HET ROTTERDAMSCH PARCOIi Engeland niet van plan opzij te gaan Finnen naar de stembus Verkiezingen 1948 Hoofdkwartier Sominform verhuist naar Boekarest Arabieren wijzen plan van Bemadotte af West-kust van Japan opnieuw door bevingen geteisterd Berlijnse crisis besproken in het Lagerhuis „Wij blijven in Berlijn" Schroef van 20 ton voor de „Andijk Luchtverkeer met Bizonië stop? Pools blad beschuldigt maarschalk Tito van „Bonapartisme" Wij kunnen geen politiek voeren die tegen Rusland is gericht Vergoeding' militaire vorderingen Gedemobiliseerden worden geholpen Palestina en Transjordanië zouden worden verenigd IN TRUMANS SPOOR? „Kota Baroe" komt later aan Dodencijfer nog steeds stijgende Prinses was gast bij Leger des Heils BONNENLIJST Weerbericht Geit. Clay zou worden vervangen tri v.- S Donderdag 1 Juli 1943 Red, en Adm. Lange Haven HI* ScHle'dam Tri. Ó93QL Ahonn.prlJ*» per week 0.31 per kwartaal 4,—, losse nummer* 'f 0.09 Ongericht, door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 152 .Uitgave N.V. De Nletrwe Per* ^-Postgiro 396644 Bankiers Amsterdamsehe Bank te Rotterdam Directeur.! ,B. de Vrie* Hoofdredacteur; Th. Ramaker Oorspronkelijk zouden er dit jaar «reen verkiezingen ■worden gehouden, maar het is er toch. van gekomen. De reden hier van moge ik hiereerst verduidelij ken, Voor de oorlog hadden we om ■Ie vier jaar - afwisselend elke twee jaar verkiezingen voor de Tweede Kamer, voor de Provinciale Staten en de Gemeenteraad. Na de verkiezingen in 1946 wilde men tot dit systeem .terugkeren te be ginnen met 1949 Maar er kwam een herziening van de Grondwet. Tweede -eV Eerste Kamer bleken voorstanders van. die wijziging in verband met de nieuwe structuur 'van het Koninkrijk der Nederlan- den hier en overzee, De nieuwe structuur werd aangenomen met een gewone meerderheid van stem men. Volgens dezelfde Grondwet nu, moeten een nieuw samengestel de Tweede en Eerste Kamer, goed- keuring hechten, aan de herziening. Waarom? De Grondwet wil de zekerheid, dat .de 'wijziging inder daad leeft in de belangstelling van óns volk en ook. gewenst wordt door dat volk. Vandaar dat.de Grondwet eist, - dat bij de tweede aanneming een meerderheid, van inplaats van 1/2, r zoals de eerste maal, voldoende was of zou geweest zijn, zich vóór de wijziging uitspreekt. De zittende Kamers worden dus. alleen ontbonden om vast te stellen, of op het speciale punt, waarop de Grondwet gewijzigd moet worden. het volk inderdaad van 66%% het zo wenst. Dat speciale punt is de Indonesische staatsregeling. Men Vraagt zich af, of partijen, die in eerste aanleg vóór de Grondwets wijziging hebben gestemd in tweede instantie de zelfde uiteraard vol komen ongewijzigde voorstellen zouden kunnen afwijzen? Een hoofdartikel in de N.R. Crt, van 19. Juni 1948 meent, dat dit niet moge lijk is en dat het roet name betreu renswaardig zou zijn als b.v. de Volkspartij voor Vrijheid en Demo- cratïe haar vóór stemmen in tweede 1 lezing zou laten afhangen van de samenstelling van. een kabinet. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en de Christelijk His- torïsche Unie hebben in eerste aan leg haar bezwaren laten vallen en hebben zich dus naar het gezagheb bend oordeel van de liberale nieuwe Rotterdamsche Courant gebonden. Twee groepen hebben zich, spe- - ciaal met het oog op de Indonesi sche politiek, van- het politiek ver band waartoe zij overigens gaarne gerekend zullen worden, afgeschei- den namelijk de groep-Feuilletau de Bruyn (liberaal) en de groep Wel- ter (Katholiek). Het *is niet góed "denkbaar, djat de partij van. Mr. Oud. die steeds* de mocraat is geweest, de politieke spelregels' van de parlementaire democratie, waaraan de N.R. Crt. - en-de -voorzitter van de Eerste Ka- mer, de staatsrechtsgeleerde Kra nenburg hem nog eens herinnerden, zou willen verzaken. - Het is dus haast niet aan te