I i: f 1 1 HET ROTTEBDAMSCH PAROOL Millioenen Coloradokevers belagen Nederlandse kuststreek Morgenochtend wordt in Palestina het vuren gestaakt il „Verlaging steunbedrag is gevaarlijk" Londen en Washington met Duitslandverdrag accoord Verhoging van pensioenen loopt in de millioenen! Tweede orkestconcert van het I.S.C.M.-feest m H4 Achtste jaargang, No. 134 Jampotten en blikken vullen zich met deviezen vijand no. 1 Vandmberg: Men zou-ons wispelturig en - - onbetrouwbaar noemen Taber blijft vechten voor vermindering Gotlwald aanbevolen als president Kamerzitting eindigde bij de Eerste Hulp Vechtpartijen in Italië's Verliest C.v.G.D. haar geduld? Vallende balken doden twee arbeiders „MaarFranrijk staat op de rand van een afgrond" zegt De Gaulle Regering vergaderde Bernadotte dankt beide partijen voor onvoorwaardelijke aanvaarding Interpellatie-Burger over perszuivering konit op de Tweede Kamer-agenda Prijzen van vroege aardappelen Suiker voor inmaak en jubileumsnoep BONNENLIJST Weerbericht M 'W Donderdag 10 Juni 1948 Red. en Adm. Icrae» H<mn UI. Schiedam TeL 6930L Abonn.pri]«i per week 0.31 per.kwartaal 4.—, lone aummoTi 0.09 Opgericht door dé SÜohUng „Het Parool" Uitgave N,V. Da NJetrwe Pere Postgiro 370644 Easkleri Amsterdamache Banic ie Rotterdam Dlrécteari B. He Hoofdredacteur: Th. Ramaker ,«-» (Van onze «peclale verslaggever) millioenen ongewenste buitenlandse gasten rijn in de afgelopen vier en twintig uur uitgezwermd over de stranden tassen Hoek van Holland en Zandvoort: een enorme kolonie Coloradokevers, afkom stig uit België en Frankrijk en aangespoeld door de Noordzee. In het zand bleven zij achter, kleine ongezellige diertjes met wriemelende poten en op de rug een geel schild met zwarte strepen. Zo werden zü Woensdagmorgen In de prille ochtend door strandpcrsonrcl ge vonden. Onmiddellijk werden politie en Plantcnziektenkundige Dienst gewaarschuwd en in Den Haag werd bovendien de Plantsoe nendienst ingeschakeld en enige uren later was de bestrijding van het schadelijk ongedierte in volle gang. D1T is dat nare >'eest!'Bekijk hem goed opdat .u, wan néér. uhem tegenkomt, weet wat u te, doen staat. De wijfjes-kever legt bij junstig weer. per zomer.tien-, naai haar eieren.' In'aanmer- cing nemende, -dat zij per keer •irca veertig eitjes legt betekent lit, dat zij onder (voor colora dokevers) gunstige omstandig heden. een jaarlijkse nafc'qme- lingscliap van-vierhonderd..-klei ne' kevértjes kan hebben. Het eeirste exemplaar werd in het jaar 1937.aan.oiize gren zen gesignaleerd. Een levens gevaar voor onze landbouw vormden ze toen-nog niet, want de Plantenzïaktekundige: Dienst kon ze dank zij overvloedig be schikbare bestrijdingsmiddelen' binnen; de perken houden. Na 1940 toen aan die'middelen, ge brek ontstond ging het mis, niet' alleen 'in ons land maar ook "bij - onzeZmdërburén. 'Dé - mensen hadden;' onder, elkaar- zoveel ru zie, dat ..zij,;: geen -tijd hadden voor de kevers. De colorado kever nam zijn kans waar^zo- dat wij ophet bgeriblik alle krachten moeten inspannen--om.