HET ROTTERDAMSCH PAROOL Ook nu het geen lichtstad meer is Opleiding van de Afrikaners tot ambachtslieden verboden In Palestina heerst rust Zandvoort wordt ontstraald 1 Malan regeert Geen niet-Europeanen in het leger Den Haag verrast Brood kan vrij zeggen bakkers Zware brand in NO-polder Nederland zou grote dollar lening vragen Zendti j d geweigerd door PvdA en KVP „BENELUX-HAVENS TE DUUR" Staking te Londen Bodem zou ongunstige invloed op volksgezondheid hebben Benelux aanvaardt Londense voorstellen Kersen blijven duur Pluimveefokkers willen meer vrijheid Salaris-stijging is uitgangspunt van pensioen verhoging Jongetje speelde met lucifers Zakenlieden kunnen deviezen krijgen Vier schepen botsten tegen elkaar Vermiste chauffeur keerde terug Parijs blijft Parijs Stinnes gaat weer aan de slag Weerbericht Neemt de spanning tussen lonen en prijzen Frans Vermeer overleden Slachtoffer van Schreieder Dinsdag 15 Juni 1948 Red. en Adm. Lange Haven UI; Schiedam Tel 6930c Abonn.prljn per week OJI per kwartaal f 4.—. loase nummers 0,09 Dp gericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No, 138 Wfgwï N.V. Be Nieuw# Ttrt >- Poitgiro 39864% Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur» B. de Vilei Hoofdredacteur: Th. Ramaker 'Ik heb bevel ge geven de opleiding van Afrikaners tot ambachtslieden onmiddellijk te staken, aldus verklaarde gisteren de Zuid-Afrikaanse minister van Arbeid, B, H. Schoeman, In het begin van zijn betoog had de minister er al de. nadruk op gelegd, dat de regering er voor dient te zorgen,-dat er geen gemengde bonden van Europeanen 'en niet-Enro- pearién zjjn. De regering zalgeen wettelijke maaregelen nemen om te voorzien in afzonderlijke vakverenigingen vpor niet-Europeanen, aldtis vér- volgde de nieuwe bewindsman, maar er zal, een apparaat worden geschapen,om de niet-Europeanen te beschermen" Ook de nationalistische minister van landsverdediging, F. C. Eras mus, liet duidelijk uitkomen, welke plaats de niet-Europeanen thans in Zuid-Afrika hebben in te nemen. Het grootste deel der blanke bevol king, zo zeide hij is tegen het ge bruiken van niet-Europeanen in de gewapende strijdkrachten. •Hij gaf toe, dat in naburige sta ten Afrikanen gebruikt worden als soldaten, maar zeide dat niet be kend was, in wetke mate" déze, sol daten in oorlogstijd in' actieve dienst, zouden worden gebruikt. Hij wilde dan ook de „vriend-, schappelijke invloed" van de Zuid- Afrikaanse regering aanwenden te gen, elke Britse politiek-die'gericht over ontevredenheid in Curagao (Van onze Haagse redacteur) In Den Haag toontmen.: zich meer dan verrast over'het verzet, van de Staten van" Curacao tegen het uitstel van de vorming'van.het College van Algemeen Bestuur tot na de benoeming van de 'nieuwe gouverneur van de Nederlandse Antillen. In de Staten heeft men dif uitstel ondemocratisch ge noemd. Men vestigt er in Den Haag echter de aandacht op dat dit uit-: stel slechts' een zeer tijdelijk, ka rakter behoeft te hebben, omdat dé volgende maand reeds de "nieuwe gouverneur /.al optreden: De. Sta ten van Curacao hebben zich in liet verleden niet bepaald ingenomen getoond met de huidige gouver neur. Men bad dus kunnen ver wachten dat zij zouden toejuichen dat niet de aftredende gouverneur P. Kasteel dit College instelt dat in de Nederlandse Antillen zoveel invloed zal