HET ROTTERDAMSCH PARCDL Waarom verkiezingen? Complot te Berlijn? Nederlander verkocht de Eiffeltoren Albanië sluit zijn grenzen voor „gevaarlijke elementen" Britse eenheden opereren voor Malakka's kust Venezuela maakt aanspraak op West-Indische eilanden „Joegoslavië niet geïsoleerd' Als onder Hitier... Weer vliegtuigbotsing Bernadotte stelt verlenging van bestand voor „Dag van de jeugd" op 10 Juli Weerbericht Dramatische visitatie Nieuwe Amerikaanse industrieën in ons land Op 1 Aug.: Trizonia Communisten zouden een opstand willen op touw zetten Ook Canada naar Washington Protestnota naar Moskou? Vooreen millioen gulden opgesnoept 7om Werk in papierfabriek ligt stil Doodgestoken na ruzie Haringvangst Lager dan in 1947 Melkproductie neemt toe Werkloosheid neemt voortdurend af Dinsdag 6 Juli 1948 Red. Adm. Langa Haven 141, Schiedam T#U 4930v, Abonnprfj» per week 0.31 por kwartaal 4.—, losse autnmen f 0.09 pr.qorient door de Stichting „Het Parool". DE SCHIEDAMMER 'Achtste jaargang, Nó. 156 Uitgave N.V. De Nieuwe Vere1— Postgiro 398644 Bankier» Amsterdamscha Bank/ te Rot lor dam Directeur» B. de Vries - Hoofdredacteurs Th. Ramaker De Albanese regering heeft aan de Joegoslavische en Griekse gren zen van het land de nodige voorbe reidingen getroffen om to beletten, dat gevaarlijke elementen, die de belangen van de regering enhet Albanese volk willen schaden, Alba nië binnen komen, aldus meldde gis teravond radio Tirana. Reeds eerder had E. Djilas, één van de Joego- slaven die dezer dagen uit de Ko- mlnforro werden gestoten, Albanië ervan beschuldigd, te trachten' Joegoslavië van honger te laten om komen. In het communistische blad „Bor- ba" schreef Djilas woordelijk: De nieuwe methode van verdraaiing der feiten is door de avonturiers van Tirana met het meeste succes toegepast. Hierdoor zyn zij erin ge slaagd, de Joegoslavische burgers te laten vervolgen, de economische be trekkingen te laten afbreken, het verdrag van wederzijdse bijstand te laten opzeggen en de Joegoslavische vrouwen en kinderen aan de hon gerdood prijs te geven door .te ver hinderen, dat voedsel naar „Joego slavië wordt gebracht. Djilas gaf de verzekering, dat Rusland Joegoslavië geen prooi zou laten worden van de imperialisten. „Wij voelen' ons niet geïsoleerd" he- sloot deze uit de Kominform gesto ten communist. En inderdaad heeft hij niet geheel ongelijk. De Zwitserse communis tische partij heeft namelijk aan maarschalk Tito een brief geschre ven, waarin de véroordeling van de Joegoslavische partij door de Kom- inform wordt afgekeurd. Dit is dan voor de eerste keer, dat een communistische partij huiten Joego slavië maarschalk Tito ateunt. Hier moét echter aan worden toege voegd, dat de Zwitserse communis ten. in April 104S bij de Sowjets xn ongenade vielen, toen de „Pravda" verklaarde, dat de partij industrië len onder haar leden had. Het Joegoslavische agentschap „Tanjug" deelde mee. dat een Joe- fro-Sïavi3ch-Bulg&arse commissie, «ie de laatste twee dagen in Bel grado heeft vergaderd, een plan heeft ondertekend voor culturele samenwerking tussen beide landen. Het plan zal een jaar van kracht blijven. „Er dreigen in Duitsland ernstige auti-semietische réiletjes, dïndat, vooral in de steden van de Weste lijke zones, de geruchten worden verspreid dat.Joodse D.P.'s profi teren van de geldhervorming", zei dr. Nahoem Goldrnanix in de slot zitting van het Joodse Wereld-con gres, dat in Montreux is