HET ROTTERDAMSCH PAROOL Westelijke mogendheden protesteren tegen Berlijnse blokkade Tsjechen zwaaien in Praag Amerikaanse vlaggen Kabinet Beel demissionnair Arabieren weigeren bestand in Palestina te verlengen Russische jagers vliegen rond Geallieerde vliegtuigen Britse kolenmijnen lijden verlies Culturele overeenkomst met Groot-Brittannië Wij willen de republiek van Benesj Mijnwerkers in Amerika weer in staking Gottwald kreeg geen'hoera's Grieken voorspellen Russische communisten niet naar Belgrado Veiligheidsraad sprak over Indonesië Rede van de Koningin in druk verschenen Urk vraagt om land in Noord Oost polder Drie kinderen door granaat gedood Nieuw Amsterdam snelt Zweeds schip te hulp m&SË Wapenstilstand lóópt Vrijdag af Paleis Soestdijk residentie Amerikaanse kruisers kiezen zee Bemadotte geeft de moed niet op Boeren naar Canada Prins Bernhard doopt zes DC 6 toestellen Etalageverlichting blijft beperkt NATUURWONDER Definitieve uitslagen Finse verkiezingen Weerbericht Woensdag 7 Juli 1948 Bed. en A dra Ltrago Hoven 1M. Schieten TeL 693(k Abotm.prl|«> per week 041 per kwarlaal 4.—, losse nummers 0,09 Opgericht door de Slichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER De Verenigde Staten, Groot Brlttannië en Frankrijk hebben geprotesteerd tegen de blokkade van Berlin door de Rassen. Om IC our Nederlandse tijd werden de drie protestnola's overhandigd aan dc Russische ambassadeurs in Washington, Londen en Parijs. De tekst van de nota's zal niet voor Donder dag bekend worden gemaakt, aangezien men met de 'publicatie wil wachten tot het Kremlin do stukken ontvangen beefj. Men meent echter reeds te welen, aat dc nota's in toon verschillen en geen ultimatief karakter dragen. Prankryh had bjj de besprekingen tussen de drie mogendheden een meer gematigde toon dan de Ver enigde Staten willen aanslaan, al- nus wordt te.Parijs vernomen. En naar te Ixmdtn verluidt, vrerd er. ook in de Engelse nota geen stap pen genoemd, die de Westelijke mo gendheden zouden doen, indien Mos kou de ^rkeersbeperkingen weigert op tc heffen. Naar men aanneemt wordt echter wel sterk de nadruk gelegd op het recht van de Wes telijke mogendheden, te Berlijn te blijven.- Aan dc opstelling van de nota's hebben de westelijke geallieerden dag cn nacht gewerkt. - verneemt: UP. voorts uit Londen, De overhandiging heeft than9 dé gehele Berlijnse kwestie van bespre kingen met militaire gouverneurs te Berlijn oo het mveau van directe onderhandelingen met Moskou ge bracht, aldus Reuter. Inmiddels ia de toestand in Ber-, Jtin niet gunstiger geworden. De communisten spreken dé plannen van hét gisteren gepubliceerde, com plot tegen, maar, er worden toch steeds weer niéuwe maatregelen ge troffen, óm hét de Westelijke.geal lieerden en de bevolking in de Wes telijke zones zo moeilijk mogelijk ta makrit/Zo heeft de politie in tie Russische sector haar actie tegen Duitsers die ih het bezit zijn van. Westduitse marken, verscherpt. In een tweede .order is bevel gegeven tot. het nazien van de "vrachtauto's der Duitse posterijen op tèléfoon- onderdelen. Ook allé vrachtauto's die naar de -Russische sector van Berlijn willen, moeten hun lading laten inspecteren," De' in beslag ge nomen goederen moeten, evenals de auto's en de chauffeurs, naar de politiebureaus - worden, gebracht, In dit Verband mogen'Wij er wel op wgzen, dat het hoofdbureau van de Berlijnse politie zich - in de Rus sische sector (Alexanderplatz) be vindt: De Westelijke geallieerden hebben ér verbindingsofficieren; - Voorts wérden de-Berljjners met de mededeling verrast, dat -;,in de nabiie toekomst" de Sowjet-zegel- marken vervangén zullen