ssasrasHMW Zaterdag 5 Juni 1948 Meergerief voor de S?***».' «MeBngen te noemen. o van hier uit is het mogelijk; deze wel zéér ingewikkelde combinatie van oorlogsbodem en vliegveld plus han gar tot in de perfectie te doen furic- tionnëréni. -.. ■■■-• In dé hangar onder het vliëgdek, waar men eerst recht een goéde in druk krijgt van "de kolossale afme tingen van het vaartuig, troffen wé geeri vliegtuigen aan, maar wel op kermisautootj es-' gelijkende tractors, een paar jeeps én zowaar ook een duck", een amphibie-auto met ban den, die tijdens.het rijden via de mo tor kunnen worden opgepompt. Jam mer, dat deze vinding 1 nog niet Hop de fi ets kan wor den to eg epast. Wanneer we na rii im een vuur ber heden in een labyrinth van- gangetjes entrapkokerste hebben róndge- scharreld;op het! bijna een kwart kilometer lange 7 vliegdek belanden, lijkt het alsof we uit écn benauwd badhokje op het frisse, wij dé strand stappen, ook wat dé temperatuur be treft! Op dit 'prachtig gladde viieg- dek, dat van allé obstakels»als- bijv. verschansingen en tediom^sten, kan worden ontdaan, is een katapult ge monteerd. De wagen van deze.geheel in hét dek ingebouwde inrichting zwiept hét vliegtuig met een vaart van meerdanhonderd km(de lucht in. Engelse; testpiloten haalden het kunststukje uit na? zo'n katapultstart hun/ toestel óver de kop te trékken én direct daarna weer netjes op het dek te landen. H//N' Dè Karei Doorman is niet "alleen interessant om het technisch vér- nuftj dat Hals hef ware ;erin is; be lichaamd, doch evenzeer indrukwek-. kend rom: zijn kolossale afmetingen. Moeilijk is het zich te realiseren, dat 'óns vliegkampschip, behorend totdé lichteklasse, veigè;ilijk h ög maar een kleine jongen is vergeleken met de nög. grotere-knapen van middelzwarë enzware éklassé,;.waarrneeHde Engel sen en Amerikanen rondvaren v- H t bemanning A AN de kop van de Merwehaven, aan dezelfde kade vanwaar troepenschepen naar Indonesië ple gen te vertrekken, ligt nu het grote grijze gevaarte, de nieuwe „Karei Doorman", het trotse eigendom van de Nederlandse marine. Het is een v kostbapr eigendom en juist om zijn •kostbaarheid ook een verantwoorde lijk bezit De commandant, kapitein ter zee F. J. Kist, heelt in zijn tóe- spraak tijdens de overnemingsplech tigheid in Plymouth terecht opge merkt, dat het in dienst stellen van dit nieuwe schip grote financiële én personele offers heelt gevergd, wat een grote verantwoordelijkheid óp dé opvarenden doet rusten tegenover het 'Nederlandse vojk en de Marine. Slechts wanneer de Kare! Doorman in algemene samenwerking tot een effi cients gevechtseenheid wordt ge- - maakt, aldus de cómmatidant, zal het schip nuttig en verantwoord zijn. ;7 7 We menen te mpgen raannemén, 'dat deze woorden tér harte genomen zijn, én Öat de opvarenderi, van; hoog tot laag, hun bést zuilen dóen van de Karei Doorman vinderdaad een goéd- schip té makeri. Op een rondgang ónder leid ihg van luitenant ter zee der eerste klasse H. A; Gorsten hoor-, den we, ook van korporaal en ma troos, over de goéde verstan dhöuding onder het zeer uitgebreide marl he- personeel 5 en zagen we voorts hóe een krachtdadig begin js .gemaakt .•nH-.yah dit yan ongirfe Engélse .schip één echt Hollands schip té maken, de sfeer ie schëppen, die de Nederlandse zeeman zó graag om- zich vindt. Het ;H Isbekend, dat op Engelse oprlpgs- bodems bij de in ri ch ti ng der ver blij - ven dé liitersf esobèrheid Word t b e- 7 tracht. I)ie vah de Karei Doorman vinden we zélfs Hop hét ongezellige af, Dé7 Amerikanendaar ent ege h heb - H;. ben óp liun schepen de democratie zover" doorgevoerd, dat verblijfsruim- teh van önicierën en manschappen 7- wat ihri ch ti ng b ëtrèfc nagënoég op 7H;;hetzelfdè';niv^U7jiggën.::HiH;J:::!;H^ 7 ;De opvatting van:, dé NederJandsë marineieidïng omtrent déze materië ligt zó halverwegë' ;het ;Engelse en Amerikaansestandpunt;wat zeggen wi datér;, aan ydeKarei 7 D porm an nog wat op te kalèfateren - vaif Zó zul iën diverse y érblij venwor den;- vér- 7. groot door het yvegbreken van schotr teh hier en sc hottendaar, terwijlHze Hteveris HdQpr énige-versiering: naar ■H: Hollandse begrippep meer bewoön- baar'én