1948Jgfi PHOENIX flesdragër (fonr komt de DJIGUITEN KOZAKKEN STAANGELD. 75 CENT ROTTERDAM Land van Hoboken Wed. A. van den Eelaart n.v. Plaatst een ADVERTENTIE Voor de huisvrouw, KOPERSLASERS Assistent-Facturist (M. of V"r.) FITTERS N.V.STANDARD VACUUM PETROLEUM MAATSCHAPPIJ Handels- en Fabriekskantoor Flinke man), jongste bediende Jr®"-x*" bc- w» Zaterdag 5 Juni 1948 In verba rid met vertrek naar. West-Indië wordt ieder, die uit welken hoofde ook, iets. te vorderen heeft van óf verschuldigd is. aan de Heer L. A. Beth, Notaris te Overschie ver zócht daarvan voor 20 Jtml jus. opgaaf te doen'aait de plv. Notaris R. A. v. d. Poll, Overschiese. Dorpsstraat 21—23, Overschie, OFFICIëLE PUBLICATIE Uitreiking Bonkaarten, Tabaks-, Yenqapefingw en Gecombineerde kaarten en Toeslftgkaarten a.s. en Jonge Moeder» VERVOLG UITREIKSCHEMA (Voor bijzonderheden wordt verwezen naar voor* gaande publicaties) Maandag-7 Juni: 9,00t-12.30 uur Mem—Mil; 13.30—2650 uur Mim—Mul, /.-v.. ;;;.v .V-O, -\' Dinsdag 8 Juni: 9,00—12.39 uur Mum—Nie; 13,30—16.30 uur Kifeinde N. Woensdag 9 Juni: 9.00—12.30 uur-'begin-' O—Osa: 13-30— 18.30 uur/Ostn-Fas. - - -MO-M* uur Pat-Fla; lJ.ao_ Vrijdag 11 Juni:' S.oa-mo uur Pre-Rei M—16,30 uur. Reg—Red. Zaterdag 12. Juni: 9,00—12.00 uur Roe—Ros. HET). OCT F. AANE E V R. Nf. 139367 Ter gelegenheid Veii het 200-jarig bestaan stellen wij ons voor een re ceptie te houden op DINSDAG 6 JUNI ten kantore, Botérstraat 10, van 11 uur v.m.3 uur n.m. Ingang tegenover Lyceum Zaterdag.-12 Juni 7.30. uur Zondag 13 Juni 2.30 uur Arno J: Klein's wereldberoemde en originele. 'SCHIEDAM. in eed buitengewone De vermaarde Europese Steppenrutters Hit door het vuur Messendansen Kozakkénliederen bij het kampvuur; die haar gezinsinkom- sten willen verhogen kunnen voor halve,dagen licht en prettig werk vinden bij Entree ƒ,1.50 Kinderen' f 0.75 Bel. 'inbegr. Voorverkoop: Muziekhandel Snoek, Cool- singel; Slg. Mag. Kees Pijl,' BaÉerlandselaan. nni| AanAfdelinghAD DllH N^PHOS&lfiRDUWKKa «Sxmufoo* M„ Ikhen erg benieuwd naar de EHOENK FLES DRAGER. Wilt (J mij omgriand "ent' franc© Uw uitgebreide geïllastreefde circulaire Zendem. NAAM:, -V ADRES: - - Versenden «n bpen envelop met pnrtnw die hem nooit weer zal willen missen. Want de Phoenix flesdrager brengt orde, netheid en besparing. Nog even geduld! Straks in toenemende imate verkrijg baar bij alle winkels die zich toeleggen op de verkoop van Phoenix flessenhier. WIJ VERHUREN: glas, porceiein cn aarde werk en compL couverts a 5 cent per stuk Fa. STIGTER Kleiweg .207—209, Noord FABRIEKBKANTOOR vraagt "'V-''- 'Leeftijd 1820 jaar. VV. \:r- Br, oiider letter W. aan Boekhandel STAF—VREEZEN,. Rodenrijselaan 51, Rotterdam. ,-;V Aanmelden: Jan Squjéstraat 12, Rotterdam. OPLEIDING TOT KANTOORBEDIENDE BIJ LEVER BROTHERS UNILEVER NV. Jonglui. die