Maarschalk Tito bij Moskou in ongenade gevallen i Wet op de bedrijfsorganisatie ingediend Tito in de ban HET ROTTERMMSCH PAROOL Russen heropenen de grens voor Duitse reizigers Noodtoestand in Engeland afgekondigd Kominform stoot Joegoslavië uit op grond van. Trotskisme Moskou maant „ware" marxisten aan tot „correctie" der leiders Peter is opffetogen Jhr. Van Vredenbureh naar Nederland Boterbonnen blijven langer geldig H.M. de Koningin richt zich tot Prins Bernhard Auto nabij Buitenzorg beschoten Elke acht minuten landde gisteren een vliegtuig op Tempelhof Irgoen keert terug in Israël-leger Toeslag op militaire stand-pensioenen Helicoptère maakte noodlanding Thans staken nog 28.000 arbeiders Weerbericht Dinsdag 29 Juni 1948 Red. en Adm. Long» Horen 141, Schiedam ToL 6930l. Abona.prlJsi per week 0.31 per kwartaal 4.—, losse nummerg 0.09 Opgericht door da Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER lichtste jaargang, No. 15Ö Uitgave KV.'De Nieuwe Pers Postgiro 398644 3ankier» Amsterdamsch© Bank te Rotterdam Directeur» B. *de Vries Hoofdredacteur: Th-Ramaker Maarschalk Tito en de Joegoslavische communistische partij zijn bijde leiders van de Kommform in ongenade gevallen. Maarschalk Tito wordt beschuldigd van Trotskisme en de partij wordt ervan- beschuldigd dat rij de verkeerde weg is opgegaan, vooral wat betreft de binnen- en buitenlandse politiek en haar betrekkingen met de Sovjet-ilaie. Deze beschuldiging is vervat in een communiqué dat gisteravond te Praag door de Kominform is uitgegeven en waarin wordt gezegd, dat de communistische partij van Joegoslavië zich buiten de broederschap der communistische partijen heeft gesteld én derhalve niet meer tot de Kominform zal behoren. Het communiqué is ondertekend door Zjdanof en door de vooraanstaande communisten uit Frankrijk, Italië, Bulgarije, Roemenië en Tsjechoslowakjje. In acht lange en bittere hoofd stukken, gepubliceerd naar aanlei ding van de onlangs in Roemenië .gehouden bijeenkomst van de Kominform, worden maarschalk Josip Broz Tito en zijn partij van pracüsch iedere misdaad, die bin nen de communistische gemeen schap mogelijk; is, beschuldigd van „Trotskisme" en „anti-Sowjetisme" tot „onbekwaamheid" en „valse, demagogische tactiek"toe. Het communiqué verwijt de Joegoslavi sche leiders dat zij de „internatio nalistische tradities" hebben prijs gegeven om hun heil te zoeken by de imperialisten. Definitieve sancties worden niet aangekondigd, maar het communiqué doet een beroep op de „gezonde kern" van de Joegoslavische party om de leiders hun dwalingen onder het oog .te brengen. Het bureau spreekt de mening uit, dat "er in Joegoslavië nog ge noeg mensen zijn, die het Marxis me en Leninisme trouw zijn geble ven om de leiders der Joegoslavi sche communistische partij te dwingen hun politiek-te corrigeren en terug té keren tot het interna tionalisme, Deze. leiders dienden vervangen te worden,, indien zij er niet toe gebracht zouden kunnen worden hun. politiek te veranderen. „Het bureau twijfelt er niet aan, of de communistische partij is In staat deze eervolle taak ten uitvoer te leggen," "zo besluit het commn- nlqaé. ARRESTATIES VEROORDEELD De Kominform veroordeelt onder meer de arrestatie van Zujovitsj en Hebrang, twee Joegoslavische mi nisters die kort geleden door Tito zijn ontslagen, en zegt hierover: Het is niet aanvaardbaar, dat in de Joegoslavische communistische partij de minste critiek met de wreedste repressiemaatregelen Wordt gestraft. De Kominform ver oordeelt de daden als de