HET BOTTEBDAMSCH PAROOL Hitlers schijntriomf in Compiègne Geen acrobatiek, maar Deels vrije verkoop in Britse zone •Christiansen 21 Juli voor zijn rechters Sirenes overstemden De Gaulle te Verdun Jeugdig Rijkspersoneel krijgt opslag Twee doden bij een vechtpartij Overstroming m China Aantal doden op 10.000 geschat Arend rooft kind Welter Vandaag acht jaar geleden Frankrijk ratificeert Londense besluiten Auton Marck door de Russen gearresteerd Weerbericht V' Maandag 21 Juni 1948 lichtste jaargang, No. 143 tfltgav® N.V, De Nieuwe:Per»;Postgiro 393544 Bankier] Amsterdamsche Bank le Rotterdam -^'Directeuri B. de Vrlél 6— Hooidiedacteur: Tïl Ramaker Het Duitse economische bestuur te Frankfort hééft vandaag bekend gemaakt oatda; beperkmg, vsh de diatr'fcutie/èc.; vandë aankoop van een groot. aantal' artikelen is;opge- hevflfi- V Pannen, serviezen, f ornui- zen;;r;èlëCtrisehe apparaten voor hüiöfcoudelbk{gebruik,naaimachl- nes.'kinderwa zens. ..fietsen, radio- iöèstë'.Ien enuurwerkenmogen thans -vrft door fabrikanten' en win keliers worden. verkocht, c Christiansen; „General der FJie- ger", zal op 21 Juli terechtstaan voor het; BijzonderGerechtshof te' Arnhem, beschuldigd van het neer schieten van, gijzelaars en het he men van andere represaillemaatre gelen jegeni?'de Nederlandse cbur-: gerbevolk|rig.v Het Hof zal onder présfdiunff staan ,vahdri^yAjplG.> Baron de Vos yah Steenwijk. Pro cureur-fiscaal is mr. G. Vikkert, als toegevoegd raadsman treedt op mr. X H. Arnold. Rauter, Sehre ie der, Xages en Fullrlede zijn als getui gen opgeroepen. ;v Indetenlastelegging wordt hij ervan beschuldigd aansprakelijk te zijn. voor de executie- yah gijze laars na. de sp.oorwegaanslag in 1942 in Rotterdam en ha de aanslag op een; militair, in Haarlem: op '30 Januari 1943. Het-hoofdpunt van de beschuldiging wcïrdt 'gevormd 'door de vergeldingsmaatregelen tegen Putten in de nacht van 30.Septem ber .1944, na de aanslag op gene raal H au ter. V- Met ingang van 1. Juli zal de be loningsregeling voor {jeugdig ■;per-^; ■soné'el" in-Rijksdienst worden. •Vge-r. wijzig d. De nieuwe regeling, di® samenhangt' met de'-'afschaffing van de ongehuwde aftrek voor Rijks personeel, zal. voortaanaansluiten bij die van gehuwde volwassenen, in IHjksdienst. - De^.'ldnen^^zullen.', voortaan' bedragen:, 44, jaar:35^; f'40 .per maand; 15 jaar:,f•,40-i;£v 55j; 16 jaar f 50-f 70*17dahr .80;, 18 jaar f 70-f 95; 19, jaarif-80-1405; 20. jaar. f 90-f 120 per maand. Tragisch einde van bal te Eisden Zaterdagavond om-öf-juiir krégea'^;.^ één Pool en.'een :Belg'. op ,écn balkte fnèisjè.; Toen t^vëë wacHtïneéstersMm dër politie tussenbeide men, trachtten.' enige andere Polenv hun "landgenoot; te onteettëm:{De;;po«j#^- litle werd zodanig in moeilijkheden, gebracht, dat zij eerst: van de 'gum- i mistókgebruik maakte, en '"daarna v een waarschuwingsschot loste. Do politiemannen zagen kans onuver- sterking - te vragen.mfear. voordat'. 4v deze ter. plaatse was. 