1 HET ROTTERDAMSCH PAROOL Sokolofsky geeft geen duimbreed toe Thans drie luchtbruggen naar egelstelling Berlijn Er zijn nog enkele honderden Duitsers in Indonesië Albanië verbreekt relaties met Joegoslavië Finse Volksdemocraten lijden gevoelige nederlaag Muzikale hoogtepunten in het Holland-Festival Maandag 5 Juli 1948 Achtste jaargang, No. 155 Maakt van Palestina een federale unie West-Duitse zones samengesmolten Franse socialisten zijn tegen schoolsubsidies Pers-campagne tegen Nederlandse eisen Missies moeten binnen 24 uur het land hebben verlaten Verraders mogen niet terugkeren Utrecht neemt affiche van CPN in beslag Meer dan een kimrt der zetels ging verloren Geen communistische minister-president Voorlopige uitslagen Weer Marshall-goederen Maassluis-Rotterdam Vliegtuigbotsing nabij Northolt Doek uit Rijksmuseum ontvreemd Bijstand voor illegalen wordt uitgebreid Prof. mr. Aalberse overleden A.H. Gerhard overleden Twee veesmokkelaars in arrest Bliksem trof tram Weerbericht i Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam TeL 6930t Abonn.prljst per week 0.31 per kwartaal 4,—losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Uitgave N.V. Ce Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier; Amsterdamsche Bank te Botterdam Directeurs B. dé Vilei Hoofdredacteur; Th. Ramaker *- De generaals Clay (V.S.), Robertson (Gr. Brittannlë) en Nolret (Fr.) heb ben Zaterdagmiddag om v(jf uur op bun verzoek een onderhond gehad met de Sowjet-maarschalk Sokolofsky, die de drie opperbevelhebbers In zftn. hoofdkwartier te Babelsberg ontving. Zij wilden, aldus werd later "van Amerikaanse zfjde meegedeeld, maarschalk Sokolofsky er nog eens op wijzen, dat de blokkade van Berlijn een eenzijdige maatregel is. De drie generaals wilden voorts Ie weten komen, wanneer de „technische moeilijk heden", waardoor het spoorwegverkeer stilgelegd wordt, overwonnen zul len zijn. De drie generaals keerden na een. half uur zonder enige verzeke ring of toezegging terug, „waardoor de toestand dus onveranderd blijft", aldus een officiële woordvoerder. Na deze conferentie hebben de Westelijke geallieerden een nieuwe geldmaatregel uitgevaardigd, vol gens welke de arbeiders in de "Westelijke sectoren van Berlijn slechts maximaal 25 percent van hun loon in Westmarken kunnen •verlangen, terwijl dus minimaal 75 percent in R "ibelmark zal worden ■uitbetaald. Een van de overwegin gen bij het nemen van dit besluit is geweest, dat de Westelijke: geal lieerden volkomen bereid zijn on der zekere voorwaarden met dc Russen te onderhandelen over de herinvoering van één enkele geld soort in Berlijn. De Westelijke ge allieerden staan er echter op, dat deze geldsoort onder vierzijdige en niet onder eenzijdige contr61e.komt te staan. Officieel aldus de ANP-cor- respondent te Berlijn noemt men de toestand onveranderd, doch er is in politieke kringen niemand die er aan twijfelt, dat de zaken in een ernstiger stadium zijn geko men. Niet alleen heeft het Sowjet- Russische bestuur generlei aarze ling" getoond de blokkademaatrege len voort te zetten, doch daarnaast heeft men de bruggen achter zich verbrand, waarlangs een niét al te opvallende terugtocht mogelijk zou zijn geweest. Met een voortzetting .der blok kade voor onbepaalde tijd in hel verschiet vraagt men zich hier af, hoe lang de luchtweg de voorzie- jiïng zal kunnen handhaven. Gene raal Clay zei. „Zo .lang het Ameri kaanse volk het wenst, desnoods