1 HET ROTTEKDAMSCH PAROOL Overleg met Russen over geldhervorming 5li Bernadotte verwacht deze week de voorstellen Joodse kolonisten in het hart van China Republikeinse conventie te Philadelphia geopend Sokolofsky accepteert voorstel van Britse militaire gouverneur Naar een statuut voor West-Duitsland Regeringsoffensief in Griekenland Grote concessie aan Marshall-landen Militaire hulp aan Westerse Unie Binnenkort diplomatiek Taylor in beroep tegen vonnis over Krupp c.s. Conflict in boezem van Frans kabinet Weerbericht nMitraiffli Gecompliceerd ongeluk eist een dode aan hun herkomst S&S.^KS.'SiSS; Bijbelse namen herinneren Staking in België beëindigd Velen voelen zich geroepen presidentschap te aanvaarden Nederlanders bereid besprekingen te hervatten Ernstige autobotsing bij Amsterdam Hoog water teistert Azië en Europa Londense markten zonder vlees Beatrix en Irene op schoolreisje Babi! krijgt voeding België wist dat boter lichtelijk „vissig" was Scandinavische landen bespraken verdediging Overheid beledigd Dinsdag 22 Juni 1948 a»d on Arirri Lang» Hnver. Hl. ïdilodam Tel 6930i Abonn.prJJti per weak 0.31 per kwartaal 4,—«r losse nummer» 0.09 Opgericht door de Stichting „Hel Parool" DE SCHIEDAMMER üphtste jaargang, No. 144 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Fostglrö 398644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeuri B» de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Generaal sir Brian Robertson, de Britse militaire gouverneur in Duits land, heeft aan maarschalk Sokolofsky, zijn Russische collega, meegedeeld bereid te rijn, vlermogendhcdenbesprekingen te voeren over de geldher- vorrnlng iq, Duitsland, hetzij in.eigen persoon, helzü door middel van zijn staf. Maarschalk Sokolofsky heeft, zo wordt uit Sovjet-bron gemeld, dit voor stel aangenomen. Vanmiddag om 2 uur zouden de besprekingen te Berlijn worden geopend. In de brief aan maarschalk Soxo- lofsky heeft generaal Robertson verder de Sovjetverklaring, dat Berlijn deel uitmaakt van de Rus sische zone, categorisch van de hand gewezen. Intussen werken ook de Russi sche autoriteiten hard aan een va luta-hervormingsprogram als te genwicht voor de munt-hervorming in de Westelijke zones. De Duitse economische commissie van de Sovjet-zone in Duitsland heeft een ontwerp-decreet goedgekeurd voor een valutahervorming in genoemde zóne. Na een geheime bijeenkomst van de commissie heeft de voorzitter, Heinrich Rau, het ontwerp ter goed keuring gezonden aan maarschalk Sokolofsky. Het ontwerp geeft de maarschalk in overweging, om de munthervorming in de Sovjet-zone ook op Berlijn toe te passen, Brits-Du iise goederentreinen op weg naar Berlijn passeerden Maan dag de controleposten bij de ingang van de Sovjet-zone na een zeer strenge contróle, waarna zij hun tocht naar Berlijn konden voortzet ten. Een Amerikaanse goederentrein, die Zondag bij Helmstedt op een zij spoor werd gezet stond daar giste ren nog omdat de Amerikanen "frei- "gerden Russen hun trein te laten inspecteren. Zonder inspectie, zeg gen de Russen komt de trein, echter niet in Berlijn. Het verkeer te water ligt geheel stiL Kolonel Alexei Jellsarov, de waarnemend commandant der Sov jets in Berlijn, heeft zijn Britse. Franse en Amerikaanse collega's te lefonisch medegedeeld, dat hij we gens drukke werkzaamheden niet - in staat was de 'voor Woensdag vast- gestelde bijeenkomst der vier ge allieerde „deputies" bij te wonen. Hét' "Xedérteiids^inlnleterfé"" '"van Buitenlandse Zaken raadt alle rei zigers naar Berlün