Hoe de Scfaiedammers stemden C tfFIVlWW WUf -uit i'a Het Oost-Europese empire staat op losse schroeven 2 De Stembureaus Gemeente-uubUcriks AGENDA HBS-ers op exeursie naar ..Karei Doorman" Veteranen in het veld RursreHiike Stand Te hoge prijzen: Hoge geldboeten gang- Dr MEENK'S SCHEEPVAART SCHIEDAM SVSONOPOLE THEATER DE NACHT HEEFT OGEN W!J LACHTEN WEER VERKOOPSTER samenkomsten van het Leger des Heils, *§%i£t^y3§5f Koe*ie*ste*s Adverteer regelmatig Donderdag 8 Juli 1948 Stemmen P.v.d A. K.V.P. A.R. C.H.U. V.V.D. C.P.N. St.G. Oude Onafh. Wolter Midd. '46 '48 46 S.D.A.P. Nat.Gr. partij '4S ■46 '48 '46 '48 '46 '46 '46 '48 '46 '48 '46 J48 X 892 B97 182 175 371 343 S3 SI 72 58 52 91 120 108 7 6 1 2 28 4 2 919 924 306 366 254 256 55 49 74 79 17 45 204 11! 7 7 1 12 1 3 911 901 959 204 208 389 361 105 114 46 42 34 63 107 69 24 20 1 16 7 4 939 306 331 233 222 79 67 68 90 62 105 130 93 15 18 3 2 17 11 5 893 812 902 245 281 ZS5 302 63 59 48 58 37 46 201 12? 12 10 4 11 4 6 834 347 456 99 108 57 55 21 27 7 17 276 178 5 4 1 4 4 7 993 943 1032 328 329 289 302 164 143 74 S2 28 79 94 62 15 2 12 6 S 1001 375 418 197 196 125 115 52 98 49 88 107 61 5 2 3 6 8 9 988 IPiS 368 356 237 248 138 132 69 95 23 9 65 135 97 11 12 3 1 6 5 10 982 977 439 469 586 209 104 S2 49 53 55 !7« 74 16 23 6 9 1 11 91! 935 35fi 4ns 100 194 120 96 82 47 55 128 80 9 15 4 5 9 2 32 927 942 380 334 240 255 93 100 70 89 30 52 99 59 10 8 i 1 6 13 971 1003 359 405 283 296 107 80 SS 90 14 21 101 73 16 25 3 2 14 1025 1000 257 240 329 297 140 130 145 155 58 94 78 41 15 18 3 2 16 4 15 933 969 248 283 347 v326 110 06 93 94 32 56 £4 J7 14 21 1 4 12 2 IC 1060 1075 35S 311 231 210 159 136 55 S3 154 244 91 51 10 12 2 3 21 3 17 996 1014 437 424 206 233 105 93 79 90 15 31 125 85 22 45 2 2 4 18 1028 1054 471 491 19.3 223 131 100 06 122 13 27 ICO 64 19 17 2 4 4 19 880 903 386 392 157 163 09 80 9P no 15 19 117 50 10 17 6 4 8 20 929 953 382 45S 155 172 118 107 100 104 7 21 145 88 22 23 3 32 3 21 832 S46 330 340 157 174 116 104 75 SI 20 28 119 94 14 20 4 1 22 904 394 377 39S 178 181 131 UI 66 S3 13 28 107 12 21 1 3 2 23 891 947 347 359 200 213 142 136 S9 US 5 35 SI 58 22 22 7 24 1045 1094 240 194 311 283 158 176 100 101 191 206 41 23 4 4 2 6 49 25 988 990 247 174 226 196 187 224 123 144 173 182 18 9 14 15 2 8 35 1 26 987 1020 324 335 Li45 366 203 79 207 112 12 41 76 48 IS 33 2 7 4 27 915 913 334 371 311 311 34 25 13 19 6 9 200 148 15 13 4 1 11 1 28 871 920 468 493 179 196 40 40 66 79 6 25 105 59 7 7 3 1 6 2 29 920 857 282 161 459 456 S6 112 82 98 39 50 56 41 5 4 1 12 2 30 X0S1 1083 378 317 230 252 202 1S4 117 137 37 101 84 59 9 14 5 3 11 31 1015 1039 439 415 249 262 102 112 75 98 27 63 103 53 17 17 4 5 10 32 952 967 336 335 256 250 134 126 100 123 19 35 84 61 20 19 4 13 1 33 895 94S 343 363 270 206 115 125 92 102 12 44 10S 78 14 18 1 9 2 34 982 999 384 376 163 137 165 145 122 120 28 79 109 63 10 15 2 7 5 35 1017 1C29 355 297 217 203 167 164 IOC 116 131 190 33 24 7 9 2 2 22 36 1075 1127 234 233 268 240 177 198 SI 103 229 290 34 9 2 2 2 3 41 6 37 702 745 97 110 215 228 70 62 21S 237 26 42 65 41 11 17 3 38 424 445 16 17 240 243 2S 26 123 Hl 6 7 7 3 4 5 1 2 35429 6ZCH5 12213 12468 9275 9365" 4339 3933 32S4 373S 1683 2756 4070 2553 462 557 68 79 435 115 Nieuwe feiten bevestigen: De cijfers "in de eerste kolom geven aan het nummer van het stembureau De stembureaux