langer dan een jaar". Daarentegen ;verheclde een Britse woordvoerder niet, dat de vbedsel-operatle in de winter heel wat meer moeilijkhe den zou geven dan in de zomer. In de laatste 24 uur landden 161 Brit-, se en 225 Amerikaanse vliegtuigen ;in Berlijn. In dezelfde tijd is de riyiér.De Have! herschapen in een basis voor watervliegtuigen, waarin morgenochtend de eerste Sun der- land-reuzen zullen neerstrijken. Tien Sunderlands van de R.A.F. zullen vanaf Hamburg een derde luchtketen naar Berlijn smeden. Graaf Bernadotte: Graaf Folke Bernadotte. de bemid delaar van de organisatie der Ver enigde Naties, heeft voorgesteld in Palestina 'n federale Unie met Arabi sche cn Joodse staten te vormen. Je ruzalem *ou dan in het Arabische deel van het land komen te liggen, terwyi het gemeentelijk gezag door Joden zou worden uitgeoefend. Hsifa zou volgens de voorsteilen een vrije haven worden. Een ander voorstel was het gehele ■woestijngebied in de Negab aan de Arabieren te geven en Westelijk Ga- lilea geheel of gedeeltelijk aan het iJoodse grondgebied toe te voegen. Wat de immigratie betreft, heeft ■graaf Bernadotte voorgesteld, dat el ke staat er zorg voor draagt niet meer. immigranten op te nemen dan hij kan gébruiken. De Arabieren zouden de voorstel len reeds hebben verworpen' en ook de Joden zouden een en ander van de hand hebben gewezen. Het officiële antwoord van de Ara bische Liga zou echter „tegenvoor stellen" bevatten. Graaf Bernadotte zal, indien zijn. suggesties een basis voor besprekin gen vormen, zijn onderhandelingen voortzetten. Indien zij echter als ba sis worden verworpen, zal hij de Vei ligheidsraad onmiddellijk hiervan op de hoogte stellen en eventueel zijn conclusies indienen. De Frabse zone van Duitsland zal op 1 Augustus in economisch opzicht jnet de Amerikaanse en Engelse zo nes samengesmolten worden. Dit werd Zaterdagavond te Frankfort bekendgemaakt. De buitenlandse handel van de Franse zone zal worden gekoppeld 'aan die van de Britse en Amerikaan se. Ook het vervoer etrbet bankwe zen zal op trizonale basis geschieden. In de drie Westelijke gebieden is de geld2uivering reeds op één basis ten uitvoer gebracht. Het congres der Franse socialis tische partij te Parijs heeft met een kleine meerderheid van stem men (2.582 tegen 2.065) besloten, aan te dringen op opheffing van het regeringsbesluit inzake school subsidies. ReedS'60 jaar lang het struikel blok voor het kabinet. - Men be schouwt het regeringsbesluit* dat openbare fondsen instelt om niet- draagkrachtige ouders bij de op leiding van hun kinderen tegemoet te komen, als een indirect middel om bijzondere (Rooms-Katholieke scholen) van geld te voorzien. Volgens het Zondagsblad „News of the World" worden voor bereidingen getroffen voor een be zoek van Prins Boudewgn aan En geland. „Duitse olie-productie door Ne derland in gevaar gebracht." Onder deze kop uit het In de Russische zone van Duitsland verschijnende orgaan van de Ch riste Hik-De moe ra- tische-unie „Neue Zeit". haar onge rustheid over een bericht, dat Ne derland het grensgebied van de Eems zou verkrijgen. Dit bericht verscheen In het Kopenhaaese blad ..Politlken". Het besluit zou tijdens de' zesmogendheden -conferentie over Duitsland te Londen ziin ye nomen. In eon door het% Duitse persbureau A.D.N. Sow jet-zone) verspreide bericht wordt voorts ge zegd, dat het verlies van het ge noemde gebied tevens het verlies zou betekenen van .85^» der Duitse pahtha-bronnen, terwijl de Duitse olie-productie volledig zou ophou den. (Ret grensgebied van de Eems heeft steeds deel uitgemaakt van de Neder landse grenscorrectie-eisen, die, zoals wil verteden week meldden, door Ne derland nog steeds worden gehand haafd, Er is echter nog geen besluit dienaangaande genomen, Red.) Op Dinsdag 6 Juli zal de Indone sische kwestie wederom in de Vei ligheidsraad behandeld worden. De agenda van de zitting van 8 Juli is nog niet bekend. Jlir. van Vredenburgh weer in ons land „JVij hebben de Renville-overeenkomst, die een onafhankelijk Dido- ncsië garandeert- Slechts op die basis moeten naar mijn mening de onderhandelingen geschieden. Het zou fataal zijn als door de verkiezin gen de rcgerlngspolitiek zo gewijzigd zon worden, dal de Rijkseenheld- gedaëhte invloed zon krijgen. De ideeën van politici als Feuilletau de Bruyn en Weitér worden in Indonesië noch door de Nederlanders, noch door de Indonesiërs geapprecieerd". Aldus de vice-voorzltter van de Nederlandse delegatie in Indonesië, jhr. H. F. van Vredenburgh, gister avond bij zijn aankomst uit Batavia op het vliegveld Schiphol. Over 'het doel van zijn. komst T^EN goede drie jaar geleden ivaren hef nog tientónsbommen die deze Amerikaanse vliegtuigen als lading meevoerden wareneer zij naar Berlijn glngen^-Nu is het wéér: „Target Berlindoel.' Berlijn maar wat er zich thans aan boord bevindt is uoedset en brandstof om de monden open en de energiebronnen aan het werk té, houden. Élke drie minuten landt er een C 47 op Tempelhof om de gevolgen van de Rus sische blokkade der drie Westelijke sectoren uan de voormalige Duitse hoofdstad te niet te doen. Het lukt, uolgens de laatste mededelingen van generaal Clay De Amerikanen-voeren nu 360 dagelijkse vluchten uit, de Britten zijn van plan 200 keer per dag heen en weer te vliegen. Vele vliegtuigen vinken per dag twee of drie keer de reis van de IVes- telijke zones naar Herlijn Het zijn voornamelijk tweemotorige Dakota's en viermotorige Sky masters. Deze laatste kunnen een lading van zeven tot tien ton vervoeren. Tweeduizend ton is de hoeveelheid die Berlijn' per dag nodig heeft De Amerikanen leveren nu ongeveer duizend ton per dag. Zo ging Zaterdagmiddag op de ten toonstelling Oud-Rotterdamde ballon'de lucht, in terwijl de paar dentram steeds meer bezoekers aan voerde. Het aantal bezoekers was Zaterdag reeds buitengewoon. groot- De nieuwsgierigen moesten in de rij staan, om binnen te komen. Albanië heeft alle bestaande overeenkomsten met Joegoslavië opgezegd, cn heeft de leden van de Joegoslavische handel- en culturele missies verzocht, binnen 48 uur het land te verlaten. De Joegoslavische regering acht dit een eenzijdige handeling, in strijd met elk beginsel van internationaal recht en eerbied voor internationale verdragen, aangezien Joegoslavië en Albanië in 1946 eerj pact hebben getekend, dat economische eenheid tussen de twee landen beoogt. De Joegoslavische regering wijst erop, dat het actieve saldo van de Joegoslavische hulp aan Albanië, dat ongeveer .twee milliard dinar 'bedraagt, het beste bewijs is van de ongegrondheid der Albanese be schuldigingen, volgens welke Joe goslavië er naar streeft Albanië zo volledig mogelijk uit te buiten. Voorts wordt uit Joegoslavië nog gemeld, dat men. bezig ia in koorts achtige haast versperringen op te werpen op da voornaamste wegen die over de grens naar Oostenrijk leiden. Langs