I HET ROTTEKDAMSCH PAROOL' rumoer BERLIJN-WEST HEEFT NOG STROOM EN VOEDSEL VOOR EEN MAAND Washington zal wel niet op Molotofs ideeën ingaan Minister komt tegemoet aan de belastingbetalers Grondgebied van Israël zou kleiner worden Koning Leopold dringt aan op volksreferendum Aanvoer door de lucht slechts korte tijd mogelijk, zeg t generaal Clay Prins en Prinses te Den Helder BRITS KABINET WEER BIJEEN Togliatti „heeft het heel prettig gehad" Na het Warschau-concert Sovjet-optreden niet werkelijk verzoenend Betalingstermijn vier maanden verschoven o.a. voor inkomstenbelasting Definitieve aanslagen in vijf termijnen Joe Louis blijft wereldkampioen Tsjechische studenten gaan hier college lopen Jff. K. H. de Prinses-Regentes De voorstellen van Bernadotte Egypte schond bestand Weerbericht Regering niet bereid, er op in te gaan Truman ondertekent immigratiewet Earl Warren Republikeins candidaat voor vjce-presidentschap Zaterdag 26 Juni 1948 Rad. en Adrn tanga Htnren Ml, Schiedam TaL i'3C\ Abonn.prljt, per week 0 3! per Icwarlaal 4,-—, losse nummer» 0.Ó9 Opgericht door de Slichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. T48 Uitgave N.V. De Nieuwe Per» PostgirO 396644 Bankier» Amsterdamsch» Baat te Rotterdam Directeur» B. de Vrle» Hoofdredacteur: Th. Ramaker In de Britse. Franse en Amerikaanse sectoren" van Berlijn is de industrie vrijwel verlamd tengevolge van de beperking van het el eet r i ci tei tsverbrui k. een gevolg van het stopzetten der levering vaji ^lectridteit jit de Sowjct-sone. De fabrieken mo gen slechts 25 procent van de normale hoeveelheid gébruiken., Particulieren zitten twaalf uur per dag geheel zonder. Op deze wijze hopen de Westelijke geallieerden het verbuik van electri- dte?t ongeveer een maand op gang te kunnen houden. Ook met. het voedsel zal men; ongeveer éen maand- toekun nen, zo meldt Reuter voorts. De Britten zijn ermee opgehcfoden hun vrouwen en kinderen haar Berlijn te. laten komen, hetgeen wordt beschouwd als een bewijs van de ntoeilijke tqestand. Generaal Clay, de Amerikaanse militairs gouverneur in Duitsland, zei, dat de bevolking van Berlyn- West slechts gedurende een korte ■periode via de lucht van voedsel kon worden voorzien. Volgens de ec.onomische chef van het Ameri kaanse militaire bestuur, A, W.-Mo- ran, wordt, op dit ogenblik althans, nog een rantsoenverlaging voor de B er lijders in overweging genomen. Het .Duitse nieuwsbureau Dena maakt bekend,.dat de ar beidsraad van het diririct Weisr - sen see In de Sowjet-zone alge mene staking wil proclameren ter bereiking van een enkele valuta'voor Berlyn en het ver- trek der- Westelijke geallieer- .den; uit die'stad." In de Britse sector is men begon nen met 'de uitreiking van melkpoe der aan ziekenhuizen. Vijf voedsel- schepen uit Hamburg zijn nog niet te Berlijn gearriveerd. Zij zijn een dag over tijd. i- Door luidsprekers' Is In de •Britse sector bekend gemaakt, dat de bevolking haar geld:zo wel tegen Sowj et-marken als tegen Westelijke marken mag inwisselen.- De gemeenteraad van Berlijn heeft besloten de aandacht van ae Algemene Vergadering der UNO te vestigen op de toestand, waarin de bevolking van Berlijn is gelyacht ten gevolge van de Russische blok kade. Bi} K3, is aan de heer D. P. Spierenburg, adjunct directeur-ge neraal voor de buitenlandse econo mische betrekkingen, terzake en voor de duur. zijner werkzaamheid als hoofd van het Nederlands bu reau voor het Europese Herstel Plan te. Parijs, de persoonlijke titel van gevolmachtigd-minister: Kver- leend.