Wie,.. J STADSNIEUWS Vijftig jaar geleden' Schiekanttekeningen AKKERTJES Openbare Vrjjwilllge Verkoping HflmEfi vtt x\» yaji" J Predikbeurten Burgerlijke Stand maken een gratis dagtocht (met lunch en diner) door de mooiste streek van ons land? AGENDA Medische Zondagdienst SCHEEPVAART. s/Maefas wakker door pijn - SCHIEDAM Stoomververij H. Verhoeff HADEEF v.h, Hendrik de Fries LEERLING- en AANKOMENDE BANKWERKERS Koeflerstees *naand Mei ligt weer achter ons en we kunnen hlerjjy tevens vast stellen, dat deze maand over onw> stad geen „wereldschokkende'' dingen heeft gebracht. En omdat we bij onze zwerftochten, door verscheidene winketreclames herinnerd werden aan het 50-jarig; regering*jubileum van onze vorstin, i kwamen we op de gedachte In het gemeente-arcteef eens te gaan neu zen wat er 50 Jaar geleden In Schiedam gebeurde. In de maand Mel 1893. NU moeten we r.a het doorblade- genseostuums vanaf f 3.50 en kin derpakjes voo ren van deze cude couranten, ook vaststellen, dat er in die „goeie ouwe tijd" ook niet veel bijzonders gebeurde. Toch lazen we enkele berichten en advertenties, die de ouderen zich misschien nog heel goed kunnen herinneren en waarvan de jongeren met een' schouderophalen zullen zeggen: hoe is het mogelijk. Allereerst een ongeluk op 5 Mei 189S. en hiér citeren, we de krant: Bij het hardst rijden op de fiets in <3e Groenelaon lette R. v. K. blijkbaar meer op de snelheid dan op de weg. Het gevolg was. dat hp regelrecht oen moddersloot inreed, waarin hy tot over het midden verdween. We veronderstellen, dat velen hetmoddersloot je: allang vergeten zjjn cf van.het bestaan, nooit afge weten hebben. Verder had op 6 Mei een collecte voor het „Toevluchtsoord voor dak lozen" het kapitale bedrag van f 27.65 jé opgebracht. Men gaf toen ook blpkbaar a! „mét- gulle band". Een berichtj dat met een kleine "wbzd.eing en aanvulling misschien ook'te de hedendaagse couranten zou kunnen staan, was dat volgens de Staatscourant tot de hoogst aan* geslagénen in Rüksdirectc belastin gen behoorden*. W. A. Beuken?. Th. C. Melchers. C. A. Nojet. J., M. v\ d Schalk, .S. J.: "Versteeg en W. A J. Wttleampf. Volgens een besluit van. de ge meenteraad van "7 Meb 1S3S 'wérd het ^salaris -van de grafmaker ge wijzigd van f i ,50 per begraven lyk te een jaanv-eddè van f 500.— plus een vrfje woning of «en toelage van f 100.—. Er werden ook nog sollicitaties tegewacht voor-dik functie vaji 3c brugwachter. Het salarib was......' f 3Ö0.— per jaar. Jk 1898 bestond er nog geen GGD. Er was hlgkbaar niet eens een zle- kenwageutje. want de branders- knecht B, v. Jfttffelsh. die in de brandertj ran D/F. Prins, door dat hy uitgleed z'n been; brak, -werd per...handwagen naar huis ver- voerd. alwaar" geneeskundige hulp werd toegepast. .- Als de prijzen genoemd Jn.de ad- verten ties van die titd -hedén ten dage 2ouden gelden, dan zouden ve le-huismoeders van de zorgen voor. punten.: en bonnen engélrt bevrijd zgn. Hetcocfectie-Tnagazön A. -v. Vliet te het Broersveld bood op 21 Mei 1898-aan": Colbert costuuras te prijzen van f 4.30 tot;f 16.—, wollen ■pantalons van f 1.70,. tot f 8.—, jon» oor 1.25. De margartecfirma Hoogerbrug- ge verkocht de boter, variërende te elf prijsklassen, per pond van 15 ct. tot 45 ct. Men kréég dan bovendien bij elk pond een knakworstje ca deau. Dit Is slechts een greep uit de be richten omtrent onze stad in de maand Ale! 1S9S, welke we lazen in de destjjds verschijnende „Schle- damse Courant"; waarvan de abon nementsprijs bedroeg acht cent per week. Dist. WedAv. <L Eelaart 200 jsar Dinsdag 5 Junj zal het 200-jarig- bestaan van de distilleerderij Wed. A. v. d. Eeïaart aan de Boterstraat hei-dacht worden. De firma, die tot yoor kort alleen voor binnenlands gebruik produceer de, voert nu ook uit naar«h-zt buiten land. 