HET ROTTEKDAMSCH PAROOL Bestand aanvaard door Joden en Arabieren Maatregelen in voorbereiding om werkloosheid *op te vangen Ruim 300 fietsers doen mee aan wielervi erdaagse Overeenstemming van de zes Geen Duitser wordt overhaast uit Nederland gezet Joden eisen verbod op wapenmvoer Koningin 31 Aug. in Amsterdam Eén bonnenïijst per 14 dagen Frankrijk krijgt 10 millioen pond ...en vertrouwensvotum §muts accepteert parlementszetel Vergeten Panzerfaust doodde vader Moord te Oude Pekela Weerbericht Minister Drees doet mededelingen over sociale vraagstukken Geschorst inspecteur van politie ging op autodiefstal uit door dr. C. J. D. Brandt MOTIE DER C.P.N. INGETROKKEN Jos Vranken f Het Zweedse elftal Makkabeeèn- strijd Negentig procent mag blijven „Gemeifgd gehuwden" worden bevoorrecht Woensdag 2 Juni 1948 Red, en Adm. Lange Horen 141. Schiedam Tel. Ó93(V Abonn.priJ«» per week 0.31 per kwartaal 4,losse nummers 0,0? Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 123 Uit gare N.V. Da Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam tt Directeur* B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Zowel de Arabische Liga als de voorlfopige regering" van Israël hebben de Veiligheids raad laten weten, dat zij het voorstel van de Raad om het vuren, in'Palestina te staken aan vaarden. In het telegram van de Arabische staten, waarmede de wapenstil stand wordt aanvaard, wordt ge zegd, dat een gedetailleerd ant woord later op de dag telegrafisch zal volgen. De voorlopige regering van Is- raël heeft alle Joodse strijdkrach ten reeds bevolen met ingang van Woensdag drie uur voonmddags plaatselijke tijd het vuren te star ken, mits de Arabieren hetzelfde doen. Het officiële te Tel Aviv uitgege ven communiqué voegt er aan toe, dat het bevel om het vuxen te sta ken is gegeven op de volgende voorwaarden: 1. Dat het verbod van wapenin- voer in de Arabische landen zal gelden voor.de levering van wape nen uit voorraden in het bezit of onder controle van vreemde mo gendheden op Arabisch, grondge bied; 2. dat gedurende de periode van het bestand de gewapende machten van geen der partijen zullen pogen vorderingen, te maken en dat beide partijen hun posities mogen behou- den; 3. dat voedsel en andere nood zakelijke zaken vrijelijk Jeruzalem binnen kunnen komen en dat ook het normale civiele verkeer naar en van Jeruzalem kan plaats hebben; 4. dat elke poging om het nor male vervoer van goederen, be stemd voor Israël, te verhinderen of te belemmeren, beschouwd wordt als een daad van gewapend optre den. De Veiligheidsraad zal vanavond 'de Joodse en Arabische antwoorden' bespreken. Men acht het in Lake Success nog zeer wel mogelijk, dat het bestand, hoewel door beide par tijen aanvaard, zal mislukken op grond van de wederzijds gestelde voorwaarden. Volgens een bericht uit Bagdad van hedenmorgen zou den de Arabieren eisen, dat de Pa lestijnse Joden buiten het gebied van de staat Israël het staatsburger schap aanvaarden van de „Verenig de Staten van Arabië. Het alterna tief zou zijn. zo verluidde, oplossing van het probleem „met geweld van wapenen". De laatste legerberichten van gis teren en vannacht de wapenstil stand is óm 3 uur vanmorgen inge. gaan maken melding van een Egyptisch bombardement van. twee Joodse nederzettingen op 32 km ten Zuiden van Tel Aviv, van. een Egyp tisch artillerievuur op Rehcboth, 19 km ten Zuidoosten van Tel Aviv en van een geslaagde flankaanval van de Haganah op een Egyptische co lonne in de buurt van Gaza. Hiei zouden de Joden hun positie aan merkelijk hebben verbeterd. Graaf Bernadotte is gisteren, zijn bezoek aan Tel Aviv, Haifa en Amman, per vliegtuig in Cairo te ruggekeerd. Over de besprekingen met Joodse en Arabische