- - Vièr maal 35 saluutschoten, afge vuurd door H.M. Karei Doorman, 'HJVL Flor es, H.M. Heemskerk en H.M. van Kinsbergen, klonken over de rede én de stad pon Helder toen gistermiddag de „Piet Hein"' met het prinselijk paar de haven van de marihestad binhehstoomde. Prinses Juliana verliét het jacht niet, omdat zy enige hinder had van een kaakontsteking. Een tweetal echtgenoten van ge vallen Helderse illegale, strijders, elk vergezeld van een. dochtertje mochten zich aan boord begeven om de prinses-iegentes bloemen aan te bieden. Voor de derde maal in 24 uur is het Britse kabinet gisteren bijeen gekomen om-uit de eerste hand, nl. van generaal-majoor Brownjohn, een verslag aan te horen over de gespannen toestand te Berlijn. Ge- heraal Brownjohn is de plaatsver vangende 'Britse 'militaire gouver neur in. Duitsland. De Berlijnse crisis is gisteren ook besproken -tussen sir William Strang, onderminister van staat voor Duitse aangelegenheden en de ambassadeurs van frankrijk en de V.S. te Lpnden. In officiële^ kringen te Londen is. men van oordeel, dat de toestand in Berlijn „ernstig, maar rustig" Italiës communistenleider was op Kominform.. vergadering In communistische kringen te Rome bevestigt men, dat de Ita liaanse communistische leider, Pal- miro Togliatti, tijdens een bezoek aan Oost-Europa een vergadering van de Kominform heeft bijge woond.'. De resultaten van de vergadering •zouden binnenkort medegedeeld Worden.' In^Amerikaanse officiële kringen beschouwt men de verklaring van de conferentie te Warschau, waar in door acht. Oost-Európese landen verzocht wordt opnieuw pogingen te doen 'om tót een viermogend-. heden overeenkomst inzake Duits- Voor dc invordering van de aan slagen in de inkomsten-, vermo gens- en ondemcmingsbelasting en ook voor de eenmalige heffingen - wat deze laatste betreft onder be paald voorbehoud eh een beperking tot de minder draagferachtigen - zullen alle wettelijkebetalingster mijnen in het algemeen worden verschoven naar ccn tijdstip, dat vier maanden later valt. Hiervan zijn uiteraard uitgezonderd de bij- 'zondere gevallen, waarin de wet onverwijld ingrijpen voorschrijft "of de. ontvanger dan onvermijdelijk acht. Dit nieuws Is gisteren in Dén Haag bekend gemaakt door prof; inr. Lïcftïnck, op een persconferen tie. Dit alles geldt alleen voor de aan slagen die in het- jaar 1B48 uitge gaan zijn of uitgaan. In de regel heeft men dus gedu rende ongeveer'de eerste 5maan den na dié van dagtekening van bet aanslagbiljetgenerlei vervolging te vrezen. Dan wordt opni.euw tenmin ste 4 maanden gewacht, voordat eventueel tot de .tweede vervolging wordt overgegaan; Mocht een derde vervolging nodig zijn, dan valt ook deze wéér tenminste 4 maanden la ter. Wanneer. reeds termijnen van de aanslag zijn' betaald, geldt de nieuwe maatregel alleen voor de nog.niet betaalde termijnen van de. aanslag. De nieuwe maatregel geldt niet voor de grondbelasting en de per sonele belastingen. Ook-niet voor de vermogensaanwasbelasting, voor zoverdeze betrekking heeft op zwarte aanwas. De bedoeling van de maatregel ls vooral de helpende hand te bieden aan de kleinere vermogensbezit- ters. die in moeilijkheden dreigen te geraken. Daarom zal de regeling, wat de eenmalige heffingen: betreft,: alleen, gelden voor natuurlijke per- buabelen nog, om niet onnodig het laatste moment af te wachten,, waarop men tot betaling