gehouden. -Een delegatie van D.P.'s en een hooggeplaatst ambtenaar hebben het congres tegen deze agitatie gewaarschuwd. Dr. Goldmann deed een beroep op de Duitse autoriteiten en op die van de drie bezettende landen het leven en de veiligheid van- de dui zenden Joden, die in de kampen voor verplaatste' rpérisoriën"-~lëVigri, te beschermen. „Wij vertrouwèn.er ,6p," dat strenge'' 'maatregelen zullen treffen", zei hü. Twee Seafires van de Britse mari ne. de marine-uitvoering van de Spitfire, zijn Maandag bi} Lossie mouth (Schotland! in de lucht met elkaar in botsing gekomen en in brand gevlogen. Een van de piloten vond de dood. de andere wist, zich met behulp van zijn parachute in veiligheid te brengen. Graaf. Folke Bernadotte heeft offi cieel aan Joden en Arabieren voor gesteld, de wapenstilstand in Palesti na te verlengen en Jeruzalem en ,de haven-raffinaderijen te Haifa te de-, militariseren. Verder stelt Bernadot te voor, de drie landen, die in de wapenstilstandscommissie vertegen woordigd zijn' (Frankrijk, België en de V.S.) te verzoeken, .gewapende wachten te zenden ter bescherming van de gedemilitariseerde plaatsen. In kringen van de Verenigde Na ties heeft mén' reeds de hoop opge geven, dat een vrede in Palestina be reikt kan worden. Ook Reuter meldt dat de spanning in Palestina stijgt, nu, naar verluidt, Arabieren en Jo den de voorstellen van, Bernadotte hebben verworpen en beide 'partijen zich gereed maken de strijd .na 9 Juli té hervatten. Hoop op verlen ging van het bestand is nauwelijks aanwezig, schrijft de waarnemer te Amman. De Israëlletische staatsraad heeft besloten tot „algehele afwijzing" van graaf Bernadotte's voorstel voor een vreedzame regeling van het conflict. Het besluit werd ge nomen met 27 tegen nul stemmen bji vier onthoudingen, na een be spreking, die drie en een half uur duurde. EEN TRANSPORTVLIEGTUIG van de R.A;F. en -een Skymaster van dé Scandinavische. Luchtvaartmaatschappij zijn Zondagmiddag bij het vliegveld Northolt bij Londen met elkaar -in botsing gekomen en neer gestort: Alle 32 inzittenden van deZweedse DC-6 en de 8 personen aan board van het Engelse Yórk-toestet, onder wiede Hoge Commissaris van Malakka, Sir Edward Gent, kwamen /om het leven, bij dit ongeluk, het ernstigste in de geschiedenis van de Engelse luchtvaart. Gedeelte van de vleugelman het RAF York-transportvliegtuig, dat. door een boom werd doorboord, toen het na de botsing in Shmbbs Cornerongeveer drie mijl van het NorthoU vliegveld neerstortte. De brandweer kon niets uitrichten, daar het dichtst bijzijnde water op twee' mijl afstand was. Versterking der positie van onze scheepvaart De commissie, van. rapporteurs uit da Eerste Kamer is het niet eens met de wetsontwerpen, die bekrach tiging beogen van een,drietal con venties, .aangenomen door de 28ate Internationale Arbeidscónferentïe te Seattle. En wel betreft het hier het verdrag betreffende de" pensioenen van zeelieden, dat inzake dé vaean- tie met behoud van loon van zeelie den en dat betreffende de gages, de arbeidsduur, aan boord en de bemanningssterkte..: - De rapporteurs wezen er op', dat de bepalingen der- zo juist genoem de verdragen niet belangrijk uit gaan boven die, welke zijn vervat in de huidige, voor het scheepvaart bedrijf geldende, collectieve arbeïds- overèenkomrfen- Naar hun mening zal ratificatie dier verdragendan ook niet leiden tot aantasting, doch veeleer tot versteviging van de po sitie van de