Denemarken rouwt om zijn doden HET ROTTERDAMSCH PAROOL Geweldige brand woedde in loods op Katendrecht Verontwaardiging, die blijft Duitse jeugd moet nieuwe toekomst bouwen Arabieren betichten Joden van bestandsschendingen Tien Macks" van de A.T.O, gingen, in vuurzee verloren Omwonenden weerden zich dapper Kabinet was Vrijdag bijeen England-Spiel Spiel in Holland .zeer „bijzondere" rechtspleging Tienduizend naar het jeugdcongres, dat Zaterdag begint Verliezen in Indonesië Op zoek naar drijvende lichamen. Geen treinen van en naar Berlijn Sjarifoeddin terug in de regering? Volksfront wil handhaving van Republikeins leger Suiker voor inmaak Collaborateurs komen vrij in Zuid-Afrika Weerbericht Zaterdag 12 Juni 1948 Eed. en Adm. Lange Haren l«, ScWedam TeL 6931X Abonn.prijai per week 0,31 per'kwartaal 4,—, losse nummer» 0.0? Opgericht door d« Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 136 Uitgave N.V. D« Nieuwe Pen Postgtra 393644 Bankier»Amsterdamsehe Bank te Rotterdam Directeurs 8. d« Vries Hoofdredacteur: Th, Ramaker - J7 EN enorme brand, die herinnerde aan die in de loods van Quick 'Dispatch aan de Mcrwehavcn, heeft gisteravond gewoed in de garages en werkplaatsen van Van Gend cn Loos <ATO) in de loods ban Francisco aan dc Veerlaan op Katendrecht. Ondanks geweldige watermassa's, die door dc brandweer in het middengedeelte van de loods werden geworpen, brandde dit volko mmen uit. Tien zware 10-tons vrachtauto's van de Praagdienst gingen in dc vuurzee verloren, evenals een partij banden cn vaten olie. Ook het kantoor van de ATO brandde geheel uit. de blusboten, havendienst III cn V met acht stralen, waaronder een schuimblusser. Het werk van de brandvveer werd bemoeilijkt door de geringe druk op de'waterleiding, zodat, het water uit de slangen de vuurhaard nauwelijks kon berei ken. Het middengedeelte van de loods was één vuurzee, waaruit telkens doffe knallen klonken van de exploderende benzine tanks van de vrachtauto's en vaten met olie. Dikke, zwarte rookwolken stegen op uit deze baaierd van vlammen. De politie had moeite de duizen den kijkers op een veilige afstand te houden. Voor alle ramen van de café's aan de Veerlaan verdrongen zich de toeschouwers, als gold het een eerste rangs-schouwspel. Het gerucht ging, dat zich onder dc vloer van de brandende loods een groot olie-reservoir zou bevin den, dat echter brandvrij zou züu afgeschermd. Wanneer deze inder daad ontploft was, zou dc ramp voor Katendrecht stellig niet te overzien zijn geweest. De brandweer slaagde er in, het vuur tot het middengedeelte van dc loods te beperken, maar dit brand de dan ook volkomen uit. Oorzaak onbekend De directeur van Van Gend en Loos te Rotterdam, de heer J. van den Berg, deelde ons mee, dat de brand een flinke stagnatie in de Praagdienst zal veroorzaken. Vooral het verlies van de buitenlandse papieren (voor grensoverschrijdingen etc!),- die zich in de verbrande /n een hel van vuur gingen tien kost bare vrachtauto'svan- de Praagdiénst totaal' verloren Het was ongeveer zeven uur, toen een man uit de loods kwam rennen onder het ge roep: „Brand, brand!". Zijn alarmkreet verwekte 'onmid dellijk grote consternatie op het drukke Katendrecht. In de zeer brandbare inhoud van de loods breidde het vuur zich met zulk een snelheid voort, dat aan blussing met eigen middelen niet meer te denken viel. De brandweer werd gewaar schuwd, maar reeds hadden enkele doortastende Katendrechters een der grote deuren van de loods met behulp van een bank gerameid. Terwijl verstikkende rookwolken hen tegemoet sloegen, drongen de mannen, waaronder enkele taxi chauffeurs, met zakdoeken voor het gelaat, onversaagd de loods binnen en slaagden cr in, een aan tal van de kostbare vrachtauto's in veiligheid te brengen. Tientallen jeugdige Katendrech ters hielpen bij het uitrollen van de in 'de loods opgeslagen vaten mei olie en benzine en enkele flessen met zuurstof. Inmiddels was de brandweer verschenen,die haar materieel met het oog op de-enor me vuurzee weldraversterkte tot drie autospuiten, twee blusboten'en aen gerëedschapswagen. Onder leiding van de wnd.