nemen, dat een meerderheid ten slotte niet gevon den kan worden voor een herzie ning van de grondwet..De publieke opinie in"de wereld, (Nederland.in 't algemeen en Rotterdam in het bij zonder, kunnen zich, hieraan niet hooghartig onttrekken) zou een verwerping van de "grondwet heel weinig waarderen, om geen andere Uitdrukking te gebruiken. De grondwetswijziging komt tot stand ondanks oud verzet (de Anti- Revolutiormairen J^ten en blijven er tegen) .een .nieuw verzet (Welter en Feuilletau de Bruyn). De ont stemming, in katholieke kring tegen de heer Welter,"die al' uit de katho lieke pers werd geweerd, is begrij pelijk. De K.V.P. en de Partij van de Arbeid staan voor een nek-aan-nek- race met als inzet de grootste partij te' Worden. Tn 1946 behaalden de katholieken 1.466.510 stemmen en de P. v. d. A. 1.347.664. Verschil 118.846. Eén kleine verschuiving is voldoende" om-de grote ambitie van de P,v.d.A. in vervullingte - doen gaan. De algemene' verwachting is, dat de Communisten van de 502,935 stemmen, dié zij in 1946 haalden van met-communistischetwij felaars, een deel zullen verliezen, in Limburg aan de K.V.P., in. het Westen aan de P.v.cLA., waarbij echter de laatste,.gezien de dopr de nu in decadence verkerende com munisten in 1946 in de grote steden behaalde percentages, de beste kan sen zal hebben. Weiter kan jüist de doorslag ge-- ven ten nadele van zijn.Katholieke vrienden.' - 1 Tj OTTERDAM telde in. 1946 -LV 381.536'kiezers,.waarvan 338.725 sjemdenr Hêt aantal kiezers is dit jaar in Rotterdam 384.492 op een totaal van ruim 5 millioen (totaal aantal stemmen in 1946 4.760.206), De kiesdeler is dus ongeveer 5 mil lioen, gedeeld-door 1ÖÖ.= 2: 50.000. Iedere 50.000 stemmen leveren dus een zetel-op. Hiermee is de. geringe kans van de voorkeurstem' aange geven. Enkele politieke partijen geven haar volgelingen de raad: kiest nummer een van lijst zo of zo. De; lijsten zijn/door wiskunstenaars opgesteld. Vooraf dé grote'partijen moeten, ervoor zorgenverscheidene Bpecialisten (Indonesië, onderwijs, landhouw, vakbeweging, industrie) in de Kamar te- brengen.-Een even wichtig ..geheel is van meer belang dan een uitgesproken voorkeur voor' ■iemand, 'die zo leuk aan de radio praat, - of- zo'n 'typisch Zeeuwse, Drentse of Friese vertegenwoordi ger is„o£ die .toevallig een.vrouw is. Na de samenstelling van de lijsten döor partijbesturen, in overleg met leden-- raden - op -voordracht van - af delingen, brengt' een hier en daar het Lagerhuis wees Bevin het voorstel van Trygve Lie, om de Ber- lunse kwestie voor de Veiligheidsraad te brengen, van de hand. Ik ben bereid op de vrede te wachten, aldus de minister. Ik wil zelfs wachten' tot ae conferentie in November om het nogmaals te proberen. Bevin deelde voorts mede, dat de plannen voor het massa-vervoer door de lucht zeer ver gevorderd waren en de resultaten waarschijnlijk de ver wachtingen zouden overtreffen, In dit verband verdient een bericht uit Ottawa bijzondere aandacht, -waarin werd medegedeeld, dat Engeland gevraagd heeft, of Canada geconcentreerd en gedroogd voedsel bezit om naar Eerlijn te zenden. De Canadese regering heeft reeds laten weten, dat voor dit doel aanzienlijke voorraden aanwezig waren. De atmosfeer in het Lagerhuis was uiterst gespannen. Bevin resumeer de: „De crisis in Berlijn begon met het stilleggen van het wegverkeer, waarna het spoorwegverkeer aan de beurt was en vervolgers het vervoer per scliip en zo voort. De Russen be weerden, dat zij deze maatregelen om technische redenen namen. De Engelsen boden toen technische hulp en. materieel aan. waarvan echter geen gebruik werd gemaakt." De minister vervolgde: ..De Britse regering zal zich er niet bij neerleg gen, indien de Russen van plan wa ren 2K millïoen mensen uit te bo«- ceren om chaos te verwekken, ten einde op die manier de geallieerden te