HET ROTTERDAMSCH PAROOL Zal Amerika hulp aan buitenland met een kwart verlagen? Brood en veevoeder gaan nog niet van de bon Utrechtse politie ontdekt uitgebreide veësmokkel Troonsafstand op 4 Sept. Groie brand in hoofdgebouw van Bërteis oliefabrieken Nieuw voorstel van begrotingscommissie van Huis van Afgevaardigden Britten stóppen wapenexport Consultatieve raad van West-Eüröpa naar Den Haag? Paraguay kreeg nieuwe president Twééde Kamer wacht nog zware taak Nieuwe regeling voor granen Weerbericht „Geen 12 jaar meer" Bosbranden in Canad" Moskou schrapt Finse herstelbetalingen ANWB wordt 65 Toen velocipedisten de weg beheersten COLUMBIA-RIVIER WAST NOG STEEDS Roofmoordenaar staat terecht Vijftien stralen voorkwamen uitbreiding Elftal tegen: Zweden samengesteld Koningin zal Betuwe bezoeken Niet geriefelijk maar wel gezellig Russen arresteerden Amerikaan Enkele staatsduinen weer opengesteld "[Vrijdag 4 Juni 1948 Red» en Adm. Lcmg» Horen 141, Schiedam Tel 6930t Ahonn.prl]ii per week 0.31 per kwartaal;/ 4,—-, losse nummers 0jÓ9 Opgericht door de Stichting «Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 129 Uitga» N.V. De Hun Per» -• Poiljlra 3M544 Bcatoeri Amsterdcnaach» Bank i#> Rotterdam Directeur: B. de Vries t—Hoofdredacteur; Th. Ramaker De begrotingscommissie van het Amerikaanse Huis van. Af gevaardigden heeft voorgesteld, de bedragen die de regering der' VS beeft gevraagd voor het Marshall-plan en de andere-:pro-j gramma's voor hulpverlening aan het buitenland, met 25".pro cent te verlagen. Do commissie stelt voor, gedurende 15 maanden 5.980.710.228 dollar voor alle buitenlandse hulp toe te wijzen. Dit Is een verlaging met slechts 553 mlilioen of 7.5 procent van het oorspronkelijke bedrag, dat doór pre sident Truman werd gevraagd en waartoe het Congres reeds machtiging, heeft gegeven. Maar het. werkelijke effect is èên .verlaging' mèfcu een kwart, omdat de machtigingswet bepaalde, dat .het geld/inr12 maaaöeh uitgegeven, bon wórden, terwijl de commissie, heeft veijtlahrd,; dat rif, het geld.«vér.15 maanden uitgegeven nil zien. Heden komt^het voorstel w het Huis in behandeling eh men verwacht een jfel debat, Men - is/van "meningdathet 'Huis van Afgevaardigden de »voórgestéldè verlaging"' zal. goedkeuren. "Wat be treft het ongedaan- makeri /'-vanhet voorstel, is - dus alle hoop gevestigd op de: Senaat-;. v- De man die;in. hoofdzaak verant-; woordelijk is .voor; dé stap van- de huiscomnüssie,. vóórde toewüzingeh isde voorzitter, van Idecommissie,. John Taber (republikein)die er voor békend staat,-dat hij „elk. dub beltje .tweemaal.omkeert alvorens het uit. te "geven". - -.•;./ De nadruk wordt vooral gelegd., op het belang van het economisch herstel .van Duitsland, „waarvan; het economisch, herstel van..-geheel Europa afhangt". C De -commissie wenst, dat het controlesysteem voor de Duitse steenkool- en staalpro- auctie wordt gewijzigd, opdat, het herstel van deze industrieën kan worden bespoedigd. Veiligheidsraad stelt Palestinadebat uit Alle Britse vergunningen voor export .van oorlogsmateriaal naar Egypte, Irak,. Palestina, Trahsjor? danfë, Syrië, de Libanon,Saoedi- Arabie jen Temen zijn. „voor enige tijd" ingetrokken, zo-heeft het Brit se ministerie van handel bekend gemaakt. Dit verbod tot wapen- export naar het;. Midden-Oosten, is in overeenstemming raet de door de