Donderdag 1 Juli 1948 3 Advertentie M. In een circulaire van 24 April jl. deelde de minister van Wederop bouw en Volkshuisvesting aan de gemeentebesturen mede, dat de regering, 111 verband met de sterk gestegen Kosten voor onderhoud en de gebreken, welke vele woning wet-woningen ten gevolge van achterstallig onderhoud vertonen, besloten heeft, ten einde een ver der verval van het onderpand van de leningen uit 's Kijks kas te voorkomen, dienaangaande maat regelen te treffen. De minister verklaarde zich be reid de aflossing op de schuldres tant envan de door het Rijk aan de gemeente verleende bouwvoor- schotten, voor zover deze vóór 9 Mei 1940 zijn verstrekt, voor een termijn van 2 jaren op te schorten. De hierdoor beschikbaar komen de gelden moeten worden gestort in een m te stellen „Gemeentelijk fonds voor achterstallig onder houd", welk fonds de gemeente, na overleg met de besturen van de desbetreffende woningbouwvereni gingen, rekening houdende met de sterkte van de bestaande onder- houdsfondsen, naar behoefte zal aanwenden voor dekking van de kasten van achterstallig onderhoud, voorkomend bij de aan het fonds deelhebbende complexen. In de bii de circulaire gevoegde „richtlijnen" wordt er op gewezen, dat de onderhavige regeling geheel op basis van vrijwilligheid ge schiedt, zodat het aan de besturen van de bouwverenigingen vrij staat al dan niet aan de regeling medewerking te verlenen. Bij wei gering om aan de totstandkoming van het gemeentelijk fonds mede te werken, zal de consequentie zijn, dat geen bijzondere middelen (dus ook geen aanvullende Kijksvoor- schotten) beschikbaar komen voor het herstel van het uitgesteld on derhoud. Als resultaat van de met de be sturen van de woningbouwvereni gingen gehouden bespreking, wordt meegedeeld, dat momenteel alle besturen, behalve het bestuur van dè Vereniging „Volkshuisvesting", bereid zijn om de gevraagde mede werking te verlenen. Met laatstge noemd bestuur wordt nog gecor respondeerd. Door de opschorting van de be taling van de bedoelde aflossings- Radio-programma DONDERDAG t JULI Avondprogramma HILVERSUM I: 19 00 Nieuwst 1915 Leger des Heils; 19.30 Verkiezingsrede; 19 45 Reg. uitz 20 00 Nieuws; 20 05 Prog. prol20 15 PJaat-varia; 21.00 Or gelconcert 21.30 Openluchtconcert; 22.15 De vaart der volken, lezing door dr. L, W. G. Scholten; 22 35 Engels meis jeskoor; 22 45 Avondoverdenking; 22 00 Nieuws: 23 15 Vrij en Blij; 23 35—24 00 Philh Symph. orkest. 1 HILVERSUM n: 19 00 Radio-film- krant; 19.30 lean Vaissade; 19.45 Verkie zingsrede; 20 00 Nieuws; 20.05 Echo van de dag; 20 15 Radio philh. orkest; 21 25 Hoorspel; 22 00 Vacan^estemmingprog.: 2245 Lezing door E. J. Hekker; 23 00 Nieuws; 23.15 Olympische overpeinzin gen; 23.3024 00 Serenade to sweet. VRIJDAG 2 JULI HILVERSUM I: 7.00 Nieuws; 715 Ochtendgymnastiek; 7 30 Orgelspel; 7.45 Een woord voor de dag; 8 00 Nieuws; 8 15 Koorzang; 8 30 Gram pt concert; 9 15 Bezoek aan jonge zieken; 9 30 Gr pl.; 1015 Boston symph. orkest; 10 30 Morgendienst; 11.00 Royal choral socie ty met ork,; 1120 Pianorecital; 1150 Parijs symph. orkest; 12 05 Magyari Imre en ork.; 12.30 weeroverzicht; 12 33 Dolf v. d. Linden; 13 00 Nws.; 13.15 Jan van Weelden. orgel; 14.00 N.B C symph. orkest; 14 20 vioolrecital; 15.10 opera- fragmenten; 18 00 voordracht; 16 20 kin derkoor; 16 50 Euphonia; 17.20 omroep orkest; 18 00 Wimbledon-reportage; 18.15 Evangelie in Esperanto; 18,30 reg. uitz. HILVERSUM II: 7 00 Nws7.15 gr. pl.; 8 00 Nws8.15 operette-prog.: 8.50 voor de huisvrouw; 9 00 gr. pl.; 9 30 wa terstanden; 9 35 pro artekwartet; 10 00 morgenwijding; 10.20 New Mayfair ork. 10 30 het socialisme en de vrouw; 11 00 sopraan en piano; 1120 voordracht; .11.35 orkestconcert; 12 00 Ranchoprog; 12 30 weerpraatje; 12 33 sportagenda; 12 38 Pierre Palla, piano; 13 00 Nws.; 13.15 Vaudevilleork. 