dwingen, Berljjn te verlaten." (Applaus), Nadat Bevin er nog de nadruk op had gelegd, dat vrije toegang tot Berlijn in overeenstemming was met de getekende overeenkomsten ont wikkelde zich een hevig debat. Anthony Eden (cons.): ..De oppo sitie dringt er .bij de regering 00 acn Moskou te doen weten, dat wij niet bereid zijn ons door bruut gewéld of chantage te laten intimideren. Tn- dien wij zouden hesluiten i"t Ber- liin terug te trekken, zou dit voor West-Duitsland en' Oostenriik ver nietigende ce vol pen hebben. Het zou een openlijke uitnodiging voor de Sow jets schijnen in Wenen te her balen v/at. in Berlijn gelukt was. Dp Russische regering zou in het geloof worden" gesterkt, dat verdere druk verder toegeven ten gevolge zal heb ben, 'totdat op het laatst een positie moet worden ingenomen, die oorlog. onvènnijdelijk maakt." ISfillaim Gallacber (comm.): „Eén ding is wel zeker, de Sowjet-Unie wil geen oprlog, maar wel de Ame rikanen! Engeland moet zijn verbond met Amerika verbreken!" - Harold MacMiilan (cons.)l „Wij moeten hét risico - van oorlog, aan vaarden, hóé ernstig' het ook is.'-Dè, alternatieve politiek te wijken brengt niet alleen het risico, maar vrijwel dè zekerheid van oorlog met zich mee." (Bijval). Richard Crossman (lab.): „Wij zul* Zowel in Washington als ook in Londen werd gisteren de tSestand In Berlijn uitvoerig besproken. De Amerikaanse minister van buiten landse zaken, George Marshall, verklaarde met klem. dat de Ame rikanen in Berlijn, zullen blijven, Hii vosgde hieraan foe. dat de Sow. .ietpoeing om de Duitse burger bevolking te Berlijn te blokkeren fundamentele kwesties van ernsti ge aard heeft opgeworpen, „welke wij snel denken aan te vatten". len de campagne voor geheel Duits land verliezen, indien wij te Berlijn een nederlaag lijden." MacMillan: „De conservatieve par tij steunt ten volïe de politiek, die door de regering ten aanzien van dc kwestie Berlijn' wordt gevolgd." (Van onze Haagse redacteur) Naar aanleiding van het "bericht dat het luchtverkeer boven Bizon: a zal worden verboden, hebben wij ons tot de KLM gewend, waar men ons mededeelde datv-men. dit be richt inderdaad in' de afgelopen nacht heeft, ontvangen. In verband daarmede heeft de maatschappij zich onmiddellijk gewend tot de ambassadeurs van dér' Verenigde Staten en van' -hét Verenigde Ko- ninkrijk om nadere inlichtingen. Veel meer kon men ons echter vanmorgen nietmededelen. Men toont rich echter nog al bezorgd .voor. de gevolgen wélke de uitvoe ring van dit besluit zou hebben voorhet verkeer naar Hamburg, Wenen, .Frankfort en Miinchen, dat door de KLM' wordt onderhou den. De lyn naar Zwitserland wordt niet bedreigd, omdat deze over Belgisch en Trans gebied kan worden geleid. gebruikelijk referendum onder alle 'le'den. in 4e. praktijk" weinig veran dering zullen dit-jaar weer vélen niet .stemmen?? Hét a'antal thuisblijvers kan door een" beroep op de verantwoordelijk heid van. de kiezer eerder vermin derd worden dan door de nooit-vol- doende te sanctionneren stemplicht. Ik geloof niét aan het anti-democra tische .grapje,-.dat dé kiezer slechts éénmaal in de vier jaar wat te ver tellen zou hebben. Wie het politieke leven van. nabij volgt weet, van hoeveel waarde' steeds de in kleine groepen van onder op gevormde publieke opinie is, maar dat wil niet 2®ggen, dat. niet elke stem in het stelsel-der" democratie -van uitzon derlijke soms" doorslaggevende be tekenis-kan'rijn., De Indonesische Woensdag te de grootste scheeps schroef hier te lande ooit vervaar digd, van de firma Lips te Drunen (N.B.) naar Wilton—Schiedam ver voerd, bestemd voor het turbineschip „Andijk" van de H.AL. De vierbladige schroef meet niet minder dan Ê.70 m, in diameter, een meter meer dan de beide schroeven van de Willem Ruys, die enkele maanden geleden van Drunen naar Rotterdam gebracht werden. Zoals men