HET ROTTERDAMSCH PAROL Amerika wil voor landsverdediging twaalf milliard dollar besteden Regering is van plan lichtvaardige echtscheiding te bemoeilijken Bernadotte zal tijdstip van bestand bepalen Koningin bracht bezoek aan de Bommelerwaard Nog dit jaar een parlement voor West-Duitsland Salarissen van Rijkspersoneel In Juli hoogstens 20 textielpunten Waarschijnlijk geen extra-shag ROMNENLIJST WIJ HEBBEN HET GETIJ TEGEN" V» ZEVEN M'Zfl'RTSEN OPGEHANGEN Socïalehervorming door Paus bepleit JODEN VAN CYPRUS MOGEN NIET NAAR PALESTINA Gezinsrechter en Gezindsraad met verzoenende taak Waaide van huwelijk dreigt te dalen Abdoellah pleegt geen aggressie Problemen van wederopbouw en landbouw werden besproken MOEILIJKHEDEN BIJ KONINGSHUWELIJK SOKOLOFSKI STELT DUITSERS GERUST MRP stemde vier keer tegen socialisten Overeenstemming te Londen Een waarschuwing van Auriol Weerbericht :-T Donderdag 3 Juni 1948 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel ÓP3& Abonn.prijst per wenk 031 per kwartaal 4,—, losse nummers 0.09 Opgericht daor de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No, 128 Uit gov* N.v. Dé Nieuw» Part Portgiia 396644 Bankiert Amsterdea&édie Bank' te Rotterdam Dlreeteuri 8. 'dm Vrie* Hoofdredacteur: Th. Ramaker DEN HAAG. 2 Juni. Het ligt in het voornemen te bevorderen, dat enkele aangekondigde verbete ringen van de salarispositie t.w. de Verjaging van hefc pensïoenpre- mievernaal tot 7l/> procent, de af schaffing van de ongehuwdenaf- trek, de verhoging van de wedden boven de f 3f>00.per jaar"met 5 procenJ. van het basis-bedrag en de verhoging - van de garantielonen voor gehuwaen met f 200.per jaar worded opgenomen in de algemene maatregel van bestuur, welke de technische herziening van het Rijksbezoldigingsbesluit zal be vatten. Aan de kroon zal worden voor gesteld het complex van voren staande maatregelen te doen in gaan; op 1 Januari 1948, zodat, na verwezenlijking der voorstellen, in vele gevallen een herberekening der reeds uitbetaalde salarissen zal plaats vinden. (Van onze Haagse redacteur) Nu over vier weken weer een aantal textielpunten zal worden aangewezen, vestigt men eronze aandacht op, dat "ten er nog geens zins op mag rekenen, dat. in Juli ook weer 25 punten zullen, worden aangewezen, zoals in April ge schiedde.. Men stjeeft er naar om de aanwijzing van textielpunten op het onlangs bereikte niveau te hou den. dpch voorlopig blijkt men zich op het standpunt te stellen, dat het normale quantum nog steeds 20 punten is. Een nader onderzoek zal straks pas kunnen uitwijzen of de aanwij zing van een groter aantal punten door de productie wordt gerecht vaardigd. (Van onze- Haagse' redacteur) In verband met de wens, onlangs door de Katholieke handelaren in sigaretten te Utrecht'geuit, verne men wij, dat het onderzoek door vertegenwoordigers van de minis ter van economische zaken inge steld naar.de mogelijkheden van een extra bonaanwijzing, zeer ne gatieve resultaten heeft gehad. De kans, dat'aan dezè'wejis van de handel tegemoet zal worden geko men wordt" zeer klein genoemd. ^foor het tijdvak van 6 t;m. 19 Juni 1948 éijn de volgende bonnen geldig en geven recht op het kopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 806 421 Melk: 6 liter melk 433 Melk: 7 liter melk 426 Ylees; 100 gram vlees 427 Vlees: S00 gtam vlees 428, 429 Boter: 250 gram boter of margarine of 200 gram. vet 446 Algemeen: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 448 Algemeen: 16DO gram brood (Geldig t.m. 12 Juni) 449 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen verm. e.d. 435 Reserve: 1200 gram .brood 434,437 Reserve: 500 gram boter of'margarine of 400 gram vet 438 Reserve: 400 gram brood (Geldig t-m. 12 Juni) Bonkaarten KD, KE 806 923 Mélk: 12 liter melk 926,927 Vlees: 100 gram vlees 928 Boter: 250 gram .boter of