-com- mandarit van de brandweer, de heer J. W.; Lutjens, werd met het blussirigswerk begonnen. Van de auto spuitenéén, vijf en twee, wer den' in tótaal: elf stralen in de strijd.' geworpen.-: Aan de achterkant van de lööds-in'de Rijnhaven' werkten' vrachtauto's bevonden, bete kent een grote schadepost, daar deze maar niet één-twee-drie vervangen kunnen worden. Ook het kantoor van de ATO brandde geheel uit, waardoor de gehele goederen-administra tie verloren ging. Voor degrote hulp die enkele honderden bewoners van Katen drecht bij de brand greboden heb ben, was de heer van den Berg vol bewondering en dankbaarheid. Over de oorzaak van de brand is tot nu toe niets met zekerheid vast gesteld. Aan de achterzijde van de loods aan de Rijnhaven had de N.V. Haven herstel een zogenaamde veldsmidse in gebruik. Het Is even wel niet zeker, dat een vonk van het smidsvuur is overgeslagen naar de loods.-De politic is nog met haar onderzoek bezig. De gehele nacht hebben de spuit gasten de nablussing voortgezet, nadat het vuur om kwart voor ne gen was bedwongen. Tijdens de blussing geraakte een brandweer man bedwelmd door de rook, ter wijl ee ander een brok vallend beton op zijn schouder kreeg. Bei den werden na behandeling naar huis vervoerd. De hoofdcommissaris van politie, de heer Staal en ir. Van Bovene van de brandweer-hoofdinspectie uit Den Haag gaven blijk van hun belangstelling voor deze spectacu laire brand, die Katendrecht nog lang zal heugen. (Var. onze Haagse redacteur) De vergadering van de minister raad, welke Maandag niet kon doorgaan, omdat een aantal minis ters in Chateau d'Ardennes ver toefden is thans Vrijdag gehouden. In deze vergadering heeft de mi nisterraad zich niet slechts bezig gehouden met de ontwikkeling van de situatie in Indonesië, welke als zeer belangrijk kan worden be schouwd, doch ook met een aan tal punten, welke het buitenlands beleid raakten. Daarvan kan als eerste punt wor den genoemd de vérgaande conse quenties, welke de besprekingen in Chateau d'Ardennes voor ons land zullen hebben en waarschijnlijk zijn in deze vergadering, ook de aanbe velingen van de Londense confe rentie over Duitsland besproken. Handelsovereenkomst met Sovjet-Unie gesloten Vrijdagavond is te Moskou een handelsovereenkomst tussende Sowjet-Unie en Nederland gepara feerd, welke voorziet in een uitwis seling van goederen. Er was twee maanden te Moskou onderhandeld. Een Nederlandse woordvoerder ver klaarde, dat beide partijen zeer te vreden waren, doch hij deed geen nadere mededelingen. JU5TI Buitengewone dienstplicht ook voor lichting 1949 Ook voer ingeschrevenen van de lichting 1949 bestaat de mogelijk heid om tot buitengewoon dienst plichtige te worden, bestemd indien twee broeders dienen of gediend hebben. Een aanvraag daartoe moet in het algemeen voor 1 Augustus 1948 bij de gemeentesecretarie wor den ingediend. (Van onze Jeugdwerk-redacteur) AAN de vooravond van het grote Duitse jeugdcongres te München, waaraan 10.000 personen zullen deelnemen, waarbij ook vele buitenlanders, onder wie vijftig Nederlandse jongeren, is het niet ondien stig de mogelijkheden ervan onder ogen te zien en ccn gissing te maken omtrent de resultaten. Naddt tien jaar lang Hitler zyit grove handen over de Duitse jongeren had. uitgestrekt en op geraffineerde wijze zijn toverwoord „Volksge- mcinschaft" als balsem aan de versnipperde jeugd had toegediend, ver slapte plotseling in de laatste oorlogswinter de tucht. Met de capitulatie verdween de „Hajot" en een vacuum trad in. Even zo verging liet de meisjes, wier Bund Deutschcr Madcl, die nimmer zo'n opgang maakte vanwege' haar weinig ideële devies, Kirche, Küche, Kinder" ook werd verboden. 