leiders werd niets losgelaten. Viering jubileum op sobere wijze De Koningin hoopt 30 Augustus haar intrek In Amsterdam te ne men om daar óp 31 Augustus dc viering van /haar regerings-jubl- Icum bij te wonen. De particuliere secretaris van de Koningin, die deze medede ling heeft verstrekt-voegt hier- aan toe, dat het If.M. niet mo gelijk zal-zijn, gedurende deze dagen persoonlijke geLukwen- sen van deputaties uit de bur- - gerij in ontvangst te nemen. Zulks in verband met de ver moeienissen, die dit met 2ich mede zou brengen. Het is niet uitgesloten, dat de Koningui na de 31e Augustus nog enige dagen in Amsterdam zal doorbrengen. Haar verder verblijf zal echtér geen officieel karakter dragen. Op uitdrukkelijk verlangen van de Koningin, die een sobere viering van het jubileum weqst, zal voorts het van verscheidene zijden aange kondigde intergeallieerde muziek festival niet doorgaan. Er zou oor spronkelijk een muziekfestival voor geallieerde militaire kapellen wor den georganiseerd ter gelegenheid van de jubileumfeesten. Het Centraal Distributiekantopr dèelt mede. dat gedurende de vacantietijd van 4 Juli t.m. 11 Sep tember een maal per veertien dagen een .bormenlüst gepubliceerd zal worden. Dit wil dus zeggen, dat 0-m, de - suikerbonnen een week vroeger gepubliceerd worden, In de aanwijzing der brood- en tabaks bonnen zaL evenwel geen wijziging kómen. Groot-Brittannië zal Frankrijk een crediet van. tien millioen pond verstrekken, aldus Is gisteren of ficieel te Parijs bekend gemaakt. Dit 'crediet zal gebruikt worden in de tweede helft van. dit jaar en is bedoeld om Frankrijk in de ge legenheid te stellen aankopen te verrichten in liet sterlinggebied, waarmede Frankrijk eert aanzien lijk betalingstekort heeft. Later op de dag sprak de Fran se Nationale vergadering haar ver trouwen. in de'fegering uit met 402 tegen 183 (communisten) stemmen. Veldmaarschalk Smuts heeft het aanbod van een lid van zün partij, namelijk gebruik te maken van zijn 'parlementszetel, aangenomen. Dit betekent, dat Smuts de leider zal worden van de oppositie in het nieuwe parlement. In de eerste vergadering die Smuts sinds zijn nederlaag in het openbaar heeft afgelegd sprak de gewezen premier de hoop uit zijn rol te blijven spelen en-zijp plicht als Jeiüer te blijven vervullen. In dien-; iemand - verantwoordelijk moet worden gesteld voor de thans geleden nederlaag, laat ik het dan zijn, zeide de grijze staatsman. Ik ben in staat een ilinke afstraffing te ondergaan. Dr. Malan, de leider van de Na tionalistische partij, heeft zich be reid verklaard een nieuwe rege ring te vormen. Zijn eerste daad kis kabinetsformateur was het zen den van een boodschap aan gene raal Smuts, waarin lijj deze ver zekerde, dat hij gewoon - moest voortgaan voorbereidingen te tref fen voor zijn reis naar Engeland en Nederland. NADAT DE MODEDICTATORS erin zijn geslaagd de damesmode te hervormen tegen alle regelen van logica en dwingend geboden zui' nigheid int doen deze dwingelanden nu ook een aanslag op onze man' neljke vastberadenheid. Zouden wij 't voorbeeld van deze meneer, die onlangs aan dc Belgische stranden is waargenomen opvolgen, dan zul' len wij binnenkort „a la Picasso" gekleed met vacantie gaan. Het pakje is „versierd" met wuivende palmen cn kleurige tafereeltjes nare paar denrennen. De eerste dag der Alpheuse wïelervlerdaagse, of wel de Laura-sterrït, is een succes geworden. Van dc 340 inschrijvers verschenen er gister morgen 310 aan de start. Tegen de avond waren alle deelnemers binnen met uitzondering van een dame, die onderweg was uitgevallen. Morgen gaat de tweede rit in de richting Amsterdam. De oudste deelnemer was een 73- er, die zich rpeds om I uur 's jmid jarige