HET ROTTERDAMSCH PAROOL Ondernemingsraden voor bedrijven met meer dan 25 werknemers Ritje in een fietstaxi kostte 15 gulden Thuisreis van „Kota Baroe was niet voorspoedig Robertson wil moeilijkheden met Sokolofsky bespreken Nederland en V.S. tekenen bilaterale overeenkomst Ondernemers en arbeiders hebben belang bij een gezond bedrijf Ook 6 September feestdag I vredesvoorstellen Inzage in economische gang van zaken Voorkomen is beter dan genezen „Daar komt de lawine.... wat zal het resultaat voor mij. betekenen?" Verhouding Joegoslavië Albanië wordt met de dag slechter Commissie van negen weer thuis Ministers spraken begroetingswoorden Denemarken wijst verzoek Berlijnse raad af k Nederlandse boksers naar Amerika Boerênpartij leidt in Finse verkiezingen Schipper zou pakjes mcesmokkelcn Marshall-hulp bekrachtigd Verliezen Nederlandse strijdkrachten Weerbericht Zaterdag 3 Juli 1948 Red. en Adm. Lange Hoven 141. Schiedam TeL 693<x Abonn,prijs» per week 0.31 per kwartaal 4.—, losse nummer» 0.09 Ongericht door de Stichting „Hei Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 154 Uitgave N V. De Nieuwe Per» Postgiro 39S444 Bankier^ Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur» B. de Vrle» Hoofdredacteur; Th. Ramaker Vijj ministers dienen wetsontwerp m. Naar w|j vernemen heeft de rege ring, besjoten om, behalve 31 Au gustus, ook 6 September tot natio nale feestdag te verklaren. (Van onze Haagse redacteur) webontwerp op de Ondernemingsraden, dat bij het parlement is ingediend heeft de regering vaste vorm gegeven aan hasr opvatting, dat arbeidsgemeenschappen in onze maatschappij niet slechts een economisch doch ook een sociaal doel hebben. Bij het nastreven van dit doel zijn arbei ders en^ ondernemers gelijkelijk belanghebbend en zü <Jien®s..cla?''f7a..'«iP zamenlijk'hun krachten te richten. Het wetsontwerp - raden is het noodzakelijk complement op het reeds Verwierpen ingediende wetsontwerp op de publiekrechtelijke bedmisatie -Hfsorga onderneming kujdragon. Wat I -.ir*— u' dit betreft kan raad zelfs voor stellen doen. De ondernem van züu kant is Volgens dit wetsontwerp zullen in alle ondernemingen, waarin meer dan 25 werknemers werkzaam zijn, onderriem ersraden kómen, waarvan het hoofd van de onderneming voor zitter is en waarvan de andere leden volgens eert systeem- van evenredige vertegenwoordiging, worden geko zen door en uit de werknemers van de onderneming. Kiesgerechtigd zijn alle werknemers, "die de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt en die ten minste één jaar onafgebroken in de onderneming werkzaam zijn geweest TotlederP van de ondernemings raad kunnen worden gekozen werk nemers. die minstens 23 jaar oud zijn en die.reeds drie jaar in de onderneming werken. De gekozen leden van de raad treden om de twee jaar af.De candidatenlijsten moeten zodanig zijn samengesteld, dat alle categorieën van werknemers in de raad kunnen worden ver tegenwoordigd. Ongerekend de voorzitter telt een ondernemingsraad, in een onderne ming met 25 tot 50 werknemers 3 leden; met 51 tot 99 werknemers 5 leden: met 100 tot 199 werknemers 7 leden; met 200 tot 399 werknemers 9 leden: met 400 tot 599 werknemers 11 leden: met 6CQ tot 699 werkne mers 13 leden. Voor elke volgende 1000 werknemers.worden de onder nemingsraden steeds met 2 leden uitgebreid tot een maximum van 25 leden. Overheidsinstellingen kunnen bul ten deze regeling worden, gehouden. De functie van de ondernemings raden brengt mede. dat hun terrein beperkt blijft tot de zuivere onder- nemingsaangélegenhedon. Enerzijds moet hij niet op bet terrein van de vakverenigingen reden, anderzijds •ligt het geenszins in de bedoelin; dat hij zich zou gaan bemoeien.met