7 N deze geestelijke ruïne zal men het fundament moeten leg gen voor een nieuwe Duitse jeugd. In de eerste plaats is er een .groot woningprobleem, waarbij het ge zinsleven te gronde gaat. Volgens, tellingen waren er in de Britse zóne 5 millioen huizen verwoest, l.l/2 millioen beschadigd en l/3 muliben eerst na jaren weer bruik baar. In de tweede'plaats is er het probleem yan de gebroken ge- zinnen en het geweldige vrour wen-Qverschot. Op de 100 mannen zajn er 125 vrouwen. Ruim één millioen kinderen is vaderloos, circa 100.000 zijn er moederloos, terwijl er ontelba re wezen zijn. Daarbij zijn er kinderen die zelf, of wier va der en moeder verminkt zijn, Het derde probleem scheppen de 13 millioen „Oost-vluchtelingen" waarvan er 9 millioen in de Wes telijke zones zijn ondergebracht en die de spoeling dun maken. Bij een bevolkingsdichtheid, van 168 in 1933 is het cijfer thans 185. Opvoedingsproblemen Tekort aan" schoolruimten, leer- -krachten en leermiddelen schept een vierde moeilijkheid. Hitier zorgde er destijds voor. teneinde jeugd en zodoende de toekomst :s bezitten, dat het lerarencorps goed nazi was en in alle boeken, zelfs in rekenboekjes deed hij zijn gif uitstorten. Leerkrachten en leermiddelen moesten dus. gezui verd worden, waarbij niet genoeg vervanging aanwezig bleek. Tenslotte is er het grote pro bleem van werkloosheid, die aan zet tot ontucht, zwarte handel en katlekwaaó. Dit alles heeft gemaakt, dat de jongeren in 1945 met lege handen en zonder idealen ston den, totaal afgesneden van de buitenwereld, zonder enige voorlichting en steun van de ouderen, die het te druk had den met hun eigen problemen, terwijl het derde milieu, dat van- de jeugdorganisaties, nog dood was. Gaandeweg is de molen van dit milieu gaan draaien, maar het was moeilijk op de losgeslagenen weer vat te krijgen. Zelfs heden ten da ge, nu er al weer een zevental jeugdbonden zijn opgericht, spreekt men in Duitsland nog van „bun ker jeugd"; dat zijn de ongrijpba- ren, die leven in de armoedigste omstandigheden, bedelen of zwarte handel drijven. Het bleek echter, dat er in dc loop der jaren 1946 en '47 een intensieve vraag naar jeugdorganisaties was en zo ont stonden de Katholieke bond (met 80Q.0G0 leden), de F. D. J. (500.000 Een onzer redacteuren vertrok gisteravond wet de Nederlandse Jeugd-de legatie naar het con gres te München, van waar iiij regelmatig tc.lezers op de hoog te zal houden van zijn bevin dingen. Vóór zijn vertrek schreef hij een inleidend arti kel over de huidige groeperin gen in de Duitse jeugd, met dé vele problemen, in het ■ucrtcoes- te land, aan de baud waarvan men f en duidelijker inzicht zal kunnen krijgen in zijn nog te verwachten beschouwingen. leden), een communistische orga nisatie, die vooral in de Russische zone bloeit naar men zegt de Evangelische Jugerid (15.000 le den), de vakverenigingsjeugd (80.000 leden), de socialistische Falken (50.000 leden), Bündische Ju gend, rechtsgeoriënteerd, zeer aggressief en vermoedelijk ex- Nazi (50.000 leden), tezamen on geveer 2 millioen georganiseerde jongeren op naar schatting 10 mil lioen jongeren van 1222 jaar in geheel Duitsland. (Deze cijfers zijn misschien iets ge wijzig dj omdat de telling dateert uit midden 1947). Met dit materiaal zal'Duitsland aan zijn herbouw moeten begin nen en het schijnt mee te vallen. Het geestelijk contact met het bui tenland werpt resultaten af, die de verwachtingen overtreffen en. het jaarlijkse congres is een uiting van de ernstige wilom aan te pakken. Resultaten zal het congres, waaraan 2eer vele intellectuelen deelnemen, onder wie Europese schrijvers van naam, niet direct afwerpen, want de opbouw van een nieuwe jeugd zal jaren, mis schien een generatie duren. Toch zullen de Duitsers de geestkracht er uit kunnen putten om met ver grote energie dit probleem aan te pakken.. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd Koninklijke Landmacht: Sold. P. van den Berg uit Bergen. (N.H.), gesneuveld 29 Mei 1948. Koninklijk Nederlands-Indische leger: Soend. cav. 2e kl. Oesman uit Indonesië. Hoewel de Deense radio elk uur namen van geredden bekend maakt, zijn er nog steeds geen juiste cijfers bekeud over het aantal ménsen levens, dat bij de, ramp van dc Kjoebnhavn, die gisteren in het Deense .Kattegat op ccn-mijn liep, verloren is gegaan. Dc laatste cijfers-spreken van ongeveer 150 slachtoffers. Vliegtuigen'en coasters zoeken onafgebro ken naar drijvende licÜ'ameh. Op dc plaats waar de gezonken salonboot met de pijp en de bovengebouwen boven het ondiepe water uitsteekt werden tal van reddïngsgordels uitgegooid. Het Deense vqlk beschouwt liet ongeluk als een nationale ramp. Dc radio heeft alle pro gramma's gestaakt, met uit zondering van nieuws- cn weer berichten. De koninklijke fa milie heeft telegrammen aan de maatschappij gezonden, waarin zij van haar medeleven, blijk geeft. Op alle regeringsgebou wen en alle schepen in het land waalt de vlag halfstok. Biosco pen en theaters hebben hun voorstellingen opgeschort. Het bezoek van liet Deense konings paar aan Stockholm, ter gele genheid van de negentigste ver jaardag van Koning* Gustaaf, is afgelast. De particulieren stelden al les in het werk om de uitgeput te overlevenden van de kust naar de ziekenhuizen in Aal- borg te brengen. Daar de. opvarenden niet geboekt waren, is in de loop van de dag een oproep per radio gedaan om de na men op tc geven van personen, van wie bekend was, dat 2ij methet schip zouden reizen. De reddingspogingen zjjn aan zienlijk bemoeilijkt, doordat de be manning slechts twee boten- kon uitzetten. Een gezelschap Amsterdamse po litiemannen, dat enige tijd geleden in het kader van de politie-uitwis- sëling in Denemarken verbleef, beeft bij die gelegenheid gebruik gemaakt van de „Kjoebnhavn", Het viel deze mannen toen reeds op dat er aan boord geen sloepen rol werd gehouden, tenvpl in de hutten zwemvesten ontbraken. Daar volgens officieuze berichten het onderzoek heeft uitgewezen, dat het schip door een magnetische mijn is getroffen, waartegen het niet beveiligd was, wekxen deze omstandigheden wel enige bevreem ding. Geheelonthouder tegen wil en dank! „Je zult er mee gestraft wor den" zal zekere F: uit Breda wel gedachthebben, maar hij 'wérd et mee gestraft!-Bij had in dronken toestand achter het stuur- zittend, een verkeer spaad omver gereden. Behalve intrek king van zijn rijbewijs en 1000 gulden boete, is hij ook veroor deeld tol: verbod van cafébe- "zoek eü aansluiting bij een ge heelonthoudersvereniging onder aoczicht van de reclassering. De ambtenaar van het O.M. bij het kantongerecht in Breda heeft ih het requisitoir tegen deze be schuldigde verder, nog meege deeld, dat hij de politic op dracht heeft gegeven, auto's van dronken rijders in beslag tc ne men. „In ernstige gcvaRcn ral ik vernietiging van dc motor- .rijtuigen eisen",- zo kondigde hij •aait. Amerikaanse tramsportbcambten hebben vandaag meegedeeld, dat al le spoorwegverkeer naar Berlijn is stopgezet ingevolge een Russisch be vel aan de directie van de Duitse spoorwegen. De Sowjet-autoriteiten hebben de Britse transportdienst vanochtend meegedeeld, dat uit het Westen ko mende militaire en civiele goederen treinen tot nader order niet in.Ber lijn zouden worden toegelaten „in •verband met een opstopping van het verkeer". De Britse autoriteiten in Berlijn hebban de Russen verzocht de spoorlijn tussen de Westelijke zones en Berlijn „onmiddellijk" weer open te stellen. Een hoge Britse transpartbeamfe te verklaarde, dat er gisteravond en vanochtend treinen zijn aange