krijgen, doch dat de nieuwe gouverneur dit zou doen. Men wijst cr echter in Den Haag op dat dc Staten waarschijnlijk zo sterk tegen uitstellen van de vor ming van cit orgaan gekant zijn, omdat de Staten zelf binnenkort 2ullen worden ontbonden en ver wacht wordt adt de nieuwe Staten een gans andere samenstelling zul len hebben dan de huidige. In den Haag heeft men dan ook de indruk dat de Stalen door reeds op dit ogenblik tot de instelling van het nieuwe „College van Algemeen Be stuur" te komen, pegen om in dit College de verhoudingen in stand te houden welke bij verkiezingen in de Staten wel verloren zullen gaan. In Den Haag wordt ver wacht dat als opvolger van de af tredende gouverneur, de heer L. A. H- Peters, zal worden" benoemd, die als landbouwraad-is verbonden aan de Nederlandse ambassade te Washington. is op demilitaire.opleiding en be wapening van Afrikaners. Erasmus voegde hieraan toe, dat .Engeland, nu het het Indische le ger heeft verloren, wellicht geneigd zou zijn, een Afrikaans leger, op te bouwen. „Aan alle fro.nten heerst rust", aldus luidde het legerbericBt van het opperbevel van Israel, dat gistermiddag werd uitgegeven. Voorts werd van Joodse .zijde meegedeeld, - dat de Irgoen Zvai, Leoemi, de Joodse terroristen orga nisatie, in het leger van Israel is opgenomen.. De Irgoen zal echter als- politieke beweging blijven voortbestaan en ook buitenIsrael zal de Irgoen nog een militaire or ganisatie blijven. Medio Augustuswordt een be slissing verwacht over de mogelijk heid tot opheffing van de brooddis. tributie. Dezer dagen hebben ver tegenwoordigers uit bakkerskrin gen als hun mening te kennen ge geven, dat het brood bonvrij kan komen. De regering geeft de voor keur aan uitstel van enkele-maan den, om de resultaten van.de nieu we graanoogst af te wachten. Scheerzeep niet vergeten De bonnen „Tabak A Reserve" van de tabakskaart welke zftn aan gewezen voor het kopen van een rantsoen scheerzeep enz,, zlin slechts tot 10 Juni geldig. Materiaal voor zeven huizen verloren Zeven Oostenrijkse houten wonin gen,. diB in de Noord-Oost polder zouden worden opgericht en die een waarde van 125.000 gulden vertegen woordigen zijn in minder dan een half uur tijds-tijdens een felle brand in rook opgegaan. De oorzaak van de brand moet gezocht worden in het spelen met lucifers van kinde ken, v Een zware rookzuil.die op vele kilometers van het'dorp Ens in de Nóord-Oóst Polder zichtbaar was. diende de brandweren uit de dor pen Ramspol,'Emmeoord-en Vollen- hóve: tot baken om die "van Ehs te Hulp te' snellen bij de bestrijding van h.et .vuur. ..De .taak bleek, echter-te iwaar,. In korte tijd sloegen.' de vlammen door het dak van de enor me schuur waarin de segmenten voor de woningen waren, opgeslagen en bereikten een hoogte van dertig meter. Brandende stukken hout vlo- gén in het rond én bedreigden dé omgevingDe brandweér. concen treerde zich daarop met goed gevolg tot bét nathouden van de aangren zende panden, - —Van de schuur waarin de wpning- onderdelen waren geborgen reet nog klechis hetenorme, veertig meter lange metalen geraamte. Het is reeds de.derde.maal.dat deze loods door brand is getroffen.. - Het A.N.P. méldt uit Brussel: Naar „De Nieuwe Gids", van Maan dagmorgen bericht -doét in finan ciële kringen het gerucht de ronde, dat' Nederland bij de regering dér Verenigde