HET ROTTERDAMSCH PAROOL Senaat tegen besnoeiing van de Marshall-hulp Natuurramp teisterde Groningse dorpen Joden en Arabieren melden bestands-schendingen Koninklijke" maakte winst van 93 millioen gulden Gottwald uitgeroepen tot opvolger van Benesj Brand aan boord van Noorse bananenboot Niets zal naar zwarte markt verdwijnen Duikers aan boord van „Kjoebnhavn" Philipsproduetie Bevin binnenkort naar Duitsland stijgt Berlijn is nog steeds per trein te bereiken Nieuwe toewijzingen der Marshallhulp Nieuwe Iraanse premier Bernadotte wacht met oordeel In Juli bon vöor cacao Nieuw handelsverdrag Amerika zal in 1951 tot voornaamste petroleum-importeur behoren Landschap biedt winterse aanblik Mevr. Hoenekamps had een goed idee Veilingbrand te Honselersdijk Rupsen veroverden Belgisch dorp Coloradokever nu in Wieringermeer Blusboten voeren schip op Waterweg tegemoet Visflesjes kwamen goed van pas! Twaalf Krupp-mensen vrijgelaten Gifgas in de Oostzee? Weerbericht Maandag 14 juni 1948 Red. en Adm. Long* Haven UT, Schiedam Tel 69301 Abonn.prflpj per week 0,31 per kwartaal 4,—, losse nummera 0.09 Opgericht-door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No, 132 Uitgave K.V. De Nieuwe Per» ■-» Postgiro 39W44 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam DIracteara B. 'de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker. •-* Het voorstel van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden om de hulp aan Europa met een kwart te besnoeien, zal geen doorgang vinden. De toewflzIngscommjsBie van de Senaat heeft nameiyk Zaterdagavond de toewijzing van vflf milliard dollar voor het Europese herstelprogram ma goedgekeurd. De commissie keurde tevens met algemene stemmen goed, het programma twaalf maanden te laten strekken en niet vijfden, zoals het Huls graag had gezien. Het effect van dit besluit Is, dat de voor het Mashall-plan 5.055.000.000 dollar beschikbaar zullen worden gesteld In plaats van 5.3 millioen dollar, die de regering oorsprohkeiyk gevraagd had, De aanbevelingen.vari de commis si e zullen waarschijnlijk aan het be gin der week door de gehele Senaat behandeld worden. Men is van oor deel. dat zij aanvaard zullen worden zonder belangrijke amendementen. Daarna zal gepoogd worden ln gemeenschappelijke zitting een ver gelijk te vinden tussen de Senaat en het Huls van Afgevaardigden. Voorts is nog meegedeeld, dat ge schoolde onderzoekers, meest ac countants, de bewegingen van de Marshall-goederen zullen volgemtot aan de uiteindelijke bestemmingen in Europa, opdat er niets naar de zwarte markt gaat of achter het ijzeren gordijn verdwijnt. De ac-- countants zullen onder een Europe se controleur werken, die reeds werd gekozen, doch wiens naam nog niet bekend gemaakt wordt, in afwachting van de goedkeuring de zer benoeming. Nog 175 mensen vermist Gedurende het hele weekend wa ren duikers bezig de slachtoffers van de Kjoebenhavn, die. Vrijdag morgen in het Kattegat op een mtin is gelopen, te bergen. Vele lijken kunnen echter niet worden geïden tificeerd. daar de meeste slachtof fers jn nachtkledh waren en geen papieren bij zich droegen. Het Deense kabinet kwam Zater dagavond bijeen, om te spreken over een schadeloosstelling voor de overlevenden. De rederij hoeft na melijk aan de passagiers geen schadelooss telling uit te keren, ter wijl de normale verzekeringspolis geen betrekking heeft op schaden ontstaan door „oorlogshandelin gen". Het is .nog steeds niet mogelijk precies vast te stellen, hoeveel van de meer dan 400 opvarenden ver dronken zijn. maar de autoriteiten zeiden Zaterdagavond, dat meer dan 175 mensen in de golven z«n verdwenen. Eerst