Velsenaar. Er was ook een 57-jarige dame uit Woubrugge, die dit ritje van 115"km. eigenlijk maar een peuleschilletje vond. Zij was gewend om regelmatig naar haar familie in Leeuwarden een af stand van 200 km. te fietsen. Ver der was er een ferme knaap van 24 jaar onder de deelnemers, die ziin jeugd oar. kinderverlamming had geleden en zich dientengevolge slechts op krukken kan voortbewe gen maar het op de hets tegen de beste rijders opneemt, ook al heeft hij maar één been ter beschikking. Van AJphen aar. de Rijn werd via Hazerswoude, Leiden. Voorschoten en den Deijl naar Wassenaar gere den. Vandaar ging het onder een fikse regenbui over Wassenaarsche Slag naar Katwijk, Koord wijk HiUegom en ie:i slotte dwars door de Haarlemmermeer en rond de Westeinder plassen over Aalsmeer, Leimuiden en Rijnsaterswoudc te rug naar het beginpunt. Binnen 12 uur moesten de deel nemers terug zijn, maar er waren Gistermiddag heeft zich op het vroegere vliegveld te Norg een dodelijkongeval voorgedaan- Een 28-jarige arbeider, die op het ter rein werkzaamheden verrichtte, vond onder het puin een „Panzer faust". Terwijl hij het gevaarlijke projectiel onderzocht, geraakte het slagpennetje los, met als .ge volg dat de Panzerfaust tot ont ploffing kwam en de kleding van de arbeider vlam vatte. Het slacht offer was vrijwel onmiddellijk dood. Zijn verkoolde lichaam werd naar het lijkenhuisje te Norg over gebracht. Het slachtoffer laat een wouw en vier kinderen achter. MARKOS OP HET VREDESPAD De radio der Griekse guerilla- troepen heeft een zinspeling op de mogelijkheid van het sluiten van vrede gemaakt. De Griekse generale staf heeft namelijk een in morse uit gezonden boodschap opgevangen, waarin het héét, dat de voorlopige democratische regering van Grie kenland verklaard heeft, dat gene raal Markns, dc opperbevelhebber der guerilla-troepen „altijd bereid is om elk initiatief, vanwaar het ook mocht komen, dat tot vrede in Griekenland zou Kunnen leiden, te aanvaarden tn aan te moedigen"1.. Volgens latere berichten zou maarschalk Tito als bemiddelaar willen optraden. Te Athene werd dienaangaande onmiddellijk medegedeeld, dat een overgave uitsluitend onvoorwaarde lijk kon zijn. Te Ou.de Pekela is gisteren een arbeider, "W, Pathpis, toen hij zich van zijn werk tiaar huis begaf, door een mede-arbeider met een mes neergestoken.. Hij overleed vrijwel onmiddellijk. Sr besfond reeds geruime tijd twist tussen de mannen. De dader, die inmiddels is gearresteerd en reeds een volledige bekentenis heeft afgelegd, had tegen zijn colle ga's gezegd, dat hij P. zou neerste ken. Weersverwachting, gel dig tot Donderdagavond: Tijdelijk krachtige, en aan de kust nu en dia haTde vrind, draaiend -naar Westelijke rlchlin- gen. Wisselende Óewol- king met. enkele regen- buien. Koel. 3 Juni:'Zon op 4.24 onder 20-52. Maan op 2.39. onder. 16.06 3 Juni. Hoog water te R'dam: le tij 1.02 uur. 2e tb 13.53 uur. Waarnemingen: 753.8 luchtdruk: Z. 4 wind; 13,8 temp.; max. 1S.5 (gistermid dag 4,40 uur); min. S.fl (hedenmorgen 5.30 uur). Weersgesteldheid: zwaar bewolkt. De Chinese communisten hébben na een kalme periode van verschei dene maanden, een nieuw offensief ingezet op het. front van Sjantceng. 