t iilBiliillii HITLER SLIEP OP INVASIEDAG iets boven mijn hoofd", zé vader Wippert BROEKJES EN BLOESJES Het feest van Voornes duinen ft Zïl Ié' Op de Bergse plassen was het lang niet gek Morgen, vier jaar geleden LAATSTE KRIJGSWENDING TEN GOEDE Duitsers volkomen verrast PLASTIC WAVE .■■ft" ft' Eerste visdag van het seizoen Rotterdammers met vacantia Blinkers bederven het landschap Zonlicht en zeelucht, flora en fauna maken van Oostvuornc en Roekan je een ideaal recreatieoord A 1 1 ft'1- - - Cbo ;a;t Zaterdag 5 Juni 1948 r O KOEN OCHTEND ral het vier jaar geleden zijn. dat do Invasie, -LVi de grote ontzettingspoging ten bate van het benarde West-Europa niet langer een woord bleef, doch rauwe (en voor velen ook: heerlijke) werkelijkheid werd. Ieder jaar sedertdien Is dat enorme wapenfeit her dacht, en het ral nog ettelijke malen geschieden. Iedere keer anders. Do herdenking van vandaag wil beginnen met o.l. het opzienbarendste feit van D-day, nJ. dat Hl Her, die In iedere redevoering de invasie bespot, gehoond en getart had. in diepe slaap verzonken lag, toen de westelijke geallieerden de Atlantik-Avall by de Orne-mondhjg openbraken. Hoe was dat alles mogelijk ge weest? Hoe meer afstand .wij van die onvergetelijke weken uit de laatste oorlog szómér nemen, des/te meer beseffen wy, dat daar een tvérk verzet is .van eeii - omvang zó. ge weldig, dat wij; er geslachten-lang het. hoofd' voor dienen te ontblo ten. „Toen op 6 Juni 1944 de grote invasie begon", aldus kan men le zen in Offizicre gegen Hitlér, „wer den de Duitsers verrast Veldmaar schalk Rommel,: eén der opperbe velhebbers in het "pesten, was te gen het door Hitier uitgevaardigde verbod in, naar Ulm-ge vlogen om daar de verjaardag van mevrouw Rommel te vieren! Zijn stafchef deed wanhopige pogingen hem te lefonisch van 't gevaar op dc boog- te te stéDen. - 't Bericht moest ook naar "generaal-Jodl/die het moest doorgeven aan veldmaarschalk Keitel.'Jodl vernam het pas om ne gen uur, en hij wachtte een uur al vorens hij Keitel op de hoogte dorst te stellen. Jodl, zowel als Keitel durfden Hitier niet lastig te vallen. Zolang deze niet uit z'n pyama was gekropen. En'zo kwam 't, dat Hit-. Ier er eerst in de middag van de Cdë Juni iets. van vernam, dat En- gelsenft - .Amerikanen, Canadezen, - vrije Fransen en - vrijeNederlan- ders op Normahvlische bodem ston- den enmidden in de. hel van de Duitse -alweer fa frontje vormden." Waar. was het Duitse tank corps, dat hen zou wegvagen? Nóch Rommel, noch Rund- stedtmochten op eigen ver antwoording het Duitse tank- corps in Frankrijk In beweging zetten 'en verschilden al se dert maanden over de beste - strategie en de juiste taktiek. om landende geallieerden te verdrijven, ftvftft .-ft'ft.b .„In de> middag van de 6e Juni jaasde.Hitier, dat dé tanks zich op deonverlaten moesten storten die hét. gewaagd-hadden hem en de "Westwall te 'braveren. Doch toen was het reeds te laat en West- Europa kon. herademen." Trouwens: wat Hitlér niet wist. voor 2 uur in. de middag, .wist iedere rechtgeaarde "Nederlander al van het "vroege ochtenduur af, nL dat de,grootste wending ter beslissing, van de Tweede Wereldoorlog was begonnenZij zou stromen bloeds kosten -en weergaloze, offers vergen maarde slavernij en de knech ting zouden :hog duurder zijn. Eerbied dus voor hen, die de in- ▼asie volbrachten.' - Goed