margarine of 200 gram vet 929 Boter: 125 gram boter of margarine of 100 gram vet 946 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas 948 Algemeen:400 gram' brood (Geldig t.m. 12 Juni) 949 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli e.d. 935 Reserve: 400 gram brood (Geldig t.m, 12 Juni) Bonkaarten ZA, ZB, ZC; ZD, ZE, MD. MF. MG MH 807 (bUz art-, a.s.. moeders en zieken) Geld. g zijn de bonnen van strook G. Deze bonnen zijn .14 dagen geldig. Op de B- e.i C-kaarten raken de borinen 433 en 436 Reserve los van. de kaart. Dez<f bonnen zullen, nog wrrdfen aangewezen. Men beware de: :e dus zorgvuldig. Op Donderdag 10 Juni zullen op de Ar, B-, C- en. D-kaarten bonnen voir 400 gram brood meer worden 99 Het grootste ooit in vredesfyd in Amerika voorgekomen budget voor leger en luchtmacht ten bedrage van 6.5 milliard dollar, werd gisteren na door de commissie voor toewijzingen te zijn aanbevolen aan het Huis voor Afgevaardigden voorgelegd. De gelden zijn bestemd voor een mili taire macht van 2-234.500 man, waarbij het vlootpersoneel en de mariniers nog niet 2ijn meegerekend en voor de fïnaVcieringr van een luchtmacht, waarvoor -het Congres reeds eerder ongeveer 2.3 milliard dollar heeft uitgetrokken. Tezamen met de nog overgebleven gelden van vorige toe wijzingen zal er voor leger cn luchtmacht voor het op I Juli aanstaande beginnende jaar een totaal van 12.438.731.829 dollar beschikbaar zijn. In dien nodig, zullen echter nog meer gelden beschikbaar worden gesteld, heet het uitdrukkelijk in de aanbeveling van genoemde commissie. Maar indien er werkelijk oorlog zou komen, zou de in het wetsont werp voorziene Amerikaanse strijdmacht slechts een stopper-be tekenen in afwachting van het bij eenbrengen van voldoende reser ves, verklaarde generaal Omar Bradley, chef-rstaf van het leger. De Sowj et-Russische strijdmacht' telt momenteel ongeveer vier mil- lioen ma» en veerüenduïzend vliegtuigen, vervolgde de generaal, die dan liet uitkomen, dat deze strijdmacht stiel het grootste ge deelte van Europa, het Nabije en Midden Oosten, Korea en 7.élfs China onder de voet zou kunnen lopen en een geduchte ijzeren vuist vormt voor de „agressieve politiek van Moskou". Zowel Bradley als James For- restal drongen opnieuw aan op al gemene militaire oefening. For- restal verklaarde, dat de interna tionale situatie verslechterde en dat Amerika het getij tegen had. Admiraal Louis Denfield, chef van de marine-operaties, zeide dat de Middellandse-zeevioot van één vliegdekschij, drie kruisers en. tien torpedo-jagers snel kan worden uitgebreid. Een macht van twaalf schepen; waaronder bet vliegdek schep „Kearsage" heeft Norfolk (Virginia) verlaten om de schepen, die thans dienst doen in de Mid dellandse zee, af te lossen. Denfield vervolgde „Niet alleen is de huidige aanwezigheid van on ze schepen op zekere onrustige plaatseri van de wereld voor even tuele onruststokers een duidelijke aanwijzing van onze vastbesloten heid om de vrede te bewaren, maar zij is tevens het middel en het enige middel, dat wy bézitten, waardoor wij snel kunnen hande len om het onder de voet lopen .van kritieke gebieden door de vij and te verhinderen. Alle schepen, die wij in de vooruitgeschoven ge bieden hebben, zijn met voldoende personeel' bemand om in enige noodtoestand ie handelen." Koude oorlog Een vliegtuig van de luchtmacht dcc Verenigde Staten heeft een on- deczeeboot van de Amerikaanse marine gebombardeerd, waardoor vijftig leden der bemanning in het ziekenhuis opgenomen moesten worden. De bommen 'werden afgc' worpen door een piloot„die niet op de hoogte ivas met het herken- ningsteken". Het voorval is ge' schicd in de periode van „angst wegens het feitdat Sowjet-onder- zee&cs nabij dè kust van de Stille Oceaan waren gesignaleerd." Dit deelde de Amerikaanse afgevaar digde