Lirmenkor het Mulo-examen -rullen doen, kunnen reeds; thans- solliciteren voor jongste bediende. Aanmelden bij.'Persphèel-Afdeling, -Museumpark 1;-E'dam, Laatste schoolrapport moet worden getoond. E8SO GEBOUW r;-;;!.1 '«-GR,\VE.NirAGE FORD V8 60 pk 22 Ilr. mielhaeU 2.75 m af Meibom hydraulische schokdemper* 0 hydraulische remmen- f geheel nieaw ontwerp Vraagt mhchttngen bij de dichtstbijzijnde Official Ford Dealer.v N.V. NEDERLAKDSCHE FORD ^AUTOMOBIEL: FABRIEK AMSTERDAM '"te ROTTERDAM vraagt per ,.1 Juli; J'*:-"" Eigenhandig gescbr. brieven-' met dpg. v. Ieeftv opleid, ehverl.salaris end. -no'. 9122 Adv.-Bur.: J. Grijseels Jr.,Nwc. Binnenweg^. 186, R'dam. V V';- Max. leeftijd 35'jaar, Bekendheid met de inkoop toko artikelen en Engelse taal vereist. Kennis Maleis .strekt tot aanbeveling;. Brieven aanbovenstaand adres.. C. ZUers. Aulorilscbool Valace. Glas Ln loort. glssplsten en neemt niecwe Jeerl. asn. GeeU spiegels verhogen de gezellig-, U tijdig op. Spec, cursus v. he:d van Uw Interieur, Glas- Dames. SchJed. alnrel 133. TcL. handcl W. J. Pieters, Schlekade i 38312. 157—159. 'Tel. 46010. R'd.im. Leert tm Auto-en Motorrijden. Voor ktunstpebitten rep«atJés» Gratis theorie. Desg: gèh. en snel w, goed. Monster, Kleiweg gebr Ged. Instr. T -de Groot. 111. Hükgersberg. Aelb'rechtskade-152. Tel. 39653- ~r— 39701. Rotterdam. Verhuizingen m. nieuw mAte- rieei. Vakk. personeel, bill, ta- Centrale Muriekschocr. Spoor- rtef. Hendrik Smits.. BlckUnci- singel.7li-.Teh 49330. Onderwijs -traat-.135 'Tel. 44828. \vv alle róuziekvakken. studeerge- -n 1 - tegenheid. Inschrijving 10—10. Laat O meubelen opnieuw, -stofferen, en repareren, 2 fau- Autorijschool „Succes";. J Vlug nnfteknde^DÏ' .Uw rijbewijs. Bel; op 41097, vvan.; tala'"- ouds bekend Jacob - Catsstraat Geneuglljk, Pleretstraat 3 a- Graui Viorfè"'' &elr,'tl°ut- FU,lni,lBt rtja.n iMnwIiarf.ii. Binnen enige-dagen als nieuw - terug. Beker. Vlneeemanstr. Wiskunde docr oua-Ieraar 11 2 Tal 80621. H.B.S. OpL Staafsex. L.O.. M.O.. Schoswktgk BUw. T.H. Kinderwegen, spuiten, kappen en H.B.S. Br. no. 9319 bur. van overtrekken, met vooroorlog» dit blad icer. Dordtland. Herlaerstraat ^"r™REÏÏ Feestavond? Gezonde humor. Verloren gouden dwne»ttnb. dolle pjet brengt Kees no horloge, van Libanonweg-naar Lensky's .cabaret v. elke beurs. Croosw.sihgel. Tlb.t.b. Marl- Aanvr.'-.Tonny,v;'Heusden.-;.AK;.:- veld Libanomveg 12 b, brecht En'gelmanstr. :72,:.C.. im Kuvper. v. Speykstr. 73 a. vi-DIVKRSEN pw V&mers en keukens 'neties':; Aangeb. .omg,-.: lommerrijk kleine, zonnige "Sen.won.voor 2-of 3 pers., huur 32,3Q p,.mv 1 gr.,, 3 kleinere kamer», 'keu ken. en tuin; Geyr. eveneens vrije woning op- goedestand, met 4 of'5 kamers, en keuken. Br.-.r. 8316 bur. van dit-blad. Aangeb. ïeer gerief. henJiuis, H'berg, 3 k. en s., kelder tuin, l 20.