waren: 1. Raad huis Grote Markt l; 2 Gymnastiek school, Oude Kerkhof 33: 3. Lokaal school, St. Anna Zusterstraat 49; 4. Lokaal school. Singel 5: 5. Gym nastieklokaal school, St Anna Zus terstraat 49; 6 Lokaal school. Eth- sorsplein 2: 7. Gymnastieklokaal school Edisonplem 2: 3 Lokaal school Echsonp1ein 2: 9 Lokaal "r Beatrixschool. B. Ballot singel 58; 10 Lokaal St. Janschooi, L Singel- straat 55; II- Lokaal school Edison plein, ingang Franklinstraat; 12. Lokaal R.K. Bewaarschool. L Sin gelstraat 55: 13. Gymnastieklokaal Pr. Julianaschool. Oost singel 9; 14. Lokaal Pr. Julianaschool, Oostrin- gel 9: 15. Lokaal school. Oude Kerkhof 13; 16- Lokaal Gr v Prin- stererschool. Singel 24: 17 Lokaal Politiepost. Buitenhavamvec 7: 18 Gymnastieklokaal School. Ysselm straat; 19. Lokaal scoool. Dwars straat 4; 20. Lokaal school. Zwarte- waalsestraV 16: 21. Lokaal school. Dwarsstraat 4; 22. Lokaal Aleida- bewaarschool (ineang Maasstraat): 23. Lokaal school Pr- Mauntsstraat 5; 24. Gymnastieklokaal school. Tuinlaan 64: 25. Gymnastieklokaal school, Pr. Mauritsstraat 5; 26. Lo kaal Ambachtsschool. St. Ljduina- straat 35; 27. Legaal school. Huys- mansstraat 3: 28. Lokaal school. Anth, Muysstraat 2: 29. Lok**} school, Anth. Muysstraat 2; 30. Gymnastieklokaal scnool. Anth. Muysstraat: 31. Gymnastieklokaal school. Ft. Halsplein 37; 32. Lokaal school, Fr. Halsplein 37; 33. Lokaal school, Fr. Halsplein 37: 34. Lokaal school, Fr. Halsplein 37: 35. Lokaal St. BernardusschooL Bosboomlaan 5-36- Lokaal St. Bernardus'ChooJ, Bosboomlaan 5; 37. Lokaal v m. Gemeentehuis. Schiedamseweg 26, Kethel: 38. Lokaal BK school. Se leer ia ar, Kerk wee. Kethel (v.m. RK Verenigingsgebouw). Afsluiting Koemarktbnig In verband met herstellingswerk- 2aamheden zal de Kciemarktbrug in de nacht van 12 op 13 Juli a.s. van 22—6 uur voor alle verkeer zijn afgesloten. j Burgemeester en "Wethouders van Schiedam, brengen ter openbare kennis, dat door de Gemeenteraad in zijn vergadering van 2 Juli j.J. gunstig is beschikt cp het verzoek van het Bestuur van de "Vereniging voor Gereformeerd Schoolonder wijs, om met toepassing van arti kel 72 van de Lager Onderwijswet 1S20, medewerking te verlenen voor het aanbrengen van een ver duistering in een lokaal van de Groen van Prinstererschool aan de Singel 24, aldaar, ten behoeve van schoolfümvoorstellingen Ingevolge het bepaalde in het 2e lid van artikel 76 van genoemde wet, kan ieder ingezetene binnen 30 vrije dagen na heden van ge noemd besluit bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in beroep tomen. Films: Passage-bioscoop." Da. 2, 7. 9 30, Za en Zo 1 45. 4.15. 7 en 930 u: Monsieur Vincent. 114 Op het tondel' Govert Verheul. Monopole. Da. 2. 7. 9. Za 2. 5. 7. 9, Zo 3. 5, 7. 9 u: Grootpa is nog ?o dom met on Mensenjacht in de Doodsvallei. Sport: 11 Juli Overzetveer v d. Weide, Overschie Parool-hengel wed strijd. Zaai Eureka, W. v. Brou werstraat. 