Hugh D. Scoff in het Huis van Afgevaardigden mede. Zeven nazi-artsen, die verleden jaar Augustus ter dood veroordeeld werden, door het hof voor oorlogs misdaden in Neurenberg, werden gisteren iri de gevangenis van Landsberg opgehangen De zeven artsen zijn: dr K. Brandt, de lijfarts van Hitier. dr Sievers, directeur van het instituut dat zich bezighield met hetonderzoeken van Joodse skeletten, dr K. Geb- hart, lijfarts van Hiromler, dr H; Brandt, die verantwoordelijk was voor experimenteel onderzoek in concentratiekampen, dr J. Mrugows- ky, chef van het.hygiënisch insti tuut voor de SS, dr V. Brack, kolo nel in het SS-leger en W. Hoven, chef arts van het beruchte concen tratiekamp Buchenwald. Voor samengaan met niet-katholi'eken Ter gelegenheid van zijn naamdag heeft de Paus gisteren een bood schap tot de katholieken, gericht, waarin hij hen waarschuwde 'tegen stromingen, die erop gericht zijn het gehele openbare leven te ontkerste nen. De Paus wijdde zijn rede onder andere aan enige actuele onderwer pen: het zojuist afgekondigde bè- stand in Palestina noemde hij „de, dageraad van de vrede". Ten aanzien van de sociale her vormingen, die op dit ogenblik nodig zijn. verklaarde de Paus het vol gende: „Het Is thans niet alleen zaak, dat er een betere verdeling komt van de producten van de sociale economie, daarbij nauwkeuriger rekening hou dende met de arbeid en de behoeften van'het individu. Hoe belangrijk dit aspect van. dè zaak is. toch zal iedere sociale hervorming onder de huidige omstandigheden, en vooral tenge volge van de enorme verwoestingen en beroeringen, die- door de oorlog veroorzaakt zijn, 'ten nauwste ver bonden moeten zijn met. de kwestie hoe «te komen' tot een verstandige organisatie van de productie. De be trekkingen tussen de landbouw cn de industrie in het kader van de economie van elk Jand afzonderlijk, en van de landen onderling, de wijze waarop en de. mate waarin elk land deel dient te hebben aan de wereld markt. al deze moeilijke problemen zijn thans weer aan de orde en_ on der omstandigheden, die afwijken van die van vroeger." Tot de katholieken richtte de Paus tenslotte de volgende oproep: „Stelt U niet tevreden met goede bedoe lingen of fraaie programma's, -Aar zelt niet. Uw inspanningen te ver enigen met die van hen die, of schoon niet behorend tot de Kérk. toch haar socialè leer aanhangen." AOOIT MEER OORLOG? Montgomery houdt in elk geval, het zekere voor het onzekere en behandelt voor hoofd* en opper-officieren van alle legeronderdelen de strategie der modernste oorlogvoering. De Veiligheidsraad heeft voor Palestina een wapenstllistandfeperiode van vier weken .geproclameerd, gedurende welke alle leveranties van wapens, en munitie uan de landen vaa het gehele Nab(je Oosten moeten worden stopgezet. Graaf Bernadotte, <le bemiddelaar van de UNO In Palestina zal beleend maken op welkè dag en hoe Iaat de wapenstilstand van kracht zal worden. Hii heeft namelijk in een telegram aan Trygve Lie een termijn van „enkele dagen" voorgesteld, alvortw» het bevel tot stajking der vpandeljjkheden van kracht zal worden, zo de Joden en de Arabieren het desbetreffende besluit van de Veiligheidsraad zouden aan vaarden. Deze termijn was z;i, noodzakelijk om wederzijdse beschuldi gingen betreffende de schending van het bestand te voorkomen. Het Arabische Legioen heeft Woensdag de Hebreeuwse -uni versiteit Tn Jeruzalem opgebla zen. Joodse soldaten waren doorgegaan met schieten op 1 het Arabische Legioen ondanks een -via het Rode Kruis overge brachte Arabische waarschu- wing, aldus wordt bekend ge maakt door de Britse radlozen- der jn het Midden-Oosten. Een Joodse militaire leider heeft bekend gemaakt, dat in de achttien dagen na de Ornafhankeljjkhddsver- klarlng van Israël de Arabieren er nergens in zijn geslaagd, een deel van Israels bodem