uitslui ting uit de. partij en.de aanhouding van kameraden Zujovitsj en Hebrang,. leden van het hoofdbe stuur, die critiek hebben durven oefenen pp de anti-Sowjet-opvat- tingen van de partijleiders en die pleitten .voor vriendschap met de U.S.S.R. De Kominform is van mening, dat men in de communistische par tij een dergelijk terroristen en lou ter Ottomaans optreden niet mag dulden, ..in het belang van het on afhankelijk bestaan en de ontwik keling van de Joegoslavische com munistische party, moet een einde daaraan worden'gemaakt. Een woordvoerder van ex-ko ning Peter van Joegoslavië ver klaart-, dot Peter „opgetogen" was over het nieuws van de scheuring, die plaats gevonden heeft tussen het regiem van Tito en de Kominform. Kaar het A.N.P, verneemt, zal de gedelegeerde van het opperbestuur, jhr. Van Vredenbureh, in de loop van deze week naar Nederland vertrekken om met de regering overleg te plegen over de huidige toestand in Indonesië en ter nade re bepaling van de instructie der Nederlandse delegatie. Hodza, de premier van Albanië, •Tito geen felicitatietelegrammen hebben gestuurd. Erzijn sterke aanwijzingen dat het bureau van deKominform dat tot nu toe te Belgrado is gevestigd, zal worden overgeplaatst naar Warschau. Aldus zou er „sneller en doeltreffender" kunnen worden op getreden, Dmdat Warschau dichter bij Moskou ligt. NOG IN FUNCTIE Tito is intussen nog aan de macht. Hij vertoefde toen het Praagse communiqué bekend werd, op zijn buitenverblijf jrt het Al- pecstadje Bied, niet Ter van de Oos tenrijkse grens. Men verwacht dat de Joegoslavische regering een ver klaring zal uitgeven in antwoord op de beschuldigingen aan het adres van. Tito. De Britse pers reageerde, zoals aliyd, buitengewoon vlug op het gebeuren in Oost-Europa. De Man chester Guardian (Lib.) meent, dat „de legende van de Slavische soli dariteit, door .de Russische propa ganda met zoveel moeite ge schapen," met één slag vernie tigd is. De „Times" (Cons.) schrijft dat er sinds „het uitstoten van Trotsky door de Bolsjewisten" niets is gebeurd, dat zo „vernieti gend is voor de communistische eenheid als dit." Dè „Daily Tele graph" (Consi) wil géén „overdre ven betekenis" aan de huidige af meting der „huiselijke twisten" toekennen. Het C, D. K. deelt mede, dat de geldigheidsduur van de bonnen voor 500 gram boter enz. Reserve 434 en Reserve 437 tot en met Zaterdag 3 Juli is verlengd. Een deel van het publiek heeft namelijk in de mening verkeerd, dat deze bonnen gedurende- vier weken geldigzouden zijn. Dit is niet het geval. Alle boterbonnen zijn geldiggedurende veertien dagen, ook die, welke eens per vier weken worden aangewezen. ven koe/smid tot staatshoofd, van leider tot verstoteling eigendunk en grootspraak. Thans wordt duidelijk dat dit artikel ge richt was tegen Tito. Op 25 Mei, Tito's verjaardag, is het in Belgra do-al opgevallen dat,Sta!in en Matthew James Leonard, produc tie-adviseur van Kaiser Frazer, ia Maandag -per K.L.M. naar Neder land vertrokken, waar hij een be zoek zal brengen aan Rotterdam in verband met de bouw van de Kaiser Frazer fabriek aldaar. Vermoede lijk zal bij. advie3 uitbrengen'over de bouw van. deze fabriek. Leonard zal drie weken in Nederland blijven. Jeugdige personen mogen 's nachts niet werken Bij de Tweede Kamer is inge diend een wetsontwerp dat de nachtarbeid van kinderen en jeug dige personen, die een niet-indus- trieel beroep uitoefenen, regelt. Voor kinderen beneden veertien jaar en kinderen boven die leef tijd, die nog leerplichtig zijn, stelt