HET ROTTERDAMSCH PARCDL Naar opheffing van de Gevfhte'laaiden distributie Gezellige boottocht voor Paroollezers Voldoening over afweerslag tegen de Colorado's Belangrijke ontwikkelingen op handen in Indonesië Schacht schrijft brieven .Vrijdag 11 Juni-1948 f. gisteren nog op Benelux-landen moeten spoedig naar elkaar toe groeien NAAR KERSENLAND j-"- DE EERSTE BOOTREIS ZONDAG 20 JUNI Senaat aanvaardt dienstplicht Allerwegen verzet tegen vermindering bedrag van de Marshallsteun Zal Senaat de zaak r - Oplettendheid blijft nog geboden nog redden? Prinselijk Paar naar erepromotie Smuts Onenigheid in de UNO-commissie? ZONEVERKEER IN DUITSLAND OPNIEUW BELEMMERD Russen houden bussen en treinen aan TT-racers niet op eigen benzine Haringvangst blijft tegenvallen Deens schip loopt op mijn en zinkt Lot der 400 opvarenden nog niet bekend Leiders IG-Farben aan oorlogsmisdaden schuldig Minder Rode-soldaten op Korea Weerbericht i«4 «tl Adm, Loog. Hoven UI, SthSedera Tet <59301, Afcoan.prlJ«i per wctlc 0411. per. kwartaal 4,—, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No, 131 Oltgavë N.V. De Nieuw» Pet» >-> Postgiro 3966*4 Bankiert Amsterdamsche Bank te Botterdam Directe an B. de Vries Hoofdredacteur; Th. B am aker •-» (Van onze-Haagse redacteur) aanvaarding van de eerste Jiriuati 1950 ais datum, wa?,rop de economische unie tussen Nederland, België en Luxemburg ia wer- zai t]cden heeft voor ons land vergaande consequenties. Het betekent, dat binnen een termijn var, achttien maanden tal van maatregelen, die de huidige goedererschaarste 'ons dicteert zullen moeten worden opgeheven. Het betekent, onder meer, dat het distri butiestelsel, dat bft onze.Zuiderburen reeds zo goed als verdwenen is, zal moeten zijn beëindigd, -i Het houdt verder In, dat er een gemeenschappelijk devlezenbeheer voor de. Benelux zal moeten komen. Gulden" en franc zullen onderling evenwicht moeten bereiken. Er komt een tlid dat gemeenschappe lijke handelsverdragen met vreem de mogendheden gesloten moeten wórden. De grens tussen beide lan dén'zal komen te vervallen. Kort om de economische en politieke verhouding tussen Nederland' en België zal op korte lermijn moeten gaan gelfjken op die, welke reeds thans bestaat tussen België en Lu xemburg. Stuk voor stuk zijn dit ehorme problemen, doch men zal de sprong naar eenheid moeien wagen en de middelen beramen.,, die 'nodig zijn 'om demoeilijkheden, die zich ook daarna nog. zullen voordoen, op te vangen. Derde loonronde onver mijdelijk .Zoals bekend ligt het prijs- en loonpeil in België-aanmerkelijk ho ger- dan bij ons te lande en spreekt /rien er niet ten onrechte van, dat Nederland e.en goedkoop eiland in WestrEuropa vormt? België én Nederland zullen- in economisch opzicht echter voor 3050 naar eikaar toe moeten groeien. Dit betekent onder meer, dat hetprijsniveau tussen beide landea genivelleerd zal moeten worden. Zoals wij reeds voor enkele da gen meldden is een der punten waartoe in dit-verband op de. mi nister-conferentie der Benelux-lan den op het Chateau d'Ardennes is besloten,.dat Nederland gaandeweg de subsidieverstrekking op eerste levensbehoeften zal afschaffen. Dit houdt in-dat van tal van'artikelen de pryzen zullen stijgen. Hierdoor zal de spanning tussen- lonen en prijzen verscherpen, waar nog bij komt dat de. ruimere .goederenbe voorrading, die zal uitmonden m opheffing-deij- distributie.