wanneer de slachtoffers ge borgen -zjjrL ..zullen- pogingen, in het, werk worden gesteld om het schip te bergen. Buitenlandse hulp zou hierbij wel eens nodig kunnen zijn, aldus een woordvoerder van de maatschappij. Bevin, de Britse minister van buitenlandse' zaken zal t spoedig naar Duitsland gaan om zich van de toestanden in de Britse zone op de hoogte te stallen. Het bezoek van Bevin, dat volgt op de Britse verdediging van Duitslands belangen op de Zesrao- gendhedenconferêntie te Londen, heeft in Franse kringen te Londen verbittering gewekt. Over de Duitse kwestie is de laatste dagen van gedachten gewis seld tussen Engeland en Amerika enerzijds en dc Franse regering an derzijds, Hierbij heeft Frankrijk te verstaan gekregen, dat zelfs als het weigert race te werken aan de vor ming van een West-Duitse rege ring, Londen en Washington htm standpunt zullen handhaven en hun politiek doorvoeren. - Zestien millioen winst in 1947 Met voldoening stelt het jaar verslag der N.V. Philips vast dat In 1947 de productie 50% meer heeft bedragen dan die in do jaren Voor de oorlog". Een andere maat staf voor de omvang van dit bedrijf is, dat Philips voor dertien procent bijdraagt in de gehele Nederlandse export. Het jaarverslag meldt voorts dat einde 1947 34,100 men sen ln het Nederlandse PhïIJpsbe- drijf werkzaam waren. Hoewel hun overwegende meer derheid in Eindhoven arbeidt, de stad heeft met een enorm woning tekort te kampen, heeft Philips ook in 1947 de politiek van bedrijf.".- spreiding voortgezet, zodat er in dat jaar vestigingen tot stand kwa men in Utrecht, den Bosch, Nijme gen. Roermond, Valkenswaard, Sit-, tard en Zwolle, terwijl bedrijven te Doetinchem, Roosendaal en Hilver sum in voorbereiding zijn. Hoewel Philips nog steeds de be naming „gloeilampenfabriek" voert, breidt het arbeidsveld zich steeds meer uit. Met de ontwikkeling van de heteluehtmotor maakt men. goe de vorderingen. Het gebied van de televisie wordt in zijn geheel door Philips beheerst. Het bedrijf bouwt scheepsradar alsook de electronen- micrascoop. die vergrotingen tot het 50.000 vcudige toelaat. Wat de financiële resultaten betreft, stelt het jaarverslag vast dat deze ondanks hoge be lastingen en andere vaste las ten ln „1947 niet onaanzienlijk zjjn gestegen". Bedroeg da winst In de eerste twintig maanden na de bevrijding 7.2 millioen, in de twaalf maan den van 1947 was deze opgelopen tot 16.2 millioen. Nadat er een conjunctuur-reserve is gevormd van tien millioen gulden, ontvangen de aandeelhouders van gewone aande len een dividend van negen procent, terwijl preferente aandeelhouders 6.6% krjjgen uitgekeerd. Nadat de Russen Zaterdag het gehele goederenvervoer per trein van en naar Berljjn hadden tegen gehouden kon Zaterdag worden ge meld, dat het treinverkeer weer normaal ls. inmiddels heeft echter de door de Russen gecontroleerde Duitse pers medegedeeld, dat met ingang van Dinsdag de belangrijke brug over de Elbe in de weg van Berlijn naar het Westen voor reparatie geslo ten zal zijn. Het motorverkeer zal echter omgeleid worden. Wat het Duitse personenverkeer per trein uit West-Duitslandnaar Berlijn betreft, geldt een nieuwe maatregel alle Duitse personen treinen uit West-DuitsJand moeten van nu af aan op het station Frie- drichstrasse aankomen. Dit station ligt in. de Russische sector van de stad. Advocaat veroordeeld L wegens belediging ■"-* Mr. J. van der Starp uit Rot terdam. de verdediger in het pro ces van derWaals, is Maandag in hoger beroep wegens „belediging van het openbaar gezag" tot f 300 boete, subsidiair 30 dagen gevange nisstraf, veroordeeld. Hij had een uit Indonesië ontvangen