te bezetten. Wjj verloren, enkele nederzettingen bui ten het Joodse territoir, maar zelfs in de Negeb, de Zuidelijke woestijn, heeft de vijand geen enkele neder zetting binnen Israels grenzen be zet, aldus deze woordvoerder, die hier waarschijnlijk het oog had op de in het verdelingsplan vastgestel- grenzen. De Britse autoriteiten op Cyprus hebben - verboden - dat de' 24.000 Jo den die zich op dat eiland bevin den, gedurende de tjjd dat de vter- weekse wapenstilstand .duurt, naar Palestina worden gezonden. Da Jo den op Cyprus hebben tegen het Britse besluit geprotesteerd by de UNCX en noemen dit heslult een „opzettelijk verkeerde interpreta tie" van het Veliigheldsraadsbe- sluit. Luclitvaarto vereenkoms t NederlandCanada Gisteren is te Ottawa een lucht- vaartovereenkomst tussen Neder land en Canada - getekend, waarbij deze landen elkaar volledige lucht- verkeersrêchten verlenen. aangewezen dan deze week, zodat ptr veertien dagen*in totaal op de A-kaarten 3600, op de B-kaarten 6000, op de C-kaarten 4400, op de D-kaarten 2000 en op de E-kaarten 800 gram brood verkrijgbaar is op de gewone bxoodbonnen. Met Ingang van Vrijdag 4 Juni zal de rantao en waarde van paarde- vlees tot nader order wojden ver minderd. De nieuwe vïeesbonnen geven per 100 gram vlees recht op het kopen van 125 gram paarde- vlees. Zaals bekend wordt het rantsoen voe- dingsvetten voor de leeftijdsgroepen B en C met Ingang van 6 Juni-verhoogd met 125. gram per week. De op .de bon- nenlijst van deze week voorkomende bonnen 434 reserve (B-kaart) en 437 reserve (Ó-kaart) geven recht ophet kopen van 500 grom boter of margarine of 400 gram vet. Zolang de tegenwoor dige bonkaarten in gebruik zijn, is het om distributie-technische redenen niet mogelijk de verhoging van het rantsoen voedingsvetten voor deze leeftijdsgroe pen gelijkmatig te verstrekken door b.v. eens per 14 dagen eén bon aan te vvlj- mr voor 250 gram. Volstaan moet wor den met eens per vjer wéken een bon aan te wijzen van 509 gram; Enig overleg by de besteding van desa boa ia der halve geboden. De bezwaren, welke aan de bestaande practijkcn op het gebied der echtscheiding kleven, zijn volgens de minister van Justitie zeer ernstig, perhalve wil de minister met zo weinig mogelijk wijzigingen in de be staande wet bereiken, dat aan lichtvaardige echtscheidingen paal en. perk gesteld wordt. Deze verzoenende taak zou moeten worden opgedra. gen aan „gezinsrechters", die dit ambt blijvend vervullen. te dragen aan een gespecialiseerde rechter, in het ontwerp aangeduid als „gezinsrechter", die dit ambt blijvend vervult en zodoende de voor een goede en doelmatige be handeling der betreffende zaken onontbeerlijke ervaring zèl kunnen vergaren. Zolang een reorganisatie van de rechterlijke macht nog niet is ver wezenlijkt, zal de taak van de ge zinsrechter kunnen werden ver vuld door de kinderrechter. In de toekomst zouden dan de functies die de kinderrechter thans vervult, mede aan de gezinsrechter behoren te worden opgedragen. De gezinsrechter dient te be schikken over een aantal personen, die hem kunnen voorlichten om trent de.bijzonderheden van het ge zin en de. toestand waarin, dit ver keert, alsmede omtrent de moge lijkheid van verzoening der echtge noten. Het bovenbedoelde,aan de ge zinsrechter ter beschikking te stél len apparaat, dat is aangeduid met de naam „gezinsraad", is gedacht als een uitbouw van de tegenwoor dige Voogdijraad. In'dit kader zou het passen in de aldus vergrote raden een bijzondere kamer op te nemen, die tot taak heeft de instandhouding van huwe lijken te bevorderen. De wet behoort een grote mate van soepelheid bij de uitvoering van de verzoeningspoging toe te la ten. Indien derhalve beide echtge noten of een hunner tijdens de comparitie voor de geziösrechtèr té kénnen geven,, dat aan eén verzoe