- deze spanning"éVenëens zal accentueren. Deskundigen, achten het dan ook onvermijdelijk da* men zal moeten komen tot een derde loonronde. Achterstand inlopen Waar Nederland van de drie partners de meest berooide is, zal Nederland ook in de eerste jaren bij de Unie-gedachte het meest zijde spinnen. Het voordeel voor België zal echter zijn, dat het door investering van zijn francs zijn af zetgebied zal kunnen vergroten. Dit zal op zijn beurt weer kunnen leiden' tot bestrijding van de werk loosheid die daar in toenemende mate de kop opsteekt. De Belgi sche regering acht.het in. .Neder land belegde geld goed belegd, om dat ,'zjj de overtuiging heeft,' dat Nederland er :n vijf jaar bovenop zal zijn. Daarom is de belangstel ling in Belgische regeringskringen voor de Unie minstens'even groot als te'onzent,' al-kan-niet worden ontkend, dat-de Belgische .zaken wereld over. het algemeen minder enthousiast is.- Voorlopig echter verkeert ons land nog in een zeer.nadelige posi tie. Wij staan bij de Belgen vóór 270 rmillioen. gulden in het krijt. In Melkhandel, dringt op nieuw bij minister aan Het bestuur, van de Nederlandse federatie van melkhandelatep-orga- nisaties heeft opnieuw de minister verzocht zo snoedig mogelijk over te gaan tot het vrijgeven van de melk. Dit' is meegedeeld op de laatste gehouden vergadering der federatie, waar het onderhoud, dat het 'bestuur onlangs met de minis ter heeft gehad, besproken is. de goederenuitwisseling tussen bei de landen overtreft het verkeer van België naar ons land, dat h tegenovergestelde richting maande lijks met twintig miïlioen gulden. In de overgangstijd tot - 1950 zal Nederland dus zyn exportcapaci teit moeten opvoeren. Een ander middel om deze wanverhouding, in te dammen is, van Amerika toe< stemming te vragen een deel van ónze Marshall-dollars in België te mógen besteden. Daarenboven schijnt België bereid .een Neder landse dollarlening ih de Verenig de Staten te garanderen. Uit het voorgaande blijkt, dat ons land staat aan de vooravond van een complex van ingrijpende maatregelen op "politiek en econo misch'gebied, Voor de regering, die na de aanstaande verkiezingen aan het roer komt zal dit waarschijnlijk een van de belangrijkste taken zijn waarvoor zij zich geplaatst zal zien. Aan de Nederlanders en Belgen de.taak zich in de.resterende acht tien maanden geestelijkop de Unie-gedachte voor te bereiden. Bemadotte eerst morgen naar Jeruzalem Graaf Bemadotte heeft zijn voor genomen reis naar Jeruzalem uit gesteld tot Zaterdagmorgen. 24-uur nadat de order „staakt "het vuren" van kracht zal zijn geworden. Daar na zal hij naar Rhodos gaan om daar zün hoofdkwartier in te rich ten. Hij za] twea dagen op Rhodos blijven, dan weer voor- twee dagèn naar Cairo gaan en zich vervolgens naar Tel Avïv begeven. De secretaris-generaal van ds Arabische liga. Azzam Pasja, heeft graaf Bemadotte medegedeeld, dat de Arabieren het bestand nietig zuilen verklaren zodra men ook maar het geringste teken van schending van het bestand-door de Joden zal waarnemen. In de vergadering van Donder dagavond van de Veiligheidsraad heeft Gromyko verzocht, dat ook Sovjetrussische militaire waarne mers in Palestina zouden worden toegelaten. De overige leden van de raad oordeelden het echter heter de keuze aan Bemadottete laten. Donderdagavond werd een oplaaien van de militaire activiteit In Koord- en Centraal Palestina gemeld. Enkele uren voor het vuren gestaakt wordt. waren beide partijen er blijkbaar nog op uit de gunstigst mogelijke posities te ver krijgen. De EgyptenareK