Veiligheidsraadaanvaarde resolutie van een vierweekse wapenstilstand in Palestina, gepaard gaand mot een wapenembargo. De Veiligheidsraad heeft zich gis teren maar. kort met het/Palestijnse probleem beziggehouden. Men was bezig, de Joodse én Arabische in terpretaties van het voorstel tot staken van het vuren te hespreken, toen de Fransman Parodi opmerk te, dat men dit. debat móest.uitstel- len en zfjn vertrouwen mbëst schen ken aan de - bemiddelingvan graaf Bernadotte. De vergadering werd toen verdaagd tot Maandag. Van de zijde der op Cyprus geïn terneerde Joden is een telegram gé- zonden aanTrygye Die. - waarin wordt verklaard, dat de 24.000 ré- fugié's „niet langer het lijden in concentratiekampen in- stilte zullen dragën".;-. De ..regering.rvan Israel heeft graafiEernadotte,verzocht, bij de: Britse regering aan. te. dringen op intrekking van het verbod, het eiland te verlaten. Uit betrouwbare bron te Londen wordt vernomen, dat de eerste vol tallige zitting van de consultatieve raad van de Wcst-Europese unie tegen het midden van dc volgende maand te Den Haag zal worden.ge houden. De Raad werd door de ministers van buitenlandse zaken van Enge land, Frankrijk en de Benelux, op gericht, krachtens de bepalingen van. het verdrag van Bmssel. "De.president van Paraguay, Mo- rinigo is door de „Guion Rojo" (de organisatie „Rode Standaard") tot aftreden gedwongen. De „Guion Rojo'.' hoeft dr. Manuel Frutus, pre sident van het Oppergerechtshóf, verzocht als president op te treden tót .Natalicio Gonzalez, de nieuw- gekózen president, op 25 Augustus deze functie overneemt. In het ge hele land heersen rust en orde. Mo- rirtigo' zou uit de hoofdstad ver dwenen :Z\jn.' ■■■■J..';,. ;'.bEN:HAAG,? 3" Junk De rege ring -heeft dé:voorzitter, der Tweèr. 'de Kamer eenJijst wetsontwerpen gezonden, die zij nog/gaapie voóï; 'de Kamerontbinding behandeld wil zien. Behalve belangrijke wetsont werpen .die dézer dagen op de Ka- mèragenda zijn geplaatst, betreft deze wens o.a, nog dé-herziening dér 'provinciale financiën, :de ver hoging van de pensioenen, niet een toeslag, de wijziging der bipscoop- :w'et,7 dé". crediet-v'^strekking.'-V/a'an: •N e d.-Indië,deoprichting/; j y an;, een Nederlands-Indonesische /.herstel-/ bank, de afwikkeling yan geld/ zuivering, de verhoging van; enkele belastingen (weeidebela^ng, .baksaccijhs. en'; opcenienv on der ne- nüngsbelasting)dérégeïfng Vén Vb vervoermet" •vrachtautÓjsy.f^-.'-Se goedkeuring van'; hefvexdj^ïder. ;Etmbpèse'"ecohö^sché>';sémèi^.^w king,"',y.V Inge wij den bëtvrijfélen^edhtér^óf de Karnes nog.met-'dEti^s^tièéds; overbelaste ag^da^géMë^z^ kg-r; Hoewel de wereldgraanpositle rich momenteel beter laai aanzien dan de laatste jaren het geval is geweest, :verkérén wij vooralsnog In omstandigheden, waarbij niet gerekend mag worden op een zoda nige graanpositie in ons land, dat distributie van brood en veevoeder afgeschaftzouden kunn en worden, aldus deelt de minister van Land bouw,Visserij en Voedselvoorzie ning mede. Hoewel onze broods graanbehoefte voor 60% door im port wordt, gedekt, acht de regering het noodzakelijk, regelingen te tref- fen om de beschikbare hoeveelhe den graan te kunnen dirigeren naar die plaatsen waar zij het sneest en in de eerste plaats nodig zijn. Belgische architecten in Rotterdam Een .groot gezelschap, Belgische architécteri: uit Afwerpen en om geving, ^bracht Donderdag een be zoek aan Rotterdam om- ér de vor deringen van de wederopbouw in. ogenschouw te nemen. .Des mor genswérd ,het in aanbouw zijnde bouwcentrum - aan de /Diergaarde - singel, bezichtigdenv in denamid dag nog i enige andere belangrijke objecten. .De dag werd besloten met' een: bezoek aan. dé tentoonstel ling „Nederlands .nieuwe kerken" in het museum - voor land- en vol kenkunde.