het de nachtrust op een tijdvak van ten minste veertien achtereen volgende uren, welk tijdvak de uren tussen 8 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends moet omvatten. Voor niet meer leerplichtige kin deren boven veertien jaar en jeug dige personen beneden achttien jaar bepaalt het de nachtrust op een tijdvak van twaalf uur, omvat tende de uren tussen 10 uur des avonds en 6 uur 's ochtends. Lening van de Wereldbank aan Nederland John. Mccloy, president -van de Wereldbank heeft gisteren ver klaard, dat men „vrij spoedig" een lening aan Nederland kan ver wachten, die ten doel heeft Neder land bij de aankoop van schepen te helpen. Hij .zei, dat het bedrag betrekkelijk klein zou zijn. {Van onze Haagse redacteur! TWEE weken voor de regering-Heel haar zetels ter beischikking zal stellen heeft aft de Statcc-Generaal het wetsontwerp op de publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie aangeboden, dat naar haar oordeel de belang rijke bijdrage van deze generatie kan zijn voor de rustige ontwikkeling van de wclvaartsverzorging in Nederland. Dit wetsontwerp, dat vrucht is van jarenlange voorbereiding regelt de instelling van een openbaar lichaam voor hét bedrijfsleven genaamd Algemene Bedrijfsorganisatie. De Sociaal-Economische Raad, welke zal worden ingesteld, vormt van deze Algemene Bedrijfsorganisatie het bestuur. Belangrijker echter acht de regering de taak van deze Raad die voor een derde uit vertegenwoordigers van werknemers en voor een ander derde uit vertegenwoordigers van werkgevers bestaat als vast' college van advies in alle belangrijke maatregelen welke de regering op sociaal en economisch terrein denkt te nemen. De Algemene' Bedrijfsorganisatie voor een_wetsontwerp van het Ka- REEDS TEKENEN Heeds in het laatste nummer van net Kominform-journaal van 15 Juni werden, zekere niet met name genoemde personen openlijk aan gevallen wegens hun arrogantie, HM. de Koningin heeft het na volgende schrijven, aan Prins Bern- hard gericht: Óp Uw laatste verjaardag tij dens mijn regering, voel ik mij gedrongen U 'üeer hartelijk te danken voor al hetgeen gij op zo .velerlei gebied voor ons volk en vaar het vaderland gedaan hebt, zowel voar als tijdens de oorlog en daarna. Nimmer zal ik. verge ten, hoe gij mij "bijgestaan hebt buiten mijn regeringstaak ge du- durende de moeilijke jaren in En geland, steeds op de bres staande voor de zaak der vrijheid. GeZyJc met de troonsbestijging van Juliana zijt gij krachtens de geldende bepaling „de" prins der Nederlanden. Ik, doe. een beroep op alle land- en rijksgenoten en niet minder op het buitenland U zo te-noemen. Alhoewel goed be doeld is de vergissing vrij alge meen, 'dat gij in den vervolge prins-gemaal z'oudt heten. Deze titel heeft echter hier te lande nimmer bestaan en is daarom on aanvaardbaar. Ik 'wens U van harte toedat gij, voortgaande op de ingeslagen weg, Uw gaven en Uw werk kracht ten behoeve van Juliana en ons volk ten volle zult kunnen ontplooien. WILHELM IN A Naar eerst thans kan worden gemeld, hebben sluipschutters Zondagavond eén auto met mili tairen, die uit de richting Buiten zorg kwam, beschoten. Een mili tair werd zodanig gewond, dat hij enige uren daarna is overleden. heeft tot taak, de werkzaamheid van het bedrijfsleven tcbevorderen In het belang van het Nederlandse volk, en voorts, de belangen van het be drijfsleven en de daartoe behorende personen te behartigen. Als lagere organen van deze pu bliekrechtelijke. bedrijfsorganisatie zijn in-het wetsontwerp haar orde van