HET EOTTEEDAMSCH PARCQL Engeland bereid wapenleveranties op te schorten HOLLAND IN AMERIKA HELD OF BOOSWICHT? Verkiezingen op 7 Juli Vrijdag 28 Mei 1948 Achtste jaargang, No. 123 PALESTIJNSE KWESTIE IN VEILIGHEIDSRAAD Britse officieren i n Transjordanië worden teruggeroepen Smuts treedt af Verkiezingsnederlaag de oorzaak Ernstig gevaar voor Franse regering Nieuwe koninklijke onderscheiding VAN MOOK OPENT IN BANDOENG DE FEDERALE CONFERENTIE Djogja protesteert bij UNÓ-commissie J Motie erkenning Israël Dinsdag in Senaat Als Hitier Engeland had bezet. Warhoofd liquideerde zeven „foute" landgenoten Ere-graven voor de gedeporteerden Grote staking in Ruhrstaa! dreigt Je ne chante pas Marine verrijkt met „Karei Doorman" ex-„Venerabie" Gouverneur van Curasao gaat heen Vergeten brandweer te waarschuwen Verschil van mening te Londen over de Duitse volksvertegenwoordiging Federalisme bedreigd meent Frankrijk Zonder 'n kneusje Weerbericht Red en Adm Lange Haven 141, Schiedam Tel 6930l Abonapriff p per week f 0.31 per kwartaal 4.—, 3o««e ftvmmin f 0.09 Opgericht door de Stichting „H*t Parool" DE SCHIEDAMMER Uitgir?» M.V. Be Nieuwe Pen Postgiro 398644 Bankier: Amsterdameche Baak ta Rotter damDirecteurs B. de Vrlee 4— Hoofdredacteur: Th. Ramaker Groot-Brittan nië is bereid, de wapenleveranties aan Egypte, Irak en Transjordanië op te schorten, op voorwaarde, dat de Veiligheidsraad een algemeen embargo legt op levering van militaire goederen aan zowel Arabieren als Joden, Deze bereid heid van de Britse regering is gisteravond in de Veiligheidsraad te kennen gegeven door sir Alexander Cadogan, de Britse ver tegenwoordiger in de Raad. Cadogan deelde verder mee, dat eenentwintig Britse officieren, toegevoegd aan de Txansjordaanse troepen zullen worden terug geroepen uit de dienst bij het Arabische legioen, dat thans de aanval op Jeruzalem leidt. (Van de 37 Britse officieren die in het Arabisch Legioen dienen, zijn er 21 officieel uitgeleend, dé zes tien anderen dienen privé in het Transjoidaanse leger. Over hen heeft de regering geen zeggenschap). Cadogan diende een resolutie ln. Veldmaarsohalk Jan Smuts !s vanmorgen als minister-president van Zuid-Afrika afgetreden na de nederlaag die hy in de algemene verkiezingen heeft geleden. Malan wordt premier. dl© beide partijen verzoekt, het vu- ren gedurende vier weken te sta ken, zich ïn die tijd te onthouden van het aanvoeren van troepen of oorlogsmaterieel en zorg te dragen voor bescherming van de heilige plaatsen en Jeruzalem. De eerstkomende termijn voor de subsidie die Engeland krachtens verdrag aan Transjordanië betaalt, vervalt op 12 Juli. zo zei Cadogan verder, Deze financiële verplichting zal voor die datum worden herzien ln het licht van de door de UNO te nemen beslissingen. Reuter vatte gisteravond de voor uitzichten voor Palestina als volgt samen: wanneer een Brits-Ameri kaans vergelijk tot stand zou ka men wordt een regeling mogelijk geacht, waarbij het bestaan van een Joodse staat de facto zou worden erkend, de Arabieren de controle zouden krijgen over het Arabische gedeelte van het land, zoals vast gelegd In het verdelingsplan en daarbij de controle over Jeruzalem, terwijl er „enige wijziging" zon kunnen worden aangebracht ln de grensregeling van het verdelings plan. In dezelfde VeUigheidsraads zit ting heeft Gromyko namens de Sovjet Unie een resolutie ingediend waarbij Joden eg Arabieren nog maals worden opgeroepen het vu ren binnen 36 uur te staken en waarin voorts wordt gevraagd, vast te stellen, dat de toestand in Pa lestina een bedreiging vormt voor de vrede. Het Britse kabinet is gisteren bijeen geweest o.m de situatie te bespreken, Bevin zal Maandag of eerder een verklaring in het 'La gerhuis afleggen. Hij heeft gisteren zijn vierde onderhoud gehad met de Amerikaanse