8 i Pensioenregeling door Tele leden der Kamer onbevredigend geacht liaHtH0nt7a"3 Benesj heeft het - opgegeven; Bonnema resteerden slechts zeven centen Fraiis M accoord met voorgesteld beleid Werd gemis aan anker drie zeilers noodlottig? Staak Vrijdag het vuren Wï 1 Motie-Van Sleen op k omstter verbetering van positie:., vooriopig-gepensipnheerden; Verhoog maximum eigen pensioen Amerika zet handel op Sovjet-Unie niet slop Tal van goedgelovige zakenlieden werden gedupeerd Ruzie om zender te Berlijn Zware Arnhem Iteeils vijf deden' geborgen Schipper Foppen over zijn droeve vondst op IJselmeer X' B.M. te rank voor Naar zeevaartaccoord Nederland-Republiek binnenzee? Bemadotte stelt voor; POLEN WIL WEL HULP VAN V.S. Campagne voor handel met West-Europa Gottwald opvolger vau Renesj? Vragen over SchrciedefA Weerbericht Am rt srdamsch» Bcmfc Diverse 'stemm enI Dinsdag Is de>Tweède Kamer be gonnen met de behandeling van X';'. twee webontwerpen: verband hou- óeade jmêt/ dn- pensioenwetten, eéniiot. nadere yait»teJUng'ivM:.<le regeling? r. op bet gebied van pec- frioenon, «welko gedurende do Vijan delijke b ezé t Uiig zUn*tiltg'eva»rdlgd, wmedev^rf^ng CT^aanyalllng van enkele artlkele» van de pensioenwet 1922 ©n daarmee" samenhangende wetten ©ndm' ander^Jtot^wQilglng: van de. pensioenwet: voor de'spoor- - wêgatnbtènaren 1925. -} r 'De In 'hèt' eerste ontwerp "voorge- stelde wijzigingenbeogen de!öp. bet eebiedvandepenslpenen'bil bezet- Bugs maatregelen ingevoerde yoc r*. èchriften om -ts- zétten, in formeel récht,. T^tinitzohderingr van ,dra gfelingen/welke.:, kengeLyki berioe Ia: waren' als" bevoorrechting, vanper- Bortèü van - een bepaalde politieke richting of van' personen, werkzaam - /in!' bepaalde de bezetter dienende functies en derhalve /geacht.women. minnieT! van kracht 1 tef zph geweest en}; vervolgens wijzigingen,cdie.. vde. regering met;het oog: op de; felte- IÖke omstandigheden wenséRjk acht. Het.twee^: ontwerp' beoogt-lp; de pensioenwet .voor 'Je. spqórwegamb- ienarenl925 overeenkomstigewtl- 'zigingen aan te brengen. v-De.heer BeerrdnkVCC.H.) bepleit" te1; .Invoering- - van"a zusterpensioen. V/at de' verhoging i der penslóen- maxima. betréftrwil,dé regering lilet yfirdèri gaan dan"lf4500; gpr. -wilde 'echter;.het maxiina^van. elgen!-pen- al oen brengen o p5000. - Ond erwy- zera: zou h(f In'de gelegenheid willen; «tellen op VBO-Jarige leeftijd meL pensioen, te. gaan. Laat ^onderwijs meespreken De heer Dassen (K.V.P.) bepleitte een meer bevredigende regeling van dé Invaliditeits-pensloenen. In de commissie, welke de. pensioenwet in baar geheel .zal gaan herzien, wilde rdeze afgevaardigde ook een verte genwoordiger van de centrale on derwijzers organisatie opgenomen zfen. Verbeteringvan het invalidi- teitspensioen en- vervroegd ouder domspensioen vond. spr. van urgent belang, Het minimum van bet inva- lidlteifspensJó. -.wilde hij verhogen van 30 *op: 40 9é, ;in: ieder gev^i voor de'- gehuwde junbtenaren. r Hft-be-- treurde het, "dat dèThinteter niet is ingegaan op do aandrang Voor de berekening vën het weduwenpen- sioen als basis te nefnen: 50%' van de pensioengrondslag. Hh vroeg als nog in overwegingte nenien een verhoging- van het 'maximum van eigen, pensioen van 4500 tot 5000. Dienstjaren/. doorgebracht op een wedde minder dan f 400 door hen," die op 1 Maart 1942 al ambte naar waren in de zin der pensioen wet, moeten z.i voor pensioen. in: aanmerking kunnen worden geno men. Dit is van belang o-a. voor vo lontairs ter secretarie en kwekelin- gen. .