M. Het gaat spannen in de Balkan HET EOTTEEDAMSCH PAROOL Indonesië wordt in Lake Success voorlopig niet meer besproken Nederland houdt vast aan grenscorrectie Noodlottige gevolgen van naijverig geklets Westelijke nota aan Rusland in de maak Vrijdag 2 Juli 1948 Achtste jaargang, No. 153 Van Klef fens wil einde maken aan' blokkade-legende PALAE: ER MOET EEN BERNADOTTE NAAR INDONESÏE KOMEN Italië toneel van een „week agitatie" Italiaans vliegtuig in België neergestort Belgische officieren naar Palestina Tito zou Triëst willen afstaan in ruil voor Marshall-hulp „Soldatenmoeder" pleegde verraad bij SS-politieman AMERIKAANSE AVONTURIERS STROMEN ISRAEL BINNEN Truman: Ik haal het wel „Gemene Trotskisten" Het steekspel Berlijn Luchtbrug naar Berlijn blijkt niet sterk genoeg Weldra een Duitse regering Op 1 September moet ontwerp-bestuur gereed zijn Beel logenstraft bewering 311 „De Waarheid" Nederland krijgt goud terug Weerbericht Ked. ea Adm. Lange Haven 141. Schk dcrm TeL 6930C Abonn.prlfsj per week 0,31 por kwartaal 4,losse nummers 0.09 Opgericht door d» Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 - Bankiert Aznsterdamsche Bank te Rotterdam Dlrecteun B. de Vrlet Hoofdredacteur; Th. Ramaker De Veiligheidsraad heeft gisteravond besloten, de besprekingen over de Indonesische kwestie te verdagen zonder dat voorzitter ManoeiJsky (Oekraïne) een datum voor de volgende zitting vast stelde. Hiermee is de kwestie in feite tijdelijk van de agenda Afgevoerd. .De Nederlanders, die steeds een heftige strijd hebben gevoerd tegen de Inmenging van de Veiligheidsraad in de Indonesische kwestie, boekten gisteren een overwinning, doordat een voorstel om de Commissie van Goede Diensten te verzoeken om een vertrouwelijk rapport, met zes tegen nul stemmen werd verworpen. Het voorstel was gesteund door Rusland, de Oekraïne, China, Syrië, Columbia en Canada, maax aangezien voor aanne ming van een motie zeven stemmen nodig zijn, leed dit plan een. nederlaag. Het debat zelf bevatte een nieuwe discussie tussen mr. Van Kleffens en de Indonesische afgevaardigde Païar. „Ik zou van de gelegenheid ge bruik willen maken om af te reke nen met de legende over een Neder landse blokkade van de Indonesische republiek", riep mr. Van Kleffens uit. „De waarheid is, dat invoer in niet onder Nederlands beheer staan de gebieden (in Indonesië is toege staan met uitzondering van oorlogs materialen. Ook de liitvoer is vrij. Een uitzondering wordt slechts ge maakt met de ondernemingsproduc- ten. die door de Japanners in beslag zijn genomen en nog niet aan de wettige eigenaren zijn teruggegeven. Het debat in de Raad werd geopend door de héér Palar. de afgevaardigde van de republiek, die had gezegd, dat door de Nederlandse blokkade niet alleen de politieke stabiliteit in de republiek wordt ondermijnd, maar dat Nederland de volken der wereld Palar belet, te profiteren van de voordelen der Indonesische hulpbronnen. Palar zeide voorts, dat van het ene dode punt naar het andere wordt onderhandeld en dat het probleem slechts kan wor den opgelost, wanneer de door de Veiligheids raad ingestelde Commissie van Goede Diensten toestemming krijgt om alle me thoden tot onder-, handelen te be nutten, waarbij geen t barer indi viduele leden het 'recht van eniger- - lei vorm van veto mag hebben. liet alternatief van de Veiligheidsraad zou ïiin te handelen, zoals zij in het geval - met Palestina heeft gedaan: de be noeming van één bemiddelaar. Hij herhaalde, dat de republiek hel Australisch-Amerikaanse voorstel, dat door de Nederlanders van de hond is gewezen, een