brief, waar in dr. Van Mook van „Gigantisch en beestachtig landverraad" werd beschuldigd, ter publicatie had door- gezonden aan het weekblad „De Ochtendpost," De bewuste brief was gepubli ceerd op 14 September 1846. De Amerikaanse steunverlenings- organisatie voor het buitenland heeft nieuwetoewijzingen bekend gemaakt van totaal 95 millioen dotlar voor aankoop van Marshall goederen. Het aandeel van Neder land bedraagt 4.183.905 dollar. Deze toewijzing omvat blik. aan te kopen door de particuliere handel, en tar we. De Perzische volksvertegenwoor diging heeft tot premier gekozen Abdoel Hoessein Hadjir. De nieuwe I premier is 52 jaar oud. 1 Zaterdagmiddagvoor <fe .Rode Kruisdemonstratie, viel de zesjarige Henk Slingerland uit de Ccooswijkseweg in het kanaal naast de StA Laurens De heer Bagijn sag het gebeuren en waarschuwde direct enige politieagenten, waarop de 23-jarige. agent A. Brouwer gekleed te water sprong en de inmid dels gezonken jongen weer boven wist te brengen. Hoewel zwaar'gehinderd door zijn /aarzen, kon de agent met hulp van enige, collega's de jongen zo lang boven water houden tot een roeiboot erbij was gehaald, waarin reddec en drenkeling in veiligheid -werden gebracht. Op de foto: links achterin agent Brouwer en rechts de kleine HenkIn de inset: redder en drenkeling even na behouden aankomst op de wak Uit de hoeveelheid berichten die ons gedurende de laatste 48 uur uit het Vlidden-Oosten bereikten valt slechts dit met zekerheid op te maken, dat de jemiddelaar van de V.N. in de Palestijnse kwestie als hei ware achtervolgd ivordt door mededelingen van Joodse en Arabische zijde, waarin ten scherp ste protest wordt aangetekend tegen bestandsschendingen van de vijand. Volgens Reuter zouden de Arabie ren reeds een ultimatum hebben ver zonden, waarin gedreigd wordt, met een „algemene .aanval op alle fron ten", wanneer de Joden niet uiterlijk Zondag 11 uur strikte \vapen stilstand zouden naleven. De Joden daarentegen meldden, dat zij reeds gedwongen werden de strijd aan het Noordelijk front ter zelfverdediging^ te hervatten, na schending van het bestand door de Arabieren. Bernadotte, die ieder ogenblik ge ïnterviewd wordt, spreekt echiernog geen oordeel over de bestandsschen dingen uit. Hij wilde ,eerst de argu menten van de Joden horen, alvorens zijn mening hieromtrent kenbaar te maken. Bovendien heeft hij waarne mers naar de verschillende gebieden gezonden en zal eerst het rapport van deze medewerkers afwachten. Slachtoffers „J;"van Gent" gevonden Zaterdagmiddag werd het stofte- lijk overschot van de 24-jarige mej. G. J, Brakel, die. Zondag jl. met de zeilboot „Jan van Gent" in gesel schap van mej. Loopuit en de heer Brey verongelukt*, geïdentificeerd. Hiermede zijn thans alle slacht offers van dit ongeluk gevonden. Londense aanbevelingen schaden de vrede zegt Moskou „Zonder een enkele Dult3er aan het woord te laten komen, heeft de conferentie van Londen 't geheime doodvonnis van. 'Duitsland "Uitge sproken aldus Radio-Moskou. De Londense aanbevelingen zijn gericht tegen het belang van de Europese volkeren en tegen de belangen van de vrede en de veiligheid. Het Duit se vraagstuk kan enkel worden op gelost door van Duitsland een on verdeelde democratische staat te maken, die gevestigd Js op de be ginselen van Jalta en Potsdam". In de bonnènlöst van 2 Juli zal voor de leeftijdsgroepen A, B en C een bon worden aangewezen voor vijftig gram cacao. Voor de D en E-groepen wordt een rantsoen van honderd gram verstrekt. Kunstenaars in Indonesië Tien leden^van het toneelgezel schap „Comedia" zullen op 15 Juni naar Indonesië vèrtfekken^ om daar. onder, auspiciën