•-.}• - -. De heer Van Slecn (Arb.) was van oordeel, dat de door deze wet beoogde verbeteringen niet beant woorden aan de eisen der huidige omstandigheden. Door. deze wet wordt nog- geen bevredigende toe stand geschapen. Z.i. schiet de "Pen sioenwet op een achttal punten te kort. Spr somde nog een aantal vèrlaneens ou. welke reeds in het voorlopig verslag.tot, uiting zijn ge komen. Hij vroeg verhoging vac.de, maxima 'van 'weduwen- en. gezlns- pensioen.'Naai.ztiaJnening moet de maxintum 'grondslag-fvan het. eigen pensioen 5000 z'-'n. Deze afgevaardigde kondigde tenslotte een motie aan, zich dit-' sprekende voor een verbetering van de positie der voorlopig gepengion- neerden. v Onleesbaarheid De heer Stapelkamp (A.R.) be toogde'oa-, dat vele ambtenaren het slachtoffer ztfn geworden/van de onleesbaarheid .der pensioenwet. Hy vroeg .nadere /overweging van 'rèrbégtóg- v&nrhet- gézins- en invali diteitspensioen"' en hoopte copeen. spoedige.algeliele herziening.vanjde pensioenwet. Mevr.Fortanierr—De Wit. (VVD) wilde in: 'de commissie tot "herzie ning-van dé 'pensioenwet ook- de al gemene Nederlandse ondèrw^jzerar federatie vertégenwoórdlgd rier. .Zn pleitte;^ voor Verhoging van het mi- nim'nna ,.f-,vah'..; het C/invabditritspOT-; 6loèn.:iHctCzusterpenBioeii>moetbij d e algehe lé herziening' der p ensloen- wet overwogenwordenii' Spr.- i" ver- klaardecztch" yoór pensionnertiig vah onderwyzers. op 60-jarige leef tijd ehlvaii onderwijzeressen op 65- jarige leeftijd. i De heer Smeenk A-R.) - toonde zich bezorgd, omdat de pensioen-, fonflsen '-er niet rooskleurig voor- staan- Met hetfoog- op 'déze moei-; IÜké fthanciëlépositie drong 2$ op matiging aan. Br zijn desiderata, welke bif detoegezegdealgehele -herzieningonderdejogéh kunnen worden geziendeze herziening mag ai. -niet; te lang uitblijven. Verho- ging Tan hét maximum voor eigen 'pensioenAtdt tjc 5000is z.i.wél;- te .verahtwoordém Oök het weduwen- ,'ens gezinspensioen behoren in ever-, band daarmede verhoging te onder- :gaan.-»,'-';^ Doheer Koenen (C.P.N.)' wilde wetend wannéérdégommls,sie.'; tot algehele'herziexjlng'der. pensioenwet- ingesteld 2al - .woirden. v Verhoging1; Tan vhet - eigen-; pénsióén tot 600fj: achtte", hij ;redelgk:(en: verdedigbaar.} Tenslotte; vroeg hjf hoe,-het staat met bet premievrjj pensioen. t ■- Mejuffrouw Téndéloo' (Arb.) vond (Vripp,;:. hoog. Zy had bezwéar tegen de gedwongen}premiebetaling voor we-. duwen-"eh wezeapemsloen door amb. tenaressen/- in- welk verband pleitte 'Tobr- zusteipensioen. ?H.L .moét -voor-'-- een geschelden echtge- notedelegatie vancpensioen moge* •iyk' gemaakt- worden; - y- jDei hèeé; Van Dis (S.G.). wenste 'spoédige^instelling der" commissie voor algehele herzieningder.pen sioenwet, Hij Verklaarde zich voor- standèr - van - premlevrö gsensioem Hej: -.pensioen moet z.i. inz övérèèn- stemining 'zyn met delevensstan daard. - -/ - D©: minister vahbinnenlandse, za- kenj de heer "Witteman," hééft daar- nameenbegin, gemaakt meti de be- antwoordingJ van' de.'sprekers,' - 'Hjj .zet zgn-rede "vandaag; voort De Verenigde Statenhebben' be- slotén niet'oyer te gaan tót het; lég gen, van een algeheel embargoop verscheping van industriële} goede-; ren naar. de/Sowjet-Dn^-en',ande- ren Oost-Èiiropese laaflèh en vér- klaren, dat men; Van. ;i»la»'}j!s .de handel .met die gebieden vóórt te zetten op een .strikte „quid pro quow-basis. Charles SawyezV;de Amerikaanse immstervanv'handelih'eeft'hiervan op eeiv persconferentie, mededeling gedaan.