0 Vroom&Dreesmann Jan Boots wilde als jongen al omroeper worden BROOD BEZORGERS BROEKEN VEILING MALAIS® Een nieuw boek over Jeroen nieuwe stofzuigers Hersengymnastiek' leerzaam en... spannend Hier is Hilversum IHINESE PAPEGAAI Verkoop bij Executie PROTEST VERGADERING HEROPENINGx „RADIO STAR" KUNSTGEBITTEN STROOBAND jongste bediende JAPONNEN en MANTELS Koeriersters De ruime en zuinige Bestelwagen Garage W. BREEMAN, Oostzeedijk 312, Tel 2Ó80S 24063 IS» Sr Dinsdag 15 Juni 1948 (Van onze verslaggever) ALS XI straks voor de micro foon komt is het heel wel mogelijk dat er vier of vijf mU- lloen mensen naar U zitten te luisteren Na zal ik U een goede raad geven Ziet de luisteraars als t U belieft niet als een xoveel- millloen koppige menigte Stelt U zich liever voor dat L telkens een heel gewone huiskamer binnen komt. waar enkele goedwillende dames en heren naar luisteren- Als U niet bang bent om zo n huis kamer binnen te gaan hoeft U ook niet bevreesd te zyn voor de mi crofoon Kunt L een van onze vra gen niet beantwoorden zegt U dan gerust Ik weet het niet. De luisteraars kennen U niet en zullen Lw naam ook niet noemen Zo ongeveer bereidt Jan Boots zijn slachtoffers voor op de Jiersengv mnas lek uitzendingen die de AVRO geduiende het radio winterseizoen eenmaal per veer tien dagen verzorgt De hersen gymnastiek werd na de oorlog m korte tijd een van de populairste programma s met in het minst door de vlotte en oorspronkelijke wijze waarop ze door Jan Boots Bob Wallagh en Gerard van Kre velen voor de microfoon werden gebracht. Dat Mieke het char mante meisje dat de chronometer controleert en de punten telt bin nen enkele maanden de populair ste vrouw jn Nederland werd be hoeven we n et meer m herinne ring te brengen Dat er steeds twee ploegen van tien personen voorde microfoon komen en dat de wed strijden leerzaam gezellig en spannend zijn is eveneens genoeg zaam bekend Wellicht interesseert het de lezer echter iets meer te weten over de man die de leiding heeft btf deze uitzendingen Mogen we U dan voorstel len'' Jan Boots 36 jaar van oor sprong Amsterdammer wo nende te Hilversum getrouwd, vader van een zoon van vier en van beroep radio-omroeper Hoe hij by de radio kwam' Wij zullen Jan Boots zelf aan het woord laten Tracht U zich «*ven de stem voor te stellen van de man die U duizend keer hoorde zeggen Goeden avond luisteraars hier is Hil versum de AVRO Hier komt Jan Ja het klinkt nog al eenvou dig Ik wilde mi altyd graag omroeper worden Maar het ging niet gemakkelijk j K knutselde thuis veel met telefoons fabriceerde zelf een microfoon en gaf uitzendingen voor de familiele den Later gng Ik ook platen snijden en éeu \aa die platen waarop ik een verhaal had afgedraaid bracht ik naar de Ke ersgracht in Amsterdam bij de AVRO De v. erd wat men noemt met een kluitje xn het riet ge'taurd Maar »k liet me niet ontmoedigen De om roepieider van de AVRO moet wel half g»k van me geworden zijn want k stuurde hem rnlns.cn* elke week een br e* E ndeiiJk dat was in 1937 mocht k n HU e sum komen om mijn slem te laten testen En het gevolg was dat ik kort daarna als volontair in dienst kwam van de AVRO Weer een paar jaar later raakte k door d e zelfde AVRO getrouwd Natuurlijk willen wij graag weten hoe