mam yiiiN /9utolozi KUNSTGEBITTEN 9 JUNI Bêkwame Naaisters Leerling-Naaisters familie- f berichten $adio defed f. YAH SANTEN V j, b: van wijnsberge I KUNSTGEBITTEN OPLEIDING VOOR TROPISCHE CULTURES N V. VENDU NOTARISHUIS BERVOETS' HU WE LIJ K HOORPLASTON LijstettSabriék Décé HOORAPPARATEN CENTRALE BEHANGSEL VERTEGENWOORDIGER Van der Meer Schoep N.V. Broodfabrieken VIJVERHOFSTRAAT 65 ROTTERDAM HUWELIJK Telefoniste Flinke jongste bediende Apart Meubilair. N.V. KLEDINGMAGAZIJNEN v.h. GEBRS. BERVOETS N.V. KLEDINGMAGAZIJNEN v.h. GEBRS. BERVOETS REPARATIE KUNSTGEBITTEN IN ENKELE UREN' J. DUMAS ZUtNfGHÊIDSACTIE D£R VEftKEERS- VERVOERSORGANISATIES Zaterdag 5 Juni 1948 r*wniwwwtwrni ■mn-nXWiiKV Hiermede geven wij IJ kermis dat op Zondag 20 8 Juni a.s. one geliefde ouder» S In een tft uur klaar. CLAE5 DE VRTESELAAN 21B TELEF. S7S19 «OTTERDAM WIJ vragen voor direct Thuiswerksters voor maat en veronderwerk. tevens Mantelnaaisters Aanmelden van Diwdag 8 Juni V. van 9-12 N.V. DAMBSCONEECT1B V M. VAN WrjNSBERGE—-GORDON hun 25-jarig© echtvereniging' hopen te herdenken. Hu» dankbare kinderen. Dordtsestraatweg m, Rotterdam-Z. CHEMISCH REINIGEN von MEÜ BEIEN t ONTMOntNGSMMUP CHEM. TAP1/T. EM MEuaElBEJNiöING VÈftVfgtJ Wat dronken de Batavieren? BIER! Wat dron ken de Bidders BIER IW"at dronken de Geuzen'? BIERMénnen hebben altijd bier gedronken. Uit koehoorns, hit groote tinnen kroezen, of uit glazenM££r BIER moest 'tzijn. Zooals hét tegenwoor dig Ainstel Bier moet zijn. Het pittjgë, gezonde AmstelBier. 'n Echte mannen- dronk! (Vcor.de dames is er. het roomiges besrlqk -zoete A mteUM nchener Hiermede betuig ik mün welgemeende dank voor de Vele blijken van belangstel ling, die ik mocht ontvan gen hü het overlijden van oaün dierbare Echtgenote. W, J. TRIJSBURG Luzacsirast 5a. R'dam. v,n WISBRUN a UPFMANN IQNtïRINMTttAAT I,, T£I_ mjj» - IOTT ,v;#r.h?T*awtïo3i ja f.i«. aa<30 -s«n«a."» MIDDELBARE SCHOOL voor TROPISCHE LANDBEUW TE DEVENTER Aanipelding vóór l Juli bij de directeur, dfe gaame nadere inlichtingen verstrekt; Zievoorts de Nederlandse Staatscourant van 25 Mei 194S No. 99.' De bovengenoemde termijn mag? niet overschreden worden. Ook zij, die nog een diploma danken te ver werven, dat., recht op toelating kan geven, moeten zich vóór 1 Juli opgeven. 2AAGMOLENDRIFT 35 TtUFOOH<227P-48762 UXUM •.NECESSARIU3J' Natuurgetrouwe Zondag 11 u. W. de With- straat 50 J. F. WEMELSFELDEK: HOE VFRSCHIJXT GOD? AMERIKAANS PLASTIC Wegen .slechts 15 gram. Dineeta plaatstag. Pijn loos trekken,. Ook narcose Overzetten oud eeb it la olastic in één dag. ciaes de Vrfeselaan 21b.. Rotterdam, telef. 37519. op Woensdag 9 Juni 1948 te 14 uur in de Nieuwe Koop mansbeurs a_d. Coolsingel te Rotterdam van: a. de pander, en erven te Rotterdam-Overschie aan de j Julisn&straat no. 27 <9 (oneven) I ingezet: nos." 27, 31, 39, 43, 45 en 47 feder op f 2200.no.* 29 op f 2000.—! nos. 33, 35. 