'Behalve jenever, vervaardigt de fa v. d. Eelaart brandewijn, ci troen-jenever, cognac en - enkele likeuren. Dit dé jaarboeken van het gilde- geld van het Brandenvijnbrandess- srilde ta Schiedam blijkt, dat ir, het jaar 1746 voor.:, het eerst de naam Wed. w/d. Eelaart voorkomt, zodat de zaak -wellicht' nog ouder is dan 200 jaar. _5Ien houdt, toch de datum S Juni 1Ï4S aan, omdat op die dag de firma opnieuw gefundeerd is, na een hevige brand in.het bedrijf, v' .Geboren: Dominicus J. H., i. v. F* D. Aj B. Fjapper en M.' M. Clenc, Dr.Jfoïet straat I; Bernhard, z-v. W. Erèuseker eh -M; 1B. KoeJofs,: 'Tuin-. Taan. 70; Marianne L/.d. v. W: Breu- seker eh M. B: Roelofs, Ttrinlaan'TOt "Gerardhs H. .-A':,'z.'v.G: 3.'A.: v. Gerwen. en G.. J. P, de Geus, Dr. Nc- letstraat 1 j Jan, z/Jv.(G- Paeschier ;-en: J.: y., BIomr Naasaulaan 75; •.Maittlipns J._ vf J, .'Dries, en' H- C.-'M..:lHdéBl2etkatep, Vlaattiinger-:' straat 6; Marianne, d. v/A. Barzilaij «n J, C. v. Wassenaar, Dr. Nclet- straat 1. —i- i bc- g| m/r. door detahjjsxen m te LEVEREX BONNEN Ia dé. week~van:. I—12 Jani 1548 BpTEH/MARG.A^ET:. 35», 399. .boter{I" rts.)i.;F inaxg.(1 rts.), J ter, G 31. H 31. G 32. H 32 ris). Verrekening weeic 11—17 April Afgifte coup. C 775 boter. C 776/777 maig./veL BROOD, InL bloem: 40S res„ F brood (S r»i. 408 res-, 411. 412, 90S. 911, 012 alg. 905 res. F brood. G 21. H 21. FA, - FB, H 25. H 27 (4 rts.), 409 alg. (16 rts.) plus nieuwe bonnen, voor brood en voor- brood of. vermicelli, coup. X 236. X 265. Afgifte coup. D 114/H5. Patentbloem: 412. 912' alg.. FA. H 25 14 rts.) plus nieuwe bonnen voor brood o£ vermicelli Afgifte coup. D 115. ïtoggeméel:; Zie brood/fnl.bloem. Af gifte coup. D 113.' ;-. VERM1CKIXI: 412,; 912 ilg- F A 3 2S til rts.ll,Afgifte conp.vC -778- - XAASt-403 :resh: 4l3.alg-, F kaas (2 rts:);. 913 alg„ G :"35, '3 36 (1 rts.}. Afgifte 79/730. 349 :a]g„:0:44 E::41, rtsb.' alsi moeders Cl rts.), .849 alg. (z 'rts.). Afgifte coup- C 7«L v VLEKSv.F.vL C2 rts.) 396, 896, 837 vleea, G 51. H 51 a .rts.J. 397 en. F. Vlees. t3 rts,). Afgifte ontv; bew. MD.' 342-09. met vlzegëls. Coupures X Z5I. X 280,JC 636/. 689/690, C 768 '769/773- Af gift e otttv. beW. MD 242-ïO rhiet.vleeszcgels. VEEESWAKEN: - F vlees (2 xts-l. 395, '8W, a07:vleeE,-;G 51, E -51 (1 rts.},' 307 ffiT vlees (3 rts.}. Afgifte coup. C 768/ - 769/770. FIEKEN (grossiers)410, 010 alg. <3 rts-) F.«r, G eieren (5 rts-), G 37 en H 37 il. rts.). Voor de bonnen 389 en 886 alg. tZ rts.) laatstegelegenheid -tot inlewrfng. Afgifte coup. G 162/163/164. TABAK - (grossiers)Coupures C 741, 4 ?C: 742 en X 282 plus restant coup. C 731 en. C, 732. Afgifte coup- G 165. TEXTIEL Cd etaillIïWn)Tocwijeingen distex 85, A t/m H van "VA 705 Cl en .5 .pnt); IT 1' put. K 1 pnt. 3" 5 pnt-, J rei. 10. pnt. van VA 804. -textiel o.B. moeders van CA 802 (10 pnt) rts.bonnen D en E 31 (1. en 10 tmt.). Van federe kaart behoeven de bonnen", van geHjke waarde niet op afzonderlijke opplaKvellen. Minimaal 300 pnt.. hoedenz. en kleine zaken mfyiirvif«»l 100 pnt., daarboven veelv.van 10 pnt. Afgifte handelscoupuïes textiel- goederen. Conf. hedrtjven/confectlonnears: Werk- kkbónncn, .gesplitst n. soort, totaal ln veelvouden van EQO pnt. A, E en rts.bon FC (24 pnt), B, (A'D en rts.bun FD (12 pnt), .machtigingen confectie «nhan- dels«rirp; Afgifte confectiecoupixres. :r~\érg. houders: "Werkkl.b; - zie"boven. BRANDSTOFFEN:: Detaillisten, iage- schr." onder een 70<W nummer en groot-;, .handel 'ondér 18300 nummer. 1 x per M ittm bra»drt. o..!.. rnoedera, rt,.b. 48/49 (1 rts.)i 01, 02 van TA «08 (3 xt».). Afglfto coup/ brandstoffen./. .Groothan- del, lngeschr.ander/. 13S00 per week: Aanv, toew.. coup. B, C, D, S verbr. binnen 1 maand na de vp. di toew, vermelde vervaldatum. Afgifte ontv. bew, MD 342-09 vöor brandut- en -MD 342-10 voor ind. kolen.' - Handelsvcrlies lxrtcr/marg.-TO^/.v^; fngeL rahts. week 14-*2ö 'M3art; 48. Inlevering door bakkerE event, met 3 onfcv.bew. MD .242-05, I»er. ontvtbew. 680 rts.cf'-een;veelvouu daarvan, int ivlees 1nveelv. van 19 rta., ««reu tabaks In' - veelv. yan 100 rts., Van: overige/art* alle böhnèn inleveren:-De rts-bonnen TA en'FB en;. dié .dér G serie en- in omloop zijnde ydsselbonnen rijn geldig tot 4 Jail a.».