Staten een dollar-lening Van 250 mil li oen zou aanvragen. België zou hierbij zijn diensten als bemiddelaar aanbieden, -■ De P.v.d.A, en de-K1V.P. hebben geweigerd gebruik .te maken van de drie kwartier zendtijd, hun door de minister, van. O.K. en W. ter beschikking 'gesteld voor verkie- 'zingspropaganda per radio. De ra-' dioraad hééft namelijk van de mi nister opdracht ontvangen, de tek sten der té houden redevoeringen tevoren op te vragen om te voor komen dat aanvallen- op personen zullen worden gedaan. Met deze invoering van preventieve censuur die zonderoverleg met t de be trokken partijen ingevoerd is kunnen de beid? partijen zich niet verenigen. Bovendien werd van de beide partyen' geëist té. verklaren dat zij niet zouden meewerken aan verkiezingspropaganda via de mi crofoon-door een omroeporganisa tie.. èn dat zij" zulke propaganda ook- ni'ét zouden aanmoedigen. Tot half September zullen de Bel gen zich .zonder paspoort naar Zeeuws-Vlaanderen mogen begeven. Wel zal een' identiteitskaart-ge toond moeten worden. Besprekingen die dé laatste da gen in Frankfort zijn gevoerd"tus sen Nederlandse en Belgische ver tegenwoordigers en de autoriteiten der Brits-Amerikaanse zones zijn vastgelopen. Ér werd.- gesproken over het gebruik van de havens Antwerpen en Botterdam, maar volgens, de Brittenende Ameri kanen. bedingen de Nederlanders en de Belgen te hoge prijzen. De bedoeling van .de Britse" en "Ameri kaanse autoriteiten, was,, de Dage Landen in te schakelen.bij de ver schepingen van de Marshallgoede ren voor "West-Duitsland. .Bremen en Hamburg zijn onvoldoende ge outilleerd voor grote vrachten. Het Nederlands-Belgische voorstel, dat nu door Clay verworpen is, zou neerkomen op een v prijsverschil van enkele honderdduizenden dol lars tijdens, het eerste jaar. Gene raal Clay heeft de kwestie nu naar Washington verwezen. Vijfentivintigschepen werden niet gelost Onverwachts rijn gisteren in de Londense dokken grote aamtallen havenarbeiders -in staking, gegaan. .Vijfentwintig:, vrachtschepen;- ten dele geladen met. voedsel van het vaste land van Europa, konden daardoor niet worden gelost. De .staking,'die eerst van geringe omvang was en zich niet ernstig liet aanzien breidde zich echter in de loon van de middag snel uit en tegen drieën; hadden al 180C arbeiders hat worklneargelegd. De staking is het gevolg van dis ciplinaire maatregelen 'welke;rife genomen" tégen elf arbëfdë'rshaar aanleiding van een.:, geschil over overwerk. FïE KERSENPLUK in de-Betuwe is Maar voor 't zover was móesten het. volle gang. voor 't zover was móesten heel ivat maatregelen genomen worden om een goede oogst te garanderen. Een van de plagen waarmee de kersentelers elk jaar weer te kampen hebbent, is de vraatzucht van de spreeuwen, die vaak grote schadeaanrichten,Daar gehuurde werk- krachten op 't ogenblik zeer duur zijn men spreekt zelfs van lonen van f 15-tot f 20 per dag is het geen wonder, dat-de eigenaar, van deze boomgaard dochters .en eigen knecht aan 't werk heeft gezet. Met ratels, ram melende bussen en luid geschreeuw-worden de spreeu wen op de vfucht gejaagd. Er zUn mensen die veronderstellen, dat de bodem door zogenaamde „aardstralen" een zeer ongunstige invloed op de volksgezondheid;beeft, Wichelroede-bodémonderzoekers houden zich vooral met'dit vraagstuk bezig en er is zelfs een „Eerste Nederlandse Bureau voor 'Wichelroede- Bodemonderzoek" ln het leven geroepen, om op dit gebied van advies te kunnen diénen. En zoals de stichter van dit bureau, de heer J. JO. Mieremet,'mededeelde, zjjn er reeds enkele belangrijke successen behaald. T//DHNS DE OORLOG is de vuur toren van Texel, aan vacantiegangers uit het"gehele land zo góed bekend, grotendeels vernield.Thans is men met hét herstel begonnen en de vacan- tiegangers van dit jaar zien de de to ren in steigers. De regeringen van Nederland, Bel gië en Luxemburg hebben haar goedkeuring gehecht aan de gemeen schappelijke aanbevelingen, .welke het resultaat vormen van de "infor mele Londense besprekingen inzake Duitsland tussen de vertegenwoor digers van Frankrijk, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en; de drie .Benelux-landcn, aldus wérd- gisteren te Den Haag en Brussel be kend gemaakt. Aangezien Engeland - en de 'Ver enigde Staten reeds' officieel hun goedkeuring aan de besluiten der zes landen hebben gehecht, is Frank rijk het enige Hd van.de conferentie, dat rijn definitieve beslissing neg niet bekend heeft-gemaakt. Havenstaking in Amerika onwettig verklaard Een federaal districtaeerechtsbof heeft op verzoek van het Ameri kaanse departement van Justitie een tijdelijk bevel uitgevaardigd, waardoor de dreigende staking van meer dan 100,000 zeelieden onwet tig wordt verklaard, Zo' werd - er door particulieren in Zandvoort het initiatief; genomen een dorpsgedeelte te laten „ontstra- len".' Door' déze „ontstraling" wil men.' de bodëminvlöeden trachten weg te nemen, die ziekten zouden bevorderen. - Er zijn op het terrein, twee ont- stralings apparaten geplaatst, welkè tezamen een ge bied van. 300 meter middellijn bestrijken. -Deze appara ten zouden dan op dif gebied de z.g. „aardsti-alen" kunnen wegnemen,1 zo is^de QP.vattlng-.yan de onderzoekers. Deze ontstraüngsapparaten, waar op in 1938 .octrooi werd aange vraagd, verwekken een magnetisch veld van heel kleine golf; aldus de héér Mieremet. -Difcwordt horizon taal door. antennes gericht. De ap paraten zijn gebaseerd op de wet van Volta, maar hébben een geheel nieuwe toepassing. Door dit apparaat konden reeds enkele resultaten worden behaald. In de Panter-sigarenfabrieken in Veenendaal was het de directie op gevallen, dat een 14-tal arbeiders veel meer verzuim had door ziekte dan gemiddeld het geval was. Door het bureau van de heer Mie- remet werd nu een onderzoek inge steld in een der zalenwaar zich 150 sigarenmakers bevinden. Er werden vele ,stoiingsbanen" gevonden en daarbij bléek, dat de 14 arbeiders, die altijd zittend hun werk verrich ten, zich juist in die storlngsbanen bevonden. Men heeft, toen een ont- stralings-apparaat' "aangebracht:: 'Na ongeveer 5 maanden kon de directie der fabrieken melden, dat er - een zeer gunstige wending is ingetreden. Als ziekteverschijnselen.' open-, baarden zich veelal; pijn in rug of hoofd, moeheid, bronchitis en rheu- matiek De héér Mleremet haaldenog .an dere "voorbeelden aan,."