aan, hun ver trek uit te stellen tot de Russische zonegrrm» weer geopend wordt. De eerste dag van. de invoering van de „Deutsche Mark" bleek een kopersmarkt met zich.mee te heb ben gebracht. Te Frankfort waren van de lederwinkels de etalages ge vuld raet handkoffers, manicure- Veertig doodvonnissen te Athene In een nieuw offensief tegen de Griekse guerillastrijders nemen zes divisies regeringstroepen in het ge bied van "Wect-Macedonïë deel. Dit is) tot nu de grootste opera tie, door Griekse regeringsstrijd krachten tegen de troepen van ge neraal Markos uitgevoerd. De regeringsluchtmacht heeft reeds installaties en opslagplaatsen gebombardeerd. Ook de marine staat gereed om de regeringstroe pen bij te springen. De generale staf der regering bewaart het stil zwijgen over de resultaten. Veertig van honderdnegentien officieren en manschappén der Ko ninklijke Griekse vloot zijn door een Atheens militair gerechtshof ter dood veroordeeld. Alle veertig waren beschuldigd van sabotage-daden tegen de mari ne ten-behoeve van de'communis tische partij, 19 anderen kregen levenslange gevangenisstraf. Dwight Griswold, hoofd van de Amerikaanse hulpmissie in Grie kenland, heeft in een radio-toe spraak gezegd, dat de militaire toe stand in Griekenland na een jaar van Amerikaanse hulp „zeer ver beterd" is. „De Griekse strijd krachten zijn in het offensief," zo zeide hij. De toestand .van de Griekse economie was eveneens beter geworden, aldus Griswold. „De begroting is in evenwicht, de geldkoers stabiel en de prijzen, gaan-langzaam, omlaag". Griswold critiseecde het „te zeer gecentraliseerde bestuur te Athene" en drong er bij de Griekse regering op aan een „democratischer, eco- nomisaher en pneer representatieve behandeling-van de aangelegen heden der mensen in de provincie" toe te staan. De drie geallieerde opperbevel hebbers in de Britse, Amerikaanse en Franse zones van Duitsland zul len Vrijdag in Frankfort bijeen komen om met de premiers van de Duitse staten (Lander) overleg te plegen aangaande een bezettings- statuut voor het Duitse volk. (Duitsland -,-ordt tot op heden nog steeds door het militaire be stuur geregeerd op basis van de onvoorwaardelijke capitulatie van Mei 1945). étui's en reiskoffers. Sommige win keliers stelden, termijnbetalingen in om aan het geldtekort tijdens de overgangsperiode tegemoet te ko men, Te DÜsseldorf kochten de Duitsers voor het eerst sedert de oorlog bloemkool, aardappelen en spinazie vrjj.De politie arresteerde te Hamburg 480 personen, nadat deze hun nieuwe -marken hadden gehaald. Sommige van hen werden als „gezocht" herkend, andéren konden niét verklaren hoe zij in hun levensonderhoud voorzagen. Naar verder gemeld wordt, ls voor West-Duitsland de uitgifte van 10milliard nieuwe marken goedge keurd. Indien de koers van de mark op 30 dollarcent bepaald wordt, bete kent dit, dat de waarde van de nieu we gelduitgifte .3 milliard dollar zal zijn. Van geallieerde zijde wordt ver nomen. dat het nog niet bekend is hoeveel van het nieuwe geld in de nabije toekomst in omloop gebracht zal worden. De waarde van het nieuwe geld zal ongeveer één tiende van het to tale bedrag- aan rijksmarken zijn, dat thans uit de circulatie onttrok ken. is. Voor de eerste oorlog bedroeg de circulatie In geheel Duitsland een weinig minder dan10 milliard mark. Geen devaluatie-eisen van ■de zijde van Amerika Ambenaren van he Amerikaanse ministerie van buitenlandee zaken hebben Maandag te kennen gege ven, dat, als gevolg van een be langrijke Amerikaanse