14 00 Kookkunst; 14.20 Kamerorkest; 15 00 voordracht; 15 20 kamerorkest; 16.00 Johan Jong; 16 30 vacantieplarmen; 17.00 filmland; 17 20 wij en de muziek; 18 00 Nws.; 18 15 felicitaties; 18 40 Jan Corduwener. bedragen zal in het tijdsverloop van twee jaren over een aantal van 584 woningen een fonds4 worden gevormd van f 75.930,46 (van de gemeent« 83 woningen met i 2.706,06). De hierboven in grote lijnen weergegeven regeling komt uitslui tend ten goede aan de onderschei dene woningcomplexen, welke ge sticht zijn met door het Rijk ver leende voorschotten. De middelen van het te stichten fonds mogen dus niet worden gebruikt voor werkzaamheden aan de woningen, gesticht met gemeentelijke voor schotten (premieregeling). Ook voor verenigingen met gemeentesubsidie De Arbeid ers-wonlngbouw-ver- enigmg „Schiedam-Vooruit" heeft destijds 98 woningen gesticht op grond van de z.g. premie-regeling. De benodigde gelden werden door de gemeente onder hypothecair verband verstrekt,* In verband met de noodzakelijk uit te voeren ingrijpende onder houdswerken van grote omvang stelt de Directeur van de Gemeen- teliike Woningdienst voor om voor deze woningen de aflosing gedu rende 4 jaren op te schorten. Hier door zal beschikbaar komen 4 x 4.951,61, zijnde eht aflossingsbe standdeel van de annuïteit, verval lende per 31 December 1948, of in totaal 19.806,44. B. en W. stellen de Raad voor de Bouwvereniging een voorschot te verlenen ad 20.000,tegen een rente van 3 per jaar, af te los sen met het vrijgekomen aflos singsbestanddeel over 1948 en de drie volgende jaren, terwijl het ontberkende gevonden zal kunnen worden uit de onderhoudsreserve. Van dit bedrag zulen dan naar be hoefte de benodigde gelden voor de betaling van de buitengewone on derhoudswerkzaamheden kunnen worden opgenomen. Wanneer deze gedragslijn wordt gevolgd, zal de Bouwvereniging zeker in staat worden gesteld de nodige onderhoudswerkzaamheden te doen verrichten zonder in finan- tièle moeilijkheden te geraken. Iroven □SP P U D D I N G Vergaderingen: 2 Juli, Stadhuis, 7.30 uur; Ge meenteraad. 3 Juli. Jul. Kerk, 8 uur; A.R. kiesver. Spr. ds« B. A. Bos, Voor burg en dr. M. H. A. v. <1 Valk Rotterdam. Films: Passage-bioscoop: Da. 2, 7, en 9.30, Za. en Zo. 1.45, 4.15, 7, en 9.30 u: Lach eens, Professor, (14 jO- Op het toneel: Cees de Lange. Monopole: Da. 2, 7, 9, Za. 2, 5. 7, 9, Zo, 3, 5, 7, 9 u: Di. tm. Do. Dood in de wolken. Nog anderhalve ton voor havens, kaden en bruggen In verband met de uitgifte van in dustrieterrein in de omgeving van de Industriehaven moet rekening wor den gehouden met de noodzakelijk heid om de Industriehaven, welke reeds verscheidene jaren niet is uit gebaggerd, op korte termijn weder om op diepte te brengen. Voorts wordt het door B. en W. ook hoog nodig geacht de Oude Spuihaven uit te baggeren. Een en. ander vraagt een bedrag van f 64.000. Dit is echter niet het enige, want de gemeente zit ook nog met een grote achterstand in het onderhoud van verschillende brug gen. Thans is een behoorlijke partij hout voor brugdekken beschikbaar. Voor een bedrag van f 33,000 kun nen de bruggen Spinhuispad, Noord molenstraat/, Hoofdbrug, Spoeling- brug, Beursbrug, Korte Havenbrug en Willemsbrug worden vernieuwd. Aan de Buitenhavenweg verkeert de houten brug bij het woonwagen kamp in een zodanig vervallen toe stand, dat ze gevaar voor het ver keer oplevert. De bedoeling is de brug te slopen en te vervangen door een riool. De kademuur langs de Buithenhavenweg zou dan over een lengte van tien meter kunnen wor denden doorgetrokken. Hiervoor is een bedrag van f 21.000 nodig, ter wijl verdergaande vernieuwing