..waaruit Valt af te leiden, dat-e'r meer dingen'tus sen'hemel en aarde. zy"n. MaQmveu nog niet rijp Qj* d* fcaiitveilingen in de Betuwe werd Maandag voor de Duitse ker sen nog f 1.90 tot f 1.80 per kilo be taald. Dit v indt zijn oorz aak .in b et feit, dat er meer vraag dan aanbod is, en. de Duitse kersen zoo goed als „af".zijn, terwijl een goed gewas Meikersen in de meeste bongerds nog niet rijp is. Voor de aardbeien wérd'f .1.50 tot f 2.per kilo gebo den. De handel'kan alleen de- eerste Boort kopen, daar de tweede- soort aardbeien voor de industrie gere serveerd wordt De pluimveecommïssia van de stichting voor de Landbouw heeft zich bezig gehouden mét de vraag, of het mogelijk en gewenst is de kippenhouderij, de eierhandel en de kuikenboerderij yrij te laten. Haar voorlopige 'conclusie, luidt, dat het in verband met de export gewenst is de belemmerende bepalingen t.a.' v. de - kippenhouderij, de eierhandel én dè: eierprys op te Séfféh; én'dat het eveneens gewenst is de kuiken- broederij vrij té. laten. Gistermiddag brak een hevige brand uit in de grote kapschuur te Eens, waar het materiaal .wan oprf geslagen voor twaalf complete zo genaamde Oostenrijkse woningen. Zes hiervan zijn een prooi der vlam men geworden.; De brand Ib ont staan doordat-een jongetje dlchtby de kapschuur -met lucifers speelde. Voor korte zakenreizen n«?ar Bel gië, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Oostenrijk, Tsjechoslowakije, Enge land, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland zal men bin nenkort veel gemakkelijker devie zen kunien krijgen dan tot. nu het geval was. De Nederlandse Bank zal aan daarvoor in aanmerking komende ondernemingen algeme ne vergunningen geven voor het verkrijgen van deviezen voor leden van haar personeel: voor België vóór zakenreizen van ten' "hoogste drié dagen en voor de overige ge noemde landen voor reizen van ten hoogste vijf dagen. De onderneming moet op een formulier deviezen aanvragen welke dan door.een'de- vïezenbank worden verstrekt; het aanvragen van een urgentie-ver klaring en een deviezen-reisver gunning komt daardoor té verval len. Ondernemingen, welke kunnen aantonen, dat de in het,tijdvak van 1945 tot 1948 gemaakte reizen eco-' nomi5ch waren verantwoord, zul len algemene vergunningen ont vangen. Andere bedrijven moeten een aanvraag indienen. Vier schepen, afkomstig uit Ant- werpen, rij" m de Schelde bjj Tér- neuzen met elkaar.in botsing geko- men, aldus melden de Antwerpse havenautoriteiten, "Het 6,855 ton metaule Nederlandse stoomschip BlomnSedijk van de H.-AL. kwam in botsing met het I.152 ton metende Zweedse stoom- schip Normandië en het Britse mo- torschip Salaga (5000 ton) kwam -in botsing met het Poolse stoomschip Torum (2.018 ton). 'i De Normandië en de Salaga be kwamen zware - averij. ,en -moesten naar Antwerpen terugkeren om ge». repareerd te worden. De Bldrnmers- dijk en de Torum konden- de reis voortzetten. Deze week twee eieren De aan^rijrin g v^n e bonvobr twee eieren voor alle lecftUdsgroó^ pen op 25 Juni zal één week worden venroegd, zodat de bonnenMjst van deze week reeds deze bon vermeldt. Toen de Haarlemse werkman ver leden week Maandag in Amersfoort de door hem bestuurde gemeente- auto „in de soep" had gereden, kreeg hij het zo benauwd', dat htf een week lang „onder water" bleef. De gemeente Haarlem vreesde reeds dat hem een dodelijk ongeluk wan overkomen. Zijn verlangen naar huis en haard werd echter met het verstrijken van de rijd-sterker dan zyn vrees, voor de gevolgen van het; ongeluk en tenslotte" heeft hij zich met een benauwd hart bjj zijn werk geefster, de gemeente Haarlem, aangemeld. (Bijzondere correspbn- avonds om tien uur don- dentie) kerder dan op sommige V' OOR de vreemdeling, - punten van Amsterdam, die sedert de bevrij- Eens zag de reiziger die dine nog'geen beïDelt aan na zonsondergang Parijs dé Pranse hoofdstad henft gebracht,: Is Parijs in zijn een reusachtige lichtplek nn? altijd la aan de hemel. Dat is ge- vflte lumière, de.lichtstad., "'eest. De duisternis die meGr zt>. er voor m de plaats kivam Do oorlog liet hjer fj» 'SSSSk "vtohof jeven.