aanvaardbare basis, acht voor verdere besprekin gen. Hierna kwam mr. Van Kleffens aan het woord., Hij spiak.de hoop uit, dat de Raad geen steun zal verlenen, aan de aandrang tot wij ziging in de werk methode- van de C.V.G.D. Neder land zou een der gelijk voorstel umr&mm mm «sa»1 r"et *n overwe- [ËifllllliËfii gmS kunnen ne- WBm lHn|i men. Vervolgens A kwam de - Neder- MIHMI iahdse afgevaar digde, om de blokkade te be- «preken. De Koninklijke Marine, zo zeide hij, oefent toezicht uit op de invoer en verscheping van wapenen en oorlogsmateriaal, narcotica, on wettige betaalmiddelen en onwettig verkregen eigendommen. Hij voegde eraan toe, dat de Nederlandse auto riteiten veel hebben gedaan om een eind té maken aan de smokkelarij op grote scbaaL Na de rede van Van Kleffens volg de een langdurige discussie, in de loop waarvan bleek, dat de meerder heid van de Raad er niet voor voelt, iovloed uit te oefenen op de huidige Werkwijze van de C.V.G.D. De leden van de Russische en Cekrainse delegaties waren een an der Inzicht toegedaan en herhaalden de beschuldiging, dat de C.v.G.D. in geen geval het vertrouwen van de Raad kan genieten, gezien haar sym pathie voor de koloniale mogendhe- Heden staking van 12 uur Zeven rhillioen Italianen hebben 'opdracht gekregen heden een hal ve dag te staken als eerste daad in „een week agitatie", die door het nationale vakverbond, waarin de communisten de overhand hebben, georganiseerd is. Alleen de open bare diensten, zoals de P.T.T., spoorwegen, electriciteitscentrales, zullen in werking blijven. De staking heeft tot doel, om tot onderhandelingen te komen over verhoging van loonpeil en gezins toeslagen. KLM breidt vrachtdienst naar New York uit De KLM zal de speciale vracht- dienst, die momenteel twee keer per week tussen Amsterdam en New York wordt uitgevoerd met ingang van 5 Juii uitbreiden tot 3 retour- I diensten pér week. j Zoals bekend wordt deze dienst J onderhouden met de z.g. „vliegende vrachtwagens", die in 20 uur tijds 7 ton vrachtgoederen naar of van j Amerika kunnen vervoeren. Van Kleffens Gistermorgen stortte een Italiaans verkeersvliegtuig van do lijn Milaan —Brussel in de bossen tussen de Bel gische hoofdstad en Mecbelen neer- Acht doden -zijn te betreuren. Drie passagiers en een stewardess werden uit het vliegtuig geslingerd en ontkwamen zodoende aan de dood in de vlammen. Vermoed wordt, dat de piloot het toestel op het nabij gelegen vlieg veld van Keerbergen heeft willen neerzetten en dat hij verblind door de regen een verkeerde schatting heeft gemaakt van de afstand bij de Jandingsmanoeuvre. Bernadottés vredesplan Arabische afwijzing nog niet vast De afwijzing van Bernad otte's vredesplan door de Arabische Liga, dia gisteren werd gemeld, zou vol gens een bericht van vandaag uit Cairo nog niet formeel zijn. De Arabieren zouden, het defini tieve antwoord op de voorstellen hebben uitgesteld „in verband met de steeds slechter' wordende inter nationale toestand" Het gaat de Arabieren, volgens dit 'bericht, om de houding der Sovjet-Unie bij her vatting van de strijd in Palestina. Men verwacht, tegenover oen Brita- Amerikaans wapenembargo, Russi sche wanenverzendingen naar het Midden-Oosten, om de Westelijke geallieerden in verlegenheid te brengen. De minister van buitenlandse zakenvan Israël, Mosje Sjertok, heeft van graaf Bemadotte mede deling ontvangen, dat het over brengen van de ongeveer 24.000 op Cyprus gedetineerde Joodse emi granten naar Palestina zeer bin nenkort zal.kunnen geschieden. Tien Belgische officieren zullen heden per vliegtuig uit