dat k am En mevrouw Boots of wel de zangeres Ans Heidendaal (van de Romancers en The Swinging Nightingales heeft er geen bezwaar tegen dat ha* man een familiegeheim prjs geeft Hier «preekt Jan Boots weer J3at ging zo An« zong voor de radio en nadat Ik haar een paar maal had omgeroepen began ik haar aardig te vinden Ik zorgde er wel soor dat ik dienst had als zö zong Op zekere dag vulde ze wel een kop ja koffie met me drin ken en een volgend maal mocht ik haar naar huis brengen Vijf maan den later waren we getrouwd DUIZEND BRIEVEN J NVERMIJDELÏJK tornen we nog w eens terug op het onderwerp Hersengymnastiek Hoe hij toch aan al die vragen komt? De meeste krijgt hij van de luisteraars vertelt Jan Boots Na elke uitzending komen e" minstens duizend brieven, binnen met commentaar of met van zelf spre kend zeer gevaardeerde ideeèn voor nieuwe vragen Voor elke wed strijd word r tvee bedrijven «d uit genodigd om een ploeg hersengytnnss ten af te vaardigen Deze ploegen mo gen iv totaal vergezeld zijn van zestig tot zeventig supporters Het valt soms niet -nee de altijd enthousiaste d-elnemers en toe'chou wers oade de duim te houden maar tot nu toe r n Boots en zijn mede werkers daar toch alttjd wel in ge slaagd Het moeilijkste van de hele hersen gymnastiek is voor Jan Boots dat hij na elke edstrijd maar tien minuten zendtijd krijgt om de commentaren van de luisteraars te bespreken Als het aan hem lag nam hij er een hele dag voor Misschien dat hij dan alle brieven schrijfsters en schrijvers tevreden zou kunnen stellen. Zondagavond hoorde radio luiste rend Nederland voor de laatste maal in dit seizoen Hersengymnastiek samengesteld door en onder leiding van Jan Boots en Bob Wallagh Zij belden Mieke en Gerard wensen hun gymnasten een mooie en prettige zomer toe Nederlandse rozenkweker krijgt onderscheiding Tijdens het Internationaal con cours van nieuwe rozen dat m Frankrijk georganiseerd werd ter herdenking dat 300 jaar geleden de Elzas bij Frankr k gevoegd werd verwierf een Nederlander de heer Lenders mt Steyl het eer ste certificaat voor znn roos Flo ribonde De heer Lens uit Belgie won de eerste prijs m de vorm van een gouden medaille Jeugdkamp hij Ommen Door de Stichting Jeugdkampen la Zaterdag officieel het kamp en conferentie oord de Besthmener berg by Ommen geopend De voorzitter van de Stichting richtte een speciaal bedankje aan het adres van de directeur van de Vluchthaven uit Rotterdam wiens instituut zeer veel heeft gedaan voor de opbouw van dit jonge kamp Met de Pinksteren heeft het kamp reeds een krachtproef door staan toen bijna 3000 jongeren bg eeh kwamen In het kamp dat 140 ha groot is een e gen installatie voor warm en koud water heeft kunnen 6000 personen tegelijk kam peren n 600 tenten Het speciale openluchttheater biedt plaats aan ongeveer SOOO personen Adrertentie i M SPONSEN - KWASTEN «DRSTElS w: »E WRHSTH 44 - IEL 27513 - MAM WAttHSW. 