HET ROTTEHDAMSCH PARCDL' Gevechten in Clermond Ferrand eisen reeds 600 gewonden Merkwaardige eerste indrukken Kwart millioen arbeiders in België leggen werk neer 'r^d Als ik nog eens ter wereld kom Studenten te Heidelberg gaan in staking Tanks en bijtende zuren de wapens in tussen stakers en politie Bidaült maakt „Londen" smakelijk BONNENLIJST Weerbericht Hatta ontmoette Van Mook Minister Prees dankt de „Hark' METAALNIJVERHEID :'ÖM- LIGT STIL Goedkope en dure zonnebrillen Pfij2ren-moeten aangeduid: zijn In barre nood deedt gij prachtig wérk Directeur C. Jongkoen Officier O. N. Zelfstandigen willen meer propaganda .maken Ontstemming onder overheidspersoneel Horen, zien, zwijgen ...en dan pas praten Een week in Parijs III Meer voedsel en boeken geëist Hongaarse scholen genationaliseerd I)e slag om Antwerpen Driekleur of Union 'Jack? Zandstorm overviel vliegtuig „Grappenmakers" in Berlijn Huis en Senaat zijn het nog niet eens 'ffl: Min. Lieftinck voert zware strijd tegen dc rechterzijds der Kamer Donderdag 17 Juni 1948 Red. en Adm. Lcmga Haven 141, Schiedam TeL 6930L Abonnpriji» per week* 0.31 per kwartaal 4,losse nummers 'f 0,09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste Jaargang, No. 140 Uitgave N.V.-Se Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Botterdam Directeur: B. 'de Vries w Hoofdredacteur: Th. Ramaker dan zeshonderdgewonden, een-en-dertig personen die waar- schünJuk blind zullen worden en een schade van ongeveer 20 millioen francs ziedaar, de voorlopige balans die Donderdagmorgen op te maken was van de bloedige botsingen die sinds Dinsdagnacht aan de gang zyn turaen stakers van de autobandenfabrieken te Clermont Fer rand in Mid den-Frankrijk en de ordediensten; Zwavelzuur, vitriool, traangas en tanks waren de strijdwapens en 31 politiemannen, die zout zuur en andere bijtende chemicaliën in hun ogen hebben gekregen, zul len waarschijnlijk hun gezichtsvermogen moeten verliezen. In Clermont Ferrand zfcn de spoonvegarbeiders In staking gegaan eh aangezien ook het wegverkeer omgelegd is, is de.stad op het ogenblik vrijwel geïsoleerd. Politiemannen en stakers liggen achter barricades ongeveer 150 me ter tegenover elkaar. Over het nie mandsland vliegen projectielen van allerlei soort. Vele personen dra gen - gasmaskers, want er is een aantal mensen in hetziekenhuis opgenomen, dat letsel heeft opgt lopen door ben nog niet gedefi nieerd soort gas. Van de belichten dat enkele personen zouden zijn gedood, was'geen bevestigingte krijgen. .1 Woénsdagavond werd gemeld, dat de Bergougnan-fabriek in han den was van de politie, maar in-de Michelinfabriek zouden de stakers de baas zijn- Tegen de avond werd gemeld, dat: de.fabriek door soldaten en politie met succes werd bestormd en dat men na een strijd van elf uurer in was geslaagd, zestig stakers te ar resteren. Evenwel deeldeAFP in de loop, van de nacht- mede,-dat de autoriteiten een wapenstilstand met dê stakers hadden gesloten en. dat werd. overeengekomen datde politie zou worden teruggetrokken op; haar oorspronkelijkeposities buiten de fabriek. 1 Waarnemers merkten op, dat de strijdkrachten der stakende arbei der? tot zeker 3000 man was aange groeid, hoewel op de fabriek slechts 1.500; arbeiders werken. Woensdag heeft een delegatie van Frankrijk kan aan de controle op. het Huhr-gebied deelnemen, als het zijn zone verenigt met de' Brits- Amerikaanse, aldus zeide gisteren de Franse minister van buitenland se zaken, Bïdault, die de te Londen opgestelde aanbevelingen met- be trekking tot Duitsland.