--- Ned. Herv; Gemeente; Grote Kerk 9 en 10.30 uur ds A„ Hofman; 5 uur ds H.-s; J. Kalff. Nieuwe Kerk: 10 uur ds D. Broers; 5 uur <3s KL dé Bel. Westerkerk, 9 en 10.30 uur ds J. G Jansen. Vredeskerk: 9 en 10.30uur ds K. de Bel. Jeugdkerk Verenigingslokaal.: Nieu we Haven 155, 30 uur: de heer'B. Mastenbroek Kethel. 10 en, 7 uur ds Quart el. Ned. Prot. Bond: kerk Westvest 10.30 uur prof. dr. M. A. Beek. Geref. kerk: Oosterkerk: vjn 10 uur ds R- J! Aalberts; n.m. 5 uur ds 'A- RollOOS.' Plantagekerk: v.m. lO uur ds J J. v.. "Wageningen; rum. 5 uur. ds R. J» Aalberts. Julianakerki v.m. 10 uur ds A RoUoos; n.ra. 5 uur ds J. J. v. Wa- genteRen. Kethel: v.m- 0.30 en 2.3(1 uur de heer W. A.J. -Dalmeyer. Eyang. tuth. Gemeente: kerk t>. Nieuwstraat, .10 uur ds J. v Leeu wen Chr. Geref. Gemeente: kerk Wa rande. 10 en 5 uur ds A. Zwiep. Oud-Katholi?ke kerk: kerk Dam. 10 uur H, Mis.' Oud-Geref. Gemeente: Jeugdge- bouw-D. Haven, 10 én 5uur ds W, Roos. Leger, desHeils: gebouw. .IA.•.Ha* ven, .10 en 7 uur samenkomstéc- Evang- Gemeente: Harmonie, Nw 'straat. 10 uur dhr J. Segaar: Ver.-: lokaal 7 uur dhr J. Segaar. Ned. Herv" (Geref.) Evangelisa tie: Tivoli.' 10 en: 4-uur. Herv„ Evang- ..Ebeii Haëzer": ge bouw Pieterman. Westvest/10 en 4 uur de heer J. Middelkoop. .Kerk v. Jezus Christus^h d, H_- d. L.. Dagen: Lange Haven 59, 30A0 u. ZohdaesschooL 5 uur Avonddienst. Stadsevangelisatie „Jeruël": 10 uur samenkomst. (ZIE DE AANKONDIGING IN ONS BLAD VAN MAANDAG) Passage De man zonder geheugen Het Passage theater vertoont deze week „De man zonder geheugen", een J. Arthur-Rank film/ waarin John Mills en. Joan Greenwood de hoofdrollen vervullen. Jim Ackland (John Mills) neemt het dochtertje van een 2yner vrien den mee naar een naburig stadje, op de terugreis raakt de stuurinrichting van de bus defect, wat 'een aanrij ding ten gevolge heeft. Het meisje wordt hierbij gedood, terwyl Jim zwaar gewond wordt. Als, Jim weer hersteld is, blykt het dat hij zich schuldig voelt aan de dood van het kind, waardoor s'n denkvermogen een schok gekregen heeft. Door al lerlei verwikkelingen maakt Jim kennis met Molly Newman - (Kay Walsh) een mannequin én een zekere 'meneer Peaghey (Edward Ohapman). *Deze laatste vermoordt Molly, doch. weet de politie een ge fingeerd verhaal op te dissen, waar in hij verklaart' dat Jim zeer nauwe betrekkingen mét Molly onderhield en zodoende de sporen van de moord naar Jim leiden. Inmiddels had Jdm een. ontmoeting op een partij met Jenny Cader (Joan Greenwood) en beiden voeten zich tot elkaar aange trokken. De politie hechtweinig waarde aan de verklaringen van Jim, dat Peachey. en niet hij de moorde naar is. Tenslotte besluiten Jim en Jenny dan zelf maar Peachey te vangen, hetgeen ook gelukt. Nu. etaat or niets meer in de. weg en de film eindigt Vnefc een happy ending voor Jenny en. Jim. - Op het toneel is Negro de komi sche ezel. Wonöpolé „De beul van Londen" - Moord, doodslag, alles op zeer sinistere wijze, hoe -zou men zich anders een film van Boris Karloff (welbekend uit „Het monster vah Frankenstein") kunnen •voorstellen. Hef is na een lange teéka van jarenv dat .we.de k^hnisnfeking/met deze uitzonderlijke filmfiguur kunnen hernieuwen, waarvoor hét Monopole theater het publiek in de gelegen heid. stelt. '•i:„ •'".'•L. 7: Ook in „dé beul vah'Londen", ver richt Boris Karloff daden, waarvoor een normaal mens zou terugdeinzen. Het verhaal in deze fihn'is geba seerd op een. striid om de troon .'in Engeland omstreeks 1471. Héle veldslagen koroeh in deze rolprent voor. waardoor de liefheb bers van sensatie het volle pond krijgen Voorafdraait een. documentaire film over Rio de Janeiro. Dit pro gramma loopt' tot en met Maandag. Als u per post een brief of een tijdschrift ontvangt, /ian werpt u de enveloppe of het omslagbandje meestentijds achteloos in de prulle- mand. Kanttekenaar 20U tlwil len verzoeken, dit .niet eerder té doen, alvorens/IT'dê postzegel van deze enveloppe of van dat bandje hebt/ afgescheurd. Bewaardeze