115. TEL 111154 KH HAi6. T7i R komt lang aamaan l cht m de vele duisternissen om de bu tengemeen merkwaard ge f guur i an Jeroen Bosch de grootste sch Ider u t het eeuu juk H75~~1525 De tw nt g te eeuw heeft ch ten doel gesteld iets te we en te komen omtrent de maclre omtrent wte n ets anders bekend was dan dat hg geleefd had getrouwd was geweest en in Jbló overleed als insigms pictor (u tzondertjk sch der) De heer Jan Mosmans Bosschenaar bij uitstek heeft wroet en naplu sweck tov Jeroen op ztch genomen waartoe buitenlanders osls Combe Balda* en De Tolnay net In staat waren om de doodeenvoudige reden dat de en ons middeleeuws Brabants n et voldoende beheersen en omdat j geen weg u fen in de tallo e geordende en ongeordende arch even van ons aan allerlei h stor en o r jke Brabantse en bourgond sche Brabant Met zijn Zaterdag jl verschenen werk Jheron mus Anthonis zoon Van Aken alias H e onymus Bosch heeft de heer Jan Mosmars zich een roeter en na pluizer eerste Uasse betoond en het zal k vaad veik zijn met deze door en door onderlegde navorser de degens te krui sen want hij besch kt over ontzaglijk veel materiaal en Over een voorzichtige, vakkundige restaurateurstechniek bij het in elkaar schuiven van zijn vond sten De Tolnay Balda z en Combe heb ben ieder naa zyn aard reeds onmls baars geleverd maar zij waren meer in de strikte zin des woords is ook Mosmans niet Cambe grijpt bij zn tocht door het oerwoud der Jeroense mogelijkheden meermalen naar de alchemie en de rell fleuze symboliek om het onverklaar are te verklaren Combe bracht het verder dan De Tolnay Nu heeft Mosmans een aantal paden erbij gehakt Nog veel meer werk ia nodig men mag deze pioniers niet ongeholpen laten Litterair filologisch ïustoriologigeh psychologisch en biologisch Is er nog een massa te doen aan onze kostelijke XV de eeuwer Het laatste woord -worde gegund aan wie in kunstenaar èn kunstkenner èn zielkundige Is èn, taalkundge èn ge schiedkundige enz kortom aan de hy per moderne eultuurh storieus Eens te meer betreurt men het dat een figuur als prof F H Fischer in de hongerwinter Januari 45 aan de Ne derlandse wetenschap is ontvallen Je roen Bosch vergt dergelijke persoon Ujkheden Onmisbaar studie materiaal Mosmans jongste werk zal onmis baar blijken voor allen die z ch verder wagen jn werken en leven van do ln «ignla pictor Mosmans genealogische bijzonderheden zullen wel klassiek worden Dat men op onderdelen met hem zal verschillen van mening zoiets blijft altyd omdat bij dergelijk werk ieder zowat on villekeurig u tgaat van een QED Wij voor ona zien bijv in Je roen meer een asthenicu» geacht de dwangneurotische hypomane bijzonder heden plus de typische affecties waar op dr Schenk hgeft gewezen. En zo is er meer Maar Mosmane verdient met zön groot studiewerk meer dan dank van allen dis geloven dat uit het op elkaar stoten der meningen de was held zat oprijzen nog vela jaren zal blijken dat zijn stoot een der voornaamste en grootste is geweest Jan Mosmans Jheronimus van Aken uitg G Mosmans Den Bosch Juni 48 J W ie Boer kEARL DERR BICGBR- EEN CHARME CHAN MYSTERIE No 8 Ik zal bly zyn als dat halssnoer uit myn gedachten is De last Is te zwaar op myn. leeftyd Eden ging zitten Bob is naar de Pres dent Pierce irerkte fry op Ik heb hem gezegd dadelijk hier heen te komen met uw Chinese vriend O ja zei Sally Jordan Neem een cocktail stelde Vic tor voor Neen dank u antwoordde Eden Hij stond plotsel ng op en begon in de kamer heen en weer te lopen Mevrou v Jordan keek hem bezorgd aan Is er iets gebeurd' mfor meerde zy De juwelier ging weer naar zyn