^oï/tó duurte, den den, waar men voor Frs. 200.- een zéér sober maal kan krijgen. Dat dan be staat uit soep, een spie gelei met spek, pommës frites en sla en. een .'des sert. De kostelijke :rode wijn is ook in-Frankryk duur geworden. Als ge'm wilt proeven slaat hij een flinke.bres in uw karige deviezen. Om dezelfde re den is 't beter niet plaats tc nemen aan de gezellig gedekte tafeltjes op de grote boulevards. Maar verleidelijk is het. Want kan men zich iets prëtti- gers denken dan daar bui ten op stmat té eten? On der de groene bomen brengt de. koelte van dé avond, de eerste verfris- *3^. - «9 siïlg na eën warme dag. Opéra en diverse andere Niettemin is Parijs Pa- Na'n koud-en guur voorr bezienswaardigheden nog rjjs gebleven. Uiterlijk jaar heeft de-Parisienne in het licht der schijnwer- innerlijk is een andere zich getooid met haar pers. .Nu zijn zij weer ïp kwestie heeft het van niéuwste; zomerhoedje. De duisternis gehuld. Wie de oorlog nauwelijks iets Parijzenaar heeft zijn col- 's avonds laat over de geleden. Nogaltijd klopt bertje. uitgétrokkeh. en Pont Double gast, ziet de hier aan de oevers van de wandelt er; nonchalant torens van de cathédraal Seine het hart van de ""mee; op-de- arm.Eer», nooit slechts onduidelijk afste- Franse natie. Nog. altijd is dén. Maar wie-ze eigen- eindigende -j stroom van ken. tegén de donkere, het een intellectueel'en lijk koopt is mij 'n raad- voetgangers, fietsen, lucht. cultureel centrum. Daar- iéh want zijzijn ontstel- auto's^ hussén en motoren Het;.is waar, dat. in de van getuigt o.a._het grote lend;duur. trekt aan.uw;oag vobrby. Avenue "de. l'Opéra,. de aantal opmerkelijk goed Dit laatste is niet., met Ginds bij de Métro staan Rue St. Honoré en de Rue gesorteerde, boekwinkels, alle,''maar toch met zéér een" jongeman, en'n meis- de Bivoli ontelbare straat Men vindt .er talvan veel dingen dnParijshet je elkaar te kussen, zóii- lantaams nog een helder nieuwe uitgaven, oor- geval. Bbvenal -. met de dér dat iemand op- hen schijnsel geven. .Maar het spronkelijke 'Franse \ver- maaltijden, Het kost*'waar lét. Eh methet gerinkel is toch niet meer zoals ken én vertalingen, keu- lyk buitengewoon veel van glazen, messén en vroeger. Op de "Beule*-- rig verzorgd en op goed moeite ergens in het vorken vérmengt zich-de Miche ende" Boulevard papier, gedrukt. Zij schij- Quartier Latin een een- klokslag van Saint-Ger- Saint Germain is het des nen gretig aftrek te vin- vóudig restaurant te - yin- main-des-Prés. tó» prinses W##* hier op bezoek was, baad- erscnrucKenjKe de NotrcDarae.de vooral voer dc arbeider en de beambte, grauw en 23S.:rM.i somber is geworden. Dat heeft er toe geleid, dat de CjGJI W6€ri Itl Parijzenaar weliswaar zijn kostelijke humor PttYllS 1 heeft bdwaard, maar niet geheel en al zij» lucht- •crest^SB^ïïW^iaiioissBfflsa;harti^hèid. Een normloon omstreeks 1914, glo