m HET ROTTERDAMSCH PARCDL Huis van Afvaardigen piiv^rdt| verlaging Marshall-hulp 1 Strijd om de gunst van een voormalige vijand Bernadotte kreeg volledige bevoegdheid Koningin hoopt 1 September sport-show bij ie wonen Wat is de vrijheid U waard? swrsA'.. Wetsontwerp naar Senaat Zonder limonade gaat het ook wel w m Noord-Italië geheel zonder melk Geen mobilisatie in Indonesië Strijd in Palestina duurt voort Massaal spel in Olympisch stadion Twee dagen later Kroningsspel" U krijgt de bloem gratis ihuis Marshall-plan een jaar oud Roekeloos buschauffeur veroorzaakt ern.«tige aanrijding Zaterdag 5 Juni 1948 Bed. ën Adm.Lange lioven UI, Schiedam Tel 693IX Abonn.pi j«i per wa«k 0.31 per kwartaal /4y—.losM nummers 0.0y Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, Ne. 130 Uitga™ NV. D« Nlenw* Fan Peatgtro 390641 Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur» B. de Vrte* Hoofdredacteur: Th. Ramaker Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden aanvaardde, van nacht het wetsontwerp waarin aanbevolen wordt de- gehele Marshall-hulp van 6.533 millioen dollar voor twaalf maanden te verminderen tot 5.980 millioen voor vijftien maanden', hetgeen een vermindering betekent van ongeveer 25 procent Het Huis keurde het ontwerp goed door in koor „ja" te roepen. Het'ont werp is naar de Senaat gezonden. Een amendement van dc republikein Dtrksen om het fonds voor het Enropese herstel beschikbaar te stellen voor 12 in plaats van 15 maanden werd met 148 tegen 115 stemmen verworpen. de gelden voor het*plan-Marshall, het ?-bele Europese.herstelprogram van eern herstel plan tot een -onder steuningsplan zou' degraderen. Marshall waarschuwde, dat een dergelijke wurging in geheel West- Europa „een zeer ernstige politieke reactie" teweeg zou brengen. John Taber: „Hoffman zal misschien de. leve ring van limonade, tijdschriften én prentenboeken aan Europa moeten schrappen, maar Ik geloof, dat zij het. zonder die dingen ook wel zul len klaarspelen," aldus Taber, de man .van wie gezegd wordt, dat hij ieder dubbeltje tweemaal omdraait, alvorens het uit te geven. Eén van de feiten die aanleiding waren geweest, tot dc' voorgestelde verlaging was volgens Taber, dat. de E.C.A. steun voor Eire, België, Denemarken en Usland had voor gesteld op een tijdstip,waarop elk van deze landen bij een bank. een lening kon krijgen. Hetplan-Marshall.is volgens hem een vaag plan.-.Hijoefende scherpe critiek- op dfr,toewijzing van' gra nen, landbouwmateriaal, katoen, petroleum"en- van1 andère produc- teri,-.die in het program vao/hulp- v.erlèning.;'zijn, vermeld en .hij wees er onder meer, op, dat deze produc- tentin'onvoldoende.mate.iri de Ver enigde' Staten, zelf aanwe^jg, zijn. -Ovérigèns;.acht-hij' de -uitlating van' Paul -.Hoffman: „Hoe minder geld wü zullen ontvangen, hoe min-- der/dat wij aan het'herstelprogram zullen kunnen medewerken," niet gerechtvaardigd. Tenslotte - keurde hij de politiek af. die door de; bezettende overheid lei' Duitsland wordt"gevolgd, 'eéhjjo- 'litlek, die;volgens' hém hétherstel van dit land;verhindert en;de vórm aanneemt van on geréchtvaardigde .vergeldingsmaatregelen tegen de D uiteers.