grootte productschappen, hoofd bedrijfschappen en bedrijfschap pen gedacht, doch ..terwijl bij deze wet de algemene fctedrijfsorganisatie en de Raad reeds onmiddellijk in het teven worden.: geroepen, 'zullen de hier genoemde groepen eerst later bij afzonderlijke wetten worden in gesteld. De productschappen, zijn de verticale, zuilen,^ welkel de onderne mingen omvaltén, die'in opeenvol gende '.stadia van het .'productie- en distributieproces een functie vervul len; ten aanzien van bepaalde pro ducten of groepen van producten. Dat. betekent, dat zowel de in dustrie, dé groothandel en de detailhandel die zich met een be paald product bezig houden in een productschap kunnen wor den ondergebracht. De hoofdbedrijfschappen en bedrijfschappen zijn de ho rizontale organisaties, welke in het productieproces een zelfde of een verwante functie vervullen. In de memorie van toelichting op dit wetsontwerp zegt de regering, dat zij meent zich ontslagen te ach ten van de bewijsvoering, dat so ciaal-economische leiding van de overheid vereist blijft, om onze volkshuishouding uit het moeras te halen en te houden. Het stelsel van laissez faire, laissez aller, is onder de nood der tijden overgegaan in een gemengd systeem, van vrijheid en gebondenheid, van particulier initia- titf en leiding door de overheid. Bij de opstelling van dit wetsontwerp is deregering uitgegaan van de ge dachte. dat aan lagere organen dient te worden overgelaten, wat deze evengoed of beter dan een hoger or gaan kunnen doen. In deze lagere autonome organen 'van de bedrijfs organisatie, zullen bedrijf5genoten zowel aan de kant van werknemers als aan de zijde van werkgevers moeten samenwerken aan een doel matige werkzaamheid van het be drijfsleven in het belang van het ge hele Nederlandse volk.' In helangrijke mate heeft de rege ring het wetsontwerp, dat zij thans heeft ingediend, het voorontwerp la ten volgen, dat de Commissie van der Ven in Maart aan de regering heeft overhandigd. Bij haar pogingen om tot het ge- tholieke Centrum voor Staatkundige Vorming. Aan het eerste is de ge dachte van de verticale organisatie ontleend, aan het tweede de hori zontale groepering. Soc. Econ. Raad Het accent van de thans voorge stelde bedrijfsorganisatie zal voorlo pig nog moeten vallen op de Sociaal- Economische Raad, omdat de pro duct- en bedrijfschappen pas gelei delijk zullen ontstaan. Reeds hierbij 7,al de Raad een belangrijke rol kun^ nen spelen, omdat aan hem daarbij een adviserende taak is toegewezen. Toch zal reeds onmiddellijk ook aan het bedrijfsleven-daarbij een beslis sende rol toekomen, omdat vertegen woordigers van werknemers en -ge vers reeds over de oprichting van deze lichamen door de Raad gehoord zullen moeten worden. i En ook wanneer de bedrijf schappen, hoofdbedrijfschappen en productschappen eenmaal be staan, zullen deze werkgevers- en werknemers-organisaties een voorname functie blijven vervul len omdat zjj de leden zullen aanwijzen van deze drie licha men en voorts van twee derden van de leden van de Sociaal- Economische Raad. Eén derde van de leden van deze Raad zal door de'Kroon worden benoemd, doch omdat geen der leden in de Raad in opdracht van wie. dan ook optreedt, heeft ook de over- heid op beslissingen van de Raad geen invloed. Wel echter kunnen bepaalde ministers de vergade ringen van de Raad bijwonen of zich daar doen vertegenwoordi gen, hetgeen trouwens ook in de product-, hoofdbedrijf- en be drijfschappen mogelijk is, In die vergaderingen heeft de minister of zijn vertegenwoordiger