stoel Ja er is iets gebeurd gaf hij toe Iets iets tamelyk raars Betreft het het halssnoer' vroeg Victor belangstellend "Wegens viering \an het 25 jarig jubileum van onze H-er J M. SWAAB (Jo) la ons bedrijf Vrijdag 18 Juni na 1 uur gesloten Receptie van 45 uur m onze toonzalen Mathenes Serlaan 283 WED PIERRE F BUNThGH Zn, Nw Binnenweg 190 Mathenesserlaan 183 ja zei Eden Hij wendde zich t Sally Jordan Je weet nog wel at Madden tegen ons *el Sally' Byna zijn laatste woorden. New York en nergens anders O Ja dat herinner Ik me ant oordde *aj Nu hy is van beslmt ve an derd zet de juwelier met gefronst voorhoofd Dat lykt eigenlyk niets voor Madden Vanmorgen belde hij me op vanuit zyn ranch in de woestijn en hy wil dat het hals snoer daar wordt geleverd In de woestijn' herhaalde zj verbaasd Juist Natuurlyk was Ik ver uonderd Maar zijn bevelen waren nadrukkelyk en je weet hoe hy isf Met hem redeneert men met Ik luisterde naar wat hy te zeggen had en vond het goed Maar toen hy afgebeld had begon ik erovér te denken Wat hy die morgen op myn kantoor gezegd had ?le Je Ik vroeg me af was het werkelijk Madden die daar sprak' De stem had de echte klank maai toch ik wou geen risico lopen Daar heb je ook gelijk in knikte Sally Jordan Dus belde ik weer op Het kostte verduiveld veel ttfd om zyn num mer te vinden maar emdelyk kreeg ik het dan van een zakenvriend van hem hier in de stad Eldorado 76 Ik vroeg naar P J Madden en kreeg hem weer Het was Madden toch wel En wat zei hy' Hij gaf me een pluim voor mijn voorzichtigheid maar zyn bevelen varen nog strenger dan tevoren Hy zei dat hy zekere dingen had gehoord, die hem denken deden dat het gevaarlijk zyn zou om nu het halssnoer naar New York te brengen. Hy verklaarde met wat hij daarmee bedoelde Maar hy voegde er aan toe dat hij tot de slotsom was gekomen dat de woes tyn de ideale plaats voor zon trans actie was De laatste plek ter wereld waar Iemand kon komer zoeken naar een kans om een halssnoer van een kwart millloen te stelen Na tuurlyk zei hij dat niet allemaal maar dat maakte ik er uit op Hij heeft volkomen gelijk zei ictor Och ja eigenlyk wel Ik heb znIf lange tyd in de woestyn door gebracht Ondanks alle verhalen van schrijvers houdt -nen zich daar beter aan de wet dan waar ook te genwoordig Niemand doet er ooit een deur op slot of denkt aan die ven. Vraag de gewone rancher eens naar politiebescherming dan kykt hy verbaasd en mompelt iets over een veldwachter verscheiden hon derd mjlen ver weg Maar niette min Eden stond weer op liep bezorgd heen en weer Niettemin of eigenlyk juist daarom staat het me helemaal met aan Veronderstel eens dat iemand werkelijk vals spel v 11 spe len wat een omgeving er voor Ver weg in die zandoceaan met al leen de Jozuabomen tot buren Denk -eens dat ik Bob daarheen zend met het haissfioer en hij loopt in de val Madden is misschien niet op die eenzame ranch Hij kan wel naar het Oosten zijn gegaan of zelfs naar het Westen zoals ze zeiden m de oorlog Mogelyk ligt hy in de woestyn met een kogel Victor lachte spottend Nu slaat uw verbeelding op hol riep hij Eden glimlachte Best mogelyk gaf by toe Het begint er op te lij ken dat ik oud word nietwaar Sally' Hij haalde zyn horloge te voorschijn Maar waar blijft Bob' HU