'drongende p Polen oonieuw op, tengevolge waar- van' de'ipoïiüemanrien- genoodzaakt - -waren, van hun vuurwapens ge- brülk te maken. De Pool KL werd' Xv door ecu van d, wc eloste -cho- - ten in het hoofd getroffen, en over- leed-tijdens hét vervoer naar hét-' -p" ziekenhuis te Maastricht. De wacht- meester Op de Ven,-'die assistentie ,-V kwam 'verlenen, werd.'bij het'betre-j- dien'van de balzaal door enige Pöleri L; i met een stoel zodanig op het/hoofd geslagen, .dat h$j inët een schèdel- .basisfractuur 'naar' het ziekenhuis te Maastricht moest worden over- gebracht- Zondagmorgen- omstreeks f - half elf ia hü daar overleden. Dit 'vw slachtoffer' was dertig jaar- oud,, ge- 'huwd, en vader van één kind. J-■ fSy\\ Overstromingen zoals in honderd Wy jaar niet zijnvoorgekomèn_hebben -J-/" in de Chinese-provincie Foelnen ?%r iv reusachtige schade aangericht. Pm- Inzenden hectaren;land ;staan onder, water en: volgens officieuze schat-. - tingen bedraagt hetaantel; doden v10.000. Het 'aantal mensen, dat door de verwoesting van 10.000 womn- dakloos is.gewordemwordt op :>Jtweehonderdduizend.geschat.. In-,de I® stad - Fóetsjaii kwamen vijfhonderd $r mensen om. het leventoen' _;een hotel instortte. - De. overheidsdien- - stén,.in deze- stad funcüonneren niet meer. .De Zwitserse musicus Arthur Honegger heeft van de universiteit; te Zurich de doctorstitel honoris causa gekregen, In de oorkonde wordt Honeggereen „krachtig baanbreker" en „een grote .meester op het gebied van het componeren" genoemd. Generaal en mevrouw Orsbom de internationale leiders van het Léger des Heils, zullen de volgende week Nederland bezoeken. In de bergen-van. Anatolië heeft een arend onder de jógéh.j'yah.;; de: vader,; een- schaapherder', een jonge tje van 7j aar in zijn klauwen mee- Kenomen en, terwijl de machteloze vader angstig-jtoe moest kijken, het kind van éen hoogte yan';:300. nieter laten vallen,-het sloeg op de bergen 'te pletter. maar Nederland hoorde hem niet! De heer Welter iis woedend op de. KRO, aan welke vioede hij uitdruk king geeft door Telegrammen - aan de Radioraad, minister Giélén en de voorzitter van de KRO. Wat ;is het gevah -De heer Weiter was door de regering Zaterdag avond een kwartier zendtijd toege- wezen om een verkiezingstoespraak te houden. De pech begon doordat hij iets té laat in de Haagse studio verscheen. Dit kostte hem- een mi nuut. Bovendien bleek, er storing te zjjn op de lijnverbinding van de studio met. Hilversum- Daarmede gingen nog eens zes minuten ver loren. Dè heer Weiter stond zichte verbijten, en de 'nieuwsgierige Itiis- teraar die graag, wilde "weten, wat de oud-minister van de toekomst van Nederlanddenkt, hoorde gra- mofoonplaten. Om acht minuten voor adit kon de toespraak; begin- nen, maar net toen de oud-minister iét,hoogtepunt- van zijn' betoog na derde, was het ineens .stil- Toen de stilte, werd' verbroken was t met meer de oud-minister, maar de om roeper van de KRO die sprak, .pe KRO had op last van de regering vijftien minuten zendtijd ter .be schikking gesteld voor .verkiezings- v toespraken en daarmede aan haar plicht voldaan,:. "Zijrechtvaardigt. zich tegenover dc heer Weltermet het. feit,: dat