zich zal herinneren, had het vervoer van deze schroeven per trai ler heel wat voeten in aarde. Door de ondervinding wijs geworden heeft de firma Lips door het ingenieurs bureau Van Lammeren te Voorscho ten een speciale draagstoel laten construeren, waarin de schroef voor de „Andyk" kwam te rusten. Zo danig, dat het zware gevaarte juist in haar zwaartepunt lag. De draag stoel steunde op rollen, zodat de schroef zowel in horizontale als ver ticale richting kon worden bewogen BU het vervoer over de weg door dikwijls nauwe openingen, is deze constructie van groot nut gebleken, daar het nu mogelijk bleek, de schroef, waar dat nodig was een an dere stand te geven. Zonder noemenswaardig opont houd is de reusachtige vrachtauto, die zelf acht ton weegt, met zijn enorme last van Drunen te Rotter dam aangekomen. Eerst is de schroef gewogen op de weegbrug van dc N.V. Muller Co, aan de Rijnhaven, Van hier ging het transport gisteravond om half acht naar de werf WiltonFeyenoord te Schiedam, waar de schroef omstreeks negen uur arriveerde. Hier zal de schroef (als reservesehroef) aan boord gebracht worden van het tur bineschip .Andijk" van de H.A.L„ dat op de werf van Wilton is gere pareerd en vanmorgen het dok heeft verlaten en naar de Schiekade is ge sleept Het schip zal vermoedelijk Maan dagavond uit Rotterdam zee kiezen. De leden van de Kominform hehben besloten het hoofdkwartier uit Belgrado te verplaatsen. Ook het half-maandelUkse bulletin zal niet meer in de Joegoslavische hoofdstad worden uitgegeven. Naar verluidt zal het hoofdkwartier en het redactiebureau van de Kominform te Boekarest worden gevestigd. Van betrouwbare zijde verneemt decorrespondent van Reuter, dat deze stap een definitieve breuk be tekent, maar dat vroeger of later de Joegoslaven zich weer by de Komin form zouden aansluiten. In dit-ver band wijst men op het vjjfde Joego slavische communistische partij-con gres, dat op 21 Juli gehouden zal worden. Men heeft ook. opgemerkt, dat maarschalk Tito, uit zijn zomer verblijf te Bied naar de hoofdstad is teruggekeerd. De breuk tussen Moskou en Bel grado wordt nog steeds druk bespro ken. In Washington hebben de diplo maten. van verbazing het hoofd ge schud, over het scherpe antwoord van de Joegoslavische communisten aan de Kominform, meldt United Press. Allen waren het er over eens, dat iets „zeer ongewoons" achter het Russische ijzeren gordijn plaats vond. Enige' officiële Amerikaanse uitleg is. echter nog niet gegeven. De meeste hoofdartikelen van de Kom inform-pers han delen nog steeds over de kwes- üe-Tito. Een blad in Polen, de „Zitie Varsovie'.', dat de rege ring steunt, beschuldigt Tito MINISTER-PERM DENTEN .ondervinden niet alleen afbrekende critiek, ook in Engeland niet. De paarden van Attlec's rytuig werden tijdens een optocht van vakbonden van landarbeiders en mijnwerkers in Lin colnshire afgespannen en de demonstranten trokken de Tninistcr-]>rcsi- dent, en diens vrouw kilometersver zelf Finland zal op 1 en 2 Juli eendenweg is. De sociaal-democraten nieuw parlement van twee honderd leden kiezen. Het is het enige land aan de Westelijke grenzen van Rus land, dat nóg vrjje en geheime ver kiezingen houdt, Wat ook het resultaat van die verkiezingen moge zijn, aldus seint AP uit Helsinki, de koers van de Finse buitenlandse politiek staat vast President Paaslkivi heeft haar .in deze woorden'.aangegeven „Fin land kan nooit een politiek voeren, die tegen de Sowjet-Unie is ge richt". De communisten proberen dan ook door middel van hun Volks- 'democratische unie dit beginsel uit te buiten. Reedseerder had de Finse pre mier Mauno Fekkala verklaard, dat Fïnlands buitenlandse politiek de inzet der verkiezingen vormt en. dat het volk door zijn stem uit te bren gen ja of neen zal zeggen op de huidige koers van die politiek. De linkse pers voegt hier onmiddellijk aan