ambassadeur in Londen. Trygve Lie, secretaris-generaal der UNO, heeft ln een speciale boodschap aan Bevin riin Bezorgd heid te kennen gegeven, over „ze kere verwikkelingen" in de Britse Falastin a-polïtiek Truman: Niet gebonden President Truman heeft gisteren gezegd, dat hü 'zich op. generlei wij ze verbonden had tot een dollar- lening aan de Joodse, staat. Voor zover hij wigt, was er nog geen lening ingediend- Hiermee bedoelde hij kennelijk, dat hij de suggesties van Chaim Weizmann, de president van Israël, niet als een formeel ver zoek had opgevat. Abdoellab in Jeruzalem Koning Abdoellah van Transjor danië. die het opperbevel voert over de Arabische legers ln Palestina, heeft gisteren een bezoek gebracht aan Jeruzalem. In de moskee van Omar, waar de graftombe is van zijn vader, enir Hussein, bad hij. Hij bezocht ook het Heilige Graf. Inspectie van zijn troepen en con ferentie met zijn commandanten schijnt het voornaamste doel te ziin geweest van zijn bezoek, doch er gaan ook geruchten over politieke verwikkelingen. Alle Joodse verdedigingslinies ln Jeruzalem houden stand en de po sitie van de Haganah in de Zuide lijke buitenwijken is aanzienlijk versterkt Dit deelde Donderdag avond Mosje Sjertok, Israel's mi nister van buitenlandse zaken mee. Hij zei dat de bedoeling om het uit stel van 48 uur te benutten om Je ruzalem onder Arabische controle te krijgen, wa3 mislukt. Ernstig gevaar voor de Franse regering is ontstaan door een ver schil van mening In de boezem van het kabinet-Schaman over het wetsontwerp tot bezuiniging door massaal ontslag van ambtenaren. Het ontwerp is ingediend door Rend Mayer, de minister van finan ciën en deze heeft gezegd, dat hft zou aftreden, aJs het wetsontwerp niet werd aanvaard. Vannacht om twaalf uur duurde het debat in. de Nationale Vergadering nog voort. Daarna werd het verdaagd tot van middag. Volgens het Belgische blad La Dernière Heure is premier Spaak door het secretariaat des konings uitgenodigd, naar Pregny in Zwit serland te komen, om daar koning Leopold te ontmoeten. Bij Koninklijk Besluit is in gesteld de onderscheiding „Ko ninklijke vermelding bif dag order", ter beloning van uitste kende daden, na 10 Mei 1940 verricht, door schepen van de Koninklijke Marine en koop vaardijschepen, varende onder de Nederlandse vlag. Op het vaartuig, dat deze onderschei ding ontvangt, zal een bronzen plaat worden aangebracht, waarop .de bewoordingen van de dagorder staan vermeld. Aan opvarenden, dan wel aan na gelaten betrekkingen van tyverledext opvarenden, die zich aan boord van het schip bevonden ten tijde, dat de daden of feiten werden bedreven, waarvoor de „Koninklijke vermel ding bij dagorder" wordt verleend, zal in naam van Koningin Wilhel- mina door de betrokken minister een oorkonde worden uitgereikt. De „Koninklijke vermelding bij dagorder" kan eveneens worden verleend aan vaartuigen, die tijdens of na het verrichten der in de aan hef genoemde uitstekende daden verloren zjjn gegaan. Handelsbesprekingen met Bizonie Een handelsovereenkomst tussen Nederland cn BIzoniH is het doel van besprekingen die 21 Juni Jn Frankfort zullen beginnen tussen een Nederlandse delegatie en auto riteiten van de Brits-Amerikaanse zone van Duitsland. „Nog altijd ziet men In Djokja de toetreding tot het federale Indone sische gezelschap als een soort nederlaag en nog altijd maakt men zich geen voorstelling van een overwinning, die eendrachtig samengaan op grondslagen van democratie, federalisme en samenwerkingvoor ons allen zou betekenen. Het is inderdaad niet.zo, dat dit samengaan vol ledige afbraak zou betékenen van de republikeinse organisatie. Integen deel, hetgeen daarin levend en doeltreffend is, zal dankbaar als verster- kiug van het geheel worden aanvaard." breiden. Soeripno zou misschien hebben onderhandeld als gevolg van. een hem verleden jaar door premier Sjahrir gegeven qpdracht, veronderstelde Agoes Salim. Salim zei verder dat de Repu- Aan het conflict met de Repu bliek wijdde de luit.