Brussel naar Palestina vertrekken om dienst te doen als waarnemers van de Palestijnse wapenstilstandcom missie. Zij zullen zich bij de Belgi sche officieren voegen, die reeds op verzoek van graaf Bemadotte in Palestina aanwezig zijn. De Daily Express meldt, dat de Britse admiraliteit aan Chili even meer dan een millioen pond sterling (f 10.650.0ÖC.v.oor de kruiser Ajax heeft gevraagd. Dg Ajax werd dertien jaar geleden gebouwd. De bouwkosten bedroegen toen L48Ü.GQQ pond. EEN AANTAL Nederlandse ulieper-o/jicieren heeft op het Binnenhof te 's-Gravenhage, ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan der militaire luchtvaart, onderscheidingen ontvangen uit handen van H. K, ff. de Prinses-Regentes. In tegenwoordigheid van vele autoriteiten ontving de majoor vlieger-waarnemer J. N. Mulder de Militaire Willemsorde. Prinses Juliana slaat majoor Mulder tot ridder. Maarschalk Tit* zou bereid zijn, het kort voor de. Italiaanse verkiezingen door de drie Westelijke mogendheden -aan Italië gedane aanbod tot teruggave van Triëst, te steunen. In ruil voor deze concessie zou de Joegoslavische staatsleider hulp willen krijgen volcfens het Marshallplan. Van dit bericht maken wij onder alle voorbehoud melding. Het Is gelanceerd door een Romeins avondblad, waarvan, de córrepsondeat zegt, dit nieuws te hebben vernomen van „een diplomaat van een Westelijke mogendheid", die van Lugano naar Belgrado reisde. Tot dusver is het echter op een enkele wijze bevestigd, noch ontkend, ook niet van Joego slavische zyde. Vriendelijk lachend, als gold het een bezoek aan een goede vriendin, betrad mevrouw Hiddink, alias de „soldatenmoeder". Donderdag het Bijzonder Gerechtshof te Den Haag, waar zij zich had te verantwoorden wegens landsverraderlijk gedrag in oorlogstijd. In verband met de verkiezingen op 7 Juli hebben de Nederlandse Spoorwegen bepaald, dat met week kaarten de heenreis zonder bijbeta ling mag worden afgelegd met trei nen, die volgens de dienstregeling niet later dan 12 uur vertrekken, terwijl voor de terugreis op die dag de weekkaarten geldig zijn als op Zaterdag. Tijdens de bezetting: trok zrj zich het lot aan van gewonde Neder landse militairen en na de bévrii- ding, toen ons leger weer werd op gebouwd. hervatte zij dit werk. Wanneer troepenschepen naar In donesië vertrokken kon men „moe der Hiddink" op de kade vinden; druk in de weer om tijdschriften, sigaretten en verfrissingen uit te reiken. Als laatste placht ziï het schip, vlak voor de loopplank »wevd ingehaald, te verlaten en wanneer dan druk van het schip werd ge wuifd en geroepen, terwül het zich langzaam van de kade losmaakte, versleet zri dit voor een persoonlijke groet en hulde van haar ..jongens" aan haar. Deze machtsdrane. deze behoefte om zich te laten gelden, is haar in de oorlog noodlottig ge worden. Twistende „vaders" en „moeders" Behalve mevrouw Hiddink waren er tiidens de bezetting meer lieden, die hup krachten gaven om het lot der Nederlandse gedemobiliseerden te veraangenamen. Kwamen deze „vaders" en. ..moeders*' op het ter rein van ,,moeder"-Hidd(nk. dan bond ziï de ströd aan tot er een (meestal zrjzelve 1 als winnaar uit te voorschijn trad. Bij een van deze twisten heeft AMERIKAANSE dol- Intact of in onderdelen grijns. Hij vertelt In lars, Amerikaanse in dat land na de Spaans, Engels en goederen en, last not tweede wereldoorlog Frans dat hu in vele achterlieten. EEN vroegere kolonel van het Amerikaanse leger hij komt uit &ast werd er uit sezet Alabama zit naast om ^eni een kamer te zo juist uit Palestina in SrtïtS» Sm geven. Terwijl hij