Nederlandse scheep vaart. Procés kamp Ravensbriick Te Hamburg is .tiet proces begon nen tegen zes bewaaksters van het kamp Ravensbriick. Volgens een vrouwelijke getuige hebben slechts 7 van de 886 in 1939 naar het con centratiekamp te Ravenbrtick ge brachte vrouwen de oorlog over leefd. Ter gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van de Koningin zullen op 10 Juli alle jeugdorganisa ties. samenwerkende in de Neder landse Jeugd-Geraeenschap. in Am sterdam een „Dcg van de Jeugd" or ganiseren. Te Londen werd de jury geko zen voor de Olympische atletiek wedstrijden. Deze iury bestaat uit: A. Brudage (USA). P. Mcricamo (Fr.), ir. Paulen (Néd.i, Mictincn (Finland) en Kopal (Tsj.sl.). AANHOUDEND KOEL Weersverwachting, gel dig tot woensdagavond. Zwaar bewolkt met tij delijke opklaringen en op sommige plaatsen enige regen of motregen. Ma tige, in de kuststreken nog krachtige Noord- Westelijke wind. Aanhou dend koel weer. 1 Juli: Zon op 4.29, onder 21.—. Moan op 4.25. onder 22.15. 7 Juli. Hoog water te Rotterdam: le ♦;j 4.49 uur, 2e tfj 17.04 uur. Een 52-jarige Rotterdammer, de heer Kampen, die met zijn kinderen per bus naar België was geweest, geraakte bij de grensvisitatie der- lïïafê-overstuur, dat"hy èentierberte kreeg en-in'de bus overleed. De rayi had een overhemd en- wat vitrage bp zich. Het ongeval is niet te wij ten aan een onheus optreden der douane-beambten. Naar medereizi gers verklaarden, had de heer Kam pen zich tijdens de hele reis al on wel gevoeld. Nederland koopt 25 Canadese vliegtuigen Nederland heeft 25 Harvard- oefenviiegtuigen van twee Canadese maatschappijeh gekocht, Elk toestel kost 12.000 i 15.000 dollar. „Eenbeden van de Britse marine en luchtmacht opereren thans voor de Oostkust van Malakka om te voorkomen, dat communistische versterkingen Malakka bereiken", aldus verklaarde gisteren de Britse opperbevelhebber in het gebied van Malakka, «reneraal-majoor Boucher te Singapore. Boucher stelde voor een speciale grensmacht te vormen om de Noordgrens met Siairt te be waken. Er zou voorts een stelsel van identïteits- en registratiekaarten ingevoerd worden.' De communisten gebruiken op Malakka twéé zendstations. Wjj la ten hun die nog een tijdje, zo ver volgde Boucher. Boucher zeide tenslotte ervaring te Aiéhfiéh opgédaam In" Voor-Lnd'fc en Griekenland' „in het bestrijden „vari;" rode vtèrr'oriëtéü"l' De' vyartd kon zich in Malakka wel goed ver- Prof. de Haas nam afscheid De Leidse universitaire gemeen schap heeft gistermiddag afscheid genomen van een harer leden, prof. dr. W. J. de Haas, die onlangs de pensioengerechtigde leeftijd bereik te en derhalve thans bij het einde van het academiejaar het ambt van' hoogleraar in de natuurkunde én;de meteorologie neerlegde. bergen, doch was technisch minder goed uitgerust en minder moedig dan de verzetslieden in Griekenland en Voor-Indië, aldus Boucher, Naar aanleiding yan deze verkla ring deelde de president van Johore, Dato Onn Bin. Djaffar, mede, dat ,,er reeds van 1842 af gecomplot teerd werd om een communistische republiek on Malakka te stichten". U denkt misschien: bijna iedereen zal toch weten, dat, er pas in 1950 weer kamerverkiezingen moeten worden gehouden; en dat wij thans ter 'stembus gaanomdat de .grondwetswijziging ten aanzien van dc overzeese gebiedsdelen moet worden goedgekeurd door een nieuw gekozen kamer? - - Welnu, dan. ziet u het al te rooskleurig, want eïnd Juni was slechts één op elke drie kiezers daarmee op de hoogte. 