dan echter slechts een adviserende stem. Verordenende bevoegdheid Zowel de Sociaal-Economische Raad als de drie andere groepen hebben verordenende bevoegdheid. Bij de lagere organen zal dit waar schijnlijk op de duur echter van gro tere betekenis blijken te zijn dan voor de Raad, omdat het accent m de Raad toch op de adviserende taak zal liggen. Het is wellicht om deze reden dat nergens in het wetsont werp blijkt of de vergaderingen van de Raad openbaar zulïon zijn. Dit is daardoor niet uitgesloten, doch al lerminst een noodzaak. Deze vraag komt naar voren, om dat in sommige opzichten zich een Gisteren tandden elke acht minuten transport-vliegtuigen van het Amerikaanse leger op het vliegveld Tempelhof le Berlijn, om voedsel en voorraden aan te voeren naar de nog steeds dóór de Russen geblokkeerde Duitse hoofdstad. Maar toen werd meegedeeld, dat In totaal 130 vliegtuigen als het ware een bruc van Frankfort naar Tempelhof vormen, lieten de Sowjet-autoriteiten weten, datvoor Duitsers de grens tussen Oost- en West-Duits land is heropend. Dit wil echter niet zeggen, dat de interzonale personen- en goederentreinen weer gaan lopen, want de reparatie aan de lyn HeLmstadtBerlijn zal volgens 't door de Russen gecontroleerde Duitse persbureau A.DJJ. „langer duren dan men aanvankelijk meende," Inmiddels hebben de. Amerikanen speciale ploegen aan het werk ge steld, om de vliegtuigen binnen de kortst mogelijke tijd te lossen. Men verwacht binnen enkele dagen uit Amerika een vloot van enorme C-54 Skymaster transportvliegtuigen. Elk der toestellen kan een lading van zeven ton vervoeren. Naar schatting zullen 500. ton voedsel ,per dag naar Berlijn worden gebracht. Maar Berlijn heeft meer nodig dan voedsel. Het gebrek aan steenkolen doet zich reeds gevoelen. Dit geldt evenwel, ook voor de Russische zone. aangezien de R,uhr-kolen ook naar de verschillende Oost-Duitse gebie den gingen. In 'Mecklenburg b.v. wérken slechts nog19 van de 42 gas-fabrieken. Er gaan -dan ook hardnekkige ge ruchten, dat de-Russen'de ^blokkade op het spoorwegverkeer zouden op heffen. De politieke leiders der Weste lijke mogendheden nemen, echter het zekere voor het onzekere en blijven verder nauw contact houden, om ge zamenlijk de te nemen stappen te bespreken Generaal Clay, de Amerikaanse opperbevelhebber, heeft gisteren een "bezoek gebracht aan zijn Sov- jctrussische collega Sokolofsky. Republikeinen weigeren accoord te accepteren De Republikeinse delegatie heeft geweigerd het accoord 'ter verrui ming van het verkeer terzee te accepteren, aldus werd in een. com muniqué van de C.v.G.D, meege deeld. De Republiek weigerde o.m. op gronden, dat de Nederlandse „blokkade" met dat aecoord niet opgeheven was. Dit accoord werd in Kalioerang door .de sub-commis sie aanvaard. De Irgoen Zwai Leoenii is gis teravond teruggekeerd in het of ficiële leger van Israël. De terugkeer vond plaats nadat da minister van buitenlandse za ken. Mosje Sjertok, Op een massa bijeenkomst gezegd had, dat deze oorlog gevochten zal worden aan een gemeenschappelijk front. Duizenden nieuwe soldaten wer dén hierna in het leger opgenomen en legden, de eed af. ZIJ LOPEN MET HEM WEGde studenten van. de Coliwnbia-l/ni- versiteit in New York met hun nieuwe president. Geen wonder, wanneer je baas zich populair ge maakt heeft zoals geen enkel „schoolhoofd", waar ook ter we reld, heeft gepresteerd. De nieuwe „baas" is namelijk niemand minder dan de man, die voor Amerika geldt als de veldheer die de Twee de Wereldoorlog gewonnen