concessie betreffende de valuta-devaluatie in Europa, de bilaterale overeenkom sten betreffende het plan-Marshall waarschijnlijk tegen het einde van de week tot stand komen. De con cessie is het resultaat van een aan tal besprekingen der Britse, Fran se, Deense en Zweedse ambassa deurs met Willard-Thorp, de Ame rikaanse onderminister van bui tenlandse zaken, De clausule in het oorspronke lijke ontwerp, die alle betrokken Europese landen de verplichting oplegde overleg te plegen met de V S. over de devaluatie van hun valuta, telkens wanneer de V.S. dit verlangden, is thans vrijwel geheel uit de overeenkomst gelicht en vervangen door een artikel, dat het ondertekenende land alleen verplicht een „passende" wissel koers te handhaven. overleg 'Waarschijnlijk zullen binnen twee of drie maanden diplomatieke besprekingen wardeh geopend tus sen de Verenigde Staten en de vijf landen van de West-Europese Unie (Frankrijk, migeland en de Bene- luxlanden) over Amerikaanse ge wapende hulp voor de vijf ver dragspartners. Dit is meegedeeld door een woordvoerder van het Amerikaanse departement van' de fensie. Deze diplomatieke bespre kingen zullen voorafgaan aan het overleg dat de militaire staven der betrokken landen zullen plegen. Brigade-generaalTelford Taylor de Amerikaanse openbare aankla ger te Neurenberg, heeft, eeu ver zoek gericht tot het' Amerikaans .militair gerechtshof om de uit spraak ten aanzien van Alfred Krupp en elf medebeschuldigden, allen deden van het Krupp-wapen- concenvte herzien. Het Hof had van vervolging af gezien, daar het meende onvol doende bewijzen te hebben .in verr band met .gen beschuldiging we gens misdaden tegen de vrede. Twee Mayers zijn het met elkaar niet eens Maandagavond laat is het Franse kabinet bijeen gekomen om te trachten het conflict van de „twee Mayers" bij te leggen. De radicale minister van finan ciën, René Mayer, is tegenstander van loonsverhoging- en subsidies voor basis-producten als steenkool. De socialistische minister van ar beid, Daniel Mayer, Isvari oordeel, dat beperkte subsidies voor steen kool èn; een indirecte^ loonsverho ging nodfg zijn om een openlijk conflict tussen de regering en de arbeiders te- voorkomen. Later wordt gemeld, dat het ka binet heeft besloten, de Ameri kaanse regering te verzoeken om instemming met maatregelen, die dé Franse regering in staat zullen stellen prijsverhoging vah voor de Franse industrie in het kader van het plan-Marshall - geïmporteerde steenkool te vermijden. Het kabi net besloot, de politiek van het be vriezen der lonen -vodrt te zetten en slechts eventueel enkele kleine plaatselijke wijzigingen aan te brengen. AANKOMST van enige leden van de groep der negen mannen" op het vliegveld Kemajoran te Bata via. De „negen mannen." brengen op uitnodiging van de Nederlandse regering en de luit.g.g. een bezoek aan Indonesië. (V.-r. n. I.) de he ren mr. E. M. J. A. SassenP. A. Karstens, mr. A. J. Joekes en prof. L. A, 'Logemanh arriveerden op 15 Jui\i en werden o.a. verwelkomd door prof. Rotnme (geheel links), die met het lid, mr. D. U. Stikker, reeds eerder aankwam. Naar een regeling in Palestina Weersverwachting, gel dig tot Woensdagavond. Wisselend bewolkt met plaatselijke bnien, hier cn daar niEt onweer. Meest matige wind tus sen West en Zuid. Wei nig verandering m temperatuur, 23 Juni: Zon op 4,20. onder -21-04- Maan op 23.12. onder 5.2? 