-/,-• V Marshall waarschuwt ■- Clarence-Cannon, .eeri'T ^voorëan-- staanC'démo era tisch lid.van de oe-4 - wijzingscormniBsier zèide,dat- hét* geldniet- xiif "altróis tlsche -overwêD gingen wordf uiteegëvéh.viHétlwögi nodig-vóOr zelfbehoud.-Da hulp aan ''hét--. buitëifl and was de enige kans om een-oorlog te Jvoorkomeru ;Hët v: alternatief was/een. bewapenirigs- wedloop, die.' enorme sommen.-zou. kosten,Ja ,v George Marshall had. tevoren verklaard, dat - dë-vermindering van RUSSISCHE LENING VOOR FINLAND Finland heeft een Russisch aan bod aanvaard voor een lenlne ten bedrage van ruim dertien' millioen ■gulden tegen twee procent rente, terug te betalen In een andere valu ta dan de dollar. Deze lening volgt na het kwiit- echelden van de helft der resteren-; de herstelbetalingen.- die Finland aan de. Sowiet-Uniè verschuldigd is. Beide gestes van de Sowtet-Uritë worden, te Helsinki warm verwel komd. ZjJ worden door bcnaalde kringen echter oo gevat als een do- ging oni een.: gunstige'-houdMe te genover de Finse coramunistiache oartri tijdens-di' volgende masnd te houden algemene verkiezingen- te bewerkstelligen. Engeland biedt vriendschap en Rusland hetere levensomstandighe den aan het verslagen Duitse volk, dat nog maar-weinige jaren- geleden beide landen dwong tot de meest vernietigende' oorlog,, welke de .we reld ooit gekend beeft. Gisteren hee.ft' dc Britse militaire gouverneur van Duitsland;*'rar Brian Robertson. zijn! commandanten de opdracht gegeven zich met\de'Duit sers te' verbroederen .'en hun gezel schap te- zoeken; .-Dit /besluit.' blijk baar al*, tegenmaatregel tégen Rus sische stappen1. bedoeld; volgt op een recente aankondiging 7 van maar schalk 'Vassili'D.' Sokolowsky, waar in, de, Duitsers 'in' de -'Sowjetzone schoéisePen kleding, cri in' het alge meen .betere levensomstandigheden in het vooruitzicht worden gesteld; Ook' zijn" voor "de Russische sector van Berlijn hogere lonen'- aangekon digd v - V.v 'Generaal' Robertson zei gisteren; „De-Duitsers zijn.een christelijk en beschaafd volk, dat dienovereen komstig- behandeld móet .worden".- Hij .heeft, alle verbbdsmaatrc: gelen ten, aanzienvan het so- ciale;.contact, tussen^dejDuitsers '~0 Dr. Hcinrich Bnining ^:;;;haar; Duitsland V. >Dr.:Heinrich;Br<lning..Duij^'kan- seller in 1932.- is -met -de Queèri""Eli- zabéth:-mt;NemVork,-'tè'SóiithamD-! ton' gearriveerd. Hét,verluidt/ 'dat hffiop wèg*;islhaarVHamburg/ yqór.' zHjir"eerste'i'Dtdtse1'bezoek. r sedert; Ty34i "Men\wüst er/'van officiële/ Engelse.ziide:óp'dat;"liet^b'iin.-die: voor.vdev nazi's jgevlucht ^zijnU iVril staat naar Duitsland terug - te? kë-v xen.-Britseautoriteitéii^warenyaa; z^n'reis niet on de*hoogte.' ■DONDERDAGMIDDAG-; heelt -veldmaarschalk. ■MonigoniergJ. op\ ketjBritsc mtnlstetie -van oorlog, aart de Nederlandse, gen.-nta]. -D.<. van Voorst Eoekink '■'de-versierselen: vari-conmmandetir. in de\Orcler)ofjthe':BcitishEmpire)'wtgetèikt. Nenni socialisten uit Internationale gezet M)e Italiaanse Nermi-sccialistên - werdengisteren, üjdelÜk buiten/ de Sóclaliatische' Internationalegezet totdat de partii .de'ibandeh met'hët bpmmuriismè. Heeft:'yerbroken; Deze mededelmg' werd ^ged aan" tüdens dé middagpauze van het intematlona- J.e socialistische coneres. dat ou het ógenblik inWenen wordt gehouden. Havenarbeiders in Amerika dreigen met stating ";>-Haveö&rheidérs.' aadigeslotenbil trie C.I.O. hebben een communique gepubliceerd.' waarin, zü-meedelen van plan tè ziin - om op .15 Juni te staken', Bijd«" staking -. zouden 1150.000 havenarbeiders' betrokken Ziin. - a■v'-.'vr-Vy.