-. Brand in bewaringskamp Gisteravond,brak door onbekende oorzaak brand uit in een loods OP het terrein van het, bewiringskamp te Laren. 'Het -vuur greep ..snel óm zich heen- en de loods, waarinhdut - e.a. goederen waren opgeslagen,, h rand de geheel af. Aandé: blussing," die tot ongeveer half elf duurde, namen'de brandweren uitHilver sum, .Bussum, Laren én. Blaricxim dëeLDe kampleiding verzocht;de commaiidant van de Palmkazeme assistentie dm ontvluchtingspogin- genvande, gedetineerden,tekuiméii' verijdelen, en 300:militairen:mét dé: bajonet 'op het in aanslag gehóuden geweer trokken.- een cordon om het Kamp. Voorts rukte nog terVerster- king een; „detachement-, politie: -/uit". Hilversum aan. éUNA: OVER AC DROOG WEEK WeersverwacMmj;, gel- dij totZate.diEavond: Koude nacht in et op enkele plaatsen-vorming van nevel .of mist. Mor- zen overdag weer "toe nemende v^bewolldng en iets hogere temperatu ren dan: vandaag. Vrlj- wel overal droog weer, zwafeke tot matige naar Zuidelijke richtingen draaiende-wind.-,v 5 Juhit Zotf op 4.23, onder. 20.54. Maan op 3.09. onder 18.46. -. 5 Juni ^Hóóg-water .te R'dam: le tü 2.5<J uur, 2» tij15,26 Uur. -.Waansemingerri 1:748.7 'luchtdruk-W.' 3. i-windi il.01tëtop.*- max, 43.5f gister middag4.40 uür)mïn 8-3 (hedenmor- •VJfWitwaiirk^; Weersgesteldheid:xegen.- j De belangrijkste richtlijnen bepalingen, welke in verband met het bovenstaande voor de granen van de oogst 1948 zullen gelden, hóudén: o.m.. in, 'dat de tarwe, prac- tisch geheel voor consumptie be schikbaar zal moeten komen. Het vrijgeven van tarwe voor veevoé- derdceleinden 2al niet plaats kun- hén hebben. De andere granen zuilen door het verstrekken van toewijzingen uit eigen oogst in zodanige hoeveelhe den op de bedrijven, der telers ach tergehouden mogen wordenals re delijkerwijze voor voedering van de eigen veestapel nodig is. Eerste communistische, verkiezingsmeeting De Communistische partij Neder land opende gisteravond in' Amster dam haar verkiezingscampagne met een. openluchtmeeting op het Am- stelveld, waarvoor weinig belang stelling .bestond. Ongeveer 1400 Amsterdammers, luisterden naar «Je secretaris van ,"de CPJNYE&ul- de Groot. ,,De heer van der Veldè hééft in de Amsterdamse gemeenteraad gezegd, - dat wp over 12 jaar bog niet aan het ëinde van de woning nood zij"-, .makr," aldus Paul de Groot," „zü gullen het geen Ï2:jaar meer maken!" Spreker besloot zijn rede. met de woorden: Voordat; 10 jaar verlopen zullen zijn, zal de CPN dé regeringsmacht in handen hebben, tezamen met de andere goedwillende; partüen". - Dertig vliegtuigen en /twee dui zend man hebben de strijd aange bonden tegen negen grotè bosbran den in een uitgestrekt gebied van Noord-Ontario. Voor het Inbe- dwangkrjjgen van de snel om zich heen grijpende vlammen is de enige hoop op de komst van regen geves tigd.; :;;;l-:/ Door een'toeval Is de TJtrechtse politie op het spoor gekomen van. een uitgebreide veesmokkel, die