overgaat. Walcott in elfde ronde knock-out geslagen In een schitterend verlicht Yankee Stadion, ten aanschou- we van 50.000 joelende Ameri kanen, heeft Joe Louis Vrij dagavond voor de vïjf-en- twintïffstc maal nu, zijn we reldtitel aller gewichten met succes verdedigd. In de elfde rondé van het gevecht heeft hy zijn tegenstander, Joe Walcott, met een onwaarschijnlijk harde rechtse op de kin knock-out, geslagen. Louis:had van de vóór gaande tien vónden er, vijf op zijn naam gebracht, tegen Walcott drie. Twee ronden de 4de en de 10.de gingen gelijk op.- Öm de ring zaten zeven rijen verslaggevers gereed om deze uit slag aan de. wereld bekénd te maken. Er waren' televisie-came ra's- opgesteld om de wedstrijd per radio over, geheel Amerika Uit te zenden. V--\ sonen en dan alleen indifen het in komen- niet meer. bedraagt, dap ƒ5000,en bovendien de belast bare som vooa de vermogenshef- f ing ineens nipt meer dan de, 35,000 bedraagt. Dit bedrag van 35.000 gulden komt. overeen met een vermogen van tenminste 50.000 gulden voor gehuwden zonder kin deren. Deze maatregel wordt nog ge comnleteerd door een andere maat regel vorig jaar was o.I. reeds be paald, dat. de definitieve aanslagen der inkomstenbelasting, die volgens de wet ineens invorderbaar.zijn, voor de Jaren tot en met 1946. in vijf termijnen konden worden be taald. Deze^bepaling is thans uit gebreid over 1917 en 1948.' De minister vertrouwde, dat door deze beide maatregelen de ernstig ste betalingsmoeilijkheden zullen worden verzacht en wees er boven- Een twintigtal Tsjec.hoslowaakse studenten de groep die - vóór 3 April illegaal de grens over schreed en voor wier verblijf Nederland de minister van Justitie tóestemming verleende, vertoeft op het ogenblik op huize „Zuylen- veld'\ Dit-is het centrum, waar alle te verwachten uitgeweken .stu denten enige tijd zullen moeten .doorbrengen om zich vertrouwd te maken-.met de Nederlands^ taal,' zeden "-en gewoonten. Het Universi tair Asylfonds is bezig een plan te ontwerpen om het grootste deel van de benodigde gelden, plusmi nus 200.000 gulden, in de Neder landse universitaire wereld te ver krijgen. De regering heeft toestem ming gegeven tot hgt opnemen van een honderdtal studenten, onder wie ook displaced-persons-studen- ten, dus niet alleen Tsjechen. Het bedrag van 200.000 gulden hoopt men bijeen te krijgen door maan delijkse bijdragen van rie Neder landse studenten (minimaal vijftig cent. maximaal ccn guldenDe Tsjechoslowaakse studenten zuilen land te komen, als een „poging om het Duitse volk te winnen *1 zó -meldt Keuter. Uit het commentaar - van deze kringen valt- te voorspellen, dat Amerika het achtmogendhedenver- zoëk zal verwerpen. In de verkla ring werd niet verwezen naar het. feit,, „dat het de Sowjet-Russen waren, die overde gehele linie^het tot stand komen van een regeling Voor Duitsland tegengewerkt' had- 'den":»*£>-•' ■'N-A'-. De récente' gebeurtenissen te Berlijn, aldus genoemde kringen, bewijzen in feite,, dat het optreden te "Warschau niet werkelijk, verzoe nend is. Indien men de gebeurte nissen te Berlijn en Warschau bijéén neemt, zou men kunnen, denkéri, dat de Sowjet-Russen trachten Berlijn geheel in handen te krijgen om het als hoofdstad van de niéuwe, staat te gebruiken. Men ziet in de standvastige hou ding van officiëleAmerikaanse kringen een aanwijzing, dat George Marshall het verzoek .van War schau op dezelfde wijze zal beant woorden als het recente „Stalïn- Molotof