het zelfs is voorgeko- men dat.'n;rede van prof. Kors, de rvoorzitter van de KRO'den keer .te „weggeregeld" omdat hij dc hem gestelde ^tijdslimiet overschreed. Moedig.Düits predikant werd geeerfl In Berljjn—Schmargendorf is een tehuis voor de -Evangelische jeugd. geopend, dat'de:haam draagt „DietrichBonhoèffer-Haüs". - Het tehuis is opgericht als herinnering aan Dietrich Bonhocffer. die als een van de bekwaamste vertegen woordigers van. ;de j ongere"theolo-;: gen in de eerste gelederen.! streed van. de Belijdende Kerk: Hij ;werd door de Gestapo gevangen geno men en' kort voor de in eenstorting van Duitsland vermoord. Ia.het te huis dat zijn: naam draagt zal da jeugd haar vrije tijd kunnen door brengen en worden cursussenge geven. Moiintlmtten gaat heen als G.G.. van India Graaf Mounthatten, de laatste onderkoning en de eerste gouver neur van het dominion India - (Hin- doestah),- heeft over radio-New Delhi' een afscheidsrede gehouden. Mountbatteni die vandaag naar IiDh den'.vertrekt, wordt als gouver neur generaal opgevolgd door Cüa- kravarty: Rajapolalacharl. de eerste Indische- 'gouvemëur-gefteraal 'dl© India krijgt. 4.;/;' 504e STAATSLOTERU, 3e KLASSE, le LUST f 25Ó00.— op 18551 f 5000.— op 6310 f 2000.— OP 15591 f 1500.—op 18562 f 1000.— op 41E87 f 400.— op 17079 21908 f 200.— op .11658 16528 f 100.— op 1989 6574 M44 10797,11500 11647 12495 17603 De Fransche. regering heeft dé aanbèvelèn vande Londenes zes- mogendhedenconferentie over -Duitsland geratificeerd en de :Brit- sè .en Amerikasiiise regeringen hier van', kennis gegeven in nota's, waar in echter tegelijk wordt gewezen op. de aanbevelingen die de;Franse Nationale Vergaderine ten: aanzien' van'Duitsland en de veüigheïd van Frankrijkheeft gedaan. Beschuldigd van spionndge De Sovjetautorlteltcn in Oosten rijk hebben thans bekend gemaakt dat Anton Marek. de hoofdinspec teur van r politie, die sinds enkele dagen verdwenen was, door-hen ge arresteerd is. Htl wordt beschuldigd van bet „organiseren van spionnage tegen de Sovjet-Russische bezet tingstroepen". bil welke zaak vol gens. Tass ook hoge ambtenaren van het Oostenrijkse ministerie van binnenlandse zaken ziii* betrokken. 1 TIJDELIJK Q f ENIGE KEGEN >N Weersverwachting, gel- dig tot Dinsdagavond, r i^ÉdVM.*'i Vanavond cn vannacht. t l'A'iMlTT .'ÜJdelUfr enige lichte re- vV hWiV, K«n- Morgenoverdag lI'V.MW i Half tot zwaar bewolkt V V 1_9^doch ofrerwegend droog weer. Matlgo tot vrij: Ktacnage wind tussen- Zuid en West. Vrfj koeL 22 Juni: Zon op A2D. onder 21.04.' Maan op 22.36. onder 457 1 Hoo£ water te Rotterdarrtó le tij 5.08 uur; 2e. tij 17^5 UUT.. - Wat zoutevis mag kosten Voor zoutevis, welke niet alleen uit Noorwegen en IJsland wordt ge- b~.l importeerd. doch eventueel ook op .Onze eigen vissersschepen ea.Wö lande- zal worden - vervaardigd; uniformé Drilzen vastgesteld.Tn Sp - de-winkel mag cpengesneden zoute- p/:4vi3"thans worden^ verkocht voor- ten jïpp hoogste ƒ1.45 - per k-g. én zoutevis yy^' aan moten voor ten. hoogste 1.65 K;yper k,g.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1