Een telefonisch interview met politieke leiders Regeringspartijen hebben zich gehandhaafd HET ROTTERDAMSCH PAROOL Bent U tevreden?' Indië-politiek moet om meent mr. Oud Onze verkiezingsdienst op het Koolas Transjordanië heeft bestand geschonden 99 Nederland verklaart: Vetorecht wordt misbruikt Vrijdag stemming over „twijfelzetels" Duizenden trotseerden de regen. Ook de Parool-filmdienst was present „Gunstige verschuivingen in de partijverhoudingen" Een indruk op papier r ROTTERDAM aan de stembus Totaai uitslag J Komt handel in auto's vrij? Weiter krijgt een zetel, Communisten verliezen twee zetels GROEP WELTER OUDE S.D.A.P. (-) Zestien doden hij vliegramp Overleg te Washington zal 3 maanden duren Vijf Engelsen door Irgoen ontvoerd Zestien communisten te Triest gearresteerd Sléchts geringe verschuivingen Weinig verandering BONNEN LIJST Weerbericht Donderda" 8 Juli 1948 Red. en Adm. Lange Haven 141. Schiedam TeL' A930v Abonn.prljii per week 0.31 per kwartaal 4,— losse nummers 0.09 Ongericht door de Stichting ..Hel Parool" DE S CHIEDAi IMEE Achtste jaargang, No. 158 UHgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 39ÜÓ44 Bankier: Amsterdamsche Bcmk te Botterdam Directeur» 8, de Vries Hoofdredacteur; Th. Ramaker Het ANP heeft vannacht, aanstonds na het hekend worden van de uit slag der verkiezingen zich telefonisch in verbinding gesteld met de lei ders der politieke partijen, die zetels in de nieuwe Tweede Kamer zullen bezeilen. Ondanks het nachtelijk uur waren zij aanstonds bereid hun oordeel in een kort onderhoud te formuleren. Bij dit telefonisch in terview heeft ANP allen de volgende vragen voorgelegd: 1. Bent U tevereden en is aan uw verwachting voldaan? 7 ?r bijzondere verschuivingen, die Uw aandacht trekken? j. ivat is uws inziens de algemene tendens van de cijfers? 4, Geven asjj al aanleiding tot een opmerking over de kabinets formatie? te laten rusten en over de partij- muren heen als oprecht democrati sche groeperingen elkaar de hand te geven. De fractieleider van de Partij van de Arbeid, jhr. mr. M. van der Goes van Katers zeide in zoverre tevre den te zijn, dat de communisten werkelijk achteruitgedrongen zijn. Aangezien dc P. v. d. t. :r: h.-»t r.ffr.r,. sief tegen het communisme i.s ge weest, aldus jhr. van der Goes, moest zij tegen rechts in het defensief zijn. Wij hopen een volgende ke.cr terug te winnen, wat wij thans aan rechts verloren, zo zeide hij, indien wij dan in het offensief naar rechts zijn. Oppositie is gemakkelijker dan regeren. Het is een algemene regel, dat regeringspartijen teruggaan, zo als blijkt in alle landen, waar thans socialisten 'aan de regering deelne men. Hoewel door de verschuivingen öe regeringscoalitie iets is terug gelo- peru is deze nu toch nog enorm sterk, sterker dan enige vroegere coalitie uit de Nederlandse parle mentaire historie. Het oordeel van de kiezers is zeker niet, dat het roer om moet. Dc tendens van de cijfers vertoont inderdaad een verschuiving naar rechts, d.w.z. ook naar de P. v. d. A„ die twee zetels van de communisten won, doch nog meer naar rechts moest doorgeven. 1 De heer van der Goes is van me ning, dat men de conclusie zal wil len en moeten trekken, dat de uit spraak van de kiezer duidelijk wijst op het vormen van een regering, die een uitgesproken progressieve poli tiek moet blijven voeren. Op de vraag of aan zijn verwach ting is voldaan verklaarde de heer J. Schouten, voorzitter der A.R.- fractie in de Tweede Kamer: Laat ik dit zeggen: op zichzelf ben ik tevreden met de uitslag, al heb ik een kleine hoop gehad op een veer tiende zetel. Ik heb steeds bij me zelf gezegd, als we dertien zetels handhaven is het goed en misschien krijgen we cr een veertiende bij- Bijzondere verschuivingen zijn er naar het oordeel van de A'.R.