- hen weer de baas te worden.. Hulptroepen van politie, werklie den en schoolkinderen hepen met gebogen ruggen over het strand. De kevers - stapelden zich- op dn trom meltjes en melkflessen.. Maar dui zenden bleven liggen of. kropen on der het zand. Hun vleugels droog den en om half elf fladderden de eerste kevers de duinen m, onbe reikbaar voor de zoekende ploegen. De eerste kevers werden gevon den aan het Katwijkse strand. Daar was Dinsdagmiddag een schoolklas een dagje uit. Enkele kinderen von- den een paar kevers en onmiddellijk mobiliseerde de onderwijzer rijn leerlingen. De. kevers waren echter reeds droog en vlogen boven het ■strand Dat was ae eerste melding, die da Plantenziektenkundige Dienst te Naaldwijk binnen kreeg. Gedurende de nacht die volgde, woe'rde de zee opnieuw grotezwer men aan, langs het gehele strand. De kevers drijven namelijk op het water, worden aangespoeld, drogen en vliegen weg. Zoals reeds .gemeld, zijn acze plantenvemielers afkomstig uit Frankrijk en België, waar de ge wassen op het ogenblik ernstig zijn aangetast.. Ten departemento deelde men ons mede, dat" het hier. inder daad een invasie van mlllioerieu betreft. „De gevolgen kunnen heel emstig zijn", zo verklaarde men, „maar de juist voltooide bespuiting; der gewassen kan qr een waarborg voor rijn, dat men deze plaag debaas zal worden. 'De kevers vinden nu immers een vergiftigd aardappelgewas. Begin nen zij hun maaltijd, dan sterven rij daaraan. Men behoeft niet onmid dellijk 1 het. ergste te -vrezen." Woensdagmorgen elf uur heerste er op het zonnige strand'een vro lijke drukte,.- De.: burgemeester van Den Haag, mr. Visser, had opdracht - gegeven-alle -scholen te mobiliseren en yoöral het strand ten Noorden van het - Duxebad wemelde van op- •en, die al IN DE NACHT uan Dinsdag op Woensdag heeft de Zuidelijke wind een groot aantal coloradokevers, waarschijnlijk afkomstig uit Frankrijk, op Tiet strand aangespoeld,: in', een strook lopende van Monster tot Noord- wijk. Onmiddellijk, heeft men maatregelen getroffen om het schadelijke insect té- verdelgen. O.a.i werden alle schoolkinderen van Den Haag en Scheveningen.gemobiliseerd-om kevers te rapen. Ook een detachement Haagse-politie werd ingezet DE STRIJD OM HET MARSHALLPLAN De strijd voor de handhaving van het door het Marshallplan be oogde bedrag is ln vólle gang. Gis teren heeft In de Amerikaanse Se naatscommissie voor de toewijzin gen de Republikein Vandenberg een vurige peroratie gehouden te gen de doóiv zijn-partijgenoot John Taber voorgestelde vermindering met 25%. Taber zelf, was ook aan wezig met niet minder vuur pleitte hij .vóör de verlaging en hij zou er„tot 'hetbittere einde" voor blijven vechten, zei hij. Senator -Vandénberg; zei dat .de vermindering -vam de fondsen voor Europese .hulp, „een' gevaarlijke en zorgeloze" beslissing zou zijn, die het hulpplan, waardeloos zou ma ken. Hij7waarschuwde het congres, dat de Amerikaanse buitenlandse politiek- door: de wereldgebrand- Het bestuur van de communis- ti sche p artfl van Ts jechoslowakij a heeft premier Klem ent Góttwald aanbevolen bfi het centrale actie comité var," het; Nationale Front- als president, van -de Tsjechoslowaakse republiek. Vice^premierAhtónin Zapotccky werd aanbevolen als pre mier. merkt zou worden als „wispelturig, onbetrouwbaar en machteloos". De leden van de commissie wa ren onder de indruk van Vanden- bergV pleidooi voer 'handhaving der hulp in haar oorspronkelijke vorm. De leider der democratische minderheid, senator Barldey, sloot zich ;by Vandenberg aan. Daarentegen verklaarde John Taber, voorzitter van de.commissie vóór de toewijzingen van het hufs van afgevaardigden, dat hij meer dan duizend brieven had ontvan gen in verbaud met. de door; zijn commissie voorgestelde verminde ring der hulp - met vijfentwintig procent en dat