baal 1000 bedragende, kan,.indien mén de loonschommelingen. die in het tweede tijdvak (1920-—1945) heb ben plaats gehad, egaliseert, geacht worden globaal overeen te komen met een normloon van f 2000 in dit tweede tijdvak, terwijl deze laatste norm op zijn bëurt wser 'globaal overeenkomt met een norm van circa 2800; in het derde tijdvak C1B46 en volgende jaren). Deze con clusie, is door-de ministers van Bin nenlandse Zaken, van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van Financiën, van Oorlóg, van Maxiné a.i. en van Verkeer enWaterstaat geformuleerd in de mefflbrïe van antwoord op het voorlopig verslag der Tweede Kamer betreffende het ontwerp van wet-ver hoging van pensioenen. Naar de mening van de ministers mag het uitgangspunt van het'wets ontwerp. niet rijn verhoging van dfl pensioenen .naar evenredigheid van de daling van de koopkracht van hel geld dan wel van de stijging det salarissen. De ministers zijn voorts van oor deel,- dat ten aanzien van derfwacht- gelders gelijksoortige maatregelen dienen te worden getroffen als voor de gepensionrieerden noodzakelijk worden geacht. 'De groot-industrie el uitheb Ruhr- gebied'Hugo Stinnes, die. naar Reu ter meldt, '„tijdens het regiem van Hitier ontzaglijke macht uitoefen de als 'een der grootste industriëlen ter wereld", is door,een zulverings- hof te-Dusseldorf.onschuldig bevon den.- Stim?es .'verklaarde van.plan te zijn wederom jin het zakenleven te gaan en bü .te dragen aan het/eco nomisch herstel van Duitsland. Nieuwe legitimatie papieren voor politie Voor de rijks- en gemeentepoli tie is' een niéuwe politie-legitimatie ingevoerd V - - .Deze ambtenaren zullen zich in tiet' vervolg- slechts met'dit bedrijs kunyèn legitiméren. Alle vroegere uitgegeven legitimatie? en pennin-- gèn zijn hierdoor .komen te verval len, - VEEL, BEWOLKING Wee r bv e rwactrtin ff, cel- fllg tot woenidagavond: f Véél bewolking. ,mët vooral. - aanvankelijk plaatselijk enjge. regen. Meest matige wind-lilt AVertèliJke richtingen. Voornamelijk in het Noord-Oosten van - het land,Jets lagere tempe raturen. "16 Juni- Zón op; 4.19,odder 21.C2. Maan op 15.24, ondér l.46 16-Juni: Hoog,water te R'dam: le'tij 12,34 uur.. - - Waarnemingen: Luchtdruk'7B8i, wind WZW 3; temp,. 16.4. maxi 29.8 (gister middag 1.40 uurV,. min. 1S.2 (hedenmor- (Van onze Haagse .redacteur) In schriftelijk antwoord op tot hem door de pers gestelde vragen, heeft minister v. d. Brink mede gedeeld, dat de mogelijkheid van een verdere internationale prijsda ling het begin van concurrentie fn het bedrijfsleven en een ruimer aanbod op de arbeidsmarkt wijzen op een vermindering van de span ning tussen lonen en prijzen in ons land. Onder deze omstandigheden is het aannemelijk, aldus de minister, dat op de.duür huurverhogingen en opheffing van de subsidie op levensmiddelen kunnen worden doorgevoerd zonder dat het effect op de lonen groot zal'zijn. .De ver houdingen tussen lonen en prijzen zal onder die omstandigh. den eco nomisch veraptwoord kunnen blij ven. Over de binnenlandse voorziening merkt.de minister ap dat de Ame rikaanse steun in de eerste plaats zal worden aangewend voor de uitrusting van de industrie opdat Nederland, met deze hulp in de kortst mogelijke tijd weer een pro ductie kan bereiken welke ens naar gezonde yérhoudingen terug kan voeren. Op de binnenlandse