100.000 communisten uit het Zuiden en het Oosten rukken op naar Tsi- nan, de hoofdstad van Sjantoeng, die ernstig is bedreigd, sedert de com munistische troepen de gisteren door de nationalisten ontruimde ste den Ta jan cn Teitsjeng hebben bezet •van geschoolden en ongeschoolden te sterk samengedrongen. School tandverzorging Daartoe financieel in staat ge steld door de ziekenfondsen zullen de diensten voor schooltandverzor- ging 1 September met hun werk zaamheden een aanvang maken. Bijzondere aandacht zal worden be steed aan de algemene mondver- zorging. TBC-bestrijdïng De minister heeft plannen tot (Van onze Haagse redacteur) WB hebben een punt bereikt waarop beLaaiibodop de arbeidsmarkt op tal van gebieden öe vraag overtreft, aldus de heer Drees. minister van sociale zaken tijdens een persconferentie. Hierbij speelt ook de Nederlandse bevolkingstoename, welke die van alle andere Europese landen overtreft, een rol. Koewei de minister niet zo pessimistisch Is als degenen, die binnen enkele jaren rekening houden met een werkloos heid van 100,000 man, toch beraamt zijn departement reeds maatrege len die dit spook buiten onze grenzcil zullen moeten houden. Tot deze maatregelen behoort- de Excellence acht voorts de lonen ^bevordering der emigratie van landarbeiders en vakarbeiders. Hun vertrek zal geen hinderpalen meer in de weg gelegd worden. Ook wordt er rekening mede gehouden, dat de gehuwde vrouw tegen 1950 geheel uit het overheidsapparaat zal moeten-verdwijnen. De kinderbijslag Minister Drees deelde voorts mede, dat een aantal wijzigingen in de Kinderbijslagwet in het voor nemen liggen. Hierbij zal een op lossing worden gezocht van het vraagstuk van de kinderbijslag voor de ongehuwde moeder. Ook de progressieve bijslag voor grote gezinnen zal opnieuw onder het oog worden gezien. Het alcoholmisbruik Ter beteugeling van het misbruik van sterke dranken, dat na de oor log zulke onrustbarende vormen heeft aangenomen, overweegt de minister de instelling van een commissie om maatregelen hierte gen te onderzoeken. De minister, die zelf geheelonthouder is, zou. het toejuichen indien zijn collega van. oorlog maatregelen zou willen nemen fcr beperking van het alco holgebruik. in het -leger. De loonpolitiek Van verschillende zijden wordt op de regering druk uitgeoefend om een derde ïoonronae in te luiden. De minister wenst zich hierover niet uit te laten. "Wel. acht hij een verhoging van de huishuren lang zamerhand onvermijdelijk. Een vraag,, of déze verhoging ook loo.ns-: verhoging zal inhouden ontwijkt de minister door te zeggen dat dat geheel zal afhangen van de omstan digheden. waaronder tot huurver hoging zou worden besloten. Zijne periodiek onderzoek van het gehele Nederlandse volk op tuberculose. Of deze plannen spoedig verwezen lijkt zullen- kunnen worden moet nog worden bekeken. Het consumentencrediet Bijna vierhonderdduizend perso nen is op hun aanvragen daartoe een consumentencrediet toegekend. Bijna dertienduizend wensten er bij nader inzien geen gebruik yan te maken, zodat er netto 372.000 credietbonnen' overbleven.. Zij ont vingen samen 157.463.450 gulden. Hiervan zal ongeveer 33 millioen gujden in 's Rijks kas terugvloeien. Het verschil van 125 millioen moet dus als fonds perdu worden be schouwd. Personeelinkrimping Met enige trots maakte de minis ter er tot slot melding van dat hij erin is geslaagd de personeelsbe zetting in zijn ministerie aanzienlijk in te krimpen. In-1945 telde het 6430 ambtenaren. In 1946 daalde dit cijfer tot 5702, in 1947 werden het er 4075 cn in dit"jaar zijn er nog ambtenaren aan het departe- organisatie van eén systematisch en ment van sociale zaken verbonden. dags, dus binnen zes uur, bij. *cle eindcontrole meldden.' Dit was ech ter niet geoorloofd. Deze wieier- vierdaagse is geen tour de France of ronde van Nederland. Het gaat er slechts om de deelnemers te doen genieten van de grote verscheiden heid aan natuurschoon, welke Noord- en Zuid-Holland en Utrecht de rijwiel-tourist te bieden hebben. Op zekere dag, hij was -zo juist uit de politiedienst geschorst wegens een vergrijp tegen de discipline van het corps, belandde de inspecteur de V. van de Arnhemse politie in een café, Öat bekend was als