37 en. 41 ieder op f;2300.—I no. 49 "op f 2900.—. i Max. prijs nos. 27 - en. 49 ieder f 3650.en nos! 29 tm; 47 ieder f 3400. Huuropbrengst nos. 27 en' 49 ieder i 299.— p. jy nos. 29' tm.' 47 ieder f 286.— p. j. b. de panden en erven te Rotterdam aan der Gerrit Jan MoJderstr. no. 53 en y. Heuxdestr. nos. 55, 57 j; ingezet tezamen op. f 26200.- max.pry's'f 26^00.-. Huurop brengst in totaal 12223.- p. j. Gerrit Jan Mnldrrstraat nos. 55 en 57, Ingezet resp. op f 30.400.- eh I 10200.—. Max.prijsêh resp f 21250.— en t 11.450.—." Kuuropbr. resp. - f 924-— en f -946.—, beide p. j.' Weatzeedjjk no. 74, - Ingezet.op 17.400.—max. prijs f 18.000.Hiïüropbr. f 1440.— p. j. Combinaties voorbehouden. -Hypotheek- beschikbaar. Bezichtiging op 8 Juni 1948 van 1(1—16 uur.1 r Nots: G: A. M. VAN DüS- SELDORP. .Wéstersingel 34, Rdam. Tel. 22924en -25857. BELANGRIJKE KUNST- en ANTIEKVEILING op WOENSDAG 16 -TONI 1U. en, VOLGENDE DAGEN door de Notaris Mr. P..DONKER. In de zal en Van d® rotterdamsche kunstkring- Witte de Withstruat 35 ta Rottéidata. If b. d» ged. Nalatenschappen van wijlen d6 Wetéd. Gel. Heer Dn, J. BEKER. In leven Apotheker te Rotterdam en vaa wijlen Mej. SANDERS, «rezwena te Rotterdam^ H E RVATT1 N G van da sncldleml voor paisaglers mat da «lom hakanda garlallljlc tngarichta salonschap an.-' ROTTERDAM Dordrecht - Gorlnchem ZaltbommeU HEL-Nijmegen ROTTERDAM Schoon ho ven - Wijk bij Duur* stede-Ecfc&Wfef (Amerongen) - Rhenén en Arnhem. Afvaarten: Dagelijks 8.— W, bafialva Vrijdsgi an Zondags^ VOLtEOISf 8ESTAURATIE AAH BOORÖ ■Praai® SCHILDERIJEN «n AQUARELLEN., Veraametins BLAUWEN' GKKLEÜKD CHINE: Japans porselein en delfws aardetw EUROPEES PORSELEIN EN AARDEWERK. T.»«i»u«mwuuAr Marqnetterle Conacode. RWKDAGEN: ZONDAG lLrS£AANDAG l^ én DÏNSr DAG36 jUNIAjL"*anlfltot 4 :atir in dé alen van de EOTTERX»AJMSCHE KUNSTKRING, Witte de With- atraat 35. Dt GcilInatreerde eatalogas wordt «aai onaft cUShten veraondan «n ia -Lst fc- ;1 TL50 TerkrijEbaar .'tftn kantore van de Veilingdireetié HABINGITJKr 96 V MX. 2L4.« - BOTTRBDAJt Voor TANDHEELKUNDIGE BEHANDEHINC en. TANBTECB34IEK Ci3es de 1!S nabij IN"we Biriüeir.veg. TcL S272Ö CONFECTIË-ATEMERS EfCNenburgsingel 28, 1 kunnendirect^-plaatsen: $M': -Notarissen t.qxJRENS en VAN DER LEEDEN te Rot - ^èv; terdarn. zullen, wegens sterf b geval.'bij yefling op Woens- ï'fl;'-. dag f26 Joni 1948 en zo- nodig bij afslag op 'Woensdag' 23 'Juni'. d.a.v. - te ;14. uur, in het Beursgebouw «.d. Coolsingel aldaar. VERKOPEN: V l.-Pand, bestaande in win- - keihuis, 4 boyenwonin gen en erve te Rotterdam, fBah de .Gaffeldwarsstraat,' 26 boek Gaffelstraat 32. ..kadi' gem. 0v.UcKdiaven,- sectic: I> no. 0'-' 1625,. groot 1 are. Jaarl. gjfr.v.'Vhuuropbr. f 1.404.—; grondl. f-<118P5, straatlef'42.— 2. Pand, bestaande m be- nedenhuis, -2. fcoyenwohin-' Ren^j open plaatsje 'en: erve, 'j. Gaffeldwarsstr.