^f§P J De wereldreis van Olivier van Noort liï MMmmmss Oude kunst in Dordrecht SOLIDOX CAFÉ 2 Juli 1598 voer hij van Rotterdam uit Een zerk on een klok... óf ©verUï ama AUD1UM Nederlanders kregen geen kans %swtilt -uit ia ^ucjdt" Elf waterpolospelers naar Londen Tentoonstelling is een bezoek waard ïlljnliardtjes Haven van Vlissingen li^' d^> KOERIERSTERS dichtbij nog even mooi met vergunning mm IT" 2 INKOPERS, 1 m Donderdag 1 Juli 1948 'Twee Juh 1598 voer de veertis- jarige Olivier van Noort van Hot*er<tam tut, de wereld om. on h-U kwam 2(3 Augustus 1601 terns pe reis. begonnen met vier scheep jes cn 248 man. kostte due rcheep- jes en een verlies van 160 mensen, yan de by na 90 overlevenden keer den 45 met Olivier van Noort te Botterdam terug, cc overigen, me rendeels behorend tot da Fredcrik Hendrick, zj.n te hooi en ts gras komen binnenvallen. Deze beroemdheid Olivier tan Noort, deze aavtsgeus. was. vóór hy zLm tocht deed, waard m een eta blissement, genaamd „Dc Dubbele Witte Sleutels", eigenlijk eigendom- van ryn kloeke vrouw Margriet Pieters. Dat etablissement half lo gement, half zeebodem erzamcl- piaats, half kroeg, heeft gestaan op de plek, waar voor de oorlog het Dagblad De Maasbode was ge es- tigd, op de hoek van de Nieuw- straat, ter. 2;uid-Westen van Eras inus. toen deze nog op de Grote Markt stond Alvorens herbergier te zyn. had Ohvier van Noort. een opbruisende flinke kerel, de meeste zeeen reeds bevaren als koopvaar dijkapitein „in de v>-jje neringh" en hy had menig gevecht geleverd met kapers. Groot-avonturier Toen hij tn 1601 terugkeerde met een armelijke lading werd er eerst wel feest gevierd om het welsla gen van zijn wereldreis, maar al spoedig werd her wonderlyk-stil om Olivier van Noort, omdat hij een geruïneerd man bleek te zijn wiens schip en wiens hebben en houden voor schuld moesten wor den verkocht. Prins Maurits hield hem echter de hand boven het hoofd en deed hem „raad" worden bij het eskader van Jacob van Dui venvoorde, dat na enige tyd met een buit binnenviel van drie rijke suikerschuiten. Van Noort en zijn vrouw deden ..De Dubbele Witte Sleutels" van de hand, maar hun schulden waren in 1608 nog niet afbetaald, o.m. omdat zij borg had den gestaan m een Dordtse onder neming, die verkeerd was afgelo pen. Dc Prins liet zyn oude be schermeling wederom niet in de steek en deed een beroep op hem, om aan de bloedige verdediging van de Hollandse belangen te- Os- tende deel te nemen. Na de over gave van Ostende waar zeventig duizend doden vielen kreeg Van Noort. vanwege zijn kunde om ge zag uit te oefen"! en tucht te handhaven, achtereenvolgens be langrijke infanterie-commando's te Zalf bommel, Geertruïdenberg, Heusaen, Gulik. (hier had hij zes compagnieën onder zich) en Schoonhoven. Toen in 1625 Mau rits, Van Noort's oude beschermer, stierf, deed de oude waard uit „De dubhele Sleutels", zijn compagnies commando over en overfeed zelf in Februari van het jaar 1627 te Schoonhoven, waar hij „op 's lands en soldaetse wijze" in de Bartholo- macuskerk word bijgezet. Zijn fraaie zerk prykt daar thans nog I in het koor; 'n andere herinnering j aan hem en znn beroemde schtp- i vaiit is ecu grote klok 4 m het j carillon van de Schoonhei ven se sTadhusstorc'i. gegoten uit ecu j kanon van liet adnuraalsscheepie I De Mauritius", dat op alle zeven j Hollands Stem had doen weerkm- j kon, hetwelk ;s weergegeven in het j randschi iff „Mun schor peloci op reis reut dapperen Van .Voort, klinkt na ecu lange rust thans in een /raei accoord." Dc wereldreis Toen Van Noon 2 Juli 1593 op bevel van de compagnie Stra.nt I Mapclhaen'* die tweehondercHui- zond gulden parties panter.