de gehele grens zijn de bomen over een strook van 160 meter breedte verwijderd. Houten uitkijkposten zijn opgericht, die dag en nacht van wachten zijn voorzien. Op grond van „lasterlijke berich ten" is een Amerikaanse correspon dent van „Telepress" het recht ont nomen in Joegoslavië te blijven. Hoewel düizenden leden van de communistische partij in Joegosla vië het niet eens zijn met de be schuldigingen van de Komiriform, heeft het hoofdbestuur gemeend, alle communistische partijen die aangesloten zijn by de Kominform uit te nodigen naar het vijfde con gres van hun partij op 21 Juli, naar Nederland zeide jhr. Van Vre denburgh: „De. delegatie heeft nieu we instructies, nodig. De besprekin gen zijn weliswaar niet vastgelopen, doch zij gaan' uiterst langzaam en wij zullen met 'nieuwe instructies moeten werken om snel tot een op lossing t«^ komen". Over de recente actie tegen de Rgmpokkers in Tassikmalaja zeide jhr. Van Vredenburgh, dat deze zaak ten zeerste is opgeblazen. Het hele geval-had niet veel om het lijf. Er waren te weinig troepen. Inder daad is het zo, dat er' Japanners aan hebben meegedaan* Ze traden zelfs op als leiders van kleine groepen, die van uit de bergen opereerden. Er waren er echter niet meer dan een 50-tal. In totaal zijn er 1500 a 2000 Japanners op republikeins ge bied. Ook zijn er nog enkele honderden Duitsers. Het spreekt vanzelf, zo meende jhr. Van Vredenburgh, dat deze lie den t.z.t. moeten worden uitge leverd. s Het is nog niet zeker of de vice- voorzitter der Nederlandse delega tie naar Indonesië zal terugke ren. Het is namelijk uitgesloten, dat hij binnenkort zijn functie in Tan- ger zal aanvaarden. „Niemand, die niet voor de Tsjechoslcnvaakse republiek wenst to werken, zal worden verhinderd te emigreren", verklaarde minister president A. Zapotocky gisteren te Praag. „Maar wie het land verlaat, heeft slechts een ding te onthouden: Wjj zullen onze grenzen verdedigen, zodat geen verrader ooit kan terug keren,1.' aldus besloot de eerste mi nister. B. en W. van Utrecht hebben Za terdag verkiezingsaffiches van de C.P.N. In beslag laten nemen, waar op vermeld stond, dat de Neder landse regering plannen zon hebben tot hervatting van een militaire acHe in Indonesië. De Finse Volksdemocxaten hebben meer dan een kwart van hun stemmen verloren. Als grootste partij kwam het Agra risch verbond (28 pet) uit dé bus op de voet gevolgd door de Sociaal-democraten (27.5/pet) Eerst op de derde plaats komen de Volksdemocraten, die nóg geen twintig percent van hei totaal aantal stemmen hebben gekregen. In het oude parlement hadden zij de grootste vertegen woordiging. Zelfs de meest optimistische te-, genstanders van de communisten Hertta Kuusinen en Mauno Fekka-i le, de minister-president, hadden een dergelijk zware nederlaag der Volksdemocraten niet verwacht. Vdlgens doorgaans welingelichte Finse sociaal-democratische "en. Agrarische kringen zouden deze beide partijen weigeren 'zitting te nemen in een regering waarin de post van minister-president en die van minister van justitie door Voiksdemoeraten zouden worden bezet, zoals dit thans het geval Is. Al eerder hadden de Sociaal-demo craten en de Agrarische partij het Op één of twee zetels na, waarvoor de stemmen nog niet geteld zijn,-luiden de einduit slagen van de Finse verkiezin gen als volgt: Zetels 56 7 54+4 38—13 33 .-f5 14 I 5 —2 Agrar. Partij Soc. Dem. Vb Iksdemocrat en Conservatieven ZweedseVblksp.