üe in- New York is terugge- Iwl* hi* schrijvings-for maUteiten least, Amerikaanse for tuin-zoekende soldaten stromen de nieuwe staat Israel binnen, schrijft ons Leo Tur ner, een correspondent van United Press, die oorlogen gestreden heeft en het vechten niet-Joodse nog altijd prettig vindt. jjy arriveerde in het holst van de nacht. Een keerd- Deze bekende journalist geelt dan het volgende stem mingsbeeld: Ameri kaanse avonturiers hangen rond in de bar van het gat Rimmon hotel in Tel Aviv, wachtend om de vlieg tuigen te vliegen die de Joodse luchtmacht fouten die zowel de Joden als de Mntotinn tasasS"HB A. jjkme en vertelde de vervulde, stal iemand Arabieren in de eer ste 28 dagen van de strijd gemaakt hebben. Hij vertelt van de plan nen van vroegere Ame rikaanse officieren, thans soldaten van for tuin, voor de reorgani satie van het Joodse lc- taxi-chauffeur dat hij 's ochtens zrfn wagen terug zou hebben. Hf voerde een telefoonge sprek, dronk een rijtje borrels en ging naar bed. De taxi werd de volgende ochtend te- juuuse lucntmacni frf,imni? van <j- hoopt van verschillende JgLS SnhedSt ruggebracht met alle nieuwe eenheden. bagage. Het gerucht DE geheimzinnige wil dat hij munitie man van het ogen- kwam verkopen. De blik is de twee meter Icpdse veiligheidsdienst lange Nicaraguaan hóudt nauwlettend het wens grote bulk over oog op deze soldaten zijn broeksriem hangt, van fortuin om er op te Slowakije. Het ztfn toe- Hij heeft vier rijen me- letten dat zij niet te stellen die da Duitsers dailies en een brede veel praten. zijden te krijgen. Op het ogenblik be staat de Joodse lucht macht uit wat Spitfi res en Messerscbmitts. Deze iaatsten werden gekocht van Tsjecho- zö zich niet ontzien zich"te wenden tot een S.S.-politie-officier, brj wie ze haar hart uitstortte en tal van bezwarende ten dele onware mede delingen deed. Zij verklaarde van lt. kol Fi scher van het Roode Kruis te Amersfoort, dat hij fel anti- Duits was es levensmiddelen verduisterde, van een zekere Knipmeïfer te Amersfoort ver telde zij, dat hij clandestiene handel dreef in het concentra tiekamp daar ter plaatse en van de Haagse hoofdveroleger van het militaire hospitaal C. Hoegen beweerde zij. dat hij Joodse eigendommen verborgen hield. De S.S.-man liet de eerste klach ten rusten maar maakte van die, tegen de heer Hoegen werk. met het gevolg dat deze werd gearres teerd en naar Duitsland werd over gebracht. Deze arrestatie heeft zijn gezondheid zeer geschaad en hij is na de bevrijding aan de gevolgen ervan overleden. De verpleger had zich de haat van mevrouw Hiddink op de hals gehaald, doordat hii haar uit het hospitaal had moeten ver wilderen. omdat zh* zich met de in terne dienst bemoeide. Normaal of abnormaal? Over het besluit van mevrouw H. om zich tot een S.S.-man te wenden om haar levensgevaarlijke mededelingen te doen vraagt de president haar: „Was U in die tijd wel normaal?" De verdachte protesteert heftig en. antwoordt dat zij Altijd normaal is geweest. „Ik ben destijds alleen naar de politie gegaan omdat ik in een bus door iemand beledigd was en het is mogelijk dat ik toen. meer heb losgelaten dan wenselijk was! Vooraf had zij echter de politieman gevraagd of hij „goed" was. De president vindt dit een stom me vraag: „Als je in die tijd Mus- sert had gevraagd of hii „goed" was, zou hy ook volmondig Ja hebben geantwoord." De verdachte windt zich zicht baar op. hetgeen de president de opmerking ontlokt: „Blijft U vooral, rustig. U heeft gezien wat de ge volgen zijn van al dat gekwebbel!" Mevrouw Hiddink, die niet op haar mondje