-geld had bycengco: acht. uiU oer. kende men hem als een omeidioten soldaat, die de r.iücuibrief stipt zou uitvoe ren: een groot navigator was hy niet. ook geen geleerde maar bc- Unsryke mensen vertrouwden zichzelf of hun zoons graag aan hem toe. Zo veer de jonge Huydecoper, zoen vaii Amsterdams burgemees ter, met hem mee als gezagvoer der over het jacht ..De Kope"; en Lambert Bies man. zoon van een Nijmeegs burgemeester, werd hoofdcommies bn hem. teiwyl Jacob Claes van Ilpendam. vice- arimiraal by hem werd, belast met de navigatie; en ook ven zekere captain Melis, die onder Cavendish reeds een wereldreis gedaan had j deed alles om maar mee te kunnen. De monsterrol vermeldde nog - adelüike namen als Van Suylsn van Nyeveldt, Wit ter fc en Padberg. De eerste afvaart was niet geluk- kif' de Mauritius en het jacht „De T .dracht", zochten lot by Dams naar de „Fredenk Hendrick" en „De Hope", zonder ze te vinden, daar om keerde Van Nooit 31 Augustus 1598 om-et wacht naar Rotterdam terug voor een herregelmg en be gaf zich de 13de September voor goed naar Het Goereese Gat en vandaar op weg. Medio December bereikte zyn expeditie Ilhn do Principe; vandaar kwam hij in Ernzihe in het bsein van Februari '99, stak m het late voorjaar over naar St. Helena, keerde m het na jaar naar Brazilië terug, worstelde de gehele winter 1599-1600 om door Straat Magelhaen te geraken en kon niet eerder oversteken naar de Philippynen dan in do zomer van 1600. Zyn geslonken groep nam nog deel aan de blokkade van Manilla, en over Broenei, Straat Bah en Kaap de Goede Hoop .strompelde" het restant cp hui" toe. Magelhaen was indertijd ïn 28 dagen door „znn" Straat gewor steld, Fiancis Drake deed het in 16 dagen. Cavendish had er 49 dagen voor nodig gehad, maar Olivier van Xoorfc moes' er 116 da een aan be steden. opgehouden dooi allerlei tegenslag, zoals onwilUsneid van zijn ice-admnaal. die hy uit straf hiervoor in de Geuzenbaai aan land liet zetten, zodat Jacob Claes van ilpcndam daar jammerlijk, door eigen schuld, omkwam. Deseitie. scheut buik. gevechten en ongeluk ken maakten, dat van de vier scheepjes alleen de Mauritius te Rotterdam terugkeerde en van de 248 man 45 de vreugdevolle weder keer beleefden. Al waren de ge moederen te Rotterdam in die dagen een stad van twaalf duizend inwoners, belust er op een rijke lading dan op een behouden we derkeer van mannen, die een pres tatie hadden geleverd, waarvan de scheepvaart nog eeuwen zou gewagen Advertentie t Ai. Advertentie l. M. vliegen vlooien Drie kilometer zwemmen in de Schie Zaterdagmiddag om half drie wordt het startschot gelost voor de traditionele 3 km. zwemwedstrijd in de Delfshavense Schie, georga niseerd door de Rotterdamse zwem - club. De start vindt plaats bij het botenhuis van de Roei- en Zeilver. „De Maas" en het keerpunt ligt vlak tegen de Lage-erfbrug Onge veer 60 deelnemers(sters) uit het gehele land hebben voor deze wed strijd ingeschreven, wel een bewijs dat de animo groot genoeg is voor zo'n. traject, want gewoonlijk zijn er maar weinig ïange-baanwed- stryden per jaar. Onder de deel neemsters vinden we Annie van Kampen (winnares vorig jaar van de Parool-wisselbeker) met als sterkste tegenstandsters A. Veld huizen—Greetje de Hogen en mej. L. Put. By de heren start de winnaar van de Rokocent wisselbeker G. J. van Rooy uit Eindhoven, die ech ter dit jaar een zware dobber zal krijgen tegen de Ned. kampioen 1500 m. Kmus van Daatselaar uit A'dam en de zwemmers Bouw meester (ZAR.) en Beider (SZC). „IJs en weder" dienende kan er een spannende