houden, doch wilde niet bevestigen dat alle spoorwegverkeer was stop gezet. Hij behield zch commentaar voor totdat „wijzelf Maarheid heb ben In de bestaande verwarring". Sjarifoeddin, de ex-premier van de Republiek Indonesië, verwacht dat hij weer in de regering zal worden opgenomen. Sjarifoeddin is voorzitter van het democratische front de vroegere Sajap.Kiri een concentratie van links-georiën teerde partijen.. Een van dè punten die liet democratische volksfront wenst te bereiken is, dat het repu blikeinse leger blijft gehandhaafd. Voor de inmaak zal dit jaar een extra rantsoen suiker worden ver strekt. In de bonnenlijst van 2 Juli zal voor alle leeftijdsgroepen >en bon bekend gemaakt worden voor 500 gram suiker. Graaf Folke Bernadotte, de. bemiddelaar van de UNO in de Palestijn se kwestie, heeft Vrijdagavond het volgende communiqué uitgegeven: „In de loop van de eerste dag van het bestand in Palestina is door de bemiddelaar een klacht ontvangen volgens welke vier los van el kander. staande schendingen van het bestand door Joodse strijdkracht-, ten zouden hebben plaats gehad. Voor. elk vandie gevallen heeft'graaf Bernadotte onmiddellijk aan waarnemers van de UNO instructie ge geven tot onderzoek ter plaatse en zo.spoedig mogelijk uitbrengen van rapport hierover." Zowel uit Syrische als uit Trans- jordaanse bron werd gisteren ge meld, dat de Joden de bestands overeenkomst hadden geschonden, O;a. door een aanval op het vlieg veld van Lydda en door een lucht aanval boven Syrisch grondgebied nadat het bestand reeds was inge gaan. .Berichten, volgens welke gi'aaf Bernadotte Groot-B rittannië zou hebben verzocht om vliegtuigen en schepen voor de uitoefening van controle op het bestand, zijn in UNO-kringen tegengesproken. Wel heeft Bernadotte België, Frankrijk en de VS er om gevraagd, maar hij wil om politieke complicaties te vermijden liever geen Brits mate riaal gebruiken. David Marcus, opperbevelhebber van de Joodse strijdkrachten aan het front te Jeruzalem, is'Donder dagavond gesneuveld. Marcus,.die in de tweede wereldoorlog diende als kolonel in het Amerikaanse le ger, ondernam een poging, de weg Tel AvivJeruzalem vrij te maken voor voedselaanvoer voor de bevol king van Jeruzalem. Tengevolge van Joodse successen in de strijd om Lat roer» is deze weg thans vrij gemaakt, meldt Reuter. Dc Ccrstc radiografisch overgebrachte luchtfoto van de gezonken Kjöbn- havn, die een half uur na de, ramp iverd genomen. T ft."Tfri-gj* -*-aë£". Het geval van een Schreieder, die van alle rechtsvervolging ontslagen wardt, blijft ons dwars-z'.tten, en niet alleen ons, doch de buide lagen van onze Nederlandse maatschappij.- Wii stellen daarbij ineens voorop, dat èn wij èn die brede lagen alle ren sterk ontwikkeld. echt-Neder lands, gevoel voor recht hebben. De ontstemming over het'geval-' Schreieder is al bijna een week oud,, doch nog even sterk als; In de na- middag van Maandag 7 juni Schreieder, van rechtsvervolging: ontslagen, zou nog enige maanden, als vrij burger-gast, ih ons midden vertoeven tot het verstrekken van enkele gewenste, inlichtingen, en wie er soms wat op tegen had, kon In een-getuigschrift, dat mr, Zaayer hem had verstrekt. lezen hoe 'n knap. correct politieman - die Schreieder toch wel was. Het spijt ons, mr, Zaayer, In weerwil van uw vrijgeleidebrief, gaf ons dit toch nog een schok en een zeer onaangenaam gevoel. De her-, inneringen aan het proces-Van der Waals waren ook-nog zo vers. Wij- hadden zo gaarne getuigen gehoord, - die ons meer wisten te onthullen,; dan de correcte militair Somer, die thans opzettelijk of onopzettelijk een taak in hét verre Indië heeft gekregen. Bij het England-Spi'el zijn de voornaamste kaarten oniiitge-' speeld gebleven....;. Maar goed; ieder proces levért z'n teleurstellingen op, „daar dus; niet van". Men heeft ons laten „ge