-gouverneur- generaal dr. H. J. van Mook aldus een belangrijk deel van zijn rede, waarmee hij gisteren de federale conferentie te Bandoeng opende, waar vertegenwoordigers van de diverse afzonderlijke staatkundige eenheden-van.'Indonesië, met uit zondering van de Republiek, zich zullen beraden over de opbouw van de toekomstige V.S. van Indonesië. Dr. Van Mook behandelde in dit verband in het bijzonder de vitale vraagstukken van buitenlandse be trekkingen en binnenlandse veilig heid. Hij wees daarbij op het voor deel van een snelle opbouw van een werkelijke buitenlandse dienst boven een aantal onregelmatige, niet internationaal erkende relaties, waarbij hij er op wees, dat de door de Republiek opgebouwde goodwill voor Indonesië, b.v. in de Arabische landen, als inbreng zeker zou wor den gewaardeerd. Met de binnen landse veiligheid moet de federatie als geheel zich bezighouden, de ne gara's kunnen er geen eigen leger op na houden, hoewel gedeelten van de republikeinse strijdkrach ten het federale leger aan een deugdelijke kern kunnen helpen, „Schending van Renville' Het Republikeinse ministerie van voorlichting heeft de federale con ferentie in Bandoeng (waar de Re publiek niet vertegenwoordigd is) een schending naar letter, en geest van de Senville-overeenkomst ge noemd. De Republikeinse regering heeft bij de commissie voor goede diensten een protest tegen de con ferentie ingediend. Naar aanleiding van de onder handelingen die Soeripno te Praag zou hebben gevoepd met een Sow- jetvertegenwoordiger over het uit wisselen van consulaire missies tus sen Moskou en Djokja, heeft Hadji Agoes Salim, de republikeinse mi nister van buitenlandse zaken, nog meegedeeld, dat de Republiek niet van plan was, haar betrekkingen met het buitenland verdér uit te bliek de staat Israël, die naar haar mening .Palestina heeftoverwel digd" niet zal erkennen. Eert tafereel dat men in ons land zelden of nooit ziet, zond onze foto correspondent uit het plaatsje Hol land in Michigan (U.S.A.) waar, nu honderd jaar geleden, een aantal voortvarende Nederlanders aan het urerk ging. Ze vergeten het lieve vaderland nooit. Bij de viering van het' honderdjarig bestaan der stad trof onze fotograaf deze drie deern tjes aan. Natuurlijk droegen zij voor deze gelegenheid onze „nationale" klederdracht, Erkenning door Nederland van de staat Israel is het onderwerp van een motie, bif de Eerste Kamer ingediend door de heer Van Santen (CPN). Deze motie zal worden be handeld in de Eerste Kamerzitting die Dinsdagmiddag begint Generaal Bedell. Smith, de Amerikaanse ambassadeur te Mos kou, die op 4 Mei de Amerikaanse notawisseling met Molotof opende en daarna vacantia in Frankrijk -ging doorbrengen, ia'gisteren in Berlijn aangekomen. Hij zal waar schijnlijk over een paar dagen naar Moskou terugkeren. De Amerikaanse senaatscom missie voor de toewijzingen heeft zich er met 17 tegen 2 stemmen voor uitgesproken generaal Douglas MacArthur te verzoeken naar de Verenigde Staten terug te keren om een verklaring af te leggen over de situatie in het Verre Oosten in verband met de militaire behoeften van Amerika. In, Collier's Magazine een "Amerikaans tijd schrift, is een artikel verschenen, gebaseerd op de geheime notities van président Roose velt's assistent Harry Hopkins. Het stuk is geschreven door Robert Sherwood, de toneel scenarioschrijver, verlangen ten onder te gaan.Naar Hopkins verklaart, had de.Brit se regering geen enkel plan om Groot- Brittan- nië te verlaten. Chur chill was van mening, dat. Indien het Ver- Terzelfdertiid ver zocht Churchill Roose velt de basis Singapore over te