ningspoging door eèn bepaald per soon of -particulier bureau dé vóór- keur wordt, gégèven, kan dit wor den toegestaan. Aan de desbetreffende toelich tingen van. een bij de Tweede Ka mer ingediend wetsontwerp ontle nen wij»het volgende: De thans bestaande toestand' komt in hoofdzaak hierop neer, dat echtelieden, die in gemeen overleg tot echtscheiding willen overgaan, hun huwelijk binnen enkele weken kunnen ontbinden.Slechts voor de vorm vindt in zulk eeii geval een proces plaats. De bezwaren, welke aan de be staande practïjken op het gebied der echtscheiding kleven, zijn de volgende: Lichtvaardige echtscheidin gen werken lichtvaardige hu welijken in de hand. Ontbinding van het huwe- lijk geeft de (-afhankelijk ge worden) vrouw sléchts zelden haar economische zelfstandig heid terug.. En de maatschappelijke op-" vattingen dreigt een sterke waardedaling van het huwe lijk. Zij die menen, .dat de wetgever tegenover dit verschijnsel machte loos staat, miskennen de invloed, die slechte wetten of slechte wets toepassing op de volkszeden heb ben. De voorzitter van de rechtbank is niet de méést aangewezen autori teit om te trachten een verzoening tussen de echtgenoten teweeg te brengen. Daarom Is de minister van oor deel, dat het aanbeveling zou ver dienen de poging tot verzoening op Het publieke belang zal worden bevorderd, omdat langs psychologi sche weg, door voorlichting en ad vies, tal van -huwelijken, die thans te gronde gaan, in stand worden gèhouden. Van den Brink vervangt tijdelijk Mansholt Voor het tijdvak, dat de minister van Landbouw. Visserij en Voedsel voorziening S. L. Mansholt in ver band met zijn reis naar Frankrijk en België afwezig zal zijn, zal het beheer van het ministerie ad. inte rim worden waargenomen door do minister van Economische Zaken Benin in Lagerhuis: Bevin heeft gisteren in het Lager huis de langverbeide verklaring over Palestina afgelegd. Op een vraag of hij het deelnemen van Transjordanië aan de gevechten in Palestina als een daad van aggressie beschouwde, antwoordde de minis* ter: ..Zeker niet. Transjordanië is door de andere Arabische staten uit genodigd." Palestijns gebied te be zetten. Ik neep aan dat koning Ab- doellah's troepen opereren op gebied dat de Arabieren door de UNO is toegewezen": Over'een vraag, of Engeland de twee mülioen pond sterling "waarmee het het Arabische Le gioen financiert, zal blijven be talen. weigerde Bevin te discus siëren. Wel gaf hijantwoord op vragen omtrent dë positie van, John Glubb, de Brit. die als „Glubb Pasja" het Arabische Legioen commandeert. Bevin deelde mee, dat Glubb op 15 Met*uit de Britse koloniale dienst was getreden en uit eigen beweging in,diénst van de Trensjordaanse re gering was gegaan. De wet. waarbij aan. Britse officieren 'wordt verbo den. in een vreemd leger te dienen, was op Glubb niet van toepassing, zet Bevin. Het zou Voorbarig zijn;' zo zei de Britse minister nog, nadere stand punten over de vorm van een even tuele regeling te uiten. Wij zijn echter overtuigd dat cr zowel onder de Joden als onder de Arabieren vele gematigde en vredelievende mannen en vrouwen zijn, die niets' liever zouden, wensen dan. het voor uitzicht op een duurzame en recht vaardige vrede. Het was voor de reizigers, die "Woensdagoer trein Zalpommel pas seerden, niet moeilijk te zien, dat er in dit Waalstadjc ie^ oözonders aan de hand was. Van alle openbare gebouwen en de ™«e£te >ui^ wap perde de vaderlandse driekleur en op 'het station stond een ^^ter- nieuwe stoomtrein, bestaande uit twee salonrytuigen en een bagag - wagen. Dat H.M. de Koningin zich. inde^ trein bevond, was slechts aan enkele ingewijden bekend: Koningin Wilhelmina was n.l, om nam een voor een informatief bezoek aan de Bommelerwaard per auto in Zattbommcl gearriveerd en gébruikte de lunch, in de op het station ge- reedstaande