postzegels en breng ze naar Het cohsiiltatiebureau voor -tb.c-pa- tiëntèn, Stadhouderslaan 98. Daar worden deze gebruikte zegels met open armen ontvangen. Het is n.I. zo dat van dé opbrengst van déze postzegels," t.b.c,- of asthma-patiè'n- ten,:die het anders niet kunnen be talen -nü de uitzending eventueel naar. hét buitenland bekostigd kan wórden.; Weliswaar is de opbrengst van deze postzegels niet vèel, 'doch ook hier "is,..het spreekwoord van. toepassing: vele kleintjes maken een grote. Als iedere, Schiedammer nü eens niet de gebruikte postzegels weggooit, als ieder in Schiedam ge vestigd kantoor, waar tóch per dag honderden brieven binnenkomen, deze postzegels eens bewaart en als dan een ieder deze postzegels naar Stadhouderslaan. 98 brengt, dan werkt nien .er toch (zij het op een bescheiden wijze) aan mee, het leed van andere mer.seh.te verzachten. .-,/' Kanttekenaar .heeft tot. z'n ge noegen geconstateerd dat-men ook In Schiedam bezig is,: voor de toe komst goéde zwemmers en. zwem sters op te kweken.'En hiervoor zorgt de Schiedams e Zweradub, Iédere Dinsdagavondvan 6.15 tot 7.30 uur en iedere Vrijdagavond van 5 tot 6.15uur trainen o.l.v. ■mevr. v. Zijderveldt en de heer Piet Goederend in hét Sportfondsenbad de jeugdige SZC-ers, om te tra ch~ ten óver enkele jaren hun. clubge noot Dolf v. d, Kuil,; die in de Ned Zwemwereld tóch .zeker geen on bekende is, te'evenaren.' L L Kantteken aarjuicht deze spor tieve poging oor zwemmend Schie dam op een hoger peil te brengen van harte toe, omdat-In de eerste plaats, dé zwemsport een uitermate gezonde sport is en. in de twééde plaats omdat, als de/leden van da SZC tot de besten- in', den lande gaan behoren, dit ook een prachtige reclame voor onze stad. is, - Daarom voldoet Kanttekenaar gaarne aan hefc verzoek, om inede tedelen dat op bovengenoemde oefenavonden jeugdigenieuwe rleri den (van 6 tot 16 jaar) te allen tij de -hartelijk welkom zijn; 'V ij" En nu we' het toch over sport hebben, wil Kanttekenaar de Her mes cricketter Arie Molenaar van harte geluk wensen, met het fèit,- dat hij ji. Zondag, z'n BOflste wicket bowlde en zich daardoor in "de rijen van de Nederlandse top-bowlers schaarde. .e Bewoner uit de Passage .klaagde erbij Kanttekenaar over, dat voor- *al_ Zaterdags en/Zondags de Passa ge bevolkt is mét kinderen. De rij pere jeugd kiest zich een plaatsje aan de ingang van deze overdekte straat; waardoor het bijna onmoge-. lijk wordt .voor het 'publiek om de Passage normaal binnen te treden. Is daar nu niets aan. te doen? Kanttekenaar 1 zwijgt en laat het vérder aan' de politie over. Hermes op dé pitch Het eerste cricketelftal van Her- mes wordt Zondag wel voor .een heel zware taak gesteld met de uit-, wedstrijd togen HCC, de kampioen van het vorig seizoen. Vorig jaar was het in Den Haag een grote strijd, waarbij HCC doot tijdgebrek aan een nederlaag ont kwam. Van de 3 gespeelde wedstrijd .den heeft Hermes er 2 gewonnen en zal Zondag moeten bewijzen, dal zij voorlopig tot de kopgroep zal blij ven behoren. Of "dat gelukken zpJ? Hermes 2. dat dit seizoen in een sterkere afdeling is geplaatst, voelt zich daar uitstekend thuis, hetwelk de twee. gespeelde en gewonnen wedstrijden Wel bewijzen. In deze 2 wedstrijden werden by na 400 runs gescoord voor het verlies van 15 wickets. Zondag maet dit elftal naat het oude H-D in Deventer. Ook U.D. is dit "jaar voor het eerst in deze nieuwe afdeling ingedeeld. Op eigen veld rijn het niet te-onder schatten tegenspelers en zal biet veel afhangen van de prestaties van Klopman—Baerselman, de crack van U.D. Dit is de eêrste maal dat Her- nies in competitieverband^ tegen: U,D, uitkomt. De enige'wedstrijd in. Schiedam is die van Hermes 3. dat tegen HCC. 4 zal trachten, de punten in Schiedam te houden.