- verdedigde. Noch ons protest, nóch. onze afwe zigheid- zullen verhinderen, dat met betrekking tot het. Ruhr-gébied^een- bepaalde politieki gevolgd wordt,zo vervolgde der_minfstér; di'ér"vóortg liet uitkomen dat Frankrijk zich verzette tegen teruggave van mij nen -en staalfabrieken in. het Ruhr- gebièd aan de oorspronkelijke eigé- Politteke waarnemers waren er na het debat zeker van. dat de na tionale vergadering de- Londense aanbevelingen zal steunen. Ook Bevïn verklaarde, dat de Britse regering van oordeel is, dat de steenkoolmijnen, van het Rubr- gebied niet aan de oorspronke lijke eigenaars teruggegeven moe- ten worden. Voor het tijdvak van 20 Juni tm. 3 Juli 1948 zijn de volgende bonnen geldig er. geven recht op het kopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 806 451 Melk: 6 liter melk 453 Melk: 7 liter melk 456 Vlees: 100 gram vlees 457 Vlees: 300 gram vlees 458,459 Boter: 250 gram boter of margarine of 200 gram. vet 470 Algemeen: 1600 gram brood (Geldig t.m. 26 Juni) 471 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli e.d. 472 Algemeen: 200 gram kaasbol - 250 gram korstloze kaas 473 Algemeen: 50 gram thee 474 Algemeen: 2 eieren 475 Algemeen; 125 gram koffie 463 Reserve: 1200 gram brood (Geldig t.m. 2G Juni) 464 Reserve: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 465 Reserve: 400 gram brood (Geldig t.m. 26 Juni) Bonkaarten KD, KE 806 953 Melk: 12 liter melk 956,957 Vlees: 100 gram vlees 958 Boter: 250 gram boter of mar garine of 200 gram vet 959 Boter: 325 gram boter of mar- garine of 100 gram vet 970 Algemeen: 400 gram brood (Geldig tm. 26 Juni) 971 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli e.d. 972 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas 974 Algemeen: 2 eieren 963 Reserve: 400 gram brood (Geldig t.m. 26 Juni) Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, MD. MF, MG, MH 807 tbijz. arb., a.s. moeders en zieken) Geldig zijn de bonnen van strook J. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 18 Juni worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk, waarop eerst op Maandag 21 Juni a.s. mag worden gekocht. AF ES? TOE REGEN 'de CGT, het grootste vakverbond, een-' onderhoud gehad met de pre fect van Lyon, onder wiens res sort Clermont Ferrand valt; De de legatie der stakers eiste dat'de po- litietraepen zouden worden terug getrokken, maar de prefect heeft dit' geweigerd. Donderdag zouden de onderhandelingen worden voort gezet. .-■- .bok elders Behalve in Clermont Ferrand zjjn ook. in andere steden in Frankrijk stakingen uitgebroken. .Marséille, St. Etienne, Quimper en Angers zijn de centra. Ook in' Belfort (Elzas) dreigt een staking van 101CDQ ar beiders. De onrust begon zich Woensdag avond ook té weerspiegelen in de Nationale Vergadering, waar een communistische afgevaardigde de stakingskwesties ter sprake bracht. Naar aanleiding van de getroffen politiemaatregelen in de onrustige steden,, noemde deze vertegenwoor diger de minister .van binnenlandse zaken Moch," „moordenaar". Na het tumult dat diaarop ontstond lieten de zaalwachters de publieke tribu ne ontruimen. De vergadering werd geschorst tot negen uur. Mohammed Hatta, de republi keinse premier heeft Woensdag middag een onderhoud van ander half uur gehad met dr. Van Mook. Officiële inlichtingen over het ge sprek, dat onder vier ogen gevoerd is, zijn niet te krijgen. Donderdag ochtend ontmoeten de beidé diplo maten elkaar weer, en wel In het hoofdkwartier van de Republiek te Batavia. Het .