-'-.vT.X v V ■Waterman Maandag in Rotterdam Het- troépenschip '.,'Watérmati.*: v? tvordt, ionvoorziene omstandighe den voorbehouden --Maandag -T Juni ih "de-vroege morgenureniin .de:- Rotterdamse - haven N verwacht.-y.De ;Vontacheping begint om-négen' uur. t;A"a4i/:boórd-:beviiiden' zich.- .behalve demobiliaérenden en.verlofgangers vant de Marine 'éh van het K-N.I.L., -OJV.W. bataljons 1—3 R.T. en ;dér ".Landmacht; alsmede; '''^"^""'■""•Ischap-iöumalisten. dat'uer Tuchtrechters hadden handen vol werk In <tè maand April1948 werden door -de-1uchtrecliters-.voor detvoed-; selyoorzienlng ;intótaalt3063;v;.mt- spraken gedaan, waarbS '.vaor 258,251.— aan boeten werd opge- legd-.; Dir 3310"'1 geyallen werdén schikkingen getroffen 'tot;'een to- taal bedrag van' >34(H)39:—; In;57geyallën.'waaronder;52:voor- waardelfiki werd .eeii sluitüig yah het bedrijfhèvölèn. ;,Van 36 -bedrfi-: ven waarvan'123vb órvfraatdeliik) werd .-"dé vergunning; .k ingetrokkoft, terwtf 1van 43 bedrtjven (Svaaronder 34. voorwaardelijk); de toewilzingen,' zullen worden mgehoudenl.'-'V en, het Britse personeel opge heven. Ook'kondigde hij een onmiddellijke amnestie aan in de Britse - zoce voor alle onder- officierën van.ee SS. met uit-' zondering van diegenen,, die bc- trokken zijn'y bij oorlogsmisda den. - Kotikcv maakte een twintig pro cent loonsverhoging békend: en ge lijke loonschalen, voor manlijke en vrouwelijke arbeiders,- Bovendien krijgen J50.000 arbeiders, in de lec tor Berlijn in-het -vervolg, dagelijks een.gratig warmc:maaltijd. Sooftge-, lijke maatregelen' werden enige maanden geleden'reeds voor de Qos- telijke bezettingszones .afgekondigd. Prinses Anna vloog naar Michael Prinses Anna van Bourbon—Par ma kwam gistermorgen, om 9.45 op het vliegveld "Kastrup bij Kopenha gen aan inr- een Amerikaanse auto.' die zij ten gesqhenkeheeft - gekre gen van éx-konln ff Michael van Roemenië. Zij - wasr.gekleed in een grijsblauw ..New Lopk" toilet met bijpassende» hoed.* %Jk: vertrek nu naar Zwitserland om',-Michael - té ontmoeten.".;zeide'ide 'nrinses tegen 'een .verslaggever^ n vervolgde: ^Tóëh''.^._r: bodem opstèeg.Jslaakten':meer dan honderdi.yörslaggëyers'envfoto'gra-- ifemééu-hoorbare'; :ZH hebben': de laatsté vftf dagèn: practisch.; ge-': kampeerd op hec vlTegyeld-RLaatrup. Prinses.Elizabeth verwacht, ëên baby Buckingham-palace-'heeft' giste- renbebtóidteremaakt, dat -Prmsés; .^sahethfna.; éindt^nl'geentrèpr^-; "sentatleve-pbchteh^-meerzaJ.iyèr-; vullen. Een:' dergelijke bekendma-'^ king is" vrflweiveen" v zeker - teken, datzti.^waarscbiirilnk in.- October een baby verwacht;.---*'- Hcnriëtte .Davids op weg 'naar huis H^ïiëtte^Davifls,yèlJ^edeEiaadié ketneëten ;r.e^ue;ster;t-.bevir.dtNzich: aan-bóord-yatt^^ë^Nfèuwi.^ dam, i diehéden - naar Nederland,.'is .vertrokken.; Zq"heeft,-veertien da-; •genV'ïinHollywood-' doorgebracht, waar 'zij. 