moest al hier rijn Als je er mets op tegen hebt telefoneer jk even. (Wordt vervolgd) Uitdrukking voor sneuvelen Verl op Woensdag 16 Juni 1948 vm. 10 uur ten laff'e van %V DE NOORD gevestigd te R dam Omnoordsestraat 67 van een 4 wielige wagen en een ruim 1800 jutezak ken. De verkoop geschiedt om contant geld zonder opgeld. De belasting deurwaarder p HAAGSMA ALG BOND VAN OUDEN VAN DAGEN (Nederland) Sec, Bothastrset 42 Korter dam Gratis toegang op Maandag 21 Juni as om 10 uur v-m. RMèrahal te Rotterdam. ersonen -van 21105 jaar van onze gemoderniseerde zaak OP DONDERDAG 17 JUNI as s namiddags 2 uur VERKOOP: vanaf VRIJDAG 18 JUNI Voorradig enkele Badiotoesteden wo Philips Waldorp Erres. enz. ERKENDE PHILIPS RADIO SERVICE i Ja VpOII V1ERAMBACHTS STRAAT 123 L, Ge InKLJU, ROTTERDAM TEL 3159' alle goede merken ook Diesels f 250 en f 3 per week zond. vooruitbet Desgewenst inruil oude machine Komt eens kijken of vraagt zichtzending DE VEIES Claes de Vneselaan 66b telefoon 32888 REPARATIES In een tft unr klaar CLAES DE VRTESELAAN 21B TELEF 37519 ROTTERDAM Wordt gevraagd voor direct of later by Mevr Reuchlm Rotterdam (Kralingen) Es eenweg 15 vertrouwde HULP bij le kinderen vggv gen lichte huish werkzaamh. te verrichten Keukenmeisje en werkster aanwezig Gevraagd <3wor Bakke- xyen J JANSSE Wz met verkopen bekend Goede lonen. Aanmelden Donderdag middag tussen 2 en 5 uur Schoterboschstraat 63 Vlotte modeJen Ruime voetwydte Ook naar maat Zuid Beijerlaadselaan 11 West Vlerambachtsstr 1Z9 Noord Bergweg 63 ROTTERDAMS TONEEL vraagt Aanmelden Woensdag tus sen io12 uur Rotterdam sche Schouwburg bij achter portier Wederom ontvangen «en collectie Verder Heren- en Kinde-kleding BOAS Heemraadsplem 18a, tel 34706 eindp lijn 14 LEVE» BROTHERS UNILEVER NV jk Museumpark 1 Rotterdam ,r- Tegulxes as soon as possible able to conduct comroercW correspondence able conduct commercial correspondence Apply, in writing only to Personnel Dept. Museumpark 1, R dam. sSkfi) .JfJWbüms VEILINGGEBOUW Luxe Veilingzaal VLETSTRAAT 8 Zaagmolenstraat 45 van Meubelen, Huishoudelijke Goederen en een grote partij nette gedragen Dames- en Herenkleding, Bontmantels, enz. ALLES ZONDER PUNTEN! Voegt allen hier Uw overtollige kleding bij Er is nu nog benoorlijk geld van te maken en anderen zbn er mee gebaat Ook wordt rechtstr door ons gekocht of op verzoek afgehaald. BEL OP 45413 na 5 uur 23905 Elke Zat kijkdag en elke Maand, veiling ln beide lokalen NUTTIG DRAAGVERMOGEN 500 KG, VERBRUIK 1 OP 14 Lange levensduur Betrouwbaar Sterk Deed er voor Rotterdam en Omstreken ItnporiUce voor Nederland HART NIBBRIÖ A GREEVE NV, Parkstraat 91a Den Haag Telefoon 1176i2 TB KOOP GEVRAAGD Alle soorten en merken naai machines Defect geen bezwaar Groen s Naalmach nehande v erambachtsstraat 114 R dam Tel 36653 Te koop gevraagd groenten zaak Verlopen en zonder wo nng geen bezwaar Br no 9402 bur van cit blad Tuinparasol ge\T i g st Br met prljsopg no 5031 Adv Bur Bnl Cl d« Vrieselaan 23 l pers hedstel 2 stel ove gor d 3nen (pluche of peau c.e nêche Alleen in pnma siaat no 9432 bur van dit blad Ter overname gevr mantel pakje m 42 en 2 meisjesjurk 1es voor meisje van. 9 jaar Tel 713o6 TE KOOP AAN GEB THplexplaatjes 40X40 48 ct 50X40 60 ct 60X40 f 72 Ct 70x 40 