6 u: Feestelijke prijs uitreiking. Een honderdtal leerlingen van Schied middelbare scholen zijn Woensdagmiddag de gasten ge- vreest var. de „Karei Doorman". Ruim anderhalf uur hebben de jengens en meisjes onder deskun- J d:ge leid mg het sch»p bewondc-rd. Dat deze excursie, die georgani seerd was door de Maritieme Ver eniging ,,De Misthoorn", bij hen in de smaak viel, bleek wel uit hun vele vragen en opgetogen houding. Het Schiedamse politie-vetera nen elftal zal het Vrijdagmiddag op het Boshoekterrein opnemen te gen de voetballende oudjes van de Amsterdamse Hermandad.'De wed strijd vangt om half twee aan. Geboren: Christianus JzvGH C Huiskens en L Kuijpers. A de Teerstoof 16. Caroline L, d v H A fti Roelants en E X C Haakman, B K-laan 32. Dirkje H, d v F. Fasztjerik en C H v Oosterhout, woonwagenkamp. Johanna A M F, d v B Loog en J v d Ejjnden, Dr. Noletstr. I. Gijsberta, d v G J de Reuver en J M A de Zwart, Haga- str. 16. Overleden: D. Verboom 58 j. P: Potterstr. 40. GESLAAGD Aan de Technische Hogeschool te Delft slaagde voor het Candi- daats-examen Electrotechnisch In genieur de heer F. Mohring, alhier. De prijsbeheersmg te Rotterdam heeft een groothandelaar in nou veauté's geverbaliseerd wegens het berekenen van te hoge winstmarges. Hetzelfde lot onderging een grossier m kledingstoffen, die 6^ coupage marge berekende bij aflevering van stoffen in hoeveelheden van 10 me ter en meer en bovendien te hoge winst nam De tuchtrechter veroor deelde de bakker Sch. tot f 20. boe'e «n ontneming \'an de onrecht matig verkregen winst tot een be drag van f 480.ter zake van het te duur verkopen van sprits, mop. pen. janhagel e.d. Een boete van f 500.met ontne ming van een winstbedrag ad. 3200werd de KV. Rijwielfa- briek K. opgelegd wegens te dure verkoop van trans portry wielen, bracket-assen er. sloten. De Rotterdamse tuchtrechter voor de prijzen nam m Juni 401 tucht be schikkingen welke een boete-bedrag van f 73644,opbrachten. In 34 ge vallen werd schikking voorgesteld tot een bedrag van f 690—. Verder 32 waarschuwingen gegeven. Als bijkomende straffen werd in l geval sluiting bevolen, in 2 gevallen open baarmaking van het vonnis op kos ten van de veroordeelde, terwijl ir 4 gevallen het als gevolg van de overtreding te veel genoten winst bedrag werd ontnomen en in 14 ge vallen de in beslag genomen goede ren verbeurd werden verklaard. Er kwamen 417 nieuwe verbalen binnen, waarvan 17 van de mare chaussee. 37 van de politie, 53 van de C.C D. en 310 van de controle dienst van het directoraat-generaal van de prijzen. Populair marine-officier naar Voorschoten Op 15 Juli zal de kapitein-luite nant ter zee J G Brcekhuysen. die sedert Maart 1946 de afdeling mari niers Bergen op Zoom commandeer de, eervol van dit bevel worden ontheven. De majoor der mariniers W, J, P Broek neemt dit over en overste Brockhuysen vertrekt naar Voorschoten, waar hij wordt bol ast met het bevel over het marine op komst- en demobilisatiecentrum. Overste Broekhuysen vertrok na de capitulatie in J940 als comman dant van H.M. Fiores naar Enge land. waar h.| in diverse belangrijke functies werkzaam is geweest. Onmiddellijk na de bevrijding werd hij chef van de staf bij het commando der marine te Rotter dam. Haring en andere prijzen Uit betrouwbare bron vernemen wij. dat de haring van 35 Juli af 10 cent mag kosten en dat voor de koelhuisharing na 1 October 11 ct. per stuk gevraagd mag worden. Verder is er een prijzenbeschik- king m de maak voor de verkoop op afbetaling Deze nieuwe beschik king zal uitgaan van de contantprijs welke vergoeding er mag worden gevraagd voor risico-rente, admini stratiekosten. e.d. Ook voor de zoge naamde botiwkassen komt er een regeling tin verband met de heer sende woningnood en het misbruik dat hiervan gemaakt wordt). 