vredesaanbod", toen hij erop aandrong, dat de Sowjet-Rus- sen met „gespecificeerde voorstel len" voor de dag zouden komen en zouden tonen, dat hun voorstel'om opnieuw.té Onderhandelen' ernstig gemeend was. Amerika, Engeland en Frankrijk hebben in de geallieerde bestuurs raad voor Oostenrijk geprotesteerd tegen het vasthouden door de Söw- jet-autoriteiten van Anton Mareki' de Oostenrijkse poJiti.e-offIcier, die meer dan een week geleden uit zijn huia te Wenen is verdwene.n. De Sowjet-opperbevelhebber, ge neraal Koerassof weigerde het pro test en de daarop gegronde resolu tie te aanvaarden. - Deze bijzonder fraaie foto van Prinses'Juliana werd entgè'wek'eP.' geleden genomen in Limburg tijdens de tocht, die de Prinses langs de mijnen maakte. Er stond een fotograaf langs de weg om de auto met^de Prinses in het voorbijgaan te kieken. Tengevolge van een verkeersstremming moest de auto een ogenblik stoppen, juist bij de plaats waar de jotograaf stond te wachten. „Dit is mijn kans" dacht da man van de camera. Vrijmoedig van opwinding wenkte hij haar de Prinses. H.ij gebaarde met de hand omhoog: „Ach, gaat U even staan". Onze sportieve Prinses stond op tn de wagen, het publieK achter dc fotograaf barstte uit in gejuich, de Prinses lachte om het' leuke intermezzo en.... „knip" zei de camera. Het beeld van een gelukkige, lachende Prinses was op de plaat vast gelegd^ het beeld van haar, die is voorbestemd over enipc maanden ome Koningin te zijn. Wereld-copyright Foto-bureau ,Het Sticht", Utrecht Verliezen in Indonesië De regering maakt békend, cat tot haar leedwezen in dc afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd:- Koninklijke Landmacht: sold, lo kl. J. C. Decker uit Maastricht; korp. N. G. van den Heuvel uit 's-Gravenhage; sold. F. Schoenma ker uit'Andijk; sold. J. B. J. van der Waard uit Rotterdam. Koninklijke Marine en Konink lijk Nederlands-Indische Leger melden geen verliezen; De ondertekening van de. bilate rale overeenkomsten In het kader van het plan-Marshall zal ongeveer 3 Juli, de door het Congres vastge stelde datum^ kunnen plaats' heb-, ben, aldus Isfvan de z||de van bet Amerikaanse ministerie van' buiten landse zaken vastgesteld. dien nog op, dat de normale moge-na hun wen tijd ir. iijkheid tot het indienen van een over de divïrse unjvcrsitejts..:eden verzoek tot uitstel van betaling bij i worden verspreid. Graaf Folke Bemadotte is bezig met het opstellen van voorstetien tot belegging van het Palestijnse conflict na het aflopen van de hui dige bestandsperiode. Volgens de Joodse pers zou volgens deze voor stellen, de Jood5e staat worden In gekrompen. De aldus kleiner ge maakte staat zou vrij immigranten kunnen opnemen en de souvereini- teit van Israël zou rich slechts uit strekken ïn het binnenland. In het buitenland zou deze gezamenlijk mét het Arabische gedeelte van Pa lestina worden vertegenwoordigd. Een woordvoerder der UNO- commissie" in Palestina heeft be kend gemaakt, dat de Egyptenaren hebben geschoten op een wit UNO- Wiegtuig en tevens .geweigerd heb ben een Joods konvooi, waarvoor door de commissie tqestemmlng Avas verleend, tot de Negev-neder- zettingec toe te laten. H|j verklaarde, dat de commissie beide incidenten beschouwde als overtredingen van de wapenstil standsbepalingen Nokrasji .Pasja, do premier van Egypte, heeft over het vliegtuig incident gezegd, dat de Egyptische piloot het UNO-vliegtuig voor een Joods toestel had aangezien. Als de piloot er