gez èlugér zuilen worden ge- HH'maakt. Door; het ih gébruik nemëh; -van;;! nieuweslaapgelegèrihéden !zal JanmaatHbij-zijn nachtrustHmëeir^lèr; :vensniimtè";wotideriHgebpden£;t^ H ah; dé; kömbujsHhét aantal ^köö wordt uitgebreid, daar de.Nederland se -ma al tij de n oolc^hlom van grijker zijn dan.de Engelse. De officieren hebben eigen gerief- Gjk ingerichte hutten in tegenstelling tót de honderden manschappen, die altijd in groepen óp elkaar aange wezen zuilen zijn en zodoende weinig kans krijgen eens een ogenblikje zichzelf te zijn. Hef lijkt ons daarom nuttig aan boord van dit grote schip menig dorp heeft minder inwo ners! een gelegenheid te schéppen, waar een ieder, die maar wil, zich rustig terugtrekken kan óm te lëzep, studéren of schrijvend; Dit - isdunkt ons,- eèn onderdeel van de overigens uitstekehdéverzorgiog der beman ning»-die beslist niet verwaarloosd mag eh kan ;worden. Technische uitrusting Haringvangst vailt niet •i''H-' H:/,: ine©J -H'! 1 Sinds 18 Mei, datum waarop hét eerste gedeelte yan de haringvloot zee koos, iijn de vangsten uiter mate schraal geweest. Sint^dién is, in tegenstelling tot dë vooroorlogse jaren, de gehele haringvloot naar zee vertrokken, doch ook hierdoor zijn de van^ten niet zódanig toe genomen,: dat yan; een bevredigen de aanvoer kan worden gesproken. De teleurstellende kleine vang sten zijn voor de Redërsvereniging voor de Nederlandse 7 Hariiigvls- sëry aanleiding geworden het aantal niede te nemen netten aan zienlijk te verhogen. Men hoopt op dié wijze het publiekop körtero iermijn van meer eri goedkopere haring te kunnen voorzien. 'H Blauw Wit-Admira 1-0 v Ruim 15.000 toeschouwers zagen gisteravond in .het Olympisch sta dion te Amsterdam H de Weense profclub Admira een 2—1 over winning óéhalen Öp Blauw Wit. De Oostenrijkers, speelden hét 'short- passing tót in het oneindige. Diver se /spelers lieten voortreffelijk staaltjes iridividueël voetbal zien. ..De Oostenrijkers hébben deze ^ege verdiénd, - hóewei hun spel enigszins tegen is gevallen. - ifiOT i» SlecBts vijf uitvallers bij Laura-rit a De LATJE A-rif is Hgistéren beslo ten met een tocht van 95 km; naar en dopr Botterdam, welke een waardig-besluit, heeft gevormd van de Alphens e wiëler vierdaagse.Het was haast eèn; vérademing voor de deelnemers na het lange parcours en het slechte weer--tijdens de vo rige dagen nü eens één gemakke lijk ritje te künnén maken; Er waren in het; geheel slechts 5 uitvaller!?.'.:H';;,.H:7.-.:^-.Hv; De groepsprjjzeh werdén toege kend aan de Botterdamse politie, dé Zaandamse politic en de lucht- vaarttróepen uit Nijmegen. Wat de technische uitrusting betreft is de nieuwe Karei ;Doorman bedui dend moderner ingericht dan de oude. HÏDeH; commandobrug met opzij ëen iSspeciale brug voor; hét;hoofvan de llriiegdiënst!v-zitj lettérlyk'-volgepakt^ HpirnètHiailériëfH èporteii: i instfumenten, meters;-Schakelaars,^telefoons,^fnicro^ H ipóns, luidsprekers, sprëèkbuizen ?en waf al;hiet ;meeri Dit: centrale ;puht staat; in vérbinding met nayigatiehut, H machinekamers, radardirëctiecentrale, fyliegttiigdirectieöèntrale, radfohutten v én meteorologische diénst om enkele Cerdan-Delannoit 10 Juli H Dé Óiitnröèting- - Cerdan--Delaii^ nPit*isJdefihitiéf;Óp; lÓ' Juli vastgë^ steld enzaf plaéts /hébben in r het sportpaleis fe Brussel. y "vH:H•7r,/-:r; :;H>: ladrukwekkènde woör- sprong op medeburgers '-H lif de Vfgdagavond té Utrecht gespeelde voorlaatste; rónde van het tournooi om het persoónlük landskampioenschap /dammen I versloeg dé' Rbtterdainsè: dam- virtuoos Piet KpozënbiifgJn een klassiekn opgebouwde paftjj de HlJmuideinsë dammeester H Süijk na; een 25-tal;-zetten. Door deze korte»irtèar krachtige wi party wan dé sïechts ;J23 jarènH ;Óüd zijnde dammeestei*,?öhgésla-/ gén Hdë; titelv v^an persoonlek; H damkampipéh vanHï Nederland n TIP VAM B0OTZ 2. 3. 4. Het klinkt; zo gemakkelijk: visi- tëkaartj esraadsel-Maar wee, wanneer er namen uit dé bus ko men, die wijzen op beroepen, wel ke uit veel letters zijn samenge steld; H Vandaag dissen wij er vier op. Ziehier de namen: 1. N. F. N. KRAWIBERDE H'/v H-, g ;7RAAXTE MABIA TELGEK ,.;HRIJTSSEN MAEIA B. BEÜDELIET /;<,/vv-DOORN GIJS ,.;KAAMRïET .