-, Liberalen verdrag van samenwerking van 1945opgezegd, De reactie., zo schrijft het blad der Volksdemocraten. „Vapaa Saa- na", heeft kans gezien de 25 jaar oude nationalistische en anti-Com munistische instincten van ons volk wakker té maken. Het sociaal-democratische blad „Suoraen Sociaidemokraatti" be richt: „De communistische gang- sterpolitiek -heeft' geen vrucht' ge dragen Wij moeten trachten onze verhoudlne tot de Sowiet-Unie zo goed mogelijk- te houden en met haar ev,enals met de andere landen goede betrekkingen te onderhou- dehi'' Het conservatieve blad ..Uusl Suomi" schrijft: „De verkiezingen hebben uitgewezen dat het Finse volk ernstige argwaan koestert te gen .de linkse krachten en hun eco nomische utopie De wil van het volk is duidelijk." - - Oud-Rotterdam is herleefd „Kijk eens, daar bij het viaduct moet de Hoogstraat zijn! of: Daar is de Delftse Poort!" Deze en dergelijke uitroepen kwa men uit de mond van de vele be langstellenden, die het knappe werk van de R.K. vereniging St. Vincen- tius, die de Rivièrahal in een Rot terdam-zo als-het-was herschapen bad. Vrijdagavond als eersten bij woonden. Velen hebben dagen lang en zelfs nachten lang gewerkt en het succes is navenant geworden. De ingang van de onherkenbaar veranderde Rivièrahal is een smsl en bochtig straatje, waar van ouds bekende firma's en winkeliers hun koopwaar onder vaak geestige aan duidingen uitgestald hebben. Via twee ophaalbruggetjes komt men. onder een reusachtig spDorwegvia- duct en achteraan in de zaal bevindt zich een compleet restaurant met terras en bovenverdieping. Er is steeds wat anders en aardigs te zien. Zelfs is er een echt Rotter dams „pierement", waaraan men voor één enkel kwartje de prach tigste straatdeuntjes ontlokt. Een fancy-fair is ingericht, waar men aardige dingen kan kopen cn prijzen winnen, want de bedoeling is, de R.K. armen van onze stad te helpen. Maai* afgezien van dit spe ciaal liefdadige doek zal de tentoon stelling veler belangstelling weten te trekken, naar men hoopt ook van buiten de stad. Het plein vóór de diergaarde en de Bentincklaan bieden een kleurig aanzien door de vele vlaggen. Een zeer bijzondere attractie, vooral voor de jeugd, is de ouderwetse paardentram-met-koperen-bel-en-al, die gedurende tien dagen van des 'middags twee tot 's avonds elf uur de Bentïncklaan op en neer rijdt. Op deze Vrijdagavond spraken velen hun dank uit. voor wat velen lot stand hadden gebracht in de af gelopen weken. Wethouder v. d. Bruile opende de expositie. Onze landgenoten H. Veer op Triumph en P. Knijnenburg op B.M.W. werden respectievelijk 10e er. 12e in de 500 c.c. wedstrijden op het circuit van Francorchamps. Nederlands-Russisch handelsverdrag getekend Radio-Moskou heeft Zondagmor gen vroeg bekend gemaakt, dat een Russisch-Nederlands handelsver drag getekend ls. In dit verdrag zijn de contingenten voor de weder zijdse uitwisseling van goederen in een periode van voorlopig 20 maan den vastgelegd benevens een lange re leveringstermijn voor sommige Nederlandse leveranties, aldus ra dio Moskou. De Sowjet-Unie zal aan Neder land leveren: graan, hout, kalizout, ferro-mangaan, asbest, teer en pek en andere goederen en zal van Ns- derland ontvangen:- schepen, ma chines. rubber, kabel. verf. kinine, haringen en andere goederen. Paul Hoffman de administrateur van het Marshall-plan, heeft nieuwe aankoopvergunningen voor Neder land, Oostenrijk, Frankrijk, Italië