trein. Het was de eerste keer dat Hare Majstelt van. deze trein gebruik maakte, daar de wagons pas onlanga door de werkplaat sen van. de N.S. zijn afgeleverd. Om drie uur kwamen de burge meester van Zaltbommel de heer A. H. Buïssink, vergezeld van echt genote en zoontje, alsmede de com missaris van de Koningin in de provincie Gelderland, jhr, dr. C. G. V. Quarles van Uffprd ter verwel koming op het station aan en be gaven rich naar de Koninklijke trein, ivaar het zoontje van de bur gemeester Hare Majesteit bloemen aanbood. De spoorwegen waren b\j déze begroeting vertegenwoordigd door de hoofdinspecteur, de heer W. H. G. Rambonnet 'en de stations chef de heer H. Henken. H.M. be gaf zich daarna, vergezeld van de Burgemeester in de gereedstaande auto, terwijl in de andere wagens Geen dispensatie voor prinses Anna Het huwelijk van ex-koning Mi chael en priijses Anna stuit op moei lijkheden doordat de ex-koning van Roemenië heeft geweigerd, een ver klaring te ondertekenen, waarbij, hij aanvaardt, dat de opvoeding van eventuele kinderen in rooms-kathD- lioke geest zal geschieden. Vooral prinses Helena, Michaels moeder, verzet zich tegen een zodanige ver klaring, omdat» "ij vreest, dat hier door de kans, dat Michael nog ooit op de Roemeense troon zaF terug keren, practisch wordt uitgesloten. Een hoge perseonlijkbeia van het Vaticaan heeft nu verklaard, dat, in dien Michael en Anna volgens de Grieks-orthodoxe ritus huwen, de Heilige Stoel het huwelijk onwettig zal beschouwen, de jonge prinses huiten de katholieke kerk zal plaat sen en haar zal beschouwen als ver- de commissaris van de provin cie en de adjudant van de Konin gin. luitenant'ter zee eerste klasse, C; W. T, van Boetseiaar plaats na men. De Koninklijke Standaard werd ontplooid en de tocht door de Bommelerwaard nam eèn aanvang. Overal langs de route stonden enthousiaste met oranje getooide mensen, die. wind en stromende re gen trotseerden, om een glimp van de vorstin op te vangen. In Zaltbomme! was de drukte op de markt het grootst. De school jeugd, die deze middag vrijaf had, .was hier In grote getale vertegen woordigd. Leerlingen van een lage-, re school uit Gameren hadden de lange tocht naar Bommel zelfs te voet afgelegd en met een groot spandoek „Leve de Koningin'' en het zingen van vaderlandse liede ren, vormden zij een volmaakte te genstelling met de sombere wolken, die zich al dichter boven de melcrwaard samenpakten: Toen de motorordonnansen met htft witte helmen de komst van de Koninklij ke auto op de markt aankondigden ging het geroezemoes over in een waar gejubel en minzaam wuivend beantwoordde Hare Majesteit de haar gebrachte hulde. Te snel wa ren dc auto's uit het gezicht ver dwenen en vervolgden, hun weg via Bruchem, Kerkwijk en Well naar Ammerzoden. Nadat het zoontje van de bur gemeester Koningin Wilhelmina hier bloemen had aangeboden, on derhiel^ de vorstin zich op het ge meentehuis geruime tjjd met de burgemeesters van de Bommeler waard en informeerde belangstel lend naar de problemen op het ge bied van de landbouw en wederop bouw. prof. Dr. J. R. M. van den Brink, I kerend in staat van doodzonde. De Sovjet-Unie is niet vsn plan, de Sovjetzone van Duitsland los te maken of deze bij de Sovjet-Unie in te lijven. Dit is Woensdag be kend gemaakt door, maarschalk Sokolofski, de Russische militaire gouverneur in Duitsland. Hij ant woordde op vragen, hem gesteld door drie leiders van de CDU., in de Sovjetzone. De Russische autoriteiten zijn ook niet van plan. democratische verkiezingen in Oost-Duitsland t'e verbieden of uit te stellen, zei So kolofski verder. Ook deelde hij mee, dat de landhervormingen in de Sovjetzone waren voltooid en dat verder geen bezittingen zou den worden onteigend. Tenslotte kondigde hij voor de inwoners van de Sovjetzone het beschikbaarstellen van meer kle ding en schoeisel aan. PARIJS 2/9 (Reuter). Tekenen van voortdurende onenigheid tus sen de socialisten en MRP, de be langrijkste partijen in het Franse coalitie-kabinet, maken het steeds meer waarschijnlijk dat Schuman's regering binnen. 