'gètest us^yoor fUmrollén zoals!MaryiDrèssIer. ze -placht; te spélént Na hetr';afyérkén yahïeaga-. gementen inN/ Nedérland) zal' Hen rietta Davids/: ini Dë c embpr,* op- IaOhMME» Leven van 100.000 hoeien door staking bedreigd' ,1» Noord-Itaitë is bet ïcven van 100.000 koeien in gevaar, omdat de melkers een staking hebben ge proclameerd en rde "boeren en hun gezinnen beletten de .boeien te melken. Postersblokkeren alle wegen, die toegang tot de koeien verschaffen.en bewaken de dieren dag en nacht* De. staking is geen geval op zichzelf, doch maakt deel uit van een. reeks stakin- landarbeiders, die reeds schatte schade van 400 lire hebben aangericht De aanwezige mèlk werd stakers weggegooid Dcse« van de landbouw-associatie in Mi laan noemde de staking „zuiver poli tiek" en zei, dat de toestand „kritiffk en zéér ernstig" was. j De wanordelijkheden schijnen sa men te hangen met de bedreiging' Ónze lekenaar Krijn van Dijkè \verd geïnspireerd iof deze plaat toen hij, langs de Oósfzeedr/Tc wandelendy de snelle wederopbouw in dit Rotterdamse stadsdeel opmerkte Republikeins generaal door minister gecorrigeerd Algehele mobilisatie van het leger der Republiek Indonesië,is Vrijdag aangekondigd .door gene- raaTSoedirman, de opperbevelheb ber-van de TJ?.I. Hij had in ccn interview aan het Republikeinse blad- Mcrdeka meegedeeld, dat het republikeinse; leger alleen wenste te worden ingeschakeldin dc strijdmacht van de Verenigde Sta ten van Indonesië, als het opper bevel hierover in Indonesische handen komt„Het republikeinse leger zal zich verzetten tegen Ne derlandse leiding of die van andere buitenlanders," zei Soedirman. Naai* aanleiding, hiervan heeft Mohammed Roem, de republikein se *iinister -vanvoorlichting", aan Aneta meegedeeld, dat de Republi keinse- regering; Vg e'en 'algemene mobilisatie-overweegt. Men moet Soéairmans'' uitlating, zien' als een 'rjeactie: op. de onrustige berichten Wn'-'dé'da'atste. ken'-der ste Atijdvbver het' aj ond^iAndelingen, Graaf Folke Bernadotte, die van de Veiligheidsraad volledige bevoegd heid ora te handelen heeft gekregen, ontkende gisteren de juistheid vaai het bericht,, dat hg reeds bevel zou hebben gegeven het vuren in Pa lestina te staken. Hg verzekerde, dat hij alles in het werk stelde om de twee partijen tct c-en overeenstemming te brengen aangaande het tijd stip van bet begin van het bestand. De Veiligheidsraad, die a an var. ketijk in speciale zitting heden, bij een zou komen, zal eerst weer Maandag vergaderen. „Maandag is nog vroeg genoeg", zeide de voor zitter van de Raad Farig al Choery. Inmiddels duurt de strijd in Pa lestina voort en heeft nog nlet.aa** felheid verloren. De zwaarste ge vechten 'werden'. geleverd in Jenin', waar volgens de Joden een strijd van. huis totrhuis is ontbrand.- In ëcn. Iraaks legérbericht wordt daar entegen gemeld, dat 5000 Joden op de vlucht 'ztjn "gejaagd, nadatrz!j voor de poorten van deze stad wa ren verslagen/Zjj "lieten, aldus dit bericht/ 580 doden achter/- TJit Rome wordt gemeld," dat een rccruterijngsoentrumvoor vrjlwilli ger» ter verdedigliig van de Heilige alge- én cultiijrêle/insiéliingen der -,-De 'nadruk wordt er-op geves tigd/ dat de" toeschouwersvgeeri/de-, monstratle van enkele,takken van 'spo'rt -mogen verwachten, doch eeri - -;arieerde;'. spórtparade,"waaruit n. kan ;:zien wat 'd .sport', aan - le- vehsvreu^dfr.lcah- geyèh/eict 'hoé', zeer Up. zti ltaii hgdragen tet dc-gMbridniaV nieuw naar der Yërenigde Staten van een v?1{c- yertrekken. iy,-N' -■=v f'; Op Maandag 8 September, de Zes h zeven auizead jQ hun sportkledjs gèstokt i ert^genuojirdigers (sters) van 32 NcderlandseVeportbondeh zulIen óp Zaterdagmiddag 4 September/ter gelegenhtidvan het 50-jaiigregeringsjubileum 'van; de: Koningin in het Olympisch stadion'".te Amsterdam een massale .'sport/ fantasie/opvoeren, 'waarvan- Kaxél Brïels de artistieke én Aad van LeeuVvemde technische leiding op zich' hebbéh; geiiomenHet Met in dei bedoeling, - dat de landsrvrouwe de demonstratie iiï'~ dekoninklgkè "loge van het gtadiou zal bijwonen. katholieke kerk in FaleBtina is ge opend. De aan te werven strijd macht zou uitsluitend een bescher- mende taak ktijgen. Het Vatlcaan verklaart niets van het-plar.afts weten. In .betrouwbare Vaticaanse krin gen gelooft men niet, dat deze ont kenning betekent, dat het Vaticaan het plan afkeurt, doch dat het zich met dc vorming van de strijdmacht,: niet wil' inlaten daar het mogelijk Is,- dat politieke betekenis' aan "het; plan wordt toegekend. Zwarte autohandelaren in. economische val Vroegen: drievoud van catalogusprijs kroningsdag van prinses Juliana, zal voorts orn half tien des avond» In hef zelfde:, stadion een doorKa-: relBriels voorbereid „Krbnlngsrl spel" in ^kunstlichtworden opge voerd. v 'T - /Met:het ims..iGaroef',is cister-, middag een dertigtal orkestmvisici naar vlndonesië,vertrokken: Deze- musici gaan "deel uitmaken van het radio'philhérmonisch orkést 'té Ba tavia. - Hun; dirigent; de heer Yvon B aai'spul, di e hen over enige weken ■per - vliegtuig: zal volgen deed hen uitgeleide- 1 Prins Bertihard Fonds wackt Uic antwoord up 29 Juni (Anji nlaq) R HODODENDRONS - bloeien' tuinen, van hét-paleis - Soest- av. dijk. ëa iöndér de hogè-beukèit han'gètt nu on beroerd,-want öe-prtoseSje.s/zSu/iiaar echo'ol -,:een-ipaar schoxnmelsIn";ëëh der .- salons;.ató>:dé;'pïu;k!tij4e ontvangt priiis Beriihard ;de vertég^-'- woordigërs ,vande/Nederlandae - pers; Hg ig vergezeld - van/, enkele 'bestuurslédéa/en'; •^ë/dlÊect.éuc^van.N hét iPrins/Beinhard: Fonds.: De; ^hyiti^/ï^erj^felltó^iiip^rtós/drMgiiïi^hëtiloiidiérwe^yah^tiéSbé-'v: ^rekingtó.i.want^^:zö;hennhértt:aanvdë;'^jërdag.yahvl940i".die sinds debevryding-: een .vaste 'plaats/hèéft/gëkrègeh. in het; Nederlandse /vputal^m/ten. die,; deze; pIaatS;-ook (iti'-rdéxtóêkomst' zalr moéten, hour -; :ï>e*witté/anjer/is., het ^symbool-gèwotdem van de 'vrijheiden~ op ;v29.;^rüwan: dit":Ja8r-zal-het ;T>rins/Bernhard'Fonda aan-dc Neder- landers de .-vraag stellên wat die vr^héld hen waard hiér ."één; zaak van ^èti .voor het gëv hële;,volki"; - "iJjfr ./j- Drieduizend Tsjechen £fev?u*'hi Van1:2.80/personen- is officieel bekend,; dafc-zü naar het buitenland zijn uitgeweken, aldus verklaarde- een woordvoerder van het Tsjecho- slowaaksë. //ministeriecyan binnen-; laridse "zaken. Het totaal/aantal, bo4 litieke yluchtèting'éa -wordtechtèr. op 3000 geschat, '.veiyolgde de zegs man,-; die/ér nog aait toevoegde.' dat l'-OlT /persbnént bii/hurLpbgingi:oiri - de grens c overte-steken geaiyes- téerd .Ayerdè»; v./;;- Fryske biweging vraagt verplicht-Fries