die te ïsdned zijn afgesneden deden een laatste po ging naar bet Zuiden door te breken, doch volgens Joodse berichten hebben hun pogingen tot nu toe geen succes opgeleverd. Aan het centraTe front zou den de Joden het initiatief herwonnen hebben te Hamleb en Latroen. waarbij zij Gezer veroverden. In hetNoorden vielen Syrlërs. die de Jordaan oversta ken, een aantal nederzettingen- aan, waarvan zij er vier veroverd zouden hebben Ih Jeruzalem werd Donderda* het vuren 5 uur gestaakt om liet Roods Krulspersoneel uit Arabische gebieden te evacueren. Een uur na het van kracht wor den van het bestand werd echter gemeld, dat eénlid van hetAra bische legioen bh de Damascu spoort in Jeruzalem door een Joods raa- chinegeweersalvo de dood vond toen hu uit een loopgraaf kwam. -De Arabïere> zullen-dit aan graaf Ber- nadette melden. ,12» gi5^2ÉS?W>'l» ..HamtoJrnua Parool" ln "d, «Jüelopoi jaren organiseerde, hebben om hun gezelligheid vermaardheid gekregen. De talrijke Paroollezers dte in de afgelopen weken-informeerden of er ook aeze zomer Pa_co[ceottoch.ten- worden gehouden, kunnen we Bevestigend antwoorden. - ''uJÏÜ ditmaal weer enige reizen. Het aantal -attractie*' aan boord is uitgebreid, zodat de gezelligheid nog groter kan .worden. •- Is vastgesteld op T Met twee salonboten vair de Rederij op de Dek wordt deze. dag gevaren naar het-typlEcb-gebouwde stadje Wijk bh Duurstede. Daar deze reis pre cies in d e Meikersen «tijd valt. wordt een bezoek gebracht aaneen, kersen- hnn™«aard. Denboomgaard is miet verder gelegen dan hoogstens twintig minuten, wandelen van de aanlegsteiger. De pachter van dez« boomgaard j® bereid, gevonden, onze lezers kersen te leveren tegen dé veilingprüs van Vrijdag 18 Juni,' verhoogd met, 10 cent per kilo. Afgezien mogWan het bezoek aan de kersenboomgaard, zal de tocht ln alle opzichten de-moeite waard zijn. Een tweetal bekende Rotterdamse conférenciers en een drietal accordeonnisten, zullen van de partij zijn en de deelnemers aangenaam bezighouden. Er zullen gezelschapsspelen, worden gedaan, terwijl naast andere: attracties bovendien gelegenheid zal worden gegeven een dansje te makèn. Er is uitgebreid buffet aan boord. Dè belde'salonboten waarmede gevaren wordt, zijn door de Rederij op de Dek in de afgelopen maanden gerestau-' reerd; en geheel-ingericht voorplezierreizen. Om het uitstapje zo. gezellig mogelijk te maken,wordt slechts de'helft van het - aantal-plaatsen dat de boten kunnen bevatten aan. reisbiljetten verkocht. De prijs van de bootreis heen en terug is uiter mate laag gesteld, n.l. 1.75 gld. per persoon (alle leeftijden) Vertrokken wordt 9s morgens om negen uur van de Oosterkade; terugkomst 9s avonds tus sen achten negenuur. Reisbiljetten zfm van Maandagmiddag 1 uur. af dagelijks: van &~5 uur ver krijgbaar-aar het kantoor van „Het Hotterdamsch Parool", Schiedamaesingel 42 (Tel. 254301. Houdt U'er rekening mee: wie het eer«t komt, het eerst maalt. Een allergezelligste boottocht en slechts een beperkt, aantal kaarten. VIJF ZWEEDSE OFFICIEREN zullen in Palestina er op toeziendat de wapenstilstand in het Heilige Land in acht genomen wordt Leger van twee mill, man De Amerikaanse - Senaat heeft met miét minder, dan 78. tegen 10 stemmen een .wet aangenomen vol gens welke voor de leeftijdsklassen van 10—25: jaar -de dienstplicht wordt ingevoerd en het leger in de loop. van 1948'49 mag worden uitgebreid .