zeker van was geweest, dat bet een UNO-machine was, zou er nooit geschoten rijm aldus No krasji. Ai Rabbi Flshman. en mr Sjapiro de. twee Israëlische ministers, die Woensdag hun ontslag haddenin gediend,' zijh Vrijdag van, gedachten veranderd en.hebben hun .ontslag-' aanvragen ingetrokken.' Deze In trekking volgde op een; verklaring van de regering; dat personen, die gearresteerd waren in-verband met de landing by Tel Aviv door If go en troepen, zouden worden vrijgelaten, mits zjj geen misdaad tegen de staat' hadden- begaan. V MEER WINP Weersverwachting, geldig tot Zondag- avimd. Zwaar bewolkt met tydeUJlt eni ge regen of mot regen en later, voornamciyk aan dc kust. enkele tijdelijke opkla ringen. Matige, later vooral langs de Waddenzee n« en dan krachtige wind tussen Zuid- West en West. Weinig verandering in temperatuur. 27 Jum: Zen op 4.21 onder 21.D4 Maan op 0.24. onder 10.13 28 Jur.l: Zon op 4 22, onder 2104 Maan PD 0 34 onder tl 24 Waarnemingen hedenmorgen 8.40 uur te Rotterdam. •Luchtdruk 765.5; wind W.N.W. .1; temp 16.0; max. Jerpp- 18 3 (gistermid dag -3.10)min. temp. 13.8 (gistermor gen 8.40). Weersgesteldheid;, betrokken. „Verkiezingen rijn kletTn staat, In een probleem, dat d«: koninklijke prerogatieven raakt,wil van het volk uitdrukking te-verlenen. Daar om ben Ik er voorstander van, dat een volksraadpleging wordt gehouden, dje zal steunen op een-wet. Indien deze volksraadpleging geen overdui delijke meerderheid opleverde voor mün: terugkeer, zou Ik aftreden- Zou de meerderheid van het volk m|j evenwel, gunstig gezind zjjn, dan vér-, wacht Ik dat het parlement een eind maakt aan de huidige crisis." Aldus ongeveer luidt de voornaaiysto passage uit. een brief van koning Leopold aan de eerste minister van Belgiö_ Dc briBf Is "gisteravond door Spaak aan de andere ministers voorgelezen ennadien gepubliceerd. De konins schrijft ..niet de bedoe ling. te hebüen. de datum óf de utt- yoeringsbepalingen van een parle meötaire procedurevoor te schrji-' ven. Htj geeft met de suggestie voor een vó Hts raadpleging slechts principiële positie weer. De discus sies ever binnen- of buitenlandse politiek .mógen,; aldus de koning, niet worden onderbroken. „Op '7- Decemberai", zo gaat Oe brief verder, ',.;zal'prins Boudewfjn In staat zijhte regeren,, Mijn cóhstitutlo- ne)e .positie znl hierdoor echter eeen uOrfginS ondergaan. -Ik zóu. mb dus 'een grote verantwoordelijkheid-.-op He schouders- ladën. lnélcn er niets 'gedaan werd om een oplossjng te vinden Mi,1n zoon BoudevytJ". die, zi{n studies voort zet om -te rijrierV'tya zijn grondwe-A. telljke -plichten en rechten, uit te oefe nen..zal zIJit politieke-eti'.militaire vér-; 'pllchtingén- vervallen .zodra het ogen blik"'hiertoe ls gekomen;. Zelf was! lie reeds-20 Jaar toen ik naar de militaire krijgsschool ging cn ik ging voor bet eerst .naar de Senaat, toen ik 25 was." Deze laatste. rinSbede schijnt er od te wijzen..,dat, koning Leopold er zich té gen zal verzetten, dat zhn zoon. prins Btmdewtjn,. nog dit.Jaar naar België zèl komen om de lessen aan' 'de krijgs school te volgpn \eh zitting te nemen in. het parlement, waartoe hij.'