vanuit het plaatsje Weert In Limburg bjj de Belgische grens bedreven werd. Zes leden van het complot z^jh reeds gearresteerd. Hoewel de politle-autoritciteh aannemen, dat minstens 100 stuks vee door deze arrestanten naar België zjjn gesmokkeld, hebben ztf tot dusverre slechts toegegeven 67 koelen over do grens te hebben ge bracht. i In Maart arresteerde de Utrecht se politie wegens een kleine dlstri- butieove'rtreding een zekere A. H. H. uit Weert. Een zakboekje, dat hij bij zich droeg, werd hem nood lottig: daarin .trof men namelijk een groot aantal Belgische adressen aan.-Het onderzoek werd voortge zet en al spoedig bleek, dat H. in verbinding stond met een groot aantal véesfnokkelaars. - Bekèhd is thans. dat'H. yélé malen bedragen yan':5- S. 6000 gulden in ontvangst nam: Van/, de volgende -Bcjgeni. J. v. 4,' Berg /uit. Hamant.H. G. v Godé- frldl bijgenaamd „Harrv Petrol" en een zekere Graatjes, beiden uit Groot BreugeL H. bracht dit geld illegaal óver de Nederlandse grens en veehande laars verschaften er zich koeien voor aan op de veemarkten te Rot terdam en 's-Hertogenbosch. Pet' auto werd het vee naar: Weert en Nederweert gebracht., vanwaar het onmiddellijk over. de grens werd ge smokkeld, ofwel eerst nog enige tiid op stal werd gezet. Intussen heeft dé gemeentepolitie te Weert In verband met deze smDkkelaffaire gearresteerdde gebroeders P. en H. v. d. Berg uit Someren. een zekere P- D. uit Deur- né alsmede twee veedrijvers uit Nederweert: W.'K. en'Th. D, Op de achtergrond van -deze afbeel' ■ding ondersckeidt men dc rivier "Co lumbia. Bij dc pijl is de dijk openge scheurd en hef watee het d&l binnen gestroomd,-. Vanpart, een welvarend stadje tassen Vancouver en Portland, u>as hef eerste slachtoffer. Het Finse ministerie van buiten landse, zaken maakt bekend, dat de Sowjet-LTnle beslotenheeft af te zien van een deel der door Finland tc verrichten herstelbetalingen. De waarde van het bedrag der. kwijt gescholden betalingen is ongeveer honderd tachtig roimóen gulden/ Het besluit moet, volgens dé des betreffende Russische vérklaring „gezien worden tegen de achter grond van het initiatief, dat' in deze kwestiedoor de drie communisti sche, /ininisterg in het Finse: kabinet genomen, is." Het besluiti'van de'SovHet-ITnie wordt ih-Helsinki'toegejuicht. Fin land zou" -789.OM.ÏJ0O gulden aan" herstelgoedefen, gebaseerd op de prijzen van 1938, in 8 jaar tijds van 1944 af; hebben ..iboeten betalen. Aan de andere kant wórdt - hét besluit van de Sowjet-TTnië in Hel sinki "uitgelegd als een gebaar om de communisten te helpen bij de al gemene verkiezingen óp 1 en 2 Juli. Prinses-regentes brengt bezoek aan Delft Ter gelegenheid van de opening van de nationale tentoonstelling ter her denking van de vrede van Munster in het gerestaureerde Prineenhot te Delft zal de prinses regentes Zaterdagmiddag een bezoek aan-Delit bréngen', De'Prtó- sea zal zichtte half'drie- naar de Niéuwe. Kerk begeven, waar z(j Üe bijeenkomst zal bijwonen. De Prinses, heeft het plan Dëlft om vier 'uuxweer teverlaten. Wié wect nu nog, dat de ontmoeting tussen de Haagse vélocipédistenclüb „De Ooievaar" en Haarlemse vrienden "van de pas opkomende fietssport in de omgeving van Bennebrpek aanleiding is geweest tbt.de. op 1 Juli 18S3 in /Utrecht ■gehoudén oprichtirigsvergaderihg van dc...... AKW.B.? :i/:' Nadat dé vélacipèdc als eerste mid del van snelverkeer op dc' weg door de auto was gevolgd, sloten degenen, die deze nieuwe vervoersvorm benutten, zich iu steeds talrijker mate; bij deze vereniging aan. Z. -Thans hééft .de A.N.WE.' zich pnt-'. wikkeld tot een- organisatie voor toeris me-en verkeer, waarin behalve de auto- mobiiist, de wielrijder; de wandelaar, de- ruiter, dc. watertoerist en selfs' de prïvé- luchftocrist, ook dc. kampeerders ."