van de kademuur voor het pakhuis Su matra nog f 45.000 vraagt. Voorstellen voor de Gemeenteraad Door de curatoren van het Ste delijk Gymnasium is aan B. en W. voorgesteld de tijdelijke aanstelling van dr. H. Werner, leraar Duits aan het Stedelijk Gymnasium te verlengen, uiterlijk voor het tijd vak van I September 1948 tot en met 31 Augustus 1949. De gemeen teraad krijgt Vrijdagavond even eens te behandelen het voorstel van B. en W. om de heer P. van Rijn, onderwijzer aan de le school van V.G.L.O. aan de L. Nieuwstraat met ingang van 1 Juli over te plaatsen naar de Theo Thijssen- school aan het Edisonplein. Voor gesteld wordt ook, om mej. C. J. van der Wey definitief te benoe men tot hoofd van de gemeentelij ke Kleuterschool aan de Lelie straat, Met ingang van 1 Augustus gaat mej. D. Zevenhuizen, onderwijzeres .in het spreken aan de Gemeentelij ke cursus voor Spraakgebrekkige Schoolkinderen de school wegens het bereiken van de 65-jarige leef tijd, verlaten. Voor de hierdooc ontstane vacature is een voordracht opgemaakt, waarop voorkomen mej. N. Zwaai te Rotterdam, mej. T. Blauboér te 's-Gravenhage en mej. J. J. van der Spek te Amster dam. B. en W. stellen tenslotte aan de Raad voor, de heer T. van der Valk, ambtenaar bij de Rijkswater staat te 's-Gravenhage, te benoe men tot technisch ambtenaar le klasse in vaste dienst, met een proeftijd van een jaar, bij de dienst van Gemeentewerken. S.Z.C. verliest van Haarlem Dinsdagavond speelde SZC een waterpolo-wedstrijd in Haarlem te gen de club van die naam en verloor met 9—2. VENSTERMISERE De plaatselijke afdeling van de Ned. Bond van Verenigingen van De taillisten in Bloemen en Planten „Door Eendracht Sterker", heeft zich met een schrijven tot B. en W. ge richt. Hierin wordt verzocht om het ventvergunningsstelsel in onze ge meente te herzien in dier voege, dat in het vervolg de ventvergunningen geldig zijn voor de tijd van één jaar en krachtens deze vergunningen slechts één artikel mag worden ver kocht. Advertentie f. Hf. EARL DERR BIGGER& EEN CHARLIE CHAN-MYSTERIE No. 20 „Waarheen?" vroeg Bob. „Naar de bioscoop?" „Hemel, neen. Ik herinner me deze. Die kostte me tien jaar van rnyn jonge leven. Vertel me liever, wat u hier komt doen. De mensen stellen in mij ook vertrouwen. Vreemdeling, u hoort hier niet thuis." „Neen, ik vrees van niet", erkende Eden. „Het is een verwarde geschie denis, op een goede dag krijgt u die weieens te horen. Op het ogen blik ben ik op zoek nrar de redac teur van de „Eldorado Times". Ik heb een brief voor hem in mijn ■Will Holïey?" ,Ja. Kent u hem?" mee. Hij moet nu op het bureau „Iedereen kent hem. Ga maar zyn." Zij gingen de straat af. Bob Eden was zich prettig bewust van het slanke figuurtje, dat naast hem liep. Hij had nooit tevoren een meisje ontmoet, dat zo bescheiden vertrouwelijk was, zo vol leven en zo onbevreesd. Die woestijnsteden waren toch heerlijk. Er brandde licht op het dagblad bureau, en een tengere gestalte zat er gebogen over een schrijfmachine. Toen zij binnentraden, stond Will Holley op, en hij deed een groen scherm van zijn ogen. Hij was een lange, magere man van vijf en der tig jaar ongeveer, met vroeg grijs haar en ernstige ogen. „Zo, Paula", zei hij. „Zo, Will. Zie eens wat ik gevon den heb in de Oase." Holley glimlachte. „Jij moest hem vinden", zei hij. „JÜ bent de enige, die in Eldo rado iets, dat de moeite waard is, vinden kunt Mijn jongen, ik weet niet, wie je bent, maar loop weg, vóór de woestijn je te pakken krijgt." „Ik heb een brief voor u, meneer Holley", zei Eden. Hij nam hem uit zijn 2ak. „Van een oude vriend van u Harry Fladgate." „Harry Fladgate", herhaalde Holley zacht Hij las de brief door. „Een stem uit het verleden", zei hij. „Als jongens waren we samen aan de oude Sun In New York. Ach wat een blad was dat!" Hij zweeg even en staarde de donkere woestijn in. „Harry zegt, dat u hier voor za ken komt", voegde hij er nog bij. „Ja", zei Eden. „Daar vertel ik u later weieens over. Nu wilde ik graag een auto huren om me naar de ranch van Madden te brengen.