate van zelfstandigheid der deelstaten tegenover de federatie. Wat in Bandoang besproken wordt is van minder gewicht dan wat op het ogenblik tussen Nederland en de republiek wordt besproken. HET M.S. „BEATRIX" van do Stoomvaart Mij. ,£eeland" is bij de Ko ninklijke Maatschappij .De Schelde" geheel gerestaureerd. Het gepavoiseerde schip wordt van de toerf naar de sluis versleept. J—Jette, een Brusselse inwoners van de achterzijde van de „raketten". ontvlamt voorstad, zijn de eer- een koud vuur, waar sten geweest, die de door de suggestie van „vlammenderaketto- echte raketprojectielen ren", een nieuwe door nog wordt vergroot. Öp drie Haagse zakenlie den geëxploiteerde ker misattractie, in werking konden zien en op haar deugdelijkheid konden heproeyën. Boven in deze 35 me ter hoge toren beweegt een electro-motor van 45 P.K. tien „raketten", die ieder aan 8 10 per sonen piaats bicden, in het rond. De snelheid kan 75 km. per uur zijn, De „raketten" beschrij ven dan een cirkel met een omtrek van 110 me ter en zweven 38 meter boven de grond. Aan een cirkelvormig plat form kunnen 500 men sen wachten, tot zij in een der „raketten" kun nen plaatsnemen. Bij dc constructie van. dit plat form en de trappen die er heen leiden heeft men zich beijverd,de kans op onaangenaam- neden voor mensen met hoogtevrees uit te schakelen. 'Het Nederlands Tech nisch Bureau voor ent. wikkeling van de in dustrie in Den Haag heeft de berekeningen voor dif project ge maakt. Het idee 'is van een Tilburgse kermis exploitant. Te Jette werd dezer dagen de officiële opening1 verricht op het platform van de ra- kettofen, 20 meter bo ven 'de' beganê grond. De" burgemeester cn de commissaris" van politie voerden er het woord. Om kwart voor negen .'s avonds begon de kaartverkoop, cn tot 1 uur 's nachts was er grote, toeloop bij de kassa. De ondernemers heb ben reeds aanbiedingen gehad om met hun ra kettoren naar Frank rijk en Portugal te ko men, maar er zijn nog geen definitieve plan nen hekend. Reeds meermalen-i9 gebleken dat de sympathie voor de republiek in i verschillende van de deelstaten en I rlcbiscietgebieden zich een weg heeft gebaand dwars door de be standslijn heen. Dat neemt intussen niet weg. dat bepaalde gebieden er bijzonder veel prijs op stellen ge westelijke belangen te beschermen tegen ongewenste beïnvloeding door de quantiteR van Java, zo men wil van Midden-Java. De deelstaten en voorlopige deel staten zullen dan ook in sommige gevallen tegenover elkaar komen te staan. 'Leger en politie Op het ogenblik, dat de federatie de souvereftiteit zal toevallen, zal er een machtsapparaat aan die fe deratie ter beschikking moeten staan. Op 30 April zijn tussen de Nederlandse delegatie en die der republiek in Kalioerang reeds in formele besprekingen gevoerd over het leger. De republiek stelde de cis dat in dat federale leger de TNI een overwegende plaats zou moeten innemen, hetgeen voor de Nederlanders onaanvaardbaar was. Kans op tegemoetkoming op< dit punt schijnt voorlopig niet aanwe zig"- Men kan wel aannemen dat een discussie over dit punt in Bandoeng de Nederlanders niet odwelkom zal zyn, omdat ze misschien kan leiden tot een uitweg uit de impas se, welke in de onderhandelingen met de republiek is ontstaan. Reeds by de besprekingen in de Veiligheidsraad is door verschillen de sprekers aangedrongen op het verlenen van arbitraire bevoegdhs- Egypte zou strijd willen voortzetten Volgens het Egyptische blad „AI Ah ram" heeft Egypte de order staakt het vuren van de Veiligheids- raad