voorbereid Goed voorbereid wierpen de ge allieerde legers zich tegen de West- wall,'want op' 80 knooppunten achter- de Frans-Belgische kust waren 70.000 ton bommen gewor- pen. Bij tamelijk slécht weer kwa- mén: toen, op! 5 Jiiru 1944, 4.000. schepen voor, de Nörmandiscbe kust, stormden een 'paar duizend vliegtuigenmet glijers achter zich door, dé: wolken, en werd de kust bh de'mondingen van de Ome en de: Vise murw gebukt Een geïm proviseerde lanriingshaven. hield 't, vin dé richting B.ayeux kwam er eén 1sleuf, Ste Mère .Eglise, bezweek 'eveneens, misschien kon 't schier eiland van Cherbourg worden af gesneden. De zee schuimde, vlotentegen - gecamoufleerde bun kerbatterijen, vuur tegen vuur, vastberadenheid tegen Öolgewor- den razernij. Zo. zou-het tien weken lang gaan. 13 Augustus .1944: de Duitsers kunnen Frankrijk niet meer hou- den.': - - ft 35 Augustus 1944: dé tweede in- vasieft m het Zuiden, bij Marseille, komt het grootse bevrijdingssche- ma voltooien. Na Cnén: St Dot Avranches, De Mans,Alenpon, Falaise: herinnert men zich al die mokerslagen nog?, ft en 25 Augustus, de wonderbaarlij- kebevry dingvart Parijs. ^Advertentie t. f M. ^vandaag MORGEN EEN VRIENDIN ZO -BLUFT jarm. jïP'iï, <A:; S TI C WAVE voor. blijvende ïraargoirring.. ■- 'Bij sllc £0fd* jtögisteu ,n parficaerieën. V .ran. TtAcoH t ,2.05. Benzine en maquis Hoe vroegen wij ons- in Juni 1944 af heeft het enorme inva sieleger ter zee, te land en in- de lucht z'n benzinedorst gelest? Thans weten wij: door „Pluto", dé bundels pijpleidingen van En geland naar Normandië. Achteraf lijkt het allemaaleenvoudig, maar toen was het een wonder, van tech nische scherpzinnigheid. Waardoor werd het toestromen .van. Duitse - - afweertegérs. gestag neerd? -Thans weten wij, dat o:m. de Franse- maquis zich met leèu- wenmóéd in: de 'strijd wierpen en meer dan drie weken de .Duitse troepen .op fantastische, wijze verr Tjinderden Normandië en Calvados te pogen te .ontzetten." - j- Steeds beter overzien wij. de on metelijkheid -"der glorieuze invasie—, overwinning. Demoeilijkheden: te. water (het was' slécht weer; duik-; boot- en luchtaanvallen); werden overwonnen; dé kustlahdingsbe- lemme'ringen (mijnen, netten, on-, derwatërsé asperges)de diepe -ge--' camoufl e erdé buhkerirystemery zij - werdén' hc^fd^kdijk door mannen te voet uitgeschakeld. - ?ft - Shermans eh Churchills waggel- den -aan land" en baanden een weg. - Alle geallieerde .wapens kwamen tegen'óv er alle'. Dtiftséte; staan,'ft en zie: de Duitse militaire overheer sing werd onttroond en tegen - de muur gedwongen. De vrijheid; kwam wéér binnen liet bereik onzer handen. ft Weten wij het nog? Het was een emotie die zich met niets liet" vergelijken. Daarom:- gedenk morgen de hel-ft Hef begin -der bevrijding. Midden in de helvan. db Duitse afweer vormden de geallieerden een frontje, waarachter materiaal en soldaten in massa's wee-, den ontscheept, den, die ons dat onvergelijkelijke gevuel gaven, en die hét-mogelijk maakten dat binnen een1 jaar de; vrijheid zelve herwonnen 'werd eb i aan onze voeten neergelegd. De 6de Juni 1944 blijve een zeer bijzondere dag voor ons allen: Adr-erfenfie FESTIVITEITEN? MET HOOFT VALT TE PRATEN SCHIETBAAN LAAN 44, TEL 34 955 VIERAMBAgHTSSTR.147; TEL.37507 RUSTHOFLAAH 36, TEL'20534 BEZORGING IN"R'DAMvEN OMGEVING F\S intocht van de zomer kan..je i-Jin" Nederland op velerlei wijze beleven. Zo zijn op vaart en. vliet, rivier en meer de roeiers weer be zig. Daar ligt- een slanke acht; Het kleine; stuurmannetj'e, met zijn door een megafoontje nog vergrote mond, brult het. bevel: „slag klaar? af!" En daar stuift de boot voer- .Uit, .Acht gespierde kerels trekken gelijktijdig aan de riemen bij het bevel: klaar?! 