•/Hvf'-V'' 'H;DAJCEN Men ként hef recept: van elk visitekaartje groepeert mènralle let ters totdat het; gevraagde beroep is gé vónden; v H H Yobfdeze ene /keer dan Óew tip^ die bij het oplossen tó pas kan* ko- xaënH- 'H1.v; ;H:H '•^•;;;;'/:7 .a/HH;,'HH- /Nuihmeif 7 één Hv®rvaafdigt r een vprociüct, dat ons /aan; tassen en zo /;doet7denken.'.7//':H ;;:.H H:;/:/'/ ,H t Nummer twee is dë vrouw elijke v cóllégavan nummer vier,Ja ze /hébben bëide .té maken met hét aaukweken en gebruik van; onze spiërem i '0. W f- En/ numrrier diie?/ "Wie wel; e^ris gehoofd heeft van/dë/werkplaatsen voor wetenschappelijkeonderzoe- kèrs, zal er stelüg in slagen pok 'dit beroep té ontcijferen; H H dit raadsel1 wc*^ Icissingsn ingewacht.; f H :HK/ H;HHDel"oplossing van ons raadsel van vorige week is als volgt:/Nachtiega^ Ódéi; r; laVa^ galf ega, kea, ét, n.m.i/le,y N.Iraniline; d/ eed, - son, pèrtéfs,7i,/HJ^ sf /af; n4^s:,\ tam, éls, lasH' eren, /e, réde,nieuw-/ Xakkeh.--;^W^f/;//•,-. 19,48. Geen der Heelnëmers kan n.L zijn puntenaantsl nog be- reiken. a///Vi//z-zf/'/■/•- Önmiddëll5jk j naaf loop yan/ deze party hadd eh een onderhoud met de nieuwenaftónale: kampioen. Als; zy nnienin^/gaf Hij te kennen, dat het. ,sp;elpëilnóg ótiëeds yópruit- g#ët'/;éri'..het^-/.'dawtóöbfsteedé/^óeir: lij kef /wordt zich ^/aanv/'de '/;tóp!/te plaatsen:; Hij heeft zich zeer goed óp hét tóufnoói vóórbereid (én hoopt spoedig mef dé wérèldkampiöén zijn krachten te kunnennietéh, v Róozenburgv ./hani/:(in totaal drie maal aan Het tournooi; óm hef natio naal damkampioenschap deel. Ih 1943, op18-jarïgéclèefri) d,(;woh hij dë titel ;met twee^pühtënvoorsïirpng óp Rv/ G.'KelIér.yVorig jëarkwamen, beidé spelers i gelöfëi waarna Keiler in de herkamp mef 4—2 zegevierde.* En, dit "jaar is: de etryd .reeds yoor. de laatste^(ronde, die vandaag ih hét Jaarfëursgébouw/ftë!7 Utrei& v^- speel dwordt, v béslis-f Ropzehburg, heeft een indrtikweldfende voor- -sprongf/ waaruitzijriz/shpériófitéat over de'ahderé deélnemers: duidelijk blijkt.'';//f/v Het is te begrijpen, dat de belang stelling zich voornamelijk op het korte duel Roozenburg—Suijk had gèconcehtreerd. Na afloop hiervan verplaatste zich dat haar de party v. Dyk-rKelier, waarin Keiler een schijf off er uitvoerde, dat weliswaar yoireet bleek, doch hie£; voldoende voor 7' winst. Dé-"; overigë/vuitslageri warehJ", Jürg X---1 P. Bëêrs; A. Lïgthart 1-—rl/ W, Huisman z B. Du - kei 2-~0 ;A. Jürgi Hi Lavós 2—0 O Dcforhbos; D. v. d( Staay X-1 P. K( /Th.;. LeytëvA :v- r 1 V'Z De stand met hog éénronde té épeleh luidt I P; Ro óz enburg 19, pnf2 H. La- vól 16 pnt.3—4 R. C. Keller eh D. v. d. Staay: 15 pnt:; 5f~8 B; Dukel, G. E. v. Dgk, W. Huisman, C. Suyck 13 pnt.; 9 P. K. Th. Leyte 12.pnt; ld—11 J. Jurg en Ligthart 10 pnt.; 12—13 P.-Beers en A. Jurg 9 pnt. 14 O. Doornbos 1 pnt. Dat het hoog tijd wordt; dat de rpolitie strengere maatrege len kan nemen tegen dronken chauffeurs, bewust het onheil dat een beschonken vrachtauto - bestuurder Donderdagavond in Óverschie heeft aangericht. De; man reed omstreek^ half zes in een tien tons auto gróte snelheid door de Oranj e- - straat in !Óversctóié! (Toeii--hij!';;' de Bódèhburgstraatmdraaide, güpté het stuur uit zijn handen mét het gevolg, dat hij dwars y door een groepje spelende kin- der en Xr ée d, dié gelukkig nog juist bijtijÖs'/;zopzijkonden springen.!/f^//(f Vervolgens reed* de zware auto via een voortuin xhet één zware slag tegen het huis van schipper J. Van de V. op. Dé gevel wérd gekraakt- en de auto kwam/éérst tot stilstand in de woonkamer, waar juist twee bewoners aan de maaltijd zaten. NZö schrokken hevig, maar geluk- Internationale 7/l/77//ip/^Stistus (Dè^vóorzritérvan- KNACf jhr; mr." Ji/.Th.: MuSmit%van/Oyen, heeft in de //jaarlijkseVërgadèring, die kig werden zij\ niet geraakt yoór- dat de mensen, vanhun, schrik en óntstéltehis waren, bekomen, gaf de chauffeiir van de auto vol gas ach ter - uit, nam en passantnog een. stuk van gevel mee en verdween in razende vaart in de richting van Schiedam. De voorgevel van het woonhuis yan *de schippersfamilje bleek voor driekwart ihgëdrtüct; én zal geheel vernieuwd moeten wor den. '//•/-'' v'z /-'■■ '7 - 7 De bouwpolitie zal tijdelijk stut- ten' laten aanbrengen. De stichter van al het onheil kon al gauw worden opgespoord; het was .dé(20-jirige chauffeur H;B.; uit de Vriendschapsstraat te Schië-- dara. Hö bekende die (avond/ zes borrels hebben gedronken.