-lftider wel; de ïpoeilijkhcid is z. i. echter, dat ze niet dezelfde strekking heb- ben. Tussen de ene plaats en de an dere is er namelijk wel. verschil. Als algemene opmerking maakte de hr Schouten deze dat uit de uitspraak der kiezers blijkt, dat er velen zijn, die ernstig bezwaar hebben tegen het regeringsbeleid ten aanzien van Indië. De heer Gcrben Wagenaar, frac tie-voorzitter van de CPN, is niet tevreden over de verkiezingsuitslag. Hoewel, naar hij zegt. dc anti-com munistische campagne niet geleid heeft tot aanzienlijke verschuiving naar rechts, ziet hij in deze uitslag een verzwakking van links, van de arbeidersklasse. Ten aanzien van de kabinetsfor matie is volgens hem nog niets te zeggen, omdat' niet bekend is, wat binnenskamers bekokstoofd wordt. De interimcommissie van de Al gemene Vergadering der UNO heeft Woensdag in Lake Success het stem- king ziin gekomen achtte hij niet men in de Veiligheidsraad bcspro- groot. Hii zeide voorts verwacht to ken. •ló ên wc ds. Zandt, de voorzit Ier van de fractie der Staatkundig Ge reformeerden in de Tweede Khmer vroegen of hij tevreden was met de uitslag, verklaarde hij. dat er voor hem reden tot grote tevredenheid was. Zijn partij'heeft een orachrtise vooruitgang gemaakt, vond hij. De 'verschuivingen, welke tot uitdruk- (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen zal Vrijdag morgen, tijdens een openbare zitting van het CentraaL Stem Bureau in Den Haag, de loting geschieden om de drie zetels in de Kamer waarvoor telkens twee candidaten fn aanmer king komen. Het betreft hier een P. v. d. A. zetel waarvoor de heren F. Goedhart en J. A. Emm ens in aanmerking komen, een V.V.D.-zetel en een, zetel voor dc C.P.N. hebben, dat de AR meer zetels zou halèn. Od de vraag of de cijfers hom al aanleiding gaven tot cm opmerking over de kabinetsformatie antwoord de dc heer Zandt, dat het z.i. de zelfde kant zal uitgaan. Dn heer Ch. J. T. M. Welter zei- gje dankbaar te. ziin. maar niet vol daan. De verschuiving naar rechts kan tot zeer vergaande conclusies aanleiding geven en zeer bepaald met betrekking tot het Indië-beleid. De fractievoorzitter van de K.V. P. was niét bereikbaar, zodat zijn mening niet gepubliceerd kan wor den. De Roemeense blader» melden, dat de bontmantels van ex-koningin He lena te koop zijn. Ze worden ver kocht in de .pas opgerichte regc- ringswinkels voor luxe goederen. De Nederlandse afgevaardigde jhr J. W. M. Snouck Hurgronjc zei, dat Nederland in San Francisco zijn goedkeuring aan het veto gehecht had in do veronderstelling, dat het met mate en alleen voor principiële, kwesties gebruikt zou worden. Ne derland heeft zich tegen het ge bruik van het vetorecht verzet, om dat het inbreuk maakt op het begin sel van gelijkheid der volken, zei hij. Hij voegde er aan toe. dat de Nederland»! delegatie haar steun zal geven aan elke stap, die beoogt de stem procedure van de Veilig heidsraad uit haar knellende banden te bevrijden, Zijn delegatie acht het bijzonder stuitpnd. dat een land de toelating van staten kan tegenhou-, den, die aan de voorwaarden voov het lidmaatschap der UNO voldoen. Dezer dagen zijn de voorbe reidingen beëindigd voor de aange kondigde klassieke voorstellingen in het Grieks Theater van Syra cuse. waarbij een trilogie van Aeschylos wordt opgevoerd in de vertaling van Valmigli, met mu ziek van Francesco Maüpiero. De heer H. W. Tilanus, fractie leider van de Christelijk Histori sche Unie. zeide voor zijn groep zeer tevreden cn voldaan" te rijn-.. De ten.dens van dc cijfers is zijns inziens een uiting van ontevreden