onderwijs Iederfzal/diti;<;5aar - een c papieren aiyergtamnen-dragenzonderdathet -haarl'.o£/hem-iëts,kost;;Dë-PlITi zal ia kdér - gezin-:;:Zès-;''yaii,: dézë papieren bloempjestbézorgen.' .Dev. kleinere' gezinnen v kunnen dan de grotèré helpen. /.Maar van; .het'Hooienmet deze Pbloem\vordt:;hfet/Prins. ;Bern- hard-Eonds^ cniet^ljkirih^daarom :.wordt>verwacht,',dat\lëdère/Ne'derr lander ^ook hetvrijheid?wimpeltje "zal&df'ageh,dat/ 'er bjjÜóortT éh.Vdat hij -vah/21 .Jum>af-zalkunnen-kópcn; bijbakker, .banketbakker, bloemist,' krthdeniei-'of/'.sjgazehwihkelier.'De- ze'yhébK&hv: allenonbekrompen hun medéwerking/vérleeh«a,;.,in./het-ver-- troüwém/dat ;het:;Nederlandse/vólk 'dè fre'st:* zhlr/'döen/Dit'VTiihéidswiih-/ peltje kan men kopen //-yboh.'eea'1 wöe^sgat^ ;dieV in.'; dei'.ih de winkels' aanwezigé;rbii£sen /kan wordenge- dcpóneèrd/en diè .vijf cent en een halve*ton o£ meer - mag bedragen. Geen:NederIahdérJhceftfdit,jaar,öp" .29Jjbti/dan^ö;é|^v^ 'AT'v/sp'rfeékti i hét^aniélf.;/.d'ati het Fonds'-irèkent :Vop ./caroveèl i.' ipogèlijk' hóKerebijdragen/;Veök X 'dë ■/kleinste '.Braami fhalffm: De ppbrengstch/van hef Fonds ikqmenJ'riMvnaie'./yan'/de; Néder-- lhiid5c 'bescha.vlng.' Voor .de ver- v breiding daarvaaheëff/hctlri "ld „van;z\Thi;héstaan reeds ledrag.van meer dan een - millioen.'-; -bescliikbaar ge- stéld./Dit: jaar hèdroég het at r. 50.000.'; geld en. ;Hè t- g él d Jcomt /cgeheel ién' goede, aan cnlturele" doeleinden. - Fonds' èchtër".op, \hëtte'-- genwoordige 'pèil' doórgaan; dan zal: de/ op bfengs t van dé a'Ahj erd ag en' yari dc giften i,ih'.,het/algemèen/oro- hong moeten ooi De ;.ahjer is; hétsymbool-, geweest .van/Het/verzet"^ Het/is r'een/naisvérsta'nd irhe- nën,.' :dat dë geestelijké'" vrijheide aï-; Ieen'.yan buiten.wordt- bedreigd./ De ^in5/w^s/da^ins^nj»t^si^i^ met, nadruk.- op. ,Het;'is.éven fun ést als wijrzelf:passief .worden en' hef'is minstens ?zèbelangrijk? dattwg/onzëf geestelijke en;?, culturele weerbaar- heid op; peü'houden.tDaartoe spah- nën/injönsiyplktal/van-personen/en organisaties,-zich :inV maar -dat 'bre- ae/mationalë;;-; frontlikanVhet -.werk- iilet> uit*lëigën/kraëht'^n ir 1 inètvde steUhiyatt/dë/ÖyèrhëidvaUeen-'Hët/is" een - zaak? vah óns": hele'vnlk;. dat; -'E!en expediteur 'uit1 -Bergen/óp ..Zbom/t'oogï.dezer?:dégch-;*';naar:jfjffé; aütömarktin.-,Tilburg onf-té/trffch-; ten daar ccn wagen/0p/;de/kop/te: tikken- Na-e'pig zoeken ontdekteïhgi 'eenexemplaar- dat';hem-wëlleek/. De prijs echter was nogal gepeperd,: rC. f 45.000.—r en' dit was aanleiding vcwr hém: de; econ.omische::recherche ih; dë'arm te.hèmen.'Toen dezë^clé' prijs aah-: -een ;-oriderzoek :-..onder- wiefp, brókkéldë /^jer^/steédsSi meer van af, tot er ten." slotte slechts ïv5l00.overbleef.'- Hetbleek, 'dat - een zekere I; in: ^^da^ëtetij^gén^éd^egéw^-ï zén gekregen-ter: waarde van" 5ï(jOX: -Hg /pced/hem van de 'hand /aan.,een mede-Zaankahter,-voóÉ/f 43/100/:die; ër:.vpbr'dc1ihwoner..vani:-Bérgen"op •Zoom-valff zijn commissie 'nóg /eens. :t 1900:— .'oplegde.