worden door niéuwe bankbiljetten. "Eert ander bericht uit-, Berlijn, maakt melding van- de 'aankomst van maarschalk -Nic'olai Boelganin, 1 ld van' het oollt-bureau der Sow- fet-Dnié- Boelgahlh' ia" vóórts'éhiiüs1- ter van de gewapende sfrgdkfach- ten en vice-voorzïtter van de Sow- jet-Russlacheministerraad. Men heeft van Russische zijde, geen be vestiging. óf -ontkenning van dit be richt kunnen krijgen. Tenslotte1 wordt uit de Russische sector gemeld, dat alle ambtenaren platzak zijn tengevolge van een Russische orderi dat het gèmeehte- personeel van de laagste rang tot en met de burgemeester geen sala ris meer zal kriigéri/„totdat de po litieke toestand is opgehelderd". Politici zien- in deze-nieuwe Sowjet- actle een. noging, het overwegend anti-communistische gemeentebe stuur te dwingen de Sowjet-sector te verlatèn. De Bcrl\}nse gemeenteraad heeft niet anders kunnen .doen dan aan een land, dat lid is van de V.Tf. een brfef voor deze organisatie, te over handigen, waarin een dringend be roer» wordt vdaan om de vier be zettende mogendheden tot overeen stemming te. brengen. Enkele Britse kolenmijnen werken, met een. verlies van 7 pond st per ton'.. Dit deelde-.de-,secretaris-gene raal van de. nationale mijnwerkers- hond, Arthur Homer op de Jaar lijkse' bijeenkomst dezer 'mijnwer- kérs, mede. Tien. jaren achterstand in de ontwikkeling én hét ontgin nen-van de rijkste lagen tijdens.de oorlog zijn volgens hem oorzaak, dat honderden schachten weldra gesloten moeten worden. Hornéi- verwacht, dat in het. eérstè jaarver slag vaii de. nationale, kolenraad een verlies van meerdan 20 mzllioen pond sterling genoemd zal worden. Hornérzeidc, ;dat het /prcductie- do'el voor-dit- jaar"'r201 mÏÏiióén ton gedolven kolen ren 12 miilioen ton kolen in. dagbouw - isW an neer men ook maar 5- miilioen tonbeneden -het gestelde doel zou "blijven; dan zou den ér yr Engeland minstens 214 mil-, lioén personen zonder wérk komen. Hedenmiddag-is op; hét: minister ié van buitenlandse zaken te 's-Gra- venhf.gé een Brits-Nederlandse cul turele overeenkomst ondertekend. De overeenkomst bedoelt - het -begrip, te bevorderen voor de intellectuele., artistieke en .wetenschappelijke werkzaamheid in beide landen. Een gemengde commissie van' zes leden zal worden gevormd, - welke minstens eenmaal pér- jaar beurtelings in 'een der beide landen bijeen zalkomen en minstens vijl jaar zitting zal hebben. Wat de bevoorrading van Berltjn betreft., moet allereerst wórden op gemerkt, dat men binnenkort ver wacht,- dat de eerste kolen gedrop- ped zullen worden, Voorts is be kend gemaakt, dat er in Europese landen aankopen zijn gedaan. Uit Zweden, komt papier, bandencanvas en textiel. Noorwegen levert wal-, Vistraan, En voor de eerste maal sinds de oorlog zullen Duitse tank schepen buiten de Duitse, wateren varen - om traan'uit Vlaardingen té halen. Met een semi-offlclële Ne derlandse onderneming, aldus A.P. is een contract, afgesloten voor de levering van 5.000 ton copra ter waarde' van 1.700.000 dollar. De;on- clerneming, die niet met name wordt genoemd, zou de verkoop, van. sur- plus-goederen uit Indonesië beké ren. -- .Terwijl medegedeeld, werd, dat de Amerikaanse vliegtuigen gisteren de record-hoéveelheïd van 976 ton naar Berlijn hadden vervoerd,- wordt alweer een nieuwe moeilijkheid «e- meld. In-verband met het grote' aantal vliegtuigen voor.de aanvoer kunnen de' geallieerde organen niet meer van de aankomst van leder toestel op dp. hoogte worden gesteld, zoals drie iaar geleden is overeen gekomen. Nu heeft dc Russische vertegenwoordiger geprotesteerd, tegen dit Amerikaanse besluit. Door hun „eenzijdige schending" van: dé overeenkomst betreffende het lucht verkeer naar én van Berlijn dragen de Amerikanen alleen de verant woordelijkheid voor de veiligheid van dé vluchten, aldus. de. Sowjet- woprdvoerder. De Russen waar- schil wen tenslotte de Amerikanen, dat de. veiligheid van de vluchten hoven Berlijn in .gevaar zou komen en stellen de Amerikaanse autori teiten-voor de veiligheid - aanspra kelijk... Amerikaanse en Britse piloten zijn Dinsdagavond gewaarschuwd voor de activiteit van 'Russische ja gers in dc luchtcorrldors tussen de Wesfeiyte zones van Duitsland" eh Eerlijn. Op het vliegveld „Tempel hof" is hen'laét gegeven vooral niet. lager te vliegen dan 500® voet en-de grenzen van de corridor zo veel mógelijk to mijden. „Viër;a, vijf vliegtuigen hebbén vanmiddag ongewone activiteit van Russiche jagers gerapporteerd in hét gebiedtussen Fulda" en Berlijn. Zij naderden onze .toestellen/gevaar lijk dicht", verklaarde :een Ameri kaanse officier aan de United Press- correspondent.. Men meent te mogen .aannemen dat déze verhoogde Russische activi teit het begin - betekent van:- een poging het/de Westelijke geallieer den onmogelijk- te; maken de corri dors te- gebruiken, om voedsel naar Eerlijn te vervoeren.. iVorigé-Week.-isaan.de: Gustoweg-vop de,zo^goédjels:li£rstelfl&:3tade-. muur van de 3e Merwehavéh, de eerste kraan, geplaatst. póor;. de' SEM. De kraan is gebouwd en wordt gemonteerd door de,-firma Vigee- uit Haarlem. Op dé'foto wordt eén der kraandelen geplaatst door dè dry- vende bok Heracles vande-N.V. Kraayevèlds Transport. Mij. "te jt'dam. Amerikaanse correspondenten te Praag kregen gisteren jbjj het aaaischpu- ■wen van een sokoloptocht d c itidruk, dat tij op Times Square fe/New.Eórk terecht waren gekomen en dan nog juist op de Ou de jaarsavond; Tientallen van de 70.000 jeugdige deelnemers die voor,de Tsjechoslowaakse/pegerlhg defileerden, zwaaiden namelijk met Amerikaanse vlaggetjes. En/oók twéé grote Amerikaanse ylaggen werden li» de stoet, die' drie uur duurde, mee-: gedragen. In de straten verdrongen ;zlch de toeschouwers in; een compacte massa, om getuige te zijn van deze tegen het Gottwald-bewlnd gerichte demonstratie. é'j- '.O Driejóngelui:. die ',;Er is. geènlre- publiek zonder /Masaryk", hadden geroepen, werden ...dóor een politie agent gearresteerd,-'' -'•/•••-- Ooggetuigen schatten,dat tegen middernacht .ongeveer 100 tot 200 personen door de. politie werden meegenonten .voor een verhoor. Onder dc 40.000 arbeiders in de mijnen van West-Pennsylvania Is eec. staking uitgebroken. De totale kolenproductie bedraagt thans nog maar 20 proccot van de normale productie. Ook de 11.000 mijnwer kers die in dienst zgn van de U.S. Steel Corporation hébben het werk neergelegd, waardoor dit bedrijf da gelijks een verlies boekt van 55.000 toa kolen. AÏ. spoedig werden er spreekkoren gevormd met „Wij willen de repu bliek van Benesj- en Masaryk". „Wij "wensen Benesj gezondheid". Een groep meisjes uithet Moravi sche dorp Hana/riep: „Dc harten van de meisjes van Hana behoren aan onze zuster Hana" (mevr. Benesj). De verslaggever van Associated Press, die in dé nabijheid van presi dent Gottwald de parade heeft ga degeslagen deelt nog de vólgende bijzonderheden mede: Voorop ging de Russische delega-r tia met een. geweldige Sowjet-vlag, waarboven een - portret; van Staliii. Zij werd mét gejuich, ontvangen. Dé Joegoslaviers, die ophet'oude stads plein waren gebleven werden, voort durend toegejuicht door; de aanmar- cherende Tsjechische groepen. Dit gebeurde ongeveer tegenover het po dium, waarop president'Gottwald, en zijn echtgenote hadden plaats geno men. Of het opzet, toéval of