23 Juni. Hoog water, te Rotterdam: le ty 5,54' uur; 2e tij 18.14 uur (springtij). "Waarnemingen hedenmorgen 8.40 uur te Botterdam- Luchtdruk 758.5; wind West 3r..temp. 14.6; max, temp. 16.0 (12 uur gister middag); min. temp 12.7 (hedenmor- zwaar BIJ NATBANYA in Palestina is een voormalig Brits kamp voor her stellende militairenovergenomen door de Joodse (Mtcnteiten, die er thans immigranten van Cyprus onderbrengen. Een. groep nieuw aangekomenen aan de ingang van net kamp. Graaf Folke Bernadotte, de be middelaar der UNO voor Ralestina, heeft gezegd te hopen, deze week voorstellen voor een regeling van het PalestUnse vraagstuk „zwart op wit" te krjjgen. HU gaf te verstaan, dat de Arabi sche en Joodse deskundigen zich op Rhodos bevinden voor het verstrek ken van inlichtingen „teneinde ons in staat te stellen voorstellen voor de toekomst te doen". Zy zullen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de voorstellen, aldus Bernadotte, noch zullen zü te maken hebben met de voorstellen, die ik uiteindelijk aan de twee par tijen zal doen. Voorts verklaarde hij, dat zijn functie als betnfddelaar geheel on afhankelijk van de wapenstilstand is en niet beïnvloed zou worden door het aflopen of de ineenstorting van het "bestand. Maandag heeft Bernadotte een onderhoud gehad met'de vier Ara bische dèskundigen. Harold Evans, die kortelings was benoemd tot. neutrale gemeentelijke commissaris- van Jeruzalem is afge treden en zal naar de V.S. terug keren. In een brief aan Trygve Lie. ver klaarde Evans dat de zaak van vre de en verzoening in Jeruzalem het best gediend zou- zijn, als aan graaf Bernadotte de vrije hand gelaten werd zich met het vraagstuk bezig té houden. Tn het eerste interview dat hij een Brits journalist toestond heeft Mosje Sjertok. de minister van bui tenlandse zaken van Israël, gezegd, dat Israël zich tevreden zou stellen met een onmiddellijke de facto-er- kenning door Groot-Brittannië. Verder verlangde hij, dat Engeland „de oorlog die het tegen ons leidt en financiert en waarvoor het de wapens levert" zal stopzetten Sjer tok was van mening- dat het Ara bische Legioen van koping Abdoel- Iah afgedaan zou hebben als de En gelsen de financiële .steun zouden stopzetten. De Britse politiek, aldurf* de minister, is niet antisemitisch maar anti-Zionistisch, gegrond op eigenliefde en verkeerd, begrepen, nationale belangen. Haganah en Irgoen slaags Manschappen van het leger "van Israël en dissidenten van de Irgoen Zwai Leoemi zijn slaags geraékt, toen de laatsten trachtten een schip met wapens naar de kust te bren gen en ie lossen, aldus een commu niqué van de regering van Israël. In -een communiqué van de rege ring van Israël wordt melding ge maakt van een gewapende botsing tussen het geregelde leger van Is raël en de Irgoen Zwai Leoemi. Er wordt in gezegd, dat een boot geladen met wapens voor de Irgoen de kust van Palestina bereikt heeft. Op de rijksweg Lochem«Goor slipte gisteren een trailer met aan hangwagen. De aanhangyvagen raakte in de berm vast en moest met vereende krachten weer op de weg gebracht worden. Terwijl men hiermee bezig was, naderde met grote snelheid een andere truck met oplegger. Door het te plotse linge remmen slipte ook dit voer tuig. Het kwam tegen de op de weg staande aanhangwagen terecht, met het gevolg dat de 18-jarige H. Sasbrink uit Haarle (gem". Hellen- doorn), die met anderen de hel pende hand "bood, tussen aankang- wa#bi en vrachtauto bekneld raak te' en vrijwel op slag werd gedood. IN het hart van China woont een kleine groep karaktertrekken practisch de TZe eeuw geschiedde, de 17e eeuw begon met een reeks van rampen. uitgewist. hoewel men