een verzamelpunt van dieven en helers. Hij dronk zich moéd in en knoopte vriendschap aan met een koopman cn een automonteur, die al spoedig het gesprek op het stelen van auto's brachten. Hoewel achteraf niet meer kon worden vastgesteld, of de kame raden van de politieman in dronken- overmoed handelden of dat zij wel bewust eon plan-smeeddgn,. om met de hulp ,van zijn politiebevoegdhe- den inderdaad een auto le roven, is niet komen vast te staan. Feit is, •dat het. drietal zich heeft vergrepen aan de wagen van een textielfabri- kant. die zich eveneens in dit café bevond. Bij de „stunt" is de V, inderdaad als politieman opgttredep. In de loop 1 van de avond trachtten de mannen de auto van de hand te doen aan een garagehouder te Harskamp met de aanprijzing", dat de wagen zeer geschikt was voor koffiesmokkel. De garagehouder ging hier niét op in cn toen de auto enige tijd dsarna een lekke band kreeg, Heten de man nen hem in het bos achter. Dé vol gende morgen, toen de ex-politieman zich realiseerde wat hij gedaan had, heeft hij .nog getracht dc auto terug té brengen. De officier van justitie van dc Arnhemse Rechtbank, waarvoor de zaak Dinsdag berecht" werd, bleek van mening, dat de kornuiten van de Y- niet dronken waren, maar zich slechts als zodanig hebben voorge daan. Tegen hen eiste hij twee jaar. Dé inspecteur de V. onderhield hij scherp over zijn laakbaar gedrag. Tegen hem luidde de eis andërhaif jaar. Uitspraak over veertien dagen. \7olGENS berichten uit Londen v zou de Conferentie .van Zes over (West-) Duitsland te langen, leste toch tot overeenstemming zijn gekomen Hoewel wij deze medede ling al eens enige malen hebben ge- bad en zij toen op zijn minst yoorba- baar. dat het ontbreken daarvan ten slotte de doorslag zou geven. Want zeer vele Fransen vrezen, dat de op richting van een afzonderlijke West- duitse staat door de Sovjetunie zet worden opgevat als. een rechtstreek- rig en in werkelijkheid niets' anderscentralejregering te kiezen recht- deze aanbevelingen agji de Confe- sè provocatie en zij zijn. niet van dan een proefballonnetje bleek te *treeks door alle kiezers, terwijl de rentie zullen opvolgen, of niet Dit plan daaraan mede te dqen. zolang zijn is er nu meer reden om haar Franse" zich dadelijk op het stand- geldt zeer in het bijzonder voor de zij niét honderd procent zekerheid als betrouwbaar te beschouwen.'Het purit stelden, dat het een federatie- Franse regering. Zal zij het resultaat hebben dat de militaire macht der 2ag er nl. vorige week al naar uit. ve regering diende te worden, be- varf1 Londen dat uiteraard een com- Ver. Staten onmiddellijk achter hen dat een gunstig resultaat van deze zo staan?€. Ult vertegenwoordigers der promis cn geen capitulatie voor de staat, - - regeringen van de onderscheiden Franse verlangens in hun geheel is. a"det\ cr door kunnen krijgen in de Fran- vn ri* Benelux? Tk- tvn hrm-mid j Wat het Roergebied aangaat zou- 3e Kamer of niet. Dat de communis- benTeuwd of er 'in de aSnlSm t - den de Amerikanen erm hebben toe- ten niets móeten hebben van een af- cen der Confermtic voor Bele^I Jn Het schijnt, dat die overeensem- gestemd, om de internationale con- zondcrlijke staat West-Duitsland is - - - Vonier™.tlc.V00r »cigie en ming bereikt is -kunnen worden .tróle permanent te maken, haar in bekendl'dat De Gaullc er alles op doordat de Angelsaksen, dat wil in' working te doen treden nog.voordat zal zetten om voor Frankrijk het dit gevalvooral zeggen: de Ver. Sta- de Duitse regering zal zijn .gevormd onderste uit de kan te halen even ts, vérgaande concessies hebben.ge-, en haar een grote mate van autoho- eens. Gesteld nu eens, dat die beide daan aan het Franse standpunt, zo- mie. te geyen tegenover de admini- partijen zich gezamenlijk verzetten wel inzake de toekomstige centrale - stratie van het herstelprogramma zouden (ik zeg niet. dat het ge- regering van W.