nieten" van Schreieder. Schreieder, de man die zo „mooi", zo „glad" en zo „feilloos" putte uit z'n geheugen en wiens getuigenis- afleggen het karakter kreeg van een virtuoos optreden in een goed- voorbereide rot zo virtuoos, dat w\f meer dachten: „Waarom en door. wie is hem dit alles mogelijk ge-, maakt?" dan: „Tjonge-jonge. het., politie-systeem van die Duitsers klopte toch maar!" Wij wilden even afwachten. Er zouden immers vragen in de Kamer worden gesteld. Er wérden vragen gesteld in de kamer, vragen, - die ingingen op allerlei onopgeloste details, die eer tégen dan vóór Schreieder pleitten. Zij zijn beantwoord, zoals detail vragen plegen té worden beant woord, maar zoals, men niet In. Né- derland een geschikt rechtsgevoel herstelt. Want en w$ kunnen dit niet genoeg herhalen zowel de massa als de kleine groepen èn de indivi- ducn ih Nederland beschikken over een zeer normaal, want ingeboren rechtsgevoel endit dób'r' de eeuwen getrainde, rechtsgevoel blijft zich beledigd achten, nü dc politiedié- naar - Schreieder,.-de' kriminaldltek- tor van de'vijand, officieel vrij-uit- gaat mét een a^beygUngsbrSëfih: v: z'n-. zale,A /Heeft deze gevaarUjke: kleine vij-ï 'i and .de kans gek>v;en zich vrij te praten en „hinauf zu imponieren?"* „Ik was alleen maar een r Hitte-, .mannetje, evenwel een zeer correct poUtiemannetje, dat geen bloed zocht,.' doch alleen z'n weric deed. cx. do* werk zeer goéo deed en dat preek s weet wat -ip. zeggen en wat - •ie zwijgen miet en.- eerder: tja „Krieg war nui t:nmal Krieg. Nederlands officieel recht' - heeft-:-? g. itsmélJ ..ü.nik, Fferr flchreieuer en onze dank b'cstaat. In het ontslag van verdere rechtsvervolging!" Èn alsof dat-nog niet genoeg was deze prettige pil is verguld met een getuigschrift, dat eigenlijk begint mët het'woord „hulde", Mogen wij hec verna^ing noemen, die ons allen beving,1 bil het ver nemen hiervan? Mogen wij. het verbazing noemen, die ons As blijven bevajrigen.'na tie beantwoording van de vragen.in de Kamer? Neen. Het gevoel van verontwaardigde teleurstelling is Maandag 1-h - ge- wekt en hét is tot op dit ogenblik onverminderd *an kracht gebleven. Wh hebben hierin uiting gegeven door middel van een snijdende poli tieke prent, doch wjj achten het on ze plicht dé motieven tè omschrij ven, die ons tot het publieer&n van die politieke prent aanleiding heb-- - ben gegeven, J.' W. 'dè B. De nieuwe nationalistische.rege- ring van Zuid-Afrika zal onmid- dellijk vijf politieke gevangenen, veroordeeld wegens verraad of sa- botage gedurende de oorlog, in vrij heid .stellen „om burgersvan de Unie tc bevrijden van de druk der oorlogsjaren en te pogen een einde te maken aan alle daaruit voort-- vloeiende verbittering". Tot hét vijftal behoren twee- Zuid-Afri kaanse burgers die zich leenden vóór het voeren, van Duitse propa ganda voor radio-Bërlijn- Beiden waren deswege veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf met dwang arbeid. OPNIEUW WARM Weersverwachting, geldig tot-Zandig- avond. In de nanacht op sommige plaatsen vorming van hevel, .mist of lage wol-, kenbanken. Mor gen overdag over wegend zonnig weer met onge veer dezelfde tem peratuur als van daag. Enkele ver spreide onweers buien. In liet Noor den van het land meest matige wind tussen Ooit én Noord, elders tijdelijk veranderlijke wind, 13 Juni: Zon op 4.20,onder 2I.~. Maan op 11.15, onder. 1.05,. 14 Juni? Zon op, 4.19,ander -21.01. Maan op 32.40, onder 1.20 13 Juni, Hoog water te R'dam; le tij 9.19 uur, 2e'tö 21.28 uur.- 14 Junk. Hoog water te.H'dam: le :tif 10.19 uur, 2e 10 22.27 -uur. Waamemingen hcdenmorgen 8.40 uur te Rotterdam. Luchtdruk 760.5;, wind stil 0;. temp. 20,0:-max. temp. 29.8 (gistermiddag 3.1 n uur); min. temp. 15.9'..(hedenmorgen 4.10 uur). Weersgesteldheidlicht- -be wolkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1