-rijn opgenomen, in totaal 220.000 Neder landers. •In 1894 werden de eerste 12 houten wegwijzers geplaatst, die 'iijh uitge groeid tot het ver over. de grenzen be faamde wegwijzerapparaat dat wij op het ogenblik kennen. - In verband met de tijdsomstandig heden zal aan de viering van het bondsjubileum ge'èn /feestelijk karakter worden gegeven, maar het feit, dat de A.N.W.B. op,, 1 juli reeds 65 jaar be staat, zij hier toch éven vermeld. Nieuwe versterkingen zijn ontbo den om de duizenden, die. aan de doorgebroken dijken in het 'Noord westen van dé V.S. werken, te hel pen, want door een nieuwe was-van de Columbiariviër is de toestand critiek.. geworden ;in zes gebieden van. Portland tot de Stille Oceaan, Oorzaak, van de was 43 -het; snélle tempo waarm -de sneeuw op de bergtoppen smélt J In het stadje Vanport dat door het water geheel verwoest .is,, rijn: "l 3 kihderén",eh: twee.: volwassenen nog niet.terecht. Biriten. Vanport zijn tenminste 23 mensen- omgeko- men. Tot dusver heeft de óverstro-: ming: van de'Columbia 60,000 men sen dakloos, gemaakt en behalve Vanport rijn er ook nog verschei dene dorpen volledig, vernield. Regentes wordt koningin op 6 September In dc Nederlandse staatacou- rant van heden komt de volgen de bekendmaking voor.* Hare Majesteit Koningin Wilhelnnna en Hare Konink lijke Hoogheid de Regentes. Prinses Juliana hebben mij ge machtigd mede te delen, dat de afstand van de Kroon door Hare Majesteit Koningin Wilhelm Lu a zal geschieden op 4 September aa, weshalve op die dag Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana de regering zal aanvaar den. De plechtige beëdiging en in huldiging van de nieuwe Konin gin zal plaats vinden op 6 Sep- tember a.s. v;--■■-■N'r De minister-president» (get) BEEL. Buit: f 140. Eis: lévenslang Met'een groot gat in het hoofd en een. touw om de hals w/ei/d' Qp 24 Juli 1947 een vrouw in het riet ge-»' vonden, Z\j werd naar een'zieken huis overgebracht, waar zij kort voordat .zij stierf.-de' naam van, da moordenaar noemde: de. )os-arbei- der. P. de J, uit Roosendaal-, De vrouw vertelde, dat de man baar beroofd had .van elf gulden. Tijdens de gisteren te Breda, gehouden zitting bekende de '.ver- dachle de inbraak met diefstal wei,1 doch hjj ontkende de roofmoord.; De zaak nam echter een- sensationele wending-toen 'één der. getuigen,/diej bij de J, in de cel was ingesloten, mededeelde dat-verdaehte hem niet alleen positief gezegd had:dé vroüw vermoord te hebben door.haar eerst m'et een steen; op het hoof cl. te heb ben' geslagen.en haar daarnaeeri touw om de hals te hebben gebbh- den, Vdóch dat hij.