-Duitsland als ten voor Europa. beurt!), dan hangt het aanzien van de controle over bet Ziedaar wa t m en'zegt. dat er kabinet-Schuman van een paar èënëlux in"ruiïvoor"watWashin tr_ Roergebied. Wat het eerste punt.be- |n Londen besloten is. of beter-wel- stemmen uit de kleine 'middengroe- ton én Londen hebben toegegeven treft zou het compromis zijn gevon- ke aanbevelingen de'afgevaardigden PGn af- En een ding staat nu wol g,n vetwsSit zelfse&liïzSed ^i, 'j ter Conferentie aan hun regeringen vast: de Franse regering zal hij haar jw zo gegaan is Niet dat ik schillende Lënder der drie Wes(eli.]ke mlIe„ d„e„. officiële mededelincen v-erdedijiine van het compromis niet hferteeen eimS tmarén zones zelf zullen masen uitmakeh, zUn i,ierover noc oiet gedsnni he, kunnen wijzen op iels. dat het on- ï^hen- Us beta ueraSSk"noSt hoe ZIJ hun vertesemvooi-dizina m te aUa de vraaff. hoelarfg „e h erop .middellijk aantrekkelijk makenzou ïoSüdcr tob anneïïie d. toekomst,centrale resfrins nog zunOT m0dtèn wachïHi: vdorloC nl. een militaire garantie voor West. vaSite%-Wel^fKkïeloof ikSet pjg schijnt er niets anders te, zullen Europa door de Ver Staten. Want dac dle kwestie der grenscorrecties worden gepubliceerd dan een niets, aie hebben de Transe onderhand». Mg leeft in ons volkt ze heeft er zeggend communiqué. laars, ondanks al hun pogingen .in 3eiis „„bit geleefd. Maar desalniêtte. langzamerhand wel heel moeizaam l gevoerde onderhandelingen nu toch. heus spoedig te verwachten viejl. Nederland nog iels is terecht geko men van hun bescheiden grenscor recties. Dat zij een punt van ern stige bespreking-hebben uitgemaakt, is zeker. Het kan natuurlijk zeer goed zijn. dat het opgeven hiervan ÜN.wiiY r-. een van de concessies is geweest van beurt!) dan hangt het lot van het de kan, van hct blok fFrimkrljk_ De Eerste Kamer heeft zich gister middag uitgesproken tegen dc motie van dc heer v. Santen <CPN) welke er bü de regering wilde' aandringen op erkenning van de Joodse staat Israël. In zijn verklaring zegt minister van Rnetzelaer, dat Nederland sa men met de andere leden van de Verenigde Naties alles heeft gedaan om tot een oplossing van de moei lijkheden in Palestina te komen, maar dat er ernstige bezwaren be staan. ook van de zijde van de inte rim-regering van Indonesië en van Suriname om verdergaande stappen te doen in de Palestijnse Jcwestie. Na de woorden van de minister leidde de- heer v. Santen zijn motie in. Prof. Anema (AR) noemde haar overbodig cn ongewenst, omdat de regering deze zaak reeds bestudeert en omdat de heer Van der Goes van Naters het Palestijnse probleem reeds onder de aandacht van de re gering heeft gebracht, en op een betere manier dan de heer Van San ten het deed. Tegen de motie van de heer Van Santen spraken zich verder nog uit de heren v. d. Kicft (Arb.) cn Schneider (KVP). De eerste diende een eigen motie in. waarin de rege ring werd verzocht haar onderzoek voort le zetten cn de volksvertegen woordiging zo spoedig mogelijk in te lichten over haar besluit. Deze motie werd, nadat de heer Van San ten de zijne had ingetrokken, zon der hoofdelijke stemming aanvaard. In Duitsland, waar hij zijn doch ter bezocht, is plotseling overleden de musicus Jos Vranken Sr, Jos Vranken werd 10 Jiini 1870 te Bunde bij (Maastricht geboren. Reeds op jeugdige Iceftpd gaf hij blijken van grote muzikale be gaafdheid. De jonge. Vranken kreeg orgel- en compositieles van Richard Hol, werd daarna een leerling van Willem Robert en studeerde later zang te Berlijn bij Robert Ress