(^ZUn auto wérd slechts licht beschadigd. Amateurs reden liefst 7 45 km ln /Kët/uur :(('<5eatireride(de60/km(:kön^ pelwedstrhd^^Welke/VrHdiagrte1^® hoven (vóór -amateursvérre- Donderdagmiddag/ te 's-Gravenha-;| den, kon geen enkele v klassement- M -t (is'/'g^/zmaar ik-krijg (nergens; zÖ*i honger van: als van musiceren eni^tóenrwè^laa^ een kérkconcert mofesten igeyen,: sa-/ méh mirt; èeh::klëiu;.k solo-zangeressenf kochf ik op naaf de uitvoering gauwóen hr<x>d- jè msuwe/..haring/yport^f'Keyal^ik eehs(wee;00u/wpfden. STkdairiri^dë^hém rtahdig geweèist Was, want na een haHuür; cello-kreunen, daar /bóven bij het órgel( faëeg( is, zoals; ge- woonHjk weer1 heyige /trek ih ziets hartigs z eh - tussen "twee nummers door schrokte ik vlug - het harink je op, maar hef bifi de laatste hap /schoot;er eéii gf aat ih /tón keek Even zaf ik te/kokhalzen, want ik durfde; geen échraapgeluid te ma ken; daar; een der solisten lief met haar lied^^bégonnen was> Paruékerig stond ik op van/mijn/plaats en wilde het' orgelaf vluchten, V^nt ik vóelde dat ik zó, zonder Hevig keeX- schrapen aan dëverrtiklringsdood (was prijsgegeven, maar riet luik, waar door wij óp hét órgèl geklom men :>war en, /was niet alleen -dicht, mëaf (een gedeeltevaii hef (koor storidÓt# by gebrek aaix ruimte,bóf :'ven/óp('- N(-/(/((/..- v/K^k - /ééns N hier, als de dood er mee gepioeid ;is(mag men >dé goede manieren aan zyn laars lappen! vind iken hoe vresely k ik hët ook vond de devote sfeer afschuwelijk/ te verstoren, toch liet ik midden in het zacht gezongen z enbescheiden begeleidelied eèn haftyerscheu- rendcrichchchchch öobr het kerk-/; gewelf snydéri/Even dacht ;ik dat v het Óplü chtihg'rir acht, maar; orimid- dellij k- begon di e; vervloekte gr a at weer te prikken en mij de adem af te snijden. Zolang iriógeHjk :yeiiette - ik( me, tegen eèn tweede barbaarse sciriraapivmÓar itet toëif hét lied^^^uit was ener een doodse stilte viel! want :by((eëri(x ec^f /kerk-cohc^t wordt; er niet gëldapf (zo ;U( weef f wón :de(zuórif tot zèlfbëhpud;:: (het weer glansrykvan^^be^mmef-li^ •nis( en/.tëntweedezmale; kraste(Óen(( hèvig;uitgertóteri/ chchch^ zichin de>zi'el eh der(aariwezï^h:/,-.(/: prize (dirigérit/( rol^ (#eih^ -.mét/: de./ógënf ënóhaélrtè'(zulke(yer-/( twyfèlöê gébarëh ^hij(zi^vIfotaal( *oyertpa2lhéh,(/yari/het::Órgól(wÜdeN i"werpen!/. Hét;:speët(mè/zéer((; maaf/( om'/::het./ leyen/ nóg(èyéri: (te( r ekkem( moest/ik^pèf /së/ hÖgmaafe|daf;^e?(( sëlijkè (gèlüid^tsteten;(riu(/rijdens-1; eeri'zacht vptóudiürii van hëfcbrgél/^ Tben/kreëg (ik(hët';gëhóétf/lücrit;om!i /te(:'SissèhN;dat/ik/variv'het(Órgël(aï^ wüde (ëri/ik/; wéés (/naar (f riét//(luily waarop dé;gfoep^zarig^sÓn/farigefv! /:ressen:óiridaah(;samen(;sirtioóide^;(;(;( (//Nóu;/;na/yëél--;géWuiói;;ëri:/e verahtwoordelijk (samenpersen der zangerslij ven góluirió(het ppen(te*kfijgeri.;Ha^ :daterid,(haïri(ik/mh^oprt:döpf/ótó^ a.èfetéfdëufhWeïSw&rii benedengekomehyoeldsik/opeéhs mits(meérWari-dei-grt^(''Daf altyd/zi eri;/'dacM^k(eh':^(girig(ge^ bpeid(stöan:luistëreh(riaar'-riet(kólM geride /riümmer;/^Het/klonk^laoii/riiëtl Wk mm mm :Sêi$Êm s mpmk (ÜpfM emm EARL DERR B1GGEBS ge isgehouden, medegedeeld, dat dë club in staat, is vpór het eerst na de oorlogy^eër een spprtgebeuren té ofganisèréh van/bijzondere bete kenis. Dit is vö of namely k te danken aan hei; yoortvRrexidé gémeentebè- stuur van: ZandvqÖrt; dat de thans in aanleg zijnde töerweg in de dui nen beschikbaar stelt voor het 'hou den van een internationale weg wedstrijd, de eerste, die in ons land zal worden, gehouden. Aangezien in* ons land geen ma teriaal aanwezig is dat geschikt is om in een wedstrijd als deze uit te komen, heeft de club zich, dank zij de bemiddeling van haar zusterver- eniging^e Engelse automobiel club, inverbinding kunnen stellen met de British Racing Drivers Club, die gaarne bereid