tweemaal zo veel brieven voor als tegen de vermin dering waren. Hij voegde er aan toe,;dat hij. zou blijven strijden voor de verminderingen en tegen „een. verraderlijke aanval op de Amerikaanse belastingbetaler5 Op de wekelijkse' persconferentie van. de Amerikaanse minister van buitenlandsezaken, George C, Marshall, werd de minister naar zijn .mening gevraagd over een compromisvoorstel, dat tén doel heeft de verlaging met 25% door hët Huis van afgevaardigden van de gelden voor de steun' aan. het buitenland gedeeltelijk ongedaan te maken. Marshall zei, dat het "oorspronkelijke bedrag' vah 5j3 milliard dollar uiterst zorgvuldig is berekend en in feite belangrijk-la ger is, dan de .-oorspronkelijke ra mingen van de Europese, landen te Parijs, de commissie-Harriman_of de regexingsdepartementen. f juichend (..ik heb er één!") het nut tige met het aangename verenig den. Andere bestrijdingsmaatregelen zijn niet toegepast. Dq bestrijding met vlammenwerpers en hélicoptè- res heeft tot nog toe in de praktijk niet voldoende succes opgeleverd. Wel worden proeven genomen met andere middelen, maar men is nog niet ver genoeg om deze in de strijd te werpen. Een betreurenswaardige toe stand, die des te merkwaardi ger wordt, wanneer rmm be denkt, dat een jaar geleden een soortgelijke invasie Is voorge komen. Heeft men in dit jaar niet de tiid gehad om een appa raat klaar te hebben, dat al thans iets effectiever en iets minder primitief is dan de goé de wil der schooljeugd? En waarom was er gistermorgen om negen uur nog geen sprake van een georganiseerde bestrijding op 't strand, terwijl men Dinsdagavond reeds de eérste waarschuwingen had binnengekregen.?. Een. volko men parate dienst, .eventueel be staande Uit vrijwilligers, dit is eer ste vereiste, willen wü plantenvijand no 1, de Coloradokever uit' ons landweren. Ook op het strand bij Callantso.og en Betten zijn vele coloradokevers, aangespoeld. Gistermiddag werden doorde bevolking reeds honder den exemplaren gevangen en ver nietigd. Vandaag zalde schooljeugd worden gemobiliseerd. parlement Woensdagavond heeftrich een formele veldslag afgespeeld in. de Italiaanse Kamer van Afgevaardig den, die 20 minuten duurde. 200 Af gevaardigden waren' .hierbü betrok ken. Er werd geslagen, geschopt en met 'meubilair gesmeten. Afgevaardigden rolden over vloer en inktpotten en zware lede ren actetaasen-vlogen door. de zaal. Drie afgevaardigden moesten na af loop op een eerste hulp post "behan deld worden. Het tumult ontstond naar aanleiding van een uitwisse ling Van sarcastischeopmerkingen, vmarby de communisten toespelin gen maakten op beïnvloeding, .var. de - christen-democraten door. hel Vaticaah. De aanhangers der,regering ble ven het antwoord niet-schuldig, waarop de communisten en uiterst linkse socialisten alg één man hun plaatsen verlieten., en hun tegen standers te lijf gingen. Premier.de Gasperi en de leider der communis ten. Togliatti, keken van afhun plaatsen toe. Volgens een Ass. Frcss-beHcht van gisteren uit Kalloerattg „wijst alles erop", dat de Commissie van Goede Diensten van plan is, spoe dig maatregelegen te nemen om verandering te brengen in het on bevredigende verloop van de. Ne derlands-Indonesische onderhande lingen voor een politieke regeling. De Commissie zou vah mening zijn dat'de Nederlanders niet volko men oprecht rijn bij de.onderhan delingen, doordat zij doorgaan met hun' politieke programma voor. de V.S. van Indonesië, waardoor de Republiek geïsoleerd wordt.en men de Commissie van drie links laat liggen., Tydens hét bouwen van een ga rage voor een autobusondernemmg te Meppel,stortten plotseling en kele stalen balken naar - beneden. Drie werklui, die er onder stonden, kregen de halken op hun lichaam en een die er bovenop werkzaam was, werd meegesleurd. De arbei der. A. 