disci pline was' is. niet bekend, maar. het viel -op dat .de delegaties in' een plechtig zwijgen langs de régerings- tribune marcheerden.De. banieren neigden zich/maar hetge juich en gezwaai" met dé Tsjechoslowaakse vlaggetjes, die de -deelnemers mede voerden, hield op voordat het. rege- ringspodium werd bereikt. Ook" alle leden van de groepen mt Pilzen en Rokycany, plaatsen in West Bohemië/ dié door de/Amerika nen bevrijd zijn, hadden Amerikaan se vlaggetjes, bij zich; Voor Gottwald, die met half opge heven, hand op jleparade neerzag, werden geen hoera's aangeheven. De reactie van de. toeschouwers, was verschillend. Op sommige plaat sen ging het initiatief tot het' roepen van anti-regeringsleuzen juist van de toeschouwers uit; doch' op vele an dere .plaatsen 'hield het ;publiek zich stil en keek vreesachtig/ naar de roependen, alsof men moéilijkheden verwachtte. -/ Betixiüwbare Griekse regerings kringen hebben verklaard, dat he- sprekingen tussen Griekenland en de -Sowjet-Unic te Athene binnen veertien dagen, .„niet -uitgesloten" HetCentrale Comité van de: Sow- jet-communistische - party heeft; de uitnodiging der Joegoslavische com munisten. öftv. het deze maand te houden jaarlijks congres bij te wo nen, afgeslagen. Het comité .'1, had besloten geén - delegatie te zenden, „daar de Joegoslavische communistische- par tij weigerde deel te némen aan" de conferentie van. dé..Kominform en zich daardoor buiten/de familie'van communistische ..partijeri- plgatstë". De-/ambtenaren van de Joegoslavi sche ambassade in Moskou hebben ma arschalk Tito een telegramgezon den, waarin - zij. zich volkomen soli dair verklaren met de maarschalk en' het' bestuur der Joegoslavische com munistische, partij.' (Van onze Haagse redacteur) V anmorgen heeft minister Beel aan de prinses-regentes schriftelijk het ontslag van de regering aangeboden. H.K.H. heeft, in een, schriftelijk ant woord dit .aanbod aanvaard en zij'heef t in: dit. antwoord aan bet kabinet tévens; verzocht de lopende zaken te blijven behar tigen.""1 -• - -Inde gisteren, in de Veiligheids raad gehouden debatten over. de In donesische /kwestie kwam de repu blikeinse ..gedelegeerde Palar .we derom'op, de blokkade té spreken. „Hier werkt de tyd niet voor ons", aldus de heer Palar, „en het pro bleem wórdt dringender bijiedere impasse - in de onderhandelingen." -Volgens» spreker belet de tenuit voerlegging van. de. Nederlandse be palingen inzake''de invoer 'van- con trabande dé invoer in de republiek van. een grote hoeveelheid goederen onder het voorwendsel, dat deze be schouwd'moeten .worden als militair of semi-mllitair materiaal. De vage omschrijving van deze bepalingen heeft /de Nederlandse .autoriteiten in staat gestéld, door willekeurige in terpretatie allerlei machinerieën, uit rustingstukken én in feite het groot ste gedeelte van alle. belangrijke en met-belangrijkè goéderen als contra bande aan te merken. Tenslotte, verzocht de afgevaardig de de Raad met de meeste klem, zijn mening omtrent deze blokkade ken baar te maken. De Raad kan thans een rapport van dé Commissie voor Goede Diensten vragen", aldus be sloot Palar. Dit voorstel werd ondersteund door de Australische,de Chinese en de Sowj et-afgevaardigden. De Raad /nam dan een resolutie aan, .waarin de Commissie voor Goéde Diensten wordt verzocht spoe dig rapport omtrent de Indonesische handel uit te brengen. Vervolgens werd de zitting ver- daagdi /'/-./, De tadioredevoering van de Ko ningin, waarin zij mededeling deed van haar; voornemen om: afstand te doén. van; de' tróón, is thans in druk verschenen en by de boekhandel -verkrijgbaar. De opbrengst van de verkoop