Recti5 op 22-jarige leeftijd werd hfj benoemd tot organist-dirigent van de Utrechtse kathedraal, welke functie hij tot 1810 heeft vervuld. in dat jaar word. hij directeur van de Rotterdamse oratorium ver eniging cn vestigde zich te Vlaar- clingcn, waar hü vele leerlingen kreeg, ook uit de omgeving van dit stadje. Ook werd hij in die lijd dirigent van dc afdelingen van Toonkunst te Vlaardingen cn te Schiedam, Vranken heeft zich reeds vroeg gespecialiseerd op de oude koor zang. In Utrecht had hij al een Pa- lestrinakoor en In Vlaardingen richtte hij ecu gelijknamig koor op. Als componist heeft hij vooral on kerkelijk gebied van zich doen spre ken. Hij schreef missen, een Iï.é- qufem. een Te Deum, een kerst oratorium en een Johannes Passie. Het Zwpedse elftal voor de wed strijd tegen Nederland op 9 Juni a.s. te Amsterdam is als volgt sa mengesteld: Torsten Lindberg, Knut Nordah], Erik Nilsson, Sune Andersson, Bor- je Leander. Kjell Rosen, Henry Carlsson, Gunnar Gren, Gunnar Nordahl, Nils Liedholm en Stellar Nilsson- Reserves: Karl Svensson, John Wikdahl, Rune Emanuelssqn en Egon Svensson. IN de staat Israël, nog altijd niet door Nederland erkend, speelt zich een strijd af, die men waarlijk heroïsch mag noemen. Een oud volk, door vele eeuwen van -vervolging geteisterd, ver bannen in ghetti, uiteengeslagen, beroofd, van de mogelijkheid om een handwerk te leren, om de landbouw te beoefenen, heeft eerst getoond welke krachten er in zijn jonge zonen en dochters scholen, door een woestijn te her scheppen in een land, dat bloeide als de roos van Saron. Mensen, die geen ambachten machten leren, toonden hier, dat zij ze de gelijk konden beoefenen; mensen, die de landbouw ontwend waren en er ongeschikt voor heetten, hebben hier cultures tot stand ge bracht. die de-verarmde, verwaar loosde, onder een feodaal bewind verkommerende Arabieren tot ja loersheid stemden. Toen koning Abdoellah eens een bezoek bracht aan een Joodse kolonie stond ...j versteld over hetgeen hier tot stand is gebracht. En men behoeft er slechts Koestiers Dieven in den Nacht op na te lezen om te begrij pen onder welke omstandigheden de Joodse pioniers moesten wer ken en tegen hoevele en hoe venijnige Intriges zij zich hadden te verweren. De guerilla, die tot voor kort ge streden moest worden, werd een regelrechte oorlog, toen de staal Israël werd uitgeroepen. Van alle kanten belaagd en besprongen, ook door hen, die eerder vrienden, dan vijanden behoorden te zijn, moest de jonge staat zich verde digen tegen een overmacht. In de weken, die achter ons liggen, heeft de Joodse staat"alleen al door de bezielde vrijheidsstrijd zijn levens- vatbaarheid en zijn bestaansrecht bewezen. Alleen al door dit vech ten om het behoud van het ver worvene heeft Israël de steun ver diend van ieder, die weet wc£ het betekent een eigen stukje grond te bezitten, dat men zijn vader land kan noemen. Zouden Neder landers, - zelf wonende op een plekje grond aan de zee, niet be grijpen wat het voor de Joden be tekent een plekje grond aan de zee het hunne te mogen noemen? De strijd van het jonge Israël roept herinneringen op aan de moed, de offerzin, de volharding en de doodsverachting van de Makkabeeën. Schril steekt daartegenover ei de besluiteloosheid van de Ver. Naties, vanwaar het ene voorstel het andere opvolgt, zonder enig resultaat tót dusver. Ergdenkende mensen zouden kunnen menen, dat men het niet eens kan .worden, omdat men het niet eens wil wor den."In eik geval\Zijn de voorde len van dei.e besluiteloosheid al leen aan de kant der Arabieren geweest. De oude stad Jeruzalem verwoest, de heilige plaatsen ver nield of beschadigd, talrijke da den en gewonden -Het al te be- kendo gezegde Senatu