toe, dat zij, die niet voor de volksdemocratie stemmen,- afwij zend staan tegenover deze politiek van vriendschap met Rusland. De midden- en - rechtse partijen doen hun best om deze bewering te ontzenuwen en zij leggen er de na druk op. dat geen enkele partij in Finland van de thans gevolgde koers wenst af te wijken. De communisten en volksdemo craten, die optrekken onder de leuze: „Volksdemocratie of reactie" verkondigen voorts dat er geen mid- daarentegen werpen zich op als de vertegenwoordigers van juist die middenweg: het Westerse socialis me. politiek heeft deze verkiezing van 7 Juli 1948 noodzakelijk gemaakt, doch de samenstelling van de nieuwe Kamer zal voor geruime tijd niét of zonder Uw instemming de politiek bepalen. Mr. H. WILLEMSE (Van onze Haagse redacteur) Het hoofd van hetCentraal Bureau Vergoeding -Militaire Vorderingen heeft bekend gemaakt dat degenen die menen voor een vergoeding in aanmer king te komen op grond van vorde ringen, Inkwartiering en aanschaffingen welke in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Ovcr- ijsel, Drente, Groningen en Friesland zyn verricht door geallieerde strijd krachten, dan wel door het militair gezag, de Prinses Irenebrigade of andere militaire formaties, in de gelegenheid worden gesteld de aanvrage ter ver krijging van "bedoelde vergoeding voor 1 September *48 in te dienen bij het C.B.V.M.V., Denneweg 20 te 's-Graven- hage. Degenen, die de vergoeding reeds hebben gevraagd .en dit kunnen aan tonen door overlegging var* een door het hoofd van liet CJB.V.M.V. afgegeven be wijs van registratie of door overlegging ran correspondentie, waaruit blijkt dat het C.B.V.M.V; hun geval reeds in be- handeling heeft genomen, kunnen een hernieuwde indiening achterwege laten. Bovenbedoelde indiening van aanvrage geldt niet voor vorderingen enz. ver richt door Nederlandse instanties, indien deze vorderingen enz. zijn gedaan na 3 Maart 1946. De aangifte kan per brief geschieden. De aanvrager ontvangt daarna van ;het C.B.V.M.V. een bewijs van registratie. Belanghebbenden die dit registratiebewijs niet voor 1 November '4B hebben ontvangen, zullen hiervan vóór 1 December '48 per aangetekende brief kennis moeten geven aan het C.B.V.M.V, Doen zij dit niet; dan zal het uitkeren van éèn vergoeding op grond van het Besluit V.M.V. en aanschaffing 3945 niet meer door het C.B.V.M.V. in overweging kunnen worden genomen. .Wachtgeld en credieten (Van onze Haagse redacteur) Voor onderofficieren en officie ren, die voor de oorlog reeds ge ruime tijd in actieve dienst zijn ge weest, en die na de oorlog weer onder de wapenen zijn geroepen, zal .binnenkort een. regeling worden bekend gemaakt, volgens welke aan onderofficieren wachtgeld cn kleding, en aan officieren wacht geld wordt verleend bij demobili satie. Deze regeling wordt getroffen voor een groep militairen, die'reeds jarenlang de wapenrok aan hebben, doch die, omdat zij niet in Indone sië hebben gediend, geen profeit trekken uit de gunstige demobilisa tie-regelingen, welke voor de uit Indonesië terugkerende militairen geldt. Voor de naar de burgermaat schappij terugkerende militairen' worden nog andere middelen over wogen, om hen te helpen. Dezer dagen is een Koninklijk Besluit te verwachten, dat het mogelijk maakt, dat aan bedrijven welke het eigendom zijn van een militair of welke door hem werden geleid, een financiële tegemoetkoming zullen krijgen in de schade welke zjj heb ben geleden doordat de betrokkene in dienst "was; Dat 'geldt uiteraard ook, alshet- bedrij'f door deze voortdurende schade tenslotte móest worden opgeheven, waarbij dan tevens de mogelijkheid zal aansluitendat aan de gedemobili seerde betrokkenen een vestigings- crediet zal worden, verstrekt. van Bonapartisme. Het blad schrijft: „Het gaat er niet om, de diensten die Tito tijdens de oorlog heeft bewezen, te on