'Tap uit Nur,3peet overleed spoedig. Ook de arbeider L. Otten uit-Meppel bezweek later aan zijn verwondingen. De twee andere ar beiders werden eveneens gewond. BEt6!E.-«lcPER!...l-l NEMRl- 6E10ÏE 2-2 «MRWlÉtO-MEriSVl ZWEDtB Terwijl het Amerikaanse departe ment van buitenlandse zaken de Londense aanbevelingen voor de in West-DniIsland te volgen politiek heeft goedgekeurd en ook het Brit. se kabinet de voorgestelde regelin gen heeft aanvaard Bevin kreeg In het Lagerhuis echter nog wel wat critlek te horen had minister Bi- dault het In Frankrijk heel benauwd toen hU het zesmogendhedenverdrag inzake Duitsland moest verdedigen voor de parlementscommissie voor buitenlandse zaken. Slechts met 21 tegen 20 stemmen keurde deze com missie het verdrag goed en dan nog onder voorbehoud. Fal is het verzet van de commu nisten en van De Gaulle. De laatste heeft gisteren een verklaring uitge geven waarin hij zegt, dat Frankrijk in een positie is geplaatst, waarbij het zonder meer voorstellen moet goedkeuren die de grootste gevaren voor Europa en de vrede inhouden. De Gaulle eist, dat Frankrijk nieu we onderhandelingen afdwingt, waarbij rekening wordt gehouden met de vitale belangen van het land. Amerika en Engeland verlangen Duitsland weer op de been te zien. zo zegt de verklaring, en dit zou met het oog op de verschrikkelijke druk die de Sovjet-Unie thans uitoefent, een ernstige fout zijn. die echter de onafhankelijkheid van Engeland en Amerika niet bedreigt, maar wèl Zowel de- Joa dse als de Arabische autoriteiten in Palestina hebben het bevel van de Veiligheidsraad tot .een bestand-van vier weken onvoorwaardelijk aanvaard, aldus heeft "graafFolke Bernadotte, de bemiddelaar van de UNO, 'Woensdagavond aan de UNO tnedégedeèld.; Het „staakt het viiren" en het bestand zullen ingaan op Vrij- dag 11 Juni'te zes uur GMT (zeven uur Nederlandse tijd). In zijn boodschap" aan de betrokken regeringen heeft Berna dotte uiting gegeven aan zijn „hartelijke dank" voor de „prach tige samenwerking" -bij het. .volbrengen van zijn taak. - - - - -w. lichte bommenwerpers van de Egyptische luchtmacht hebben Woensdag- een aanval gedaan op de zaken en woonwijken Jn het cen trum van Tel-Aviv, terwijl de re gering van Israel er bijéénkwam om het definitieve antwoord te bepalen op de voorstellen van graaf Berna dotte. Men vreest, dat deze luchtaanval vele. doden, heeft veroorzaakt. Ook Dinsdag-is Tel Aviv- door lichte bommenwerpers aangevallen. Het Joodse hoofdkwartier heeft bekend gemaakt, dat- Joodse vlieg tuigen vannacht een vijandelijke ar- tillerie-stplllr.g bij het voormalige radar-station nabji Kfar Biddu en. Nabi Sam wil hebben gebombar- •<Jeerd.' Bernadotte zal Vrijdag naar Am man, de Transjordaanse hoofd stad, gaan, daarna naar Jeruzalem, en Zaterdagmorgen weer naar. Amman, vanwaar hij dobx zal vlie. gen naar Rhodosj op-dit eiland wil hij een „vredesconferentie" beleg gen. Zestig a zeventig waarnemers Amerikaanse, Franse en Belgische. zullen Bernadotte ter zijde staan bij hét houden van toezicht op de naleving van het bestand. Ook