- Prof, Casimir-school gaf feestavond Ter gelegenheid van Het 30-jan'g bestaan van de Prof- Casimir-school (de vroegere buitengewone school) was gisteravond het Musis Sacrum tot de laatste plaats bezet. Daar gaf de school éen feestavond voor de ouders van- de kinderen. Deze laat- sten zorgden, zelf voor het prog^pm- ma, een programma dat prima ver zorgd was en zeer goed werd uitge voerd- Zo voerden de kleintjes „de cantate van Jan Klaassen" op, tér- wijl de groteren het toneelstukje „Het. geheim vbu de ientekoningin" voor het voetlicht brachten. Tot slot werden .nog een drietal filmpjes gedraaid, waarom 2owel de kinderen als de ouderen hartelijk hebben gelachen. Tevoren had de' heer J. Penning, het hoofd van de^school, een korta toespraak gehouden, waarin hij bij zonder verwelkomde de wethoudster van onderwijs,mevr. Benthem-ds Wilde, de schoolartsen, het oud- hoofc, de heer K. J. Heyboer en de ouderraad. Verder verzocht de heer Penmrig de kinderen steeds op tijd naar school te sturen en vooral Vrijdag morgens, dan kunnen de gToten gaan zwemmen en de kleinen naar het badhuis. Doch juist op die och tend zijn de meeprtei* absent. In de loop van de avond heeft de heer ZTh. Hazewlr.des, voorzitter van de oudercommissie van de school, het onderwijzend personeel toegesproken. Hjj overhandigde de heren Heyboer. en Penning een bloe- raenmand, /ie dames-onderwijzeres sen een. bouquet bloemen en de heren-onderwijzers een rokertje. Ds. Krijger naar Canada Ds Krijger zal Vrildag 18 Juni per „Tabinta" een aantal" emigranten begeleiden naar Canada. Ds Krij ger zal vier weken wég blijven." Films: Passage-bioscoop: Da. 2. 7, en 9.30, Za; en Zo.-l.4l5, 4.15, 7, en 9-30 u: De man zonder ge heugen. Op het toneel Negro. Monopole: Da. 2, 7, 9, Za. 2, 5, 7, 9, Zo. 3, 5, 7, 9 u: De beul van Londen. Feestavonden: 5 Juni. Musis Sacrum: Feest avond W.E.K. Musis Sacrum boven: Toneelver. „Comedia". R K. Volksbond: Analusta. Zondag zijn in spoedgevallen de vc-lgende artsen te raadplegen: A, D. de Leeuw, Westvest- 12, tel. 87828: D. Houthuysen Jr, Swammerdam- singel 43, tel. 68518; W. A, de Rid der, Stadhouderslaan 46, tel. 67590. Geopend is apotheek Evers, Lange Haven. ROTTERDAM Nieuwe bedrijfs administratie D$ heer M. Marls, mechanlsatle- edviseur van de gemeente Rotter dam, hield Vrijdagavond een. lezing' in de leraarskamer van de HBS aan de Bergsingel over het onderwerp ,,De betekenis van. de moderne be drijfsadministratie voor 't'bedrijfs- leven, en de school"* Advertentie k M. (Hamsnul'» crem« Houdt Uw hu'ri cmetfceloos^J^ aangekomen schbpén Joost Londen Waalhaven:Export Londen Jobafeade: Klruna Lulea Vlaar* dingen: Brantjarls'A'dam Merwehaven; Orfeo New Orleans Maashaven: Hoog land Blyth Waalhaven: Tungsha Bas rah Lekhaven; De Soto New York Mer- wehaven: British Columbia Express Li verpool Ratt; Dfoogdok; Franz Holm, Hamburg naar Duitsland: Zelo Blyth, Waalhaven; Seabam Sunderland. Waal haven; Koningin Emma Harwich Hoek van Holland; Ispaham Antwerpen Waal haven; Nerlta Mahno :Pemi«; Foreland Newcastle Waalhaven; Kordun Duhrov- nik, Maashaven. 5 Jnui BenvorUch Hongkong Merwehaven: Hoop Gent Merwehaven: Jacob Cat», per vlbt Zwarte Zee, .Maas.en Minerva terug uit zée Jobsi^veri; Zwerver Lon den Merwehaven: Aunegiena Londen. Maassluis; Gaas ter kerk Kobe Lekhaven Shertnghanv Harwich -Lekhaven; Duke of York Harwich Hoek vanHolland: Import, Antwerpen Vlaardingen. Empire Parkeston Harwich Hoek van Holland; SalamJs Stavanger F«nls; Helena Londen binnenhaven; Elsen- burgh - Casablanca Merwehaven; übari Ballangen Krallngse Veer. Aansluiten vertrokken schepen VERTROKKEN SCHEPEN Prinses Beatrix, Harwich;. Camilla Porche, Duinkerken; Esso Den Haag. Aruba; AJgelba, Hamburg: North Wes tern Victory. Tampa; Xota In ten. Que bec: Celebes. Lissabon; Horst, Sharp ness; Seta3, VeJJe; Empire Clansman, Hartlepool: Atnazone Poole; Kent Coun ty. Narvik; Loenerkerk, Bremen en Hamburg: Ootmarsum. Hampton Road4; .Arnhem, Harwich: Hlbblng Victory. New York. Joost, Noordzee; Manxman, Harwich: bnea, deining, be wolkte lucht Bataan, Gothenburg. ROEPEN- EN PASSAGIERSSCHEPEN NAAR'EN VAN INDONESIë JOHAN DE WITT thuis 4 op 609 mijl Oost van Kaap Guardaful. ORANJE thuis pass. 4 v.m. Port Soe dan naar Suez. SIBAJAK uitgrand pass. 4 v.m. 9 u. Singapore. WATERMAN thulg pass. 5. v.m. 2 u- Finlsterre 7 vm. 9 uur t° ICdam ver wacht. WILLEM RUYS- uitgaand pas». 