de. positie, van de onderneming op dé markt, - met- d©v.verkoopspolltielj van de onderneming etc. De onder nemingsraad moet zich houden bui ten de zaken die des ondernemers zijn. Voorts is aan de bemoeiingen van de ondernemingsraad onttrokken iedere aangelegenheid, welke in or ganisatorisch verband per bedrijfs tak of in het kader van de publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie be hoort te worden behandeld. Dit geldt bijvoorbeeld in de sociale sector voor algemene regelingen, van v arbeids voorwaarden, in. -:-;de economische sfeer voor de regelingen betreffende de productie en op technisch gebied, waar het gaat om het bekostigen en het profiteren van gemeenschappe lijke research. Samenwerking De taak van de ondernemingsraad 'is, met erkenning ven de zelfstan dige functie -van -de ondernemer, door overleg en door het bevorde ren van de goede verstandhouding en samenwerking in de onderneming bij te dragen tot een zo goed moge lijk functionneren. van de onderne ming. De ondernemingsraad zal wen sen. bezwaren en opmerkingen, wel ke voor de positie van de werkne mers in de onderneming van belang zijn, behandelen. Voor zover dit niet per bedrijfstak 'geschiedt, zal de raad overleg plegen over. de. vast stelling van vaoentietijden, werk- roosters. ploegendiensten en schaft tijden. De raad houdt toezicht op na leving van arbeidsvQoiv.'aarden, van wettelijke voorschriften tot bescher ming van de werknemers, op in richtingen: in hét belang van veilig heid, gezondheid en" hygiëne en op de schaft, en kleedgelegenhedeni De raad neemt deel in het-beheer van instellingen ten behoeve vande werknemers aan de onderneming verbonden. Ook kan de raad advi seren 'omtrent maatregelen, die tot verbetering - van -de' technische «n economische gang van zaken in de :nnen bi de De secretaris-generaal van de Ai rabische liga, Ajzzam Pasja, heeft edegeóeeld, dat de liga de vredes- lOrstellen van graaf Bern ado t to ...er verdicht de torstenen van graai Beraadt „'KSÏw™Palestina heeft verworpen medewerking h efj T TOimai— gegevens te veiv raad nodig heeft.. Opening van zaken De ondernemer moet de raad periodiek mededeling doen om trent de economische gang van zaken in de onderneming. Dit heeft vooral tot doel dat de onder nemingsraad, wil hij kunnen advi seren of overleg plegen, beschikt over voldoende gegevens. De ver slaggeving over de economische gang van zaken is er echter ook op gericht, dat de werknemers kunnen zien, hoe de onderneming waarvan hun lot in grote mate af hangt, zich ontwikkelt. Dit inzicht zal er toe bij kunnen bijdragen, zo menen de vijf ministers, die dit wetsontwerp hebben ondertekend, dat de werknemer zich meer ver bonden zal gaan gevoelen met de onderneming en dat hij zich voor de goede gang van zaken mede verantwoordelijk voelt. Een belangrijke taak is met be trekking tot de ondernemingsraden weggelegd voor de bedrijfscommis- sies, welke door de SocïaaT Econo mische Raad zullen, worden inge steld. De bedrijfscom'missies worden voor de helft benoemd door organi saties van werkgevers voor dq ande re helft door organisaties van werk nemers. Een commissie, welke voor een groep van ondernemingen wordt ingesteld, bestaat uit minstens zes leden. Deze commissies houden in de eerste plaats toezicht op dé uit- voering van de wet; zij beslissen in geschillen in de ondernemingsraad, indien het er om gaat of de raad bevoegd is, en zij keuren de regle menten van de raden. v-.'