en de drie Westelijke zones van Duitsland, bekend gemaakt Deze vergunningen belopen in totaal een bedrag van 81.963.147 dollar. Voor Nederland is een bedrag van G.156.045 dollar uitgetrokken, ver deeld als volgt: tarwe 4.348.945 dol lar, tarwemeel 1.275.000 dollar, ta bak 400.000 dollar, veekoeken 132.100. Met ingang van 'Dinsdag 6 Juli is wekelijks van Maandag t.m. Vrijdag onderstaande trein ingelegd: Maas sluis vertrek 17-24, Schiedam aan komst 17-39 Rotterdam D.P. aankomst 17.46. Met ingang van Zaterdag 10 Juli zal de trein, die vertrekt utt Rotter dam D.P. om 12.33 naar Amster dam C.S., voortaan ook stoppente Leiden, en. Haarlem. Deze trein rijdt alleen des Zaterdags. NabU het vliegveld Northolt ziin gisteren een vtlegtule van de Scan dinavische luchtlijnen en een Vork an de R-A.F. met elkaar in bot sing gekomen en neergestort. Alle passagiers en leden van de beman ning, In totaal 39 personen, kwa men hierbii om het levert. In het Britse toestel bevonden zich zeven personen, van wie Sir Edward Gent enige passagier was. Deze bekende Britse politicus ver trok Donderdag uit Colombo cm met het ministerie van Koloniën overleg te plegen in verband met de toestand od Malakka. Sir Edward Cent streed tijdens de eerste wereldoorlog tn Vlaanderen en Italië. Na de oorlog was hij In de kolo niën werkzaam, Van 1942 tot 1246 was hij pteatsvervangencf onderminister van buitenlandse zaken. Daarna werd hij benoemd tot gouverneur en opperbe velhebber van de Unie van Malakka. Na de wijziging van de staatsvorm al daar werd Sir Edward benoemd tot ho ge commissaris voor de federatie van Malakka. Te Wassenaar werd Vrijdag een 31-jarige Amsterdammer gear resteerd, terwijl hij met een schil derij onder zijn arm over straat liep. Hij bekende het doek, „De Rust" van Adriaan van de Velde, uit het Rijksmuseum te hebben ge stolen. De Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet heeft een landelijke sociale commissie be noemd met het doel bijstand te ver lenen aan allen uit het voormalig verzet die zich in aangelegenheden van juridische aard. rechtsherstel, economische of andere moéilïjkhe- den bevinden, voorzover zij niet krachtens haar statuut door de Stichting 1940/45 in behandeling ge nomen kunnen worden. Het secretariaat der commissie la gevestigd Burgemeester Mcinesz- laan 110. Rotterdam. Fro£ mr P. J. M, Aalberse, oud-mi nister van'Arbeid, Nijverheid en Han del, ls Maandagnacht om haJf twee in het pension „Eykenburg". te 's-Gra^en- hage overleden. Met hem is een van Nederlands meest vooraanstaande staatslieden heengegaan, die Jaren lang in ons politieke en sociale leven een grote rol speelde. Prof. Aalberse is 27 Maart 1871 to Leiden geboren. Na studie aan het gymnasium te Katwijk aan een BJjn studeerde hij aan de rijksuniversiteit m zijn geboortestad. In 1897 promoveerde hij in de rechten. Onmiddellijk na zijn promotie vestigde hij zich in Leiden als advocaat In 1389 werd hij gekozen tot lid van de Leidse gemeenteraad. Van 1901 tot 1903 was hij wethouder van sociale aangelegenheden en openbare hygiëne. Naast deze werkzaamheden had prof. Aalberse ook een belangrijk aandeel in het katholieke leven; m 1902 stichtte hij het ..Katholiek Sociaal Weekblad" en in 1905 de Katholieke Sociale Aetie Na de dood van dr, Scbaepman werd prof. Aalberse in Februari 1903 voor het district Almelo lid" der Tweede Kamer. Weldra ontplooide h;1 daar vooral op sociaal gebied een grote activiteit. Toen in 1916 zijn benoeming afkwam tot hoogleraar aan de Technische Ho geschool te Delft trad hij af als lid der' Tv.