vertoeven reeds vijf Zwe den in Palestina. De vijf Zweedse officieren.zullen de leiding voeren over de groep, waarnemers, aldus deelde Berna dotte" nader mede. TeLake Success"' légdemen er de nadruk op, dat er in feite alleen nog maar sprake is van een staken van het vuren, en dat in de "ko mende vier weken over een meer duurzaam „bestand" onderhandeld moet worden. Het feit, dat de,-aan vaarding van de gevechtspauze. dopr .de Joodse regering'vergezeld ging van een aantal „opmerkin gen.", deed functionarissen te Lake. Success er toe neigen de situ atie met reserve te beschouwen. Tn diplomatieke kringen te Lake Success, is men gelritrigueerd door berichten, uit. Londen, dat de Britse regering haar politiek gewijzigd zou hebben en er thans bi) koning Abdoellah van Transjordanlë op aan zou dringen de controle in handen te nemen over het Arabi sche gedeelte van Palestina en de staat Israël te erkennen. Minister Witteman vindt het te duur De; interpellatie-Burgerover de perszuivering komt op de agenda der Tweede Kamer. Zij zal. worden behandeld op een nader te be palen dag. Dit voorstel van de voorzitter werd zonder hoofde lijke stemming gisteren aangenomen nadat de katholieke heer Kor- tenhorst een. serie bezwaren, had geopperd: als de interpellatie han delde over de uitspraken van de Raad van Beroep had hij staatsrech telijke bedenkingenen overigens zat de Kamer toch al in tijdnood, zo.zei hij. De heer Burger wees echter op de urgentie van de materie de interpellatie zal handelen over vier punten: de manièr waarop de uitspraken worden nageleefd, de ontslagkwestie, de tenuitvoerleg ging van1 het amendement-Burger (vordering van krantenbedrijven) en inlichtingen over alle mogelijke.geruchten, volgens wélke in amb telijke kringen het plan zou bestaan, de „Telegraaf"-apparatuur on derhands over te doen aan Elsevier. Vandaag zal de Kamer beslissen over het verzoek van de heer Hoogcarspel (CPN) cm de minis ter- vragen te mogen stellen over het. feit, dat in vele gemeenten de burgemeester door zalen te weige ren, bepaalde groepen de gelegen heid ontneemt, bijeenkomsten met kiezers-te houden. Volledige vrijheid voor; de afzet van vroege aardappelen,de tuin bouw had een daartoe strekkend verzoek tot de- minister gericht komt er. niet, zo heeft minister Mansholt'besloten. - Hij is bereid, het vaststellen Ivan prijs, en afzetregelingen achterwe ge te latèn voor...de vroege aardap-. pelen voor binnenlandse- consumptie maar voor de export rijn regelin gen vastgesteld- - ftWkes tüordÉ gemangeld tussen een Zweedse back en de keeper. En daarna waren de pensioenen weer aan de orde. De verhoging van het maximum van.het eigen pensioen van 4000 tot 5000 guldén kan niet doorgaan: zij zou het eer ste jaar al tegen de 400-000 gulden kosten .en dat bedrag zou op de duur tot boven de twee millioen oplopen. De regering kan niet ver der gaan dan de voorgestelde ver beteringen, zo zei minister Witte man. Hy had de vorige dag geuite verlangens in drie groepen-gerang schikt: die welke om de hogere uitgaven zullen moeten worden af gewezen, die welke niet passen in het stelsel der, wet, en daarom niet kunnen- wordenaanvaard, en die welke geredelijk'nader zullen kun nen worden, onderzócht. In ver band met deze laatste categorie zal er een commissie komen, welke binnen eën half jaar een nieuwe pensioenwet gereed moet hebben- De minister vroeg de. Kamer, niet met amendementen te- komen, maar het