van de NIWIN, in verband met het regeringsjubileum van H. M. de Koningin voorstellin gen te gaan. geven voor- militairen en burgers. Het zjjn de dames Mimi Boesnach, Ellen de Thouars, Enny van Swol. Truus Dekker-en de.he-, ren, Cor Hermus, Gijsbert Tersteeg. Fons Rademakers, Lucas Wensing. Jos Liesting en Jef de Groot. Öp het repertoire staan „Tartuffe" van Molière, „Héiène" van Geraldy en enkele één-acters. Oo dezelfde-, dag vertrekken de violist Jo Juda en de.pianist Arnold Juda voor de.tweede maal naar die tropen om —eveneens onder aus piciën van de NIWIN te gaan spelen voor de militairen; Handelstentoonstelling in Veulo De zesde Venlose -handelstentoon stelling. die 'begin 'Augustus wordt gehouden, omvat thans zes stands, die een oppervlakte zullen beslaan van 1250 m2. Het terrein van de tentoonstelling wordt herschapen in een tuin van fonteinen en terras- Twee van de stands wordenin genomen door de industrie, de ove rige door de handel, tuinbouw en fruitteelt. Tussen Nederland en Frankrijk is een niéuw handelsverdrag gesloten. Het nieuwe pact. dat op L Augustus ih. werking zal treden, zal het oude verdrag vervangen. Deomvang van de handel tussen beide landen wordt door het nieuwe verdrag groter. De totale omzet zal meer dan 50 milliard frankYbe&ra-' gen. Zowel de losse als vasté arbeiders, in het Zaanse houtbedrijf' zullen voor 1948 een gratificatie van 2 pet over het jaarloon ontvangen. Deels zal deze twee pet als vacantiegeld en deels als kerstgeld worden Uit betaald. 9? „New Look" al weer uit de mode? Naar ons uit New York wordt gemeld is de „New Look" al weer oud, tenminste te oordelen naar de toiletten, die Zaterdag op een mo deshow te zien waren. Hoewel de beschaafde Amerikaanse vrouw nog steeds een lange japon draagt met uitstaande heupen en afhan gende schouders, zal deze mode volgens het oordeel ven de modete- kenaarSr, uoor het intreden van de herfst u/eer tot het verleden beho ren, De japonnen zullen dan nog wel lang zijn, maar nauwsluitend, dus geen uitstaande heupen en af' hangende schouders maar met splitten, die van de zoom tot de knie lopen. Het jaar 1947 ïs voor da N.V. Koninklijke Nederlandse My, tot Exploitatie van Petroleumbronnen ln Nederlands Indië in meer dan één opzicht een historisch Jaar voor de oHelndustrie geworden, aldus wordt In het verslag over 1947 vastgesteld. De ruwe olie-productie der groep bedroeg in het afgelopen jaar 274.985.000 barrels, tegen 229.615.000 bar-, reis in 1846. Verwacht wordt, dat de Ver. Staten in 1951 tot do voor-i naamste importeurs van petroleum-producten zullen behoren. Het be schikbare winstsaldo van de groep is vastgesteld op 93.075-201 gulden, tegen 80.429.551 gulden ln 1946. (Van onze verslaggever ter plaatse) Een windhoos, die herinneringen opriep aan de ramp van Borculo, gepaard gaande met een vreselijk onweer en een hagelbui, welke meer dan anderhalf uur duurde, heeft Zaterdagmorgen een strook van 300 a 400 m. breedte in de om geving van de Groningse plaatsjes Tolbert en Leek geteisterd. De aan gerichte schade is ontstellend en loopt in de l 300.000,—. Twaalf personen werden dakloos en tien tallen stuks vee Zün gedood. De bewoners van deze dorpjes, die Zuid-Westelijk van de stad Groningen liggen, werden Zater dagochtend om 4 uur uit hun slaap gewekt, door een naderend om- weer, dat even later in alle hevig heid losbarstte. Hagelstenen al? duiveneieren vielen in een onafge broken stroom anderhalf uur lang naar beneden en richtten geweldige verwoestingen aan. Bomen werden door de wind ontworteld en drie boer derijen werden op de plaats waar de cycloon het zwaarst woedde, volkomen in elkaar gedrukt. De hagelstenen striemden met zo'n kracht, dat de-schors van de.bomen werd geslagen. Na de ramp bood het landschap een troosteloze aanblik. De kale boomstammen met. hun bladerloze takken doen aan een winterland schap denken. Ook da dieren werden door het noodweer sjvervallen. Overal in het veld ziet men de dode lichamen van wilde eenden, patrijzen en alle an dere soorten vogels. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Dat een ambtenaar van de Gro ninger Maatschappij voor Land bouw Zaterdagavond om"7 uur nog hagelstenen vond. bewijst wel dat Het was inderdaad een goed Idee van. mevrouw Hoenekamps uit de Mauvestraat te Amsterdam, om haar man naar de Damcsbeurs in het RAI-gebouw te slepen. Het echtpaar had namelijk het geluk, dat de nummers van hun entree biljet. avereen stemden met eén uit de lotentrommel getrokken getal, En toen de familie Hoenekamps naar huis terugkeerde, was zij het meubilair van een complete flat rij ker: een slaapkamer, een zitkamer- en een eetkamer-ameublement. Om 11 uur werd de beurs na tien succesvolle dagen gesloten; 11D.OOO bezoekers hadden de tentoonstel ling bezichtigd,. In geheel Tripolis werd Zater dag ten gevolge van relletjes, de noodtoestand afgekondigd. Drie Arabieren werden gedood en -XI Joden gewond. Klement Gottwald is vandaag in het Tsjechcslowaakse parlement bii acclamatie tot president van de re publiek gekozen. In de rooms-ka- thoifeke St. Vituskerk is v het eerst bij de verkiezing van een president een plechtig Te Deiun opgedragen ter ere van Gottwald. De mis werd opgedragen door aartsbisschop Josef Beran, en men beschouwt dit feit als de „officiële" verzoening tussen staat en kerk. De strijd is geëindigd In een .op vele punten toegeven der regering, o.a. ten aanzien van het voortbe staan der parochiale scholen en de vrijheid van kerkelijk onderwijs. IfLEMENT GOTTWALDdie f 1 dr. Benesj opvolgt als presi dent van de Tsjechoslowaakse re publiek is geboren op 23 November 1896, in een klein dorpje in Mora- vië. Als zovele zoons van de arme Moravische boerenbevolking, trok hij als ambachtsmanzijn beroep was dat van schrijnwerkernaar Wenen, toenmaals hoofdstad van de Oostenrijks-Hongaarse dubbel- monarchie, waarvan Bohemen en Moravië deel uit maakten. In de eerste wereldoorlog diende hij tu het Oostenrijkse leger. Na de ves tiging van de Tsjechoslowaakse slaat onder leiding van Thomas Masaryk sloot li\j aan bij de com munistische partij, waarin hij se dertdien tal van juncties heeft be kleed. Van 1929 tot de Duitse inval in zijn land in 1938 is Gottwald on onderbroken lid geweest van de c ommumstisc hé parlements fractie. Toen de Duitsers hun inval in Tse- choslowakije pleegden, behoorde Gottwald tot diegenen, die toen na Miinchen kwam vast- testaan, dat het Westen niet tot steun bereid bleek, de strijd tegen de indringer wilden opnemen. In November 1,938 verliet Gottwald-zijn land om vanuit Moskou in woprd en ge schrift de strijd tegen de bezetter voort te zetten. Mét de voormalige president dr Benesj is hij de grond legger getveest van het z.g. pro- gfamma van Kosice. waarin de structuur van dé derde Tsjechoslo waakse republiek, zoals die na de bevrijding werd gevestigd, is be lichaamd. In het eerste kabinet, dat toen onder leiding van de sociaal democraat .FterKnger werd ge vormd, was Gottwald een der vijf vice-premiers.- Na. de verkiezingen van .1946 belastte president.