-van 1.446.000 "tot T.795.000man. Krachtens, dezelfde wet zal het- bovendien aan 1161.000 achttienjarigen worden: toegestaan vóór een jaar ..vrijwillig dienst te n^men.-De totale sterkte van* het staèndè leger van. - Amerika zou daarmee dus komen op 1.956.000 man. Het wetsontwerp gaat nu naar- het huis -van afgevaardigden. Voorts ..wordt uit Washington gemeld, - dat het bedrag van 1.345.165.000 dollar, dat werd goed gekeurd-voor het aanschaffen van vliegtuigen voor het Amèrikaahse luchtleger, het mogelijk 'zal maken contracten: af té sluiten voor' het bouwen van 243 bombardements vliegtuigen, 1405 - jachtvliegtuigen en; 553 transportvliegtuigen. 'Aan militairèn Ishet in hét ver volg vérboden, tijdens het. besturen vïh één militair, motorvoertuig bin* nen kom van eên geniëënte te roken. 'CHATEAU'D'ARDENNES, het prachtige Belgische kasteel, waar de conferentie der Nederlandse, Belgische en Luxemburgse ministers plaats vond.en waar is besloten tot de economische unie der Benelux per 1 Januari 1950 Engeland werkt reeds met atoomkracht 1 „In Groot-Brittannië zjjn. ke- tèlÊ gebouwd, die met atoom energie geétookt-worden", .aldus heeft Redstone, Inspecteur-gene raal van de gezondheidsdienst der stad Bristol, verklaard. Hij voegde er aan toe, dat naar zijn mening, over tien. jaar in Groot-Brittanniëelectriclteits. centrales zullen werken, waar van uranium de voornaamste energiebron Is. i De coloradokever-invasie aan onze kusten moet wel de grootste kever-Invasie genoemd worden, die wjj tot nu toe hebben meegemaakt, naar het ministerie van landbouw, vlsserü en voedselvoorziening mee deelt. Ook aan do kusten van En geland zijn grote hoeveelheden colo radokevers aangespoeld, terwijl Bel gië en Frankxyk eveneens aange spoelde kevers signaleerden. Het grootste gevaar is geweken. De schooljeugd heeft zich dapper geweerd cn heeft vol enthousiasme de gevangen kevers afgeleverd aan de politie cf ambtenaren van de plantenzléktenkundige dienst, die de kevers, met benzine of-petroleum overgoten en verbrandden, dan wel ih kokende olie aan hun eind lieten komen, „Jeugdfront" van groot belang Het zoeken van kevers door de jeugd op het strand'moet van grote waarde geacht worden, temeer daar chemische bestrijding op het strand niet uitvoerbaar, is, Vlammenwer pers, bestreken slecht» een smalle strpók, terwjjl voor bestrijding met giftige middelen de kevers te -veel verscholen zitten tussen zand en aangespoeld zeewier, e.d. Toch zal het-wel-voorgekomen zijn, dat en kele schoolkinderen of andere hel pers enige levende kevers in een luciferdoosje mee naar' huis geno men hebben. Hoewel deze daadvol komen begrijpelijk is, moet er toch op "gewezen worden, dat dat bij de wét verboden 'is, omdat een op der gelijke wtfze meegenomen kever ge makkelijk kan ontsnappen. Het pa- rooi is dan ook: vernietig de kever ter-plaatse. Ouders, wier kinderen met kevers thuiskomen, zijn ver plicht deze kevers te doden! De kavérs. die ondanks de activi teit in de eerste linie aan de speu rende -ogen van 'politie en school kinderen ontsnapt en het - land - ln gevlogen zijn. vinden een tweede barrière op hun weg in de vorm van de algemene voorzorgen, die de land-,en tuinbouw overeenkomstig dé voorschriften vande plantqn- ziektenkundige dienst tB Wagentn- gen heeft-genomen. De plantenziektenkundige dienst isuitermate, tevreden -over -het ver loop van de „afweerslag" en ver trouwt, dat de- activiteit van - 'de strandbezoekers.