fraaie zwemwed strijd tegemoet worden gezien. Stayers meten hun krachten Woensdagavond werden in het Olympisch stadion te Amsterdam twee voomtten over 100 km. gere den. om uit te maken, wie Zondag a.s. in de finale om het stayers kampioenschap zullen uitkomen. Behalve het goede rijden van Bijster deden zich geen verrassingen voor. De volgende negen renners zijn aangewezen: Pronk, Bakker, Van der Voort. Boeter. PeHenaars, Mot- ke. De Beer en Matena. U hoort vaak niet of «ren achter Uw rog over U, of tot U spreekt Uw oorarti kan vaststellen of sommige klanken Uw ov vervormd bereiken Een AUDJUM boortoestel helpt U en Uw omgeving uit de verlegenheid t brochure faij da hoofdagenten N V vh P Geervliet,Keuertgt 411, A'dem H C Schoonenberg.WoJenb weg 26, R" dom WVC Keljen. Tudsmgel 19, Groningen Singel 1 60 j Amsterdam-C. Tour de France: De eerste etappe van de ronde van Frankrijk, Pariis-Trouville (273 km.), werd gewonnen door dc Italiaan Bartali vóór Schotle (Bel gië) en Teisseire (Frankrijk). De positie der Nederlanders was niet bepaald gunstig. Het klasse ment luidt: 68 De Hoog. 69 Kirchen (Lux.), 70 Kemp (Lux.), 77 Jans sen, 93 Aokerraan (Lux.), 96 De Ruyter, 102 Biever (Lux.) Het is de vraag, of er in de 20 etappes, die nog volgen, een dag zal komen, waarop de ploegleider Jons van den Bergh wel met vol doening zal kunnen terug zien. De combinatie van Nederlanders en Luxemburgers is zeer heterogeen en de uitlating van Kirchen, dat hij zich erg eenzaam had gevoeld, geeft met veel hoop op een spoe dige eenheid. Henk de Hoog en. Wirn de Ruiter werden het slacht offer van gesprongen banden en het ziet er nu reeds naar uit dat Janssen de sterkste Nederlander zal zijn. óoor Het waterpoioteam voor de Olympische spelen is thans samen gesteld. Elf spelers zullen naar Londen gaan te weten: Kohner (Robben), Salomons (HZ en FC.), Braasem (Zian), Korevaar (Meeu wen), Stam (H.Z. enP.C.) van Feg- gelen (Meeuwen), Smol (Zian), Kcetelaar (Robben), RuimschoteJ (HZ en PC), Caubout (GZC) en Smael <SVH). 769. „Ziezo, Plukkie", fluisterde ik; „Het is nu alle maal fijn in orde. Klaas zit op de troon van Bolleba- nïa en schijnt zich daar erg thuis to voelen, we heb ben goed werk gedaan!" Maar Plukkie kon er niet zo makkelijk aan wennen, dat er uit die verlegen Klaas zo'n flinke konino geworden was en hij bleef kijken hoe het regeren hem afging. Nu, dat was Kloas wel toevertrouwd, hij had tijdens zijn verblijf bij de men sen zijn ogen goed de kost gegeven en began onmid dellijk bevel te geven, dat er een room ijsfabriek ge bouwd moest worden en de reuzen voortaan niet meer met eer» volle mond mochten prater» {iets wat reuzen graag doen). De reuzen waren erg onder de indruk en juichten hun nieuwe koning eerbiedig toe en ik vond dat het tijd werd om te vertrekken. „We zijn hier niet meer nodig, koning Klaas", zei ikt „We gaan terug naar mensenland, wij hebben jou gebracht waar je wezen moet, het ga ie goedl" „Ah", die kleine baasjes" zei Klaas: „Ja, ik groeten julüe ook. Klaas nu geen heimwee meer en jullie hier niet horen 1" Dat was erg ondankbaar van Klaas, maar hij maak'e het weer goed door ons hartelijk de hand te schudden, zó hartelijk zelfs dat Plukkie van pijn een luchtsprong maakte en vlug zijn vingers nateldel Plukkie en ik verlieten toen het reuzenpaleis en stapten voor het laatst door de Bollebaanse bossen, ap weg naar ons bootje. Plukkie liep nog wat na te mopperen over die ondankbare Klaas, maar ik voel de me kiplekker. Is voorbij", sprak ik opgewekt: „En ik heb mijn eigen mensengestalte weer, we heb ben niets te mopperen". Tja, op dot ogenblik