heeft: generaal Eisenhower. De studenten. op dit plaatje zijn allemaal Euro peanen: zij vertegenwoordigen Frankrijk, Noorwegen, Grieken land. Hongarije. Estland, Engeland, Nederland éh Tsjechoslowakije. Op .de militaire'vllegfeesten, die Zaterdag en Zondag a.s. óp Ypen- burg worden gehouden, zullen vijf parachutisten gezamenlijk een sprong maken. Deze parachutisten zijn in Indonesië opgeleid en ma ken thans deel uit van de lucht strijdkrachten. Drie mannen en een vrouw zijn Zondagavond in een vliegtuig dat de Tsjechoslowaakse kleuren droeg, in Noord-Frankrijk geland- De passagiers verzochten, naar Dieppe, te worden gebracht, opdat zij vandaar naar Engeland konden overateken. De regering acht hét onbëvredi-J. gendr dat er een categorie .vah ge wezen militairen bestaat, die nu reeds jaren lang als gepension^ neerden de overtuiging zijn toege daan, dat hun onrecht is aange daan. De minister van oorlog heeft het zich dan ook tot plicht gere kend, voor de oud-gepensionn eer de militairen tot. een bevredigende* voorziening te geraken en heeft dienaangaande een wetsontwerp bij do Tweede Kamer ingediend.1 De toeslag welke" als eeri wette lijk recht aan de oud-gepension- neerde militairen, zal worden- ver leend. zal 400% van het oorspron kelijke pensioen moeten bedragen. Gistermiddag omstreeks half vier ■werd de helicoptère van de stich ting hefschroefvliegtuigen bij Nootdorp Z.-H.) door een motor storing gedwongen te landen. Bij het aan de grond komen'kantelde het hefschroefvliegtuig," waarbij de rotorbladen werden beschadigd. De drie inzittenden kwamen onge deerd uit het toestel. Maandagmiddag om 3 uur meer den aan de steiger van Es en van Ommeren te Amsterdam een vier tal Engelse motortorpedoboten. vergelijking tussen deze Raad en een sociaal-economische Derde Kamer der Stalcn-Gcncraal opdringt. Van sommige zijden is daar wel naar ge streefd, doch het denkbeeld is niet aanvaard, omdat de zaken waarmede de Raad zich zal hebben bezig te houden hem toch stellig een ander karakter geven. Vermelden wij tenslotte nog, dat de regering niet heelt overgenomen uit het voorontwerp van de Commis sie van der Ven het denkbeeld, om de Stichting van de Arbeid in te schakelen als vast adviesorgaan van de Raad. In Groot-Brïttannië Is de noodtoe stand afgekondigd om het hoofd tc kunnen bieden aan de. door dc ha venstaking veroorzaakte crisis. Als eerste resultaat kan reeds worden gemeld, dat dc havenarbeiders van Southampton hebben besloten, niet mede te staken. In plaats daarvan drongen zij ér bö dc Londense col lega's op aan, dal dezen naar hun werk terug zouden keten. Bij de slaking zijn thans 19.000 man tc Lon den en 8.Ö0O man te Liverpool be trokken. De wet op <3e noodtoestand ver leent de regering verstrekkende be voegdheden. Overtreding van de wet kan drie maanden gevangenisstraf of een boete van duizend pond of beide tot gevolg hebben. Dc laatste maal dat in Engeland de noodtoestand werd afgekondigd was bjj een algemene staking in 1926. Dc autoriteiten kregen toen de bevoegdheid alle essentiële produc tiemiddelen, alsook het vervoer, over te nemen. Dg noodtoestand werd. officieel door de Kroonraad afgekondigd, die gisteren te Edinburg, waar de koning thans verblijft, bijeen kwam. Naar vanmorgen wordt gemeld heeft een vergadering van meer dan vijfduizend Londense haven arbeiders met grote meerderheid besloten het werk te hervatten. HET bericht, dat de Kominform de banvloek heeft geslingerd tegen Tito en de Joegoslavische communistische party, overtreft in belangrijkheid