-eede Kamer Na twee en een half jaar zag men hem echter Sn bet parle ment terug als hoofd van 't toen nieuw ingestelde Departement van Arbeid. Tal van sociale maatregelen kwamen onder zijn bewind tot stand, o.nv. de instelling van de Hoge raad van Ar- Prof. mr. P. J. M. Aalberse beid. de Arbeidswet 1919. de Vrijwillige Ouderdoms verzekering, de Gezond heidswet, de Arbeidsgeschillenweten.dn Landbouwongevalicmvet. Gedurende vier jaar tot 1928 was prof Aalberse hoofdredacteur van het katholieke dagblad „Het Centrum" In Utrecht. De beer A. H. Gerhard, de laatst overlevende van de „twaalf apostelen" oprichters ..van de voormalige S.D.AJ?, en 'oud-lid van de Tweede Kamer - is Zater dagmorgen in de leeftijd van 90 jaar in Bakkum overleden. Hij zal op Donderdag 3 Juli In Westerveld worden gecremeerd, na aankomst van de trein van 13.09 uur. De CCD heeft een boer uit Rilland (Zeeland) en een Belg in arrest ge steld, omdat zij hebben meegewerkt by veesmokkel naar België. De boer gaf gelegenheid de koeien in zijn weiden te stallen, de Belgzorgde waarschijnlijk voor het transport. De „heren" hadden pech, doordat een det* beesten in een sloot raakte en naar het destructiebedrijf Greko in Hansweerd moest worden vervoerd. Dit was de aanleiding voor een uit voerig onderzoek, dat naar de beide arrestanten leidde. Studenten vormen ere wacht bij intocht van Koningin De Studenten Weerbaarheid-or ganisaties van Lelden, Amsterdam, Utrecht en Wageningen zullen voor de Koningin een erewacht vormen bij haar intocht te Amsterdam voor dé viering van de iubileumfeesten EEN VOORWERELDLIJK MONSTER hangt boven de Delftse grachten. De studenten, wier korps honderd jaar beslaat, maakten deze draak van plastic en zagen ook nog kans het griezelige monster wan. binnen te verlichten. De kindertjes in Delft dromen ...drakerige dingen. Ook in het kader van hét Holland- Festival, dat thans te Amsterdam en Schevenlngen plaats vindttrekken kunstmanifestaties van boog gehaite telkens weer de aandacht. Een verheu gend verschijnsel hierbij is, dat het kunstminnend publiek blijk geeft, de 'belangrijkheid hiervan naar waarde te schatten. Zeer vele muziekliefhebbers uit de omringende plaatsen trekken dan ook teikens naar Scheveningen om de talrijke artistieke evenementen bij te wonen. Dit moge voor de organisatoren aanleiding zijn op de ingeslagen weg te blijven voortgaan. Zaterdagavondbracht het Concert gebouworkest met Kathleen Ferrier (alt) en Julius Patzak (tenor) onder leiding van Gcorg Szell als pièce de resistance Mahlers Das Lied voo der Erde tot uitvoering. Ik kan me moeilijk een meeslepender vertolking denken van dit aangrijpende werk, Nimmer heb .ik „Der trunkene im Friihltng" zo doorvoeld, zo aangrij pend horen realiseren als door Patzak. Dit was waarlijk de extatische roes die reeds in het eerste deel „Das Trinklicd vón Jammerder Erde" als het ware latent aanwezig is. Ook Kathleen Ferrier wist diepe, in druk te maken met de vertolking van haar partij en waarvan het hoogtepunt zeker het laatste deel „Der Abschied" was. Zo heeft men, mede door de vlekke loze en boeiende reproductie die Szell wist te geven* van deze partituur geheel en al de diepe inhoud van de kunst van Mahler, deze mystieke God-zoeker, zo als een zijner biografen hem noemt, vol komen kunnen