wist ik niet dat dit Bollebaanse avontuur voor mij nog een vreemd staartje zou krijgen De tentoonstelling van Italiaanse, Nederlandse en. Duitse primitieven en beeldhouwwerken, uit het Aarts bisschoppelijk museum te Utrecht, die tot half September gehouden wordt m het museum te Dordrecht, bestaat geheel uit werken van reli gieuze kunst. De Italiaanse primi tieven behoren alle tot de Floren tijnse en Sienese school. Zii dateren grotendeels uit de veertiende eeuw en tonen de kenmerken der voor- renaissance. In twee werken van Ugolino. Maria en het Kind en de Kruisiging, komen zeer duidelijk de eerste invloeden van naturalisme tot uiting. De Meester van het levenlustige Christuskind, die in 't begm der vijftiende eeuw schilderde en van wie hier de Heilige Maagd met het Christuskind en vier Hei ligen wordt tentoongesteld, heeft zich merkbaar niet aan de invloed van de veertiende eeuwse Lorenzo Monaco kunnen onttrekken. Hft streeft wel enigszins naar realisme maar blijft toch aan de oude trant vasthouaen. Onder invloed van DUrer schilder de Jacob Cornelisz van Oostsancn in het begin der vijftiende eeuw zyn Aanbidding van de Koningen, een werk, dat alle kenmerken van die invloed draagt: dito de Kruisi ging en zoes taferelen uit het loden van Christus, waarin hü niet ge heel vro blfjf van mamamerisme. De grondslagen, die de grote mees ter Lucas van Leyden later zou uitwerken, vindt men terug in het werk van zyn leermeester Cornelia Engelbrechtszen, yviens drieluik, voorstellende de Kruisiging, de Ont kleding en de Herrijzenis van Chris tus, ook op deze expositie aanwe zig is. De liefhebbers van stoere koppen kunnen, naast een drieluik van Dirck Jacobs, over de eerste jaren van de Heilige familie, waarin een prachtige Jozefkop voorkomt, nog genieten van een werk van de Mees ter van de Utrechtse Adoratie, voorstellende de aanbidding van de koningen, die hier allen op geniale wijze getekend zijn. By de beeldhouwwerken 2yn er enige uit de Nederlandse school, einde vijftiende eeuw, de School van Emmerik, de Maas school en een zittende Madonna van de Gelderse school. Der kaarsen dure weg Een Leids winkelier verkocht kaarsen te duur. De prijsbeheersmg, nieuwsgierig als altijd, liet het er met bij en neusde verder. De kaarsen bleken te zijn gekocht van een Rotterdamse groothandel in chemicaliën, Deze had de kaarsen doen vervaardigen door een fabriek te Schyndel met inlevering van da benodigde stearine en paraffine, welke grondstoffen waren gekocht van een Rotterdams drogist, die ze weer betrokken had van een andere Rotterdamse firma. Deze laatste firma kocht de grondstoffen op een van overheidswege verstrekte toe wijzing voor 84 cent per kg. Na onderzoek kwam. vast te staan dat een gedeelte van de tcewyzmg was doorverkocht aan de zwarte handel voor f 2.12per kg. Naar het ons voorkomt wordt de consu ment wel een heel zware last opge legd wanneer het eindproduct hem pas na zoveel dure tussenschakels bereikt. Advertentie M. Dc overwinnaars van moeheid en gedeprimeerdheid. Doos 3P In het verslag van dc N. V, Ha ven van Vlissingen over het boek jaar 1947 wordt medegedeeld, dat wat betreft het herstel van de ha vens alhoewel hierbij belangrijke vorderingen werden gemaakt het jaar 1947 toch in zyn geheel zeer teleurstellend is geweest. De monding van de buitenhaven, die aan het einde van 1946 nog slecht1» 50 meter breed was bij een. diepte van 8 meter N.A.P., ia thans geheel vry en de diepte van de gehele haven is gebracht op 12 meter N.A.P. waardoor schepen van 30 voet diepgang le allen tyde binnen kunnen komen. Het herstel van de sluizen, die