'ft In de zeilsport, als het- tenmin ste volgens de regels gaat,roept de man aan het roer bij het tegen- de-vrind-in kruisen: „klaar om te weuden? ree!" En daar zwénkt. het schip, met even klapperende, dadelijk weer vol-vallende zeilen, zijn nieuwe koers nemend. Op het bevel- voor de manoeuvre is de fokkemaat gereed. - Of u nu op een tennisbaan komt of op welk sportveld ook; of u cte huisvrouw hoort; .die het (weer zonder hulp) heeftklaargespeeld "de maaltyd op tijd. op- tafel te krijgen; of u nu denkt &an die ty pische zoméxbezigheid in ons goe de land van examen-afleggen en. examen-afnemenin alle gevallen gaat het eromdat er iets voorbe reid is, dat men klaar is. En er is zo het een en ander voor ons gereed. Wij hebben het.ér vrij ver in gébracht om voor onze medemensen iets - „klaar tè ma ken": ftft;.;.ft-.; ft ft ft'ft-.. En voor allen gelijkelijk staat, er altijd; een gereed", aan wie wij niet kunnen ontkomen: „de dood klaar; voor ui" En dan is hét dus; uit? Voorgoed gereed? Neen. Dan is er nog a.Itijd. die Ander, dié er al was vóór er iets begon of gereed was. Dan is Hij er, die alles gereed heeft ook vdor -u. Hij, die op zijn wijze vraagt of u klaar bent. Hoe dan? Lees het in de profeet Micha hoofdstuk 6: „Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, mat goed is; en wat cist .dc li eer van n - - dan recht te doen en liefde te bet rechten en gereed, te zijn om tc wandelen met uwen GcxfT' OBERMA.N v J7EN klein eindje van de weg, in een lief hol, woon- 2ich uit: Ontzettend. Vréselijk! zag ze de kinderen en de ijsco- de de familie Wat is er toch zo ontzettend, va- man voorbijgaan. Toen ging'Ze- Wippert. Vader der, zei moeder Wippert dan. Wel. nolientje naar huis, waar vader Wippert en zei vader, ik heb het gevoel dat en Moeder Wippert én alle vijf en Moeder Wip- er iets boven inijn hoofd hangt. twintig broertjes en zusjes heci pert, geboren Moeder Wippert keek verschrikt ongerust zaten te wachten.' Alums, cn zes naar boven en zei: Maar er hangt Ik heb het witte ding wegge- en twintig klei- niets boven je hoofd, vader. jaagd, zei Zcnolientje en alle ne Wippertjes Och, zei vader Wippert, zo.be- beesten ook. en dat was nu doel ik het niet. Ik bedoel: er Je bent een heldin, zei veder en zo aardig, want gaat iets ontzettends gebeuren met we ^allemaal vrolijk, want bun namen be- ons, met jou en mij en Abel en hangt niets meer boven pns Bernardientjes en Cornells en hoofd. Dieuwertje en Evert en Fientje En d® hele famihe ging buiten en Geraraientje en Huibert en hoe gaat het ook weer verder? Izak, zei moeder Wippert schreiend, och,- vader, hangt er iets boven al die hoofdjes? Ja, zei vadermoedeloos, dat hangt daar maar en het hangt er /..iv maar en het fiL}±Ï4, hangt .er al we- gonnen alle maal met een andere letter 'van. 