.vTrygve Lie, algemeen secretaris der V.N., verklaarde op een pers conferentie, dat hij op verlenging van het bestand in Palestina hoopt indien op 9 Juli, de dag, waarop het wapenstilstandsverdrag afloopt geen definitieve regeling van het geschil getroffen is. .Op het gebied van. de kinder- hygiëne is Nederland een unicum op de wereld en daarom is het zo jam mer, dat de sociale zorg voor de wijkverpleegsters zo bedroevend la. aldus dr. H, P, J. Koenen uit Maas tricht, tijdens een vergadering van de federatie „Verenigde Maatschap pij Ziekenfondsen" welke gister avond- in het restaurant „Esplana de" te Utrecht werd gehouden. Spreker wees erop. dat jaarlijks volgens schatting 250 raillióen wor den uitgegeven voor het curatieve werk, terwijl slechts "10 millioen worden gespendeerd voor het pre ventieve. De vergadering werd geopend door de voorzitter, de heer dr. F, C. Nieuwenhuïzen die over „Het zie kenfondswezen op de tweesprong" sprak De commissaris der Koningin 1n de provincie Utrecht, de heer M. A. Reinalda, woonde de vergadering bij- DINSDAG INDONESIË IN VEILIGHEIDSRAAD Op Dinsdag 6 Juli zah de'Indone sische kwestie wederom in de Vei ligheidsraad behandeld worden. De agenda van de zitting van 6 Juli is nog niet bekend. De heer Meyerink in Dfókja: Wij werden In Djokja met Oosterse gastvrijheid en hoffelijkheid, met grote vriendelijkheid en hartelijkheid ontvangen, In Ieder opzicht is men ons tegemoet gekomen. Van enige rancune der bevolking, hebben wij per soonlijk niets gemerkt. In het duister hebben wij er kampongs bezocht. Wel hebben wjj er verschrikkelijke armoede geconstateerd. Voor de oorlog telde Djokja 110.000 inwoners, thans ruim een mülipën. Het geld is er weinig waard. Voor een.ritje In een fietstaxi, dat vroeger 20 cent kostte, werd mij thans f 15.gevraagd. En wanneer men dan bedenkt, dat een onderwijzer f 200.verdient is het te begrijpen dat bijna iedereen te weinig geld beeft om in zijn levensonderhoud te voorzien, zodat de ruilhandel welig tiert. Dit verslag van zijn bezoek aan Djokja werd gisteren gegeven door de heer H. J. W. A. Meyeriiik (Aft),'die met de laatste vijf leden der „commis sie van negen",. die. op. uitnodiging van "de Nederlandse regering de conferentie der vertegenwoordigers van de niet-republikeinse gebieden te streven keren.". Op een desbetreffen de vraag antwoordde mx. Sassen' de De houding vac Joegoslavië tegen over Albanië schijnt met de dag slechter 'te: werden. Radio Bel grado deed. bittere aanvallen op de Zuidelijke buren, die zich gisteren, evenals de Belgische en Engelse com munisten. achter de Kominform heb ben geschaard. Ook Bulgarije, de derde partner ih .Tito's Baikan-blok, heeft de zijde van de Kominform ge kozen. Joegoslavië is dus thans vol komen alleen komen te staan. Dë si tuatie is zelfs ven dien aard, dat de Joegoslavische regering zich genood zaakt zag een formeel protest bij de Albapese regering, wegens anti-Joe- goslavische betogingen, in te dienen. In de nofa wordt gezegd, dat Joe- goslavië verlangt dat Albanië zonder verwijl een commissie naar Belgrado zal sturer. om de belangrijke kwes.-: ties te regelen. Voorts wordt de AL banese regering, verantwoordelijk, gesteld voor-de gevolgen. Indien aan het verzoek niet voldaan wordt. Een -reiziger uit Fiume yefteldej dat dë politie-niet geprebeerd' had een dronken-man te Arresteren, die op straat riep: „Weg met Rusland, lang leve Joegoslavië". Andere reizigers vertelden, dat de mensen op straat vrijelijk Rusland hekelden, terwijl" vroeger de politie niet toestond, dat er op straat over politiek gesproken werd. Het troepentransportschip „Kota Baroe" is op 31 Mei uit de haven van Tandjong Priok vertrokken en heeft dus geen voorspoedige reis gehad. Mei. had met veel pech te kampen. Eerst een reparatie in Soera- ba ja, die veertien dagen in be slag nam, daarna slecht weer in de Indische Oceaan, ocont- houd in het Suezkanaal en slecht zicht op het