„Wijhebbenvóprdéèl; -~van de .haridei; rnet; die;:gebiedeh", aldus voegde hij er}3.an".toé '.Sawyer- .zeide: herdér,} dat"de handel, tussenOost>-Eüro.pa jenV :de Verenigd Stat en end erest van de wereld. Tan. essentieel1 belang. Yas Vcbr;jhet;WBréldhersteI. j.-\' Zeven centen had Bonuema nog op zak van de. duizenden, guldens die hij in. de afgelopen rpaar>d^n bij.elkaar-heeft weten tè'. zwendelen, toen - hij Maan- dagavond .wérd gearresteerd in een cabaret^ aan het Rem- brandiplefn'ie Amsterdam. Mét; zeven centen doe je niét veel. Bonnema was dan ook op het ogenblik van zijn arrestitle doende*de géraut van het ca baret ervan te overtuigen, dat hij, ditmaal gaf hU zich uit voor consul- van de Verenigde Sta- 'ten, tot zijn. spijt-genoodzaakt was met een chèque te beta len. En deze chèque bleek (na tuurlijk) vals te zijn. Bdnnema, een eenentwintigjarige,; die de indruk maakte Sp jaar oud te zijn,' is van huis uit boekhouder. Hij heeft zyn oude vak ook bij zijn avontuurlijke loopbaan .piet. v®r" zaakt, zodat de politie' bij foume- ring een nauwgezette boekhouding op hem vond van dc ondernemin gen en personen, die hij dupeerde. Bonnema, dié de moderne, talen zeer goed} beheerst, opende,blij kens; zijn boekhouding, zijn serle oplichterij en met - "de*benadeling yan^een - rriiddenstandsbarik. ;;Hier incasseerde -;hÖ ;}PP. Tertoon van. het visitekaartjeTaneen rekenïng- hoüder in Arnhemwaar hij Arpe^ gër had gewerkt, drié hónderd-gul dén. Dè'volgende'-dag"; kroop, hij in de huid van een zekere van Hul zen cn ook op deze naam kreeg hij geld los, ditmaal vijfhonderd gul den. Eind Mei probeerde hij zijn geluk bij Amsterdamse juweliers en'bij twee had hij succes. Bij .de eerste ontvreemdde hij "n armband Na de Lopdense conferentie D© Franje regering heeft Dins dag haar. goedkeuring gehecht aan de. zésmngendhedenovereenkomst over-Duitsland.-De aanbevelingen der Dondense conferentiezullen Vrijdag en. Zaterdag het onderwerp zUn van debatteu Jn de Nationale Vergadering. De oppositie tegen Bidault schijnt wat te zijn geluwd en er bestaat dus'kans, dat de re gering; een stennnlng ln.de Assem- blée zal voverleven.-Uiterst links en uiterst -rechts.biyven evenwel hun fel verzrt handhaven. -;\-;Het '.voornaamste'"-, nieuws"uit Duitsland-na h'et^bekehd^',worden: dér;Dbhdéhse?aahbevelihgén- is eed bericht; ;dat maarschalk Sokolofski, de Bussisphe militaire-."gouverneur, de -geallieerde bestuursraad bijeen m zaI ';roepen om de uitslagen mee te delen' van hét referendum óver de eenheid van Duitsland,'da't-13 Juni beëindigd?zal -zijn." Yin Berlijn "'durèn de „speldeprik- ken" voort. Thans hebben' de Brit- ten-de Russen-verzocht; het radio station Berlijn/ dat_ in 'dé Britse zone staat, maar al twee jaar-door de Russen'wordt gebruikt, te antr. spoed aan, daar zij zelf bet station in gebruik wfllei nenien. Meer critiek Een officiële