washaar leden op te wekken aan deze internationale wegwedstrijd in. ons land'deel te nemen» Het resultaat van de bespreldS- geri is geweest, dat 7 Augustus op hët circuit van Zaridvoort, dat Önr geveer 4.5 km laiig is èn door een •prachtig deel van de Zandvoortsé duinen voert, eéh twintigtal /Engel se coureurs van naam zal uitkomen. Spreker .achtte' hetvan belang er vooral op té wijzen teneinde ieder misverstand weg te nemen; dat hierbij alleen sprake is van liet rij den mét speciale racewagens, die een speciale brandstof gebruiken.: zodat noch van materiaal- noch van bënzineverspilling 'sprake zal zijn. sprtet óoórganc; vinden,//(daarer dobrloperid vfel wérde-ëstrëdén.( De 60 km. wérden geréden ih een ttid van 1 uur 14 min. 20 'sec., wat een gemiddelde snelheid van ongeveer 45 km. betekent, Faanhof—Vinken wonnen als beste konoel deze wed strijd doch met hen moet de Haar lemmer Voortuijz in. één adem ee- hoemd worden. Hij verrichtte indi vidueel ongetwijfeld het zwaarsté werk daar zijn koooeteenoot orac- tigch niet op .toeren kon -komen. A OPEt/GLYM^iA Fa.lL SPOORMAKER 'mmm KmêAM mm '^S,, WM "'Hl wx#„ wmmM EÈN CHARLIE CHAti-MYSTERlE -Np.. 2 '-/*■::(/((v-V;/- (('Edeiv van de (Hrina -/Meek /óh Eden, staarde hog; ^itijdin de mist. Het was prettig <fié avond in Hawaii weeri' op 4e halen,(een ayon d> vol to- verkracht en geur van uithëemse bloesems, weer het luchthartig stoel dicht by /de schrijftafel. ,!De lachen te horen,- bét verre gemurmel ereplaats' voor jou. Altijd-' - van dé branding, de zachte tónen Glimlachend ging zij zitten. Eden dér muziék. - Vaag - herrinnerde; rit!:^®riv ^n^gewóró ^plaats achter de zich Sally's .blauwe ogen! /die stra- achter de coulissénrv stond pp het punt 'Het;//sein te; geven.: dat /het "scherm zakken kon hét drama van dëPhilUrhore paarleh was uit;: Hij was ih(zyn(ppst verdiept/toen enkele ogenblikken later z^n seëre- "taressë de' deur opende en aandien de: „Mevrouw. •Jordan.ó(;;:v (Eden stond op- Sally Jordah kwam ovér^het/ Chinese, tapijt naar: hem toe.. Vroluk eri levendig als altyd wat ted zij dapper gestreden*met de jaren; „Alec, mijn beste,oude vriendl" /v.-N/; Hy nam haar /beidetère/ handen in-deïijrie. Sally, ik ben zo blij jé te zieri> Hier." Hij trok een grote léren onlangs telefoneerde: .ik heb be sloten, de Phillimorepaarlen te verkopen."- Hij knikte. „En waarom ook niet?. Waar diénen ze eigenlijk voor?" „Neen, heen", wierp zij tegen. (Het Vis//volkomen waar ik héb er niets meer aan. Ik hecht sterk 'aan wat gepast is:—;endiepracli-: tigè 'paarlen: zyri voorjèügd /be stemd. Dat; is echter hietvde;fèd.eri, \yaarom ik' ze verkoop. Als rik kon, zou ik: zé houden. Maar dat kan ik niet Ik ;-- ik;bën blut, Alec?* '/•v/":;/( Hy/keek weer het: raam uit. v „Dét klinkt dwaas, nietwaar ging -rij voort. »A1(de schepen van PhilÜmoré dé ïanderyëri van Phillimófezijn. in rook'ppgè- gaan. Het ,^:ote hüis^öp het^strand tof vde nok vërhypótheekt.: Victor, en niet tegen lend haar; hem opzagen. Levendiger •rf- want hij wasriu bijna zestig, eri. zakenman ;-1- zeg hij weer de grote^ glaméndè/ paarlen óp haar; bórst, (waarin (het licht met en warme glpéd(weerkaatst /^yenl ;./;-• j' Ach hb* haalde dé schouders op. Dat alles was veertig jaar: gele den, en sedert was er veel gebeurd. Sally's huwelyk* rriet Fred Jordan, by vporbeelct,' en foen, énige jaren iater(dé geboorte van Victor, haar enig kind. Eden glimlachte. "Wat had 21 slechte raadgevers z gehad, toen zy die dwaze, lichtzinnige jongen zonoemde, i -/ -T: Hij ging aan zyri schrijftafel -zit-:' ten. Ongetwijfeld was weer een bui tensporigheid van Victor verant woordelijk voor,het toriéel, dat spoe- dig/hiér in: dit k'antoor zpu worden afgespeeld, overdacht hy^ Ja! natuur- schrijftafel in. Hij nam een vouw- zie jé; heeft een paar maalórigeluk- been op- ëri speëldé ér mee; voorkig gespeculeerd een evenwichtig (/man scheen hy slecht op zijn gemak, v,Hoe hóe lang ben je al in dë stad?" „Veertien (dagéri, geloof ik -- ja- Ma an dagwas hët veertien dagen." „Je hebt je belofte niet gehóuden,; Sally. Jé- hebt me-piets laten/: we- 'ten."/(':(:; '0:v;7(.