het over het Door eea. overstroming. mensen, wier uiterlijk bij- Er bestaat een theorie wfikten via van de .Gele rivier werd de na geen verschil vertoont over de herkomst van deze ^de t^anLAÏiatlsriie synagoge emstig bcscha- met dat 'van de Chinese Joden, die zegt, dat zit niet °™Liw^ digd en het grootste deel buren, doch die niettemin in China kwamen tijdens «-aravaanweg. van Joodse afkomst Is. eenmassa-migratie, doch Deze kleine kolonie van dat zjj nakomelingen zijn niet meer dan tweehon- van een groep Joodse derd leden leeft in de om- kooplieden en hun gezin van de geschriften ver- Eens een welvarende woest. De heilige boeken kolonie werden nooit door nieuwe Eeuwenlang bloeide deza vervangen, waardoor alle kolonie. Er werd in 1163 kennis van de Hebreeuwse muurde"stad Kaifeng in de nen^-cUe zich in China ves- een synagoge gebouwd, literatuur verloren ging. provincie Honaïi, welko tigden. Volgens deze theo- Enkele'Joden bekleedden Na de dood or vertrök van een half millioen inwoners n „f - r wi. kei ïike Joodse gemeen schap, welke 800 jaar lang in China werkte, bloeide en-ten slótte in verval ge- rje dateert hun aankomst beiangrifke regeringspos- raakte. uit de tijd van. het Ro- ten. Een nog steeds be- - meinse keizerrijk, toen He- staand stenen --denkte- Biibelae straatnamen breeuwen uit Perzlë han- ken, gedateerd 1489, meldt --i Vtfn herinneren nog steeds aan deJ in zj^e dreven met dat cèn groep van 70 eerste de betekenis van deze ko- china en hiervoor de lan- Joodse gezinnen ten tijde tprts od hun jifkomst en lonie. welke van de VVes- karavaanweg door Tur- van de Soeng dynastie 5 terse heschavme werd.af- fccstan eebruikten. (960—1279 m Chr.) in Yï1 A'S-®'Sfï- Si*nhin» gesneden door de afschaf-China aankwam en van de len kebben Jodeimn cnina fing van het karavaan- Men neemt aan, dat zi) keizer toestemming kreeg en het buitenland plannen systf m na de ontdekking de eerste Joden waren, die 23^ .jjj Kaifeng te' vesti- ®en nK X,»t ni.l, t M Vl n VfiW» OOCt PT1 eKfllrPt* de laatste .rabbijnen hiel den de godsdienstoefenin gen op en. werden, de gods dienstige tradities een .voor een-. afgeschaft. Slechts het verbod op-het eten van varkensvlees wardt nog steeds-nageko men. De nakomelingen van de Gistermiddag Is door het minis terie van arbeid, hekend gemaakt, dat een accoord la' béreikt én dat de staking, die sedert 16 Juni' ia de Belgische metaalnijverheid heerste, geëindigd Is. De arbeiders hebben het werk hervat. De staking in de Belgische Ijzer en staalindustrie is geëindigd met een gedeeltelijk succes voor de ar beiders. In plaats van de geëiste vijf procent loonsverhoging krijgen de Icwart millicen metaalarbeiders een toeslag voor goede presentie, welke neerkomt op een loonsverho ging van drie procent. Dit moet wordert mogelijk ge maakt door de drie procents export belasting te'handhaven welke in de nabije toekomst zou komen te ver vallen en -welke door de eigenaars betaald wordt. Geschat wordt dat België door de staking meer dan 80.000 ton staal verloren heeft, hetgeen ongeveer 12 procent van haar totale export ge durende die periode uitmaakt. Verder ondervond de reparatie van schepen in de haven van Ant werpen aanzienlijke vertraging. In Philadelphia werd Maandag, de nationale conventie van de Repu blikeinse party geopend. Zoals men weet zal de vergadering een canai- daat aanwijzen, die het bü de presidentships-verkiezingen op 2 Novem ber tegen de candidaat van de Democraten zal moeten opnemen. De toeeste kansen maken op het ogenblik