woordvoerder van het Britse militaire bestuur heeft Dinsdag dé Russen beschuldigd van pogingen oni'het democratisch-.be stuur in-hun. sector .vaii Berlijn te liquideren' en '„de - Sovjët-levens- wijs" aan de inwoners op té leg gen.' De werkelijke bedoeling van generaal Kotikofk decreet; waarbij maatregelen ter verbetering, van de. algemene levensomstandigheden van de"arbeiders werden veror dend, begon volgens de woordvoer der duidelijk te worden in de dóór de Sowjets gecontroleerde pers. „Het onmiddellijke doel is pro paganda. ómfde}SowjetTautó.ritéïtén ih;.staat;te-stellen }het doen voor-; komen, 1 dat"velemaatregelen- fdie door tde andere v geallieerdem -. ter sprake'.zijn.gebracht.-of door/het stadsb'estüur-izyn^voorgëstéld.'van hen afkomstig zijn," aldus de bestdWsrMd;!;maar}dé;}iS,a^ë Rrood komt lónnenkort vrij in België «v Ovcriêrikele maanden- zal ln Eel- gië,- wannéér; dé; gihisti'gë; oógstypor-;- uitrichten1: jtwerRèlfltoeiaY^ordcn,^ :hët;broód bopvry "komén;- hëéfbipré-^. moo\v. voor' zeshonderd; gukten-venébij ':de ■tweede feenl van,"f .".Y.Y'-V Een^derde/ jdweliérVVdïè^zo'" ver- stahdigwas - hem: niet, al}eên tinvdo winlcel' té platen' bespkarde zich hiennëde ~eééi}stxóp;;T^ hoh'dërd}guldëm'LBóbheina-'had':b d eze zakenmanóe;;bmtiMteif/}zich uit té gëven/voór "directeur. ;Tan. Bonnema's hóestslroópfabriek; Om zijn1betrouwbaarheid Ite .bevestiger zegde, hij het; dochteriyé Tan de - ju- wehêrrenkele'-kilö's^borstballëtjes toe." t •■■Bij een der juweliers v vèr- /kochtvhijéén gouden ring; Nar derhand bleek, ^dat, deze tóe-;'. behoorde aan een Amsterdams .meisje meé wle hij 'jzich inmid- d elshad TërlóófdDe ring had ,hij.. het-;} meisje afhandig ge- maakt onder de bewering; dat hij deze nodig had om de maat voor een nieuwe, mooiere ring te nemen. -'*-•*/ Jïf-"' i t .B.;-die ook buiten Amsterdam opereerde, meende een oplichter in 'grote stijT' té kunnen wordenj tcen hy, i- op ;totJ; d usver - on opgehelderde wijze'een boekje blanco 'reische ques in: handen kreeg. Daaraan zal hij echter rn- de cel, .ivaar. hij .-vóór enige tijd gastvrijheid zal mogen genieten, - weinig behoefte, hebben-. Dinsdagmorgenomstr«iks 12 uuf -hééft bet voorzejiSIs: sanatorium aan <2® Koningsweg -1®} Ainiern eéni hevige ontploffing: voorgedaan bfór-.het',"de-; monteren - van - üttKBlilë.Totdos- verre 7jje vijf doden en-ondén. 'Deze bunieer ligt .Tlak hlJ hetToór- malij vliegveld Deelen en werd in de oorlog idooriMé fDultier»'. aaage-, Nader vernemen r.wtj, ,dat een ploeg.'Van dertiénman vaJi"detmijo- opruimings-'en-.bcrgingsdienst Dins- daghiórgen.werkzakm;Awas-'^;'i^ bunker èah }dë"KoüMg^egv.-Welkë: eens 'ihet^hOOTdk^a^Tfeis^weesT van^dë-Liiftwaffö/ycör.vWest-Euro- pa. Acht'-maiiïvM^ze.grdejJ waren} in een -vertrek op,.een der verdie pingen. }.beziRfrnet:het-reimgen;van- raunitié,} terwijl" enjgro ep van- vtj f' man}:; bezig vwasmet eén vlieg tuig- .Men schtfntj "ideze -Ahpm,:-" naar -buiten: të- beboen^geslèeptiehigëtracht^e-'iieb- monterOT.^.Vf-''Si'/.l öntetrepi^-iriva^^oor twaalf 'hoordé men T-'eeii,; ontzettende s 1 Lëvén '*A munitiéreimgers Azneldeii-'l tde," A doch: vaiijdé grbépvahTöf'-tp'aa' i. :bleck::niemand.: de::expiotatie te hébben, overleefd: - A ■-/ t '•Dién sten 'Avbor/Aeerste-huIpverle - niGg-^'watehv^qcdi^vfter-iplaatse,' dóch konden.