(: (Maar ik heb het hier zo. gezellig", (protesteerde('zó/; Voctor is altö d 'zo aardig voor ;,^Achf" ja(— Victor: -( ik hoop, dat Hij het",goéd maakt.'/ Eden wendde zyri blik af en keek het raam(uit. ;J)ëriïrist b egint op te trekken, niet? ('t Wordt toch- nóg ëën mooievdag." „Beste Alee/' Zy schudde het hoofd. :,^et( dient (nergens toe erom heen te draaien. Daar heb ik nooit Ik begrijp het", zei: Eden :zöcht( „O; ik; weet waaraan jé (denkt. Alec.Victor is een sïechtë; (slechte jongen. (Dwaas (eh. zorgeloos' rèri eri (erger, rr '•sschierii (MaaiShij is al, wat ik he' aïti ds Frèd hé ëngëgaan is. En ik L yf- hem /trÖuw."^4(; „Jy;/(.zpu7' nietanders ((kunrieri", gliriilachte hij.„Neen, - ik dacht, ni ets ónaard igs oyer /Victor, Sélly; Ik hebzélf';ëerisoon/^ „Vergeef riet xrié", bei ze. Daar had ik eerder naar moeten (vragem Hóegaat hét--' Bob?" (v;-('/ (v „O, hij maakt het best, gelóóf /£k.* Hy komt misschien wel binnen voor je heen gaat (/'■—-(/.'als:, fcy rtóètallig .vroeg ontbéten(heeft."(/vë/N!/- - „Is hyby(jë;rii/de;4:aafc?,(((:';((/(;((7 Édenhaalde de (schoudersópi' Niet precies^Bob is drië( jaar gële- lyk» datwas hét Victor, verbórgenis mijn motto. Het is zoals Ik je in geloofd./ Kom tot de zaak dat den van (de .Universiteit gekomen. (Wordt vervolgd) mm Mm 1 5 f/llpf mw$,. a;®sp, Schulte vierde in ronde van België Donderdëg wérd om half zeven in de avond hét startschot voor de eerste etappe van (de 8ste (ronde van Luxemburg gegeven. Een half uur (vóór: het vertrek regendehet nog hevig.; maar toen de 52 renners vertrokken was hët^dröbg- Schüts (Zwitserland) reed dé afstand iri 1.31,44^ -ën werd gevolgd door FruythÖf (België)Brule (Frank rijk) ëriySchulte (Nederland) die 11 sec. later binnen (was. DeRuvter was de elfde; Een: grote groet) ren ners bezette ex aequo de" 12de plaats. EÖeronder waren de Nédër- landërs Pellenaers, Lambrichts. Janssen eri Vari Gelderexri Allen maakten (dezelfde Üid als Schulte. Rei Prinsenhof tot nieuwe eer ■xmmm De voétèëlwedstriid Öost--rZuid; die 12 Juni Öp het Vitesse-terrein te Arnhem plaate zöü'c hebben, is tot 26 Juril uitgesteld; v( ((/(/y// ÊM klooster met zijn afzon derlijke groepén van sëhahof wórdén - gèópriid. ÓPniè^élijk^i 'de/ èw-#^ -te- :ai^eidl:vait^yèlèriióm(hét jOrarij e(zij ri/i; ahr(:rirtioriaai|/ïric>m5n ïm&êmi ■■■■m-mmssrn //«eim mSL mS0rnm m» $MM&Ê0k "tMËSBÉÊm «a^sswas»# fetIM sm; -v Avondprogramma o' ■H- HILVERSUM,!: 19/00 .Artistieke ;staaU, kaart; 19,30 Cursus>19:45 Reg.uitz,'; 20.00 Nieuws; 20.05 vEén traditie her- leeft;20.15 En hu Oké; 21,30 Week-énd-- 'orkest; - 22.00Luisterspel; 22.30 Jan Cor- duwener23.00 ./Niéuws; 23.15—24.00 Dansmuziek. HH; V'/fe-V•-O/'V.H HILVERSUM; n19.00 Nieuws; >19.15 Metropölé ;HHorkest;7v; 19.45 :/';Kampvüreti./ 'langs de evenaar;20.00 Nieuws;20.Ö5r De: gewone man; 20.12 Grimitziek; 20 20 Lichtbaken; 20/507 Omróepotkestï/.21 j25;- •Feuilleton;;>:22.0Ö/::;Weekeiid-iserënade; 22.37 Orgelbespeling; v22.45 Liturgische vkalender; 23.00 Nieuws;, 23:15—24.00 Phifit.'. orkest. ?r .was ëeh matroos in de tropen. Die zei,,'t Duurt'niet lang hier, zal 'k hopen Dan ga Ik weer gauw, Met moeder'de vrouw, In' ons Mokutn een BOOT2 TIP kopend In'z. Hf; A.' M.' A'darn 'outv. 1 fl. TIP ZONDAG 6 JUNI HILVERSUM I: 8.00 Nieuws; 8.18 Sjmiph.orkest; 8.30 Platteland; .8.40 Bar carole; 9.07 Nieuws Olymp. spelen; 9.12 •Postduivenberichten; 9.15 Men vraagt; 9.45 Geest.leven; 10.00 Zondagshalfuur; 10.30 Kerkdienst; 11.45 Causerie dr.' An ne H. Nulder; 12 00 Antwoord m alle ,-ismen1215: Lond. Promenade orkest; 12.30 Zon dagsclub; r 12,40 Zangklasse; 13.00 Nieuws; .13.15 Les Gars de Paris; 13.50 De -Spoorwegen; spréken; 14,00 Cel lo; 14.05 Boekenhalfuur: 14i30 Concert U.S.O.15.45 Skyinasters; 16.40 Repor tage 17J)0 Gesprekken mét luisteraars; .17.20 Een "gedicht; 17.30 Avonturen i van Ome peesje; 17.50 .Korfballen; .18.15 Kwartet Jan Corduwèner; 18.30Reg; Uitz.; 19.00- Ra diolympus; 19;30Stradiva sextet; 20.00 Nietiws;. 20.15 Opera-con cert; .20.50 Villa Rose V; 21.20 Opera concert;22.00 Hallo U spréékt met;/ -22,15 Gr.pl22,25 Piano;23.00 - Nieuws; 23.15 Licht amusement.