voor het ogenblik alles, zelfs de spanningen In Berijn. Dat er moeilijkheden varen gere zen zowel in de gelederen van de communistische partij in Joegosla vië zelf als ln het Oostelijk blok was niet onbekend. Een paar we ken geleden verklapte een van de Joegoslavische ministers, dat twee van zijn voormalige collega's waren afgezet en gearresteerd, omdat zij de verwerkelijking van het vijfja renplan hadden bemoeilijkt. Boven dien viel het op. dat wel Albanië en Boelgariie (od bevel) bereidheid aan de dag leaden, om tot een her stel van de normale'betrekkingen met Griekenland te komen. door n n in staat echter te genover dat de «intiienmnmnmiiMiiwiiiin» da^dft'b'ezwar prof. dr. C. D. J. Brandt enkele weken la- niet waarvan dé kern zou moeten'wor den gevormd door de vereniging- ter niet meer bleek te gelden, ruimte liet voor de gevolgtrekking, dat Moskou de moeilijkheden had opgelost, respec- tieveliik venv&chtte, ze vóór 31 Ju- staat. Misschien zult U zich nog li de datum, waarop de conferentie herinneren, dat DimStrof, de Bul- zou worden geopend, opgelost te gaarse premier, zich op een goed hebben moment-In het boetekleed heeft ge- Dit laatste ia das. gezier, de Ion- «gentl» ;defe U"nwa vloek, niet Juist eebleleen? Dat zou bec£t verloochend, toen het. Krem- moar ik on het ogenblik niet durven ree- ,m e' mel vaI1 blcdt te mUcn garen van afkomst. Met andere woorden de nationale figuren uit de communistische party werden op de achtergrond geschoven en po litiek geliquideerd. Zo hoorden we b.v. midden Mei, dat in Roemenië gearresteerd was Patrascanov. de die een zeer actief aandeel had gehad aan de rum» tirtuHT *un omwenteling van Augustus 1944 en SdtoKtó»uohtS; sdlr tot Ja™ar'1J-in verschillende Roemeense regerin gen de belangryke Dost van minis- van Joegoslavië en E,Heart* tot één "jS,4?"-' J» TT ^uist afgelopen Zondag had de Ob server het bericht van de gevan genneming van een andere nationa- Tito kenneitjk°dB vearruuLeera was een Balkanfede ratie onder zijn le leider der. Roemeense .communis ten, n.l. Giorgioe Dej, de secretaris van de partij 'en- minister van eco nomische zaken. Zo'n nationale figuur Is Tlto.na- tuurUjk in hoge. .mate. Van alle tegenwoordige leidende figuren in .Oost-Europa is hij, zelfs „de/enige, die .zijn positie niet uitsluitend aan •Mo3kou te danken heeft. Daardoor heef t hft om te .beginnen een: zekért', morele onafhankelijkheid, die dóór •de ligging van zijn land aan de Peripherie vanhet Slavisch blok. dat wil zeggen aan de grens Van hetWesten nog versterkt -wordt. ill. lllZlL*! Ill <JH tl Ct IUC, UUIYVU flUTl dat uit Belgrado wat toch zeer gen. Want de grote vraag, waarop ien' voor de hand gelegen zou hebbenik het antwoord niet weet. Is öeze; Een van de gevolgen van deze. niet een. dergelijk geluid werd ver- Hoe is de situatie in Joegoslavië „kleine zijsprong"- van Tito is ge nomen. zelf? Is Tito nog aan het bewind weest; dat de machthebbers in Mos- Gok trok het de aandacht, dat of is de regering er al veranderd kou de teugels in de satellietstaten Tito's verjaardag dit jaar zo enge- en la de „zuivering" in de partij er strakkor hebben aangetrokken, dat merkt voorbijging, speciaal dat de al aan de gang? Er lopen al dagen zjj successievelijk aan alle: illusies gebruikelijke telegrafische geluk- lang geruchten, dat de verblijf- van „nationale onafhankelijkheid" wens van Stalin deze keer achter- plaats van Tijo onbekend is, maar In da satellietstaten-in Midden- en wege bleef. Dit werd nog onder- sresteld al, dat ze juist