ontwerp aan te nemen zoals het ex ligt Prompt daarop kwam de heer Koenen (CPN) een .amendement aankondigen om maximum van bet eigen pensioen te brengen op 6000 gulden. De heer Stapelkamp (AR) volgde: hij .wilde het wel voor 5000 gulden doen en de heef Van Sleen Arb.) kwam met een mo tie, om voor de voorlopig gepen- sionnèerden by.het onderwijs een zelfde regeling te treffen als voor de gepensionneerden geldt De be raadslaging over dit ontwerp werd daarna geschorst om de minister dé gelegenheid te geven, met .zijn collega van financiën over de-finan ciële aspecten der kwestie te over leggen. Tenslotte kwam het ontwerp, tot aanvulling van dé provinciale wet en de gemeentewet ter sprake. Dit ontwerp wil het mogelijk maken dat een wethouder óf gedeputeer de, die niet meerhet vertrouwen geniet, zijn mandaat "wordt ontno men. Behalve van communistische zijde (de heer Stokvis betitelde het als gelegenheidswetgeving van gering gehalte), was er ook van de zijde van andere fracties - Ak, C-H,, K.V-P. en Arbeid voorna melijk op staatsrechtelijke overwe gingen gefundeerd verzet tegen dit ontwerp. De vergadering werd verdaagd tot vanmiddag. Naar het vakblad „De Kruide nier" meldt zal een extra suikerbon voor- de inmaak bekend worden gemaakt Omtrent de groottte van Jt rantsoen en het tijdstip van ver strekking gaf het blad echter geen nadere bijzonderheden. Voorts meldt „De Kruidenier", dat de kinderen ter gelegenheid van het regeringsjubileum verrast zul len worden met een extra-rantsoen van 100 gr. versnaperingen. De uit reiking zal via de scholen geschie den. die van Frankrijk. Wij staan op d» rand van een afgrond ,Re huidige regering kan met voldoen aan de voorwaarden, om de vitale belangen van Frankrijk veilig te stellen. Daarom verklaar -ik -nog maals dat ik zelf bereid ben, direct deel te hebben in de nodige ver antwoordelijkheid", zo verklaarde De Gaulle. Hij noemde de waarborgen voor de controle op het Ruhrgebied illu soir en merkte tenslotte op dat Duitsland, door met Engeland en Amerika te stemmen die geen kolen uit het Huhrgebied nodig hebben Frankrijk en de Benelux- landen, die deze steenkool wel nodig hebben, kon overstemmen. - Voor het tijdvak van 13 tm. 26 Juni 1948 zy'n de volgende" bonnen aangewezen: Bonkaarten KA, KB. KC 806 440 Algemeen: 500 gram suiker, boterhamstroDisel enz-, of -1000 gram jam, stroop enz., of 500 gram versnaperingen 441 Algemeen: Ca. 225 gr. huis houdzeep.of 180 gr toiletzeep 442 Algemeen: 400 gram brood at 1 rantsoen gebak 443 Algemeen: 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel 444 Algemeen: 400 gram brood (Geldig"tm, 10 Juni)' 445 Algemeen: 1600 gram brood (Geldig tm. 19 Juni) 447 Algemeen; 2 eieren 433 Reserve: 1200 gram brood (Geldig ton. 19 Juni)j- 436 Reserve: 400 grambrood I (Geldig tm. 19 Juni)- Bonkaarten KD, KE 806 940 Algemeen: 500-gram suiker» boterhamstrooisel enz;, of 1000 gram jam, stroop enz., of 500 gram! versnaperingen 941 Algemeen: Ca. 450 gr. huis houdzeep of 360 gr. toiletzeep 942 Algemeen; 400 "gram brood of 1 rantsoen gebak 943 Algemeen: 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder-, meel of kinderbiscuits 944 Algemeen: 400 gram' brood (Geldig tan. 19: Juni) 947 Algemeen: 2; eieren j 933 Reserve: 800 gram 'brood :- (Geldig t.m. 19 Juni) 936 Reserve: 500,: gram. bloem of zelfrijzend bakmeel óf kinder- meelof Jdnderbiscuits 'Xabaks^en^vei^naiKringenkaftEtea - enz. QA, QB, QC 802 61,62, 