-Benesj hem met de fimctle van minister president. In het verslag wordt in de eerste plaats meldinggemaakt van de emis sies in dat jaar, die een omvang had den als nooit "te voren. Een obligatie lening ten bedrage van 100 millioen gulden 314 *5» werd het publiek een aandelenemissie van ruim 302 millioen gulden a pari werd de aandeelhouders aangeboden. Beide uitgiften waren een volledig succes. Het -wereldverbruik van olie bedroeg ln 1938 ongeveer 5 millioen barrels per dag. Thans ls het gestegen tot mil lioen barrels per dag. Uit officiële ramingen bJOkt. dat voor 194B ln de Verenigde Staters een nieuwe «tijging van ruim 1% boven het ver bruik in 1947 wordt venvacht. Het ge volg van dose ontwikkeling is, dat de invoerbehoefte van de Verenigde "Sta ten welke reeds de export in volume overtreffen, nog regelmatig zullen toe nemen. Geraamd wordt, dat reeds in 1051 de Ver. Staten het grootste olie producten omporterende land van de wereld zullen eijn. Het Nabije Oosten De groei der olie-Industrie maakt het vinden van nieuwe winplaatsen nodig. Exploratiewerkzaamheden ln het Nabije Oosten hebben aangetoond, d3t in deze gebieden op zeer belangrijke oliereser ves kan worden gerekend. Het Nabije Oosten zal dan ook ln de komende jaren grotendeels de voorzie ning overnemen van die delen van het Oostelijk halfrond, welke tot nu toe hun proftucten van het Westelijk half rond betrokken. Voorts wijzen ramin gen uit, dat Europa in 1051 zijn be- .hoefte aan petrnleumnroducten voor 80 procent zal moeten bevredigen door in voer uit het Nabije Oosten en minder dan 20 procent van het ..Westelijk half rond zal betrekken. Nieuwe investeringen Met deze ontwikkeling voor ogen, ad- dus vervolgt het verslag. begrijpt men, flat de Koninklijke Sbell-groep niet mag blijven toezien, doch actief moet deelnemen ln de enorme uitbreidingen op het gebied van opsporing winning, transport, verwerking en distributie. nieuwe investeringen van de groep ex clusief die de Ver. staten en een aantal Enropese landen tot en met 1949 worden geraamd op 111» millioen gntdrn. welk bedrag voor 60% door de maatschappij, voor 40% door The Shell Transport and Trading Company Ltd. zal wordrn ge fourneerd. "Vandaar dat ook de „Shell" een beroep op de geldmarkt deed. Aan het einde van het verslagjaar was de tonnage van Öe eigen vloot der. eroep, varende onder ^Nederlandse en: Britse vlag, belangrijk groter dan bij; het uitbreken van de oorlog in 1939.! fEinde van 1947 1,850.000 ton; eind 1918; 1.487,000 ton), Pemis uitgebreid DE ONTSPORING BIJ VOORSCHOTEN De Nederlandse Spoorwegen heb ben Zaterdag een verklaring uitge geven over de. treinontsporing van 20 April bij Voorschoten. Het bljjkt, dat-hier sprake is geweest van zgn. „spoorspatting" uitzet ten door de warmte, en dien tenge volge uitwijken van.de rails. Op de plaats waar het ongeluk gebeurde, was een proef genomen met het .railsysteem EST, in.het buitenland, en ook in ons land, >vaar niet op de allerdrukste baanvakken, veelvul dig toegepast. De wijdte van de railvoegen is voldoende voor'nor male April-temperaturen, maar door het abnormaal'warine weer hebben de voegen zich-gesloten en dit feit. is aan de aandacht van het mét onderhoud belaste personeel ontsnapt. In verband mef. het voornemen de raf fin airecapaciteit te Pernia be- jan^rijk uit te breiden, zünt na on derhandeling met de gemeente Rot terdam terreinen in huur verkre gen. groot ongeveer- 170 h.a. ge legen a«n de Petroleumhaven en grenzende aan de reeds verworven fabrieksterreinen. Verwacht kan worden, dat dfi prijzen zich voorshands ongeveer op het tegen woordige niveau zullen handhaven, 230.000- man in dienst Gedurende 1947 waren over de ge-' hele wereld ruim 230.000 personen in dienst van de groep werkzaam. De per- soneelsterkte in Nederland werd in ver band met de uitbreiding der werkzaam heden belangrijk opgevoerd. Het totale' bedrag kan lonen en salarissen, inclu sief sociale lasten, bedroeg voor het. personeel in Nederland alleen circa 34 miUioen gulden, De ,-JVfeuip Amsterdam" heeft Zon dagmorgen tivcc Nederlandse artisten, die verre reizen hadden gedaan, naar het vaderland teruggebracht. Zij kon den beiden, als echte Jurriaans veel verhalen. Heintje Davids vertelde enthousiast van al haar Holtywoodsc en andere avondtuten, van haat ken nismakingen mef. Clark Gable, Frits van Dongen e.g.