heid bij sommigen over het tot nu toe gevoerde beleid. Met het oog op de kabinetsforma tie gaan de wensen van de heer Ti lanus. zoals voor 1946, uit naar een ksbïnet in breder verband. De zor gen in bet staatkundig leven, gelet op de internationale verhoudingen en de moeilijke situatie met hét oog op Djokja ik zeg niet Indonesië, aldus de heer Tilanus voorts dc financiële zorgen in het eigen va derland' mot dc bijkomende vraag stukken als materiële oorlogsschade Een ere vermoeide, maar blij glimlachende mr. Oud zat van nacht in de blauwe zaal van het Rotterdamse beursgebouw temidden van zijn politieke vrienden. Een radio-reporter en uw verslaggever deden hardnekkige pogingen de lijst aanvoerder van de V.V.D, aan het spreken te krijgen. Maar ach, het ging niet, want de Rotterdamse burgervader was schor, hopeloos schor cn zijn stembanden weigerden subiet elk verstaanbaar geluid. Burgemeester Oud was vreselijk verkouden en wat doe je daar op zp'n moment aan? „Wij begrijpen het burgemeester, het gaat niet. Maar wilt u dan zo vriendelijk zijn uw indrukken van deze verkiezingsdag op papier te zetten?" 't Was de enige oplossing, dat zag ook mr Oud in en iedereen die er bij was en hij deed het. „Hier zijn ze,'' „Het is mijn -indruk schreef mr Oud dat de uitslag van deze ver kiezingen een gunstige verschuiving in de partyverhoudingen betekent. Men moet goed begrijpen, dat be langrijke verschuivingen bij ons stel en wederopbouw, dwingen er mijns sel van. evenredige vertegenwoordi- inziens toe specifieke partijwensen I ging zijn uitgesloten. Kleine ver- Bernadotte aan de-Veiligheidsraad Tijdens de debatten over Palestina ontving de Veiligheidsraad een be richt van graaf Bernadotte, waarin hij Trans jordanië beschuldigde van schending van de wapenstilstand, omdat dit land dc watertoevoer naar Jeruzalem afgesloten heeft gehouden sinds het begin van liet bestand. Aan het slot van een lange «reeks debatten die op deze mededeling volgden verliet de Arabische afge vaardigde Jamal Husseini dé verga dering, omdat voorzitter Manoeilsky (Oekrame) Eban erkend had als af gevaardigde van* Israël en niet als gedelegeerde van het Joodse agent schap. Ook Syrië meent redenen te heb ben te protesteren. Zijn vertegen woordiger in de Veiligheidsraad, Faris el Khoeri,. beeft de Verenigde Staten er van beschuldigd het be stand te hebben, geschonden door een gezant naar Israël te zenden. Hü zei, volgens United Press, dat Amerika met het sturen van deze gevolmachtigde minister beoogde een einde te maken aan de vijan delijkheden zonder rekening te houden met de réchten van- de in Palestina tegenover elkaar staande partijen. De veiligheidsraad heeft, op voor stel van Groot-Brittanië een beroep gedaan op de regeringen Van Israël en d« Arabische staten het Vrijdag leven. aflopende bestand te verlengen. Alleen de Sovjet-Unie, de Oekraï ne cn Syrië weigerden hun stem uit te brengen ten gunste van dit voorstel. In het beroep wordt gezegd dat. het aan graaf Bernadotte zal wor den 'overgelaten te bepalen met hoe veel weken het bestand zal wor den verlengd. Bernadotte zal daar toe eventueel overleg plegen met beide partijen. Volgens een welingelichte Joodse woordvoerder heeft het kabinet van Israël in beginsel besloten, het voor stel van graaf Bernadotte tot ver lenging van do wapenstilstand in Pa lestina te aanvaarden. De Joodse re gering zou niet bereid zijn om Jeru zalem en de haven van Haifa te de militariseren. Azzam Pasja, de secretaris-gene raal van de Arabische Liga ver klaarde tijdens een persconferentie, „Van verlenging van het be stand zal geen sprak© zijn". Burger vliegtuig neergeschoten Volgens een Israëlitisch communi