T. Dewey die bij een eerdere gelegenheid tegen Roosevelt het onderspit heeft moeten delven Harold Stassen, Robert Taft, Arthur Vandenberg en Ear! Warren. Philadelphia is een mengelmoes beid, waar de tfedelegeeróen^beslis- van ernst en vroiykheld. schrijft een. van de honderden, journalisten, die deze verkiezirig binnen de partij verslaan. Door de straten lopen oli fanten (symbool der republikeinen) dwergen en andere vreemdsoortige wezens. De gedelegeerden verschijnen in alle - mcgeljjke kledü. Sommigen dragen papieren mutsen of pakken, die versierd zijn met politieke leu zen. Anderen 'hebben een panama achter op het hoofd, de colbertjes zijn gekreukeld en in de mond steekt een half opgerookte sigaar. Iemand leidt een baby-olifant door de zwetende menigte. Came ra's flitsen. Taft tracht te glim lachen. Dan vallen twee grote bor den, die Taft's portret dragen, van de muur bjjna op het hóófd van de senator. Maar ondanks deze carnavals stemming en het tumult is de con ventie zelf een. ernstige aangelegen van de zeewegen naar het zich In het Verre Oosten Oosten. vestigden. Toen de zeewe- De achteruitgang van gen ontdekt werden, de Joden in China moet In tengevolge waarvan he> hoofdzaak gezocht worden karavaansysteera rabbijn naar Kaifeng te zenden om' het verloren geloof .weer te Momenteel leven de wei- 'doen opleven; maar Mcr- nige overgebleven gezin- van is tot nu toa nog niets afge- nen grotendeels onder zeer gekomen. De. grond waar- envoudige omstandighe- op de synagoge gestaan Jen. Zij voorzien in hun heeft, is overgenomen door onderhoud als klerk, win- de missie van -de Cana- in China's onmetelijk assi- schaft werd. was de Jaod- milatie-vermogeo- Tenge- se kolome In Kaifeng af- volae van de* gemengde gesneden. huwelijken, welke door de Andere deskundigen zyn keiler. onderwijzer en dees-Engelse kerk, met PPiwen heen werden geslo- echter van mening, dat de landbouwer. Men gelooft, het plan hierop een-zie- tS lïn hm acmietisclie voornaamst» nü^atia in dat hun achteroitKane tn kenhuio ta houwen. ,De Commissie van Goede Diensten is er informeel van op de hoogte gesteld, dat de Nederlanders bereid zijn de onderhandelingen met de Indonesische republiek, welke vo rige week zijn afgefcfroken, te her vatten,, mits slechts technische, eco nomische en financiële onderwer pen worden besproken en politie ke aangelegenheden worden ver meden, aldus wordt uit betrouw bare bron te Batavia vernomen. De Nederlandse delegatie heeft verklaard te moeten wachten op instructies uit Den Haag. Sommige leden der commissie vragen zich verbaasd af hoe de on derhandelingen kunnen worden .voortgezet, zonder dat daarbij aan de politieke onderwerpen wordt geraakt. Distributie'gerede verf wordt opgeheven Met ingang van 22Juni wordt dispensatie.verleend van het ver bod, verf en verfgrondstoffen te kopen of te verkopen, behalve voor zover het betreft: loodwit (zowel in droge als in pastavorm) zinkwit, lithopoon, loodtitanaat,titaanwit, lóodmenie, maleinezüuranhydride, phtaalzüuranhydrïde, antimoon wit en chloorrubber,'alsmede van het- verbod om verf te verbruiken. Onder het spoorwegviaduct op de Muiderstraatweg tc Diemen, bij Amsterdam, is gisteravond een 50- jarige automobilist uit Naarden met zijn wagen tegen een bus van de N.B.M. opgebotst. De kleine auto werd van voren geheel ingedrukt en dé bestuurder is7 met een ische- delbasisfractuur en -verscheidene glaSwonden naar een Amsterdams ziekenhuis overgebracht.