- onderhoud van Woensdag had plaats,, inhet paleis aan het Koningsplein. „Vriendschappelijke geest" Eén te Batavia uitgegeven com muniqué van de R.VJ> zegt: De be sprekingen tussen dr Van Mook en Mohammed Hatta werden heden voorlopig afgesloten. De besprekin gen werden in-een'yriedschappeLijke geest! gevoerd en betroffen alle voornaamste 'ptintén, waarop ver schillen wan inzicht de Nederlandse en Republikeinse delegatie, naar voren 'waren gekomen. Als :gevola van deze- besprekingen zullen bei den thans - naderoverleg .voeren met hun regeringen, teneinde na te gaan op welke wijze deze verschillen zouden kunnen worden overbrugd.' JUNI is ae maand,-waarin .de schapen geschoren wórden. Op. bovenstaande foto ziét men eenoude schapenscheerder in act ie: Onderwijl kijkt het jonge schaapje angstig toefen schijnt .zich af te vragen, wat dia vreemde man mat „moeder" uitvoert Twee van de drie vliegende forten, die op weg van de Azoren naar Palestina werden, vermist, zijn Woensdag op Corsica geland en na getankt te hebbèn, vandaar weer vertrokken. Weersverwachting, geldig tot Vrijdag-: avond. Aanvankelijk zwaar bewolkt wet. regen,: later brekende bewol king met plaatselijk regenbuien. Aan de kust tijdelijk krachti ge. - elders tnaüge tot vrtl krachtige' Zirid- 7 Westelijke wind,. koeL 18 Juni; Zon óp 4.19 onder'721,03. Maan. op .13.08, onder 2.16. Een, der grootste stakingen die België in de loop der laatste jaren heeft gekend, is gisteren uitge broken, toen ongeveer eeii'kwart millioen arbeiders, werkzaam in dé-inetaali^iverhev"j; het werfchceft neergelegd. Ook bij de meeste Bel gische hoogovens is het werk ge staakt. De arbeiders eisen 5% loonsverhoging en eenzelfde-pre mie van de basisionen, die zfj sinfls het begin van dit jaar voor trou we opkomst ontvingen. Nog tot. Dinsdagavond laat is in het kabinet van de eerste-mïnister tussen de vertegenwoordigers der vakverenigingen en- der. regering' onderhandeld over een oplossing van het conflict, doch 'dit heeft geen resultaat opgeleverd. Te Antwerpen is de staking on der de metaalarbeiders vrijwel al gemeen en in de grote cocstructie- werkplaatsén als „"Bell Telephone" en. „Antwerp Telephone" ligt het werk geheel'stil. Ook de scheepé- herstellers met inbegripvan. de schilders zijn te-Antwerpen in sta king gegaan. De arbeiders zouden hedenmorgen ln vergadering bij eenkomen. •- - Irt het bekken van Charleroi is de staking eveneens algemeen em slechts twee werkplaatsen werken" nog gedeeltelijk. 'Ook de metaalarbeiders in Het bekken van Luik hebben vrijwel volledig het werk neergelegd.. Overal .'zijn stakingsposten opge steld. bedraagt 40.000. Ook in de grootste cohstructiewerkplaatsen voor au to's, waar buitenlandse mer^wa- gens in elkaar, worden gezet, is het werk gestaakt. De mededeling van het directo raat-generaal van de prijzen be treffende de maximum-prijs van zonnebrillen blijkt niet juist te zijn of in ieder geval onvolledig. De zonnebrillen, die volgensxhet directoraatgeneraal f I.-— tot f 1.75. mogen kosten zyn clandes tien in Nederland ingevoerd. De „importeurs" van dit. bazargóed doorgaans kenbaar aan de geperste witte monturen hebben de smok kelwaar volgens onze inlichtingen grotendeels verkocht aan drogisten en kapperszaken. Hét merendeel van de opticiens heeft, deze brillen niet willen, kopen.. Inderdaad zijn. zc dikwijls voor veel te hoge prij zen verkocht, vandaar dat het di rectoraat-generaal het nodig achtte voor dit goedkope - massa-product die maximum prijzen vast te stel len. Van officiëlé zijde wordt thans toegegeven, dat voor het kwali- teitsrproduct hogere prijzen ge vraagd mogen worden. De prijzen zijn afhankelijk van de. aard van het montuur en#de glazen./Er z|jn -.