qué van Woensdagavond is een Is raëlitisch burgervliegtuig "Woensdag boven het vliegveld Lydda in Pa lestina neergeschoten. Beide inzit tenden. de piloot en een vrouwe lijke passagier kwamen om het schuivingen kunnen echter een bij zondere betekenis hebben en naar mijn oordeel is dit ook bij deze ver kiezingen het geval. Het resultaat van deze stembus is oen aanwijzing, dat het beleid ten aanzien van In donesië moet worden omgebogen in de door de V.V.D. bepleite richting, Dc onvruchtbare politiek van de A.R. wordt door de kiezers "biet ge steund. Van een zonder meer verwer pen van de Grondwetsherziening wil len dc kiezers oeslisl niet weten. Zij betuigen echter evenmin instemming met de politiek die de F,v.d.A. ten aanzien van Indonesië voert. Mijn conclusie is, dat het de aan gewezen weg is, dat een kabinet zal optreden, hetwelk zowel in de per sonen van dc ministers als in zyn program van regering zodanige waarborgen voor een andere Indlë- politick zal opleveren, dat het voor de V.V.D. en de C.H.U. mogelijk zal zijn vóór de grondwetsherziening te stemmen. Wie zouden we nu eigenlijk gis teravond op het Koolas en daar omtrent niet hebben gezien? Alle maal waren we er weer, U en wij, de duizenden mensen voor het bord en de Parool-verkiezingsstaf let terlijk en figuurlijk achter de schermend werkend om via micro foon en bord de uitslagen zo vlug mogelijk bekend te maken. Van 's morgens af was er ge zaagd, getimmerd en gebouwd en wie het 's avonds nog niet in de krant had gelezen, kwam het toch wel te weten, Om zes uur zagen wc de eerste ver kiezin gsbelangstel 1 cn den opda gen, doch de eerste uitslagen lieten nog even op zich wachten. De klei ne schare groeide allengs uit tot een formidabel aantal luisteraars cn kijkers, toen dc berichten in steeds sneller opeenvolging .bin nenstroomden. Ook de steeds erger wordende motregen deed de stroom niet stui ten en toen de Parool-filmdienst door de invallende dijbternis in staat was ook te ga™ draaien, groeide de menigte spoedig aan tot vele duizenden, die daar in de stro mende regen bleven staan waar ze stonden en niet van wijken wisten. Kijk, dat was nou weer eens een verkiezingsavond op zijn best daar bij het Parool op de Erocrsvest. In bonte volgorde klonken de uitslagen door de luidspreker, van de kleine gehuchten eerst, tot de eerste grotere steden toe en steeds weer ontlokten de cijferreportages van onze omroeper uitroepen van goed- en afkeuring uit het publiek, •dat niet moe werd steads aandach tig de uitslagen te blijven volgen. Voor de mensen-neliiei" de scher men was deze belangstelling na tuurlijk uitermate prettig want tenslotte ziet ieder zijn v;?rk graag naar waarde geschat. En verkie zingsuitslagen zijn toch belangrijk, nietwaar? Het was nog maar zeven minu ten voor twaalven, dat we het te- gen de natuurkrachten moesten op geven, want tegen die tijd viel er toch wel een ietsje teveel water om daar midden op straat te blij ven bivakkeren. Nog een enkeling hield het even uit om in een dei portieken te schuilen, zag echter het hopeloze van de natte situatie wel in. en retireerde ook zs spue- dig mogelijk. Met z'n achten van de verkie zingsdienst waren we tenslotte nog over, ook moe, nat en.voldaan, net als U, van voor het bord en het doek. Afgesproken, dat we het een vol gende keer weer zo over doen? U en wij, met z-n allen weer naar dc Paroo'l-Verkiezingsdienst, maar dan zonder regen. f 25.000 is wit In de trekking van de 504de staatsloterij, 4e klasse, 2e lijst, viel dr prijs van f 25000.op nr. 13431. K.V.I'. P.v.tLA. A.R. C.P.N. C.H.U. V.V.D. St. Ger. V.P.v.W.rcg. Onafh. Nat. G- Welter Midrl. Partij U.C.P. 1948 1948 ■13219 14,24 50323-14, 