Sowjetzone vrijwel dicht voor verkeer uit het Westen m HET ROTTERDAMSCH PAROOL „Ik geloof aan een komende statengemeenschap" Een oud man, met Europese economie vraagt samenwerking Op Zondagmorgen is het markt in Parijs Russische stap tegen geldhervorming in Westelijke zones van Duitsland Anton Marek verdwenen Geen; dollars voor Indonesië Van West naar Oost 'n jong hart mwÊ Voor welke Vaderdag is jouw partij „Uitsoeke maar, uitsoeke maar!" Een week in Parijs V Proces tégen tante Bertha Post voor militairen Havens van Londen practisch dood Kruideniers vinden winstmarges te laag - Voor drie dubbeltjes Raad vraagt CvGD om inlichtingen Geen verliezen gemeld Buiig weer, Zondag verbetering? Weerbericht Z 32 S',?0,°a« JSittS Ii',ian'': ,e lt> Zaterdag 19 Juni 1948 Sect «11 Adm. Laag» Hcnrtn Hf, Schisdom T«L 693(X Abonn.prIJ«i p»r week 0.31 per kwartaal lans nummer» 0.09 Opgericht door d* Stichting „Het'Parool" DE Achtste jaargang, No. 142 Ultgev» N.V. Dr Nieuwe Per» Poitgir®-; 398644 Banklerj Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur» 8. dé' Vrie» Hoofdredacteur: Th. Ramaker Generaal Janousek krijgt achttien jaar De Tsjechoslowaakse generaal van de luchtmacht Karei.Janousek Is door het hope militaire gerechts hof te Praag ter dood veroordeeld flwegens poging tot het verlaten van Tsj echo Slowakije", aldus Reu ter. Het Hof heeft het' vonnis ver zacht tot .18 jaar gevangenisstraf Generaal Janousek wordt voorts gedegradeerd tot gewoon soldaat. Veldmaarschalk dr. Smut-s: Met.ingang van de afgelopen nacht 12 uuj hebben de Sovjet- autoriteiten Oost-Duïtsland practisch geheel, van de. rest van; Duitsland afgesloten voor.het spoor- en wegverkeer van Bizonïë: naar de Sovjëtzone. Het passagierstrcinverkeer is in beïde rich-'; Ttngen stopgezet.'autoverkeer is alleen in de richting Óost-West' toegestaan. Verder is ook voetgangersverkeer naar de Sovjet-; zone'verboden en1 goederentreinen en schepen zullenzich aan strenge controle moeten onderwerpen. Deze Russische .maat regelen zijn genomen omheen verwachte stroom van waarde-' loze oude marken tegen te gaan. De geldzuivering in de Weste- - iijfce zones gaat 'mórgen"in.i Dé'45.000.000 bèwóhers van'Wèst- Duitsland zullen Maandag elk niet méér dan dertig gulden in hun be zit hebben. Officieel werd bekend gemaakt, dat. ingevolge .de geldzuivering, iedere Duitser onmiddellijk 40 oude marken- kan inwisselen tegen 40 nieuwe en binnen twee maanden nog 20 mark- krijgt.- De mark zalniet onmiddellijk een internationale koers hebben, dóch volgens de berichten ligt hét. in de bedoeling dat de waarde van de mark voor het binnenland op -f 0.76 zal worden gesteld. De straffen, die op overtreding van.de nieuwe ..wetten is gesteld zijn maximum vijf jaar gevange nisstraf en 50.000 mark boete. thans gepubliceerde procla-, matie is de eerste van drie valuta- wetten. Er wordt geen verhouding voor de omwisseling van bankrekenin gen in marken genoemd. Dit ge heim' zal bewaard' blijven tot de derde en laatste wet gepubliceerd is. Volgens de proclamatie wordt het oude geld van Duitsland de reiehsmark, de rentenmarken, ge allieerde' bezettingsmarken Maandag 21 Juni ongeldig. De. enige uitzondering, die gemaakt zal worden, is.die voor oüde markbiljetteuén munten tot aan de waarde van één mark. Deze kleine bankbiljet ten en munten- zullen in ge bruik, .blijven tot nader order tegen een tiende van. hun oude •'nominale