65 Tabak: 2 rants, sigaretten, of kerftabak' I Versnaperingen: 200 gram ver- snaperingen of-200 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of - 400 ...r' gram jam, stroop enz. 66 Versnaperingen: 10.0 gram .ver- snaperingen of 100 gram suiker, boterhamstrooisel enz~;„ of 200 gram jam, stroop enz, v Bovengenoemde; bonnen kunnen' reeds op Vrijdag .11 Juni worden •gebruikt.;.,'; Niet-aangewezen zyn en vernie tigd kunnen worden de bonnen: 392, 394, 395, 894,- 895 melk, 400, 401, 402, 407, 904, 906, 907 Reserve, 917, 919 Algemeen. 504e STAATSLOTERIJ 2e KLASSE, 2e LUST t 5000.— 20755 f 2000.— 8769 f 1500.— 10238 f 1000.— 1060 5333 12326 18542 f 400.— 6723 7477 14830 19792 20227 f 200.— 1258 3822 15325 f 1001683 2538 4082; 4794 5246 10125 10677 10872 17622 20475 WEINIG VERANDERING Weersverwachting, geldig dagavond. tot Vr«-. Droog weer. be- D roog weer, behou dens enkele ver spreide onweers buien ln het Zuid- Oosten van het land. Enlse over drijvende wolken banken. Meest -ma tige wind tassen. Noord en Oost. Weinig verande ring van tempera tuur. ll Juni: Zon op 451), onder 2059-, Maan op 3.16, onder 0.40. 31 Juni. Huog watar te R'üam: le tij 7.26 uur. 2e tij 10.36 uur, Waarnemingen hedenmorgen 8.40 uur Rotterdam. - Luchtdruk 733.4; wind N.O., 4;. temp. 14.7; man. temp. 20,3 (gljtermldda^ 3 uur); min. temp. 11.4 (hedenmorgen. 4.30. uur). Weersgesteldheid: licht be- wolkt. Het. tweede orkestcor.cert van het In ternationale Muziekfeest te. Amsterdam kreeg direct al een bijzondere betekenis door de uitvoering van-de Musique pour TEsprlt en Deuil van onze landgenoot Rudolf Escber. Een indrukwekkend stuk waarin scheppingskracht en technisch uitdrukkingsvermogen tot volkomen eenheid zijn gekomen en dat dan ook zonder twijfel als de sterkste composl- taire uiting moet worden beschouwd die men deze avond te horen, kreeg. Direct hierna moet genoemd worden het werk van de Poolse componist Ar- tur Malawsky. Symphonische Etudes voor piano, en-orkest noemde hij" het en het petillante virtuoze karakter ervan doet .geenszins afbreuk aan de inspira tie éh muzikale inventies. Deze waren van een voornaam gehalte en boeiden ten .zeerste. De solist Jan-Hoffman vertolkte zijn partij op een wyze die een hóge dunk gaf van- zijn bswonderénswaaroigè pia- sistiek. Het vioolconcert van de Zweedse componist Karl Blrger Blomdahl, met succes voorgedragen door. de violist Jö- sef Grünfarb, is een vakkundig geschre- ven werk weliswaar, doch bezit wéinig ■melodische en harmonische tegenSteliüi- gen en krijgt daardoor al. spoedig iets monotoons.. Een bepaald raadselachtige composi tie bleek de tweede Symphonie van Roger Sessions, geboren in 1898, de oud ste ln leeftijd van deze. componisten, doch het „modernst". Dat wil zeggen, hij schrijft uitsluitend dissonanten ln. die zin. dat er in zijn harmoniek weinig of geen.Werkelijke consonantie is'te be kennen. Dit geeft het geheel eën. ver»; scheurdheid, die al spoedig vermoeiend' wérkt. Misschien zou deze muziek aan waarde gewonnen hebben als de com ponist in een meer- gecomprimeerde vorm had- gewerkt. Het bewijs hiervoor leverde hetAllegretto Capriccjoso dat- merkwaardigerwijs- Sessions van. een ge heel andere zijde deed kennen. Onnodig'te vermelden, dat-het Con certgebouworkest ender Eduard vah. Beinum de werken een klankschone re-; productie, gaf. Herman van Boin if#. ";SA' ':S'- -Sif

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1