77 331733 S8.8Ö 131112 38.48 44355 13,09 44087 12,94 82042 18,32 15867 4,68 25230 7,44 6789 2 41531 12,19 21777 6,39 55620 10,45 7596 2,23 1832 984 2146 2766 937 Totaal 338725 Ministers moeten beslissen (Van onze Haagse redacteur) In de kringen van de autohandel heeft men dc laatste weken contact gehad met het Rijksbureau voor Me talen over de vraag, of de verkoop van auto's niet langzamerhand kan worden vrijgegeven. Het is niet \roor de eerste keer dat een dergelijk ini tiatief door de autohandel is geko men, doch deze maal heeft men bij Rijksmëtalen meer gehoor gevonden, omdat men ook daar tot dc 'over tuiging is gekomen, dat zo langza merhand aan bedrijven, instellingen en particulieren, die uit overwegin gen van algemeen belang auto's no dig hebben, ook toewijzingen zijn verstr Men is "dus het verzadi gingspunt genaderd en bij de auto handel merkte men- dit reeds- door dat de voorradige wagens slechts langzaam werden opgenomen. Autohandel en Rijksbureau schij nen dan ook wel nader tot elkaar te zijn gek n met betrekking tot een voorstel aan de minister om aan het systeem van aan koop vergunningen in de.loop van dit jaar een einde te maken. Dit zou volgens- dit ,'oorstel geleidelijk bunnen geschieden, door eerst dc lichtere klassen vrij te ge ven en pas in volgende stadia de middelzivare en zware wagens tc la ten volgen. In de eerste plaats zullen echter dc betrokken ministers in deze zaak moeten worden gekend en zover is het op dit ogenblik nog niet Men verwacht daarom dat indien deze voorstellen door dc ministers zullen worden aanvaard hetgeen geens zins zeker is dc eerste maatrege len in dit verband toch niet vóór September zuilen worden genomen. Men aclit het dan ook twijfelachtig, of aan het einde van het jaar alle wagons vrijgegeven zullen zijn. Nauwelijks tvaren de eer zie ut; ste gen bekend, of honderden mensen verdrongen zich voor onze publicatieborden. In opdracht var» het Delfts Studenten Muziatcgezelscliap ..Apollo" hscfr Frits Noskc de muziek gecomponeerd bil het toneelspel ..La Sirene" van Paul Zou- daeq, naar e«n gegeven van Oscar Wil- E verkiezingen voor de Tweede Kamer, nodig geworden door de in eerste lezing aangenomen grondwetswijziging, zijn overal in Nederland rustig ver lopen. De opkomst van het kiezerscorps was normaal. De uitslagen hebben slechts geringe verschuivingen gebracht. De regeringspartijen hebben zich vrijwel ge handhaafd; de K.V.P. behield haar 32 zetels, de P.v.d.A. ging van 29 op 27 zetels terug- Onderstaand laten wij de totaal-uitslag volgen. (De getallen tussen haakjes hebben betrekking op de uitslagen der Tweede Kamerverkiezingen van 1946). Gedetailleerde uitslagen, vergelijkende overzichten en een kort commentaar vindt men elders in dit blad. KATH. VOLKSPARTIJ PARTIJ v. d. ARBEID ANTI-REV. PARTIJ C.P.N. C.H. UNIE V.V.D. S.G.P. ONAFH. NAT. MIDDENSTAND R.C.P. 32 (32) 1.531.326 (1.466.582) 31.04 (30.81) 27 (29) 1.263.366 (1.347.940) 25.61 (28.31) 13 (13) 651.717 614.201) 13.21 (12.91) 8 (10) 381.953 502.963) 7.74 (10.56) 9 8) 453.211 373.217) 9.19 7-84) 8 6) 391.982 305.287) 7.94 (.6.41) 2 2) 117.142 101.759) 2.37 2.06) 1 62.337 1.26 15.344 0.31 22.197 0.45 40.936 0.83 2.224 0.05 Totaal; 4.933.735 4,760.711 Aangenomen wordt dat zestien personen 2ijn gedood toen Woens dag een In do chinees passagiers vliegtuig in de nabijheid van Dj 3 - ring in Indo-China neerstortte, zo meldt AFP uit Saigon. Het toestel, een omgebouwde Dakota, was 's morgens uit Saigon naar Dalat vertrokken. Toen het niet op de vastgestelde tijd arri veerde werden vliegtuigen uitge zonden om het toestel te zoeken. Eenige tijd daarna ontdekte één der zoekende toestellen de veron gelukte