*' „Wilt u P. J. zelf ontmoeten?? „Ja, zo gauw mogelijk. Hij is hier, nietwaar?" Holley knikte. „Ja, men zegt het. Maar ik heb hem nog niet gezien. Het gerucht gaat, dat hij met een auto uit Barstow gekomen is. Deze jonge dame kan u meer over hem vertellen dan ik. Zeg, hebben jullie elkaar ontmoet, of maak je alleen maar samen een wandeling in de maneschijn?" „Kijk, dat zit zo...," glimlachte Eden, Juffrouw eh liet een lapje rundvlees van me ontsnappen in de Oase. Het was natuurlijk een fout maar ze heeft erg haar best gedaan. Maar, wat namen en zo be treft...." „Dat merk ik", zei Holley. „Juf frouw Paula Wendell, mag ik u voorstellen aan meneer Bob Eden. Laten we ons étiquetteboek niet vergeten, al zijn we ook in de tuin van de duivel." „Dank u wel", zei Eden. „Nie mand heeft me ooit groter dienst be weren. Nu we aan elkaar voorge steld zijn, Juffrouw Wendell, en Ik eindelijk tegen u spreken mag, moet u me eens vertellen kent u me neer Madden?" „Niet bepaald", anwoerdde zij, „Het is nederige mensen niet gege ven de grote Madden te kennen. Maar verscheidene jaren geleden heeft mijn maatschappij opnamen ge daan op zijn ranch hij heeft een mooi huis en een schat van een patio Onlangs hebben we een stuk gekregen, dat eenvoudig schreeuwde om de patio van Mad den. Ik heb hem schriftelijk verlof gevraagd van* zijn huis gebruik te mogen maken, en hij antwoordde vanuit San Francisco, dat hÖ hier heen kwam en graag aan ons ver zoek wilde voldoen. Zijn brief was werkelijk heel vriendelijk." Het meisje zat op de rand van Holley's tafeltje. ..Ik ben twee da gen geleden in Eldorado gekomen en dadelijk naar Madden gereden. En wat er toen gebeurde, was nogal raar. Wilt u het horen?" huis, waarop alle vertrekken uitko men. Vert. „Ik zeker", stelde Bob haar ge rust. „Het hek was open en ik reed het erf op. De lichten van mijn wagen schenen plotseling op de schuur deur, en ik zag een gebogen oude man met een zwarte baard en een pak op zijn rug, blijkbaar een grondonderzoeken zoals je nu en dan in de woestijn nog weieens te gen komt Binnenplaats van een Spaans Prijscalculatie was niet in orde Voor de tuchtrechter voor de Prijzen stond terecht de N.V. Verf- en Vernisfabriek v. D. te Schiedam, beschuldigd van het niet voldoen aan de administratie voorschriften. De tuchtrechter overwoog, dat het ontbreken van de voorgeschre ven administratie veelal de contro le op de in rekening gebrachte prijzen zeer bemoeilijkt en dat het dikwijls voorkomt, dat firma's trachten, zich door onvolledige ad ministratieve maatregelen aan con trole te onttrekken. Aangezien daardoor het tot stand komen van de prijzen en de toelaatbaarheid ervan moeilijk kunnen worden na gegaan, is de waarschijnlijkheid groot, dat te veel berekend wordt en daarmede het overheidsbeleid op het gebied van de prijzen wordt doorkruist. De tuchtrechter meende dat daar om in het nalaten van de voorge schreven administratieve handelin gen. de bron kan liggen tot prijsop drijving. In het huidige geval werd de N.V. ten laste gelegd, dat niet vol daan is aan de in de Calculatiebe schikking Verf no. 1 en in de Ad ministratievoorschriften Verf fabri kanten 1943 gestelde eisen. Met name was vóór de verkoop van enige partijen verf geen calculatie ingediend bij de sectie Verf en Verf grondstoffen van het Rijks bureau voor Chemische Producten terwijl evenmin binnen de voorge schreven termijn bij de genoemde