84 ct 80x40 96 ct Groen Korenaarstraat 61 a b Elkentrlplex 60x60 1 80 40X 40 80 ct 50X40 120 Ook andere en grote ma en Groen Korenaarsiraat 61 Hardboard Zaehtboard Eter nlt Triplex Multiplex Meubel plaat. Joh Groen Lzn Ko renaarstraat 61 a b Tel 30803 Naaimachines XJ t voorraad Je verbaar Nieuwe inz nkbare trapnaaimach ne Inkoop In ru len Reparaties F rma A an Breda Zwart anstraat 47 Rotterdam Te1 807 7 Trouwlustigen Speciale aan bied ng Engelse hu skamers 2 fauteu Is 4 «toelen dresso r met theemeubel sch ftafel compleet f 450 525 enz De Meubelbeurs Grote Vis serijstraat 5—10 Rotterdam Prima stofzuigers net 1000 mm zu gkracht Zellboenders \oor parke en linoleum en fraaie lichtkronen m zijden kapjet alles f 2 50 en 3 p w zond voor itbet O de Vr es Zoon Cl de Vnese laan 68 Tel 32888 Eiken triplex meuhelplaat verder alle soorten triplex Houthandel H J Tamminga Gr Visserijstraat 14—16 Tel 37730 Merk stofzuigers 3 "P week Stri1k!j ers De Blauwe Pui Schieweg 52 tussen Schepen straat en Walenburgerweg Tel 40056 Muziek Accordeons va 1*4 Guitaren f 42 50 Mandol nes f 27 50 Banjos 42 50 BI a fluiten 8 95 G amofoooola ten rekjes naalden Sin on s Beyerlandselaan 29 Tel 71160 Gordijnen zonder punten. Wij hebben sterke garens om ze te haken W Korteland Ma rentakstraat 55 Tel 72123 Te koop verende slaapbank 20— Rietveld Zwaanshals 69 b (boven) Met Vaderdag een gulle lach Komt n et met niks maar geef hem een das van Tricks Zondag 20 Jnni Vaderdag Pracht sortering importdassen en drukknoopdassen Trick s Modebedrijf Noordmolenstraat 52 R dam Oud Engels asneubl best uit 2 faut 4 st dressoir prachtige tafel theemeubel boekenkast schemerlamp en vloerkleed 2e Rosestr 40 VACANTIE VERBLIJVEN Zeist. Mevr Heydenrijk Pr Hendriklaan 3 Tel 3692 half Aug en Sept kamers m p vanaf 5-ïdjp aan beschaafd echtpaar zonder kinderen by ambtenaar Br no 94^1 bur van dit blad Met vacanüe naar zee' Vacan t ecentrum De Haven heeft nog plaats Gezell g interieur Prima keuken geen gez nska mers Volled g pension f 26 2» per week Wassenaar tel 3Q30 VAARTUIGEN Kajuitzeiljachten te koop van 6—7 m als nieuw 1700 Jacht verf Zaal Krallngse Plas laan 155 Te koop kleine en grote BHi nieuwe en zgan tevens 2 pers kano Jachtwerf Zaal Kralingse PJaslaan 155 AUTO S MOTOREN EN RIJWIELEN D reet gevraagd prima kleine auto Innen dak Deskundig onderzoek moet toegestaan orden Br no 9224 bur van d t blad Te koop HU 29 met 19 4*0 draadband i pr st Meul ijk Bas Jurger usstr hoek de Manstr Aangeboden ln orima staat z nde Triui»T»> motorrf wiel met duo 175 cc KK roet binnen en bu tenbanden Te ven» een pr ma damesrll viel geheel compleet v Ladesteyn De Sav Lohmanlaan 94 Partij carriers en onderdelen voor elk aannemelijk bod ook per stuk v Speykstr 134 b Te koop Citroèrt luxe bestel auto met achterdeur Berg straat 69 RADIO EN GRAMOFOON Alle typen Philips radiolampen voorrad g Ook. Rimlockbulzen m voeten Philips permanent dynamische Loudspeaker f 11 tot 1250 J v Embden Goud serljweg 2 hoek Vlietkade Tel Te koop gevraagd goede kof fergramofooc. m o z platen Fn goed bespeelbare Am Imp gramofoonplaten H Fitsch Korfmakerstraat 59 Een nieuwe Philips radio i* 1 maand oud type B X 373 A Is nog garantie op Br no bur van d t blad TE HUUR GEVRAAGD Dame b h b h