nemen, maar hij voegde er aan toe. dat de Engelsen het Suez- kanaal zouden vernie tigen en de - thuisvloot enigd Koninkrijk zou zouden liquideren, in vallen, het Brits Impe- dien de nazi's Engeland althans tijdelijk, eveneens een assistent op zou houden te be- van Roosevelt. Volgens dit artikel hoeft Churchill Roose velt doen weten, dat, in geval de Duitsers er in zouden slagen Enge land te veroveren, de Britse regering (met inbegrip van de ko ninklijke familie) zou staan en dat de leiding over de overblijvende delen zou komen te be rusten bij Washington. Anderhalf jaar vóór Pearl Harbour, in 1940, heeft Churchill ook een dringend beroep op de Verenigde Staten ge daan om te helpen Frankrijk te redden, zouden binnen vallen. Vijf dagen na de Duitse blikseraoorlog tegen België en Neder land liet Churchill Roosevelt weten, dat Duitsland misschien spoedig de verovering van Europa voltooid zou hebben, Roosevelt kon slechts alle hulp toezeggen, behalve oorlog. Stoffelijke overschotten uit Duitsland onderweg Donderdag is het eerste transport van 50 stoffelijke overschotten van in Duitsland tengevolge vau oor logshandelingen of terreurdaden omgekomen Nederlanders uit Ber lijn vertrokken. Het transport be staat uit vier grote vrachtauto's met aanhangwagens. Het werd uitge leide gedaan door de Nederlandse consul-generaal. Vermoedelijk zal het transport Zaterdagochtend om streeks 9 uur bij Beek (nabij Nij megen) de Nederlandse grens pas seren. Wat is Kicken voor een man Is h(i een onvervaard Illegaal strijder, die met riskering van het leven de strijd voor onze bevrijding heeft ge voerd?, Is hü een sadist, bezefien door grootheidswaanzin, die, zoals een der getuigen het uitdrukte toe valligerwijze aan de „goede kant" stond? Het verloop van het proces dat in Den Haag tegen hem wordt gevoerd wegens de liquidatie van zeven personen heeft tot dusverre In plaats van opheldering steeds grotere verwarring te weeg ge bracht. Kicken was tijdens de oorlog en onmiddellijk na de bevrijding com mandant van het zogenaamde „Oranje Nassau Regiment" een on geregelde verzetsorganisatie, die geen deel uitmaakte van de Bin nenlandse Strijdkrachten. K. en zijn mannen droegen ande re uniformen dan de B.S, en op de eerste dag van het proces wekt hij enige vrolijkheid en verbazing wan neer h$ in deze uniform, met brede oranje omslagen en onder veel hak kengeklap en gesalueer de rechts zaal binnenmarcheert. Blykens de dagvaarding heeft hrj tussen Dolle Dinsdag en de bevrij ding in Den Haag zeven' personen die met de Duitsers-zouden hebben geheuld, geliquideerd. Bovendien zou h0 do buit deels ten eigen nut te hebben aangewend. De eerste opschudding ont staat wanneer de gefuïge-des- kundlge professor Carp ver klaart dat verdachte ljidt aan zelfoverschatting, een ydeltuit' is en een bruut Karakter heeft. Kicken springt overeind en protesteert heftig tegen het „geklungel" van die professor. Wanneer de liquidaties ter spra ke komen beroept K. zich telken male op noodweer. Wanneer de rechtbank de omstandigheden waar onder de moorden plaats vonden napluist bljjft daar over het alge meen weinig ran over. Weliswaar waren de gedode personen figuren die een twijfelachtige rol speelden, maar de middelen waarvan K. zich bediende bij z\fn „executies" kun nen bij de rechters geen genade vinden. Een der getuigen die K. in -'in jeugd goed heeft gekend, ver- laart dat naar zijn mening K. min of meer toevallig aan de va derlandslievende zpde heeft ge staan. Ware hg NSB-er geweest, dan had hij volgens deze getuige behoord tot de ergste kampbeulen. Zoals begrijpelijk veroorzaakt ook deze verklaring een heftig protest van de verdachte, die beweert zijn hele leven in dienst te hebben ge steld van Koningin en Vaderland. Weer een andere getuige, een overste van der B., zet uiteen