sectie de verplichte opgaven en bescheiden waren ingediend. De tuchtrechter veroordeelde de N.V. tot een boete van f 10.000. GESLAAGD Voor het eindexamen RHBS slaag den Woensdag, 30 Juni, de dames A. van Wamelen te Schiedam en A. de Zanger te Vlaardingen, de heren H. Kreischer, P. Walstra te Vlaardingen en R. A. Visser te Schiedam. Zes can- didaten werden afgewezen. Het aanvullend Mulo-diploma be haalden J. Mookhoek Schiedam, A. C. Kleijwegt, Rozenburg, G. Vreug- denhil Maasland en N. Leijendek- kers, A. van Zelm, W. Richter en J. Uitdenbogaardt te Vlaardingen. Voor het diploma-B slaagden P. F. van Vliet Schiedam, G. Admiraal Maas sluis, A. Moerman, A. W. Spoorma ker en L. M. Verduyn te Vlaardin gen, A. Ommert uit Maasland, H. A. van Gogh, A. Drenth, M. H. Bennis, J. Goos, M. L. Th. Bosch uit Schie dam, J. Roodenburg. W. Schaar, J. de Snaijer te Vlaardingen en H. Sparrius, V. E. Stijnen, L. M. Krij ger, J. de Jong en J. M. Haagsma uit Rotterdam ontvingen het diploma-A. Burgerlijke Stand Geboren: Bernardina M. d. v. J. G. Smit en R. Stellingwerf, Nassau- laan 75; Gilles z. v. J. Pappers en S W. v. d. Berg, Singel 215; Ar ie en Hendrik J. z. v. H. Burggraaf en N. Kraan, Ploegstraat 31. Louis z. v. J. v. Logchem en A. M. H. Lagrouw, Nassaulaan 75; Johanna B. d v. H. J. Scheffers en M. Hu ijken. Haven- dijk 140; Wilhelmina d. v. Q. v. Dij- ke en E. Hartman, Dr. Noletstraat 1 Jacoba P. d. v. J. J. Westhuis en C M. Clauzing, Warande 207; John A. z. v. D. Ottelé en E. I. BrAthen, Nassaulaan 75. GROTE JONGKIND EXPOSITIE IN DEN HAAG Ruim 200 werken van de Neder landse schilder J. B. Jongkind, die het grootste deel van zijn leven in Frankrijk doorbracht en daar in 1891 overleed, zulen van 2 Juli tot 5 September in het gemeente museum te 's-Gravenhage geexpo- seerd worden. Men heeft zich veel moeite gegeven, deze rijke verza meling naar ons land te brengen. Behalve uit Nederlands bezit wer den vele werken ontvangen van het Louvre, van het museum in Grenoble van particulieren rond Grenoble en uit Parijs. g* In de afgelopen nacht is de Noorse tanker MOSNA tussen Maassluis en Vlaardingen ge ankerd daar het schip geen stoom kon houden. Bij onderzoek bleek er water tussen de stookolie aan wezig. Sleepboten Borneo en Ka- tendrecht voeren uit om zo nodig assistentie te verlenen. g? Vannacht is het Amerikaanss ss. „Ames Vitctory" op de Schelde in aanvaring geweest met het Noorse s.s. „Bomma". De „Ames Victory is naar Vlissingen terugge keerd voor onderzoek naar de schade; de „Bomma" kon haar reis voortzetten. f* Het Noorse stoomschip „Ju piter" van de rederij Bergenske m Bergen (Noorw.), metende 2471 ton, komende van Antwerpen, is vannacht op de zeewering van Westkapelle gestoten. De Jupiter" is door een sleep- boat m de haven van Vlissingen gesleept. De schade is nog onbe kend, maar het schip maakte water. Duur markttextiel Marktkooplieden volgden elkander m lange rij. toen de Rotterdamse tuchtrechter voor de prijzen het laat ste bedrijf opende van het drama, dat begonnen was op de markten van Rotterdam. Delft, Vlaardingen, Dor drecht en Gouda, waar de huisvrouw bitter benodigde gordijnstof kon vin den, die m de winkel niet te koop was. Met textielpunten hielden de meeste kooplui zich niet op. Ze wa len vlot en vaardig en vele gulden tjes werden kreunend en in arren moede voor hen neergeteld. Te veel guldens oordeelde de tuchtrechter, temeer waar welhaast geen dezer kooplieden een factuur kon tonen waaruit herkomst en de inkoopsprijs van de goederen kon blijken Vitrage, gaasdoek, spansiof, glas gordijnstof en grasünnen werden in grote hoeveelheden verhandeld, voor 1.25 tot 6 50 per meter De geldboeten bleven aan de lage kant van f 15 tot f 60, doch vele hon derden