„V...ITrtrt* -rf Sa Tfilfc f 9A t. Verwelkomd door de beer J. G. Winkel, 'de Utrechtse' wethou der van SocialeZaken, betrad p r ins e s J ul i a h a Woensdag middag „Esplanade" te Utrecht, waar zij de laatste nationale bij eenkomst van de Hulp-Actie Rode Kruis (Bark), - bijwoonde." Minister Drees heeft daar de directeur van de Hark, de;heer C. Jong- k o en de versierselen van Offi cier. in de orde. van Oranje overhandigd. Zeer vele hartelijke woorden van dank zijn' tijdens .deze slotvergade ring gesproken. De., voorzitter mr.' J. C. H.. b a r o n B a u d huldigde de drie directeuren, dipde Hark heeftgehad, n.L .de heren .Ja cobs, die niet - aanwezig was, Werner en Jofigkoen. - Ook de beschermvrouwe,prinses Julia na, -zegde hij dank voor haar, vol ledige steun bij alle.'moeilijkheden. Minister Drees schetste de ont zaglijk zware omstandigheden, waaronder de -Hark* werd geboren. Terwijl Noord-Nederland- zich -in de greep van de honger en de kou kromde, vormden de Zuid-Neder- '3 anders temidden van hun puinho pen een organisatie', die het Noor den na zijn bevrijding te hulp kon snellen. „Dat het* Ned. Volksherstel en de Hark terathen" zoveel^ voor ons geteisterde volk konden doen danken zij voor een groot deel aan de band,, die U, Koninklijke Hoog heid, tussen beide organisaties wist te scheppen",, zei' de minister. Gaarne'bracht hij hulde aanalle medewerkers, van de Hark, die met zóveel 'wijsheid, eh tact de. uit het buitenland geschonken goederen zonnébriilèn' "die zelfs f 20 a 30 - kosten en ook mogen kosten. Het publiek dient hier dus rekening Het aantal stakers üi Antwerpen mee te houden. De zelfstandigen,hebben vergeten voor hun stand propaganda te ma ken."Zjj hebben dan ook een enorme achterstand in'te lopen op de groe pen Jnet een coöperatieve'grond slag". Met deze woorden-opende de heer. Th.Boersma de tweede laar vergadering van de stichting voor Nederlandse Zelfstandige Handel eh' Industrie, die Woensdagavond in restaurant Esplanade te .Utrecht werd gehouden. De heer Boerama geloofde dat - het. heel ga edmogelijk was het algemeen belang te. koppe len aan het belang van. de enkeling. hebben verdeeld en zo zuinig met de rijkssubsidiés waren. „Natuur lijk zijn -er fouten - gemaakt, - één keer is zelfs de Hark. ernstig in op spraak. geweest, maar dat doet niets af aan de waardering,..die de regering voor Uworganisatie heeft". In een' uitvoerige rede heeft de heer Jongkoen een overzicht gege ven- van alle Harkwerkzaamheden. Hij releveerde, dat er in totaal .bij na achttien millioen: stuks goederen zijn uitgerèikt, vertegenwoordigend een.waarde van ruim honderd mil lioen gulden. Naast de grote hoe veelheden textiel waren daarbij honderd barakken voor Walcheren, 8Q0 huis- en slaapkamerinrichtin gen, 165 naaimachines, 15.000 pe troleumkachels, 1500 fietsen, EOOiOOO potten en- pannen, ,100 auto's, 40 ambulance-aanhangwa gens, 5 0 motorfietsenen zelfs een complete vliegmachine voor de Na tionale Luchtvaartschool. Dit alles werd volkomen gratis aan. de nood lijdenden geschonken. Baron Baud kondigde aan, dat er van de Hark een gedenkboek zaï verschijnen. 