zijn. dan nog Zuidoost-Europa (dat wil dus zeg- streent door het feit. dat deze ver- zfin ze voor twee uitleggingen vat- gen. binnen de' eventiiele atieradmg jaardag in de pers van de naburige baar. van Titó!) een eind hebben ge- landen eveneens volkomen werd ge- maakt. Men h^rinnere zich: Hon- En dit is nu net precies, wat Mos- negeerd. dat b.v. in Hongarije het Een van de beschuldigingen, die garije, de verwildering van'Koning kou niet kan, dulden, enige blad, dat een artikeltje aan de Kominform ln zijn zeer karakte- Michael, en Tsjechoslowakye Teke- de "maarschalk wijdde, een krant... rtstieke motivering van het ban- need; is hethierbij 'ook. dat ln.de Over de'gevolgen, welke de uit- van de oppositie was, die blijkbaar vonnis tegen Tito és. heeft inge- naaste buurlanden van Tfto. in Bul- stating van Tito uit de Kominform, nog niet gemerkt had. dat het hom- bracht, is dat zif arrogant zijn ge- garfte en Jóegoslavib', i dus. daar - uit. hetOostelijkblok, uit de zgn. mefes was. I weest. Omgezet in gewone, niet- waar de herinnering aan vroegere £51ayi3che solidariteit heeft, wil' Ik Een symptoom was ook. dat de Kominformistische taal betekent Balkan'andep e« ententes fn de het vandaag niet hebben.'Zij k u :i- Russen ?4nvanlteliiïc het houden dit. dat de Joegoslavische regering eerste plaats nóg leeft, de reg?- nen ongelooflijk belangrijk zftn. van de Donati-'-onferenMe in Bel- de ..brutaliteit" heeft gehad rihgsmacht uitsluitend in handen.is. maar voordat Ik mil in bespiegeUn-' vraagde rapport aan de regering tejgrado onmoeëb'ik noemden, omdat een éigen, van Moskou onafhanke- gegeven, van lieden, die hun óplel- geri hierover verdiep,'dien ik toch komen is de commissie van der Ven [daar niet voor voldoende accommo- lijke politiek te willen voeren. Hier- dln^. jn de Sovjetunie hebben ,ge- eerst ik zei het al meer te uitgegaan van het veelbesproken j datie voor de gehele geerden heette voor hebbenwe de vorige zomer en had. Sowjetburgera zijn -en soms weten over de 'situatie van het voorontwerp-Vos en van de Proeve te kunnen worden gezorgd. Daar herfst al heel duidelijke aanwlizin- zelfs niet- eeus-Roemenenof ;Boel-..ogenblik. In Joegoslavië zelf Namen van dagbladen verboden De commissie voor de perszuive ring heeft bepaald, dat gedurende tien laar geen orgaan mag worden uitgegeven ouder de naam Rotter- damsch Nieuwsblad. Goudache Cou rant of Dordrechtsch Nieuwsblad. De commissie heeft bepaald, dat gedurende twintig jaar geen pers orgaan mag worden uitgegeven on der de naam Dagblad van het Zui den. overwegende „dat het blad zich in zeer ernstige, mate aan propa ganda voor nationaal-socialistlsche en vijandelijke denkbeelden heeft schuldig gemaakt." Voorts heeft de commissie be paald. dat gedurende vftftienjaar goen persorganen mogen worden uitgegeven onder de naam het Dag blad van Rotterdam, het Dagblad van Gouda, de pordtsche-Courant óf het Maandagochtendblad, AANHOUDEND KOEL WEER W eersvorwachtimr, geldig tot, Woens- dagavDnd:, Wlsseüèmié bewol king tnet nu en dan buien, hier en daar vergézeld van onweer. Aanhou dend koel weer. Matige, aan de kast jLftdcliJk vrij kraL-htife tvind lussen 'West en Noord. 30 Juni; Zon op-4.23,. onder 21.03. Maan op <J 45. onder 13,45. 30 Juni, Hoog' water -te Rotterdam: le tb 10,43 uur, 2e Uft 22.45 Uur. Waarnemingen (hedenmorgen 8 40 u)ï 755.2 luchtdruk-, N.W. l windt 11.9 tempj. max 15.0 (gistermorgen 11.10); min.- 10-3 (gisteravond 11.40).. Weersgesteldheid; regen, i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1