verworpen. In het Egyptische antwoord zou Egypte hebben verklaard de order niet te kunnen opvolgen, „daar zijn troepen Palestina waren binnenge trokken om de vrede en rust te herstellen'* bovendien zou een sta ken van het vuren „de zionistische benden slechts tijd verschaffen om zich beter te bewapenen- en nieuwe immigranten toe te laten, AFP meldt uit Lake Success, dat ook Saoedi de oproep „staakt het vuren", verworpen heeft. den aan dc Commissie van de Ver enigde Naties. Nederland heeft zich. daar echter met grote felheid tegen verzet, doch het gevaar, dat voor Nederland in een arbitrair optreden van de Verenigde Naties a an van. kelijk door Den Haag aanwezig werd geacht zal thans ongetwijfeld veel minder worden gevoeld. Dit js van de' grootst mogelnke betekenis, na. wij uit Washington berichten ontvangen, welke er op wijzen, dat de mogelijkheid niet is uitgesloten dat de Commissie voor Goede Diensten aan de Veiligheids raad zal laten weten dat uitslui tend een uitbreiding van haar be voegdheden nog in staat zal zijn om uit de impasse te geraken. Waar schijnlijk houdt het bezoek, dat mr. van Kleffens aan Den Haag hééft gebracht met deze mogelijkheid nauw verband. Winkelsluitingswet op de helling (Van onze Haagse redacteur) De minister van economische zaken heelt verschillende organisa ties en organen, die daarvoor in aanmerking komen, betrokken bjj de voorbereiding van de wijziging van de winkelsluitingswet, welke waarschijnlijk over een maand of twee bij de Tweede Kamer zal worden aanhangig gemaakt Ver wacht wordt dat in het ontwerp de sluitingstijd officieel op 6 uur na middags zal worden bepaald cn voorts dat gestreefd zal worden naar een regeling volgens welke alle winkels een middag in de week gesloten zullen worden. Er bestaat een neiging om voor alle branches dezelfde middag te be palen en men denkt daarbij, naar verluidt, aan Dinsdagmiddag, Deze regeling geldt ook in andere lan den, soms plaatselijk, soms over het gehete land. Er zijn echter be zwaren aan verbonden en de wen sen van vele betrokkenen gaan dan ook uit naar een regeling, waarbij verschillende sluitingsmiddagen voor verschillende branches wor den aangewezen. Tenslotte zou het ook in het voornemen liggen bjj de regeling der winkelsluiting maat regelen te nemen, waardoor een einde wordt gemaakt aan de toe stand dat z.g. automatieken met name levensmiddelen-automatie ken na het sluitingsuur onafge broken worden bijgevuld. Dit wordt als een flagrante schending van de bedoeling van de winkel sluiting aangevoeld. stemd met e«n lening: van negentig honderd millioen dollar voor Israël. De lening was nodig om verplaat ste personen met een frequentie van 15.000 per maand uit Europa te ha len. Zal Liga volharden In. Amman, de Transjordaanse hoofdstad, zijn de Arabische leiders bijeengeweest om over het UNO- be vel tot wapenstilstand te sore- ken. De vergadering zou. vandaag weer bijeenkomen. Men verwacht dat dg Arabische Liga zal vasthou den aan haar voorwaarden voor een wapenstilstand: ontbinding van de Haganah, stopzetting vad de immi gratie, annulering van de erkenning van Israël. Mosje Sjertok. minister van bui tenlandse zaken van Israël, beeft telegrafisch bij dè Veiligheidsraad geprotesteerd tegen het aan de Ara. bieren verleende uitstel vap de or der „staakt het vuren". Dit is een- poging om een militaire beslissing in. Jeruzalem te krijgen.' die de Hei lige Stad onder Arabisch beheer zóu stellen, aldus het telegram. Amerikaans protest Amerika heeft bij Syrië en Egyp te krachtig geprotesteerd