STER0VITA Cacao MELK HAAR MONTE CRISTO De ruime en zuinige Bestelwagen de ZOON van CEBU1 O HERENMODES Overtollig Verlang, nu de cacao nog maar schaars^ wordt toebedeeld, uitsluitend: KUNSTGEBITTEN VICTORIA PHs. VAN OMMEREN's SCHEEPVAARTBEDRIJF 5 1e en 2e matrozen scheepsjongens PIERRE FRESNAY CAPITOL JOHN WAYNE JOHN CARROLL #$W#V/Jli?ANNA LEE BARKWERKERS EN PLAATWERKERS MJTUSCA PAUL MUNI - CLAUDE RAINS-ANNE BAXTER PLAATST EEN KOERIERSTER OP GOEDE ZEEP STAAT Donderdag T-Juli 1943 Dobhelm, NUTTIG DRAAGVERMOGEN 500 KG, VERBRUIK 1 OP 14 Lange levensduur Betrouwbaar A Sterk Dealer voor Rotterdam, en Omstreken* Garage W. BREEMAN, Oostzeedijk 312, Tel. 26805-24063 Importiice voor Nederland i HART NIBBMG GREEVE N.V., Parkstraat 91a, Den Haag, Telefoon 117642 c. raadtgevek Voorschot«rU«n 22 a. Eoezemsinsel 4" B. Huwelijksvoltrekking 14 Juli 194B ten Stadhuizc te R'd&m. Toekomstig -adres; Voarseboterlaan 22 a. Officiële publicatie BEZOEK AAN RIJKSBU REAU CHEMISCHE en PHARMA CETTCISCHE TROBUCTEN Belanghebbenden wordt er op gewezen, dat in verband met de samenvoeging van het Rijksbureau voor chemi sche producten en het Rijks bureau voor genees» en ver bandmiddelen tot hec Rijks bureau voor chemische- en pharrnaccutische producten bezoek aan laatstgenoemd bureau op 30 Juni en 8 en Juli niet mogelijk is. Dringend wordt verzocht het telefoneren tot het uiterst noodzakelijke te be perken. R. BOOGERS ZN. MATHENESSERDIJK 245 B, TEL. 32776 HOGE HOEDEN' TE HUUR Nu kunnen wjj weer volop profiteren van iet beste voedsel, dat de natuur ons schenkt. 7x GECONTROLEERD Ambtenaren en™ vast particulier personeel.. Contant geld In bedragen van f löO.— tot 5 509.—. WettelQK tarief. Ving, zakelijk, ronder borg. Nationale Volksbank Geld schiet bank, Rotterdam MAU RITS WEG 45 TELEF. 25743 terston' Vraag ER VAN ZEGGEN WAT ANDEREN In 3 minuten verdwenen. VrQdagr 2 Juli, des avonds half tien opening voor het publiek. Zaterdag 3 JulJ, van twee tot half vijf opstijging van de - Nederlandse luchtballon. Des a'vdïHfc van 8 tot 10 uur optreden van CROCHET, de wereldberoemde goochelaar. Zondag 4 Jnll.'«middags optreden van Zoutendijk - - ra'et zijn poppenspel voor de kinderen, dës avonds voor de groten. Oud Rotterdam is de gehele dag geopend tot "sarr. 11 De hofmeester van een Nederlands schip bemerkte een zeer duidelijke voor' keur van zijn buitenlandse passagierswoor De Gruyter's Cacao ervChocolade. Hij stelde zijn rederij er radiografisch ^vari" op de hoogte, met het oog op proviandering voor volgende reizen. Dat zegt genoeg over De Gruyter'a^uitrfiun- tende"kwaliteit, maar./., oordeel liever zelf I U hoeft geen last meerite hebben van overtol lig haar, m 3 minuten maakt de moderne schoonheidscréme Nieuwe VIETO een eind'aan de ontsierende en onhygiënische haargroei op Uw benen, armen en in de okselholte. Nieuwe VIETO lost het haar op en maakt de huid fluweelzacht en glad. Geen stoppels en niet hetopnieuw aangroeien, zoals na het scheren. Nieuwe VIETO i s ia be- perktemitevcikriigbm. Vr*ag desnoods Uw Icveiaxicicr het sped»»! rf"Ng^k. Voor U te bescellen, Q 0s# Health labontarins London. inei W.