-;/x/v; an de linkerzijde om de e regering-De- Gasperi, zy niet deelnemen, voort- te zetten. Dit blykt wel uifc-de andere staïdn- gen, die uifc Italiei'worden gemeld. -| Zo hebben- de .monwerkèrs top 'Seix- - ;v dinië het Werk neergelegd:/En de ha- ïrM venarbeiders in: Palermo" alsmede, metaalbewerkers in/deze stad. drt. gen eveneens mét, een "staking. JANDAAG jirecir- een i aar «eled V 0p 5 juni 1947 gmg George Marsh minister vaiibuitenlandse zaken V.S.. naar Harvard - om ,<Jaar 'universiteit "eaneredoctoraat vangst te neroeu-Bij die j lanceerde, hij r Jn, denkbeeld kaanse hulpverlening' aan 'E met Europa bedoel Ik alles van Azië"),.een-Initiatief-ct bekend ls geworden /alsV.het, plan- Marshall". "i. .De tweespalt Ir. de^wereld. is niet ver- minderd sindsdien.- '-v^ Oost-Europa hidd zL=b afzijdig. Het Russische communisme zag het -„afzet- gebied" van zijn jdeologie - bedreigd en ging- zover." andere staten' te., verbieden, - aan de besprekingen.'overde Ameri kaanse hulpverlening deel te 'nemeil. hoewel het bekend was, dat een land, als Tsjechodowakije graag /had' •- fiteerd van. de Marshallhulp.- Een - Jaar is- verlopen 'sinds zijn'suggestie, opperde,, en ;,Eu Westenvan. Azië" -,la /tenslotte aUéen. „West- Europa/'.geworden. J plan-Marshall - ïr. gaan -• draai eerste" scbeepslaGingen zijn 'al "West-Europa ziet redding het', .ogenblik''I-datccn in een storting onafwendbaar nu "wordt er-In'/Amerika' zijde - beknibbeld- Pphet •hét het MU J ar Ecneen.-vuisL. - "^kentfntóon.teMug Niéuwe Kerkéh/ kah". wegens 'gebrek. - aan expositieruimtev,/hiet/.vah'/12i/ >tm. - 27c Juni.'.fé'Den.-'Haag /.wórden v. gehouden. :In..verband- daarmede us^, dëintentöëtistellifig*" verlengd,totl.2p^JuhiivHet14^t^;wéI:^'*J .'ih.,/'dcbedcëling.'.'de .tentoonstelling 'alsnog 5in Deni;Haag /-te -houden?- legd-r r Dë minister-iiêftlnck zal mor- - :'genaypMd/mët:/HêtrI£^MÏy^ Uit Batavia op Schiphol/aahkomeW///. biinisfcer.Götzèh die'eëlfitojsiëtiliërii J naar'Indonesië ylóogy-zal.in ,dé.ïobpiv.,-V';'p1.-^ yari rder.yölgMdè:':week; terugkeren; jv:^;;//-Doórl.priversmtwqprd^pk^jjdTO!/^ rcAAöidQ beiletiwagéri, Li deze Vrijdtigavótul «p 5e krulsirigr/y^vRSks- weg. enKoninginneweg, onder -'Mwelmonfle.in 'vo|le:-v»art?tö.-botslnf-' gekomen m,et een vrachtauto. Dertien van;de/twintig^arbéidèrs^/: dle!-r' Ih'.';de .belJeriwagén- zaieri,.-.werden' grwund, %-yT ron hr-p moesten naar t'ëëiii;'.ziekenhuis:>wordén'/Tërir®erii.-• -Zif K, H. prinsj BcrnhGcdr_.lgclppidmel :dc witte anjerjalsJtekek{VAh^g'eésttl\jki. vrijheid. i moét/, ionen; rijnïgeesteïijke/vriiheid waar d rtë /zijn". door - Ket>;b'?èrigöx;:vari- eqn/financieeI-/oHèr::/D!aarQip.'wpr aan ook - op;-129/Juni 'de/ vraag: ge steld:.-Wat/is (.17.'dé'.vrijheid waard? /./Nadaf-:.dë;Friq^zyQ;ydérifc/haaMit- ëesproken aan.h'et edres vari dè -win- inzamëlap'paraat '-Skwiliënl vórmen heeftae;;.direcWur:/yari:'/hët'; P3.F-. enkele/practischë/rnetie'delinRéh.ge- !daa.ri..-7';D£^lf7|bIëék:-t--.'dat-vd^tKactig.: riiet. begint ;ói>vJ7:jJürii;L«ows/pp de: An j erkaart /stria t'aangegé vë öv-m aar öp/21: Jürif. Dit 'houdt/verbarid mét een Roode Kruis-actie. vyelke'; men lüet/vrilde /'doorkrui sen; Op 19 Junijzarroiriister/Giëleri dé; actie/yah/hët./PiBiF./-vobrde radiö inluiden ,eri :óp ;23; Juni: zal /minister Drees^nóg/cèri^ een.;beroepdoen:./op :dë „öffervaar digHeidvanr het Nëdér- landseryolk:; De., geiden, -van het-• P;B:F. .er. moge. hier/nog/éens ;op" worderi .Re-; wezen*:/.jyörd'ên^bésteëd .v'öpr do.