- 24j .'aldaar,, kad.' gem. Delfshaven;sec- tie I> no. l€92,igroot'.71" c.a'. Jaar! r rbu'üropbnf :74L— '.-'gttradib; :9SÏJS3; straatL -• f 1857. S* Pand;, ingericht als perc. :TZ. open .plaatsje êii .erve, tifd?:,. Gaffeldwarsstraat- 22, aldaar rkhdj- geEL Delfshaven, -sectie X> no.1691. groot' 67 c.a. VV;:- Huuropbr! grond- en straaü. Air perceel"2: "4. Pand'bestaande Ih win- kollnii»,pakh'uisje. 4-'bóven'- erv» Gaffel- dwarsstraat 20 hoek St- MJ- iSj&r- riastraat 33,- aldaar, -kad. Seou Delfshaven.' sectie D ï-??.- no. J690,-groot. 97 c'su r JaarL huxiropbr.. 1.40660. "grondl. £.127.45, atraatl.f 50.62. pj'.1 Aanv. en bet kooppennin- gen -iavrij geld-19 Juli 1948 jBez;-14,'15,16 Juni en zó- - nodig 22 Juni eJc. van. 10 K'«>ögSRgsbew. waar- t ©P de huren specifiek zijn -i' vermeld, zotttedè.' nad.in- -form..te-„bekomen.:t, k. van ty.zy -genoemde notarissen. Wijn- jbaveir 13; .R'dam fteL nos. 2612924893) Hoog loon. Gunstige arbeidsv oorwaar den. Aanm. bij Portier:-: .Esscnburgslngel 2S. (Na 5 u.: Stadhoudersweg 1520,^ Blij dorp) -iv 1 Dames^ea jHerfn^ aoekt - Wendt U vol var trouwen tot 0T-„EXCELSIOR" Directie Mevr.'J. non Tricht De' grootste organisatie in" Nederland. Speciale afdeling voorde gegoede stand enalla geloofsrichtingen. Desge wenst huisbezoek door' ge heel Nederland. Hoofdadm. V Mlpistocpart 18 A, .Hilveranm. SW'Iah iÊ R'dam: Wol- phacrtsbocht 209 B, da- geÜ beh. Maandag. VOOR ZBLFBEWONTNG,. TE ROTTERDAM Te betrekken eind 1948. Bevattende: 5 kamers. W.C., keuken, badkamer, zolder, kelder, v«6r- en achtertuin, met of zonder-garage en'centr. verw InllchönBen van lO—12 uur vun. oï.na telefonische afspraak. Heemraadssingel' 163, - ROTTERDAM, Nog enkeTe goed willende krachten kunnen bü ons fe-; plaatst worden voor 't. afwerken ...(kleuren) van lijstwerk. Bij voorkeur mensen die reeds in dit. vak hebben gewérkt Voorhaven 115, Rotterdam H. C. SCHOONENBERG Walenburgerweg 26 Schuytstraat 27 - Veersesingel 11. Tel. 47737 Tel. 335719 Wegens uitbreiding der" bestaande-organisatie te R'dam Sc Omstreken, vraagt grote Levensverzekering Mij. In bestaand1 incasso'rayon een Salaris, pensioenregeling en provisie zfjn - vastgesteld gunstig. Gcede - verdienstmogvlljkhedên. v:.f; - Xeuring en waarborg: vereist met max. leeftijd tot.40 jaar. Soil- met;- Uitv. eJgeniu- geschr. br. met ópg. - van'.refer. »n leeft. te. rich ten onderNó. 9296 bur.van dit blad. HET HOOFDKANTOOR DER. thans-gevestigd WIELESRORDUSPLEEi. 19, R'DAM, wórdt met ingang van 7 Juni a.s. TIJDELIJK VER PLAATST naar WÉSTERHOF T.i.faan 71992 PAKHUIS OF LOODS te hoar gevraagd, geschikt- voor werkplaats. Br. onder no; 9307,bur. van dit! blad Reparatie-inrichting GEVRAAGD' op InternationaalExpeditiékantoor voor bediening van telefoon en 'administratie' werkzaamheden (type - werk) Verlangt O na?r een gelukkig Huwelijk? Wendt U'dan in 't volstevertrouwen tot het Jarenlang bestaande Bedidde- D© tciefoonnuminers