-'/v;- HILVERSUM U; 8,00- Nietiws, .water standen.; ,8.15 Werken van Corellléii Vivaldi; 8.30 Morgen wij ding;9.3Ö Nieuws waterstanden;; 9.45 Guitaar; .9.55 Inleiding Hoogmis; 10.00 Hoogmis; 11.30 K.R.O, /Trio; 12.00 Angelus; 12.03 Lied van Brahms; 12.15 Apologie;12.35 Lunchconcert; 12.55 Zonnèwffzer; 13:00 Nieuws;13.20 Lunchconcert; 13.40 Alt zen piano; 14.00 U.S.O.; z 14.30G Oosten- rtrksè me dèdingérs aan het: Intern. Mu- ziekconc. te Scheveningen;/ 15.30 Cau serie Voorz; K.V.P.15.40 Mu2. Tombo la; 16.10 Verslag voetbalwedstrijd EDO1- ;BVV; 16.25 TweedeVespers; 17.00 Cy- clüs Kerkcarrtates: 17130 ^Kerkdienst; ,19.00' Mijnwerkerskoor uit 'de Borinage; 19:15 Ds/.Straatsma; 19:30 Nieuws; 19,45 Fritz/ Kreislér; a.19.50 - In '7't^ Boeckhtiys; 20.05 De gewone man; 20,12 Ömipépka- merkoor; 21.25 Standbeeld van de gene- .raal-.ÏII: 22.02 Lichte klanken tilt Ame rika; 22.37 Actualiteiten; 22.45 .Avond gebed 23.00 Nieuws; 23.15 Radio symph. ork^sbf.- MAANDAG 7 JUNI HILVAsuM -I: 7.00 Nieuws;7.15 Ochtendgymn.7.30 Gram.muz.8.00 Nieuws; 8.15 Granuz.; 9.1^- Morgenwij ding; 9.3D Gr.pl.; 9.45 Arb.vit.; 10 30 Voor de vrouw; 10.35 B.B.C. Theatër- ork.11.00 a op - de Ditkif K; 11.15 Een luchtig liedje; 11.45 Voordracht; 12.00 Barttohen piahö;12.30:"Weer; 12.33 ln 't Spionnetje; 12:38 Gus.Deloof en zi.in orkest; .13.00 Nieuws; 13.15 Maria Za- mora en orkest; 13.45 Piérrè Palla; 14.00 Wat - gaat er om in de .wereld; -14.15- Twee piano's;15.00 Bonbonnièro; 16.00 Vraaggesprek over de bestrijding van klerenmotten; 16.15 Musicalender; 17.00 Rhythmische klanken; 17.30 Hoort zegt het voort; 17.4'5 Regi uitz,18.00 Nieuws7 18.15 Londen onder.de loupë 18.30 Reg./ HXLVERStTMH; ,7.00 i'Niéuws;7;15 Reveille; 7.45-Woord voor de dag; 8.00 Nieuws; .8.15/Te, Deum -Laiiöamus; 9.00 Lilli Kraus; 9.15 Ochtendbezoek;. 9.30 Waterstanden; 9.35 Vragen aan voorbij gangers; 10.05 Opgewekte morgenklan- kenL-10.30 Morgendienst; 11.00 Werken van Smetana; 11.15 Van oude en nieu we schrijvers; 11.35 Vioolree.; 12.00 Ge mengd omroepkoor;-12.30..Weer; 12.33 Sans Soüci; 13.00 Nieuws; 13.15 Mando- linata; 13.45 Paul Robëson;14.00 Radio uitz.7.4.35 The light, opera Company.; 15.00 Nos junglfc musica; 15.30 Pianoduo Droogleever-Münninghoff16.00 ""Bijbel lezing; 16.45 PhiIh. symph. ork.: 17.00 Kleuterklokje klingelt; 17.15 Hoborec; 17.45 Pop. orgelbespeling; 18.15 Sport; 18.30 Met band en plaat voor U paraat. De sportcommtssie van de Nederland se Wlelrea-Unie heeft besloten, dat de afstanden van de kampioenschappen Vvan Nederland op de weg, die Zondag 13 Juni op het parepurs te Valkenburg zullen worden verreden, zullen bedra gen; voor beroepsrijders en onafhanke- lijken 211,304/k.m. (22 ronden van 9.832 k.mén voor amateurs 154.312 k.m- <16 ronden van 9-832 k.m.) De amateurs zullen 3 minuten na deberoepsrijders starten Scheepvaart^ handel ën ïndiisfrïè. worden syr^olisch voorgèstzld door dé ïbëel~- dëngroep boven de hoofdingang van-het nieuwe gebouw bfih de^Robavi&^aan; dé Coohin'geL De ortfwefptt is de Rotterdamse beéldf^^ Advertentie 1M. Advertentie L M*. ft<sas» terug■Opï-de: NèdérJU^huirkt i D©//-;''óhV tryïo éëtjt>& zuinige. gebrulkawagen. Model 1948. Direct leverbaar PriU» 4175.^ - OFFICIAL:'DEALER j voor Rotterdam en Omgrevlnff Nw Binnenweg 446. Rotterdam mé*' r":/; ,";(;;:(:7/-/1,/v. Gisteren werd te Parijs hét Interna tionale Handbal Congres gehouden, waar vertegenwoordigers van Denemar ken, Noorwegen/ Finland, /Polen, Zwe den, Zwitserland, Nederland en Frank rijk aanwezig- waren: Spanje^ Portugal, Roemenië» Tsj echoslowaklj e, Luxem-. burg,/ België, Oostenryk, Hongarije en Ierland werden door het congresals leden aangenomenzódat Inu 17. landen lid van de Internationale Handhal Fev deratiè zijn. Het verzoek van Duitsland om-weer als lid aangenomen té worden werd met zes tegen nul/stemmen afgewezen; Deze 'aanvraag: zal weer in behandeling ge nomen wordem wanneer het vredesver-: drag /officieel getekend is. De neutrale landen, stemden niet mee. WW&Wi 1 Zaterdag' 5 Juril zal /het Prinsenhof/te-Delft; dat •'••gëdüreridë'':'véïë(3ar'eri(:dë verblijfplaats is geweest yan Willem (van Oranje, voor. het publiek worden opengesteld, na volledig te zijn gerestaureerd onder leiding van