- en van haar succes sen op haar echt-Hollandse liedjes avonden en dat af haar pap/eren ziln „gerold" op Times Square (Ze heeft net :o lang zitfen huilen bij de politietot zevervangingspapieren kreeg). Leo Fuld is langer weg ge weest, de gehele oorlog heeft hij in Amerika gezeten. Thans komt hij zijn oude vaderland bezoeken en bekijken en hil zal optreden in Londen en Pa rijs. Hij is nog steeds dc oudeHg schrijft liedjes, zet „shows" in elkaar, schrijft revues en zingt. Van zijn familieleden is inmiddels niemand meer over de hagel van. uitzonderlijke grooota jgeweest moet zü". De rosze list platgeslagen tegen de grond. als«I er een wals over heen ie gegaan. De schade is bij Tolbert het grootst, terwiil ln Leek vooral de kwekerijen het moesten ontgelden. Het eigenaardige ia dat men buiten de strook, waar-de windhoos.woed de. niets van de 'ramp gemerkt heeft. Onder leiding van de burgemees ter van Leek is voor de getroffenen een hulpverleningsactie on touw «re- zet is samenwerking met de Com missaris van de Koningin in de pro vincie Groningen. Kinderen speelden met lucifers Zondagmorgen ls de brandweer van tal van Westlandse gemeenten uitgerukt voor 'n zware veilingbrand te Honselersdijk. Op het terrein van de veiling bevindt zich een rij van veertien houten loodsen van vier b(1 acht meter. Deze loodsen, die ge-a viild waren met kisten, kratten, pa* pier en houtwol zjjn. tot de grond toe afgebrand. Eveneens werd door het vuur een partjj teer, die op het terrein, lag aangetast. Het veilinggebouw zelva alsmede de woning van de concier ge bleven gespaard. - Men vermoedt dat de brand ls ontstaan doordrt kinderen met lu cifers hebben gespeeld. De schade bedraagt ruim honderdvijftig dui zend gulden. Uiteraard zijn tal van grossiers, gedupeerd. Men ver trouwt nochtans het veilingbedrijf zonder stagnatie te kunnen laten- doorgaan. In een der loodsen waren giftige stoffen opgeslagen, ten dien ste van de bestrijding dér colorado kever. Het vergif, dat met het-blus water; in een belendende sloot stroomde had de onmiddellijke dood. van de rissen ten gevolge. De bewoners van het plaatsje Langdorp in Belgisch Brabant, zyn. op de vlucht geslagen dóór een enorm leger rupsen. Deze kruipende horden hebben eerst een eikenbosje totaal, kaal ge vreten, en drongen daarna de belendende hülzén van Langdorp binnen, waar zfl -tafels, stoelen en bedden in bezit namen ea de bewoners dwongen een ander heenkomen te zoeken, totdat de on genode gasten verdelgd zouden rijn. De coloradokever, die sinds eni ge weken Nederland in beroering houdt, lieeft een nieuw operatie- terrein gevonden. Schoolkinderen uit Happolytushoef vonden Maan dagmorgen aan de Zuidglooiing van de Afsluitdijk en aan de Wie- ringermeerdijk duizenden van deze belagers van ons volksvoedseï en onze export. Waarschijnlijk zijn de dieren door de Oostenwind, naar deze dijken gedreven. De" kevers kruipen tussen de basaltblokken, waaruit de glooiingen zijn opge bouwd en zijn daar nauwelijks of geheel niet te bereiken. Deze nieuwe invasie dreigt in, de Wieringermeerpolder en de daar achter gelegen landbouwgebieden een catastrofe te worden.. Aardbeving teistert