775. Het bleef even doodstil na mljr» meesterschot.,, meneer Topsie stapte naar buiten, door zijn tuintje en bleef vlak voor mij stoan. In de buurt knipten de lich ter aan en keken slaperige hoofden achter de ramen, nieuwsgierig waar die luide knal vandaan gekomen was. „Zie meneer Topsie", zei ik: „Heb je ooit zo'o kanonschot bijgewoond? Zulke harde schoten kan ik nu lossen, dank zij mijn bijzondere kracht er» ik kan nog veel meer, in ieaer geval genoeg om mee te doen met de Spelen. Laten we naar binnen gaan en geef me een inschrijf biljet." Meneer Topsie scheen mijn woorden niet fe horen, hij bleef me glazig aanstaren... „Wat is erl" vroeg ik met een onrustig voorgevoel: ,Je kijkt net of je een spook ziet. Het bewijs is nu toch geleverd?' Me neer Topsie zuchtte diep, hij veegde eens langs zijn gezicht en begon vaag te qlimiachen, „Ik-ik", stotterde hij: „ik d-droom een klein jonge tje, dat zo hard schoppen kan bestaat niet echl^Hi, jij bent een droomgestalte - een nachtmerrie I" Nietes" schreeuwde ik wanhopig: „Ik ben Ketelbinkie en kan echt voetballen en wil mee doen met de Olympische Spelenl" Maar al mijn lawaai hielp niets, meneer Top sie bleef alles voor een nare droom houden en liet zich door een droomgestalte niets wfis maken. Hij zuchtte voldaan, draaide zich om ea slaapwandelde terug naar zijn bed, waar hij luid snurkend^ de rest van de nacht begon door te brengen... mij in een ■wanhopige stemming in het kille tuintje achterlatend,.. Er is tot dusver in de Tlle-Stalïn crisis niets gebeurd, dat de imenlng van de Westerse deskundigen heeft kunnen wijzigen, dat dit wellicht het signaal Is voor de inkrimping van het grote Oost-Europese em pire. Integendeel talrijke ontwik kelingen geven deze opvatting steun, aldus meldt United Press uit Londen. In de eerste plaats zijn daar de demonstraties tegen de regering in Praag, waar duizenden deelnemers aan. een sokol-parade riepen om de terugkeer van Bcnesj en Masaryk en wuifden met Amerikaanse vlag gen. De verliezen van de communis ten m de Finse verkiezingen, waar bij de Finse volksdemocraten de waarschuwing laten horen, dat hierdoor de betrekkingen tussen Finland en de Sovjet-Unie in het gedrang kunnen komen. Als derde argument kan het besluit van de Sovjet-Unie wor den aangevoerd, om Joegoslavië tegen zijn wil gastheer te laten zijn voor de op 30 Juli te hou den Donau-conferentie voor tien landen, waarbij buitenlandse corresp on denten het recht heb ben hun berichten zonder cen suur te verzenden. Voorts wordt gewezen op de strenge maatregelen" die Albanië genomen heeft om te voorkomen, dat vijandelijke elementen het land binnen komen. Dit is de erste maal dat over Joegoslavië gesproken werd als vijandelijke staat. En tenslotte de aanvankelijke weigering van de Poolse commu nistische partij om de actie van de Kominform tegen Tito te steunen, waarna een overhaaste vergade ring te Warschau bijeengeroepen werd om alsnog zich aan te slui ten bij de andere Oost-Europese landen. In West-Europe heeft men door al deze factoren stof genoeg om te AMERIKAANSE BAKVISSEN vin den, ook naar het uiterlijk, haar eigen stijl, zoals in dit zonnepaltje dat zowel voor de zeilbootals voor het strand is bedoeld. VEEL ANIMO VOOR TOCHTJES OVER ZEE Van 19 Juli tot en met 7 Augus tus kunnen de vacantiegangers da gelijks een boottochtje over de Noordzee doen. De coasters die „hooguit" 150 per sonen kunnen