'V. -• Ér ïs enistIge" 0ntRt&rnming en' or.rust onder het overheidspersoneel ontstaan, aldus deelde het secreta riaat van de Samenwerkende Cen trales van Overheidspersoneel mo de, omdat thans voorde derde keer de behandeling van de gratificatie- regeling tót een nader bekend te maken datum is uitgesteld. De centrales diénden, nadat de be slissingen van het college.van rjjks- bemidaellaars Inzake de toekenning van 2 gratificatie voor het:Par- ticullere bedrijfsleven; .was' gevallen, reeds op 3 Mei een voorstel in, om, evenals het vorige jaar, ook voor 1948 het overheidspersoneel voor. een dergelijke gratificatie in aan merking te doen komen. (Vanonze Jeugdwerk-redacteur) MuNCHEN. 11 Junk Wieóp het moment- de zestig leden van de..Ne derlandse jeugddelegatie. zojuist aangekomen in de ten ten stad van hét grote Duitse jeugd congres,, zou interviewen, zou weinig J ontvangen. antwoord In de eerste plaats-hebben zij 23. uur reizen achter de rug door een landschap dat zq mooi is.maar zo verwoest tevens, "dat zij allen 'over verzadigd zijn aan impressies. Toen in Holland de voorbereidingen wer- den getroffen voor de: uitzending der delegatie en het bonte gezel schap jonge mannen en vróuwen van allerlei politiek^.en confessie nog eens vergaderde in de Jeugd, herberg, te Rhijnauwen. - toen werd er unaniem besloten: wü gaan naar München om de Duitse jeugd de hand te reiken. In. de trein door Holland was dit voornemen in zoverre gewijzigd, dat de deputanten er. nog aan tae voeg den: maar we laten ons niet kisten. In de nacht reden; we:door het ge troffen gebied, beschenen door een karig maansikkeltje, dat echter net genoeg licht uitstraalde om van _de gapende huizen een lange grillige dodenakker te maken. Hier was het. dat een onzer onbewust een xegel uit de Mattheus-passion floot: wir setzen uns in Tranen niederEn we namen vaster ons besluit^ hier moet geholpen worden. De jeugd, die zo 'moet leven in een dergelijk land. moet onze bescherming genié ten, .wil. zij niet ten ondergaan of een nieuw gevaar opleveren voor. de wereld. 7' We-werden in onze mening ge sterkt.. toen de -. trein voortsnelde door het- imponerende Rijndal paar Frankfort. •7 7 In Frankfort namen we afscheid van de door-de. Ned. Spoorwegen speciaal gereserveerde comfortabele wagen ..om. de Ieren zitplaatsen te verwisselen voor houten banken en propvolle treinen,. waar zelfs mensen op de buffers entreeplanken een plaatsje.moesten zoeken. Mannheim, Stuttgart. Ulm. .AugSr burg gleden ons voorbij. Puinhopen, triest in het gouden daglicht' Mün chen werd bereikt hongerig en ka pot in het hart. - U 3000 jongeröt Wij Nederlanders- betraden, het tentenkamp, als een der laatste de- legaties van de ongeveer.. 1000 jpn- geren uit 33 landen, o.m. Egyptena- ren, Argentijnen, Australiërs. Bir ma n en, -Indochinezen, Mexikanen, DE OLYMPISCHE PLOEG uit Ceylon, die in;het deelnbvierskamp inhet Koninklijk] Park te Rich mond is aangekomen, heeft een grote hoeveelheid kokosnoten als aanvulling, op de rantsoenen meè- - genomen. jeugdcongres te München Amerikanen, Nieuw-Zeelanders en vertegenivcordigers van vrijwel all» Europese staten, behalve Rusland, i dat ook geen.' Duitsers uit zijn zone toestond het congres bij te wonen. Al deze vreemdelingen bijeen te zien voor 't merendeel ex-vijanden, in het door; de geallieerden bescha*. digde München, temidden vande DuitEe jeugd.is wel een merkwaar-, dige gewaarwording; En de bezieling stijgt, in ons op: In deze sfeer kunnen wij slagen, in deze sfeer kan iets groots geboren 'worden. Maar dan komthet: de voorko mende Duitsers worden onze bur gemeesters", onze „kampleiders" opzs „voedscldistribuanten" en Ausweis- verstrekkers. Weer staan, ze boven ons. w.eer zijn. .ze de kleine „Füh- rertjes" en weer; klappen