zoekt per 1 Juli gein zit slaapkamer met war me maaltijd Br 9433 bur V d blad TE HUUR AANGEBODEN Te huur tege 1 Juli gem zl Zij zit slaapk aangeb m vaste wastafel voor H of Dame m pens Te bevr Tel 47874 Wegens -vertrek naar elders pracht etage beschikbaar met radiodistriDutle in Centrum Huurder wil bemiddelen voor klein gezin in bezit Van huur machtiging van dit blad Te huur compl brulds- en avondtoiletten Zwarte Heren kleding Maieon F Gordijn EssenbiLgjingei 143 (eindpunt Ujn 1) Telefopn 37901 brengt nu dc fleungste zomerjapon netjes die ooit het hart veroverden van alle opgroeiende meisjes Dc vrolijke noot m het zomerse land schap' In verschillende modellen kleuren beslist kijken «OTTERDAM PERSONEEL GEVRAAGD Gevr vlotte jonge werkster voor de Maandag voor kapsa Ion E Fransen Cl de vrese laan 27 Stcomwasscrij Bombeke vraagt meisjes voer alle werkzaamhe den Aanm van 7 30—4 30 uur Oostmaaslaan 239 KOST EN INWONING Eenv persoon 47 J vaste pos zoekt tegen 1 Aug of 1 Sept kost en Inwoning in klein ge zin met htiisel verkeer geen beroeps Noorden of Centrum Voorkeur aan gezell hulse omgev ng Br met prijsopgaaf no 9428 bur van dit blad WONTXGRUIL Benedenhuis omtrek Slaghek straat prima in orde in ruil voor woning in Tuindorp of randgemeente Ook beneden huisje komt in aanmerking Br no 9225 bur van dit blad Wonlngnil] Aangeb zelfst wo ning Groenlo t*evr kleine mid denstand'woning voor echt paar z k R dam Br no 942 bur van dit blad LESSEN Autorijschool Eureka Tel 39617 Instructies door Dame of Heer Gratis theorie Spec lets voor Dames Desge v geh en gebr J Stolken AelhTechts kade la6b AN W.B Bonds automotorrlj ichooL Eversteyn de oude ver trouwde school met de bekende gele leswagens Desge v wordt U thu s gehaald en gebracht Volierstr 32 Tel 73150 Hene gou verlaan 6 Tel 36666 Muzlekondcrw Js Genootschap Lessen oo alle instrumenten vanaf 3 50 per mnd Instru menten in bruikleen Mathe nesserolein 21 a Eikendaal 14 v d Meydestraat 28 b Leert nu auto en motorrijden Gratis theorie Deseew geh en gebr Ged instr E de Groot Aelbrechtskade 152 Tel 39619 39701 Rotterdam C Eilers Autorijschool Palact neemt nieuwe jeerl aan Geeft tl tijdig op Spec cursus v Dames Sch ed singel 133 Tel 38312 DIVERSEN Laat Uw hout mach klaar ma ken zagen schaven boren enz Vlug net en billijk Touwala ger Rosespoorstraat 6 Tel 73609 Laat Uw meubelen opnieuw stofferen en repareren 2 fau teuils 4 stoelen f 40 OMS Bergse Linker Rottekade 304 Geneugiyk Pleretstraat 35 a Opklapbedden 2 pers 45 divanbedden ledikanten spt ralen divans kinderstoelen loopboxen volop prima bed stellen d reot uit eigen fabriek Gebr Bos Sam Mullerstr 9 a b Tet 36811 U heeft geen geld' Wij 3 ever en huiskamers salonstellen enz Condities billijK Gehelmh verzekerd Br no 9383 Parool Verhuizingen en meubelver voer van en naar alle plaatsen tegen zeer lage prijzen Jac Middelhoek Math dijk 173 Tel 34373 en Statenweg 5 c Tel 49891 Kinderledikanten spiegelglad Geschuurd om zelf te lakken 17 50 ombouwkastea 22 50 linnenkasten en* Ook eigen model en maat Gebr Bos Sam Mullerstr gat 9a b Tel 38811 Bel even op 36653 voor repa raties aan alle merken naai machines Groen s Naaimachi nehandel Vierambachtsstr 114 Sdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 2