dat hot bij dc B.S. in Den Haag een bende was. Mezi heeft maar raak herkenningsarmbanden uitgedeeld, met het gevolg, dat deze al spoe dig in de Wagenstraat, de straat in Den Haag waar de zwarte handel hoogtij viert, te koop waren. Anderen weer betogen dat K. een trouwe held was, die slechts het belang van ,het vaderland op het oog had. Donderdagmorgen is het proces voortgezet. In.zijn requisitoir vordert de of ficier van justitie tien jaar gevan genisstraf en ter beschikking stel ling van Kicken voor de duur van zijn leven, wegens moord, dood slag, poging tot moord, uitlokking van moord en roof onder het mom der illegaliteit. Hij constateerde een volkomen gebrek aan schuld gevoel, ridderlijkheid en fatsoen. Van; de buit groot honderdduizend gulden aan geld en juwelen die K. tijdens de oorlog maakte, heeft hij het overgrote deel ten eigen nutte aangewend. Het proces tegen de oud-illegaal Kicken, alias majoor Braddock, bereikte zijn hoogtepunt aan het einde van de rede van de verde digster van beklaagde, mej. mr, Jacobs, toen zij zelde; „Ik vraag geen dement ie voor mijn cliënt' want hij heeft zijn taak in de ille galiteit op voortreffelijke wijze vervuld. Ik vraag onmiddellijke in vrijheidstcliling". Bij deze woor den brak op dc tribune waar pu bliek en genodigden zich bevonden een daverend ovationeel applaus los. De rechtbank, die zich hierna in raadskamer terug trok achtte ech ter geen termen aanwezig om aan het verzoek van de verdedigster gehoor te geven. De rechters zuilen zich beraden over de'eis van tien jaar,.die gisteren door de, officier- van'justitie is'gedaan en op 10 Juni hun uitspraak doen. De verdedigster herinnerde er in haar betoog aan, dat'alle Neder landers die Kicken heeft „gcliqui- eerd" foute figuren waren. Zij wil de in het midden laten, dat de een misschien meer op zijn kerfstok had dan de ander, maar met der gelijke nuances kon men zich on der de Duitse bezetting niet bezig houden. 's-Graveuhage, 28 Mei. Heden is verschenen staatsblad i 219, hou dende een koninklijk besluit van 28 Mei, waarin de minister-presi dent gemachtigd wordt in naam van de regentes van het koninkrijk de tegenwoordige zitting der sta- ten-generaal te sluiten in een ver enigde vergadering der beide ka mers op Zaterdag 24 Juni 1848 dea namiddags te 3 uur. Tevens is in dit K.B. bepaald, dal de beide kamers worden ontbonden met ingang van Maandag 26 Juli 1948. De verkiezingen van de leden der eerste kamer zullen in iedere pro vincie plaats hebben op Donderdag S Juli a,s. Dc .commissarissen der koningin zijn gemachtigd de staten hunner provincie te dien einde in buitengewone zitting bijeen te roe- pen. De candidaatstelling voor do ver kiezing van leden der Eerste Kamer Is In Iedere provincie bepaald op Maandag 14 Juni. De candidaatstel- Hng vóór de verkiezing van de leden der Tweede Kamer in elkb kies kring zal plaats hebben op Vrijdag 4 Juni. De eerste samenkomst van de nieuwe Kamers zal gehouden wor den ln verenigde, vergadering op Dinsdag 27 Juli a.s. BH ministeriële beschikking is de datum der verkiezing voor de Twee de Kamer vastgesteld op Woensdag 7 Juli a.s. De stoffelijke overschotten zullen naar Amersfoort worden overgebracht en daar zo nodig voorlopig worden begraven. Met vrij grote zekerheid kan verder worden medegedeeld, dat de oorlogsgravenstichting een terrein van 5 HA aan de Provinciale weg, nabij de Ge zichtsla an, te Bilthoven van de gemeente zal aankopen. Op dit terrein zal een Eregraf- veld voor 4.000 in Duitsland omge komen Nederlanders worden aan gelegd. De stoffelijke overschotten zullen, zoals gemeld, al naar de keuze van de familieleden op dit Eregrafveld of in de voormalige woonplaatsen worden begraven. Het Ministerie, van Oorlog ver zorgt het vervoer der stoffelijke overschotten tot de aula's der kerk