waarde. Niemand zal meer'dan-50 stuks van het klei ne wisselgeld bij betalingen be- hoeven aan te hemen. Postzegel3 zullen geherwaardeerd worden tot op 1/10 van hun vroegere waarde. Het.rich bij het Duitse publiek bevindende geld; alsmede de reke- niogen bn banken.spaarbanken en postspaarinstellingen.' zullen op een latere datum in nieuwe ..Deutsche Marken" worden omgewisseld. De omwisselingsverbouding zal binnen kort' in andere wétten gepubliceerd worden, V - tonen', en 'salarissen moeten van Zondag af in de nieuwe munt uit betaald wórden. Naar in de proclamatie wordt gezégd zullen de prijzen geen in vloed van de valuta-hervorming on dervinden. Hij verijdelde nazi-putsch' De Oostenrijkse autoriteiten, zijn verontrust door de verdwijning.van de 60-jarige hoofd-inspecteur Anion. Marek; Hij verdween uit-zijn wo ning, nadat - hij opgebeld was door,; haar'"zjin vrouw zeide.' een. Russi sche kapitein. Marek was .degene, 'die. dé nazi putsch van 1934 verijdelde: hij. ba* hoorde tot de-lijfwacht van Dolifuss, de Oostenrijkse kanselier, die in dat jaar'vermoord .werd. Sedert de bevrijding heeft hij zich bezig. gehóuden mét gevallen van beweerde ontvoering door de. Sow-, jets.,. :-. Db lening van 100 milllocn, welke door de "United States Export-Bank ten behoeve van het herstel van de economische positie van Indonesië aan Nederland zou worden ver strekt. Is volgens een bericht van United Press uit Batavia opge schort. Goed ingelichte waarnemers ge loven,: dat door deze Amerikaanse stap. de Nederlanders gedwongen zullen zijn. de onderhandelingen met de republiek weer op te vat ten. - - - Pond koffie: 3ÖÖ0 mark De zwarte markt, reageerde natuurlijk onmiddellijk op de .maatregelen.' Te Dusseldorf no teerde een pond koffie 3.000 mark. Britse en Amerikaanse sigaretten werden grif verkocht tegen 40 resrk per stuk.. Maar ookde 'Russen liéten niet lang op hun reacties wachten. In een proclamatie zeide maarschalk Sokolavsky, de Russische opperbe velhebber, dat de Amerikaanse, Franse en Britse, monopolisten in- de Westelijke zones in hun politiek van verdeling van Duitsland gesteund worden dóór de grote Duitse kapl-, talisten en Junkers, die het; fascisme aan de macht geholpen hebben, en. de tweede wereldoorlog voorbereid- den; -; :.De invoering van twee geldsoor ten in Duitsland zal vólgens de Rus sische spreker betekenen, dat de in terzonale handel practisch een han? del tussen twee. afionderHlke staten zal worden. De voorwaarden voor vrij passagiers- en goederenverkeer tussen de'bezettingszones zullen op- houdtp te bestaan. Dit laatste, aldus Reuter, wordt beschouwd als een aanwijzing,'dat de Russische sluiting van de zone- grens (zie elders in ons blad) per manent zalzijn en niet een tijde lijke maatregel uitsluitend voor de période van de geldsanering. De eerste financiële adviseur van de Am, zone. Bennett, verwacht, dat tot zes 'maanden na de geldsane ring de werkloosheid in de weste lijke 'zones....vrij groot" zal zijn. Pers-commentaren Financial Times: „Slechts het eer ste stadium van de genezing". Times: „Toetssteen voor de poli- tièk. der Westelijke geallieerden". Daily Telegraph: ..Tijdelijke on aangename gevolgen*' News Chronicle: ,.De_ stabielste _va- luta van Europa zal dit .weekend in West-Duitsland ineenstorten de sigaret" - De militairen In Weat Indië heb ben 344.000 sigaretten verzameld voor hun.collega's In de Oosh-Deze gift zal per K.L.M via Schiphol naar Batavia worden vervoerd. (Van onze speciale verslaggever) De Pieterskerk in Lelden, Vrij dagmiddag. Op de met prachtig houtsnijwerk versierde kansel staat 'Veldmaarschalk J C. S m u ts. die zo juist, na een hartelijke toespraak van prof. mr, J. 