dellberant© Saguntum periit is in Jeruzalem werkelijkheid geworden. Zal graat Bernadotte, de Zweed se bemiddelaar, die de UNO heeft afgevaardigd, succes boeken'? Er is éép ding, dat ons hoop®geeft, nl. zijn korte mededeling: „Jk ben een man ven de daad en ik houd er niet van onder mijn werk te praten". De UNO heeft nog niets., anders gedaan dan praten. En ge durende dil praten kregen de Ara bieren hun kans. In het ^elang van Israël is het te hopen, dat zijn daden niet te laat zullen komen. Van de kant van Israël zijn tot dusverre de meeste concessies ge komen. Aan bet lot, dat Israël wacht zal men kunnen zien, of de UNO iets te betekenen heeft en of een Volk, dat temidden van grata, elkaar wantrouwende mogendhe den, zijn vrijheid begeert en er voor wil vechten, nog een kans heeft ip onze wereld. Daar zal Nederland ook zijn conclusies uit kunnen trekken. de toekomstige centrale regprinsz wensen te doen kiezen, d.w.z, door het parlement of door de kiezers-bij rechtstreekse, verkiezing. Zeals de lezer weet waren de Ver. Staten en Engeland van het begin af vóór een ISTïêriS .VBHÈr^ötB nu gaat deze: riciitirg.ji»! kunntai Jm\hS- miV hoop'iE dat onze lettering ons rijzen, is die, of de zes regeringen Sen- -Het is helemaal niet ondenk- hierover T hierover volledig 23! inlichten'. Van alle Duitsers, die bij de bevrijding in Nederland gevestigd waren, zijn or zullen nog-geen tien procent uit-Nederland worden uitgewezen, aldus deelt de Rijksvrecmdelinsremlicnst mede, naar aanleiding van de crllick, die sommige bladen op de uitwjjzlngspolltick der regering meen den tc moeten maken. Alle uitgewezenen zijn niet slechts pa dc "bevrij ding, maar ook in'dc dan volgende jaren een of meer malen gohoord geworden en zijn in dc gelegenheid gesteld geweest, om verklaringen van derden en andeire bewijsstukken over te leggen. A tie 'was uitgevaardigd ingevolge een door het Hervormde en door het. Katholieke kerkgenootschap aan de regering gericht verzoek. Zoals men weet worden de Duit sers, die misbruik hebben gemaakt van onze gastvrijheid, via het kamp Mariënbos uitgewezen. Nu ook over de in diLknmp heersende.toestan den critickwerd geoefend,' ■meende de minister %'an Justitie erop te moeten wijzen, dat het In ternationale Rode Kruis in een on derzoek bevestigde, dat de hygiëni sche toestanden in het kamp, dat temidden van een dennenbos is ge legen, voortreffelijk zijn. De voe- cler in bewaring gesteldèh is gelijk aan die, .welke" de burgerbe volking in Nederland heeft. Jammer genoeg moeten echter ook de kinderen onder de misdra- gingèn van hun ouders lijden; aan gezien het, 20als Kët in de verkla ring, van de Rijksvreemdelingen dienst: heet, niqt op de weg van de regering ligt, het gezinsverband t» verbreken,- Gedurende de maanden Novem ber 1947 tot Maart 194B werden de uitwijzingen om reden van mense lijkheid stopgezet. In die tussentijd hebben een zevental commissies, ingesteld door de minister van Jus titie in overleg met de Caritas mis sie, met vertegenwoordigers van de protests nis-christelijke .kerkgenoot schappen en met vertegenwoordi gers uit andere bevolkingsgroepen, de dossiers van de eventueel uit'te wijzen. Duitsers bestudeerd. Na deze studie hebben de com missies zelfs in een groot aantal gevallen lot uitwijzing geadviseerd, terwijl ejuist de Rijksvreemdelin- 'gendienst legen deze uitwijzing was. Zulks is een gevolg geweest van een eerst later door de regering verstrekte instructie, om in geval len, waarin een Duitser, die voóx uitwijzing in aanmerking kwam, gehuwd was met een van oorsprong Nederlandse vrouw, onder omstan digheden meer dan gewone consi deratie te gebruiken. Deze instruc-'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1