't alfabet.; spelen in het zonnetje. ken j DE oudste heette Abel en dan kwam Bemardientje, dan kwam Cornells en dan kwam Dieuwertje en het eindigde met Zenolientje. Leuke namen voor konijntjes! Nu, de namen waren bijzaak, het voornaamste was, dat de fa milie zo gezellig en knus samen woonde in het hol. Heel gezellig en knus, ja, maar de laatste tijd was het minder prettig geworden. Vader.Wippert had zorgen. Als hij thuis'kwam ging hij r.iet ge- T~)AAR,kwam opeens Wiebertje binnenhollen met zijn kleine wipstaartje enriep: Mamma, daar staat iets geks op de weg, een wit beest met een wit hok op wielen en een heleboel beesten er om heen. Daar heb je het al, zei vader. Zie je wel, dat hing ons boven het hoofd. Moeder!'Kinderen! Gevaar! Allemaal 'thuis blijven, niemand de deur uit! O, zei moeder, en hoe moeten f an Pieter Witlem zn broek Is we nu eten? Hoe moeten we nu J versleten. aan slablaadjes komen, als we Hij heeft er mee op de keien 'gezeten. niet naar buiten mogen. Hij heeft eè mee op'een ezeltje Alle kleine konijntjes begonnen - gereden. zellig stoeien met Ysbrandt of te huilen, behalve het allerjong- []ii i, leaSs de Icuninaoen de trap Yaa nfnn i. Wrt AnAM .rfn ll-MC" Ütt nio 7P1' t Xenofon/ of konijntje-over sprin gen met Urbanus: Néé, hij ging in een hoekje zitten, kauwde op een grasje cn, zei maar steeds voor gegleden. Hij heeft er mee. op. de straat geravot. Jan Pictcr V/illem zijn broek is kapot. A LS je drie vier jaar bent. heb zoveel te beleven en te doen. d je dc knopen. De zakjes dicht langs de te doen. dat kant opstikken. We rimpelen de ba- je onmogelijk ook nog zuinig op je ven kanten van voor- en rugpandjes' uiterlijk kunt zyn. Gelukkig vragen je even m en zetten zc tussen het schou- bloesjcs en broekjes nog niet zoveck derpasje van dubbele stof. Zijnaden stof en kan cr dus wel iets nieuws op sluiten. De onderkant van dc lange over schieten, vooral ols je een han- mouw voorzien we van een splitje en digc mama hebt. zetten hem ingerimpeld tussen een. Een opknooppaJqc van wasbare stof manchetje van 3 a 4 cm. breed. De is in de zomer wel 't meest praktische. Hierbij vindt U het patroontje voor het gestreepte pakje, dat U natuurlijk ook ven effen, geruite of tweèrlei stof kunt maken. Het bloesje. We-vouwen het aan de voorkant geknipte beleg haar binnen en stikken.het door. Wilt U de voor- kantjes afstekend hebben dan knipt 11 het beleg apart en stikt het op dc bui tenkant op. Tegen de binnenkant in, dc\. taille naaien .we een reepje stof. Dat is steviger voor het aanzetten van kop wordt, even ingehouden, naad cp naad vallend ingezet De halsopening naaien we 'tussen de dubbele stof van het kraagje,1 Het broekje. We voorzien de voor- kont van onzichtbare sluiting door onder dc gevoerde linker voorkant' een eveneens gevoerde knoopsgatenreep volgens de .irzgetcker.de vorm te stikken en réchts.een knopenreep van dezelfde vorm aan tc. zettenDe vocringzak. waarvan de achterkant als aangegeven met stof bekleed is. tvordt 0. tO iZ. JONGENSPAICJE 354 J KRjSAG 22.35 ingezet, waarna 'we de zijn ad cr&ohdei 'en :boven:';.de'sakpp;éning.:,sluitémiDan;. déft&e'è'rtnadcr: en\dé rmddannaa£$ichtr stikken en de bovenrand die' aan - de achterzijde door J cm. brede bijichüi- nectjes isInggpomenmet een reep stof afwerken >én^'ó^¥:. knoopsgaten -vóór zien- U kiird dit:patroontjeook gebrul-) ken' 'voor 'een zonnebadpakje voor jongens ,'ehy meisjes.Het y'bovenstuk wordt bijiheé-afwecken .van: de.