'ME van Bemmelen. gepromoveerd is tot doctor honoris causa In 'de rechtsgeleerdheid. Hjj- spreekt met zachte, doch indrin gende stem. ietwat aarzelend nu en dan, maar steeds met diépe ernst, die een enkele maal wordt verzacht door een woord vol milde humor. Vanvele ^zijden zbn achiinwerpera op i hem - gericht, - fotografen en ei- neastenr zwermen okj"hem heen. ca mera's klikken'en' ruisen., In een brede krans om de preek stoel zitten de vele genodigden, op de eerste rij prinses Juliana, en prins Bomhard, achter hen "de mi nisters Be el en Van Boetzelaer. aan de voet de hoogleraren van de Leid» se Universiteit Allen luisteren met Intense aandacht naar. Smuts woor den. Want deze. .78-jarige met ziin sneemvwïtte haren. en baardje, met zijn gegroefdegezicht, heeft hun veel te zeggen. De stormen van drie oorlogen zijn over,.?/n hoofd gegaan, hij heeft de mens gezieü .in al zijn kleinheid,, maar ook in zijn groot heid. Zijn diepe geloof aan de groei van een statengemeenschap, aan een grote, vreedzame toekomst der mensheid, reeds in zijn jeugd be leden, heeft hem nooit verlaten. En bij zijn ere-promotie getuigt hri weer daarvan.. Staande In- deze oude. kerk met haar hoge. gothische bogen, dié aan alle ztidenomgeven is door herinneringen aan Nederlands vrij heidsstrijd, it maarschalk Smuts zijn trots, afstammeling>e znn van ons kleine volk, dat zo'n grote rol in de wereldgeschiedenis heeft ge speeld en nog spelén kan. Hij dankt ontroerd voor de grote eer hem be wezen door de universiteit; die ge sticht is door de grootste vorst uit het Huis van Oranie. „Ik zal U toespreken in -het Zuid-Afrikaans en gif zult haren, dat de Neder landse taal Zich in mHn land 30.0 jaar heeft gehandhaafd, en hoe zij daar in werkelijke zin vereenvou digd is." zet dr. Smuts met een fijn lachje en al ziin toehoorders aan vaarden lachend deze zinspeling op onze éigen moeilijkheden bii dé taai- vereenvoudiging. Daar staat-nu 'de wijze staats man, die Churchill wist te bewegen üeyss Inquart een;.boodschap 'te sturen waarin werd gezegd, dat, als de Relchskommissar de euvele moed had alle Nederlandse dijken door të laten steken, de Geallieer den hem persoonlijk daarvoor aan sprakelijk zouden stéllen. £n deze boodschap had het. gewenste. resul taat! Deze zelfde gróte Zuid-Afri kaanse mens dringt "er bh ong óp aan onze idealen vaste vórm te ge- ven. Hij stélt ons ten voorbeeld; hoe de Boeren en- de Epgelsén.-die, el kaar eerst zo' fel bestreden hebben; nu als vrienden in hetzelfde land bijeen wonen. „Een dergelijke ver broedering moet ook in Europa mo gelijk zijn; En gij, Nederlanders, kunt daartoe zeer veel bijdragen!" Als veldmaarschalk Smuts ons deze schone toekomst voor ogen tovert,breekt dé.zon door de zware wolken, die zich Vrijdagmiddag bo ven Leiden samenbalden, en zii werpt haar licht door de hoge, ge kleurde kerkruiten, ivaardoor dé oude,' rode muren wémelehd leven gaan. Dan wenst de rector-magniflcus van de Leidse Universiteit, prof. mr. J. C, van Oven. dr. Smuts ge luk. met diens promotie, de eerste tonen van het Wilhelmus schallen uit het hoog-oprijzende orgel.'