-in het verdelgen van de kevers niétzal verslappen nu de grootste invasie-golf achter de rug is. De'komende dagen is op lettendheid nog geboden, omdat niet te Voorzien is of nog meer kevers zullen aanspoelen. Ook Paul Hoffman, de admini strateur van het plan-Marshall, heeft zich geschaard in de rij der genen, die de voorgestelde verla ging van het--steunbedrag iel-be-r strijder.. Een dergelijke beperking, aldus Hoffman, zou de geest van vertrouwen onder do volkeren van West-Europa, die van éssentieel belang is voor het slagen van hun pogen, aantasten. Voorts heeft Harold Staasen, 're publikeins candidaat voor de pre sidentsverkiezingen, voor de toe- wjjzingscommissievan de Senaat aangedrongen op handhaving van het bedrag. De eer van dc V.S., is ermee eemoeid, zei hij. Ons land heeft zijn woord gegeven en vele landen der'wereld, onder wie zes tien van onze beste vrienden, zijn op grond van dat woord overge gaan tot handelen, soms zelfs met groot risico. Keuter schrijft, dat het thans wel zeker schijnt dat de Senaat de door het Huis van Afgevaardigden reeds aanvaarde beperking ran het plan- Marshall ongedaan zal maken, zo niet geheel dan tóch Voor een groot deel. De voorzitter van het Ameri kaanse nationale comité van de In- Prinses Juliana en prins Bem- hard hebben de uitnodiging van de Senaat dor Leidse universiteit oio de erepromotie van veldmaarschalk Smuts, op 18 Juni in de Leidse Pie terskerk, bij'te wonen, aanvaard. ter nation ale Kamer van Koophan del, de heer H. J. Heinz, die te Pa rijs deelneemt aan de zitting van de conseü van de Internationale Kamer,' heeft een. telegram gezon den aan senator Vandenberg, de president van de commissie voor buitenlandse zaken van de Ameri- i kaanse senaari waarin hij zich - ver?., ontrust verklaart óver de maatre gel van het Huis van Afgevaardig den, en de reactie daarop van de Europese zakenlieden, die debij eenkomst van de Internationale Kamer van Koophandel bijwonen. „Het prestige der V.S. wordt er door, geschaad en het vertrouwen der zakenlieden, die plannen maak. ten tót investering en herstel van Belangrijke ontwikkelingen in de Nederlands-Indonesische onder handelingen schijnen op handen te zijn. Een woordvoerder van de com missie van, goede diensten heeft zich 'gisteren op een persconferen tie in Kalioerang in die zin Uitgela ten, maar hü weigerde, nadere ver klaringen te geven omdat dit in strijd zou zijn met zijn instructies. Ook kon hij niet zeggen met welk doel Coert Dubois, het Amerikaanse ltd van de C.v.G.D. Donderdag naar Batavia is gereisd om dr. Van, Mook te ontmoeten. Men vermoedt echter dat Dubois met Van Mook zal spreken over een ..allesomvat tende regeling" van de zijde der C.v.G.D. A.P. zegt uit betrouwbare bron te vernemen dat er onenigheid zou bestaan in de commissie, door dat het Belgische lid zich, zou ver zetten tegen voorstellen die zijn ge daan of ondersteund door de Ame rikaanse en Australische leden. De onderhandelingsperiode te Ka lioerang is thans afgelopen. Maan dag zullen de delegatie? weer naar Batavia vertrekken. Vanavond geeft de republikeinse delegatie te Djogja "een h.fsehetd'ftteeë.ptïë 'kis sluiting van deze période van. on derhandelingen- Het republikeinse antwoord deNederlandse nota Is aan jhr. Van Vredenburch overhandigd, zo meldt Reuter uit Batavia. In dc Veiligheidsraad BIJ - de behandeling van de Indonesi sche kwestie in de Veiligheidsraad Donderdagavond heeft de republikeinse vertegenwoordiger, de heer Palar, enige recente gebeurtenissen; genoemd. de handel, wordt erdoor 'geschokt, j naar hij