•boven tand y.gelijk'.meegestikt en vaaY&ovën van knoopsgaten voorzien. De zijna- dén blijvén-van boven open voor'klep- sluiting. Aan 'jft achterkanten knippen we hiércm,..onderschiet je- van' -2; cm.' 6reedft aan, ywèaróp the' ids'i knopen- voor de sluiting, zetten, f Aan 'de ach terzijdenaa ieh we twee 'schouderband jes i aan, die. r'o v erf der dg kmisend aah het èovensfukje.;. gcknonpt worden. Mct 'het ceintuurtje werken we gelijk de bovenkant van de klep' af-ft F.-ft r;:" ELLA' ste dat was Zenoliêntje en die zei: Vader, mag ik gaan kijken, wat yoor beesten dat zijn? .Volstrekt niet, zei Vader Wip- pert. Je blijft hier. HD OEN ging Jan Pictcr Willem Nu was Zenohentje een.heel .jf z'n Moe me een broek, niet, fe fün, niet naar de weg. En jawel, hoor, daar stond een groot wit ding op wie len, en een groot'beest er bij en allemaal kleir.e beesten eromheen.: Zenojientje wist niet wat {tót voor beestenwaren, maar het was... een ijsco-man, begrijp je, met een ijsco-karretje en een boel kinde- ren er omhee n. Zenolientje was ^helemaal'niet bang en liep er hard naar toe ;en toen ze vlak oij de wagen was, riepen alle kinderen: kijk, kijk een konijntje! Joelend en schreeu wend liepen ze achter Zenolien-; te grof, Nee. zei de kleermaker, 'k heb geen Toen ging Jan Pieter Willem z'n'Moe vlug als dc wind nnar de wever toe: Stof uoor eén broekeen stevige rol. Nee, zei de wev er.ik heb geen wol. Jan Pieter Willem z'n moeder -zei: dan ga ik'maar naar het sefcaap in de wei. WoÜ zei het schaap, hier heb je drié knotten. i jitycn 1.1: üuiuu iiCiiuacu- T n. nr-ir tie aan en het Weine-konijntje p"<" W.Hem maff met Lep zo hard'zij kon de weg over meer ravonen. en de hele sleep kinderen liep mee. Ze hadden de ijsco-man ver- ert 9inP naar de wever, die geten, want een konijntje was nog ^ej7es e S'-l leuker^dan- 'ijSr; maar Zenolien tje dip weefde -.de -ztofJ}tet.te ftjn, met werd wel;heel bang,' en'.liep.har-.- -ft le gr^-' der en harder. e" dot ging naar de kleermaker, d'.c De. ijsco-man zag, dat. zijn klan- nar?e*n schaar, Jjc 'veggelopen. h{| duw- en jan mieter km, n f zk was ift: 7'jn wagentje verder de weg «taai. op de kinderen- achterna. y BG. Un P^WÜt^, hou jo -•T-f ET .kleine konijntje zat in het - Av '/a(soen; ■*- korenveld, haar hartje klopte dié btctk. daar 'moet je 'nog jaren en ze moest even uitrusten. Daar rr.ee doen. p INDELIJK, na veel zenuwach-; "Ar-*': Üge ihsp anning, waarin tal; van hengelaars ^verkeerden, ,is deftgroté gekomen en;zijnduizenden al- ERGEN Saandcran d v an Vo o me bu i telen een p aar du i zend Rotterdamniertjesin' het zandj Zij bouwen kastelen van zand.' eten -boterhammen met .- zand..: Maar deze kastelen zijn mooier.dah £o eves temén deze' boterhammen sma ken Bet er dan het lekkerste broodje in de stad. Zij plonsen'op blote', voetjes in het water en.'de zon brandt Hun -ruggetjes koffiebruin. Zij spe- len een spelletje met de zon en de zee, met het zand en; het water; ft En als zij 's avondstussen' de' lakens kruipen,- de Marietjes en de Jantjes, de Henken èn dé Pieten, dan zeggen de vaders en moeders tegen elkaar: „Wat een goed ;land ishet hier!" koekoek? .'Daar-'vliegt eenftkoppél; bergeenden..Merkwaardige vogels zifii datSVin het voorjaar komén zy hier' bro eden,-1 lef atinéenkbnanen-. hol.. Zodra de jongen uiL dè::eiëren 'komen,trekken;ze';dóór'-hëbftzand^ En zij. hebben gelyk. - Wezün eiftnaar: de