.alle* aanwezigen verheffen zich en zin gen Uit volle borst mee. Enkele se conden aarzelende stilte, daarna veriaten Prinses Juliana, prins Bernhard en veldmaarschalk dr. Smuts de kerk. Van het verweerde Rapenburg klinkt gejuich, het prin selijk paar en de „jonge" doctor, gevolgd door de statige stoet der hoogleraren, schrijden langs de dicht opeengepakte menigte en be treden het Universiteitsgebouw. Neêrlahds oudste academie heeft één der grootste zonen van deze tjjd, en uiteindelijk ook van. ons s volk, de hoogste wetenschappelijke -'eer bewezen. De regering over „Parijs": Beslissing van ver strekkende betekenis Het op 16 April 1948 te Parijs ondertekende verdrag; :yeór Europese economische samenwerking kan niet meer zün dan een^raamwerk van regels, waarbinnen zich de economische samenwerking begint t.e vol trekken, aldus wordt In de memorie van toelichting op het" bij de Tweede Kamer ingediend wetsontwerp tot goedkeuring van dit verdrag gezegd, ïn'de memorie wordt op het grote belang gewezen'dat de V.S. aan bet verdrag hechten. Voorts wordt als belangrijkste grondstelling voor de werkwijze van de organisatie genoemd, dat alle beslissingen met een stemmigheid tot stand moeten komen, -.y.; - de landen zoveel mogelijk in de werking van het Europese,-herstel- Hoe en in welk tempo deze Euro.- pese economische samenwerking zich zal voltrekken, kan niet voor uit in teksten worden vastgelegd. Hét is echter van het grootste be-, lang, dat voor de periode van het Europese h er stel -progrsmm a de Verenigde Staten duidelijk het voornemen te kennen hebben gege ven, de organisatie der deelnemen- De Franse.wijsgeer Jacques Maritalr, bekend apologeet.- van de K.:K; levens beschouwing. die kort geleden zijn post als Frans ambassadeur bij de Heilige Stoel heeft neergelegd, is In Napels aan boord van de Vulcania. naar New .York vertrokken; waar hij aan de Universi teit van Princeton coEeges in de wijs begeerte; zal geven. Brabants Kamerkoor, dir. Frans van Amelsvoórt.' -Jteeft' van -de Hongaarse componist Zoltan Kodaly. heteerste uitvoeringirecht voor. Nederland gekre sen van diens „Missa Brcves" voor ge mengd koor en orgel. (Van een bijzondere E correspond ent) EN van-de Parijse be zienswaardigheden is de zogenaamde Marcbé des Fuces, de vlooienmarkt. Iedere Zondagmorgen wordt zij gehouden, zowel In het Quartier Latin,, in de Rue St. Medard, als in het Noorden vaji de stad, bij de Porte de Clignan- court. Als u ooit een bezoek mocht brengen aan de Zondag j.L heb ik er een uurtje rondgeslenterd en geconstateerd, dat dit alles een van de dingen is waarin 'Parijs niet is ver anderd. Het was er druk, evenals in. de Rue Descar tes en in de Rue Mouffc- tard,' waardoor men van cn naar de markt ging en waar evenals eiders trouwens vele winkels en bistro's'open waren. Zo zijner meer dingen in Parijs,"die een. bijzon dere bekoring hebben nog hetzelfde zijn als vroe ger- Nog altijd wringt zich 'n onafgebroken stroom van auto's, bussen, fietsen en motoren., dwars door het hart van de-stad "over de ii gróte boulevards tussen de Place de la République en de Place de l'Opéra; Nog altijd houdt men. Zondags morgens pantoffelparade op de. Champs Elysées, w aar aan het 'eind het v er- keer, drie a vier, rijen dik, caroussel-rijdt rond de Are. de Triomphe de l'Etoile. Nog. immer* slapen hier de bedelaars onder de Franse hoofdstad moet u niet verzuimen haar te gaan zien. Die bfj de