4 wist niet eens dat er verkiezingen kwamen 51 'tütsf de reden der verkiezingen niet 8 gaf een fout antwoord: Dit betekent dus, dat van de 5Yz millioen kiezers, die Woensdag ter stembus geroepen worden, maar ruim. 2 millioeh weten, waarom- dat geschiedt. Het best zijn de kiezers van de WD op de hoogte (69 het slechtst de KVP-kiezers (29%). Over het algemeen weten de welgestelden veel beter waarom deze verkiezingen zijn uitgeschreven dan de minder welgestelden, hetgeén blijkt uit, het volgende staatje:- Arme volksklasse 17 overige volksklasse 34 kleine midden stand 51 gegoede ^middenstand en welgestelden 68 (Nederl. Stichting.voor Statistiek).: Volgens het blad „Business .Week" zouden, behalve de Kaiser- Frazer fabriek te Rotterdam, die naar verwacht wordt tegen het einde. vamditjaar?uet Jiaax; werk-r zaamheden zal beginnen, nog onge veer tien ander e Amerikaanse fir ma's onderhandelen met Neder landse belanghebbenden over de vestiging van filialen ïn Nederland. De plannen omvatten o.m. de pro ductie van scheermesjes, vulpen houders en pompen. De nieuwe Amerikaanse investeringen In de Nederlandse Industrie bedroegen In 1947 ongeveer veertien mil lioen dollars. Economische fusie blijft echter beperkt Dé eerste Augustus is vastgesteld als datum voor de stappen ter ver wezenlijking van de economische fusie der 'Franse zöne van. Duits land met Bizonia. Op die, datum zullen het transport en de handel van de drie "Westelijke zones met het buitenland, in overeenstemming met de Londense hesluiten,, worden gecoördineerd 1. Aansluiting van Frankrijk bü de rmnort en Export Maatschappij, die de h-mdet met net builen!and van Bizonia regelt: 2 Gemeenschappelijke opstelling van plannen voor de export- en imoort programma's van de drie Westelijke zones: 3 Gemeenschappelijke financiering van de Import en de export: 4. Unificatie van het kader waarin de drie zones met andere landen han delsovereenkomsten zullen sluiten. Frankrijk zal echter de herverdeling van export en Import in de eigen zone in eigen hand houden, zodat de econo mische fusie van de drie Westelijke zones dus In zekere zin beperkt zal zijn. Het partijloos rechtse Farijse blad .Figaro" heeft volgens Reuter bijzon derheden gepubliceerd over een „com munistisch complot" dat opgezet zou zjjn om de Westelijke geallieerden te dv.dr.een Berlijn te verlaten. Een-woord voerder van de Brit9e ambassade te Parijs verklaarde aan Reuters corres pondent, dat het bericht van de ..Fi garo" hem geheel waar voorkwam. Het Franse departement van Buitenlandse Zaken zei, dat het bericht op de voor naamste punten overeenstemde met door het departement zelf ontvangen inlichtingen. Volgens het bericht van de „Figaro" zou de redactie van dit blad een ge heim communistisch document'in han- partij aan communistische cellen Berlijn om een opstand de ensceneren, welke de sowjet-autoriteiten, een voor wendsel zou verschaffen om tussenbeide te komen en de Westelijke geallieer den de stad uit te zetten. Het document, dat opgesteld zou zijn volgens richtlijnen uit Moskou, zou tot titel dragen: ..Instructies ingeval van afkondiging van de crisistoestand door de arbeidersmassa van Berlijn", De instructies 'zouden als volgt luiden: - 1. De stroomvoorziening en" andere essentiële' diensten moeten gedesorga niseerd worden. Onze kameraden 'zul len zonder verwijl, de huntoegewezen pesten bezetten, en in de westelijke sectoren moet de massa, die niets om handen heeft, straten en pleinen bezet ten. Speciale functionarissen- zullen de actie leiden van onze speciale in terventie-afdelingen, die slechts van het centralecomité instructies zullen ontvangen. 