derschatten, doch "hier wordt eenvoudig critiek geoefend op de gevaarlijke evolutievan. „dé maarschalk haar Bonapartisme en naar sociale en politieke avonturen'*. Het Foreign Office concludeert, dat de sensationele breuk tussen Sta lin en Tito het gevolg is van de wei gering van Joegoslavië om orders van £et Kremlin te accepteren. Jacques Dudos, leider der Franse communistische parlementsfractie, die aanwezig was op de vergadering der Kominform waarop maarschalk Tito „geëxcommuniceerd" werd, ver klaarde, dat de resolutie van de. Kominform door de Joegoslavische leiders niet gepubliceerd werd om dat zij. het volk, vreesden. Vroeg of Iaat zou de waarheid echter, aan het licht komen. Blijkens een te Londen uit Joego slavië opgevangen radio-bericht, bevindt maarschalk Tito zich in Belgrado. Hij hééft hier een bezoek gebracht aan wederopbouw-com- plexen. Dit is het eerste positieve bericht omtrent Tito, sedert de aanval op hem van de Kominform. Volgens Westelijke waarnemers te Belgrado zou een scheuring in de Joegoslavische communistische partij onvermijdelijk'zijn. Een der gelijke scheuring, aldus zeggen zij, zou even verstrekkende gevolgen hebben als -destijds de scheuring tussen aanhangers van Stalin en Trotsky in de Sowjetpartij. De Arabieren hebben de vredes voorstellen van graaf Bemadotte verworpen. Dit is vanmorgen te Cairo meegedeeld door de minister president van Transjordanië. De voorstellen, die graaf Bema dotte aan de Jode:i en Arabieren had toegezonden, omvatten volgens hel Arabisch blad ril Misri tien punten, die de volgende suggesties inhielden. 1. Vereniging van Transjordanië en Palestina. 2. Dit gebied te verdelen in twee onafhankelijke staten, een Joodse en een Arabische. 3. Toewijzing aan de Joodse staat van alle gebied, dat reeds door de UNO fs toegewezen, met uitzondering vsrt de woestijn van Negeb, die aan de Arabieren zou komen. De Joden zouden dan geheel Galilea krijgen. 4. De Arabische staat zal de Arabische gebieden van Palestina en Transjor danië omvatten. Operazanger had hij eigenlijk altijd, willen worden, maar nu is de kans groot, dat wij hem tn November kunnen begroeien als president van de Verenigde Staten. Europa heeft nog zelden zoveel be lang gesteld in de vraag, wie er in Amerika aan het roer zit als juist in deze tijd van het plan*Marshall. Wat Thomas Dewey, want hij is de man «0 dit plaatje, daarover denkt, komt in het kort samengevat hier op neer: Het herstel van Europa hangt af van twee dingen. Ten eer ste de.economische herleving en de Internationalisatie van het Ruhr- gebied. Van dat laatste is Dewey een warm voorstander. Hij ..pleitte er reeds vier jaar geleden voor om. op „die'manier het Duitse militarisme de kans op herleving te ontnemen. Het Ruhrgebied moest dan volledig In dienst worden gesteld van de volken van Europa, zo zei Dewey. in 1944. Wat er thans gebeurd is hij noemt het de Potsdam-politiek is precies, het-tegenovergestelde en Europa en Amerika hebben er de nadelige".gevolgen .van ondervonden. En verder, aldus het, politieke cre do, van' deze Republikein, -moet Europa een politieke eenheid wor den. Dewey ziet in federatie de beste weg, en hij zal dan ook wel met aandacht de krantenverslagen hebben gelezen over het congres der federalisten dat ln Mei in Den Haag is gehouden. Dewey wil zover gaan.' dat hij ln de wet,betreffende de Marshall-hulp, die thans'bij'het Congres aanhangig is, een bepaling wil opnemen, die het grote doel .van de eenheid vah'Europa"vastlegt.:. ,Wat de 'Russen betreft, i's Dewey •ven mening dat alles nioet worden gedaan oir, de geschillen tussen Amerika en de Sovjet-Unie bij te leggen. Maar, zegthij,er moeten geen regelingen met Moskou wor den getroffen achter de rug van de andere geallieerden, zoals tn het verleden wel eens is voorgekomen, Van het zingenvan opera's zal wel niet veel meer