laatste ge deelte van de reis. Niettemin is de stemming onder de ruim 1500 Utrechtse en Haagse mannen van 't I-4-R.I. en I-5-R.I., de Koninklijke Marine en het KNIL goed geweest. Overste Mut ters verklaarde, dat het moreel van deze troepen uitstekend, was gebleven. Hij sprak zijn bewonde ring uit voor de volmaakte disci plinaire eenheid van deze mannen, die elkaar in de afgelopen twee jaar die moeilijk en vaak vol ont beringen waren, hebben leren ken nen en begrijpen. Vooral na de po litionele actie hebben ze.het zwaar gehad. Maar daardoor hebben ze zich ook leren aanpassen en weten thans van aanpakken, een kwali teit die hun in de burgermaat schappij van groot nut zal zijn. Het is een. algemene ervaring, dat men de troepen die uit Indonesië komen niet al te zeer lastig moet vallen met allerlei bevelen. Ze zijn moreel „moe" ze zijn blij wanneer ze rustig op het schip zijn en eerst tegen het einde van de reis wor den ze „wakker" en zodra het schip de Nieuwe Wajerweg iu- draaït worden ze bijzonder actief. Aan boord is alles gedaan óm het huivge'Uig te maken. Elke Dinsdagavond is 'n „Kota Baroetréin" opgevoerd, waar aan de jongens zelf medewerk ten, en bijgoed., weer waren de filmvoorstellingen een grote attractie., De Hollandse voeding was ".oor- treffelijk en ieder liet zich deze na jaren van - „rijst met kip" goed .smaken. Er waren er zelfs bij, die zich'na enkele dagen een nieuwe pantalon, moesten laten aanmeten. Daar het ondoenlijk was nog Vrij dagavond met de ontscheping te beginnen," werd hiërmëSé'lieden- morgen negen, uur een aanvang gemaakt, om-twaalf uur waren'al len van boord enjcp.weg naar hpn woonplaats. De meesten woonden in Dem Haag of de ^provincie Utrecht." - r De begroeting Voor de debarkatie sprak naméns de Prinses-regentes eerste luite nant ter zee C.' W. T. Baron Van Boetzelaer. Hij zeide verheugd te zjjn over de behouder terugkeer van de troepen en wenste hen een In Djokja had de heer Meyerink. vernomen, dat iedere politieke partij er haar eigen gewapende organisatie op na hield. Dit achtte hij zeer tra gisch, „omdat het Javaanse volk op zichzelf een rustig volk is, een best, een goed volk. Mijn hart gaat naar deze bevolking uit", zo vervolgde hij, „ik zou er het liefst zijn 'gebleven, nu zij in'nood verkeert." Prof, Logemann zeide, dat hij te Djokja zeer prettig met de autoritei ten van gedachten had gewisseld. De algemene conclusie van mr. Sassen over zijn bezoek luidde; „Als mensen in'Indië zeggen, dat ze repu blikeinen zijn, dan kunnen ze daar mee twee meningen tot uitdrukking brengen: de eerste houdt in, dat. zij de vrijheid van het land wensen," de tweede, dat zij zich uitspreken voor een eenheidsstaat Indonesia, waarbij zij zich dus tegen bet federalistische De Britse militaire gouverneur in Duitsland, generaal Sir Brian Robertson, heeft de Sowjet-maarschalk Sokolofsky eeu brief doen toekomen, waarin h|j zicb bereid verklaart hem te ©ntmoètcn, teneinde dc mogelijkheden te bespreken van heropening van het verkeer tussen Berlijn en de Westelijke zones. Ook de Russen hebben gepoogd om via hun Duitse volkscongres ccn conferentie der ministers van buitenlandse zaken der grote vier bijeen te roepen, om de moeilijkheden in zake Duitsland op tc lossen. Inmiddels is ook meegedeeld, dat enkele auto's de zone-grens mochten passeren. Een Nederlandse vrachtauto was. het eerste geallieerde transport, dat door de Sowjet-grenspost te Helm- stedt werd -doorgelaten. De wagen kwam uit Hillegom e» vervoerde groente, ten dele bestemd voor de restaurants van de Sowjet-onderne- ming Intourist te' Berlijn. Denemarken wijst verzoek. Ber- lyrac gemeenteraad af Het Deense kabinet hqeft Vrij dagmiddag besloten het