zeide, in dé Republiek een De Sovjet-autoriteiten in- Duits land leggen nieuwe moeilijkheden in de weg aan,het.verkeer tussen de Westelgke zones van- Duitsland cn de- Sovjetzone. Er zijn nieuwe bepalingen uitgevaardigd met be trekking tot paspoorten en ver blijfsvergunningen. en van een trein naar Berlijn- zijn-vier wagons afge haakt. De' reizigers moesten de reis in overvolle wagons -vervolgen en kwamen metvier en een half uur vertraging inBerlijn aan. Aan- tal van grensposten is. het aantal der Russische controleurs versterkt. De nieuwe'maatregelen zijn niet van' toepassing op. degenen die _recht- Bizomë'i: streeks van 1 i naar de Britse, De ene Duitser zal berucht 'blij ven om dit, de andere Duitser om dat, maar de geschiedenis zal. eens over .Hjalmar'Schacht- oordelen als de sluv.'ste brievenschrijver van de twintigste eeuw. -Bekend zijn d,e vele brieven, dié dit sluwe financiële breïn-aan Hit- Ier en Hitler's omgeving, schreef en zijn uitlating: „U>kunt zich altijd op mij verlaten, want ik ben een uwer toegewijdste dienaren", is meermalen geciteerd. Maar drie dagen na ue mislukte bomaanslag op Hitler in Juli 1944 werd de toe gewijde dienaar Hjalmar- Schacht in' een concentratiekamp gebracht, waar hij werd .vastgehouden tot.de Amerikanen hem bevrijdden. Thans, na zijn. Neurenberger. da gen en. denazificatie-moeilïjkheden, schrijft hij ook. weer brief op brief. Nu eens kettert hij tegen de Ame rikanen diehem,te Neurenberg als oorlogsmir Jadiger' vrij spraken) dan weer tegen de Duitsers, die,hem tot acht jaar gevangenis veroordeel den wegens zijn relaties en diensten in verband met het Hitler-regiem. Schacht noemde zich. een toege wijd dienaar van de Führer; thans schrijft hij aan Baffner, directeur generaal van de. Salamander-fa brieken: „Het gehele Duitse volk zal boeten, voor,wat het tegen, mij misdreven heeft. Iedereen die zich inla«t met de kerels van' "tegen woordig, is: verloren. Niemand kan wat; mannen met pit en fut zijn er niet meer, want - onder 'de hóede van de bezettende, mogendheden zuigen, zij het Duitse volk,-.dat. uit al zijn wonden bloedt-en dat op zijn .puinhopen rondkruiptnog verder uit" "(echt -Schacht) „Ik gruw e'r -van, maar1 devergelding is niet verre."meer; de.' -.wraak: op wat de Amerikanenen. de- .Engel? HJALMARSCHACHT- brief op brief sen ons aandoen, is dichter-bij, dan die marionetten beseffen" Brutaal... De Wurterabergse .minister, van binnenlandse baken, Fritz Ulrich, noemt dit'schrijven, dat door een van de censoren van het interne ringskamp Ludwigsburg ontdekt en vastgehouden is, een teken, dat „Schacht ongeneeslijk brutaal blijft". Nog merkwaardiger -wordt» het brievengesclirijf van de toegewijde dienaar van de Eührer, als men een briefje ontdekt, dèt hij aan de Chicago Tribune heeft wetén toe te smokkelen, en dat door .dit blad ge publiceerd is-in de rubriek: „"Voice of the people". Daarin: -schrijft Schacht:, „Na de capitulatie heeft het merendeel der Duitsers onbe perkt vertrouwen. - gehad -ïn- de Amerikanen, maar dezen hebben blijk gegeven, niets te begrijpen van de eigenlijke geestelijke ge steldheid der Germanen- In Duitsland gaatSchacht te keer tegen de „geallieerde marion- netten", als ware hij', zelf nooit een marionet van Hitier geweest! In Amerika-gaat hij te keer tegen de mislukte-pogingen, van.de Westelij ke'mogendheden, om. Duitsland een democratisch staatsbestuur te ver schaffen,alsof hij zelf ooit een voorstander van-een. democratisch ■Duitsland 2oti zijn geweest - In welke omstandigheid ook: Schacht st'.rijft brieven en hij trekt zich 'niets aan: van de bij naam,'die'hij al sinds: zijn" sjonge jaren draagt; nl. die van Hochstap- ler des Pan-Germanismus, de flessentrekker van het Pan-Ger- manisme. Kët' fabrieksteam van Glléra in Assen zal in de TT-races uitkomen met twee of .drie van de nieuwe vlercyllnder fabrieksmé-chines, die de. strtjd tegen de teams van Nor ton. AJS en Triumph zullen, opne men, Doordat Gilera 'nu officieel .uitkomt, bestaat er nog een goede kans, dat ook Guzzi acte dB pré- sence zal geven. .Teneinde de strijd zo sportief mo gelijk te doen verlopen,- zijn ver schillende maatregelen, genomen. Zó .mogen' de rijders niet op. eigén benzine rijden, maar-is bepaald, dat zq een- uur voor de start aanwezig moeten zb'n met een lege tank, waarna deze door officials mét brandstof van vastgesteld gehalte wordt gevuld en vervólgens verze geld. Deze .zegels worden eërat-vlak voor de atart verwijderd.' Zo wordt de1 strijdhenërkt tot machine én rh- dér. alleen.'hetgeen ongetwijfeld ae. sportieve waard©- van de races ten. goeds zal^co'mèn.J» Franse of Amerikaanse sectoren van Berlijn reizen. Tussen de Amerikaanse en de Russische zone is het verkeer stroe ver geworden. Te Hclmstedt zijn verscheidene bussen, die het ver keer tussen de zones onderhouden, door de Russen aangehouden'omdat de papleren van sommige reizigers niet geldig zoudèn zijn. Kolen treinen uit de Britse en Amerikaanse zones, geladen met kolen voor de Berlijuse burgerbevol king, zijn op verscheidene plaatsen ln.de Sovjetzone. aangehouden. De Russen zeiden, dat de treinen niet naar hun juiste bestemming reden. Men Is ln Duitse kringen van oor deel, dat deze nieuwe strenge maat regelen van de Russen te verklaren zyh doordat tie Russen de aanzien lijke invoer van marken in hun zone willen tegengaan. Ook zouden z|i willen beletten dat de inwoners van de Westelijkezones nog voor de munthervorming in Oost-Duitsland kostbare voorwerpen kopen, Dé aanvoer van nieuwe maatjes haring is dit jaar zeer aanzienlijk beneden de verwachting gebleven. Hoewel thans vrywel de gehele vloot In zee is .cn de reders het aan tal netten per schip hebben opge voerd, is de vangst tot nog toe 30:000 kantjes minder dan verleden jaar'in dezelfde periode of wél bijna 70 percent. Waarom dit jaar plotseling zo weinig maatjesharing gevangen wordt Is'niét bekend, wel werkt het weer niet mee, maar de weersom standigheden alleen kunnen de oor zaak niét zijn. Visserij, zeggen de reders, is nu eenmaal een wisselval lig bedryf én-daarom zijn zij alge meen van gedachte dat de vangst elke dag verbeteren kan. Reeds is gebleken, dat bii een ge concentreerde aanvoer op één dag in één haven de markt'gevoelig rea geert. Begin deze week daalde de prijs te - Scheveningen aanzienlijk toen er aanbod kwam van 1200 kantjes tegelijk, In aansluiting daarop zakte eveneens de -kleinhan delsprijs;» grote mate van. wantrouwen hebben gewekt. Dat waren bet instellen door de Nederlanders van de z.g voorlopige federale regering voor Indonesië op a Maart, het Nederlandse verbod tot het houden van een congres'van met de republiek sympathiserende Indonesiërs In door de Nederlanders bezet gebied en de volksstemming op Madoera, die hij betitelde als een grap op het peil van een operette De Nederlandse gedelegeerde. Van Kleffens reageerde hierop door te zeggen, dat zijn regering langza merhand beu begint te worden" van wat hij „de neiging van de Raad om besprekingen over incidentele kwesties van ondergeschikt belang" te voeren, noemde Hij was van me ning. dat sommigen deze besprekin» gen alleen willen gebruiken als een middel om druk op Nederland uit te oefenen en hij dreigde er dan ook mee. dat Nederland wei eens de be sprekingen van de 'V.N. inzake In donesië zou kunnen gaan boycotten. Het 1.668 metende Deense passa giersschip „Kjobenhavn" is ter hoogte van de Oostkust van Jut- %land Vrijdag'ócliténd" op een mijn ge- lopen en gezonken. Vijftig ziekenauto's en een aantal dokters en verpleegsters zijn naar de kustplaats Hals gedirigeerd.om de gemelde slachtoffers op te'ne men. Het schip zonk 24 km. uit de kust. Van. de zjfdeder reders Is meegedeeld, dat "de „Kjobenhavn" binnèn tien minuten zonk. Ondanks de beperkte trjd was het mogelijk twee boten uit te'zétten. Er waren 400 passagiers aan boord en ge vreesd wordt, dat verscheidene hun- - ner om het levea zijn gekomen. Volgens onbevestigde berichten wordt het aantal vermisten op honderd geschat. Dc rederij kon dit cijfer bevestigen noch ontkennen. Tientallen vaartuigen Jicbbcn zieh naar de plaats van het ongeluk bega ven. Ook. vliegtuigen nemen deel aan dc reddingspogingen. De „Kjobenhavn" voer van Kopenhagen naar Aalborg. Volgens Lloyds worden echter 150 personen vermist. Men gelooft, dat zij verdronken zijn. .Ongeveer 200 personen zijn door het stoom- schip „Frlgga"' gered en ongeveer 50 anderen door een kleiner vaar- tuig. t c De Amerikaanse aanklager, bri gade-generaal Telford Taylor, heeft het Neurenbergs hof voor de be rechting van oorlogsmisdaden ver zocht de 23 3eiders van de I.G. Far- ben te veroordelen op grond van medewerken aan het voeren van een agressieve oorlog. Zijn requisi toir duurde vier uren. Taylór zeide, dat elk der aangeklaagden indivi dueel verantwoordelijk was voor be gane oorlogsmisdaden. Zij hebben willens en wetens het gebruik van nog niet uitgeprobeerde chemicaliën bij medische experimenten op be woners van concentratiekampen, toegestaan en aangemoedigd- -Medio Juli verwacht men het vonnis in deze zaak. Rusland zal een gedeelte van sign op Korea géstationneerde troepen terugroepen, aldus werd ln een of ficieel communiqué meegedeeld. Generaal Korotkof, de opperbevel hebber, is reeds met zijn staf naar de Sow.fet-Unie vertrokken. Het Russische leger op 'Korea wordt 'officieus'op 25.000'A'40-000' maa geschat. j „Stern" tegen bestand? Radio New York haalt een be richt aan uit Tel Aviv, volgens het welk de groep-Stern geweigerd zou hebben het bëstandsvoqrstel' voor Palestina te aanvaarden. Mosje Sjertok, minister van buitenlandse zaken, vati Israel, is volgens het be richt aan het onderhandelen met de Stem-groep.- De Britse minister van .bin nenlandse zaken, James Chuter Ede, heeft zijn besluit van April j.l. tot automatisch uitstel vande doodstraf voor iti de toekomst te berechten moordenaars ingetrok ken. HETZELFDE WEERTYPE Weersverwachting, geldig tot Zater dagavond. Droog wéér be houdens een kans op enkele versprei de onweersbuien, voornamelijk ln het Zuiden en Oos ten van het land. Overdag zonnig ëa behalve langs de Waddenzee warm 1 -weer. Zwakke tefc matige wind uit Oostelijke richtin gen, doch in de namiddag op en kele, plaatsen Invallen van een koelere zeewind. 12 Juni: Zon op 4.2D. onder 2L—t Maan 9.47. onder 0.46. 12 Juni. Hoog water te R'dam: le tif 8.20 uur. 2e tij 20135 uur. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1