^TiietS';rneër uitrichten; Ooklde -bUTgeiiLeester: enhetpar- kètv; brachtenr®epn}fibezoëk. ;aande- plaats vahl?;deL ramp, De explosie .werd'niet ïdocr.hrandjrévólgd;. lY!Uit^étSëe*^';Tnder»ék - isi'-ko- men vast te: staan,}dat. mén}de ónt- steki hg }u'iÊ)^ë;rrI5pO.;}kiIogram we- 'Eéhde}?bomATCëdS::'::had;- vverwij derd: toeiiKet^rojëcüëllbhlpló Men Termoëdtfj; dat' ,bpm'}èën tweede ontstekingMiad^ De'Tiiannen van Öe myhopriiimih'gs^Yéh} bergingsdienst wisten'/diTv^ars^iijhiy'k. niet.- daar het :- eën':^TóÓ^:R'eh};('bncekeiidtype; •boni:betrof;'r - Dehamen'v as d evij fpers oheh, die Dinsdagmorgende ontplof-; fing 'te. Arnhem om het leven; zijn gekonien zijh; thans-bekend. Sri: Ar} DeslachtoHers zij n riA;van. B al- kóm. té Nijmegen,' 43 i jaar, vader, van >6 kindei^VA J. reckéfs, Til- burg/ 54 j aar,"Aiaat vrouwmet'1 kind achter ;}JAGóuw/^èlp, 35, j aar.; "ongehxiwd an Bc^/Vtight39: jr^wasIgehiiwd.'ëhiha^S.kinderen; "Ih'. I^enderS'^UNijmegen was}47 jaar. ;Obk' Hijl-was';gehuwd 'en .va-; der.yan éjlandó'qp.-} Hele familie ingerekend wecP11! diefstal Dé ?pó litiê'/^ -'tfss'i-liéeft Set' echtri paar .:yi/mét; ftwee /dochtersgear-; léstéerd; verdacht .van diefstal vah een bdangrijk bedrag van geld. Voorts werden ïgearrestéérddè ge} broeders B. broers vah de aange houden: vrouw V. Dinsdag werd jn .dit-verband heg. een arrestatie verricht; pitgor* RT. Do NTéuwo Pani 39M44 EonkleriAm«e7d£C Hoofdreflcreteun 0^Maaam^k^. i Y+Y'A >v/i 'i-Al idiridrviii. 'HET ONGELUKSVAARTUIG rin- de jachthaven te HardeTVoijk. Znt 'de Jan imi Gent- staat sèhlpper Toppen,, die me/- sfén mèseTsvaaTtuig het geponken, schtpV vonddAany-dex.ioaU i» uniform- de havenmeester t'dn 'Harderwijk De „Jan v. Gent"-tragedie Tussen. Nederland }en d.e He pu bliek zal de vólgehde week een zee* verkeersovereenkomstworden on- dertekend. die wellicht een maand n ad i en zal word en geVol gd.dooreen dergelijke - overeenkomst-' vrinzaké; luchtverkeer.; In de zcevaartover- eenkomsrtzou worden bepaald,, dat republikeinse schenen vni' mogen varen, tussen republikeinse havens on hetzelfde eiland. Ook mpg.de Republiek bevoDöngsproducten ex- pórteren. mits de schepen waarmee dit geschiedt; eerst Nederlandse ha vensaandoen. Schenen, onder Ne derlandse viae zouden in- republi keinse havens mogen komen.- Tussen Nederland en Canada ls een luchtvaartaccoord gesloten volgen? bet- welk- beide Janden, het Techt krijgen Juchtdiensten op elkaer:-grondgebied te Kindje geslikt Dinsdagmiddag raakte, "het? drie- jarig, zoontje ivaq, de familie D. -té Gorinchém spelenderwijs niet zün hoofdjein een afvoerput'; Hoéwél} allég. ih'ihetwerk gesteld 'Werd om de levensgeesten op - te wekken kon de inmiddels ontboden geneesheer slechts de dood .constateren. Bij- haar bezoek nan de Betuwe hee/t /de} directie, 'der' Nederlandse Spoorwegen aan H.M." de Koningin 'te Ke ster en eennieuwe koninklijke trein aangeboden. Onze foto toont •het-interieur van de salon - (Van; onze: spéciale!