beroep, dat de Berlijnse gemeenteraad op Denemarken heeft gedaan om aan de Ver. Naties te verzoeken tussenbeide te komen in de hui- - dige Duitse crisis,- af te wijzen. .De zaak ls ernstig bestudeerd, doch wij zijn tot de bevinding geko- dige omstandigheden het beroep niet aan de Ver. Naties kan doen toeko men", aldus de regering in haar ant woord aan de Berlijnse raad. Tegen een snelle oplossing van de Berlijnse crisis spreekt de instructie, die de Russen de burgemeester van Berlijn, mevr. Schroder, deden toe komen. In het vervolg, zo wordt ge zegd, mag slechts rekening worden gehouden met Sowjet-verordenïn- gen. Voorschriften van de andere mogendheden hebben volgens dezës instructies geen waarde. Over de bevoorrading van de Duit se hoofdstad zijn de Westelijke mo gendheden uiterst tevreden. Gene raal Clay zei: dat thans de levens middelen, die Berljjn nodig heeft, men, dat Denemarken onder de hul- kunnen worden aangevoerd. stellige indruk te nebben gekregen, dat „zeer sterke communistische in .vloeden in .de republiek akn net w<nk zijn en dat het communisme de belangrijkste macht' vormt". Toen een der verslaggevers hem er op wees, dat mr. Sassen's partijge noot prof Romme bij zijn terugkomst in Nederland een tegenovergestelde mening had weergegeven („wat de ideologie betreft geloof ik niet, dat het communisme vat heeft' op de re publikeinen, omdat de godsdienst er ,te sterk: in zit") antwoordde mr. Sas sen lachend, dat dat dan een uitste kend 'onderwerp voor een discussie op een openbare vergadering zou zijn. Priesters staken Te Moknine (Tunis) zijn de muez zins-Mohammedaanse priestérs die de gelovigen oproepen tot het ge bed een staking om hoger loon OP SCHIPHOL arriveerde Vnjdaa de nieitw-benöemde gouverneur van Curasao, ir. L. A. H. Peters. Van links naar rechts de heren ir. Peters,. Joiifccfs, hoofd. West-Indi sche Zaken van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, ir. A. H. Boerema, hoofd van de afdeling Buitenlandse Agrarische- Betrek kingenen mr. F. Daniels, chef vnn het kabinet van het Ministerie van Landbouw Commissie bezitspreiding geïnstalleerd Welvaart is als mest, zij ls niet goed als zij niet gespreid is. Met dit woord van de Engelse philosoof Francis Bacon begon prof. dr. M, J* H, Cobbenhagen, leider van de t>eu in de vergaderzaal van het departement van sociale zaken uitgesproken rede. Aanleidin> hiertoe was de installatie van de genoemde com missie door minister Drees. De com missie zal tot taak hebben op een aantal principië.e punten advies uit te brengen inzake het vraagstuk in hoeverre door wettelijke maat regelen de spreiding van het bezit over de srrote massa des volks en een redelijke verdeling van. het in komen over de verschillende groe pen der bevolking dient te worden bevorderd. De boksmanager Th. Huizenaar ontving een. verzoek van een Ameri kaanse collega óf hij bereid zou zijn met Jan, de Bruin en Job Roos tiaar Amerika te komen. Zo dc voorwaar-, den aanvaardbaar zijn zullen de bei-, dë boksers 'in Amerika han geluk; gaan» beproeven. Jan Nicölaas, lichtgewichtkam.-; pioen - van. Nederland zal op 16 JuU in Manchester een wedstrijd boksen: tegen de Engelse rechtsvoorstaandë kleurling Ivor Germain. Dé wed-- strijd ds afgesloten over 10 ronden van 3 .minuten. Hoe druk hei tras by ue begrafenis van opoe Herfst succesvolle terugkeer in de burger maatschappij. De minister van oorlog en marine, H. A. J. L. Fiévez, wenste hen van harte wel- - kom. Hij herdacht hen, die niet waren teruggekeerd, maar een rustplaats gevonden hadden in hst land, waar' zij op een *->e\vonderenswaardiee manier hun plir' t hadden vervuld. Als er iemand is, aldus de nu-- nister. die de verrichtingen van de