zee, waar ze leren vliegen, eena wezen köken: in -Rockanje en Oostvoomé,: waar deze zomer weer een .ware. invasie; van Rotterdam- men?. - wordt .verwacht. De eersten zijn :;éral.: Dat, zijn de- beyooprech-; ten, die op een van de kampeerter reineneéiihouten huisje;., hebben staan, dat net groot genoeg is .om heb. hele/gezih. cnderdafcfttex'ver- schaf f en.; Moeder en' de kinders'toe ven hier'de hélé week, vader komt .'s' Zaterdags'eh in zijn vacantie; An- dere: huisjes;worden nog slechte; in" de weëkehdsftgebruikt, Het'eerste vertier, is er; straks fzal :hethier 'wemelen .van vrolijke stedelingen. Zij zullen duinen en strand ft bev 61- kenvénftmét'volleteugalftgenieten- van» de xüstftde zeelucht en de ma tuur.' ft. - ft.'.ft""ft :ft ft-- £/„Dit gri lde mooiste duinen van Nedërland?>ftzel -'oiTs de; leider van hetAk^T»erterrèiii::-;;inRockanje; toen; hij(kis ,meeta^nde;:6vcr.- wild begroeideduintopp en -én. door ,'ÖIepe valleien *-heen.Kqjk, fthifir'-bloeitdér blauwe orchis, ;famQie van de'or-' chMééftMaarld^ voor ons -landeen; zeldzaamheid.i^Te hebr;; bentér.'d aa^om'; L watbeschuttend gaas omheen gezet. Hoort u do Dan koersen ze naar hét Noorden, naar Scandinavië en we zien ze de 'hele zomerniet;meerft'ft ,.-, Een dorado Zo vertélt!1 hij honderduit, deze i man, dié: van de -duinen houdt;:en die veröntwaardigd isóver 'domme1 vacantiegahgefs,, dié; met de armen vol bloeiende meidóofhjuit. de dui- nen komen,ftdie-vhet natuurschoon niet ontzienften' het prachtige larid- - schap op allerlei manieren bëdér-: vcm Er is al zoveel verknoeid. De Duitsers hebben inde dul-"- -ft" nëhvan Voorce hond-rien bun- kers gebouwd fopibjke "brok- ken betoa, dip tiiet. dan rnet de grootste moeite zouden kunnen - worden -verwijderd. Hier en daar heeft de natuur zelf het landschap hersteldsommige: bunkers z'ki vrijwel helemaal ond'ergestoven en' de mensen kernen dan.'te hulp: mst helrr,- of. ]ri etbeplantinge n. word fver- j'idere verstuiving voorkomen.'ft-'- Dc duinen van Vcorne zijn de mooiste van'Nederland, zégt men in Rockanje., Een -wandeling door jachtige'landschap'hvett:allécki 'verrassingen^ dpt^ plant r d f en vogelnesten .Geen voöndet dat Rotterdammers hier ate g 'vaezneie. houden.' /ft.ft;;ft 'ft- ft ft ..ft;:;:;'ft' - 'Veel:.vogéla:zijner.nu:nog=niet!te- gemeentéb'e?turèn;' Men is nog'niet «ien.De .wulpenen de meemven, de tevreden en. er liggen: nog -tél i van scholeksters en. de--visdiefies'liebbén plannen^ in - portefeuille. Zo,;h'eef.t het.iin.ft'deze broedtijd veél' té: druk. men Fin. Oostvóórnérhu- toéstemming ft Bij het' brede 'duinmeer is hun ko- tot hë't; bouweh'van een adminlstra- lonie, waar zin-in stille afzondering tiegebouw op: i het 'kampterrelni- bezig zijn - aan het: 'scheppen'van:ftwaarinnclitiep ost, ;;hospitaaliftpost- ftniéuwftvogelleveh;; Geep :menB;;mag.''lmntoore.d.f zullen wofdehonderge- .deze rust verstoren; straks, na 15 bracht^ vft "ft fti'makketök te verkrb'gen ."-~ kaartea'ftkaTnphuiajefl. :Er staan er al hohder- i beschikt.' .ft,,- - x' i [iVl^o^^^ièi^viKS^e^i^^^ga^s^e^i'.-.deif^pshol^eVjkefbesfcuni',-; méringeii blljvèn.LEèn f hóekje ^èfVmer^a^di^^dorpft ldaï .Kruinlnger, ft';. Maar ook'zónder de vogels-is ft f het-hier, vooral voor de stede- ^•s llngftém: dorado.: Hier." geen ge- ,- ftft roezemoes van'" jachtige, men- sen, van traras. - fietsbellen- en ft ft ft autogetoeter.ftHier ligusters en ft 5 ..viooltjes,-wilde konijnen en.fa- ft zanten. Hier de stille schoon-" - heid van de 'dniuén en dé -zee. ft '/Het Van Iters onkamp 'inRockan- ftj.