-Tersléggeyer) Het tragische}, ongeluk,dat drie jeugdige}zeilers uit Baant Zondag ,op-hét Ussebneer met. hun zeilboot de ,iJan van' Gent"} overkwam en} waardoor ver-} moédeRjk drié mensenlevens te betreuren zün/heêft,In het hele land grote - bèfoerin g;gewek t. Wij zochten visser}Foppen, die half gezonkenboot nahU Harderwijk' op; Bet- IJsselmeer aantrof/ in zijn woning aan de Havendam op. -t/r,-. ,i Het was heniv zo vértelde': hij. ge'- heel onbekend dat ;men altwee nachten en een .dag toekende v^as. naar eenbootje. DiELSdagmorgien tegen, half négen hij/had- mét zyn twee'zoons 'juist eeü,;bakkie gedaan istdhd hij* riistig- aan 't: roerdé ze af .te .speuren," 2oals" zijn - 'gewoonte is. .-.Toen viel op g g00q- meter i aan 'stuurboord. *"zyn-oog}ÓRiéenyscheef uit. het-wateropkomend;-, mastje. Omda,tidë'Schüit' toch" op;! de.'.motóri ./daarheen: ;kpêrs/en vaartu ig enkel e} ceOtiih eters I bcn'ën hetkatoë/watériü^ ser zal eenonbehëércle }ivb o otzo thaarv in: zee laten Üryvên en r'jdüs: maakte hy aanstalten om" het ibóot- je op sleep te nernueh/ doch daar voor was nodigomhet-eerst wat iiit te -hozen. :Met- behulp varr -de jongens, vlotte dit werk wel; dó cb toen ze ongevéer op .de helft:waren stietten ze op iets; dat op een kussen geleek,: hetgeen even - later bleek; een lichaam te zljn.s: L" Het vreemde; was/dat een lange zwachtel om, een der Jjenën beves tigd was, hoewél er geen wonden 'te:zien waren en dat het: andere eind van die z wachtel "aan}de rand; van dc boot gebondeir was op-yak- kündige wijze, hameiök één röndé slag en halve steek,: zoals! elke vis ser dat-doet. ToenVoldoende water gehoosd was, waarfiü nog ee^arinband met inscriptie,- werd opgehaald eneen gymnastiekschoen, - werd de f boot langszij genomen:Jiaar fdél: wijkcr 'haven,- alwaaronmiddellijk aangifte werd gedaan. Bij onderzoek: bleek; het -'ge//V laat van de man die: iii'dé boot:. .'.- lag zwaar gehavend, zo zwaar A :J:-! dat ;onze zegsman .sterk in de pvertüiging is.'dat jilj niet ver-,' dronken is, doch/door. een klap .-,/vah de va ben dn,mast of.} giek/': }'--biütèn.; béwüsmjn ris/geraakt,}} ahdersArhad - hijniet zo: rustig. voorover xp de boot kunnen liggen. -•>: Bïijft de: vraag/;water met de beide méisjesris gebeurd; deze moe- .ten; nadat er iets -was.geschied, da bobt-j verlatenhébben./De' boot is niet} omgeslagen-}(anders lag de man -er niet In) en obk niet gezon ken. Waren ze'm öe}bbot gebleven, dan. zouden, zé/menselijkerwijs ge> sproken, gered zijn. - ;,-}}}:' -v}vDoodsangst: /jMa'ar-/ schipper Foppen kan.jhet richr/y hwwl ;goed;: .>rindenkén;}.:Vdat; iemand':dié bij'< ónstuimi'g weer/de boot-'zichal}hpger/ziet':yullén;-;met water"; en-; al zoJdejïdood+ Toor; ogén ziet^.in fwanhpóp-over- bóbrd-spr ingt .dë.yerte ;zichtbarë"kust tè/bereik en! ;ser werd a angétroffën,- r ontbrékên enige" planken,yérmóëdélijk /groot genoeg om ;er op!té kunnen'dtijvën.': Hebben de meisjes daarvan gebruik gemaakt? Hët antwoord' -.-opri de vraag, wié/de,-zy^achtel aan :dé; .b'bordrand héeft>geknocpt eri óf dé. j ohgeman reeds'o^erleden/xV^-to.en} de; meisjesdé"boot - vérlietehi'! .zal wel altijd verborgen blijvend^ Dit;is het sombere relaas del schipper. Er zün tegenwoordig zoyèel}wet-, ten. zegt hU nog, maar waarom, be staat er geeri/wét die! hét .yerbiedt .om} metdergel i)ke rank evaartüt/: 'gen het IJsselmeer op te- gaan.:.En wat nog het ergste is, zegt de schip- pér.- de mensen hadden-niet©enk een anker aanboord, Want.nierJict kopje' op het zeetje^ zoals Vde'. Tis- sers het uitdrukken, had hun niet veel kunnen gebeuren. avond te Cairo-deJoden .cn- A»-; biér*n',vooi^éstéld,'>JiéÉ ^.vurMaY Ip Ralestina "met" ingang van/ Ynjdag, vóórdè tijd vah vier weken-te swé/S 'kéni'^éi'. bemlddela^.