de toegang vormen tot de binnenha vens. werd in 1947 nog niet door de Rijkswaterstaat begonnen. Een nor male verbinding met de binnen havens kan zeker niet voor einde 1950 verwacht worden. Het olie-bunker- en opslagbedryf van de Vlisiuar aan de buitenhaven, kwam einde 1947 geheel gereed en heeft een capaciteit van 50.000 ku bieke meter. Er werd Sr» dat jaar nog weinig gebunkerd. Wel vond enige opslag plaats, De vooruitzich ten voor hunkeren in 1948 zijn In verband met wereld-olie-situatie niet bemoedigend. Besloten werd, de asphaltraffiim- der{j van de N.V. Vlismar over de brengen naar Rotterdam (Pernig). Tot dit besluit heeft voor een groot deel bijgedragen het feit, dat Öe tankschepen na d© oorlog beiangrfjk groter zfjn geworden en dit grotere soort schepen kan de binnenhavens niet bereiken. De winst bedroeg f 41.947, voor gesteld wordt, 3% dividend uit te keren. 1—15 woorden ƒ2—, iedere 5 woorden meer 1 050 TE KOOP GEVRAAGD Meubelen, grote sorteriivg ge bruikte meubelen voorradig. Lage prijzen. Van Wingerden, v, d. Takstra at 6. Tel. 27673. Perzen, kleden, lopers, meube len te koop gevraagd. C. T. Berlijn, Heemraadssingel 1Mb. Tel. 32569. Te koop gevraagd, in gstz. vouwwagen, liefst Engels. Br. Te koop gevraagd: liter weck- potten. D de Heer. Ommoord- aeweg 252. Terbregge, H'dam. TE KOOP AANGEB. Opruiming van partij open en gesloten carriers en onder delen. v. Speykstr. 134 b. Old-flni'h 3-deurs garderobe- kast, prijs f 160—W J. Viee- ming. Robert Fruinstr. 13 b. Te koop: 4 Stoelen en w. arm stoelen en tafel, old-finish. Benschop, Geraniurastr. 9 a. Koopjes, lage Eng- kinderwa gen f 45.—; bevloerd looprek t 15.S blanke dekstoelen f 50.— en boottafel f 10—- Te 8 uur, bevr M. Trees, ïnsu- lindestr. 257 b, Te koop slaapkamer, bev.: lïts-jumeanx. kast. toilet nachtkastje. tafel, 2 stoelen, bankje f 350—, BeTgselaan 129 b. Kwt grijze h.jas, gr. m. ge dragen, j. en m. goed 12—14 i 22 mantel en japon. Hoogland- str. 196 D, de Koning Te koop: 6 m. groene wollen stof. 1.60 breed, zonder pun ten. A- Bosnians, Dordtselaan 65 c. Woning gevonden? Wij zorgen voor meubelen huiskamers, slaapkamers, eetkamers, v a. f 298met garantie Woning inrichting D Rook. Goudsery- weg 3437. VUkveriicbUng, compl. m. fittingen cn snoer f 13vo lumeregelaar v, distributie f 4.25. J v. Embder.. Goudsa- rijweg 2, hoek Vlieikade. Tel. Te koop kinder-commode, z g a n Te bevr A. v. d. San- de. Bergweg 280 a. Koffergram., leeslamp en vul kachel te koop, Br. no. f*"1 bur. van dit blad. Prima kinderwagen, Eng, mo del*. wit bontjssje 2—3 jaar; wit-rïjden babycape Konings. Korhaanstraat 50 b. Z. Ns 12 Aangeb. grijs damesraanteïpafc m. 4416, v.o kwal., z.g a a. KleermakEry D. v. d Lee, Soe- tendaalaeweg 30 b, Zang-sJervDgels; kanaries; band- er. tijgervinken; ekster- tjes: napoleonnetjes; blauwfa- zanten; goudbuikjes, enz., v.a f 5 50 p- p. Jac. Blazer. G. 3. Mulderstraat 33, Tel 39832 Aird. Schotse en ruwh, ter riers. pups, dw. pinchers, w. en zw. dw. Keesjes, en2. Bill. Prijs Vakk. scheren. J&c. Bla zer. G. J. Mulderstr. 33. Tel. Goed spr. gr. papegaai. Ind Beo, fluit melodiefen en beg. te spreken. Kleur- en halsband- parkieten. Jac. Blazer. G. J. Mulderstr. 33. Tel. 39832. Ongelooflijk. Koopt u ner gens. Vloerkleden gemaakt van pnma tapijt f 59 50, f 84 50, f 69 50 Overgordijnstaf per me. ter f 5 63. f 5 90. i 6 37. Alles zonder vergunning W. v. Maa- ren en Zn Noordplein 11 en 1. Naaimachines uit voorraad le verbaar. Nieuwe sr.zinkbare trapnaaimachmes Inkoop In ruilen. Reparaties Firma A. van Breda, Zwart janstraat 47, Rotterdam. TeL 80737. Originele Sherry? Met slijterij Feeters, Scheepstimmermans- laan 14, Tel. 21652. valt te praten. Plastic dames en herenjassen. Extra soepel. Ideale vacantle- jas voor deze zomer. Trick's. Noordmolenstr. 