4 Kreta r.aar Port Said, alwaar 5 nam. verwacht ZUIDERKRUIS uitgaand pass. 4 Don- dra Head Ceylon SCHEEPRBEWEGINGEN Alhcna pass. 4 Ouessant naar Rio de Janeiro: Aaalaum naar Kaapstad 4 op 13 mijl Z.W. van Freetown; Abbekerk, thuis, pass 5> v.m Straat Daver naar Antwerpe 120 mijl 1 tgapo» nam Kreta naar Get>ua: Audseia 4 van Boston Hing naor R'dam. Baralt 1 van Trinidad tiaar Barbados; Boskoop 4 van A'dam naar Chili; Ber- kel pass. 4 nam. Landskrona naar Am sterdam: Beverwijk 4 nam. van Swan sea naar Hallfax: Baltic feoastercon- vooti pass. 4 nam Pantellaria naar Rot terdam; Bloemfontein thuis 4 op 200 myl Zuid van Freetown; Baboebahra 3 van Suez naar Batavia. Ceram. uitgaand, pass 4 Cape Palos naar Genua; De Eerens 3 te Penang. Euterpe 3 te Gdynia; Eemland 3 nam. te Bahia: Esso Amsterdam naar Aruba Adoerfenf:e I. V Slaap is vaak de beste remedie en die mist U als pijn u wakker houdt.'Stllt Uw pijn met „AKKER* TJfeS" èn een mrtlge slaap zal U verkwikken. èn een niütlge sla< „AKKERTJES" helpen altijd! Lelop't AKKER-merk. 748. „Plukkle", zei ik? „Droom ik nu werkelijk, knijp meeens/in.m'n armi" Plukkle kneep me een blauwe plek, maar ik bleef ze ziën, dle twee reuzengéslalten. „Vreemd", mompelde tk: „Op school heb ik geleerd, dal die dingen niet bestaan. Maar tenslotte is Klaas er óok een en Bollebania stonjd niet op de; Jandkdart. Zoek jij. her nianr uit, Piükkie. Ik ben te moe. om dit avontuur op te knappen-'. ,tii] ziek zijn" bromde Plukr, kies jrlijveel pillen moeten slikken en ijs óp je hoofd. Oei, kijkI Reuzen lopen weg, doen Klaasja niets, zij verdwijnen in struiken..." Zo was het: de twee reuzen schenen hun hardhan dige bedoelingen veranderd té hebben en waren plot seling verdwenen. Plukkie «n ik liepen naar de plaats toe waar Klaas, die niets gemerkt hod nog steeds bezig was dé bloem »e bekijken. „Dorrime Klaasl" twee reuzenmannen geweest, die jou plat/willen slaan, moor toen zij mij zagen zij hard Weggelopen 1" Maar Klaas scheen de - helft nietmeer te verstaan, hij wilde ons blijkbaar niet herkennen. ;,Reuzenman- nen", mompelde: hij: „Ja, dat goéd zijn/ Bollebania is reuzenland-;en Klaas nu .weer thuisHet/was «en verwarde boel en het wérd nog erger. Ik"voélde me steeds duizeliger wórden en ging op de grond rusten! „De groeten aan de reuzen", mompelde ik: /Zoeken jullie het maar uit, ik. voel er. niets;yóorl" >»Qet!^: sta melde Plukkie wanhopig* „Baas Keteltje ziek en Klaas je ook last van zonnesteek./. Waar zijn een dokter®" 4 nam. op 400 mijl Z.E.O. van Kaap Hatterai; Etrerca naar Fanara 4 op ICO mUi Noord O-st van Port Soedan, ïltersum thuii 8 te Colombo. Jaarstxoom thuis pass 4 Wight. Java pass. S Port Soedan naar Suez. Koningin Emma 1 van Barbados naar Trinidad; Xamcrllngh Onnes 4 nam. van Colombo naar Batavia: Kedoe 8 vro van Panaroekart naar Banjoewangt: KcUehsven naar Tabou 4 op 120 inlil Zuid van Teneriffo: Kota Aoer.g pass 4. Algiers naar Alexandria Kcmpliaan 3 te Oporto. Leuvehaven pass 4 Vllsslngen naar Gothenburg: Lekhaven pas». 4 Kaap Sao Vineente naar IJmulden: I.arcr.berg pas». 4 de Burling eilanden naar Me- lU!a. Marcella pass. 2 Gibraltar om de West Monto 3 te-Ver A Cruz; Maaskerk thul» 4 van Ha\Te; Marken 7 Juni nam. 10 uur van Batavia to Rotterdam verw.; Mactsuycker 4 van Batavia naar^Sin- Talhot naar R'dam *n pasg..4 Lizard. Nassauhaven. pa»s. 4 Vllsslngen «3ar Kopenhagen: Nieuw Amsterdam B nam- van New York naar R'dam: Niobe Pass, 4 Brunshuttel naar Helsingfors; Niger- stroom 5 vm. te Luanda. Odysseus 3 van Dubrovnik naar Ca tania; oranjcfonteln 3 te Durban Plato 31.van Tampico naar Vera Cruz; Pelikaan 4 van Tandjong Friok naar Soerabaja; Prins Alexander 4 nam. 13 uur van Antwerpen naar Montreal; rins Johan Willem Friso naar Engeland 4 op 400 mijl Oost van Kaap Race. Riouw 4 van Londen naar Antwer pen: Roelf 3 van Santander naar Lei- seoe». Spurt, pa»s. 