- Een dubbel', woonhuis teRos malen is gisteren door brand' ver-' ■woest: Een 80-jarige man die bij pogingen om een koe voor de vuur dood te redden, brandwonden- op liep,. moest in een.ziekenhuis w,or den. opgenomen. Ook overstromingen in Frankrijk en Oostenrijk Van de naar schatting duizend slachtoffers van de overstroming in de Chinese provincie Foekien een telegramverminking was oorzaak dat aanvankelijk van tienduizend doden werd gesproken ziin thans 200 lijken geborgen. Tenminste 200.000 personen zijn dakloos ge worden door deze ramp, die het ge volg is van het door zware regens buiten haar oevers treden van de rivier de Min. Ook Japan wordt geteisterd door hoog water. Rondom Tpkio is een groot gebied onder water komen te staan, waardoor' duizend mensen dakloos zjin geworden. - Uit andere delen van het land komen berichten over stagnatie van het spoorweg verkeer tengevolge van liet hoge water. Dezelfde oorzaak regen die de rivieren doet overstromen heeft aanzienlijke schade aangericht in. de Isère, een zijrivier van de Rhörie in Frankrijk;- in de departementen" Sa- voie en Isère zjin de meeste wegen en spoorlijnen onbruikbaar door het hoae water. Ook in Oostenrijk ziet men soort gelijke tonelen. In Tirol staan ver scheidene laaggelegen streken on der water. In het Zillerthal zijn tal van bruggen weggespoeld. De Inn is by Innsbrueck buiten haar oevers getreden. De staking der havenarbeiders te Landen heeft zich verder uitge breid, o.a. tot de arbeiders van de pakhuizen, zodat fcen nieuwe be dreiging is ontstaan voor de toch reeds schrale voedselrantsoenen van de Londejnaars. Totnutoe werd vrijwel uitsluitend gestaakt door de havenarbeiders, die vrachten van de kaden naar de opslagplaat sen vervoeren. Sinds gisteren zijn daarbij behalve liet pakhuisperso- ueel, ook de arbeiders die met het lossen der schepen belast zijn, bij gekomen. In totaal wordt thans door ongeveer 18.000 man ge staakt. In de haven liggen twee honderd schepen op- lossing te wachten, vijftig ervan met levens middelen aan boord. Doordat er in de voornaamste depots langs de rivier niet gewerkt werd, kond eb de Londense markten geen vlees betrekken. De winkels zijn voor namelijk op hun reserves aange wezen. De bond van havenarbeiders zou vandaag een krachtige poging doen om een einde aan de staking te maken. Vermoedelijk zal ook het kabifiet zich met de toestand bezig houden. Reeds zijn schikkingen ge troffen om de troepen" te require- ren om eventueel de goederen, te vervoeren. gingen zullen nemen voor de toe- komst van Amerika en van de ge hele wereld. Niemand toonde meer grimmig heid dan senator Taft, die op een persconferentie verklaarde in twee dagen nog geen half uur slaap te hebben gehad. Zijn ronde gezicht was strak en betrokken van ver moeidheid, zijn ogen bijna glazig. Gouverneur Dewey voelde zien kennelijk op zijn gemak. Hij drukt handen- zonder ophouden, noemde de mensen bij de voornaam en sprak met iedereen. - Uiteraard zijn de West-Europese landen hier niet. vertegenwoordigd, maar zij vormen toch een „onzicht bare delegatie". De Europese pro blemen, de economische en de mili taire hulp, eisen namelijk ccn be langrijk deel van de aandacht der aanwezigen on. Alle candidaten zyn vóór hulpverlening aan Europa. Stassen legt er echter de nadruk op, dat het Amerikaans geld niet gebruikt mag worden om de „socia lisatie" van Europa te steunen. En gouverneur Warren betoogde, dat „een einde moet komen aan het iso- lationnisme". De verkiezingen zijn een- kwestie van hartstochten, schrijft een der waarnemers. Hij voegt er aan toe, dat