52. Ketting, zware, maat 44x7/16 voor mot or carriers, landbouw en industrie levert Fa. v. Oor schot. Smeetlandsedijk 187, Tel Ruime keuze. Lage prijzen. Meubelen, opklapbedden, om bouwen enz. van Oudheusden, Bedden- en mcubelhuia, Goud- seplem hoek v. d Werffstraat, Tei. 26157, Rotterdam. Speciale reelame-importgoede- ren! Zolang de voonaad strekt verchroomde roestvrije eetle pels en vorken 34 ct. theele pels 50 et, broodzagen, roest vrije, ortg Engels f 3 50, Von Brug, Nwe Binnenweg 260, 2e Middellandstr 19 Roehussen- str. 42. Noordmolenstr. 45, R'dam, BI. zijden Jurk. Egypt bnnen regenm. samen f 20.-, 1417 J„ 2 blouses, rok, bruine mantel voor 1417 jzomerjapon, cn mantel m. 4244 f 25.-, Platen, Bergweg 139, R'dam. Uw zolder een gezellige kamer. Wij leveren Jatten, palen, plan ken, triplex en boardslaten Wester houthandel, Boxtel, Catb. Beersmanstr, 42, Tel, 34483. De Klant is koning. Wij leve ren tl hout, triplex, board, voordelig en op een gezellige wijze. Wester houthandel, Cath. Beersmanstr. 42, Muziek: Accordeons va. f 135, Guitaren f 42 50, Mandolines f 27.50, Banjo's f 4250, Blok fluiten f 8 95, Gramofoonpla- ten, rekjes, naalden. Simonis, Beyerlandselaan 29, Tel. 71168. Triplex en Meubelplaat thans vrij te koop. Grootste sorte ring maten en dikten, v. d. Akker, v. d. Werffstraat 57. Tel. 20511. IVaskuipen, strijkplanken, keu kentafels, trapleren en alle soorten speelgoederen. J. Ouwersloot, Scbiedamscweg 109. TeL 38432. Bekende Meubelzaak verkoopt van heden af weer aan solide personen op gem. bet. voorvr. Br. no. 9519, Parool. Eikentriplex; 30 x 40, 60 ets; 40 x 40» 80 ets; 50 X 40, 100 ets tot 120 x 40. Joh. Groen, Ko. renaarstraat 61. TeL 30803, Triplex; 30 x 40, 36 ets; 40 x 40, 48 ets; 50 x 40, 60 ets; 60 X 40, 72 ets. tot 120 x 40 Joh. Groen, Korenaarstraat 61 (West). Tel. 30303 Te koop stofzuiger, 1-pers led met prima kapokmatras, naai doos rind houtsnijwerk). Nwe Kerkstraat 73 a, H'berg. Katoenen vitrage per meter, in diverse pry zen. Prachtig dik vloerkleed en weefstof per me ter Tidemanstraat 56. S—12 30 en 130—6 uur Accordeon f Piano-klavier). 3% octaaf. 120 bassen, twee schui ven, merle Soprani met koffer. Mooi instrument Vaste prijs 375.—. Spotkoopje. J. Blom- steel, v. d. Etststraat 12, Schie dam Prisma kijker te koop aangeb 10X50 150,—, vaste prijs Edens, Rodenrijselaan 64. Moderne kinderwagen m. spat borden, 45 Wandelwagentje f 25 Engelse kinderwagen Den Braber. Zaagmolenstr. 182 Old-finish huiskamer, zware kwaliteit en old-önish slaap kamer. Allard Fiersonstr. 59 c. Telefoon 37303. Behangen afgeslagen, 45 ct p rol Pr vakk. werk. 30 j. er varing: direct geholpen. Event goedkoop behang leverbaar H S v. d Bob. Schinkelstraat 44a VAC A NTIE VERBLIJVEN Vacantie Driebergen nog enkele kamers vrij, van 3—10 Juli, 10 —17 Juli en na 14 Aug, Arn- hemsebovenweg 15. ONKOEHENDE GOEDEREN GEVRAAGD Te koop gevraagd: pand of enige panden voor geldbeleg ging Brieven Muetgeert. Snel- lemanstraal 60. ONROERENDE GOEDEREN AANGEBODEN Een pand Abcoudestr. lü, R'dam. Zuid, best uit beneden huis 2 etages. Huurultkomst per Jaar i ÜI3 lasten f 143.75. Int, Tel. 735S2. Pand tc knop, VlnkensiTaat 100 (by Bergweg). Bevr. Tel. 42Ö95. VAARTUIGEN AUTO'S. MOTOREN EN RIJWIELEN Dames- en Herentijwlel aan geboden als nieuw, Torueda- naaf, compleet De Vries, Vmkenstraat 24 a. RADIO EN GRAMOFOON Radio „Varonl" levert uit voor raad de nieuwste „Orpheus" Supers: g., k. g„ u. k,gvan. af f 375 met volle garantie (ook op lampen) Tollenstraat 83, Tel. 41552. Prima ^ïieuwe radio f 2J vaste pnjs zien en horen. Na 7 uur. Stolkstc, 25 TE HUUR GEVRAAGD Echtpaar mbl, zk., zoekt grd. woning, m. gebruik van keuken Br. no. 9617 bur, van dit blad. Hustig echtpz k., vraagt zit-slaapkamer, m/z pens Br co 9625 bur van dit blad TE HUUR AANGEBODEN Luxe auto's te huur, met of zonder chauffeur per dag en per veek, va f 25p d Na 7 uur* Demmers, Wm Buyte- wechstraat 200 PERSONEEL GEVRAAGD Nette werkster v. Donderdag en Vnjdag f 5.- p. d. Mevr. v. d Schalk, Franselaan 2 Gevr. net meisje, boven de 17 jaar, 's Zondags vrij Was bui ten de deur. TeL 31374. Mel den tussen 7—8 uur. Burgem Meineszlaan 32 a. Harmonicaspeler gevraagd voor Zaterdag- en Zondag avond, Watergeusstraat 141. Cafe „De Watergeus". Gevraagd een meisje boven 18 jaar, van 8—4 uur, VB8". Mevr de Jong, v. Aerssenlam 20. bij de Diergaarde. Jongen zevraaed voor oplei ding in het vak De Graaf Schippers, Accu's en Autover- hchtlng Samuel Multerstraat 3. Tel. 39016. Mevr, Dr Velleman, Jan Luy- kenstraat 92, Arnsterdam-Z vraagt zo spoedig mogelijk 2 zelfstandige meisjes of een echtpaar (z k Beneden de 40 jaar. PERSONEEL AANGEB Jongeman, 21 jaar. M.ULO cn HBS. zoekt net werk voor Dtnsdag en Vrijdag Vis ser, Meekrapstr. 41 a Zuid Nette juffr. biedt zich aan voor halve dagen, uitstekend kunnende koken en met alle huish werkzaamheden be kend. Br. no. 9622 bur. van dit blad. Machinestikster biedt zich aan voor het maken van thuiswerk De Jongh. Hugo Molenaarstraat 14 a Nette vtouw vraagt beleefd, een Was aan huis. Br. no. 9821 bur. van dit blad. Geroutineerde lauipekappen- naaister zoekt werk. hefst thuiswerk. Br. no S 3748 dit blad. WONÏNGRUIL Ben. voorktussenk achterk serre, keuk, gr. tuin. fl pak huis voor vrij bov.h. Hoofd- str. Br no 5425 Adv. Bur Zaagmolenstr. 47, Woning te ruilen in Kralingen Nieuwbouw voor benedenwo ning in het Westen. Br Schiet- baanlaan 77. Boekwinkel. Woningru.lL le etage te Utrecht a/d Vleutens*weg, bev suite kamers, met 2 bal- cona. znkkeuken. 2 sip k.. zolder Huur f6 p. wvoor woning te Botterdam of Schie dam. Te bevr. Verhoeks. W. v Haemstcdestr. 10, R'dam Zonn. 2e et., bev 3 kgr keuk. douchncel. balcon, kel der LepelaarEsmgel voor v m slaapetage Br. no. 5436 Adv. Bur. Zaagmolenstr. Woning ruil. Bevattende 2 gra te kamers en suite, gr. keuken zijkamer, badk tuin en teie- foon plus radiodistributie- aansl Huur f 18—, voor gra ter huis. omtrek Rotterdam- West Br. no 9621 bur. var dit blad Ben woning N. 3 k, keuk,. plaats ro loods, voor vrij huls, rand of omgev. R'dam. ev kopen v. zelfbew. Br. no. 19 Raep'norststr. 60 HUWELIJK Nette geach. vrouw (eiseres) 50 jmet woning, w. s k. m net persoon met behoorlijk in komen Br. no, 962S bi*r. van dit blad. Nette beer. Vrijgezel, 42 jaar, zoekt kennismaking met bui tenvrouw, ongeveer 35 tot 40 jaar Geen R K. Br no. 9628 Parool Jonge dochter, 43 jzoekt ernstige Kennismaking met net persoon, leeftijd tot 50 jaar PC Br no 25 Adv. Bur. Top man, Math d(jk 263 LESSEN Leert nu Auto en Motorrijden. Gratis theorie. Desg. geh en gebr Ged. instr E. de Groot. Aelbrechtskade 152. Tel. 33519 39701, R'dam Accordeonles f S per rond Instrumenten beschikbaar. In schrijving 10—10 uur. Centrale Muziekschool, Spoorsingel 71 A-N.W.B. Bonds-auto-motor- rfjschcol Evcrsteyn de oude vertrouwde school met de be kende gele les wagens Desgew. wordt U thuis gehaald en go- bracht. Violieratraat 32. Tel, 73150 Henegouwerlaan 8, Tel. 36666 Frans (correspondent. 