machine op een berghelling negen kilometer van Djiring. Dc ambassadeurs van Frankrijk, Groot-Brittannië, Canada, Nedcrl. en België en de gezant van Luxem burg hebben gisterochtend een der de onderhoud gehad met Robert Lo- vett, onderminister van buitenland se zaken der VS. Het onderhoud heeft ongeveer 2 uur geduurd. Eén woordvoerder van het depar tement van buitenlandse zaken heeft er op gewezen, dat zulke gesprekken dagelijks, soms tweemaal per dag, zullen plaats hebben. Hij denkt, dat het overleg ongeveer drie maanden zal duren. Het Britse ministerie van Buiten landse Zaken meldt, dat Dinsdag avond in Palestina vijf Britse onder danen door dc Irgoen zijn ontvoerd. Zij werden uit ccn gebouw gehaald, dat onder bescherming stond van de vlag van de TJno-wapenstilstands- commissie. De Britten beschouwen deze ont voering als een- zeer ernstig incident. De Praagse politie heeft giste ren op het „Vaclavske Namesti". het grootste plein in Praag, ingegrepen, nadat opnieuw kreten van „lang leve president Benosj" door een aantal de mo nslr an ten aangeheven waren. Het merendeel van dc demonstran ten had zich verzameld voor het ge bouw van het dagblad „Szobodnc Slovoj" (.het vrije woord) waar oen enorme lichtreclame voor het elfde sokolcongres aangebracht was. De politie trachtte eerst door over reding de massa, die hoofdzakelijk uit jeugdige personen bestond, te verspreiden, maar ging cr daarna toe over om mot een cordon van politie agenten. die elkaar de arm hadden geseven, de demonstranten terug te dringen. Aan dc trams werd opdracht ge geven zonder stoppon over het plein te rijden. Zestien leiders van het communis tisch vakverbond tc Triest 2ijn we gens het op touw zetten van poli tieke stakingen gearresteerd. De arrestaties zijn verricht op grond van hel Italiaanse strafwet boek, waarin stakingen voor andore doeleinden dan ten bate van de vak bond, verboden zijn. DE verkiezingen van gisteren, leiden tot conclusies van ver schillende aard. 1. De communisten hebben een gevoelige nederlaag geleden. Dat is geen verrassing, a! is de neder laag groter dan menigeen had verwach* en gehoopt. Vooral in steden, die als bolwerken van de communisten werden beschouwd, is hun achteruitgang opvallend en verheugend. Hieruit blijkt, dat Praag vele mensen tot bezinning heeft gebracht. Er blijkt ook uit, dat de methodes, welke de com munisten ditmaal hebben toege past. een averechtse uitwerking hebben gehad. Gelukkig, de kie zers hebben gestemd met hun. ge zond verstand, en hebben zich niet laten leiden door een verkie zingsactie, die alle kenmerken droeg van vuilspuiterij. 2. Dat de Partij van de Arbeid zich niet overal heeft kunnen handhaven is evenmin een verras sing. Een regeringspartij loopt al tijd het risico van stemmenverlies, vooral wanneer zij regeren moet in een zo moeilijke periode -als deze: allerlei onlustgevoelens worden vla de stembus afgerea geerd en de partij, die daarvoor het eersl in aanmerking komt Is de Partij van de Arbeid. Indien men dit feit in aanmerking neemt mag de P.v.d.A. zeggen, dat zij er nog goed is afgekomen. 3. Er blijken zich opmerkelijke verschuivingen in het kiezerscorps te hebben voorgedaan. Het stem verlies bij de communisten Is niet direct aan de P.v.d.A. ten goede gekomen, zoals men had kunnen verwachten. k. Verrassend is ook, dat de K.V.P. zich in weerwil van de uit breiding van het kiezerscorps maar net heeft kunnen hand haven- Zij verloor een zetel aan. de groep-Welter, indien men diï althans zo simplistisch mag stel len. want het is niet ondenk baar, dat de K.V.P cok stemmen aan andere partijen, de C.H. Unie a! de A.R. heeft verloren; de moge lijkheid bestaat, dat Rooms-Katho. lieken. die tegen het beleid van de K.V.P. zijn inzake Indonesië, geen breuk in die partij hebben willen bewerken, maar hun stem op een andere partij uitbrachten, om zo hun misnoegen uit te drukken. 