gevallen blijkt te zijn, ant woordt hierop dat als zü overspan nen was geweest, dit 't gevolg was van het vele goede werk dat zy voor het Vaderland verrichtte. Een psychiatrisch rapport wijst uit, dat de vrouw de intelligentie bezit van een kind van twaalf jaar en vijf maanden, met een hysterisch -psychopathische inslag. Rekening houdende met het vele goede werk dat mevrouw H. on getwijfeld ook heeft gedaan besluit de procureur fiscaal tot een els van elf maanden gevangenisstraf, ge lijk aan de termgn welke zy heeft doorgebracht in voorarrest en ont zetting uit de kiesrechten voor het leven. De verdediger bepleitte vrg- Zowel de Russische als de Oos tenrijkse communistische partijen hebben zich. Vrijdag geschaard ach ter de veroordeling van de Joego slavische communistische party door de Kominfórmvergadering die in Juni te Boekarest gehouden is. In de Oostenrijkse resolutie wordt de hoop uitgesproken, dat de Joe goslavische communisten „elke po- ging om het anti-imperalistische front dat onder leiding van da Sov jet-Unie staat, te verzwakken, zul len weerstaan?*;/-'V:%K; Ook generaal Markos, de Griek se guerillalelder, heeft in het ge schil tussen de Kominform en Tito- partö gekozen voor de eerste. Mar kos' radio heeft de Joegoslavische communistische partij ervan be schuldigd, het evenwicht in de Bal kan te verstoren. Marko's positie- kiezen is éen aanwijzing dat de Ko minform zoals een radiocom mentator van de B.B.C. het gister avond uitdrukte de eerste ronde in de strijd tegen Joegoslavië heeft gewonnen, door de buurlanden van Joegoslavië die oorspronkelijk even. zeer neigden naar de idee van een Baikanfecleratie (zoals ook door Tito voorgestaan) uit Tito's kielzog te halen. De Joegoslavische hoofdstad werd gisteren met vlaggen, groen en bloemen versierd en op vele plaat sen werd het portret van maar schalk Tito opgehangen. Aanlei ding hiertoe is het begin van inte kening geweest op de eerste na oorlogse binnenlandse lening, ten bedragen van 3.5 milliard dinar f 1,855.000.00.—-). Deze lening zal worden gebruikt voor het vijfjaren plan, waarvan een deel door de Kominform als „te haastig" wordt beschreven. Volgens United Press stroomden de mensen naar de banken en wachtten, geduldig in lange rijen voor de banken en de speciale lo ketten en toonden door het kopen van de obligaties hun vertrouwen in de toekomst van het land. Nog steeds komen uit alle delen van Joegoslavië aanhankelijk heidsbetuigingen binnen jegens Tito en zijn regime. De communistische „Bcrba" meldt, dat uit boodschappen van het leger en de partij blijkt, dat er eenheid heerst en „onbegrensd vertrouwen" bestaat in de huidige Joegoslavische leiders. Mevr. Roosevelt candidaat voor vice-presidentschap? President Truman heeft Donder dag voorspeld, dat hij bij. de eerste stemming als democratisch candi daat voor het presidentschap uit de bus zou komen op de democra tische conventie in Philadelphia en voegde hieraan toe, dat mevr- Eleanor Roosevelt als candidaat voor hetviee-presidentschap voor hem aanvaardbaar was. Hij wierp de kwestie of hij 2ich in verband met de vermelde partij-oppositie als candidaat voor het president schap zou terugtrekken als krank zinnig terzijde. Truman zei, dat de suggestie om mevr. Roosevelt als candidaat voor het vice-presidentschap voor te dragen tot dusver niet besproken was door de leiders van de demo craten. Mevr. Roosevelt heeft naar aan leiding hiervan laten weten, dat het niet "in haar bedoeling lag in aanmerking te komen voor enige openbare functie. Truman zei. verder nog, dat hij de berichten, dat