2. Inde sectoren, die onder leiding staan van onze spedale afdelingen, zal door de menigte gedemonstreerd wor den .voor de eenheid van Berlijn' en de eenheid van valuta. De menigte zal tenslotte .het gemeentehuis bezetten, de dienstcentra van de verschillende wijken en een zeker aantal nog na der aan .te" duiden, plaatsen' en gebou wen. 3. De onder l en 2 genoemde acties moeten uitgevoerd worden onder be scherming van Duitse politie-afdelin gen. Duitse en militaire politie zullen tussenbeide komen tegen de demon stranten en de., mogelijkheid bestaat, dat er eetiaantal' daden en gewonden vallen en dat er vele axxestaties wor den verricht. 4. Wanneer déze situatie geschapen is zullen Sowjetrussische troepen moe ten optreden om de veiligheid ven dt bevolking van geheel 'Berlijn te verze keren, Zij rullen voorts optreden ter Eisenhower geen candidaat Generaal Eisenhower heeft ver klaard: geen candidatuur voor „énig openbaar ambt" te zullen aanvaar den. Hij wil zich op dit ogenblik niet vereenzelvigen met een politieke partij. „Dit houdt niet in, dat ik van plan ben het stilzwijgen te bewaren over enkele voor het land belangrij- De Hilversummer H. W- Ohr. Reuter, die in de "bezettingsjaren kampbewaker in Ommen was, is -ke kwesties, waarover ik mijn me- veroordeeld tot twaalf jaar gevan- ning zou willen zeggen", verklaarde genx'sstraf. fcij- Canada neemt deel aan de „voor bereidende besprekingen" te Wash- imrton. die heden aldaar met de vijf Westelijke mogendheden över even tuele militaire bijstand aan West- Europa g-eönénd zijn. Bü deze diplomatieke, niet op re- geringzniy°au te voeren besprekin gen- zal 'Canada vertegenwoordigd worden door de Canadese ambassa deur te Washington. Aan de top van de lijst van onge veer 900 mannen en vrouwen in de V.S., die een, inkomen hebben van welke een diepgaande wyzigmg zou Venezuela brengt voor Nederland nog onofficieel allerlei argumenten te berde om aan te tonen, dat de Benedenwindse eilanden feitelijk aan Venezuela zonden moeten behoren. Bovendien meent deze Zuid-Ameri kaanse republiek aanspraak te mogen maken op de Guyana's, welke ge bieden bet met Brazilië zou willen delén. Dit deelde gisteren de heer L. A JVL Lichtveld, die in opdracht van de Nederlandse regering als waarnemer de Pan-Amerikaanse conferentie te Bogota heeft meegemaakt, mede. De heer Lichtveld noemt deze eisen de Laatste stem in het koor der Zuid-Amerikaanse republieken die er naar streven de gehele hemisphe re van afhankelijke gebieden te zui veren. Dit streven uit zich al in de be sprekingen tussen Chili en Engeland over de Zuidpo'oI-gebieden, tussen Argentinië en Engeland ten aanzien van de Falkland-eilantien en tussen Guatemala en Engeland, betreffende Brits Honduras. "Venezuela, aldus de héér Licht veld, heeft echter rekening gehou den met de opvatting van de bevol king van Suriname en Curasao zelf, beveiliging van de andere bezettings troepen. en deze weggeleiden naar een nader aan te dulden plaats. 