ör' einden opï -hètVgebiedvan/ wëtëriD schap, kunst, rvolksontwikkeling'/en- 'jëügdz org/eri ;he terkent: daarbij/ten yóllé .'én 'mét «-vréugde /het /rake/, trcon/ derverschëidenh eid/ .vaji /ons volk.'Wst^is /IX^dlé/vryheid-waard?' Uw. /antwoord'i'daaróisVkaa '29i- Junr Dertien arbeiders gewond -Omstreeks hëlf- zés, 'kwarriiiit.de!. richting-.vIJ6selrnonde;ecn./bellcn- wagen/met 2Q «""arbeidersvan de :riéachinefabri^7;Bpele';!ën Go. r itit 'Bolnes. v-> - v i- 1 De chauffeur- reed xnet een/snél-'; heid' van '50 kin per. uur en, ver-: minderde bij/ het naderen/van' de; Rijksweg nagenoeg geeisvaart.- Hij. - sloeg; geen acht/op het' verkeer; op deze /weg en; reed met bnvérmin-: derde snelheid 'pardoes op een'uit de 'richtingDordrecht '/naderende vrachtauto. v .ppor/'dè.. krachtvan de botsing slo'ëg:dë"autobus een halve slag om .en/; kantelde, daarija/.op ,-haar'- lin- kerzjjde,/ de vr^cbtauto/werd/opzij, geslingerd eri -'sloeg óver 'dë .kop. Uit- cërir: tank/met - r.ode menie/ dié Op de /wagen stond,', stroomde /eeri'. deel over, de.'weg. J Voprbijgangers Totaal/twaalf lijsten in Nederland ;/Tótaal/hebrien in de'; IS .'kieskrin- geri-VariN e derlarid 12-partij en-Vrij-, dag hun "1 ijsteri ingedien'd'Bëhal- ■ye dé'ielf Jpartijen:wélkë,/óÖk- inde "kieskring:/Utrecht//hüri/c^didateri hebben Z: ge steld/:^kpmt/hi dë kiés^ kring Amsterdam/em/Rótterdam' de Reyolütionriair.Gommunistische Partij met/een'.aparte lijst-uit- 2' ^De-tPrêtestaritséjUnié/dèBellalny partij 'Ï946 !;;caridiaatöri/;-.haÖd^ kómen thans 'riiet' met- een--nieuwe lijst/. Thansdaarentegentrêderi- dë lijst TWelter,dé;OriaOiarikëlijk/:Na- tionale.GroepJiidej^daériëtaridsparT tij-mf^deiRGPNv;öp,' tëcwijl^tóslbtJ: te rde/.Oude - SDAP samen/, niet'de yoortcfetrevëride/Eriitij:yÓOT/'W hnSdige:pax^en:op;twaa]f,brengt.' ^"VcKjr/de/Djsten,/irigediend.vin/'dd Jtiesknrig Utrecht; zie iaën eldehs -in' ■Vreesderi/h'ët/'éëg£të"'Npor;-jde;Uriïitv//^J:??.^ tendénvan de -béUöiwagöi,ra aar i vl ':s" arbeiders.;werden.-* ey j dertienl-e ge^-' Liridenuit>Nutnar^sdólpr,was-'//ër/>-'/J hét.'ergste'.' pant tóei;'INIét'c ëèn/beE-'/.^^-, sënschudding en kneuzingen-in de rug en borst- mbe&t hij -an"het;Zui- derziekenhuis'.wordèri- opgenomen. D De'ijzerwerkers A. 'Biesheuvel-uit; v Nuxnansdorp en G'. Sriër jjit/Klaas-.:- waal, de; chauffeur' ,_Ji -^ondervari/./W: uitOuderkerka./'&'/IJsself-en, dé,' :magazUnbëdiendë^J^'4!^-^atsébiió4v^?^ ten van de'Hordijk, kregen-' yer-:Wy wondingen die in bet/Zuiderzie--'. kenhuis behandeld, "wer'deru"De1 overigen'zijn op'de'plaats'.van'hct .7^; ongeval verbonden.De "bellenwa- gen werd aan' dagvoer-;'en linker- zijde xwaar;beschadigd/,.,Dè be-!/'/ stuurder A.' B. uit. -Strijen.man- f keerde .ogenschijnlijk niets. - Het-2 H politie-onderzoek is ndg".piet afge- sloten' maar vast! staat,Jdat '"de D chauffeur-van. de beDenwagen op -H. de vRijksweg" '"geen voorrang "-heeft.'i; -•!/' verleend/aan deJ".-tankwagen,/ die'/' -r bestuurd wérd dcor-.D. "J. van. L. uit'de.ïJsselmondselaanDOokïc is er -goed afgekomen,;..-", f k ;t 0 Waér» IS^rbêrlctit VHlJ'KOEL Matise Él »«zv rij krachtiie Zuld-WesteUjJtft Wiaft.// ////..'Wlsiëlena

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1