Porte de Clignancourt is de grootste en uitgestrektste van** de twee. Maar juist daarom kan ik u raden, naar die in'hét Quartier Latin te gaan. Want die is overzich telijker en u krijgt daar een betere indruk van het geheel De 'Marché des Puces Op de Marché des Pu- den zijn artikelen aanprijst, dankt haar naam aan de ces kon 'men letterlijk van omstandigheid dat hier alles kopen; gebarsten spie- „Komt dichterbij, komt bruggen van de Seine en tweedehands goederen cn gels cn lampetkannen,.oude dichterbij, messieurs -en nog aldoor welven zich dc lorren worden verkocht fornuizen en beduimelde mesdames. Overtuigt u tere luchten met hun tin- door kooplieden, die soms boeken, petroleumstellen, zelf Tegen «én prijs als ten van He de France bo- wekenlang de barbier.nieten bibelots, gekreukelde deze kunt u «dit nergens ven de huizenzee. hébbengezien en koop- coupons van een - twijfel- krijgen, waar u maar wilt vrouwen,, die in vuile don-".achtig kleurtje, gedragen" in'héér Parijs!1' En de be- En ook steeds zijn er nog kére - blouses en lompen v petten en horloges, bescha--. woners van de volksbuur- altijd ontelbare Parijze- zijn gehuld.-Haar aantrek- digde gramofoonplaten en ten achter de- Boulevard naars en ontelbare vreem- kelijkheid bestaat daarin, etalagepoppen. Zo gek kunt Saint Germain verdringen delingen, die door dit dat men er alle. echte >u het niet bedenken of, u -zich bü de ..diverse goede- boeiende schouwspel en al- volkstypeil uit het ,Quar- kunt hei Zondagsmorgens ren. die een .enkele, keer les wat hier verder tc zien De taxichauffeurs en verkeera- tier kan aantreffen en men vinden in de Rue St. Me-, op kraampjes, maar meest- is worden aangetrokken en politie, te. Haarlem, kragen, thans; er toneeltjes ziet, zoals'ner- dard. waar men mét een al zomaar óp het trottoir 'die nimmer moe,worden er on initiatief, van de V,V.V. Engclsé igens anders. istortvloed.vanxappe woor-:. en, de'straat zij h 'uitgestald, naar te kijken....,.- I les; Frans en Duits zullen volgen, programma te betrekken. Dc regering is er zich van be wust, dat de economische toestand; van de Europese lauden op dit' ogenblik vraagt om een gemeen schappelijke activiteit. De regering is, er voorts van- doordrongen met de ondertekening: van dit verdrag 'een beslissing van verstrekkende betekenis te hebben genomen. Asseniblée-leden waren slaags De-gevechten in het Franse stad-: ja Clermont' Ferrand behoren tot het vcrlëden',het is er rustig en men verwacht dat Maandag het; werk zal worden hervat maar de Franse Kamer was gisteren het to neel van niéuw handgemeen, dat, zijn aanleiding h'ad gevonden in dc' stakingsonrust -r te Clermon t Fer rand. Toen de Assemblde namelijk hierover debatteerde,; merkte Jules Moch, de minister van binnenlandse zaken, op. dat de communistische partjj order heeft gegeven, het Franse productiesysteem tc desor ganiseren. Dat wag-té'veel voor dc communistische afgevaardigden. Zij raakten slaags, met de partij genoten van de minister; die socia list is. Een der. kamerleden liep zelfs verwonding op. Nadat dc zit ting., een half uur was geschorst, besloot het parlement met 404 te gen 188 stemmen om de behande ling van de communistische inter pellaties over dc gebeurtenissen in Clermont Ferrand voor onbepaalde tijd op te schorten. De verdediging aan het woord (Zie ook pag. 3) De verdediging, die hel eerst het woord had door mr. Hoek, was van mening, dat het on derzoek in deze affaire niet volkomen objectief is geleid. Het feit, dat mevr. v. d. H. schuldig zou zjjn, werd steeds voorop gesteld: „Wij voeren deze verdediging", aldus mr. Hoek,, „uit.