de zuidelijke sta ten. op de nationale democratische conventie een scheuring zouden te weeg willen brengen, niet al té .mstig nam. Inmiddels is thans komen vast te staan, dat de critiek van de Ko minform wel degelijk invloed zal hebben op de goede betrekkingen tussen Joegoslavië en de Komin- form-landen. Uit de hoofdstad van Albanië, Tirana, verneemt het Joegosla vische persbureau Tanjoeg. dat er maatregelen zijn genomen, „die de betrekkingen 'tussen Albanië en Joegoslavië bedreigen". -Volgens, het betrokken bericht heeft de Al banese minister van binnenlandse zaken de verkoop van Joegosla vische kranten verboden, o-a. van de „Borba", het boven aangehaalde orgaan der Joegoslavische commu nistische partij. Voorts zou de Al banese minister van opvoeding bevolen hebben, dat alle voor Joegoslavië gunstige uitspraken uit de schoolboeken verwijderd zou den moeten worden. Eveneens zou den portretten, van maarschalk Tito van de muren gehaald zijn- De diplomatieke vertegenwoor diger van Joegoslavië in Tirana heeft bij de Albanese regering een formeel protest doen horen- Tensiotte wordt nog uit Tirana gemeld, dat het Centraal Comité der Albanese communistische par tij het „openlijk verraad" van de Joegoslavische communistische lei ders; die „gemene Trotskisten" zijn, voorbeelt, alsmede de po- liek, waarmede de Joegoslaven getracht hebben Albanië te kolo niseren. In welingelichte kringen te-Londen werd gisteren gezegd, dat Groot- Brittannlë, de Verenigde Staten en Frankrijk gezamenlijk een nota aan Rusland hebben opgesteld, waarin geëist wordt, dat er een eind komt aan de blokkade van Berlijn en dat het vlermogendheden-bestuur over de stad hersteld wordt Nadat de ministers Berin, Marshall en Bldanlt for meel hun goedkeuring ««.n het ontwerp hebben gehecht, zal het waar schijnlijk tegen het weekend naar het Kremlin worden gezonden, aldus de woordvoerders. De toestand In Duitsland wordt met de dag erger- Zelfs generaal Clay, de Amerikaanse militaire gouverneur, wees nog eens op de uiterst critieke situatie. Zijn Britse collega, Robertson, gaf toe, dat de luchtbrug naar Berlijn niet sterk genoeg ts om de bevolking van de Duitse hoofdstad op normale voet en voor een lanee periode van al het nodige te voorzien Desondanks deelt president Truman mee. dat hij de verklaring van Marshall, dat de Ver. Staten van plan ziln in Ber lijn te blijven, geheel onderschreef, Er zal zelfs een nieuw omroensta- tion in de Amerikaanse sector van de stad worden geopend. Voorts zpn de Amerikanen bezie geschikte plaatsen te vinden voor het neer werpen van steenkool. De beschik bare voorraad is naar schatting slechts voor ongeveer twee weken voldoende. Het vervoer van steen kool door de lucht is nog nimmer geschied. Op het door de Britten beheerde vlieg void Gatow nabij "Berlijn ziln veiligheidsmaatregelen zoals tijdens de aorlog getroffen. Er is een één richtingsverkeer ingesteld ter ver moeiing van opstoppingen. Op het vliegveld landen dagelijks 200 Vlieg tuigen. Binnen enkele dagen zal dag en nacht doorgevlogen worden. Het Britse ministerie van buiten landse zaken heeft bekend gemaakt dat ^.zekere regeringen** verduur zaamde levensmiddelen hadden aangeboden om de voedselcrisis in Berlijn te verlichten. De ernst van de situatie wordt nog onderstreept door enkele be richten. die op milttaire paraatheid wijzen. Zo heeft de Britse admirali teit bekend gemaakt, dat „een nieuw tijdperk voor de wereld- scheepvaart" is geopend, door met succes uitgevoerde proefnemingen met de door straalmotoren gedre ven kanonneerboot 2009. de laatste