.'wanneer htl de 18,-jarlRe leeftijd heelt bereikt.het recht,'.heeft. Naar van hetroiiwbare zijde na der wordt vernomen, hebben zo wel, de socialistische aisde katho lieke ministers het schrijven vaq koning Leopold voor kennisgeving aangenomen en zouden zU niet be reid zür. gevolg te geven aan het daarin vervatte verzoek een volks raadpleging te organiseren. Volgens deze kringen mag ook ntet verwacht worden dat het schrijven van de koning behandeld rou worden nog voordat hei parlement £P reces zou gaan en zou dit worden uitgesteld tol de maand September. Wel kan worden aangenomen, dat het voorstel van de koning een levendig punt van discussie zat uitmaken in de onderscheidene par tij groeperingen Waarschijnlijk zal door de katholieke völkspartU en mei nacr.e' door de heer De Vlcesehauwer. de grote IJveraar voor de terugkpmst van de ko- ning, een wetsvoorstel tot .bet houden, van een volksplebieclet bij..de wetge vende vergaderingen-zal worden ing«- diepd. v Tyuiuari heeft éen wét onderte kend, volgens welke 205.000 oor- JogeyluchtelinEen in de komende twee jaar lp Amerika zullen mogen immigreren. Tenminste 40 procent van de bin- nenkómenden moeten afkomstig zi,jn uit plaatsen, - die door een vreemde mogendheid riln gean nexeerd. Zegels met lieeltenis van prinses-regentes In -verband met do troonswisse- lllic zal do Meelton is van.Konlngin WUhclmina op de In omloop zünde of nieuw uit te geven gewone zegel» van 5 cent en hoger, worden ver-, vangen door die van het nieuwe staatshoofd. Bii de troonswisseling zullen reeds zegels van 10 en 20 cent met do beeltenis van de nieu we» vorstin gereed zUn, Voorts zullen .van 31 Augustus t.m. 30 September herdenkingspost- zegels in de waarden van 10 en 20 cent verkrijgbaar worden gesteld, die tDt ultimo 1949 voor. frankering geldig blijven; MET de verkiezingen in bet naaste verschiet zijn de com- munfsten begonnen met vuil te gooien, en de aldus belasterden, vooraanstaande figuren uit de Partij" van de Arbeid, hebben dit niet op zich lalen zitten en Blaan terug. Op een waardige wijze ge schiedt dat in een boekje: ..Wat deedVCoos Vorrink? De klare taal. der feiten". Daarin vertellen de heren W. Drees, J. H. Scheps, H. van Delden. Pieter 't Hoen {F. Goedhart), L. J. van Looi. K. R. van Staal, Kl. Toornstra, en mr. G. E. van Walsum van hun contacten en ervaringen met Vorrink in de be zettingstijd en zij komen allen tot de slotsom: Vorrink Is een goed vaderlander .geweest, op wie niets, maar dan ook niets valt aan te merken. Zoals mr. Van Walsum het zegt: „Wie Koos Vorrink kent ren wie hem in de bezettingstijd I heeit meegemaakt, die kan het on- I mogelijk over zijn kant laten gaan als hij ziet. dat diens Nederlandse gezindheid en persoonllfke moed in opspraak worden gebracht. Als- dat gebeurt, dan nemen zij het voor hem op. om de eenvoudige reden, dat hem onrecht wordt aan gedaan." De lasterlijke aanvallen worden overigens ntet alleen gericht op Vorrink, maar evenzeer op Fr. Goedhart en op verschelden, an dere figuren, die in de verzets strijd een belangrijke rol hebben gespeeld. In het bovengenoemde} boekje vertelt Fr. Goedhart zijn eigen verhaal; men leze dit en men zal zien. dat er van de leu gens niets anders overblijft dan leugens. De eenvoudige waarheid is, dat de communisten voor deze verkie zingen een verbond, hebben aan gegaan met fascisten, ex. en neo fascisten en dat de eersten hun kolommen hebben opengesteld voor dg laatsten. Het bloed kruipt, waar het niet gaan kan. Er is geen enkel principieel verschil tussen Hltler-dlctatuur en Moskou-dicta tuur, dat is reeds herhaaldelijk ge. bleken en het blijkt thans opnieuw. MET de wijze, waarop 'de com munisten déze verkiezings strijd voeren, disquallficëren zij zichzelf. Hét ls uitstekend, dat' in