óok in jMei dé Brédanaar' Driessen had ver-^ moord. De getuige deelde/méde,-d.au-.:: vér daditéïHön-,gezégd-héd^ het ;li^^ van/deze Driessen wieris/plotè®-: lin'gë verdwijning'nooit- isópgéhéTJ; derd tussen Esschen en: Roosen daal in de grond te hebben gestopt.'1 De officier van justitie :dste le venslang yoor roofmoordTpet'voor- bedachten rade; - Heintje Dec id,? is'inATtierikndm in Hollywood voor de film-opte treden. Heintje heeft inmiddels al enige malen in-grote zalèriyvoor het- Amerikaanse publiek:- gestaan en ze. had. veel^suctusj.Hoezeer:^ze' Ut' ■de. Nieuwe Wereld tot de grotenwordt gerekend toont :dêzt' - fotdj -die-haar laat 'zien- met de vermaarde--zangeres- emfilmsfer Jeariétte Afac Donald (Ui weet wel, van „Lieidespacade").-Zoti''Heintje ook. zo'n Internationale beroemdheid worden? .Jk 'héb m'njfi'gtidr in -ieder geval- mee,"' spot' zc' self 'altijd,'y" Voor de wedstrijd tegen Zweden, die Woensdag 9 Jiinidn het Olympisch stadion te Amsterdam zal worden, ge speeld, is het Nederlands elftal als vólgt samengesteld; -/-;. .Doel:. Kraak (Stormvogels)..t Achten Van Bun (MVV) en Sclij- venaar (EDO). .-•• i Middrii: Stoffelen (Ajax), .Terlouw (DGV) ea De jVrpet:(reyenoord) aanv. 't Voort Nan der'. Toys. (HDVS),-. Kij- vers (NAC)Róojce^fc'.flg (Neptuaia), WHkes (Xeries) ;én Lenstra (Heeren- ;yeeo), KestrvesJ Landman (Neptumts)j Evetsë (Neptonus), Beenhakkers •/(NAC)- en Schaap('t Gooi) .De wedstrijd zal om 19 uur beginnen. Het Nederlands elftal zal spelen In het hcdrialc oranje shirt, met witte broek, terwijl öaajr alle waarschijnlijkheid voor' de eerste :rta3l rugnummers zullen wor den. gedragen.- -:t Naar ANP verneemt .zal de /.Ko ningin 'Maandag een be2oek aan de Betuwe brengen, Zij zal omstreeks half elf met de koninklijke trein in Tiel. arriveren. Het ligt in de bedoe ling; datHare Majesteit de dóeperi Echteld,;IJsendoprn. Ochten en Kcs_ teren zal bezoeken, .Deze/V-dOrpen: lagen enige/tijd in de -frontlinie cn- ■werden teen zwaar beschadigd/ De Koningin zal vanuit Kesterenweer ,per trein naar Het Loo,.vertrekken- Dikke rookwolken hingen gister avond boven de N.V. Bertêl's Olle- fabricken aan de Omval, nabij de Berlagebrug. te Amsterdam en trokken enorme belangstelling. Het vuur greep snel om zich heen. ter wijl de brandweer in haar blus- singswerkzaamheden sterk werd belemmerd door de vele sinten,,die het gehele fabriekscomplex omge ven. Eerst drie kwartier nadat- de brand was ontstaan, "werd. met de. eerste/straal watèr gegeven.' Op éeri afstand leek het,, alsof ook de grote graansilo, die zich.1, hoog boven de overigegebouwen ver heft, door het vuur was aangetast -env-dat ook 4e" plietpnkstgevaar. lMr pen/Maór öm 'goed''8' u'uir was' het, gevaar Woor^ uitbreiding- definitief -geweken", dank, zij- -15 st ralen, hét kanon:van dé P-wageii ende 3au- i vam/der Heyden;, .die .gédurendei -7VfEENj geriefelijk za- zodat 1T 'ten wij. K.LM.-pi- naviffatiemocsf - 120 kilometer plaats vindenopspoór- 'lotënA:nCefto'.'cfe nudelijnen. rlvii.'êtijcn//ifcwfr: Fokker F-3r waarmede torens.. .Vc'^E;':-- wc, vandaag hef een - Welhad het 'iets- -gèj kwart eeuw geleden de zetHgy. dc vliegerij in die. dlenstNan. Amsf&4am':enc~da8tn.-;-<Bi}'- - hef Parijse r -- Rotterdam óp .Parijs k vliegveld .bQó&xbteW'. Conpatr-ttriersi:.{ dtó-pty openden Hef"- was een'jf6nd''eeii;iqörf'' :één->hiofortffc Jioogdek" waar;- wtj\de; nacht'döórk ker. Vijf passagiers kon- 'brachten:en bij. slecht den we. meenemen.; Die weer, wanneer cr -hfcf: 'zateri in rieten fauteuil' gevlogen;, kon worden. tjes. zóals £1.'jede oofe; wel eens een dag of ..j~. v„ tuin hebt staèh.xWij ech- wai achtereen onze fen-vragen wij ons.af tvatjdei ter 'zaten'; buitenj op: de tendpsloègén - Piloten komende .