hun'kar ken open. Alleen ze zeggen vaker V.bitte Te 'vaak' büna., Heren, zien;ril... zwijgeit Deze impressie'drukt 'ons terneer en de Nederlandse jongeren houder* krijgsraad. Het devies wordt: eerst horen,, zien en zwijgen. Achteraf eens praten- Bij vijf - Nederlanders komen vijf Duitsers in de Amerikaanse léger- tent en :met deze knapen wordt, di rect ai gedebatteerd maa- men kan. wederzijds nog :geen vat op 'elkaar; krijgen., ook al daar onzegastheren de socialistische 'jeugd -dienen m; mijn tent'genoten uit' Christelijke groeperingen Voortspruiten.' Maar men zal de- moed. niet opgeven om elkaar te vinden. --Het Engelse Lagerhuis heeft, hef wetsontwerp; tot nationalisering van de gasindustrle in derde.lezlhg aangenomen. Het - ontwerp gaat thans naar het/Hogerhuis. (Bijzondere corresponden- tie) M OCHT ik ooit weer op de wereld koïnen dan geloof ik, dat ik met een - lief. klein measj e uit .Asnières. of Courhevoie zou trouwen, in de kerk. van Saint-Julien-le-Pau- vre en daarna.te gaan Wo nen in de Rue de la Mont Géneviève, vlak bü het Panthéon en de Ecole Po- lytechniquc. Niet dat de, Grieks-Katholieke ere dienst. die in dit. oude godshuls wordt uitge oefend, mij nu ih het bij-, mnder aantrekt. Maar om- 'Éa^»B8®teeE^^*?r^a dat het 'zo'n schilderachtig plekje is in het schilder achtige Parijs. Of dit'ech ter zo gemakkelijk zou gaan, staat .nog te' bezien^ Niet omdat ik Saint-Julien -3e-Pauvre niet zou weten te vinden achter het ge boomte van de Square René Vivianl,/dat hem aan het oog onttrekt Ook 1 niet, omdat het'meisje uit se schruvers.djs er mee Asnières mij misschien te worstelen, kregen, zijn een blauwtje zóu laten ïo- er ten einde raad toe over-' penMaar wél omdat- het. gegaan, hun wensen met indien'de tij den niet zeer per advertentie kenbaar laas,maar veranderd waren, nog te te maken, maar door een doorl TROUWEN mei een lievé kleine Parisienne, .wonén in de Rue de la Mónt Gênevtève en dan met jiaar door deze schone stad zwerven een schoolkwestie, die ons maar al te zeer vertrouwd is. Uitgerekend cp de tot dusver 'warmste dag van het jaar hebben dc mi nisters en de leidende fi guren der parlementaire fracties een ganse avond, tot diep in de nacht en vroeg in de morgen, ver gaderd over de vraag of men het openbaar en bij zonder onderwijs al dan niet met elkaar gelijk ■noest stellen. En misschien hebt u wel »ens bitte- opgemerkt le zer, dat het er -de schijn van heeft. dat politieke delinquenten bij ons een bijzondere schutspatroon hebben en dat iets derge lijks 'alleen in Holland mogelijk is. Laat ik u dan troosten met de- verzeke ring.' dat- men zoiets: oók hier kent. Dezer dagen -brachten de Parijse bla den het bericht, dat iemand- dié zoveel .sympa thie vóór. .ex-maarschalk Fétain had betoond;- dat hij door. dé. regéring van Vi chy: tot burgemeester.; was benoemd, dit.-opnieuw was geworden,.-na' eerst'bü de bevrijding van zijn zetel te zijn. verjaagd - v- - "Wat de Parisienne bé- aebben? Een qollega .moest treft: zij verschilt natuur- toen men hem vroeg of hij lijkin veel omzichten van al iets gehoord had, ant- haar.,Nederlandse zuster, woorden: „Nog niets he- Maar .gisteren .zag ik hoe ik hoop O al- een' politieagent,/ op de bezien zou zijn of ik een artikel in de litteraire ko- woning zou kunnen, krij— Lommen van |het_ een of gen daar waar ik wenste andere blad. Een van; hen of ergens .elders ih Parijs.;' verklaarde, - dat men; door Want er bestaat in de hem te helpen, mee zou Franse hoofdstad net werken aande verschil- als-bij ons een