meters gordijnstof, vitrage, spanstof en graslinnen werden ver beurd verklaard. Advertentie h M* GEHEEL NIEUWE FRANSE SHOW fantaisiste exclusief danspaar Examens Toonkunst conservatorium Voor het practisch eindexamen diploma A voor piano van het Rot terdams Toonkunst-conservatorium zijn geslaagd de dames Cabo Blok, Tme Bouvet en Mab Vuyk en de heer Harry van Diepenbeek. aangekomen schepen 30 Juni Mies Londen Lekhaven; Wilhelmina Londen Binnenhaven TS 20 torpedo- vangboot 'van Bremerhafen, gesleept door slpb .Hector' gaat door naar Hendrik-Ido-Ambacht; Barnhurst (Ma rine) Hoek van Holland; Mecklenburg Harwich Hoek van Holland, Olivian Coast New Castle Yselhaven; Leuveha- ven. Huil Parkhaven. 1 Juli Veenenburgh Middtesbro Merweha ven* Seaham Gooïe Merwehaven; Bala Eagie New York le Kathaven; Alphard Buenos Aires Lekhaven; Lake Minne- wanka Christchurch Merwehaven; Fi- vel Amsterdam Merwehaven; Noord Stad Amsterdam Merwehaven; Duke of York Harwich Hoek van Holland; Ko- mngmg Emma Londen Jobskade; Nijen- burgh Kings hynn Parkhaven VERTROKKEN SCHEPEN 30 Juni Flying Enterprise Philadelphia via Bremen, Ternate Batavia via Londen; Holland (slpbTerschelling; Lotorium Gent, Golden West Good Hope; Robert Maersk Rouaan: Dagfnd Antwerpen; Ulla Hamburg, Rapid Boston; Batavier 2 Londen; Blue Boy Londen; Jefferson City Victory New York via Antwer pen; Amsterdam Stockholm. Shering- ham Harwich; Empire Parkestoa Har wich; Springcrag Londen, 1 Juli Zwijndrechfc Narvik, Wind N N.O., flauwe koelte, kalme zee, regen By mooi weer dansen en. show in de tuin. S CHEEPSBEWEGINGEN Agamemnon, 30 van Demarara n Pa ramaribo; Aldabi pass. 30 St Vincent van Bahia naar Antwerpen; Aldemarm pass 30 Gibraltar Amsterdam-Ferz Golf; Algorab 29 te Rangoon van Rot terdam. Breehelle 30 van Antwerpen naar Gdynia; Bacchus te Panta Delgada; Bantam, 29 van Fenang naar New York Ben Cruachan 30 van Port Soedan Congostroom 30 te Antwerpen van Amsterdam; Chama 30 van Port Said naar Amsterdam. Duurswold 30 te Antwerpen van Rot terdam; Danae, 30 van Barcelona xiaaT Amsterdam Eurymedon 30 van Macassar naar Soerabaja; Etrema 30 van Bombay naar Abadan, Echo 29 te Belfast; Esso Den Haag, pass 30 Lizard Hestsa, 29 te Barbados; Helicon 1 te New Yoiik; Hilversum 30 te Novo Re- dondo; Heelsum I te Dakar verwacht van Freetown. Ittersum 29 te Genua Jaarstroom 30 van Bordeaux naar Dakar Kamerlmgh Onnes 30 van Macassar naar Bahk Papan; Katwijk 30 van Ca sablanca naar Afrau: Keilehaven 30 te Port Gentil. Klipfontein 30 van Port Said naar Genua Larenberg. pass 30 Kaap Roca Vlaar dingen Babnoli. Lievevrouwekerk 30 te Zanzibar, Leuvekerk 30 van Havre naar Rotterdam; Loosdrecht 30 van Suez naar Basra; Lutterkerk 30 van Karachi naar Marmagoa. Mapia. 30 van Soerabaja naar Makas sar; Mariekerk 1 te Manilla verwacht. Marken 1 te Gothenburg; Meliskerk 30 ten anker te Boma; Merwede 30 van Antwerpen naar Marseille; Muiderkerk 1 te Duala verwacht van Lagos. Noordwijk 30 van Maracaibo naar Fuik Baai, Nigerstroom 30 te Cuio Baai; Nederland 30 van Suez naar Bah rein Oleum 30 te Londen; Ondina 30 in de Perzische Golf \*art Suez naar Abadan. Prms Alexander 28 te Avonmouth van Montreal; Parkhaven 30 te Tesanta Feliu Prins Fredeik Hendrik 29 van Mon treal naar de Grote Meren; Prins Mau- nts 29 van Chicago: Perna 30 dwars van Bahia van Curasao naar Buenos Aires Rempang 1 dwars van Aden Colombo Port Said, Ruys 30 van Tamatave naar Mozambique, Rijnland 1 te Montevideo verwacht van Rio de Janeiro. Samaria pass 30 Las Falmas van Ko- nakry naar Bordeaux; Sarpedon 1 te New York; Stanvac Benakat 30 te Tjoe» ban; Stanvac Talangakar 30 te Oeban; Sommelsdyk pass 30 Sardinië van Port Said naar Halifax Tamo 1 te Buenos Aires; Tibia pass. 1 