ëpènj-hét-;Kiuininger Gprè. inftOMt- yóornëi^n iklaari om ln: hét komen de seizoen'weèrduizenden Maasste- 'delMgèn te'*6htv.ahgëh.-Èr;laftsedërt^ jyérIëdieii|5^^weëE"falIerlei::.verheV; terdft Gije- daiik zij-dé buis ïga dê. den:„éen: merkwaardig: dorp,', opge- bóuw;d: juït d.planken van sinaas-.- appélkls t èn, ft oude.kas Weurënftftén fleurige gordijntjes. Andere h'uisjés- ztn gebouwd volgensftspeciaal voor het Gors'door ir. Viergever vervaar digde tekeningen: dlfc^zjsi bowonde-; renswaardigebungaJowtjes, .ft zelfs; met-énig comfort en zeer gezellig.' ICasr hoe het vacantie verblijf v' er ook'uitziet, als het weer'ae- inénjsén niet .In,,dé /steek Iaat, i hebben ztf een prachtige vacan-lft ftft tie: De kindex^;-,;kbraen - .met ft;- ^.blozende-'koppen;terugftnaardg"--,. stad. En i-ragen,al? zij fa ds 1 .Rósestraatftuitï de tram -stap^ft pen: „Mammie, wanneer is het HOU yjéU X.MSÜI I -1 :blj:het krieken van/.de. dag -ar op uit /getrokken.Op fabrieken; kan^ toren - en, ovérheidsbédrijven zijii. „veel snipperdagen Jii visdagen:.'ora-- 'gezet.-w^nthetwastebegriipfcndat demeest fti .-popelden; na: zo'n ^.angé gesloten vistijd'.weer, eens; eepftdag- •je te gaan hengelen.. De ver.vach-. tingen .war.cn ft hoog ','gespannedjftDe meesje hengelaars ;warën: 's avq'Srls met de kippen -;op 'stok gegaar^Dm zi^i.nietfttfave rslapën. De;van sj£en bleven vbgnedeh.-de; 'raming.I*J.!Jhét Voorosché Kanaal iszb'ftgo'eë^' als. ge enschu b;g e vangenDe.KEftJwas niet: veel be ter - en. in ftde Pol der vfi art waarft een ftlegerft.vari:- h en gelaars faun1 /opwachting masktéh was-het öb.al; .misère. Op de Plassen, is.'het nogal gegaan: ftOpft de S5éi^se Plasft wa.?^4k circa één; uur 's middags meld een vriend het éerste aasaanzette^w'as het/lang /hiétftgek,want binneju^eh.ft kwartier-ft hadden twee grotte;-; sems het vi'jje water voor heft/* f- net verwisseld. j ft Kort na elkaar 'ving ik nogh s brasems vén ftb.bhoórhike afm"'tin-. gen. En nu zult u vragen.' hoe;-.-*.e u daar op d.e Bergse PIag. Ondervinding heeft. mij 'langza: déft; «He;. ■hand ;geleerd,'dat 'indit,;; water staande haak het b'eter dbet - ,dr liggende. Met -vijf jmetérft Nylor - - nul, kleine staande haak en ber: met; al /te;klein' met pe" zuiver riet is befc een fijne lie berij. Indien"de kabbeling v: - '-e' 'y/ater;te;sterk is, dan -is liet' ru.ft te; bevèlen;hetfttuig;Eo'stuf;-inogftft.ik; tegendegrohdftte: zetten,: dit éeft tevens het voordeel dat de kfaine "vis het aas bijna niet bereikt, - .V; ft door de kans voor dé 'grotf --ft bih:hët.'gepresenteerde.aas.tr -w.-e-. macfatigen.-wordt.ftvefgróot,;-:/'^ ik- .i^ooralgeenlevenftin t/de boot 'ftE.op de wal,1 want daardoor wor -.c, de brasem schrikachtig -en: zal ;t nher- föepeïijk. vani het voer - verdv>-^jneh: Als aas. gébruik ik/meestal; eei". iJtuk- je aar dappel^'. maar :?tër:- af wiss eling, gebr uik ik ook' wéke ens e en flinke pluimftvanvvèrs ;brood;: Voer vooral niëtftté; v eelftfnët enigè-kleine ft bal-t létjes oud tarwebrood met. zand- vermengd en 'enkele schij f j es aard- appel is veel te fa?rei ken tst; 'ft;-ft' ft

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 4