woning- ning van een .nieuw boek probleem. En enkele Fran- Of het veel geholpen' zal Er zijn meer dingen in-: ?arüs. - die pet' zijn als, bü ons. hoewel jnen er na-, tuurllik ook heel veel Vindt, dat' anders is.. Het' politieke leven bijvoor beeld, wordt' hier op het ogenblik beheerst döor hoek- van -een: der brede' straten,bijzonderopmerk zaam werd. toen,.vhii: een van haar. ontdekte - achter - het stuur van een auto; die erg vreemde capriolen - maakte. Zodatbok in dit opzicht gzegdkan worden: Tout comme - chez nous VÜftig procent van de studenten van de wereldberoemde universiteit van Heidelberg, weigerden gisteren de colleges te volgen en maakten bekend dat 2Ü onder de bestaande omstandigheden niet leven óf studeren konden. 2.500 studenten begaven zich vervolgens in optocht «aar de gebouwen van het Amerikaanse militaire bestuur om hun protest te demonstreren. De studenten eisen meer voedsel, ticter onderdak, meer boeken en betere faciliteiten. Hun protest draagt een ordelijk karakter. Verwacht wordt dat ook de rest der' studenten „in- staking" zal gaan. Plannen zijn gemaakt voor verschillende demonstraties. Zoals men weet'is. Heidelberg momenteel het hoofdkwartier van-'het Ameri kaanse legér in Duitsland. De staking werduitgeroepen door'de studentenraad der univer siteit. Deze raad marcheerde aan het hoofd -van "de stoet naar het stadhuis. Er is -een resolutie opge steld waarin zowel op de Duitse als Amerikaanse autoriteiten een be roep wordt'gedaan de levensom standigheden der studenten te ver beteren, bij de komende monetaire maatregelen rekening' met/hen té houdeq en .gecónfiskeerde-bezittin gen vsh; de' studenten van Heidel- berg terug te geven. Kort na- de demonstratie brak brand uit in. een dDor -de Ameri kaanse bezettings-autöriteiten ge bruikt gebouw, dat juist'het doel wit dér studenten, is geweest. Het gebouw stond ln een oog wenk "in" lichter "laaie. Men legt echter geen verband tussen V de brand en:.de demonstraties. De -. Hongaarsescholen zullen worden genationaliseerd. Een des-, betreffend /wetsontwerp' werd aan vaard met 230 tegen-63 stemmen.' De - leidster van de Christelijke vrouwenbond had tevoren; geëist, dat-d'e Tegering de V.ïf. zal verzoe ken, de situatie in Hongarije in ogenschouw te nemen, om vast te 'stellen, of er', in Hongarije .werkelijk vrijheid, van godsdienstige overtui ging bestaat, zoals in het vredes verdrag wordt gewaarborgd. Zij' zeide. -,dat dé -leerlingen van dé volksuniversiteit. Welke .door/de regering ig opgericht, elkander groetten' metde wóórden:Er be staat geen Gód", waarop- wordt ge antwoord: „Er is er nooit een ge weest]". De slag om het- verkeer in dé haven van. Antwerpen wordt vooral geleverd tussen-de Engelsen ën de Nederlanders/ schrijft de Nieuwe Gids. Stondenin het eer?te kwar taal van dit jaar do kansenonver deeld gunstig voor de Britten, se dert April is daarin -verandering gekomen en langzaam lopen de Ne derlanders hun achterstand in. In April hadden de Engelsen de leiding met 159 inkomende schepen, op de voet gevolgd door Nederland met 155. In de, afgelopen maand be droegen deze getallen resp 169 en 167, Ook watde Ingeklaarde tón- nenmaat betreft - is de wedloop spannend. Het blad wijster bp, dat het niet onwaarschijnL'jk is, dat de Nederlandse driekleur de Union Jack" naar de tweede 'plaats zal .dringeii.: Negentien personen moesten Uit een vliegtuig springen, dat boven Saoedi Aranle in een zandstorm was geraakt. Met behulp van,para chutes wisten zij zich in veiligheid te stellen. De gezagvoerder én een' lid van de bemanning, die aan boord van het toestel bleven, worden nog vermist. Reddingsploegen hebben een uitgebreid onderzoek in do woestijn ingesteld. Socialisten uit Europa, Afrika en Azië bijeen Van 18. tot 22' Juni, wordt in Fa- rijs een- intémationaal. congrès ge houden .'