4 Prawlepolnt naar Rot terdam; Speedwell 2 te Genua; Sambre 4 van A'dam naar Parys; Stanvafi Be- nakat 4 van Moesi rivier naar Tpoetian; Stanvac Talang Aker 4 van Tandjong Oeban naer Soengei. Gerong.. Tablan 3 te Batavia; Tabints 4 ham, 10 uur Van Quebec naar'R'dam; Tamo 4 nam. 7.30 uur van Las Palmas naar Santos. Vtücanus 4 te Lissabon; Van "t Hoff- naox Suez 4 op 600 mijl Zuid van Kaap Guardafui. r-:-, Weltevreden S van Belawan Dell naar Macassar. Zijpenberg pass. 4 Fiftisterre naar Vlaardlngent Zpneuijk 4 van Antwer pen naar Kaapstad. •"'■'•'""c, NAGEKOMEN SCHEEPSBEWEGINGEN" Alchlba 4 te Rio de Janeiro; Alkaid 4 te MacelO; Aagtekerk 4 te Adelaide; Aalsdijk 4. te Gulfport. Barendsz 4 te Karlskrona: Bebo 4 te Antwerpen: Bill 4: te Kotka; Brem 4 van Oporto naar Antwerpen; Blornmefs dijk thuis 4 op 370 mijl N.W. van Flo- res.' Cistuia 3 te Sydney; Cleodora 31. te Mirt; Coriila 3 te Calcutta. Depa pass/ 8 Brunsbuttel naarR'dam; Draco 5 van Bremen te /A'dam; Dui- van Champerico naar Los Een nieuwe dienst onder de naam „Meyer Line" zal door de firma P. Meyer te Oslo worden in gesteld tussen Rotterdam, Antwer pen, Bremen en Hamburg en de voornaamste havens aan de Oost kust van Noord-Amerika, De eerste afvaart van. Noord- Amerika zal begin Juli plaats heb ben met 't motorschip Havmann" een schip van 9100 ton ne* een snelheid van ongeveer 15 myi en accommodatie voor 12 passagiers in één- of twee persoonshutten. Te zijner tijd zal de diénst worden uit gebreid met nieuwe motorschepen, welke thans, nog In aanbouw z{fn, Als agente te Rotterdam treedt op de firma Huölg en Veder. vaa Hamburg naaf London derry; Express 4 te Boston LlöC;:vEna 4 te Pert Said, daarna Abadaa; Etrema 7 te Fanara verwacht; Elisabeth. (rJc. c.) 4 van Oslo naar Menstad. Gaasterland 4 van Leitb naarRot-, terdam. Hersilla pass. 4 Miami naar New York; Hudson slbt. met zuiger "Edax 4 te Banka. Hast-1 4 te Dover;/Hast IV 5 van Aarhus naar Parijs; Heemskerk 4 van Bo'ness naar Inverkelthlng; He- lenia 5 te Puerto Cabello. Iris 4 van A'dam naar Gothenburg. Jaarstroom .5 nam. van West Afrika te A'dam- Kortenaer 3 van Londen naar/R'dam MaCuba 4 te Pladjoe; Marietje Bch- mer 4 van Sundsvall naarLule»; /Maas- kerk S nam. van West Afrika te A'dam. Ovule I te Miri; Orioji 5 van Beng hazi te Antwerpen. PrlnsengrJcht 3 van Mantyluoto t« A'dam.' -//. '-/ Rose marl c 4 'van Oporto naar Licsa-, bon; Rlouw 4 nu», te Antwerpen. Stad Lelden ,3 van Hamburg, 6 te R'dam verwacht: Strabo 4 van A'dam naar Kopenhagen: Slenter 4 te Tunis: .Stuyvesant 4 van Cürasao, naaf Para maribo; Saroena 31 tc Piadjoe. *Tallsse 4 van Sydney naar Brisbane: Tibia 2 te Singapore: Telamon 4 van New York naar Curasao. Urmajo 4 van Frederikestad naar R'dam. VA AR W ATERD IE PTEN PannerdenUaselkop 2,35; iJsselkop —Heveadorp 2,30Heveadorp—Wijk bij Duurstede 1.80/ Wijk bij Duurstede^— Vreeswijk 1.95; Usselkop—Doesburg 2.15; Doesburg—Zutphcn s.35; Zutphen —Deventer 2.S0j Deventer—Ka terveer 2.30; Waterh. bfi Arnhem 7,40+1; Keu len. 1.70+2. RIJNVAART LOBITH. gepasseerd 3 JunL' Stroom afwaarts: Maria, Geuf, Taurus. Jackla, Maloja, Gouda, Seam. 16. Sllvermeeuw, Malta,. Sphinx, Theant, Dameo 41, .Zee-' land, Komba, Lena 14. Stroomvaaft Exvoto, Chriatiaan, Oceana, Teuna 2, Brittannfa. Vervla, Ikn, "Daimat!a, Jo- hanna 2, Frlcka, Co dam 92. Wewa, Nel- UJ. Stad Biel, Schulp, Revplr, Xronoe 6, Java, Kepala, Frlts, alle Rotterdam: Antje Oltman, Rendsburg:. Pfalz, Wage- ningen; Slamat, MaaBsIuis: Ra wil, Wil- Je belde Dordrecht; Bernard, Ooztér- hcut; Risico, Olympla. Spes Nostra, alle Amsterdam;. Spes, Arnhem: Dan- idg, WtJk op Fohr: NooitGedacht. Bo- Spes, belde Alphen «/d Rijn: De. tijd 't leren,. Moordrecht; -Hendrlka, Vreeswijk;. Johanna, Leiden; Vertrou-. w«n. Doesburg; Vertrouwen/ Rode FfEon; Johanna. APP^t^er: Cornelia. Leerdam; Geam Doetinchero; Elbe, Wijk op FÖhr; libra, Harhng en; An ja, Stecnwijk; "Hean, /Middelburg: Alrihe, Elroè; beide Groningen;. Vertrouwen. Zlerikzee: De Hoop, Winschoten: Roel- ttna, Ter Apel; Maria, Dieren; Johan na, .Eerbeek: Hisi'co. Hattem; Nooit-Ge dacht, Veendam: Markstefn. Muiden; Cunegonda. Zwljndreeht;" Alpha, MTL .1255, 1000, 177, 530. 