blijven ongewijzigd: 45S44 (3 Itfv; nen; 's avonds na 6 nur no. 45645 of no. 45646)sp; voor „METROPA", MiddellandpL 21A Postbus 70. Rotterdam Telefoon 50613. Onze betrouwbare, ree le en individuele behandeling bieden U de grootste kans op succes. Talrijke huwelijken kwamen door onze bemiddeling tot stand- Vele goede relaties -ih aUe beschaafde' kringen In het gehele iand_ - Kantooruren 9—5 our .eh vol- gens afspraak. Inlichtingen worden', onder strikte seheimh. in blanco Speciaalzaak Damesstoffeu 1 hï~- Vraaeft - Voor zo spoedig - mogelijk 'n 2e VERKOOPSTER goed. bekcnd met-'dezc bran che.en;-... leerlinge vóór de opleiding. BK "mét 'üitv. opgave, leeft, rèf, verl. sal:, godsd. onder no. 9317,' bür. v. d. blad. Brieven onder No. 9302 .bureau van dit blad.- ;v'.X'TICKOOP:'--"Pracht Engelse v.. Rietaalon, bestaande uit 2 ge-' beeldh. fauteuils met losse verende kussens.. S-zitsbank en V wórielnoteb-tafel 7 850.-. Fraaie Gotieke, Eetkamer 1250.-- Gc- ..tische salon met. Kehm be- - 'kleed' U30.< 2 DaxnesfaüteulJs' f ;150.- per.jöuk.v -.cretonne •'•i-.v'. bankstel' 7 -630.-.'•Beige'gespy- y.'.' kerd tapjjt f 85a-.Verderpér- jiaehe\Tap«tjftc- Te 53^nf ÊonK Voor de afdeling Dameskleding in één onzer filialen vragen wti een 'vraagt voor dé, af deling DSneskleding in: '.öjlge-har er-filialen. Moet het mis- gasn de beri-^ ztne op de bon 1D weer oren" wachlen op Uw.toewijsipg 2 Dat. kón worden^ voorkomen. Hoe DoorwefnigenZUrNIGtertiden-, V 5 Maakt alleen verantwoorde rlto'c,'v'-- S tenzorgt ateeda voor. volle vrachtwagens. Laat Uw auto. regelmatig contrölered. Een' juist afgesteld© motor Ia een: ZUINIGE motor. Spaart benzine, S voorkomt distributie 1 voor. het veranider-atelier. Reflectanten moeten over grondige vak kennis en ruime ^ervaring ln..grotecon- féetiezaken' beschikken,- in staat zjjn .alle' veranderingen op te nemen en leiding te geven aan -het ateliery Voor bekwame kracht- prettige functie' ".met hoog salaris. v-Sodidtaties voorl.. uitsL schriftelijk "met! vermel ding-van leeftijd, opleiding, vroegere.'en tegenw. 1 functie, verlangd/salaris etc^ aan de. Hoofdkantoor Essenbargsingel 28 Rotterdam Op Handelskantoor wOTdt gevraagd een JONGSTE bediende/u j Br.' onder lett S.H^. aan?Nygh Van Ditmar, r metgrondfge vakkennis en ruime erva- ring in'grote detailzaken! -jS.- «j, Vobr g«jchikte 'krachten beriaat gelegeh^eidiópgé-j leid te worden 4ot cheffin ener afdeling.,'ij Leeftijd 25—35 jaar. Ruim salaris en ".provisie. .i.SpIhcitaties'woorL uitsl. schriftelijk met .veraieT- ding: van" opleiding, vroegere en Jegenw, werk-, kring, leeftijd en "verlangd .salaris aan de Hoofdkantoor Essenburgsingel 28 Rotterdam Rotterd. Park Zlekenható Sanatorium v. tbc-patiënten. Honingerdijk 70, vraagt LEERLING VERPLEEGSTER Sollicitaties;,mondeling of sehriffél.-i aan' -de'directrice.;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 6