zulk een strijd de principiële standpunten ln alle scherpte te genover elkaar geplaatst worden. De kiezers moeten weten Wat' zij kiezen en waarom zij op deze en niet op die partij stemmen! En al zal menig mens de leuzen, welke bij een verkiezingsstrijd worden verkondigd, met een korreltje zout nemen, het zou. van gebrék'aan werkelijkheidszin getuigen,-Indien men verwachtte, dat een verkle- zlngsstrijd een liefelijk samengaan was van wolf en lam. Maar de communisten zijn be» gonnen met de vuilste laster te ifc- troduceren. Dat ls nog nooit ver toond en dat wijst op een'tnenta-- Iiteit die ons volk gelukkig vreemd ls. Een voorbeeld van hóe het moet ls, dat het dagblad „Trouw", het- welk toch zeker niet vaa sympa thieën voor de Partij van de Ar- beid verdacht kan worden, open lijk -getuigde, dat Vorrink een goed vaderlander is.. Van faire te genstanders mag verwacht wor- - den. dat zij elkaar bij het politieke steekspel op eerlijke wijze bestri}, den en dat die strijd gaat om prin cipiële zaken, om zaken van na tionaal belang, van democratisch belang: een tegenstander, 'die met. laster werkt, plaatst zichzelf bul- f; ten de rij der fatsoenlijke politieke, democratische partijen. Elk Nederlander heeft zijn poli tieke voorkeuir, gebaseerd op le vens- en wereldbeschouwing. Op grond daarvan kiest hij. Als hij (en zij) straks naar de stembus gaat, kan hij er gelukkig zeker van ziin, dat welke - r.let-communistlsche partij Jiij ook kiest, hij stemt op een pcrtlj. die op haar wijze domo. cratlsch landsbelang wil dienea en dat de mennen, die hi) Iciest, goede vaderlanders zijn. Wij kon- nen Andriessen en Schouten, mr. Oud en TJIanu3, Vorrink en Weiter, om er maar enkelen te noemen» en Wij weten, dat zij goede Neder landers zijn, menson die voor hun overtuiging gestaan hebben en staan, en die onn land niet aan een vreemde mogendheid zullen ondergeschikt maken. Wanneer men naar de stembus gaat late men zijn keuze bepalen door zijn overtuiging, door zijn Inzicht in het landsbelang, door zijn demo cratische gezindheid, niet door laster. Het gaat bij de komende verkie zingen om beel veel belangrijke 'dingen. Te oordelen naar de wijze, waarop de communisten te werk gaan, gaat het ook om de vraag, of men van Nederland een fat soenlijk democratisch land wil maken, dan wel een fascistlsch- communistisch riool. Op de2e vraag zullen de kiezers in Neder, land in elk \geval 'een ondubbel zinnig antwoord geven. i Thomaa E. Dewcy. de republi keinse candidaat voor het presi dentschap van de V.S.. heeft gou verneur Earl. Warren (Californlël als candidaat voor het vice-prest- dentschap aangewezen. De benoeming van .Warren is een stemmig door de conventie goedge keurd. .Er was geen andere candl-' dnat voorgedragen. WarreD werd in 1946 tot gouver neur van California gekor.en als candidaat van de Republikeinen en- Democraten te2amen, een gebeurte-: nis, zoals er ln het politieke'leven' der V.S. slechts één heeft plaats ge had. Dit werd mogelijk, omdat War ren in 2ijn binnenlandse politiek beide partijen bevredigen kon. [Voor* senator Vandenberg geldt iets dergelijks op het gebied der buitenlandse politiek). Warren was voorstander van <-en „New DeaT-programma voor de Westelijke staten van Amerika. Hij. is vóór algemene militaire training van de Amerikaanse jeugd, een:te genstander van het isolationisme ca ccn krachtig verdediger van het plan-Marshall. •"<-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1