}-y03at}de;}TOrv Mi penócht Woensdagmiddag te} ^antwooraep^ Indien de voorwaarden worden aanvaard, zullen heide parto^ nog/ ,- h'edénavond'.- een definitleye 'Iwm-}' tiging ontvangen. Wanneer de yuor- stellen daarentegen zouden wornen verworpen' of /alechfe voorwaarde- lijk- zondeu: wordenJaanvaard, T zal jBeriiadottë ge en; verder - overlég plegen,' ■- doch aan .de Yeillgheids^ -/ - raad rippori ctthrengen. Dé yelllgê:}^ heidsraad, zou dan}verder moeten. Voorts heeft Bernadótté vferJga- dén, namelijk Amérika»- BTankrhk, Belgie}: én Zweden, -.yérzoch^.- rnm- taira waanicmera naELr'Palestina- z^emv Naar wórdt^^éld/jmn/a^p;;: :Arherikaanae officieren. onmiQueliqK. 'y},' na ontvangst, van dit'vérzoek .naar-}r Pales tinó^vértookkéni/Bwltiekê.-'^és-y-A. kuhdigen Vzynvanmening.:datiiët}ri?;} "Rusland geheel vrii- staat. ook,;zyn s waarnemers naar het/Heilige ,1^0!- .té -'zènden.'/aóngerien/^Kusland/V-de/^ ni ëuwé'staat-Israer-lreëft .erfomdl'^/.;/} düa 'militaire! :attaché's» kanSbeno^:/;}- mec zodra gezantscbappen zyn;Jmt>r In 'riin nata 'stelt graafBernaaottft.--v voor, dat hij naar eigan- goeddun- ken zal* handelen blij de -beoordeL.* line' of 'er by.:ddflmtnig^t^góy«él-s.^ weerbaremannén-.zijn/rdat éen-der -;/A pardjen daaruit voordwd'.?ztmAkun-A.. heb/trékken!' Inmiddels duurt <de }cOrlog in .het ëilige Land, onverminderd'/voort., s Alle J oodsèheiligdommen', in z Jerut 1V/ maaktslechts de}-Klaagmuur,-7 die*-.- in "het Arabisch" gedeeltevSvan .do-. - nog eenl'/JopdséilÖw^érgranaat de koepel van het .Heilige -Graffia} j/l de oude Stad - Jeruzalem;1 .Dit^/de-A// der de'keer/ dat'een mortiergranaat op-."dè^J;}'kerk/}-i8vtereéqtg^omen/A-v;): :Geén:;van /de- -drle/,heèft-éfthtefcj«rificy stige schade aangexjcl^ Y Op db confarena«*:Van: Jinkte War?ciiaU'V.'örd+:,rgehouden,'.:.hMit A A/0 .Naar^ln' betrouwbMö kringen tó' 'Praag-wordt Gottwald; de commnnlstiBche pré mier van TsjechosloWkyë/ dr; Eik vard Benesj als/president opvolgen.' rin 'HAAL NU'REEDS UW KOLEN IN HUIS! De vakgroep /detailhandel brandstoffen.heeftChétministerip van economische zaken}: bericht', Üëf er moëilijkhedén zullen./, ontstaan by//de huisbrandvoorziening,als? bet publiek niét iéts" méér mee-; werkt/-Dehtfafdzaak is, zülks^.met} het oog op vervoersmoeiiykhedén; dat}men dipj;spoedig mojgeiijfc-: de: "bran dstoffeh! waarop Vmen recht heéftZ/afnéemt.: Slechts' .daniS;}èr' weer plabts voor de .aangevoerde en nog- aan te yoèren branastof. •audêréAandci^dié^jie^aait 'h^ - Marshall-plan /öëélSexnfcnA;.gaariia ri - "Amerikaanse'hulpp:.,zouden 7aan-/ vaarden/mits - de zé/gebaseerdwas op de i.economischëiten 'niet op-po-,-, litïeke 'behoeften5/ :dér:'--begunstigde landen ;hnts''dezedoon}de}UHO;f beheerd •zou'!wofoen.?^V^^4i;>^V/ voegde era an ."toe/: aat^Pcden en Ye-ahHeréODst-Eürópesei 'zelf-^zónder''Ameri|ch!aiï5e>hülpi'hun-A logse.-rpeil hadded>}opgevoerd }J-;en/ zich" meer, móeité'getfopstöi ,tot een herstel, dande-Ianjiei^^G/AmenrY' kaa nse "'lïulp^óntvangën./// /4' /Y} Ai}', •';!Tehéin4ésbun}}hërstel}nog!|yérdOT^^^ -andere 'landen /één-A cairipagnè.-.