Ê. Entree m. Inbegrip van diergaarde-entree tot *s avond» euur een gulden." kindexen vijftig cent, des avond» vijftig cent en voor kinderen vijf en dertig cent. Zaterdag 3 Juli de gehele dag 50 cent. Van 2 lui) wc Én'iwrjS 7nfl - i.aanROop wn een pakje caeao.'jfwtté hégel ven 35 voor 30 ct geurig gezond en het grootste aantal koppen émrf&üpt cacao FILMPROGRAMMA'S voor dj VOLGENDE WEEK in een '/t klaar. CLAES DE VRIESKLAAN 2iB TELEF 37519 ROTTERDAM TE KOOP DAMES- en HERENFIETS met torpeda-naaf, zo goed als nieuw. H. W. Netten, Oeievaarstraat 64 a, Rotter dam-N. vraagtvoor haar tanksleepschepen op 'de Rijn Aanmelding mondeling oi schriftelijk met volledige gegevens aan de afd. Technische Dienst, Westëriaan 10. Rotterdam. IN DE ONTROEREND- MOOIE: AMERIKAANSE FILM-':.'/ OP HET TONEEt,: TA7IARA ES GERARD05 AOAGIO-ACT EEN SENSATICTLEarEN ONtROEREND GEGEVEN. IN VERBAND MET GROTER LENGTE DER FILM DAG. 2.M5-9.15. ZAT. EN .ZOND. 13.456.459.15 Gevraagd voor heer (bui tenlander, Engels sprekend) GÉM. KAMER met voll, pension in Schie dam. Tussen 9—5 uur. Tei. 28889 en 22539, :EEN WEgpC-A'.QOS SPANNENDE AVONTURENFILM rier'CAos- - DER MENSELIJKE GOEDHEID het VALKENBURG I Bezoek aan Gamee nlegrot •- Polverboi - Openluchtmuseum. - Rotspark - Lourdesgrot - Ca uberg enri Zondag 18-25 Juli, -Woensdag 7-14-21 Juli. TOEGANG 14 JAAR OP HET TONEEL J - G0YÉRT VERHEUL AAM MET OUGEl- JAH MEKKES OAGa. 7 - 9.30 ZATERDAG EN ZONDAG DAG. T.15. U5-7 9.15 LOUIS HAY WARD-JOAN BENNETT TAuftii" EEN HIM VAN MAURICE ClOCHE NEDERLAND-FILM WALCHEREN: grote rondrit over hel eiland met hezoek aan Vliisirgen-Domburg-Veere-Mrddelburg en alle voornaamste plaatsen, waar de strijd gewoed heeft. Bezoek aan Markt. De mooie Waicherense klederdrachten. Donderdag 15-22-29 Juli.- Rèissomman van F, 12> tof F. 15.- inclusief enfree J, diner en consumpties. Onder des kundige leiding. TUDI6Ë AAHMEUJIHö - AAMTAL PLAATSEN BEPERKT (A WOMAN CAKE BACK) CENTRA-FILM vraagt voor diverse afdelingen IFIVIMG TIGERS! GROTE KEUZE MEERDAAGSE vacantieREIZEN NAAR ARDENNEN, BELG.BADPLAATSEN AVOND- VOORSTELL. 5.45 EN 9 UUR. boven 16 Jaar, voor lichte Inpak- of fabriek»werkzaam heden. Behoorlijk loon. Aanmelding kan geschieden elke werkdag van 2-4 nar (beh. Zaterdags), Hugo de Grootstraat 4L Botterdam. Vraagt programma *OX RP.tA De film die tot Ieders hart spreekt l' Musketpastiües 35# Rumbonen 33# Nolsetjes i«-sr»*vT»T#T<» 33e Gev.Choc. Krakelingen 32e Marasqulnbonen-'SEji 20c ©f Bruidskollen 20» per 100 gram In ons bedrijf, kunnen geplaatst worden: Een PRIMA COXSTRUOTIE-EAHKWEflKER Een OHDERHOUBS-BAKKWERKER LEERLINGEN voor machina-consfructie Aanmelden personeelsafdeling A. M. N. NELLEN, Schietbaanstraat 7, tel. 51345. en inlichting kantoren N.S. :ILM VAN DE.MAANpj Regie FRED Z1NNEMAN TEL 35055 Mè\ A M OP HET TONEEL: SHQWORKESI GEVHAAGD door bankinstelling voor zo spoedig mogelijk a. Assistent-Boekhouder -niet boven. 30 jaar, tenminste Mulo- en .boekh. diploma. b. Geroutineerde administratieve kracht ni.ei boven :3ft. jaar. tenminste Mulo-diploma, bekend met mach.schr., boekh. en producthandel Eigerib. geschr; -brieven met opg. van. diploma's, leef tijd, praktijk en verlangd salaris onder lëtt. W.Z.M., Nijgh A: Van Ditmar, Rotterdam. (ANGEL ON MV SHOULDER) Regia; ARCHIE MAYQ Advocatenkantoor te Rotter dam vraagt voor spoedige indiensttreding EEN MOEDER; DIE HAAR l(|ND MOEST VERIOCHEMEN leeftijd ca. 18 jaar. Brieven onder No. 9629 bur. van dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 4