komt, overeenkomstig" de wenF van /de Kóningin;' ten goede aan dé Stichting 1940—*45, De Prijs .bgdraa^i 25,cent;,per./ exemplaar. Urk wordt te kléin. Dit blijkt wél uit de omstandigheid, dat het geen plaats heeft voor een sportterrein of een speelplaats. De kinderen moeten op straat spelen. En nu het verkeer, door .de verbinding met het oude land, op het eiland druk ker wordt, brengt dit moeilijkhe den met zich mee. - Daarom, heeft het .gemeentebe stuur pogingen in hét werk gesteld, dit gebied uit te breiden met 100 ha. land van de Noord 'Oost-polder. Edoch,""de directie voelt er niet veel voor. De Urkers hebben thans een verzoek aan de Kroon gericht. Gisteravond heeft te Sittard een zeer ernstig ongeluk plaats gehad. Kinderen waren in het veld onder Sonderbout met een splintergranaat aan het spelen. Een van de kinde ren heeft dit projectiel weggegooid met het noodlottige gevolg, dat de ze-ontplofte.bij een spelend groepje. Twee Janderen werden onmiddel lijk gedood. Een 14-jarig meisje overleed aan de verwondingen in het .ziekenhuis, Tien' andere kinde ren 'moesten - in het ziekenhuis wor denopgenomen,Vijf hiervan zijn zeer ernstig gev/ond. De „NieuwAmsterdam" heeft', gisteren san-'n dringende boodschap om medische hulp van het Zweedse schip „Ella" C2.076 ton)gehoor ge geven én dit schip ontmoet; Een' lid van de bemanning, die/Maandag bij een botsing ten Zuid-Westen van Groenland met de. Noorse stoomboot. „Beljeanne" (7.843 ton) ernstig ge wond was geraakt, werd-aan boord genomen. IN DE RUSSISCHE SECTOR van Berlijn houden zieh ook de vrouwen bezig viet het ruimen van puin. De Russen hebben voor hen, die wer kenhopcre rantsoenen vastgesteld, den voor degenen, die niets doen. Vandaar dat vele vrouwen aan het ruimen zijn gegaan. „De Arabische liga weigert m te gaan.op het voorstel tot ver lenging van de duur van het bestand in Palestina, dat Vrijdag afloopt." Dit deelde gisteren de secxetaris-géiéraal van de Ara bische liga, Azzam Pasja, de bemiddelaar van de V.N., graaf Folke Bemadotte, mede. Voor Haifa zou nog een "aanvullend aantal agenten nodig zijn. De V.S. hebben reeds "laten weten, er «een bezwaar tégen- te hebben. 333 bur gers aan te zoeken deel te nemen aan de voorgestelde politiemacht. In het telegram van. Bemadotte •aan; de. Veiligheidsraad wordt nog gezegd: „Er kan weinig twijfel over bestaan, dat eéh besluit, om de strijd in Palestina te hervatten al gemeen zal worden veroordeeld en dat de partijen, die een dergelijk heslifit nemen, een verantwoorde lijkheid op zich zullen nemen, - die door de wereld met de groot3te ernst zal worden aanschouwd." Achtste jaargang, No. 153 Uitgave N.V. De Nieuwe Pere Postgiro 396644 Bankiert Amstcxdamsche Bank te Rotterdam Directeur» B. de Vries Hoofdredacteur: Th, Ramaker Aangezien gebleken is, dat velen zich afvragen, welke de toekomstige woonplaats van het prinselijk gezin zal zijn, na de troonsbestijging van de prinses- regentes op 6 September, deelt het secretariaat van H.K.H. prinses-regentes Juliana het A.N.P. mede, dat het niet in de bedoeling van het prinselijk paar ligt van woonplaats te verande ren. Het paleis Soestdijk zal dus de vaste woonplaats van het toe komstige koninklijke gezin blij ven. De Amerikaanse kruisers Fargo, Huntington en. Juneau, die zes da- gen in de haven van Is tan boel hebben gelegen, zijn Dinsdagoch tend naar de Middellandse Zee uit gevaren. Het vertrek van de krui sers geschiedde onverwacht, 24 uur voor de oorspronkelijk vastgestelde tijd, bp" dringende order van vïce- admiraal Forrest E. Sherman, com mandant van-de1 Amerikaanse Mid-» dellandse zeevloot. Het Britse vliegdekschip: Triumph, onder vice-admira al sir Thomas Troubridge, commandant van het iuchtwapen van de Britse Middel» landse-zéëvloot./en de torpedojager Verulam zijn in Smyrna aangeko men voor een bezoek van vier da-/, gen. Dertien vliegtuigen van' de Triumph zullen bezoeken brengen aan de grote Turkse steden. De regering van Israël zal eerst heden haar standpunt ten aanzien van een verlenging van de wapen stilstand kenbaar maken, nadat zij gisteren Bernadotte had laten wé ten, dat zy de voorstellen, die een herziening van het door de V.N, ge nomen verdelingsplan beoogden, niet kon aanvaarden, Bemadotte,- die gisteren, uitdruk kelijk verklaarde' dat „aan. beide 2tiden de deuren nog steeds 'open staan"; zal zijn/besprekingen inzake Palestina voortzetten; Hii heeft gis teren de Veiligheidsraad 'verzocht alsnog een beroep op Joden en Ara bieren te doen een verlenging van de wapenstilstand te aanvaarden. Voorts heeft Bemadotte.voorge-, steld, dat de V.S., Frankrijk en Bel gië een politiemacht van duizend man naar Jeruzalem zouden 2onden. Amerika wil grondstoffen van Marshall-landen Evan Just, een bekend geoloog, ingenieur en ex- redacteur van de „Engendering and mining- journal", die cnlags is benoemd tot leider" van de afdeling strategische mate rialen van de. E.C.A. heeft medege deeld dat de onder 'zyri leiding staande afdeling veel aandacht zal schenken aan het verkrijgen van tastbare resultaten voor de Ameri kaanse belastingbetalers uit het "Europese herstelplan. De voornaamste taak van Just Is de productie van de'.Marshalllanden te bevorderen en te zorgen dat die' landen aan Amerika de daar drin gend benodigde goederen in zo groot mogelijke hoeveelheden leve-, ren. Evan Just deelde verder mede allereerst te streven naar een zo groot mogelijke productie van ura nium, tin, zink, nikkel, rubber, chroom, kinine; etc., voornamelijk ten behoeve van de bevoorrading van- het Amerikaanse leger en de vloot.. Crematie A. H. Gerhard De Spoorwegen; hebben voor de genen, die morgen de crematie van Av H. Gerhard willen bijwonen een extra-trein Ingelegd. Deze vertrekt van Amsterdam C.S. 12.40, Haar lem 12.57, Eloemendaal 13.03, Sant poort 13.03,Driehuis-Westerveld 13-06, Terug: vertrekWesterveld 15.01, Santpoort 15.04, Bloemendaal 15.07, Haarlem 15.11, Amsterdam 15.28. l)r. Kasteel naar Chili Dr. P. A.. Kasteel - is benoemd tot buitengewoon gezant en gevolmach tigd minister in Santiago dé Ch'ile. By de Tweede Kamer zijn inge-' diend een ontwerp van wet tot na turalisatie van .Sandor BHlogh en 19 anderen en éen tot naturalisatie van Maria Elisabeth Borgmann en 19: andéren.1 De:„Kota in ten" vertrok gister middag voor de vijfde maal, 'mat boerenemigranten naar Canada, In Southampton embarkeren boven dien nog 225 „displaced persons", die eveneens him geluk in Canada gaan beproeven. Ook ditmaal zijn de Nederlandse emigranten verre weg voor bet grootste deel van pro testantse huize. Japan moet uitvindingen aan geallieerden afstaan Nederland en tien andere landen zuilen gebruik mogen maken van Japanse technische processenvan industriële of commerciële waarde, voorzover Zij voor eind 1945 tot ont wikkeling, zyn gebracht- De landen zullen tot eind Maart 1949 het"recht hebben inlichtingen in te winnen. Dit besluit werd gisteren -door de. uit elf landen bestaande geallieerde commissie voor het Verre Oosten genomen. De tien andere landen zftn Amerika, Canada, Australië, China, Engeland, Frankrijk, India, N e- d e r 1 a n d, NLeuw-Zeeland,.