komen. Maar een leidende rol zal Dewey wél spelen, als het hem ernst Is met dit programma! Zoals, békend, zou morgen het troe penschip „Kota Baroe" met ongeveer 1.400 deraobïiiserenden én verlofgan gers in - Nederland., terugkeren, Naar wij thans echter vernemen heeft het schip echter vertraging, zodat het niet eerder dan Zaterdag in de haven van Rotterdam kan worden verwacht. De ontvangst op het vliegveld „Ypen- burg" komt hiermede te vervallen, daar op 3 Juli op dit. terrein vliegfeesten van de luchtstrijdkrachten worden gehou den. Japans westelijke kust die Maandag van aardbevingen en branden te lijden heeft gehad, werd opnieuw door bevingen geteisterd. De laatste officiële rapporten wijzen er op dat het dodencijfer wel tot boven de 5.000 zal stijgen. De officiële verlieslost die door het hoofdkwartier van gene raal Mac Arthur wordt samengesteld geeft voor de stad Foekoel en 39 naburige dorpen reeds 3215 doden aan, terwij] 7.752 personen gewond en 39.237 gebouwen en huizen vernield of zwaar bescbadigd werden. De UP-correspondent, Peter Kali- scher, meldt uit Foekoei dat de stad nog altijd schudt en dat de gewonden op.straat liggen. DuHenden daklozen zijn tussen de ruïnes op zoek naar verwanten, voedsel en huisraad. On geveer 2000 personen werden, ge wond toen in Foekoei een bioscoop instortte, terwijl in een andere bios coop de meerderheid van de 400 aan wezigen hét leven liet De waterlei ding vah'de stad functionneert nage noeg niet. 60 gevangenen uit de ver nietigde gevangenis bevinden zich op vrije voeten. 1 Het verlies van de zijde-industrie van Foekoei wordt-op op 27 a 30.mil- lioen dollar getaxeerd. De stad en omgeving had 36.000 textielmachines, hetgeen 28 procent van de gehele lextiel-industrie van het land verte genwoordigde. Het. gekreun van- ster venden én de lijkenlucht maken het verblijf in.de rampzalige plaats tot een nachtmerrie. 5. Haifa wordt vrijhaven. Over Jaffa wordt later beslist. 6. Speciaal bestuur voor Jeruzalem onder de UNO ter waarborging van de heilige plaatsen. 7. Joodse en Arabische staat zullen een centraal comité vormen voor be slechting van geschillen tussen beide. 8. Dit comité zal ook de verdediging en de economische politiek van beide staten coördineren. 9. Eventueel draagt dit comité da kwestie over aan de Trustschapsraad. 10. De Joodse staat zal immigratie mogen toestaan op eigen gebied, echter met inachtneming van de UNO-voorschriften wat betreft de verhouding tot het economische opnemingsvermogen. Nader wordt gemeld: De Transjor- daanse minister-president beeft heden morgen verklaard, dat de Arabieren, de vredesvoorstellen van graaf Bema dotte van de hand gewezen hebben. Niet opnieuw zendtijd voor Weiter De minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen heeft afwijzend be schikt op het verzoek van de heer Wel- ter om opnieuw een kwartier zendtijd te zijner beschikking te stellen omdat hij op 19 Juni j.l. wegens tijdgebrek zyn radio-verkiezingsrede niet geheel heeft kunnen uitspreken. De beslissing van de minister is gegrond op de over weging. dat de heer Welter te laat ln de studio arriveerde, waardoor het z-g. proefspreken vervallen moest. Ware dit niet het geval geweest, dan zou een bestaande technische storing onmiddel lijk ontdekt en verholpen zijn. De regéring van de Verenigde Staten zal onverwijld wellicht volgende week 55 millioen goud- doilar deblokkeren, die Joegoslavië in de Verenigde. Staten bezit, aldus heeft een Amerikaanse autoriteit verklaard,... a- De prinses-regentes heeft een be zoek gebracht aan de velddag van het Leger des Heils, welke gisteren gehouden is in de bossen van het domein Soestdyk. H.K.H. arriveerde om 10.40 uur via de achterzijde van het park, waar rij werd verwelkomd door de leider van het Leger des Heils, generaal A. W. Orsbcm. Zij woonde een gedeelte van de heili- gingsdienst