meenemen, zouden aanvankelijk van de havens Amster dam. Rotterdam en Delfzijl uit ver trekken. Maar Groningen houdt men blykbaar niet van het wijde water en Rotterdam, waar de ammo zoveel te groter is, krrgt daarom de beschikking over een tweede coas ter. De schepen liggen aan de stei ger ..Spjdo" bij het Willemsplein. Marshallhulp aan België tijdelijk stopgezet De Amerikaanse economische hulp aan Belgié is tijdelijk stopgezet, om dat de Belgische regering niet. als voorgeschreven, op 3 Juli het twee zijdige verdrag met de V.S. had ge sloten. Ook Zweden zal geen voorraden op crediet krijgen, totdat de over eenkomst geratificeerd is, hetgeen waarschijnlijk voorlopig niet zal ge beuren, aldus de „Journal of Com merce". Ambtenaren staken Een groot aantal ambtenaren van bet Franse Ministerie vab.Fi nanciën en van andere diensten zijn in staking gegaan omdat'hun eisen tot verhoging van de salaris sen niet zijn ingewilligd. De Parijse pers is het niet eens over het aan tal stakers, volgens de „Farisien Libre" zijn het er 60.000, volgens de „Humanité" 120.000. De voornaamste diensten, die door de staking getroffen worden zijn: de douane-afdeling van het ministerie van Financiën, de lands drukkerij, de staatsloterij en de controlediensten voor alcohol en tabak. Omdat alleen de met-ge- uniform de douane-ambtenaren in staking zijn, heeft het grens- en luchtvaart ver keer normaal voort- 12 Juli zal de laatste groep Duitse krijgsgevangenen tussen de 450 en 500 man Engeland met bestem ming Duitsland verlaten. raden. Men is hef: echter over een zaak eens, dat ook, al zal de twist tussen Stalin en Tito na verloop van tijd worden bijgelegd, dit in cident onherstelbare schade heeft aangericht in het internationale communistische kamp, waarin niet langer gepocht zal kunnen worden op het gesloten kameraadschappe lijke front tegen het Westerse im perialisme,. Gaat Jopie Amerika ontdekken? Als in 1492 Coluutbus Amerika niet zou hebben ontdekt, dan zou wellicht uu/honderd jaren later Jopie van Dipten uit Delft dit heb ben gedaan. Jopie is een knaapje van negen jaar, dat herhaaldelijk zijn ouders in ongerustheid brengt door op avontuur te gaan. Hij stapt dan in tram of trein, waar hij de verstekeling 7iithangt, en ziet dan in nar u>aar hij terecht komt. Zo werd hij al uit Utrecht en Leiden, teruggehaaldsteeds heeft hij dan hele verhalen over zijn auonït/ren. Gisternacht ts Jopie, zo meldt het ANP, er toeer vandoor gegaan zonder een spoor achter tc laten. Waar is hij heen? Alleen Jopie weet het. AdL>ffrentte t M. BRASKAMP N.V.F ABRI KANTE VAN GENEESMIDDELEN HOOFDPIJNPOEDERS Prf|« per povder 5 cent AANGEKOMEN SCHEPEN Wult Aptity Londen Vlaardingen Audacla Teignmouth Waalhaven Depa Fal mouth Kralmgse Veer. Evvma Abadan Pern is Ninclla A'dam gasboeier. Blue Boy Londen. Maassluis Reiger Londen Merwehaven Prinses Beatrix Harwich Hoek van Holland. Sorlland Swansea 2e Katbaven Alblasserdyk Antwerpen Wilhelminakade Elisabeth Goole Park kade Rio Teuco Buenos Ayr es Schie- haven. Skirner Stockholm IJseJhaven. Rijnhaven Helsinki Merwehaven. 