hoven, én geeft een uitkering ter bestrijding der begrafeniskosten. De Oorlogsgravenstichting' bekos tigt de plaatsing en de verzorgmg der grafstenen, indien de familie dit niet zelf doet. Het transport, dat uit de Rusr sigche .zone van Duitsland ^afkom- stig is, zal niet, zoals eerst gemeld, uit 150 maar uit 140 stoffelijke overschotten bestaan. Hierbij zijn 69 urnen; 38 2ullen op het eregraf veld worden begraven, de overige in dc voormalige woonplaatsen. Zeshonderdduizend arbeiders In de staal industrie van het RuhrKe- bied dreigen 1 Juni in staking t» gaan uit protest tegen, de aanstel ling van een nieuwe leider van de dagelijkse commissie voor dé staal industrie. De nieuwe figuur is Hermann. Reuseh-en hü wordt zowel door communisten als door gematigde sociaaldemocraten aangevallen als tegenstander van de ontbinding van. kartels en. een werktuig van het Amerikaanse kapitalisme. Hoge Amerikaanse en Britse autoriteiten hebben met Duitse vak verenigingsleiders geconfereerd om te trachten, de staking af te wen den. De Britten noemen de agitatie ongegrond omdat de commissie waarvan Reusch de leider zal wor den, zuiver technisch zal zrfn. en slechts adviserende bevoegdheden zal hebben. Generaal Clay heeft op een pers conferentie over de dreigende star king gezegd, dat z« zeer dicht zoa grenzen aan een staking tegen het militaire bestuur. Hij zei niet, welke maatregelen de militaire regering zal nemen. President Eenesj vandaag 64 jaar Het communistische dagblad „Rude Pravo" heeft gisteren „Gods zegen" afgesmeekt voor president Benesj die vandaag 64 jaar .wordt. Het blad herhaalde de Nieuw jaarswensen, die premier Gottwald de president had toegezonden en waarin deze dc zieke staatsman, „een goede gezondheid, voorspoed en God's zegen" had toegewenst. De krant wpdde.geen enkel woord aan de zwakke gezondheid van pre sident Benesj. De president had zich geschikt „naar de wens van het volk" ea getuigenis afgelegd van riin vrien delijke gevoelens jegens Rusland en do nieuwe weg, die Tgjecho-Slowa-* kpe had ingeslagen, aldus betiblad. Te Praag en in andere steden hebben ter ere van president Benesj galavoorstellingen ïn de nationale theaters, plaats gehad.: Bij de voor stelling te. Praag waren'prémier Gottwald en andere leden der re gering aanwezig. Chadcs Trcnetde populaire Franse chansonnierfs li Mei in Amerika aangekomen om een tour- nêe door de Verenigde Staten te maken. De Amerikanen hebben evenwel .JBoum'. ..Fleur Bleue" tsf ]e chante" nog niet kunnen.horen want de dichter-componist-zangec wordt, al sinds hij aankwam, vast gehouden op Ellis eiland. Trenet weet zelf niet waaromZijn Ame rikaanse advocaat weet het ook niet. Het State Department ook niet. want dit-heeftdeAmerikaata- sè -arnbasiédè'-tè^'Pdpps^ óm inlich tingen gevraagd. Maar het pro grammar van Charles' concerten in New York, Montreal en Holly wood loopt danig in de war. Groot-Brittaimië heeft Vrijdag morgen aan de Nederlandse mari ne een modern licht vlicgdekschip overgedragen. Het schip, genaamd de „Venerable" meet dertiendui zend ton. Het zal dc naam „Karei Doorman" ontvangen. De „Venerable" is in 1945 vol tooid en zal de „Nairoba" vervan gen, een: vaartuig ivan ouder type, dat twee jaar geleden, aan Neder land is uitgeleend ter assistentie bij de opbouw van de marine-lucht strijdkrachten. De „Nairoba", die in Nederland de naam „Karei Door man" had ontvangen, is kort gele den aan de Britse vloot terugge geven. Naar wij ver némen is het aftre den te verwachten van dr, F. van Kasteel als gouverneur van Cu rasao. Er is nog. geen;beslissing ge nomen omtrent zijn opvolging- Hoe wel er wordt verondersteld dat de heer van Kasteel een diplomatieke post zal gaan vervullen in Zuid- Amerika, staat "óok 1 daaromtrent nog niets vast. Donderdagmiddag kwart óver vijf brak-te