9 j. bui- tenL erv.). Conv -club-pnvé- les Plaats beperkt Bijwerken Ouders kan Uw kind niet goed mee op School? Laat het des kundig bijwerken. Br. no. 9827 Parool. WEGGELOPEN Weggelopen 30/& jong donker grys gestr katje. Tb.tb. Sche pers, Beukelsweg 27 a. DIVERSEN De Ensle, eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte en^F" clopaedie ia door de duizenden illustraties, ook in kleuren, op zichzelf een encyclopaedic in beelden. Voor 10per rand kunt U zich in het bezit stel len van dit onontbeerlijke na slagwerk In 10 delen. Een uit voerig prospectus wordt U gaarne verschaft d«sor van Buul's Boekhandel. Goudse- singel 503, Rotterdam. Telef. Dames. Gezondheid is Schoon heid. Tevens zal moeheids- gevoel of stijfheid spoedig verdwijnen. Schoonheids- en Lichaamscultuur, Postbox no. 691, Rotterdam. Zandstralen van alle werk. Klein werk in één dag. Jac, v, Rossum. Hudeonatraat 157, Tel. 34487—32782. 31 Augustus 1048. 6 September 1948. Jubileum en Kronings feesten combinatie van vaklie den belasten zich met aanbren gen en levering van feestver siering in Café'ï, zalen, bio scopen. etalages, praalwagens, auto's enz ontwerp en uitvoe ring. Aan vr. te richten aan Fa. den Outer en Diepenbach. Tamboerstr. 42. R'dam. Tel. 26692. ....Uw foto's zijn verrassend.... Onze hartelijke dank voor de werkelijke zeer fraaie foto's... Dit zijn dc meningen van en kele onzer cliënten. Originele brieven liggen ter Inzage, bij foto ..Dimo"', Bergsingel 194 a,: TeL 46850, R'dam. TTw huwelijk Befotografeerd Jq kerk of stadhuis. Vraagt vrij blijvend inlichtingen: Foto „Dimo", Bergsingel 104 a. Tel. 46650. R'dam- Bed denreparatie, doortrappen, bijvullen Javakapok. Veren bedden vermaken wij tot 3-d. Kanaalbedden. Credletbonnen. Gebr, Bos, Sam. Mulierstraat 9 a-b. Tel 38811. Spiralen, Ijzeren ledikanten vermaken tot opklapbedden. ook repareren en strekker ma ken, 6 modellen, ombouwkas- ten va. f 30mooie hout soorten Gebr. Bos, Sam Muilerstraat 9 a-b. Tel. 36811. Als Uw Hoed vernieuwd moet worden, alleen Dumoulln, Snelllnckstraat 37, TeL 32422 Ook handschoenen reinigen. Laat Uw meubelen opnieuw stofferen en repareren, 2 fau teuil;, 4 stoelen f 40 O M S Bergse Linker Rottekade 304. GeneuglJJk, Pleretstraat 35 a Verhuizingen en meubel ver voer van en naar alle plaatsen tegen zeer lage prijzen. Jac. Middelhoek, Math dijk 173. Tel, 34373 en Statenwcg 5 c. Tel. 49894. Gelieve geen geld of goederen af te geven aan mijn vrouw L. Sonderopvan IVïnkelhof, door my wordt mets betaald. W. F. J. Sonderop. Beukelsweg 6 y/lTTE TANDEN Dit prachtige resultaat is te danken aan sulfo ricin-oleaat, het unieke middel lot het be strijden en voorkomen van tandsteen. Om dat Solidox dit heilzame middel bevat, is Solidox hèt tandpasta, waarmee U op de beste wijze de tanden kunt verzorgen. MET SULFO RIC I NO.LE A AT Gabrulk 2 x daags Salidoxmetiulfo-rlcln-oleaat •n ga 2 x par jaar naar da tandarts- Zó Icriiot on houdt VOOR WITTE EN GEZONDE TANDEN U witte en gezonde tanden I TE KOOP AANGEBODEN. Brieven onder No. 9631 bur. van dit blad. DAN 9 EEN KOERIERSTER INWONING GEZOCHT op goede stand in, of in de naaste onagev, v. R'dam, v. jong echtp., met 1 kind. 2 3 k. m. keuken ol gebr. v. keuken. Arch. Bur. A. E. G. en. J, D. Postma, Schlcdamsesingel 42 F. jf'lpr' De K.L.M. vraagt VOOR DE AFDELING INKOOP VAN HET TECHNISCH BEDRIJF voor spoedige Indiensttreding met M-T.S.-opIeidlrg er» in stent vlot te corres ponderen in Nederlands en Engels, Ervaring op inkoopgebied vereist. Leeftijd tot 45 jaar, Soüfcitaties te richten aan Personeelszaken Schiphol, Barak 121. Op enveloppe vermelden; Inkopi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 2