.door socialistische: Bedeie- geerden uit Europa, Azië en Afrika. Het streven ;is té, komen tot, een door alle partijen aanvaardbare in ternationale economischeen poli tieke samenwerkingop socialisti sche grondslag Ongeveer tién; Ne derlandss gedelegeerden 'zullen >aah. bet congres /deelnemen. - Met de woordëh':/,,Het;heeft: geen zin de bijéenkomst voort te zétten,- verliet kolprisl Yelisiarpfj gevolgd/ - door de gehele Russische delegatie, Woensdagavond de vergadering vnn liet militaire bestuur te Berlijn, nadat.reeds 13 uur was gedebat teerd. ••'Toeii-de^Amerikaanse bcvöheb- ber, die tevoren wegens vermoeid heid was weggegaan (nadat hij zijn plaatsaanzijn plaatsvervanger had .afgestaan) het vertrek der Russen hoorde, zeide.hij:..„Mijns.: inziens betekent dit het eind van het .'mili taire bestuursbureau. Maar wan- - heer de een of andere grappenma ker dénkt dat de V.S., Engeland en Frankrijk zich uitBerlijnvzulleh. weg laten werken, dan zal hij nog tot andere gedachten komen. Tevoren hadden de viërv gealli- eerde, bevelhebbers met algemene- instemming besloten het voedsël-v rantsoen voor alleleeftijdsgroepen, te Berlijn te verhogen. De verhoging, bedraagt 100 tót'25D calorieën per dég, - *7y öj-: ns :h;j n Het Amerikaanse Huis'1 van j vaardigden heeft Woensdag f gerd het voorstel- van de voor de Marshall-hulp een som '.van.: 6.125.710.228 dollar uit; te trekken, over té nemén en de. kwestie ver wezen naar een gemengde 'commis- aie, welke een compromis, hióet trachten te vinden. In welingelichteCongreskringén. ls men van mening, dat aanstaande 'Vrifdag een definitief besluit doOP Huia en Senaat genomen zal/wor-*. den;/y//./. !-j; Nadat het wetsontwerp tot Noodvoorziening-gemeente-finaH- Ciën zonder hoofdelijke stemming was aangenomen, deed zich enige spanning voor toen. da Kamer zich verzette tegen een schriftelijk ver- zoek van minister.' Gieien om de interpellatie Burger reeds Donder dag in plaats van. Vrijdag te doen plaats vinden. De oorzaak van dit verzoek was verhindering van de minister Vrijdag in de Kamer aan wezig te zijn. De Kamer slikte dit niet. Als de minister verhinderd is de volksvertegenwoordiging aanwezig te zijn, dan moet daar voor, aldus dc Kamer, al een heel bijzondere reden- zijn, In ieder ge val Het zij haar agenda er niet door in de war brengen. En zo ver dween de voorgenomen intcrpella- tie naar een tijdstip in. de volgend» week. Bij het financieel debat dat hier- na ontbrandde over twee belasting- wetsontwerpen viel de Kamer zoals tegenwoordig niet vaak meer gebeurtuilceti -in links en rechts. De rechterzijde onder aanvoering van de heer Teulings (KVP) heeft een amendement ingediend op bet wetsontwerp, tot definitieve waar dering van effecten dat de z.g. fa milievennootschappen in een gun-* stiger positie plaatst dan andere N.V.'s. Hoewel minister Lieftinck eo de heer Ho.fstra - (Arb.) het amendement -heftig' bestreden, waarbij zij de assistentie verwier ven van de heer Hoogcarspcl ,(CP' N), die van mening was dat het ontwerp, van de minister nog niet ver genoeg ging,'.toch ziet het' er naar uit dat het amendement zal worden aangenomen. De beraad- slagingen zullen heden wórden 1 voortgezet,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1