5 De vergaderde arbeiders zullen een „toestand van algemene crisis" afkon digen. Onze speciale afdelingen, als de enige dié optreden, zullen van de me nigte opdracht krijgen een voorlopig bestuur in te richten. Fas in geval van een toespitsing der verhouding tussen de Sowjetrus- siche bezettingsmacht en. die van de Westelijke mogendheden zal de „crisis toestand" worden afgekondigd. Geen initiatief mag worden genc- i tenzij met toestemming van het centraal comité. 8 Dit document moet vernietigd, wor den zodra de speciale functionarissen, belast met de opdracht van het cen traal comité, ervan kennis genomen hebben. (w.g.) algemeensecretariaat van de Duitse communistische partij. In verband met de toestand' iri Berlijn heeft de directie van de American Overseas Airlines beslo ten het aantal wekelijkse retour vluchten tussen Frankfort aan ae Main en Berlijn,te verhogen van'zes tot 25. Waarschijnlijk binnen.de komen de vier en twintig uur zullen de regeringen van Groot-Brittannië, de Verenigde Staten - en Frankrijk gemeenschappelijk protesteren tegen de Sowjet Russische blokka de van het. rail-, weg- en water verkeer naar Berlijn. In de nota zal vermoedelijk onmiddellijke, ophef fing van de blokkade worden geëist. meer dan 75.000 dollar (het. inko men van president Truman),' staat Charles Skouros, president van de nationale tbeatercorporatie en van de nationale amusement-theater maatschappij met een inkomen van ,985.300dollar. De filmster Betty Grable is .do-, meest verdienende vrouw dollar). Bekende oplichter gearresteerd kele, Nederlandsezaken lieden die hij: voorgespie geld had, dat de Eiffeltoren'. drukken maken en'toon- m Parijs zou worden ge- stond in sierlijke let- deerde advocaat; liet''den deze bij-voorkomende - sloopt en, h« het .ijzer .daar- ters „Industrieel" gedrukt, hü de contracten opmaken, gelegenheden- aan nog van als schroot gekocht Hij leefde tijdens de oor- Men kwam overeen, dat, 'twijfelende slachtoffers.,iad- ren. De koopsom moesten- OP zijn naamkaartje DIJ een stond In sierlijke let- *~J dei daar grof geld. Na de oor log bezat hij meer dan f 1.Q00.000. Toch achtte hij het raadzamer voorlopig in Parijs te blijven tot de eerste zuïverings-storm was geluwd. Toen keerde hij platzak naar Ne derland terug. Fier droeg hij de Medal of Freedom en hij 'had genieur gevaarlijk l argwaan tegen de „in-" werd trok hij met ror. H. ook papieren die uitwezen, heden begonnen, toen bij dat tij} gerechtigd was de ze Amerikaanse onder scheiding te dragen.- In Nederland deed bij zich voor als salesmanager van de z.g. War Supplies Li quidation Ltd.. een cbmbi- rr- t°?fs v°oru\san ™r- genieur": opgevat. Toen"tixi naar de Rivièra.. De han- H betalen. Deze. hield het/.®v^r ^„^5 mei „del. daar bleek maar ma- f-i "Amsterdamse recherche te zyn en al spoedig sprak, werd hem verteld, begaven de heren zich dat de politie van alles op "sar Zwitserland, waar zij hoogte was. maar nog "Un vrxerdinnen'ontmoet- niets' kon ondernemen om- ten. Van ^wtiserland trok- dat eréérst sprake van verduistering kon rijn als na, dè -leveringstermijnen de goederen ui fcbleven en het geld v'verdwenen* was. .Bij de' meeste: contracten tot dp goederen werden geleverd. Dat was de afspraak. De kopers, en ook mr. H. had den er hel volste vertrou wen in. Maar de moeilijk- mr. H. vroeg hem wat van het geld te geven, zoge naamd om de invoerrech ten te betalen.- Mr. H. stemde toe, en is blijven toestemmen, steeds als „hij" om voorschotten ken zij naar .Italië, waar hun o.a.- in Milaan lange tijd, tn hotels crediet ver leend werd door.hun contract.