goederenmarkt is verbetering merkbaar. Men..kan dit zien in.de opheffing van schoenen, .dé. rij wielbanden en de rljxvielèn in dis tributie; Op andere terreinen kan het vooralsnog niet zo snel. Opheffing van de tabaksdis tributie is indien zich* gëen ön-, voorziene ontwikkelingen voor- doen, voorlopig - nog niet, mo gelijk. Hoewel ook -de kolen- productie van de Nederlandse mijnen blijft stijgen is de im- port van kolèn' nog zo groot dat nog niet kan wórden 'ge zegd wanneer de, kolendistri- butie kan .worden opgeheven. Ook met textiel .blij ft hetnog moeilijk. Over dé verhoging van dé handelsmarge voor sommigekrui-- denierswaren, .deelt de' minister mede dat; deze wordt bestudeerd in samenwerking met het ministe rie .van landbouw. Vermelden wij tenslotte, nog dat de,minister,over het vraagstuk van het overheidsingrijpen heeft mede gedeeld dat hij noch een, voorstan der-is van een onder alle omstan digheden bestreden organiserend ingrijpen door de- overheid in', het economische leven noch van een systeem dat elk ingrijpen vrijwel gen 7 uur), 'Weersgesteldheid:regen, onvoorwaardelijk afwijst. Tegen perszuivering en vrijlating Schreieder; De Nationale federatieve raad van het voormalig verzet hèeft zich met een uitgebreid rapport Inzake de perszuivering gewend tot de le den van de staten generaaL Eveneens, heeft de Nationale fe-, deraiieve raad, van het voormalig verzet voor Woensdagavond a.s. een buitengewone spoedvergade ring uitgeschreven voor-tiè" be stuursleden van aangesloten orga nisaties, zulks in verband metde - vrijlating van Schreiedex. De. ver gadering zal worden gehouden t« Haaziem.'-' (Van: onze Haagse redacteur) - Zaterdag is te Huis ter Heide de voortreffeiyke illegale werker Frans Vermeér in de ouderdom van 28 jaar overleden aan de gevolgen van de behandeling welke "hij in: de Duitse concentratiekampen heeft ondervonden. Op het ogenblik, dat. de „zeer knappe en fatsoenlijke politieman," Schreieder in de Scheveningse dui nen zijn memoires schrijft en in terviews weg geeft, strijdt een van de slachtoffers van zijn provocatie- ploeg de laatste-wedstrijd. In Januari-1943 heeft Van der Waals zich bij Frans Vermeer we ten in té dringen als sabotage- agent uit Engeland en toen hij-met behulp van Scheieder's Engëlsè radioverbindingen voldoende intro ductie, had verkregen, heeft Ver meer hem-in, contact, gebracht mét Kees Dutihl, 'die hem op zijn beurt weer met dr. G. Kasteïn in ver binding bracht. Schreieder en Van der "Waals hebben Kastein, 'Dutihl en Vermeer revolversen spring stoffen gegeven om er aansla'geh mee uit te v.oeren. En toen deze aanslagen waren gelukVhebben'de nazi-knechten hen 'ingerekend. Kastein heeft zichdoor een dode lijke sprong uit een. raam/.aan het S.D.-verhoor weten te onttrekken, Dutihl heeft de- kogel gekregen' en thans heeft ook Frans Vermeer het leven gelaten als gevolg Wan hét duivelse spel. van Schreieder en Van der "Waals. Met een verwoeste gezondheid'is hij uit Duitsland teruggekeerd* eén verblijf in Zwitserland vermocht daar sléchts.een tijdelijke verbete ring in te brengen. Daarna ging het snel achteruit tot" Zaterdag het ein- de kwam aan het leven van. deze jonge, voortreffelijke en moedige mens. De crematie zal Donderdag ottl kwart over een geschieden .te Wes- terveld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1