- Philip-, pijnen en de Sowjet-Unie. Een kroon in goud met daaronder in blauwe letters .prins Bernhard" staat geschilderd :Op. de boeg van de DC 6 Ph T P B, waartegen prins Bernhard gistermiddag een fles champagne liet stuk vallen. Daar-, mee doopte de prins dit vliegtuig, en gaf tegelijk symbolisch de_ na men van alle leden van/het prinse lijk gezin aan de zes DC 6 machines die de jongste, uitbreiding, van de KI,M-vlcx)t vormen. Toen de fles champagne twee maal weigerde haar inhoud vrij te geven, merkte de prins op: „Maakt u zich niet ongerust, driemaal is ccheepsrecht." Het zal voorlopig niet mogelijk zijn meer electrischejstroom ter be- &chikkinü te stellen"voor étalage-^ en reclamevcrllchting, deelt bet ministerie van Economische Zaken mede. In October 1947 is bepaald;; dat de lampen in dc winkelétalages mogen bran denvan een half ujir na zonsondergang tot het tijdstip, waaróp de winkels sluiten/ Organi saties uit handel en. industrie heb ben de minister verzocht de gren zen ruimer te stellen.; Na een. uit voerig onderzoek is 'het departe ment tpt de slotsom gekomen, dat; de kolenpositie nog zo précair vis,/ dat dit verzoek niet kan worden toegestaan,' DE mensheidieéfde. al slrids onheuglijke tij- den "onder .eén- loodgrijze hemel, iücaxuii:.d.é 'regen, zonder ophouden, traag- néersicpelde. Kille/ Ufind- r. Klagen kwamen van:tijd tot-tijd uit de zee,- deden rQadsel, hoe J- eri-ioe-, Historische bijdrage van een bijzondere n/edeu-erker voor- een animator, tot liefde. de daarop volgende dag. Hij nam zelfs tegen de avond nog in kracht toe, - zodat niemand zich meer buiten waagde. Het toerd een nacht om naait te verge ten! Toert de stbufmoedip- de mensen nllcn en joe- QUde7S leven hadden Een juiste wetenschappe- sten de; volgende morgen gen dan verder naar yosc fe«nnen, bHjvèn zónder -, lijke beschrijving was 'hun', hoofd buitende -deaf 67i Zutct, steeas weer wa dezer lampen. In dé we- echter nooit gevonden: Zo atakenh zagen zij,, dat er ter met zich meebrengena.; -,tensèhap bestond 'n stro- duurde,de strijd tussen dc scheuren waren gekomen Archeologen naaaen vast- mjng, dié. dit verklaarde wijze mensen voor en, in- in 't loodgrijze kleed, dat •gesteld, ;aat ae .ooaem van - door te: zéggendat de tussen regende het steeds,, sinds jaar. en dag. óver' de t land, aanmerkelijk aro- mensen-uit de- pr'ae-histo- terwijl kille windvlagenaarde hing. Xusseri dié, ger en stemger- moest zyn rische tijd oef sterk warén de ménsen deden verste- scheuren door zag meii geweest. Dit -bleek trour. ge,u?ees£ en zonder licht nen, één blauwe 'achtergrond, wens wel utt de skeZetten; konden: leven. Deze stro- met.daarin één. groot licht ate peKonaen waren, pan mihg .werdevenwel ten Totdat eens óp' een verblindend' scherp, dat dieren uit een trppiscn sterkste bestreden door dé nacht 'n geweldige storm heerlijke 'warme' stralen tijdperk, waarin-tempera- -wijsgeren-en lettèrkundi- losbrak, mét windsnelhe- maardé aarde-zond'.De turen voorkwamen vjin-tu gen, die de oudheid bestü- den, die tot dusver nooit kviezels predikten het ein- tot 20 graden Celsius. uor» deerden. In die 'dagen, zo waren bereikt. Gehele dé der wereldï'dc óptimis- waren er sporen gevonaep. zeiden zijj bestond er een dennenwouden werden tenhétaanbreken van van tropische gewassen, sterk- lichtgevend hemel- uit de bochtige bodem ge- eén nieuwe eeuw, maar zoals grami_ en vruentoo lichaam dat door .de dich- rukt, telefoon- en -tele- vóar 'Zij Jiet-ëens warén tnen. t ters met de jiaam zon graaf palen braken niet af, schoven-de wolken-weèr Dank zijde vooruitgang werd aangeduid. Zij be- maar jutter den los 'uit'de. over elkaaren begon het van de rye tens chap wér- zongen dit' vooruierp op grónd.,en langs-de hemel zacht,.te regenen. Eh nog den de kinderen'.gróót 'ge- alle mogelijke ivijzen, ter- joegen zwareen dreigen- lang'-daarna,.van geslacht bracht met- .behulp van .ibijl;de tegenhanger yan d.et wolkenmassa's; ih een óp- geslacht,- praatte./'Ptën enorme lampen, -die een. die -zohi die maan ige- wildé vluchthaar. het overdeze .