troepen in Indonesië dagelijks met scanning en belangstelling volgde, dan was het wel H.M. de Koningin, die binnenkort haar vijftigjarig re geringsjubileum zal herdenken. Zijn verzoek een driewerf „hoera op haar uit 'e brengen, werd Op daverende wijze beantwoord. Ten slotte sprak overste J- de Bost na mens Z.KJï. Prins Bemhard, de inspecteur-generaal van de troe pen. Op 13 en 14 Juli kornt weer een troepenschip, de „Zuiderkruis" met de mannen van het 1-9-R.I. en de 16e legergenïe veldcompagnie; 2 Juli verwacht men de „Indrapoe- ra" die het 2-4-R.I. en 8-RS zal. meebrengen. Onder de vele autoriteiten <Jie. zich aan boord begaven bevonden zich ook ój Commissaris der Ko ningin in de provincie Utrecht, de heer M. A. Reinalda en mr. H. G. Engelberts, chef van zijn kabinet, die zich met verschillende gerepa- trieerden onderhielden. Kleine verliezen voor het ultra-linkse blok Blijkens de eerste uitslagen van de Finse verkiezingen is de Agra rische partij aan de winnende hand, wat blijkbaar is toe te schrij ven aan het feit dat de verhuizing van de Karelische bevolking, die ïn 1945 tijdens de voorgaande verkie zing aan de gang was, thans tot stand is gekomen. De Democratische Volksunie, waarin de communistische partij het initiatief heeft, boekte kleine verliezen waartegenover de sociaal democraten en de conservatieven een kleine winst behaalden. Dö progressisten (liberalen) hebben stemm&i verloren. Te Tïelsicki oogstte mevr. Hertta Kuusinen, communistisch leidster en minister van staat, persoonlijk grote winst. Hoofdstad gaf ruim een ton VoÖr-de TJTNAC De UNAC-collecte, welke giste ren in de hoofdstad werd gehouden heeft een bedrag van ruim 100.009 gulden opgebracht. De nauwkeurige cijfers zijn nog niet bekend. Nog verscheidene bussen moeten geteld worden. De ,18-jarige D. J. B die enkele maanden geleden van huis was weg gelopen en sedertdien met de schip per L. R. rondzwierf, was bij eer, dame in de'2c Virulystraai me: haar „verloofde" op bezoek geweest. De schipper zou de volgende dag naar Duitsland vertrekken en wijde wei pakjes voor de zuster var de gast vrouw meenemen. Aldus geschiedde, ruaar van het bezorgen kwam niet vfccl terecht.- Vrijdagmiddag zag de bedrogene het tweetal op dc Kruis kade lopen. Zij waarschuwde dc po litie :cn deze slaagde cr in, na een wilde jacht door verschillende stra ten. het meisje m een catê aan de Bloemkwckcrslroat te grijpen. De benadeelde was in de buurt van de Adrianastraat gebleven." daar ze ver moedde 'dat .de man zich hier ergens in een pand bevond. Hij/kwam cr inderdaad enige tijd later uit en wérd. door een surveillerend agent aangehouden. Beiden zijn in het bu reau- Oostervantstraat opgesloten. Het is niet onmogelijk, dat zij nog meer slachtoffers gemaakt hebben. STAKEN VERBODEN f Te Washington '.werd het vonn5a ondertekend, waarbij alle stalringcif b|j de spoorwegen permanent ver boden worden. Een historisch ogehblik: lc Gisteravond om zes uur hebbfin de minister van Buitenlandse Zaken, mr. G. W. C. H. baron van Boetzelaer van Oosterhout en de ambassa deur der Verenigde Staten, dr. Herman Banich, de. bilaterale overeen- komst!tussen Nederland en de Verenigde Staten getekend, welke betrek king heeft op het plan-MarshalDoor Het sluiten van deze Overeenkomst kan-de Amerikaanse hulpverlening aan Nederland voortgang hebben. De Amerikaanse wetgeving bevat naftieiyk een bepaling, waarbij de Ame rikaanse administrateur alleen gemachtigd was hulp te verlenen voor een periode van drie maandicn. Daarna zou dc hulpverlening alleen kun nen plaats vinden wanneer een bilaterale overeenkomst zou zijn afgeslo ten. De hier bedoelde termijn van drie maanden zou op S Juli 1948 ver strijken. De inhoud