Brisbane van Singapore naar Wel lington; Tjibesar 30 te Frobolmgo; Tji- menteng 30 van. Batavia naar Panaroe- kan. Tankhaven 3 pass. 30 Kaap Pade- rn (Cohm China); van Singapore naar Hongkong: Tjibodas pass. 30 Dungeness van Immmgham naar Buenos Aires; Taria pa^s. 30 Socotra van Tripolis naar Abadan, Van 't Hoff 30 van Marseille naar Barcelona Winterswijk 29 van Civita Veeehia naar Sfax: Weltevreden vern%;*2 van Batavia naar Rotterdam; "Wegto 29 te Dublin. Zeeland (K.R.L.) 28 te Houston, van Galveston. RIJNVAART LOBITH, gepasseerd 29 Juni. Stroom opwaarts* De Tijd zal 't Leeren, Johan. na, Morgensier, Johanna Hcndrika, El- zina, Geal, KJazma. Wilhelmina, Cla- rutheo, Vios, Tqd is Geld, St. Petrus Canisius, Noordster, Herwil, Secunda, Progressus 2, Linge, Onderneming, Ber- ma, Ika, Trientje, Cito, Bona Spes, Ver trouwen, EIjo, Nordmark, Flora, Hunte, Ri-Jan, Suzie, Johannes 2, V.R. 14, Hen- ja, Drie Gebroeders. Johanna, Everdina. Walburgia Sophia 2, Almien 2, Theant, Gerja, Daraco 54, Johannes 2, Florus, Christiaan, Adjo, Berma, allen Duits land; Wijkdienst 12, Straatsburg; Jura, Veldwijk, Goeland, W. van Driel 59, C F R 516, allen Basel; Aareland, Straatsburg Stroomafwaarts: Elbe, Tonale, Fran- konia, Dalmatia, Nelly, Helberdina, In de verleiding Een film die ik mooi gevonden heb zie ik graag nog een keer, maar dan moet ik gewoonlijk alleen naar de bioscoop, want mijn vrouw bewaart liever de eerste indruk ken, als zij gunstig zijn. Zo kwam. ik gisteravond in m'n eentje de bios coop uit wandelen en toen ik even. stilstond om een cigaret aan te ste ken werd ik aangesproken door een lang niet gekke jonge dame. En, meneer, zei ze opgewekt en erg vrijmoedig, hoe vond u de film? Chut, ik heb sjans, dacht ik ineens, da's de eerste keer in het schrikkel jaar, maar ik vond dat dit juffie wel erg glashard optrad: een vreemde heer zomaar brutaal aanspreken met een smoesje over de film vond ik maar een allesbehalve kiese manier om contact te zoeken. Als ze nu eerst b.v. haar zakdoekje had laten vallen, vlak voor mijn voeten* dacht ik, dan waren we op een pret tiger manier, toch wel aan het pra ten geraakt. Niet dat het dametje er ook maar hoegenaamd iets mee bereikt zou hebben, want gelukkig getrouwd zijnde, ben ik zo vuur vast als het maar kan, maar een aangenamer indruk had bat zeker gemaakt. Toch was ik niet 70 onbeleefd om. niet te antwoorden en ik zei effen: mooi, jufrouw, ik heb hem nu al voor de tweede maal gezien, maar er nog evenveel van genoten als de eerste keer. Nou verwacht ze natuurlijk dat ik met haar op zal lopen, dacht ik, maar toen ik doodkalm staan bleef, vroeg ze onverstoorbaar opgewekt: wat is eigenlek uw lievelings-acteur en ac trice? Wat een brutale hond, dacht ik, zou zo'n mens nu werkelijk denken dat een man op zulke op dringerige avances Ingaat, de tijden, zijn wel veranderd, zo iets zou een. jaar of tien geleden toch niet voor gekomen zyn. Nou, ik noemde maar een paar van die filmpieten en maakte aan stalten om er vandoor te gaan» want ik vond het nu welletjes. Maar het leek wel of die juffrouw een bord voor haar hoofd had, want alsof ze me al ik weet niet hoe goed kende, vroeg ze bedaard: wel ke sigaret rookt u daar en is er een bepaald merk dat u het liefst rookt? Wat een rare tante, dacht ik, dat mens is om een praatje verlegen, maar dan is ze toch aan het ver keerde adres. Hoor eens juffrouw, sprak ik ge decideerd, ik ga een zakje patat kopen en dan 20 gauw mogelijk naar huis, ik heb echt geen tijd meer en tenslotte ben ik getrouwd. In eens begon die slang hartelijk te lachen: ach hemeltje, meneer, kirde ze neem me niet kwalijk dat ik ver gat me voor te stellen; ik ben me vrouw M.van het bureau voor