1255. 622,310. S:ML 37, Desigu 324, Tertio. Toxar.dre, Geor ges, Rahiusa, Bertha, Alwl.' Walvisclü Dlvinitus.Nautilus 9,-' Janita. -Nova, -. Carpe; Johanna, Rijn Schelde T. Rhein- union 9, Dory. SJB. 1116, Wolter,; A/ Bientot, Gerta, Oöulphe, Fluviale 7, Fragri, Voiharding. St. Maria. Adeline,. Ario, Kin^Coal, Eliiviale 28, alle België. Stroomopwaarts: R 128, Schlchau, Morganster.: Tenax 2. ftoelofje. St. The- resia, Atre, Eria, Arnemar. öbé.. Joan, Jakla. St. Antonlus, Visé.. Gerja. /St. Gerard. Sicilia, Gerarda. Martha. Ver- wisselirrg, Pdlu,. Matbilde. "Mercator, Codam 64, Johanna 2, D. 127, Marcel, Deux Fréres. Energie 5, St. Petrus Ca- nisius, Alma, Edouard, .Uettlena, Fiat' Voluntas 14. Trave. Talko. Ingona. Bel- tatrix Stad Gent. Use. Meta, Fem alle Duitsland; Albatros, Moreote. Wijk dienst 19. Palstlnla. Fieterr.ella. Johan. Cer.trust 4. alle Basel; Toller 4, Straats burg. Notaris P. SCHABERG tc Schiedam, zal op. Vrijdagen 18- en 25 Juni 1948. van. II uur in R.K. Volksbond, Lajige Ha\-en 71,* te Schiedam, in het openhaar verkopen bij veiling en afslag: IID. Drie afz. te veilen panden, waarvan twee ver deeld in een beneden- en bovenwoning en een in een pakhuis met bovenwoning, met etvc-n te Schiedam, aan de Nieuwe Haven nos 273, 275 en 277, respect, groot 91 c.a„ 94 c.a, en 58 c.a. Vér huur d p. w. No. 273 beneden f 3.50. boven'f 3.50; 275 beneden t 3^0, boverr i 3J0; no. 277 beneden t 3.—, boven f 3.55. Gronób. 273, f 34.19, 275 idem, "277 f 23 68. Straatb. 273, f 11.97. 275 idem, 277 f 8.31. ..V IV—-V. Twee afz.' te veilen panden,' waarvan een ver deeld te een beneden- én bovenwoning en een ln een waterstokerij met. woniog en bovenwoning, met erven, te Schiedam aan de Mariastraat nos 16 en 18 "respec. groot 81 c.a. en" 85 ca/.' Verhuurd p. w, No. 16 beneden voor i 3.90.. boven voor f 3.90. no. 18 beneden voor f 7.59. boven voor f 4.25.. Grndb. no. 18 f 38.20, no. 18 t 55.10. Straatb. no. 16 f 13.41. no. 18; f 19.41. VIXTV. Negen - afz. te veilen panden, e)k verdeeld in een beneden- en bovenwoning, met erven te Schiedam, aan de Vriendschipstraat ns 2. 4, 6, 8, 19, 12, 14 16, 18, respect, groot 75, 72, 71. 74. 93. 126. 123. 124 en 124 c.a. Verhuurd p. w? 2. 6, 8 beneden t 3.90. boven f 3.90. no. 4 beneden f 3-90. boven f 4.20, nos. 10. 12, 14, '18 en 18, beneden f 4.20, boven f- 4.25. Grondb. elk.perc. f 38.20. Straatbel, f 13.38. Bij de afslag Ook combinatiën' Aanv. en - betaling 26 Juli 1948. Bezichtiging 18 én' 17 Juni. Nadere inlichtingen t.k.v.d. Notaris, Tuinlaan 102te Schiedam. SINGEL 342—150 TELEFOON 69929 Chemisch reinigen Verven COSTUTJM 3.75 9.— REGENJAS (gab.) 3-75" 7.25 (Ilnneni 4.50 PANTALON 1.50 3.25 COLBERTS 2.25 4.50 ZOÜfERWANTEL 3.75 7.25 REGENMANTEL (gab.) 3.75 7.25: JAPON vanaf 3-25 vanaf 6.25 MANTELCOSTÜUM 3.75 8.— WOLLEN DEKEN (Chem. Rein.) 1.50 Afhalen en thuisbezorgen zonder prijsverhoging Warande 1 Schiedam vraagt Aanmelden aan de fabriek. Verloren. Donderdagavond, bruine handtas met kope ren s'.uiting, gaande Lange Nièuwsfr., Broërsvest, Sin gel. T.b.ib. C. Koof, Oester- straat 30, Schiedam. Rolfilms /ontwikkelen, af- drukken, vergroten. Foto toestellen te koop gevraagd, event. ruilen,, reparatie. Drogisterij en Fotohandél J- G. Willebrand. Ratterdam- sedijk '205. Schiedam. Tel. 67848. Een mooie vcsbont te koop! Adres'. West Frankelandse- straat 89. Wegens vertrek te koop: $!.- tamerarr.èubl.; schilderijen; bijoux; koffergram-; moder- r.'e dansplaten; schoenen; boeken. Liduinastraat 56 B, Tel. C7924. Vanaf heden kunnen bij ons - weer een beperkt aantal reparaties van diverse leder waren aangenomen worden. Ledèrvvarenhus „"Enrico", Hoogn'-raat 80. Eèn net meisje gevr. tegen 1 Juli of eerder voor hele of halve dager.. Mevr. Sonder- meijer,. Scnoolstr. 0, Schie-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 2