tegen de blokkade van de Palestijnse kust. Antwoord is nog niet ontvangen. Amerikaanse schepen zullen óe Pa lestijnse ku$t niet mijden. Ook de Egyptische kust'is gedeel telijk „gesloten". De haven-autori teiten te Alexnndrië deelden reeds mede, dat op schepen, die tussen Zonsondergang ert Zonsopkomst de Egyptische territoriale wateren na deren. het vuur zal worden geopend. In de kampen voor verplaatste personen in Duitsland cAmerikaan se zone) heeft het Joodse Bureau mobilisatie afgekondigd voor alle Joodse mannen eti vrouwen tussen 17 en 35 jaar. Wie zich aan deze oproep onttrekt, verliest het recht tot vestiging in Israël. Inmiddels heeft Toss bekend ge maakt, dat de Sow jet-Unie en de nieuwe staat Israël diplomatieke missies zulten uitwisselen. Zwitserse publicaties over pressie op de musicus Sedert verscheidene jaren is een. heftige polemiek aan de gang be treffende een zogezegd testament van de grote musicus' Pader-ewski, die in 1941 io de Verenigde Staten is overleden en die talrijke jaren in het kanton "Waadtland te^ Mor ses h?d gewoond, waar hij een landgoed en een rijke verzameling: van kunstwerken bezat. De zaak komt thans opnieuw aan de orde ingevolge de publicatie te Geneve van een boek getiteld „Het Paderewski drama" waarvan de schrijfster, mevr. Simone Giraud met de grootste beslistheid ver klaart: 1dat Paderewski gedurende de laatste jaren van zijn-Teven opge sloten was; 2. dat zijn omgeving hem hand tekeningen had afgeperst, zodat er erfenisvervreemding bedreven is; 3. dat een vooraanstaande per soon uit de Zwitserise< politieke kringen aan deze handelingen heeft deelgenomen, en dat tenslotte .de Zwitserse justitie riet is tussen beide gekomen. Het blad „La voix ouvrière" te Genève- heeft zich met de zaak bezig gehouden. Het eist dat de bondsraad de door de heer Henri Valloton, thans gezant van Zwit serland te Stockholm, gespeelde rol zal onderzoeken. Als advocdat te Lausanne was hij te zijner tijd be last met het beheer van het fortuin van Paderewski. Het blad beschul digt de voormalige jeeretaris _vaa Paderewski, de heer Stakacz, die in 1940 tot consul van Polen in de Verenigde Staten is benoemd, ver antwoordelijk te zijn geweest voor de verdwijning van het testament, dat door de' beroemde musicus zou zijn opgemaakt. O nderivijssalarissen Misschien voorschot op aanstaande verhoging Op vragen, van. het Tweede Ka merlid mevrouw Fortanier—-de Wit (V.V.D.) betreffende de vertraging in.de uitbetaling der salarisverho ging voor het personeel bij het Voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs heeft minister Gielen ge antwoord: Het is de minister bekend, dat in de kringen van het V.HJVt.O. teleur* stelling heerst over het feit, dat de toegezegde salarisverhoging nog niet is uitbetaald. Hü acht het in derdaad noodzakelijk, dat de uitbe taling van deze 'salarisverhoging spoedig plaats vindt-. Na de in December 1947 gedane toezeggingen van de regering is de commissie van advies tot overeen stemming gekomen over de hoofd punten der salarisregeling. Nadien moest het advies van de commissie worden uitgewerkt tot een ontwerp voor een nieuwe salarisregeling. Het ontwerp voor deze regeling moet echter, voordat het aan de Kroon kan worden voorgelegd, eerst nog beoordeeld worden door de salaris commissie ad hoe. Zodra dit advies is uitgebracht, kan het ontwerp besluit. nadat de Raad van State hieromtrent zal zijn gehoord, aan de Kroon ter bekrachtiging worden voorgelegd. In verband hiermede is een nauw keurige datum voor de Uitbetaling