uitvinding van de marine. De ka- nonneerhoot had de afgemeten mill HET KAMP voor de deelnemers aan de Olympische Spelen 194.S is door .de Minister vari Openbare Werken van Engelandmr. Charles Key, geopend. Dit kamp in Rich mond biedt de sportlieden alle huiselijkecomfort. De voorzitter van het organiserende comité voor de Olympische Spelen, Lord Burghley, hijst de Olympische vlag. Vaedstiaaninjer Amluchfmoi jISrrccrrvoev{*r WVt-B»rliJn flfgean SpDorwe^otem ;e»qa v.Bef ll(f< CARTO-Z86« afgelegd met een snelheid van meer dan 34 knopen. Generaal Spaatz, de voormaliga bevelhebber van de Amerikaanse luchtmacht, verklaarde, dat de Sowjets een vliegtuig hebben ge bouwd, dat praetisch elk Ameri kaans Industrieel gebied van Rus land uit kan bereiken. Het toestel, dat dan niet zou terugkeren, zou voor het grootste deel nagemaakt zijn naar het Amerikaanse type B-29. Er is reden aan te nemen, dat de Sowjeta thans verscheidene hon derden van deze tóestellen bezitten en een vrij groot aantal nieuwe ma ken, besloot de generaal. Tenslotte deelde de Franse minister voor de strijdkrachten. Teltgen, mede. dat er een voorlopig verdedigingsplan bestond en dat de regering, bij een aanval niet naar Afrika zou uit wijken, om daar een bruggehoofd te vormen Frankrijk. Zo vervolgde hii. is ntet voorbereid op een bot sing roet een grote natie en f» grond hiervan is het pact van Brus sel ontstaan. De Nederlandse regering hand haaft haar standpunt ten aanzien van de grenscorrectie, aldus deelde gisteren de minister van buiten landse zaken 'n de Tweede Kamer die waarschijnlijk voor de laatste keer in haar tegenwoordige samen stelling bijeen is geweestmede. Minister Lieftinck herinnerde cr aan, dat Nederland op de vijfde plaats ïs komen te staan ten aanzien van de percentages van de Duitse herstelbetalingen. Aan de woorden van de ministers was voorafgegaan een debat over het wetsontwerp tot goedkeuring van de door Nederland te. Parijs in Januari 194S ondertekende overeen komst betreffende de van Duitsland te ontvangen herstelbetalingen. In dit verband merkte de heer Hoog- carspel (CPN) opT dat Duitsland in 2',6 jaar slerhts 33 millicien dollar aan herstelbetalingen heeft uitge geven aan twintig landen. De heer' Van der Goes van Naters (PvdA) verklaarde, dat zijn fractie het verdrag als een reëel iets be groet; Spreker achtte het bezwaar lijk, dat er in Oost-Duitsland een partij is, de „Einheitspartei", die zich tot de kleine nazi's richt. Funest voor de stemming in Duitsland is volgens spreker, het bewustzijn, dat er 500.009 gewapende nazi's onder Von Paulus aanwezig zijn. Slotwoord Aan het einde der vergadering hield de voorzitter van de Tweede Kamer, mr Van Scliaik, een toe spraak, waarin hij o.m, ïeide. dat verkiezingen .steeds een ernstig sto rende factor in de wetgevende en andere parlementaire arbeid vormen en ree'ds weken te voren de arbeid in ongunstig zin beïnvloeden. Naar de schatting van spreker zou l/E van de leden "van. de Kamer niet meer terugkomen. Ik vertrouw, aldus de heer Van Scbaik, dat de Kamer mij zal kun nen volgen, wanneer ik een vijftal abituriënten met name noem. Het zijn de heren Smeenk. De Wilde. Bierema. Teulings en Kupors. Over bun kundigheden en verdiensten wil ik niet uitweiden, maar wel rnaa ik er aan herinneren dat zij allen een groot en gewichtig aandeel heb ben gehad in de voorbereiding en de totstandkoming van zeer vele der in de laatste 20 a 30 jaren aange nomen en voor ons volksleven zo uiterst belangrijk gebleken maat regelen van wetgeving. De .Kamer ziel nog in het bijzon der de heer