— voor:, gro-, ter huis omgev.Kleiweg. Ro- zeolaan. Br;..,v;- d. Bijl, Klei weg 161. H'berg. - 1 le-et; 3 k;: keuken, gr. veran da, nette si en 2 pakhuizen. Gevr. vTiJ huis m. gr. loods. R'dam of orng, Br. no. 5285 Bur. Zaagmolenstraat 47. PERSONEEL GEVRAAGD Kapster eh tank.kapster ge yr. Paradijslgsn 46. Gevr." leerling Winkeljuffrouw 15 10 j. Fa, E. Labout, Beyer- landselaan; 174. Nette werkster gevr.. Mevr. Sayelkpula, Doezartr. 29 a. Tel. Te ruil voor klein gezin mooie vrije etage met .riant uitzicht, op .goede stand te Dbrdrecht; voor vrije beu eden J of .boven woning, op goede stand .te R'dam of cmg,. voor. gezin' van 3'pers. Brno,- 5844, Adv. Bur. Jac. Duits; Dordrecht,. Vrü berihuls en gr. et, woning, beide te; ruil aangeb.; voor een .gr;-' woning. Br. no. 80? Boekb. Tollens,- Tollensstr; 31b. Gevr.thulrwerkstere voor een- s'oudig plakwerk,-' Liefst met het, vak bekend.'Br, no« .9314- Parool. Gevr. net mëlsje voor dag en nacht, meerdere hulp aanwe zig. Mevr. Schuil, Oostzeedijk- 32. Tel. 20326- Groot.automobielbedrijf vraagt plaatsvervangend wérkpleats- chef.-'Goed loon en prettige werkkring, Sol. met uitgebrei de gegevens omtrent levens loop enz. onder no. 3373, Adv. Bur. Harte, Zaagmoiendrift 35 a. R'dam. Automobielbedrijf - vraagt'Be kwaam antpwasser. Persoon lijke aanmelding tussen 5 en 6 uur bij W.Breetnan, Oostzee- dijk 312. - ;V jy-; Gevr.. Geroutineerde af werk ster en aankomend naaister op damesmaatatelier. Aanmelden tussen 10 en 5 uur. L--Modder man. Abr. Kuypertaan B8a. Tel. 80386.- ,- Winkeljuffr. gevr. v banket- békkerij. Weeder, Z. Janstr. 35. - Wenst U kennismaking om later te huwen? Wendt U dan. in volste vertrouwen tot. Bureau ..Search". Diergaardeaingel 79c. Kantooruren. 9—9 u. Jonge vroukz, 30 jaar' zoe-ct langs "déze haar. onsymp. weg kennismaklnr met .heer, liefst zakenman. Br. no. 9313 bur. van 'dit blad. Wed. z.k, wenst emstlce kch- ntsmaking, fi. pers., 48—35 J., goede betr.. liefst eigen r wo ning. Ser. Br. no. 5264 Bur. Zaagmolenstraat 47. Besch. dame. 4fi j., ongeh., fl, verach;, z.k. 'm. heer. goed kar., vaste póa. Br. m. foto 0312'bur. van dit blad, Heer. 48 j;, zakenmac, goed 5nk., z.k.m. alg. oatw. dame. Br. 9311 hur, van dit blad PERSONEEL AANGEB. Heer. 50 J. weduwn. g. kind., niet onbem., besch. dame. Br. m, foto op erewoord retour. No 9310 bur. van dit 'blad. B.z.s. net pers., varénsg., bez. dlpl. kustv.,- voor betr. aan de wal. Brieven Kiosk no. .1005, CL. de VrièSBlaan;' '- Markiezen. Van Buis de Zon uit;.uw; huis. Nog enkele iri. z, g.stv zijnde Markiezen te koop. Heeft u stof? Wff - bekleden Uw maTkiezenl;Voor R'dam. en omstr. Buis, Couwaelstr. 3, Tel. 20278.- Gejh. zit-slaapk. »et 'pension voor nette heer bJh.bh.;, nette 'stand Kralingen, voor. direct of

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 5