24 of 48 uur zal val len, aldus meent men in Pariise kringen. De MRP heeft vandaag in vier parlementscommissie tegen de so cialisten gestemd. Dc Westelijke helÜt van Duitsland zal 1 September ten parlement krijgen. Deze volks vertegenwoordiging zal nog voor" het eind van 1948 een grondwet gereed móeten hebben voor dit gebied, dat de drie Westelijke bezettingszones om vat. Dit is een van de belangrijkste besluiten waartoe de zes dfo- gèndheden zijn gekomen, die in Londen Duits) an ds toekomst hébben besproken. De aanbevelingen 'Van de conferentie zullenbinnènkóft aan de zes rederingen (VS., Groót-Brittannië, Frankrijk en de Benelux) worden toegezon- den» Naar te Londenverluidt ztfn de voornaamste aanbevelingen van de zesmogendheden-conferentie de vol gende 1. De vorming van een Duitse constituerende vergadering tegen 1 September: nog voor I, Januari zal deze een grondwet gereed moeten hebben, 2. een internationale, controle van zcvên mogendheden Cdc zes deelnemende landen en West-Dults- land) ovér de verdeling- van do voornaamste producten van de In dustrie van hetr Ruhrgébied;.. voor namelijk steenkolen, cokes én staal; 3. Een-voorziening, voor <3e be zetting van de vitale gebieden van West-Duitsland na de- beëindiging van de militaire beretting en ge* mèenschapneltik overlég' betreffen de de demilitarisatie van. Duits land; 4. Eén valuta-herziening voor dé. drie Weatel^ke zones waar schijnlijk' Ingaande: da volgende inèend. --:.•••• :,r Waarnemer# te Londen ztfn van mening, dat men op alle voorname punten vrhwel geheel,tot- overeen stemming is gekomen. De punten van overeenkomst kunnen volgens Reuter als volgt worden samengevat: 1, De Benelux-Ianden zullen als gelijkwaardige deelgenoten aan het overleg Inzake do Dultaw vraag- stukken met, Aniertka, Engeland en Frankrijk blijven deelnemen, be halve waar het kwesties betreft, dl© uitsluitend het militaire bestuur aangaan; 2, West-Duitsland zal volledig vertegenwoordigd zijn in de perma nente planning-organen voor het Europese herstelprogram. 3. Een verzekering, dat dé gr.ensejsen. van f de. Benelux t.a.v. Duitsland ,za spoedig mogelijk be handeld zullen worden, is gegeven doch zonder definitieve toezeg ging, dat dit,\zal geschieden vóór de vorming van efen Duitse regering. 4. Een voorziening voor het handhaven van sommige geallieer' de troepen Ir. strategische gebieden \'an Duitsland nadat de bezettings troepen voor het grootste deel z|jn teruggetrokken. Tenslotte zou nog een voorzie ning getroffen zftn voor de bescher ming van geallieerde elgéndorhmeh In Duitsland. Een gedeelteder--Britao. pers juicht de aanbevelingen voor West- Duitsland toe. - door dr. C. D. J. BRANDT T-Jet kabïnet-Schuman heeft xün -"-zoveelste votum van .vertrcfi- wen gekregen. Het leek zelfs een overtuigende meerderheid,- want al leen dc communisten stemden tegen. En dat nog wel, terwijl de crisis' in kwestie was veroorzaakt door de socialisten, die de voorstellen van minister Mayer tot afvloeiing van niet minder dan 150.000 ambtenaren aanvankelijk niet voor hun rekening wilden nemen, maar die, toen het puntje bij paaltje kwam. toch niét de moed (ik 'zou ook kurmen zeg gen: de mogelijkheid) hadden, om. de regering ten val te brengen Er is gedurende het weekend weer- stevig gedokterd aan de regerings coalitie van M.R.P., socialisten en radicalen.En. naar het resultaat van deze stemming te oordelen, met, succes. Ik weet niet, of by die be sprekingen achter de schermen nog bepaalde concessies gedaan zUn aan de recalcitrante socialisten, die groot- genoeg zijn om hen in staat