-volle overtuiging van.de onschuld van verdachte. Wij wensen, hier niet op te tre den vóór een zaak die „vuil" is".,. lit .deze affaire is het dikwijls 'n kwestie .geweest van de „horre- tjes"-geest.' -die steeds vraagt: „Waar doen ze het van",. De heer Van der H. kon zich als goed technicus en zakenman grote uitgaven veroorloven. Hij had een voorliefde voor kunstartikclen. Wat in huis hing bij de. familie van der H., .hangt cr thans nog. Wat .betreft 'dé zaak van Bouman, meende,mevr.'Van der H. een te- genvórdéflng lé hébben.'Zij zou B. hebben, geholpen bij zaken, waarin hij haar. grof benadeeld heeft. Mr. Hoek trok.de betrouwbaarheid der verklaringenvan getuige B echter in twijfel ..Hij'sprak zich zelf meer malen tegen. - Zij Üelin'gsbehandelde d e ver dachte nDg.even de kwestie. Van As, alias Vermeulen, die-.door de Duitsers is. gedood; Van As "was een bonafide verzetsman, die niet han delde uit geldzucht.-..Uit de" gevon den processen-verbaal van .dc, rechtzaak tégen Van Aé 'bleek dit: overduidelijk. De opvarenden van het s.s. „Zui derkruis" (thuisreis BataviaRot terdam) kunnen In Port Said post ontvangen, mits de stukken uiter lijk op 25 Juni ter post bezorgd worden. Dg correspondentie voor het ras. „De Grote Beer" (Van Am sterdam naar Batavia) moet uiter lijk 21 Juni gepost zjjn. Voor post in Batavia is de datum uiterlijk 3 Juli. Maandelijks worden ruim 2000 woningen gebouwd De minister van wederopbouw en volkshuisvesting.' 'Mr; 'dr. J. in"t Veld,heeft meegedeeld, dat .in de eerste maanden van 1948 gemiddeld meer dan 2000. woningen per maand afgebouwd werden. Hierop' grondde hij de verwachting, dat'dit jaar 30.010. woningen klaar zullen ko men. Voor 1949 verwacht de minis ter een zelfde aantal.- vermeerderd met 8000 móntageworungettTegen het einde van dat jaar zal naar' zijn verwachting' hét evenwicht1 tussfen de toename van"beschikbare wonin gen en de bevolkingsaanwas zijn hersteld, al ls daarmede natuurlijk niet de grot©!,, achterstand inge haald. SCHUTTERSVELD-VOETBAL In dc wedstrijden van- Vrijdag avond zette Faas*, vrienden zijn over winningenreeks voort met een 60 zege op ACF en 'wón 'Roda met 5—1 van Vriendenschaar. Bij de Londense havenstaking zijn thans meer dan. 16-000 man betrokken en worden meer dan 100 - schepen opgehouden. De staking breidde rich gisteren' uit naar da haren Tilbury aan de raon ding van de Theems!. Pogingen ran de bond om de stakers weer aan het werk te krijgen zijn volkomen'mislukt. De. stakingsleiders- hebben de stakers geadviseerdde staking voort te zetten. De havens van Lon den liggen volgens de laatste be richten practisch dood. De staking in de Belgische me taalnijverheid schijnt-zich nog te zullen uitbreiden tot andere, be drijfstakken.