prof. N. Lansdorp,:'-" /.;-/•; .j./:/"/7:/^7:((- Er: isvele jarengestreden óm /het zoVer te: krijgeri^/De^ historische (ge-/:/ bóuwèh, die zoveel herinneririgen bevatten aan de vader des Vaderlands eri - waar Baïthasar Geraerds in 1584; de. dodfilöke schoten, lostéi werden in ;de laatste paar eeuwen schandelijk verwaarloosd ën; terecht heeft men gezegd dat er. „eeri vlek op pelft:(..rusttë% zolang; alles niet -in:;ordè/was./v;/:yy In 1938 wérd de stich- was riioeliyk vastte stel- intrek 4am( in1 dit oude ting „Het Prinsenhof" op- len oin'dat' er ^betrekkelijk klooster 4 weinig gegevens /warén te vinden. Door de yele vér- gericht; /die na herhaalde ac tie d e vo 1 d oen in g mocht Een andere i reden voor smaken dat prof. Lans- anderingen dieop onoór- dorpde-.:opdracht kreeg deëlkundige wijze en zori- >ië hetyerblttf te; Delft?was de veiligheid diè: deze tot hetmaken - van een ontwerp 'voor een' mu seum in het gebouwen complex. dat eertijds be ken d stond als' het Aga- tha-klooster en datgere construeerd engerestau - reerd moest worden -;in dè toestand waarin deze gebouwen; tijdens het verblijf vari Willem- de. Zwijger waren/geweest.' stad; bood. Het was èexi der eriigè piëteit zijn cterke vesting (/eh-, -(Den: aangebracht - door y de ja- Haag was eenopen (vlek. rèri. heen, ;was'uiterst .Ook de/Stateri; Géneraal; moeilijk te ontdekken tioe dë -toestand wasge weest ten" ty de /vari/ de Prins. Toch meent prof. Lansdorp daarin :.wël -.gë-/ slaa'gd 4©;; zliri;///;;;//>-7/;^ ((Aan' v deeisen ëëri(vol waardig museum: te bou wen kon /hijuiteraard De opdracht had een niet geheel voldoen; Het tweeslachtig karakter, n.l. -- was niet z te vermijden de restauratie van; het dat dë /*iri/het- muséum de Staten van* Hollarid en de Hollandse Rekenka- mer vergaderden lange tijd in DelftinS'dé'(z.g»;' Spinkamer. Frederik Hen- drik; vwerd erop 29 - Jan( 1584 géborén^;: c7 Op 5 v Juni /zal/ de /histo- rischë tentoonstelling, 4ér( herdenkingfvan de Vrede '7 van Münster. in(het Prin- tentoon te stelleri:lschil-wSSÏ411i^curipsa :.a» „epen/. van d erjjen - niet ('dat^--: licht^? af S?TI' schilderij en en/ ruimten enerzijds eriliet krij gen( dat. ze in 7 eèn ontwerpen ^n^ ;een;: mUr7/ modérn,/"riieuw (gebouwdl''/vSfuST^(?2^«v^2^^9^ eeum, waarbijde ruimten museum -2ouden> öxitvan- (Zweden zin onderling in open verbin ding:/- m oesteri /staan óm sen goede- circulatie - van het bezoek te kunnen Verkrijgen. andërriJds. Bovendien( moest het complex worden voorzien yan -frioderne - installaties, zoals centraleverwar ming,;. electrischv? v licht, ïpxenkëlinrichting (enzL;;.// //Één,// juiste(^ccmstrucüe ontvan - bruiklèên (zb A; «uitvangen;: de//^Tachtigjarige^Oorloz /het^^publlek ,(eeni treft;^ Jmenm^zekerv/Ln^ Prinsenhofaam ;:v°udH waarmede WRlem/ Zurijger.o^higd4;lêv/;m ^00n7 («^^d'2yn:hét(resuïtaat al 1(te^^/van;de/moeizame .•tfr^/^gS&gSS wj Ié» is /Uitz.>:'77;i -'/VA-/••/'•/•••77 rs-ms. u.«V u*sV- uiu&eura rinriimenten7 - - - iéssaKsfeö^ v /-• y-mp ïr-vpSa 'hï-ttt&r feS* <V.>' :r*,^ '.r •fiVA4- -JSVMi «wivA -avV; rv.>? Witt tAO ^'Wl'L" •w "VP" IS'iHt"* wz* 3W8S5Ö** v**. >M. v/ '•■irafrtt *43$t ■Zèïtt' •Try v. -» Advertentie, i. M* - - "ÏSVWv 'VÏ'* ïf - M'\y/rlC\ >v w: "/WA L. yy». '>V* tóf? f 4 r.v ;i.v «v- Zv.' - - y v.\ .-ti' '-4: til .v - ij ^#>13 f"." *'—*'!v>rr li*." *«Tj'. V '.'J' yy/'J "i'ififjvi v s-Fi4Arvi»Vt - J'; »v,*c.+ SS! •Jjnrtjr •fit V"/ jr. iW j 'A, V*>'<"V'.' .-I .v I' Mi-: •.t« *;r- rV "V ->V3r"J-"T 1 vA P*- ->Cv '.r:*2,V Vei»1/."": k? >tiv c»* "m!>\~i- •.*■*-••- ^4"-. 'VJ}* -?i '1- •f -. vtiV. f:»;« zien i' i a Karë 1 Doormail van binnen Janmaatecht Hollands schip van j 4.j* 4 1 j- - pi 0 héö€n .1- p, v, Rodenburg d^Mamploen Nederland r - 1 rs r DE ''RADIO - PROGRAMMA i r i ;%jr. ,s t - 1 DrOiikén éhaüffërtrildt 1 V J .r 1 1 - fóorgevelpari Niemand gewond m. 'v 1 Eiigelse cpurturs r w* i 4 4 v tr w (F*. '1/ m 1. m, *J J j i i V' 'i 1 -* 1 .-* .-* '>vf wêmm ms&m m 4. 'i •j'.'A.y. ■j. .4 I 4 A4»r% -,1 ln. W',V „VLEK .'V -.'J DELFT' UITGEWIST •*i». S PAPÉGiiflï j i r'.'. mm. .V t a r k t A j I a. a é- -w 4- —r -T r~ *i?. Kt, U+.t 'VA

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 3