het mogelijk is, dat niet één van de candidaten gekozen^ wordt, maar dat éien een compromis vindt door... Eisenhower de strijd tegen Truman (die waarschijnlijk door de democraten candidaat zal worde®, gesteld) te ïaten opnemen. Maandagmiddag zijn de beid® oudste prinsesjes, Beatrix en Irene, met hun medeleerlingen van Kees Boeke's school ,De Werkplaats" te Westerschelling aangekomen. Met twee autobussen zijn.de kinderen onder leiding van de heer Boeke eerst over de afsluitdijk naar Har- lingen gereden. Vandaar ging de tocht per boot naar Terschelling. Donderdag zullen de prinses-re gentes en prins Bernhard met de „Piet Hein" naar Terschelling ko men, om de, prinsesjes j±e bezoeken... Reeds, verschillende keren heeft di&rgacrde Blljdorp een. jonge zee hond gehad, doch telkens weer is deze gestorven. Men hoopt het tibea-wéken, oude-diertje, dat nu uit Friesland werd gezonden, in le ven te houden door de kunstmatig gevoerde melk te voorzien van le vertraan. België heeft spijt van de klacht die het heeft geuit over de zoge naamde „vissige" boter, die het voor enige tyd van Nederland ont ving. Dit excuus van. de zijde der Belgische dienst voor de handels betrekkingen ontslaat de Neder landers van de blaam, dat zij wel bewust minderwaardige boter zou den hebben geëxporteerd. Toen voor enige tijd België drin gend om boter verlegen zat, .was Nederland, bereid boter te leveren, die echter niet voor c}e detailhandel bestemd omdat de reuk ervan niet aantrekkelijk was tengevolge van. langdurige opslag in een koelpak- huis. De boter zou bestemd worden voor grote instellingen die ze in haar producten zouden verwerken. Bovendien zou de oorsprong ervan niet worden bekend gemaakt om de naam van Nederland als zuivel- leverancier niet te schaden. Dat de boter, wel in de detailhandel is ge komen en dat de Nederlandse naam daardoor in opspraak is ge komen wordt door de Belgische autoriteiten ten zeerste betreurd. Officieel Is bekend gemaakt, dat tussen Zweden, Noorwegen en De nemarken voorlopige besprekingen zijn gevoerd ten aanzien van de ver dediging van een neutraal Scandi navië. Het onderwerp der besprekingen, was de voorwaarden voor Scandina vische militaire samenwerking te onderzoeken. Daar Zweden „gewa pende neutraliteit" voorstaat, wens te dit land de bestudering te beper ken tot verdedigtngs-problemen in. geval van een conflict, waarin de Scandinavische landen, zouden trach ten niet betrokken te worden. Tijdens de besprekingen waren echter meningsverschillen aan het daglicht getreden, in verband waar mede besloten-werd de zaak niet te forceren maar -tijd te nemen voor voortgezette besprekingen." Nadat de Amsterdamse recht bank de voormalige hoofdredacteur van „De Waarheid", de heer A. J. Koejemans had vrijgesproken van de beschuldiging van belediging van het openbaar gezag in zijn krant van 24 September 1946 door opneming van een. caricatuur in. verband met het beleid inzake In donesië, was de officier van. Justi tie, van deze vrijspraak in beroep gegaap. Vandaag jioorde A. J. K. driehonderd gulden boete, bij niet betaling te vervangen door dèrtig dagen hechtenis, tegen zich eisen. P.v.d.A. wenst erkenning Israël te bevorderen Het partijbestuur van de Partij van de Arbeid heeft besloten, niet de fracties van deze partij in Eer- ste en. Tweede Kamer overleg te plegen oyer de. vraag, op welke wijze een spoedige erkenning van de staat Israël door de Nederlandse regering zou kunnen warden be vorderd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1