5. Qpmerkelijk is ook de stem menwinst van de C.H. Unie, de partij vnF; v,tï rustige midden, die in de kwestie der grondwetswij ziging het standpunt heeft Ingeno men: „we zullen straks wel beslis sen". 6. Hetz-riide geldt voor de V.V.D., die vermoedelijk met stem men van de P.v.d.A. is gestegen. 7. In hetalgemeen vertoont .de stembus-uitslag dus het beeld van een verschuiving naar rechts, die lichtelijk ten nadele van de re geringspartijen is gekomen, maar de meest principiële oppositie niet noemenswaardig heeft versterkt. Er bfijft in de Tweede Kamer een Rooms-rode meerderheid. ïn hoe-, verre een twee.derde meerderheid voor de grondwetsherziening te vinden is hangt af van de houding der C.H. en van de V.V.D., die zich juisl in deze kwestie hun defini tief standpunt hebben voorbehou den. 8. -Bij d-sze verkiezingen hebben vrij, meer nog aan vroeger, ons verheugd over het feit in een democratise! land te leven, waar men vrijelijk ziin stem kan uit brengen om zodoende mee te be slissen over voor ons land belang rijke kwesties. Hoe men de uit slag ook beoordeelt, daarover kan ieder zich verheugen. 9. Tenslotte: ivij achten het een gelukkig verschijnsel, dat de kie zers in overgrote meerderheid kleine partijen alwijzon. Wal is het opmerkelijk, cn het moge voor de toekomstige regering een waar schuwing zijn. dat de midden- standsperrtij ruim 40.000 stemmen op zich verenigde. Hieruit blijkt, dat de middenstand zich ten dele onbehaaglijk gevoelt en zijn be langen bij geen der grote par tijen voldoende verzekerd acht. Tour de France De etappe naar Lourdcs heeft vrijwel geen verandering gebracht in het algemeen klassement van de ronde van Frankrijk. Ondanks het feit, dat Bartaii als no. 1 de eind streep passeerde, heeft hij nog steeds ongeveer 20 minuten achter stand op no, I in het algemeen klassement. Bij vergelijking van het alge meen klasement van vandaag en eergisteren blijkt: Louis Bobet behoudt de gele tryi, de Belg Lambrecht (interna tionaal) is cèn plaats achteruitge gaan, maar zijn achterstand is te ruggebracht op slechts 3 minuten. Jan Engels (Belgische adelaars) komt van de 4 de op de 6de plaats. Kircben van dc Ned.-Luxemburg- se ploeg kwam als 17e binnen in dezelfde tijd als Slazaride. Onze landgenoot Janssen werd 33e- Van II t.m. 24 Juli a.s. zijn de vol gende bannen geidig: BONNEN VOOR BROOD 0072 Brood: B00 gr. brood (geldig t.m. 17 Juli). 008—z lirood: 200 gr. brood (geldig t.m. 17 Juli). UO'J Brood: -1O0 gr. brood (geldig t.m. 17 Juli),' ALLE BONKAARTEN 808 014 Algemeen: 750 gram suiker, bo ter hamstro oisel, enz. of 4500 gr. stroop, enz. ot 750 gr, versnape ringen. 015 Algemeen: 400. gr. brood of 1 rantsoen gebak. TABAKS- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN QA, QR, QC 808 73, 74, 77 Tabak: 2 rantsoenen siga retten ol' kerftabak. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag Juli worden ge bruikt. Niet aangewezen zijn cn ver nietigd kunnen worden de bonnen: 452, 454. 455. 5)54. 955 melk. 460, 461, 462. 467. 964, 966. 967 reserve. 973, 975. 979, 390. 420. 450, 890, 920, 950 van de bonkaarten 006. AANHOUDEND KOEL Weersverwachting, geldig van Donder dagavond tot vrij dagavond: Wisselend bewolkt met enkele buten. j Aan de kust krach- tige. in het binnen land vannacht ma tige en morgen overdag vrij krach tige wind uit Noord-WosteUJkc rich tingen. KoeL 9 JuJi: Zon op 4.31. onder &Q.5S. Maan op 7.24, onder 23.06.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1