Smeenk, die gedurende 30 jaren onafgebroken al zijn tijd en vlijt aan het parlement heeft ge geven node heengaan. De volgende week zullen wij we ten, aldus besloot spreker, wie on zer wèl en wie niet zullen terug keren, Afgezien daarvan houd ik my echter verzekerd, dat zoals wij thans nog tezamen zijn. wij allen, hoe ver ook einze politieke inzichten uiteen lopen, kunnen getuigen veel van elkander te hebben geleerd en ook veel in elkander te hebben gewaar deerd. Onze beste wensen vergezel len elkander. Zij vergezellen ook de heren ministers. De Amerikaanse militaire gou verneur van Duitsland, generaal Lucius D. Clay, heeft Woensdag gezegd, dat de drie militaire gou verneurs van West-DuJtsland de Duitsers die zich In huo zones be vinden, hebben opgedragen vódr 1 September met het ontwerp voor hun nieuwe bestuur gereed te zijn. Vancaag zouden uit naam van de drie Westelijke mogendheden de volgende dingen aan de Duitse autoriteiten worden voorgelegd; 1. De details van de Londense zes-mogendhedenverdragen, in zo verre zij betrekking hebben op de te vormen regering. 2. De principes, doch niet de bij zonderheden van dn toekomstige, bezettingsvorm, waarbij een scher pe scheidingslijn zal worden ge trokken tussen e' bevoegdheden van de bezettende 'egers en die van de nieuwe regering. 3. E"n lijst van tot nu toe niet gepubliceerde data voor de diverse stadia bij de vorming der regering. 4. De ,Vest-DuitS5 wetgevende vergadering moet op 1 September bijeen kómen. De wijze van verkie zing der leden wordt overgelaten aan de wetgevende lichamen der elf staten uit ue crie zones. Naar aanleiding van de in „De Waarheid" gepubliceerde proclama tie van het bestuur der Communisti sche Partij Nederland als zouden lei dende kringen te Batavia en in Ne derland hobben. besloten tot een. nieuwe militaire actie in Indonesië, deelt de minister-president mede, dat hij in deze publicatie, welke in fla grante strijd is met de werkelijkheid, niets anders ziet dan een bedenke lijke verkiezingsmanoeuvre. De commissie voor de teruggave vna het monetaire goud heeft op nieuw een hoeveelheid van 30,646 kg goud ter waarde van negentig millioen gulden aan Nederland toe- geweïen. Zoals bekend werd tijdens de eerste toewijzing in November van verleden jaar aaa ons land een hoeveelheid van 35.000 kg goud toe gekend. Behalve aan Nederland werd 17 kg goud toegewezen aan Albanië, 5.934 kg goud aan Oostenrijk en 73 kg aan Griekenland. Richtlijnen vooruitwijzing van Duilsers gehandhaafd Als gevolg van verzachte richtlij nen worden in: de practijk thans vrijwel alleen Duitsers, die zich tij dens de oorlog willens en wetens te genover het Nederlandse volk heb ben gesteld, uitgewezen, aldus ver klaarde de minister van Justitie. De bewindsman voegde hieraan toe, dat zelfs deze personen niet allen uit het land worden gezet. Bijzon dere consideratie wordt immers toe gepast onder meer ten aanzien van personen, die oud of invalide zijn o die roet een Nederlandse vrouw ge huwd zijn. De.minister acht geen termen aanwezig, om nogmaals tct herziening van de richtlijnen voor de uitwijzing van Duitsers over te gaan. v,_V' MINDER WIND Weersverwachting, geldig i'ÜH. V/ff/. tut Zaterdagavond: Meest zwaar bewolkt met slechts enKele verspreide buitjes. Afnemende, umar langs de Waddeneilanden aanvankelUk nog vrij krachtige wind. overwegend tussen Noord-West en West. Aanhoudend koel weer. 3 Juli; Zon op 4.25, onder 21.02. Maan op I 27. onder "7.42 3 Juli. Hoog water te Botterdam: 1« tij 1.04 uur. 2e tij 13.50 uur»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1