ervaren. Alleszins begrijpelijk dus, dat het tal rijke publiek, de Kurzaal was tot de laatste plaats bezet, met langdurige toe juichingen op deze grote prestatie rea geerde. Zondagmiddag kwam -in dezelfde zaal Honegger's meesterwerk Jeanne d'Arc iu Bücher tot uitvoering. Dit drama- isch oratorium waarvoor Paul Claudel de woorden schreef, heeft door zijn al gemeen menselijke belevenissen ook voor de riict-katholieke toehoorder een grote betekenis,- hetgeen voor een groot gedeelte te danken is aan dc muziek. Over hét geheel genomen heeft dit werk mede door dc muzikaal illustra tieve klankrealisatie een filmisch ka rakter. Zulks doet echter aan het com positorische gehaite in het geheel geen afbreuk. Reeds de instrumentale en ka- ristische vondsten getuigen van een groot meesterschap. Zo ook de muzi kale omlijning van de declamatorische gedeeltendie nergens geforceerd of aangedikt worden al zijn er soms ook wel momenten die door een veelheid aan kiankgegevens verwarrend wer ken althans de overzichtelijkheid en doorzichtigheid op de achtergrond drin gen. Maar imposant is dit werk in hoge mate, boeiend eveneens en zeker is het ook, dat het tot de belangrijkste heden daagse koorwerken behoort te worden gerekend. De Belgische dirigent Lodewijk de Vocht beheerste deze veeleisende par tituur op bewonderenswaardige wijze. Ook de solistische medewerking vol deed aan hoge eisen. Wanneer ik dus slechts Marthe Dugard (Jaenne), en. Raymond Gëröme (Frcre Dominique)! norm, dan geschiedt dit wegens de be perkte plaatsruimte en niet uit mindere waardering voor de prestaties der ove rige solisten. Ten slotte nog een woord van loc voor het Antwerpse Cdeciliakoor, het kinderkoor „Les Pctits Chantres de ÏTnstitut Notré-Dame de Curcqhent en het Rotterdams Phiiharmonisch Orkest, die zich voortreffelijk hun taak kweten. u Herman van Bom. Padvinders organiseerden zuinigheids-wedstrijd Op de Goudsberg te Luntercn ston den gisteren veelsoortige tenten van circa 1400 padvinders overal door el kaar. Voor wie de weg niet wist, was het moeilijk zich te oriënteren, maar de deelnemers aan de Nationale Kampoelan 1948 der NPV voelden zich hier verbazend vlug thuis. De clou van de dag was voor ve len de wedstrijd om een bepaald on derdeel van een Lunapark in een half uur tijds in elkaar te zetten, waarna ieder der deelnemers een kwartier als spuliebaas moest optre den en geld moest verdienen. De winnaars werden uitgeroepen tot het zuinigste district van- het land Te Berlijn werd Zaterdag een volle tram door de bliksem getrof fen. De tram gera&kto In brand. Vier passagiers liepen verwondin gen op en moesten in het ziekenhuis verbonden worden. De Marinevoorlichtingsdienst deelt mede, dat de Koninklijke Ma rine en de Mariniersbrigade in de maand Juni geen verliezen hebben, geleden. KOEL WEER Weersverwachting, geldig van Maan dagavond tot Dins- daRavond. Veel bewolking met enkele verspreide buien. Wind tussen Nflord en West of draaiend naar rich tingen tussen Noord en West, matig, maar In de kuststreken tij delijk vrij krachtig. Koel weer. 6 Juli: Zon op 4.28. onder 21.81. Maan op 3 15 onder 21.28. 6 Juli. Hoog water te Rotterdam; le tij 3.57 uur, 2e tij 1S.16 uur. Waarnemingen hedenmorgen 8.40 uur; Luchtdruk 752.5; wind N.N.O. 1; temp.*13.];" max. temp. 16.8 (gistermid dag 3.15 Uur) min. temp. 11.8 (heden morgen 1.40 uur). Weersgestelüheldj betrokken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1