Italiaans dorp Een hevige aardbeving heeft Zon- ig negentig procent van de huizen van San Sepoïcro, negentig kilo meter ten Zuidoosten van Florence gelegen, vernield of beschadigd. Eén vrouw werd gedood en zes personen gewond. Duizenden zijn dakloos ge worden. Zea brave Enkhuizer knapen, dia Zondagmiddag ten Noorden van hun stadje visjes wilden .gaan. vangen, ontdekten op korte afstand uit de kust een vlek op het water, die langzaam naderbij kwam. Zij volg den deze nauwlettend en toen de „vlek" de kust bereikt had, ontdek ten zij, dat deze uit talrijke colo radokevers was samengesteld, In snel tempo werden daarop colorado kevers gevangen. Toen. de kust vei lig was, togen de jongens, triomfan telijk naar het politiebureau te Enk huizen en deponeerden daar, onder dankzegging, hun vangst. Zaterdagavond meldde het Noorse m.s. „California Express" radio grafisch, dat broeiing was ontstaan in de lading bananen van ruim waarmee het schip van Las Falmas naar Gothenburg onderweg Was. Het schip bevond! zich ter hoogte van Hoek van Holland en zette koers naar de Nieuwe Waterweg. Het radio-telegram werd doorge geven aan de havendienstte Rot terdam, die op zijn beurt de Rot terdamse brandweer waarschuwde. Twee -blusboten, dehavendienst IH en IV, o.l.v. onderhavenmeester J. Swart, werden bemand met de be zetting van autospultT2, onder lei ding van da wnd. commandant, de heer Lutjens. De beide schepen voe ren de California Express tegemoet en praaiden hpt schip tér. hoogte van Maassluis. Aan boord van het-schip, waar van uit het'voorruim rook opsteeg, daalden de brandweerlieden, voor in'en. van zuurstofmaskers in het ruim af om er een onderzoek ln te stellen naar da broeiing' in de la ding. Tegen negen uur werd'het schip gemeerd .aan boei J02 in de - Waal haven. Het duurde nor tot drie uur in de nacht, voordat de brandweer de vuurhaard had ontdekt. Met stralen van de belde blusboten op open water, werd het vuur ln twee uur Utds bedwongen. Personeel van Van der Ttak's Bergingsbedrijf pompte het blussingswater uit het ruim. Zondagmiddag tégen ëén uur kon de California Express haar re^3 naar Gothenburg voortzetten. De kapitein van het schip toonde zich xiiterniate tevreden over de snelle hulp, die herti in de Rotterdamse haven .werd- geboden. Twaalf persoonlijkheden van de Kruppwerke, die in April van oor logsmisdaden zijn vrijgesproken, zijn vrijgelaten. Het Amerikaanse gerechtshof, staat op het standpunt, dHt. een industrieel om schuldig te kunnen worden verklaard aan me deplichtigheid aan een aanvalsoor log. te voren op de hoogt« moet zijn geweest -van de'invasieplannen. Dit nu zou de prosecutie niet hebben kunnen bewijzen. Een aantal Deense en Duitse vis sers zijn ziek geworden door het eten van vis. die in de Oostzee ge vangen is. Volgens een woordvoer der van het Amerikaanse leger zijn deze mensen vermoedelijk het slachtoffer van gifgassen, die men in zee-heeft gegooid. De symptomen van de ziekte, noga koorts, bruine plekken op de armen en veel oogpijn, verschijnen 24 uur nadat de vis is gegeten,. Droos en over wegend zonnig weer. maar in het Zuiden tn Oosten van het land een kleine kans op en- i kei» verspreide onweersbuien. Weinig verande ring van tempera tuur. Meest zwak ke veranderlijke wind, maar later langs de kust ln- vaMen van een. koejere zeewind.i 15 Juni; Zon op 4.19, onder 21.01. Maau op 14.03, onder 1.34. .15 JuiU. Hoog water te R'dam: 4H 11,27 uur; 2e tij 23.36.uur. Waarnemingen hedenmorgen 8.40 ta Rotterdam: 761.0 ZO 2.luchtdruk, team 22.9. wind max. 29,4 (gistermiddag uur), tuin. 16.4 (hedenmorgen 4 uur).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1