bil en werd bij haar ver trek door de ongeveer 10,000 aan wezigen hartelijk toegejuicht. Voor het tijdvak van 4 tm. 17 Juli 194S zijn de volgende bonnen geldig verklaard: BONNriN VL JR BROOD EN VLEES 004,006 Vlees: -100 gram vlees 005 Vlees: 300 gram vlees 0C7-1 Brood: 800 gram brood (Geldig Lm. 10 JulD 008-1 Brood: 200 gram brood (Geldig tm. 10 Juli) ALLE BONKAARTW 010 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen verroL-lli e.d. 011 Algemeen: 100 gram bloem 012 Algemeen: 500 gram suiker, bo terhamstrooisel enz., of 1000 gr. jam, stroGp ent, of 500 gr. ver snaperingen 013 Algemeen: 250' gram boter Of margarine of 200 gram vet BONKAARTEN KA, KB, KC W8 016 Algemeen; ei 017 Algemeénr 200'gram kaas of 25Q gram korstloze kaas 018 Algemeen: 250 gram boter <rf margarine.of 200 gram vet 019 Algemeen: 50 gram cacao. 020 Algemeen; 200 gram rijst (voorinlevering) 021 Algemeen: 250 gr. zachte zeep 250 gram soda B 027 Reserve: 800 gram brood (Geldig tm 10 Juli) B 028. C 030 Reserve: 500 gr. boter of margarine of 400 gram vet C 029 Reserve; 400 gram brood (Geldig t.m. 10 Juli) BONKAARTEN KD, KE 808 031 Algemeen: 1 ei 032 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas 033 Algemeen: 125 gram boter of margarine of 100 gram -,'et 034 Algemeen: 100 gram cacao 035 Algemeen:, 200 gram rijst Cvoorinlevering) 036 Algemeen: 500. gr zachte zeep 4* 500 gram soda D 037 Reserve: 800 gram brood (Geldig tan. 10 Juli) E 039 Reserve: .500 gram bloem TABAK- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN ENZ. QA, QB. QC 808 75 Versnaperingen; 200 gr. versnape ringen of 200 gram suiker, boter hamstrooisel enz;, of 400 gr. jam, stroop enz. 78 Versnaperingen: 100 gr. versnape ringen, of 100 gram suiker, boter hamstrooisel enz., of 200 gr. jam, stroop enz. Reserve E Tabak; 50 gr. scheerzeep of 100 gram scheer crème of 400 gram snel-scheercrème BONKAARTEN ZA, ZB, ZC; ZD, ZE, MD, MF, MH 808 (b|jz. arbeid, a.s, moeders en„zieken) Geldig zijn de bonnen vah strook K. Deze bonnen rijn 14 .dagen geldig. Op Donderdag 8 Juli zullen brood- bonnen worden aangewezen, op- de vagende w|jz:Op de A-kaarten <.000 gram, op de B-kaarten 28Q0 gram, op de C-kaarten 2200 gram, op de D-kaarten 800 gram en op de E- kaarten 600 gram. Per 14 dagen ont vangt dus de A-groep 3600 gram, de B-groep 6090 gram, de C-groep 4400 gram, de D-groep 2000 gram en de E-groep 800 gram. De bannen 020 en 035 Algemeen voor 200 gram rijst moeten uiterlijk op Zaterdag 10 Juli bij de detaillist van wie men.gewoon was dit artikel te betrekken worden ingeleverd. Zij, die met vacantie zijn, doen er goed aan de bonnen op 7 Juli. wanneer zij in hun woonplaats vertoeven in ver band met de stemming, in te leveren. De bon Reserve E Tabak voor scheerzeep enz. blijft tot nader aan kondiging geldig. VRIJ Volgens het Britse blad Daily Mail doen ïn Frankfort geruchten de ronde, dat generaal Lucius D. Clay, de Amerikaanse opperbevel hebber in Duitsland, binnenkort zou worden vervangen: Hij zou worden opgevolgd door generaal Albert Wedemeyer.- Deze is een tijdlang hoofd van de Amerikaanse militaire missie in China geweest. Als zódanig volgde hij in Januari 1947 generaal Marshall op, toen m1rkirmvïnEhnhpni3DSVOlgdv üvd)7mw. U.8 (üedémnorgen minister van buitenlandse zaken. e.25 uur). KRACHTIGE WIND Weersverwachting, geldig tot Vrijdag avond: Aanvankelijk zwaar bewolkt met voor namelijk in het Zuld-Oostcn -van het land nog enige re gen. Morgen veel overdrijvende be- wDiking maar over- 1 wegend droog weer. 1 Matige in de kust- I streken tijdelijk 1 Krachtige wind. Koel 2 Juli: Zon op 4 laar» op 110. onder 16.19 2 Juli. Hoog water te Rotterdam: le tij 12.44 uur. Waarnemingen (hedenmorgen 8.40 u.) te R'dam: 756.6 luchtdruk; Noord 4 wind; 14.0 temp.: max. 15.S (gistermid- onder 21-03.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1