•k'téar£ï:-?iéftivi bok,.''.rutast dek 'ntofor.:'wdren•-/«tijd:veetAfroofV'onewijckWnfieh'&iit; 'Wanneer, je op ge plaats meer 'dan nu/éénrgroteh pétto héeftjZüVenWe in! van -bestemming han- familie. .-''Iedereen 'kende; 1973Wvcn-- verbaasd^ kwam. was je aan de ene niètivdfés van iedereen, gen de Ccmvaie aaitklj- kant bevroren van de ijs- Daaraan ia zo 'f;.een,e" kén--als. wc nu;dejF-3^ koudei wind. aan de an- - enderveranderd. Dt beschDüWcni lk. -.bcn 'bc' dere kant -was ie gebra- vliegerij is echteruitge- .nteuwd naar het-, stukje, den van de bittc van de groctd- tct.. een .machtig dat u op dé:-4e lunl'vari motorRadio was cr na-, bedrijf.; Dc F-3'met] zijn v.bf jaar- opfdèzt* plaat* tuurlijk niet aan boordlt mèxitnum-snelheidvan uanirtfts 'v drongch' dodr dc DC-3. 'Dc ■pC-3..ethtceJtzal< bin-. héhlonri ook 'op He - Par cijse' lijn 'zijn: plaats''-weer nioefert. af staart: .aan de nieuwste f Amerikaanse ■■[450'. km: pér' uiir veertig -jpassagiera vei voeren. imhtiffjaatis >:ik 'de vliegerij een -Helei tijd,' en onwii/cAeuriff; korte .tijd -een- indrukwekkend woordje'meesprak; De wagenl-vah de. GGD, hoefde gelukkig geen dienst te dóen. De omvang van de séhadé valt nog niet bij benadering vast te stel len, ook 'omtrent de oorzaak"van de brand tast men nóg/ in het'.'düistèr; Zoals eerst thans bekend WOTdt *r- resteerden de Russen Woeasflag Jn .de Sovjet-sector v*n Berlijn, dr. Htiry, Li Franklin, een autoriteit van het Ame rikaanse militaire bestuur.' "Eerst n» hem 16 uur te ;hebben vastgehouden, werd hij weer vrUgelaten. Dr. Franklin beweerde later, dat de Ruwen hem zonder, enige 'grond, gear-; .re'steérd hadden, toen hijzich voor za ken in het centrum van de stad.be- 'vond; Hij heeft dè nacht.-doorgebracht ln een van de polltlcbureavki waar nü •langdurig doorde Russen werd onder- vraaKd. -■ *--'ij':-\t\ 7 De .chef van dr /Franklin reageerde op dit nieuws dobr te zeggen; dat deze daad niet meer ls te verontschuldigcni B« wijze van proef zal voor hou ders van wandclkaarten, dc duinen, gelegen tussen Noordwijk aan Zea en Katwijk aan Zee, en verder be zuiden Katwijk zeewaarts' van het waterleidingkanaal, wederom yóor hét jaar 1948 worden opengesteld. De. af gif ten van de wandelkaar- ten zal'als vanouds geschieden, door de-, gemeentepolitie- te Noordwijk1 én Katwijk; In verband echter xnet de ttjd', nodig voor de aanmaak vin. de kaarten, zal de openstelling vaii-f deze duinen, op een nader te bepa- len tijdstip Ingaan.' .7 jl,7j -"=? Lijstm) rnmers vastgesteld 1 „voor a.s. verkiezingen (Van or.zè -Haagéé' Hedacteur)f' Vandaag hebben .de politieke par ken',welke aan de vcrklezlhgeri van 7 Juli deelnemen hun- Ujstén lrige- diend op dégemeentehuizen .In 4è. hoofdplaatsenvan /de v.,18 kiesdls-..i trioten., - Voor vier; uur- moesten.; de lasten .rijn Ingeleverd/."- verband,,met rhet .feit;dat' HeV iQstnunimers wordrit'-,td egewezeit naar de orde van /grootte, welke/ derpartyen bjj. de vorigekaméhvér-- Mengen hebben/behaaldjaiafcti riès eerstes zevennummers; in ieder ge- valóda volgt worden verdeeld:, v. KVP lgst 1, p. vV d^A/Vlijst- 2; AR!i}sV3, CPN lüst 4. CHUjfc.B 4bC 0l St' Ger" Party De, nieuwe partijen weiké'èikh"öo verWézingeri -.dëcineniën. ,'krögea een hoger lö stmunmer,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1