«erschijningi bijzonder licht f verspreid- noemd werd, nog. meer Westen. De -storm duurde waarover de geleerdeh het IN OOSTZAAN- trad Dinsdagmor gen de 92-jarige heer Tjerk Veen in hét huwelijk .niet de. 74-jarige méj. Joukjen Mulder. De ambte naar, van de burgerlijke standédie de beide levenslustige oudjes in de echt verbond, gaf namens de ge meente zijn gelukwensen mee. Ih de beste' stemming verlaat het jon ge paar het gemeentehuis. G. W. Boissevairi gezant in Athene? Naar het. A.N.P. verneemt,, kan met grote "waarschijnlijkheid eerst daags dé - benoeming verwacht wor den van de heer G-. W Boïssevain tot Nederlands'gezant in Athene. I - De- heer Boissévain vervult op het ogenblik dé functie van chef van de afdeling/ buitenlandse dienst, .aan- het ^ministerie van Buitenlandse Zaken.-' Prof. dr. 'E. Gorter, die: niet, alleen-in ons land grote'vermaard heid- verwierf - door, zijn v baanbre kend werk op het gebied van de kindergeneeskunde,1: herdacht- het feit, dat hij '25jaar geleden --tot hoogleraar: ie Leiden werd be noemd. Z _v-verschenen, den. Velèn was - het een bezongen werd, als zijnde de hele nacht en ook de noott eens zijn geworden, boetes oplegde. Vijf en .dertig:dames:en-heren; die het met het deviezenbesluit 1945 niet zo nauw hadden genomen, moestengisteren voor de econo mische" politierechter- te Amsterdam die48:316 - gulden" aan Te Helsinki zijn Öe definitieve uitslagen van de Finse verkiezingen- gepubliceerd. Deze zün: AgxarlBehe party 56 (49), Sociaal-democraten 54 (50) Volksdemocraten 38 (49)- Conservatieven 33 (28) Zweedse Volkspartij 14 (15) J; Liberalen - 5 -( 9). De communistische minister zon der portefeuille, Hertha Kuüsinen,/ verklaarde, dat de Volksdemócraten niet zouden deelnemen aan één coa- lltie-regering. waarin dé conserva tieven vertegenwoordigd zouden zijn. Zö waren f evenwelbereid .met d.e andere partyen samen te wer ken en zouden <eeh aanspraak ma- ken op het premierschap, dat zij thana bezitten. Die heerlijke zomer Hier en daar in West-Frankrijk heeft het Dinsdag zodanig //.ge- sneeuwd, dat het vee uit de weide moest wordengehaald. Ook in;het Zuid-Oosten van. Frankrijk- is sneeuwgevallen, In de Vogezen zjjn: door hevige regens overstromingen veroorzaakt. Engels parlement achter j Marshallplan Het Engelse Lagerhuis heeft met 409 tegen 12 stemmen de Marshall-» plan-overeenstemming goedgekeurd. Ook het Hogerhuis gaf zijn fiat. Nauweiyks een uur daarna heeft minister Bevin deze1 met zyn hand tekening bekrachtigd. Voor de USA tekende ambassadeur Lewis Dou glas. VV," r' Ook de Franse Nationale Verga dering heeft, het tweezijdige verdrag, met de V.S. over de Marshallhulp 1 aanvaard. WEINIG VERANDERING;',... Weersverwachting, geldig tot Donder- dagavond. AanvanfcelJjk zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen ol motre gen. Later 1 wisselend bewolkt met enkele,'.,! buien, zwakke of ma- m tlge Wind, hoofdzakelijk Vj1 alt richtingen tussen riv ZdJd-West en Noord-, West,. Geen verandering In temperatuur. 8 Juli: zon op 4.39, onder 21.—, Maan op 552 onder 22.47. V V 5 Juli. Hoog water te Rotterdam: lo tij -5.42 uur. 2e tij '17.54' uur "'ij-v.'Sv..?" Waarnemingen te Rotterdam hedéh- morgeri 8.40 uur. Luchtdruk-784.8. Wind Z.Wi'lj. témp/. 12,S; max. temp. 14.5 (S uur gl'stermor- gen); riiri. temp.'IUril nur hedenmovf Weersgesteldheid; betrokken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1