opinie-onderzoek. DESXDERIUS. Whistier, Zuiderzee, Koningin Emma» Sanara 116, Time is Moneij, St Antoine, Express 28, RïederaJp, Leendert, Haas- stroom 31, Ca still aAnn ar d, Mitropa 3, Dankwart, Leo 3, Raja, Fucciru, Rie, Risico 2, Autuco, Midgard, Meina, Al- phonse et Antoine I, Beta, Marcel Louis, Albatros, Kanaalvaart 17, Lude- ger, Petronella*, EIjo, Erica. Kenia» Neustria, Irwin,* allen Rotterdam; Ha- ma, Groningen; Alida Nelly, Harder wijk, beiden Amsterdam; Antonia, Delft/Oud-Bef]erland; Spes, Wijns; An- ja. Ma ar sen; Sema, de Steeg; Twee Gebroeders, Leerdam; Spea.0Arnhem; Vertrouwen, Scshuilenburg; Anna Ma thilda, Vreeswijk; Noordzee, Energie 5» thilda, Vreeswijk; Noordzee, Johanna, beiden Dordrecht; Energie 5, Arnhem; Catharina, Doesburg; Anna, Kampen; Geertje, Appingedam; Noordster, Zui len; Maria, Utrecht. SCHIEDAM De Heer en Mevrouw M. J. v. d. MARK— v. d. MOST geven met dankbaarheid en grote vreugde kennis van de geboorte van hun Zoon FRANKLIN. Schiedam, 30 Juni 1948. Warande 176b. Tijd. adres; Gem. Ziekenhuis Zenuwarts SCHIEDAM FRAKTIJK HERVAT. RUIME KEUZE FRAAIE MODELLEN 145.—, f 190.—, f 210.—, f 230.—. i 27.50, f 68.—, f 75.—, f 80.— Fa, A. VAN WOERKOM BROERSVELD 137—139 SCHIEDAM. TEL. 67736. NETTE JONGENS gevraagd. Aanm. Likeurstokerij en Li- monadefabriek J. VOOGT, Hagastraat 21 - Schiedam. MONOPOLE THEATER HOOGSTRAAT SCHIEDAM 2 films in één programma JAMES GLEASON in GROOTPA IS ZO DOM NOG NIET een. komische sensatie WILLIAM ELLIOT in MENSENJACHT IN DE DOODSVALLEI Reclame Wagen Solide Wagen Zaterdags en Zondags: 3, 5, 7, 9 uur. Toegang 14 jaar. Ten kantore van BANKIERS ANNO 1691 is plaatsing voor jong Mnl. en VrI. met diploma Handelsschool of MULO. Jongelui die nu met goed gevolg sijn geëxami- neerd, wordt een goede opleiding in het bank- of assurantiebedr^f aangeboden. Sollicitaties schriftelijk. OUDE GRACHT 158 - UTRECHT PORT Engelse Wagen m prima uitvoering, prachtig verend met rem Opvouwbare Wager ideaal voor kleine behuizing, 1 QC geheel op kogellagers I 03 Stroomlijn Wagen met kogellagers in zeer fraaie uitvoering Wandel Wagen opvouwbaar met chroom spat borden Dam 9 Koeriersters j£eer, gep. Rijksambtenaar zoekt goed gemeubileerde zit-sl aapkamer met stro mend water, in beschaafd milieu, met volledig pen sion bij echtpaar zonder kinderen of weduwe. Brie ven onder No, S 3763 bur. van dit blad. Woningrtili. Vrij ben.huis in Oost voor groot bov.huis, gesch. voor samenwoning. Brieven onder No. S 3764 bureau van dit blad. Te koop Cof ruilen voor jon gensfiets 9 jaar) goed on derhouden kleine maat he renfiets of kinderwagen. Tevens te koop oude da mesfiets zonder ^banden en zadel. Kok, Broersvest 93, Schiedam. Te koop aangeboden Weck- glazen 30 van 1 Liter, 15 van. a£ Liter, 6 van Liter. Byl, Maasstraat 4 Schiedam. Te koop: Nieuw bruin stof fen japonnetje m. 42—44. Poortugaalsestr. 427b Schie dam. t Te koop zwarte winterman tel f 15zomermantel f 10.bont f 10japon nen, hoed. shawl, onderkle- ding, kousen f 145.alles ronder punten. Warande 37a Schiedam. Eiken buffet met 4 bij passende stoelen f 175.—, wastafel met marmeren blad f 25.mahonie linnenkast f 45.Aleidastraat 86b, Schiedam. KoeriersterKoerierster KoeriersferKoerierster KoenPLAATST EENrs,er Koer!KOERIERSTER Koerierster Koerierster KoeriersterKoerierster VOOR CUSTARD-MAÏZENA CP II Tot» 23k 99 STADSNIEUWS W oningbouwverenigingen krijgen onderhoudsvoorschot Er komt een gemeente-fonds Cr qaoZ tujrfs CALVÉs AGENDA DE HINESE PAPEGAAI 91' N1NIE GORDY CQRINNE ET GABRIO SCHEEPV AART heöen.. W. HOEKSTRA HAARDEN LUXE KACHELS (fbjdome h)oqsMA fcnqsdM (üoqsMA Stroomlijn lüoupwA ÜJandsd UiaqsmA 85.- 98.- VLAER KOL m 131.51 67.50 Zie onze speciale etalage

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 3