Raaite - brand uit in de- boerderij-van de heer Kortstee. Dc boerderij brandde geheel uit. De brandweer van Raaltc werd pas om half één 's nachts gewaarschuwd Men had vergeten, dit eerder te doenDc schade bedraagt f 30.000. De conferentie der zes (Amerika, Engeland, Frankrijk cn de Benelux) over Duitsland to Londen heeft Donderdag gepauzeerd. Deze gele genheid is door de Amerikaanse ai- vaardiging te baat genomen om met Washington overleg te plegen, terwfll öc Franse afvaardiging kon worden ingelicht over het verloop van de jongste ministerraad te Pa rijs. Volgens het Amerikaanse stand punt betreffende dc verkiezingspro cedure voor een West-Duitse consti tuante dienen de leden van dit lichaam bij algemeen stemrecht, naar rato van één afgevaardigde voor 75-000 inwoners, te worden ge kozen. Do Britse delegatie Is dit standpunt bijgevallen. De Franae voorkeur gaat even wel uit naar een verkiezingsproce dure, die op de huidige deling van Duitsland in L&nder ig afgèstemd- De Fransen noemen deze aangele genheid zeer belangrijk en menen dat de toekomst van het federalis me hierdoor in het geding komt. De Britten voeren aan, dat eëc algemeen stemrecht de meerderheid in handen van dc voorstanders van het-federalisme zal geven. Verder is nog hangende de kwes tie van het tijdstip van in functie komen van dit nieuwe politieke ra derwerk. Het Franse Verzet tegen de bepaling van een datum staat nauw in verband met het probleem der Amerikaanse militaire garantie, met dien verstande, dat de Fransen wensen in de eerste plaats zeker heid te hebben over deze aangele genheid alvorens1 zich bii de poli tieke conclusies van Londen neer te leggen. Naar aanleiding van berichten, volgens welke Lewis Douglas da Fransen en de Britten zou hebben gepolst over de mogelijkheid de ge allieerde zaak te Berlijn desnoods met geweld te verdedigen, wordt gezegd, dat een Amerikaanse toe lichting over het eventuele aandeel in de Europese defensie ten zeerste is geboden. Een Nederlandse gecharterde Dakota is Woensdag op het vlieg veld van Belgrado aangekomen met een lading van 30.000 gesor teerde, bevruchte'eieren, uit Neder land. Dit was het eerste transport van in totaal 150.000 eiérèn, die aan Joegoslavië geleverd worden krachtens een overeenkomst, waar bij Nederland in ruil grondstoffen ontvangt. De rest komt in de nabije toe komst in nog vier vluchten. De eieren dienen om de door de oorlog zwaar getroffen pluimveestapel van- Joegoslavië te'herstellen. De^pi loten verklaarden, dat dank zij perfect vliegweer, goede 'om standigheden'_om te landen en een zorgvuldige verpakking, geen enkel ei-gebroken was. Het toestel daalde eerst in Praag en- vloog toen rechtstreeks naar Srigrado. door een nauwe, slechts it ^rede luchtcorridor, die alle uit het Noorden komende buiten landse toestellen moeten volgen. H, K. H. PRINSES JULIANA heeft Woensdagavond in het. Indisch Insti tuut te Amsterdam als cre-voorzitster van het Nederlandse Comité United Nations Appeal for Children (UNAC) dc première bijgewoond van de Zwit serse praesens-film .Aghfcr de wol ken". In dc hal van het Indisch Insti tuut bood Jetje van Radio Oranje onze Prinses-Regentes bloemenaas. MINDER WIND Weersverwachting, geldig tot Zaterdag avond. Aanvankelijk nvaar bewolkt met enige re gen ln het Oosten, van het land, later -opkla rend. Óp sommige plaatsen vannacht wat minder kond, overi gens ongeveer dezelf de temperatuurals vandaag. Wind. matig, tater zwak, overwe gend uit Noordelijke richtingen Mei: .Zon op 4.22. onder i cp 1-ss' °nder 10.03. 29 Mei. Hoog water te H'dam: l» til 58 uur, 2e tö 21.06-uur, tn^U=i,tfi",<ï, ""JiylM N.O. 4-, temp. 10,4; max. temp. 13.6 fplsWm-Mri.,- uur); min. temp. 13.6 (gistermiddag 15 uur). Weersgesteldheid; betrokkei

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1