-.met het minister rie van wederopbouw te leveringstermijn A01*®**' In, Rome liepen zij: nog niet overschreden. °e laitiP, Wegens op- In: overleg met de poli- licht:ng werden ze tot een natie van Amerikaanse vroeg, bankiers die de goederen Veel gemak hadden de uit alle legerdumps had- beren van een contract, den Opgekocht. dat zij met het ministerie Hij boodvan alles aan: vas wederopbouw hadden auto's, camera's en _bouw- gesloten. Ruim 10-000 ton materialen. En' hij had betonijzer zou moeten wor- succes.. Zijn fantastische den geleverd. Ditmaal verhalen leken, zeer aan-' echter werd;-d< nemelijk. Verschillende niet vooruit maand gevangenisstraf ver oordeeld. Toen zij naallerlei we derwaardigheden dezer dagen weer in Nederland tie;;:'besloot de ambtenaar naar Frankrijk te gaan. Hij trok langs verschillen de dumps, maar vond geen betonijzer. Toen hem dit spelletje ging. vervelen, terug warén, werden' bei zei hü de „ingénieur"'wat den gearresteerd. Van de hij van hem "dacht. Déze f 60.000.-"was - reeds lang trok zich daar échter niets niets meer over. koopsom.'van aan en vertélde met De ingenieur bleek een' gestort. De. grote voldoening dat iiij '35-jarige bunkerbouwer te grote firma's bestelden heren lieten echter van dit eens in Amsterdam geld zyn, die ;een rriillioen aan voor ruim f 60.000. x contract een aantal licht- had losgekregen van cn-.. de Duitsers Had verdiend. kunnen ondergaan indien de huidige verstandhouding met Nederland door onoordeelkundige maatregelen zou worden geschaad. De Pan-Amerikaanse conferentie heeft voorlopig besloten op 1 Sep tember -een uit alle* 22 deelnemende republieken samen te stellen perma nente commissie te .benoemen, die in Havana zal -zetelen. Deze commissie .zal moeten „toezien op de wijze, waarop het kolonialisme en de res tanten daarvan in Amerika worden geliquideerd. Zij zal naar een vreed zame methode zoeken om- het kolo nialisme af te schaffen." Arbeidsinspectie verbiedt werkdag van 9Z- uur Het personeel van de panier fa briek Nestelroy-Trornoenburz <.i Amsterdam Is Maandag In staking sregaan, omdat de Arbeidsinspectie bezwaar maakte te?en de vijf-da- eek, die ir in deze fabriek gen-werkweek, gold. N3 de bevrijding hadden directie en personeel besloten 's Xsterdaes niet te werken en 03 de andere werkdagen een uur langer, zodat het totale aar.tal werkuren toch 48 per week bleef. In Januari maakte de Arbeidsinspectie hiertegen bezwaar, omdat deze regeling str(jd is met de Arbeidswet, rite noogstens 8% uur. werken per dag toe staat en het buitengewoon besluit' Ar beidsverhoudingen van 1945, dat de 48- urige werkweek handhaafde. Op eèn verzoek van dé directip van Nestelroy om de vijfdagen-werkweek tn haar fabriek te mogen handhaveri heb ben de hoofdinspecteur van de Arbeids inspectie en de minister van Sociale' Zaken afwijzend beschikt. De politie heeft nu de arbeiders onmogelijk ge maakt langer dan 8(6 uur per dag te werken. Indien de fabriek toch langer blijft draalen zal de Arbeidsinspectie proces-verbaal opmaken, zodat de. kan tonrechter moet beslissen In dit con- flirt. Het personeel stelt zich op het stond- punt, dat de langere werkdag waar tegenover ,de vrite Zaterdag staat gedurende drie. jaar geen enkele moei lijkheid opleverde en dus best gehand haafd kan blijven. Zaterdagnacht is in de gemeente Mierlo tijdens een vechtpartij, de 54- jarige F. J. Rcoyakkers door messte ken gedood, R. begaf zich, waar schijnlijk: voor een onderhoud naar de fabriek van De Haas, waar hij ze kere M. KL ontmoette. Zij kregen ru zie die op een vechtpartij uitliep, R. werd door messteken ernstig ge wond. Geneeskundige hulp mocht niet meer baten. De dader meldde zich onmiddellijk bij de politie.