^en'/. gunste' "«-an'de handel "-'unet sV7est-4- Europa,-, waarvan v.geheel? Eurppa -, profijt 2JJ lickkerj. sSdur Aanse; 1 Het" Twè'édé "Kamerlid'. '/Frlns Goedhart (arh.j zartödensJiet.vraA - genuurijr'-pop} vfijdag/}'-aiS..;;in A'dë'A Tweede. Kamerde^jninisteri - van f Justitie - on del ing -.vragen. stellen- H inzake muiten veryolgfag^stelhn^ vah 'Sc.!- };'J)RPpG}/ },}We ërwerwacUtlnK,/*èJ -}; 'diK^toé-DoBeerdag^yoh^- oVérariJVEnae^wcUcmbin- het- laud.-1 ORgèvêér^dé*, 'i'elf 4é;,'}": teMpêwtnu^/ël» -.van daa.»i/^Meest.-fXnaügé: 'lO'" Juni: ZotC c-p 4^o;/onder/ 20éa.' Maan ópBAS... on'dcr;—A-'.:-vA difky% ■10Jutü}Hoog'W?ter;te.H'dam;ae^tl]s 6.37uiir"- 2ë:;tij ;Waamemingep .hedenmorgen 8.40 uur; te Rotterdam. :-.;r-yy-v v. ,:/Luchtdcük,; J83:4;}"-} t emp.16.8maX.t ëtöp ^28.5 ;(gl stermi,d- 'dag }430^uur);/mth. :.tertipVM4.8 :.(hedën-ï; rmorgen.6.40:\iur).;»..Weersgesteldheid:, licht bewolkt.,,. - ?-,i voren.reedseen.gebroken man. De geschonken was en dat"Beoesj nu worden", zei hij." Dit' was Benesj. '-beschreef hij mij mensen, opvat- stikking van alle' vryheid.Masatyks; .vsehjke, tragedie eenter. is met het >nJe{ het salaris van een president Het'was höb'lotf.van.'h'em,<de strjj-tuigén-'étastemmingen-'-teMoskou.' wanhoopsdaad,;..de dood..dex Tsje-'; emde, maar de-reden van cut em-' ^jn ij^e leven mag blijven bewo- der. voor-vrede,en recht/in termen -Daar kon geen goeds'-van komen «Wschè.-democratie''énidjai.tenslotte: de. Vele vrienden van'Benesj heb- zoals GbttwaUT heeft aange-' van* strijd" te ^moèteh'* denken. Een de, erkenning niejls tegen dit: aUes,. ben het betreurd daf hij :niét "vroe ger deze stap heeft'gedaan. Er was snen";i ^lówidigdBlijft' ditzó?}; 2 'löotRvaid }zélf rtó/s' jaar te/voren HatLÏiij'.tè Praag ge- Stócht^de5 oïb^kellnïri^'^eféÊ^te k"nnendöen...;Zijn: töiï^. .AaTi;.Tn'L i,: ft-'- WPP^ljflüÓltlnm^l'VPny'^KTi zeker .menselijk ::Komen;de Duitsers, dan zul, jan^. Gottwajd ^^hou^e^jj^n-.?.weest.n^it-opgéven,,^r.heeft JUj n.eb te redden. Bcncs, heeft -dat tó,óeg om tot dankbaarheid-tegen- len wu ons .verdedigen met of zon; d,nks zijn commtmisme:, als ,,ecu -vSSSËS nog gepoogd, door te-we,geren ne over de n,n. die een.;zo grote/jic. h"!;. vnn.Engeianu en Frank- -gk .gtrl^ ^en^a^gS^ utenwc grondwet voer. autmtoir iaj-aii„ is gewcési,lin gebruik en rechterlijke verkracn- staa. re zijn, rr.azr :,IosiTou hein,alt t>r.g opgesteiö, teondertekecer.; Dit .„'at j£ Tijechoslotvakije than?ge-; wastovere^nkomstig/een.oude-ber-'héurt'f lofte. Enige jaren geleder, heeft bij i-.vie.-nsa: is Bet.esj bailing - de communisten gewaarsehutvd- „eest Eens tijdensde eerste- nooit ou hij .gedogen ./}datl} een..- -reldoorlog, toen hijprctf./'Maiaryk: meerdCTheid'Tun}51/%:.inxüe} sche/^ëiohstitutié fer^'de/zou,' SóHnL Dr/:M.0T. Blankënstein vén/:^pit;:is/waarschijniyk ^tie1; om-;A?!ij.n,rtweede^ba^gscRap:/?Mgon, gendheden/richrltptïih^ ntfnrUtïKai'A" /fnnrVnncf .V'Aja» treilefëino ttOfih.-hii als nrésifipnt. 11 if riin ï.lanfl rtnnrtraalrfv V'v:UfinoèV<l»V\A miar'/dëzë Benesj vragen vri:heid:tot"a'ftïdeh'rHir»è)c;eèi? Pitney bij Londen.' Het tras nog tin-.israe niet te hebben ge .iS "Oor het uitbreker, vaftde',tweede Des te .dieper .tróf hof tf.ë Sto ikrit,n'„°3-!o? -•llt^Wt''- Mi5=hlcn-'-r.aoet hebW bekrópii..da.Ertach- LV),üó.-iKJ-dit pessnnismejde oorzaakceweest wereldoorlog geleden

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1