te stellen hun toegeven in deze te motiveren voor hun kiezers, waarvan vanouds de ambtenaren in bet algemeen een belangrijk percentage uitmaken; Maar In ieder geval da regering» Schuman heeft het weer eens ge haald. Een van de opvallende dingen, die er tijdens dit weekend gebeurd zijn. is de rede. welke de president van de republiek. Vincent Auriol, te Quitnper in'Bretagne gehouden heeft. Hij heeft nl gemaand tot rust en eensg&inöheid (wat pp zich zelf niets bijzonders is) en met na druk gewaarschuwd tegen wat hü noemt politieke luimen, die-tot, het tón val brengen van ministers of van de hele regering zouden kunnen, lei den. Dit laatste klonk als een regel-' récht partijkiezen voor 'de regerlng- Schuman, juist omdat het twee da gen voor de stemming over de motie van vertrouwen werd gezegd en, als een waarschuwing van de president aan zijn eigen partijgenoten;- de so cialisten. Men zou zelfs kunnen -zeg-: gen. dat dit de uiterste grens was, waartoe het Franse staatshoofd bin nen de hem toekomende constitu tionele bevoegdheden gaan kon. IN/FAAR Auriol is nog verder Ee- gaan. Hij heeft nl. met nadruk, zij het zonder namen te noemen, ge waarschuwd tegen het gevaar, dat de instellingen van de Vierde Repu bliek bedreiri) van-dè zijde van De Gaulle en zijn beweging. En deze waarschuwing kreeg nog meer klem doordat hij er aan verbond de mededeling, dat hij. Auriol, in'geval van een Gaullistische overwinning niet zou aarzelen om zijn waardig heid van staatshoofd, neer te leggen en in de politieke arena terug te keren. Ik citeer: „Ik zeg het met alle nadruk: op de dag, waaróp een hoofd van de re gering of de ministers van deze re gering niet langer verantwoordelijk zouden zijnaan de gekozen verte genwoordigers van de natie, op de dag, waarop het parlement niet meer in naam van het souverelne volk zijn controle zou kunnen uit oefenen, zou de republikeinse staat ondergaan. Wcesfc ervan overtuigd, dat ik zo'n doodsstrijd nooit mede zou aanzien, zonder, zodra het nodig wordt, mij weer in het- gelid van da strijders te scharen en mij te wij dén aan de verdediging van de repu bliek". Deze uitlating van een man als. Auriol, van wie men altijd dacht, dat hij zich kiplekker voelde in zijn. rol van bemiddelaar boven de par- .tijen, is wel heel geschikt om da aandacht van de Fransen te trekken Het is een waarschuwing van da kant van het staatshoofd, die nau welijks kan worden misverstaan. Maar de vraag is natuurlijk, óf de politici van de Derde Manch en de Franse kiezers haar zullen en willen 11 verstaan. t Meisje viel in liftkoker In de fabriek van de 'firma An- drélon te Bodegraven is de 22-jari- ge Annie Houtman uit Alphen a. <L Rijn in een liftkoker omlaag gestort. Het meisje begaf zich met enlèe vriendinnen in de fabriek op een verdieping naar de lift en wilde daarin stappen. Zij opende de deur cn bemerkte niet, dat de lift'»zich een etage hoger bevond. Achteruit stapte rij in het donkere gat eri met een ail stortte zij omlaag. Hoewel onmiddellijk medische hulp ter plaatse waskon deze niet meer ba- ten. De baterproductie zal In het lo pende productiejaar (Mel 1B48.. tm. April 1MB) de afzet in het binnenland vermoedelijk met circa 1C.OOO ton over- treffèn. Deze hoeveelheid komt du» voor export beschikbaar. BUIIG- v Weersverwachting, gel dig tot Vrijdagavond: Wisselend bewolkt me» enkele buien, plaatse lijk met wat hagel of onweer. Weinig veran dering In temperatuur. Wind tnjsen West en Zuid. aanvankelmc kraehüc vooral langs do Waddenkust, later wat afnemend. 4 Juni: Zon op 4.24, onder 20.63. op 2 61. onder 17.23 «—n „,iJunl' HoöS water' te 'Kdam: 1» tH 2 02 uur. 2e tij 14.43 üur. WtoOTllllJi: 74S4 luchtdruk, w. ■vwr.d: 11Ttemp.: max. li.8 'riricr, "ur)l (hedmnsor. gen ö.tuj. Weersgesteldheid: bewolkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1