van de salarisverhoging nog niet te noemen. Teneinde aan de bestaande moei lijkheden teeem&et' te komen, is 5 Mei een schrijven, gericht aan ge meente- en schoolbesturen, waarin de minister, na overleg met ztfn ambtgenoot van financiën, de mo gelijkheid opent tot het verstrekken van een voorschot op de te ver wachten verhoging. Finland kan geen minister van binnenlandse zaken vinden. De por tefeuille van Yrjo Lef no, de ontsla gen communistische minister, is in een Dinsdagavond gehouden knhi- netszit ting aangeboden aan Ei na Kilpf (die Leino tot nu toe heeft ver vangen) cn aan premier PeltUala, maar belden weigerden. Kilpi is in tussen door de sociaaldemocratische partij uitgestoten als lïd. omdat, hy zich candirtaat bad gesteld voor de communistische partij der Volksde- moeraten. De algemene verkiezin gen zullen in Juli worden gehouden. De onrust in Finland duurt voort. Verscheidene stakende havenarbei ders keerden Dinsdagmiddag vrijwillig terug naar hun werk in de havens van Helsinki, Kotka en Petarssari. Dit zijn dc eerste tekenen, die erop wijzen, dat de communistische pogingen om een totale stillegging van alle bedrijven met aan het hoofd de havens, hebben ge faald. De conservatieven, die de motie van wantrouwen tegen Leino hebben, inge luid en dus de crisis teweeg gebracht hebben, verklaren thans, dat zfj niet tegen een communistischeminister van Binnenlandse Zaken zijn, mits deze mi nister niet Leino is. De Sovjetbladen publiceerden Dinsdag volledig de tekst van een verklaring van d? Finse communis tische partij. Het wordt als veelbe-' tekenend beschouwd, dat men in Moskou zoveel plaatsruimte aan de gebeurtenissen in Finland besteedt. Zoals Moskou het ziet „Prawda", het blad der Sowjet Rus sische Communistische party, noemt de Amerikaanse politiek In Palestina ,.een duidelijk bewijs van een nieuwe mislukking der Amerikaanse buiten landse politiek en een onafgebroken serie beginselloze zijsprongen en ma noeuvres". Palestina is slechts een van. de troeven in liet grote politieke kaart- spet der V.S. in het Nabye Oosten. Dit sper, dat gespeeld wordt met de ge voelens van de Joodse en Arabische bevolking, jaagt welomschreven egoïs tische doeleinden na. De Amerikaanse regering wiide geen onafhankelijke souvereine staten Jn Palestina toe staan, daar de Amerikaanse monopo lies Palestina dan. moeilijk üx haar hand zouden kunnen krijgen." In Londen, vreest men op grotid van dit artikel, dat men de toestand In Palestina niet meer los kan. maken van het confhet tussen Moskou en, Washing- GEBLOKKEERD GELD - RIJKSPOSTSPAARBANK Overeenkomstig de voorschriften wordt van de geblokkeerde gelden op beleggingsrekening bij de Rijks postspaarbank op 1 Juni a.s. een vijfde deel met een minimum van f 300.vrij. Aantekening daarvan in de boek jes is echter alleen nodig, indien men over het vrijgekomen deel on middellijk wenst te beschikken. i AANVANKELIJK NOG REGEN Weersverwachting, gel dig tot Donderdagavond. Aanvankelijk zwaar be wolkt met op vele plaatsen regen, hier en daar met onweer, later opklarend. Meest mati ge wind tussen Zuid en West,- tijdelijk draaiend naar Noordwest. Mor gen overdag iets kou-, der dan vandaag. Donderdag 27 Mei; Zon op 4.31, onder °-40. onder 7.42. r-n, Mei- Hoog water te H'dam; ie tb 7.24 uur, 2e tij 19.46 uur. Waarnemingen hedenmorgen B.40 uur te Rotterdani. Luchtdruk 755.0: wind Zuid 3; temp. t?nip* 14-i (hedenmorgen B.40 wi1, fStstermiddag 13.4# uur). .Weersgesteldheid: lichte regen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1