- Uit Frankrijk wordt gemeld, dat de staking te Clermont-Ferrand slechts nog iri de fabrieken van Bergougnon, Michelin en enige am- dere wordt voortgezet. Elders is hei werk hervat. Vijf gearresteerde stakers zijn tot gevangenisstraf verr oordeeld. - U.P. meldt uit Italië dat tiendui zend arbeiders der metaalindustrie en scheepsbouw in de provincie Venetië in staking zijn gegaan. De gezamenlijke middenstands bonden vrezen," dat in het bijzonder het middenstands-kruideniersbedTtir bij handhaving-der huidige marges bedreigd 'wordt" in zijn voortbestaan, zij hebben dan .ook de ministers vali Voedselvoorziening en Economische Zaken verzocht een verbetering de zer marges cver.de gehele linie te willen bevorderen. - In verhand met het 60-jarig-be staan van „Het Concertgebouw", biedt de.'ie instelling een viertal uitvoeringen aan. die, ade onder lei ding zullen staan van Eduard van Beinum. De speciale toegangsprijs^ zal slechts f 0,30 per persoon be- drarren. D- .p«"rc-ten ziin vastge- steld op. iHag. Woensdag. Don derdag en Zondag resp. 4, 7; 8 'én' tl juli... De Commissie voor Goede Dién-1' sten heeft van de voorzitter vande Veiligheidsraad,- Faris el 'Khoeri, een telegram- ontvangen, waarin haar wordt verzocht ;aan de Veilig heidsraad haar mening te.- kermen te géven óver het tijdelijk afbreken van .de Nederlands-Republikeinse pnderhandelihgen, alsmede ovér-de tijdsduur van dèzé>stopzétting.* "\- WaarschijhKjk: -Za) .-'denbomrn jwlK*; voor Goede Diénsten vahdaa^tnt verga dering bijeenkomen; om :dëze kwestie té bespreken-. In de gemeente Laren.is tegen zestig verbouwers van aardappe len proces-verbaalopgeroa aki we- gens^riiet bespuiten van het' aard- appelgewas tegen de coloradokever. De regering maakt békend.!-lat in de afgelopen week geen verlie zen in Indonesië ziin gerapporteerd.. ATA de hitte van de vorige week I V is de djkoéling over het alge-1 meen van inerkwadrdig weinig rêr- gren vergezeld geweest. Dit ktuc-m ómdat daar de afkoeling 's hüchfs kwam en;.door gestoten-, bctoolking werd gevolgd. zódat'temperatunr- tegenstellingen ontbraken.' Hoe het anders gekund had: leerde de storm ramp bij LeêJc w. Gronmgen, wadT de afkoeling eerst Dinsdapmqrgeri kwam. en eenonweer! metwind hoos 2% inillioên schadg aannchtlcJ Thans is ons -land }ahder de in-. vloed van een grote Z.W.-lijké stroming, die vochtige en matig warme tucht van 'de Oceaan, bréngt terwijl de hógere lagen órii een- hoekje koudere tucht ait het aghtcr de depressie over dé Br. Eilandenaanvoeren, die telkens wanneer de zon tracht het over tand wat warmer te maken, om laag stort cn buien met regen of omveer veroorzaakt, zoals nog Vrij dagmiddag hier in Amersfoort. De depressiedie thans naar En ge tand trekt en volgens berichten ook uit Engeland schijnt op te nul-- len, zou dit spelletje nog een tijd kunnen volhouden, en het weerbe richt van Zaterdag vroeg vertelde ons niets van vooruitzichten voor Zondag. - Er is echter één goede kans: ge woonlijk volgen de depressies op de Oceaan elkander op. komt er, 'ij. volgende in het.zicht,dan geeft de rug van hetrekjr.étijk hogere druk king tussen heide even een onder breking van de koude stroom. De buien blijven dan weg, totdat .de gelijkmatige regen van de nieuwe depressie gepasseerd is. - Hierop is r onze hoop .gevestigd voor het weer-van Zondagz Maar door het ontbreken van berïchten- over de verdere vooruitzichten bliift dit onzeker: Da officiële be richten van Zaterdagmiddag -en -avond sullen ons nader inlichten. verw&chtJn* van-" zi. terd a gav ond tot Zon- dagavond; veranderlijke bewolking; met enkele plaatselij ke regenbuien, tijdelijk zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Vrij koel. 20 Juni: Zon op 4.19. onder 2103 Maan op 20 43. onder 3.02 21 Juni: Zon op 4J9. 'onder 2104. M»an op 2147. onder 338 us -v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1