van de bilaterale over eenkomst la voor alle deelnemende landen aan het Europese herstel programma vrijwel gelijkluidend. In de aanhef-erkennen de rege ringen. dat het herstel of het be houd in Europese landen van begin selen van persoonlijke vrüheld. vriie ir,stellingen en waarachtige onaf hankelijkheid grotendeels bêrtis'teti op het scheppen van gezonde eco nomische voorwaarden, evenwich tige internationale economische verhoudingen en van eeii'gezonde economie die onafhankelijk 'ig van buitengewone hulpverlening van buitenaf; Het eerste artikel omschrijft de bij stand en samenwerking.De reaerfng der Ver. Staten neemt op', zich Neder land bij tc staan door zodanig hulp be schikbaar. te ."stcilen' als-door de Neder landse rterrine zmi kunnen worden verzocht en gnertrekcurd door de Vet Stalen van Amerika. Artikel II geeft de algemene verdich tingen aan. De Nederlandse regering zal zo goed mogelijk trachten om dte maatregelen te nemén of te handhaven, die nodi" zijn om een doelmatig en practiseb gebruik van alle hulpbronnen die haar ter beschikking staan te ver zekeren. De Nederïandse regering zat zo goed mogelijk trachten om haar munt te stabiliseren, een gezonde wisselkoers In tc stellen of te behouden, haar over heidsbegroting tn 'evenwicht te 'bren gen zodra zulks uitvoerbaar ls, een in terne financiële stabiliteit te creëren of te behouden en. In het algemeen, het vertrouwen in haar munt te hersteller» ot te handhaven Na de cmderteU&ntne sprak dr. Herman Baruch- een kort woord. Hfj wenste de Nederlandse minister eeluk met het sluiten var, deze overeenkomst.. Minister baron' Van Boetzelaer van Oosterhout bracht hierna aan de ambassadeur der V.S. dank. HU noemde deze onderteke ning een historisch ogenblik. Nederland behoort weer tot de gevende naties De UNAC (United Nations Ap peal for Children) heeft tot dusver uit Nederland 400-000 gulden ont vangen aan vrijwillige bijdragen. Voorts hebben 40.000 Nederlandse families zich bereid verklaard tijde lijk ondervoede kinderen uit het buitenland ln hun huizen op te ne men. Wereldrecord op de 400 m verbeterd tijdens de Amerikaanse natio nale kampioenschappen liep Her- bert McKenley (Yamaica) de 400 meter in 45-9 sec-, waarmede hij het wereldrecord, dat sinds 1939 op naam staat van Harbbig (Dtsl.) met 46 sec. en welk record in 1941 door Klemmer (VS) werd geëga liseerd, verbeterde. Door de IAAF wérden de beide wereldrecords door Mikko Hieta- nen (Finl.) in Mei '48 gemaakt op de 15. mijl met 1 u. 17 m. 28.6 sec.: en op de 25.000 meter met 1 uur 20 min. 14 sec., erkend. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gëi'appor'eerd: Ronln*iiike Landmacht: cold. M. M. B. Arts, uit Mill (N.-Br.); sold. J. de Hamer, uit de gemeente 's-Heer Arendskerke: sold. N. Hendriks, uit Roggel (L.I; sold. Ie kl. J. A. Jacobs, uit Weert. Koninklijke Marine: heeft in de periode van de afgelopen week geen verliezen gt-r^ppo'teeni. Koninklijk Nederland f-Indisciie leger: geen verliezen te melden. Z,-WESTELIJKE WINT» Wcersveriva chtin?, eeldig tot ZondaK- avond: Me*st zwaar be wolkt met voorna- meiyk ift bet Noorden van het t land plaatselijk enljfe rejen. Aan vankelijk zwakke, maar morgen ma tige Zuld-Westè- l|jke wind. Iets hoger.' tempera tuur dan vandaag. Juli: Zon op 426. onder 21 Oi. Maan op 1 50. onder 19 06 5 Juli: Zon op 4.2Ï. ondër 21.01. Masn op S.24. onder 20.24 4 Juli. Hoog water te Rotterdam: 1» ti.i 2.08 uur. 2e tij 14.41 uur. 5 JulL Hoog water te Rotterdam; tü 3.D3 uur. 2e üj 15.29 uur. VAAliWATERDIEPTEN Van T*annerden, Vreeswijk tot IJssel» kop. Katörvuer. overal- meer don 2.70 ra. Arnhem 8,38-4-18. Keulen 2.97-f 12.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1