- Pakketten naar Indonesië Er wordt nojr eens op gewezen, de inhoud van pakketten naar In donesië zoveel mogelijk in blik te verpakken. Het komt nog her haaldelijk voor, dat pakketten In een gehavende en zelfs bedorven toestand aankomen. DRIELING GEBOREN Te Horst (L.) drieling geboren. De der, mevr. van Wegberg, en haar drieling:, alle drie meisjes, het uitstekend. maken Het kanaal van Corinthe, dat bü' de terugtocht in 1944 door de Duitsers werd vernield, ia weer ge opend. Er zijn enige tijd geleden be richten "n de dagbladen versche nen, waarin werd gemeld dat de opbrengst van de haringvangst ver blijft onder die van het vorige jaar. De cijfers, die het Centraal Bureau voor de Statistiek thans publiceert bevestigen deze berichten. In Mei 1947 is aangevoerd in totaal 2,995,000 KG. haring, in Mei '48 slechts 929.000 K.G. De melkproductie neemt toe, vergeleken met die'in het vorige jaar. In de week van 25—29 Mei leverden de boeren rond 100 mil lioen liter melk aan de zuivelfa brieken, di. acht pet. meer dan in de overeenkomstige week in 1947. Het aantal stakingen en de hoe veelheid werkdagen, die ten ge volge daarvan verloren gingen, was in Mei 1948 minder dan in Mei.'47. Toen. ontstonden 30 geschillen,, waardoor 12.371 dagen riïet ïs ge werkt, da overeenkomstige cijfers zijn voor Mei van dit jaar 31 en 7535. In Maart '48 waren zy 34 en 45.671. Het loon-indexcijfer jn de indus trie bleef de laatste maanden gelijk, r.i. 174.7; dat in de landbouw stêeg nl. van. 243-9, dat gold van Juni *47 tot 30 April '48, tot 258.6 op 31 Mei. In dit verhoogde cyfer' zijn "waar schijnlijk de pluklonen voor kersen en ander fruit verdisconteerd. Het lc«onindexcïjfer voor industrie en landbouw samen steeg daardoor van 184,4 op 186.4. De werkloosheid neemt nog steeds af, in een vrij regelmatig tempo. Op 30 Juni *45, dus bijna twee maanden na de bevrijding, waren er 112.600, dit aantal was op £1 Dec. van dat zelfde jaar gedaald tot 90.400, DP 31 Dec. '46 tot 47.000, op 31 Dec, '47 tot 30.600 en op 31 Mei van dit jaar waren er nog: slechts 22.400. Sterk sprekend zijn ook de cijfers voor het aantal personen, die. wachtgeld ontvingen: op 30 Juni '45 waren het er 201.400, op 31 Dec. '45 was het aantal gedaald tot 43.500, op 31 Dec. '46 tot .7600 en op 31 Mei van dit jaar waren het er nog maar 1600. Ook het aantal .DUW-arbeiders liep terug van 33.500 cp 31 Dec. '45 tot 10.327'op ->1 Mei '48. Al deze cijfers zijn een zeer duidelijke de monstratie van de herlevende be- drijvigheid in onze nijverheid en. landbouw. In vergelijking met het jaar 1936 (crisistijd) spreken deze gegevens, allen afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek, al een zeer duidelijke taal. In. dat jaar werden gemiddeld per week 193.258 uitkeringen verstrekt aan werklozen, in Maart 1948 gemid deld 20.994. Het bedrag dat in 1938 gemiddeld werd uitgekeerd was i 10.50, in Maart '48 was dat f 27.68 RIJKSMONUMENTENZORG heeft een aantal huizen met houten ge- vels, die te ons land uiterst zeldzaam zijn, onder haar hoede genomen. Deze woningen, waarvan in Wittem by Vaals de mooiste voorbeelden te vinden zyn, verkeerden in desolate staat. Een der geheel gerestau reerde gebouwen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1