8 Juli Mont Sandra Montreal Merwehaven Trondanger San Erancisco boei 6 Hou ding Bilbao Vlaardingen. Hondsrug Colchester Parkkade. Svar.efjell Mon treal IJselhaven. Argo Kotka IJseiha- ven Grey County Montreal Merweha ven Stentor slbt met kraan Hamburg Waalhaven Beckenham Montreal Maas haven. Hihbing Victory New York Lek- ha%*en Duke ai York Harwich Hoek Van Holland. Koningin Emma Londen Jobskade. Empire Parkeston Harwich Hoek van Holland VERTROKKEN SCHEPEN 1 Juli Mecklenburg. Harwich: Griesen Warder slbt Londen; Seaham, Hsrlin- gen: Ma jon. Antwerpen. Maas slbt m zuiger en bak. Boulogne; Unden. Ltm- hamn: Svea, Malmo via A'dam: Lon den, Saffi; Seafisher Huh: Albatros. Goole; Zarian. West Afrika, Demo craat, Hamburg: Badzo, Boston Line: Algarvr, Sas van Gent; West Linn Vic tory, New York, Fiducia. Boston Line.. Mant Maersk. New York; Batavier II, Londen; Blue Boy, Londen. Skaraborg, A'dam: Arnhem, Harwich; Antwerp, Harwich; Stork, Londen; Shenngham, Harwich; Aptity. Londen; Titus. Lis sabon. 8 Juli Lisa Essberger, Brake, Lysaker IV, Odda; Zulta, slbtVenezuela, Auda- cia Hull; Catelt, Londen. Wind N W Stijve bries, matige zee, bewolkte lucht. 5CHEEPSBEWEGINGEN Amsfelkerk thuis 8 te Plymouth; Aalsum 7 te East Londen; Aagtekerk thuis 7 van Port Said naar Lissabon, Aldadi 8 van Zuid-Amerika te Ant werpen: Aïetta 5 van Macassar naar Balik Papan; Amsteldyk pass start Pomt naar R'dam: ArendskeZk uit gaand pass. 7 ksop Blanco Berkel pass. 7 Kiel naar Ekenaes; Bomrif S van Delfzijl naar Southamp ton; Bacchus 8 van West Indie te A'dam; Bali 5 te Baltimore; Bantam 7 van Colombo naar Haiifsx: Blydendyk thuis 7 op 700 mijn West van Scilly. Chama pass 7/8 's nachts Gibraltar naar A'dam Delfland pass 7 %uessant naar Zu.d Amerika via Las Palmas; Delftdyk thuis 7 op 700 myn West van Scilly. Eemdyk naar Vera Cruz 7 op 400 mil! NW. van Fiores. Esso Den Haag naar den; Gaasterkerk 7 van Antwerpen n. Kaapstad. Henrtca 6 van Liverpool naar Rotter dam, Heelsum 7 van Las Palmas naar Nederland; Hugo de Groot 7 te Tara- kan; Helder uitgaand pass. S Fimsterre naar Madeira Kedoe thuis 7 v m. 7 uur van Port 0 De Nederlandse baggermol'*?! Kameleon, op weg van Rotterdam naar Liverpool is op drift geraakt. Het schip is door de Franse sleep boot Menhir opgepikt en Woensdag te Duinkerken binnengesleept. 0 In de machinekamer van het Nederlandse motortankschip Frisia heeft Dinsdag, toen het schip te Rouaan lag, een ontploffing plaats gehad, waarbij geen persoonlijke ongelukken zijn voorgekomen. Het* schip is Dinsdag naar de Gironde vertrokken. Said; Kertosono 7 te Cherlbon, ver trekt 10 Juli van Batavia naar Jt'dam; Kola loten 7 nam. 4 uur van South ampton naar Quebec; Kalianda 7 van Hollandia naar Sarmi. Loosdrecht naar Bombay 7 op 20(1 mJJI N O. van Socotra; Loenerkerk uitgaand pass 8 Finlsterre naar Marseille; Leo 7 bij Ball; Linge pass. 8 Holtcnau naar Mantyluoto; Leecsum naar de Golf van Mexico 7 op 500 mijl N O. van Terceira (Azoren); LcKhaven naar Rio Grande do Sul 7 op 120 mij] Z.W. van St. Vin cent c.v. Marleen 7 van A'dam naar Goole; Macuba naar Singapore 7 In de Golf van Oman; Maas pass 7 Wight naar Paramaribo; Meerkerk uitgaand pass. 3 Kreta naar Port Said; Menvede uit gaande 3 v.m. te Marseille. Niohe 6 te Helslngfors; Nieuw Am sterdam thuis 7 op 600 mijl West van Scilly Polyphemus thuis 7 van Colombo naar Aden. ïtempang thuis 7 op 75 mijl Z W. van de westpunt van Kreta, Riouw uitgaand pass, 7 Minlkoy naar Belawan; Roepat blijft tot IS Juli te Hahk Papan; RÖn- kerk uitgaand pass. 7 Straat Messina naar Port Satd Strabo 0 van Oporto naar A'dam; Salland thuis pass. 7 Finisterre; Saran- gan 7 te Ras Tanura; Stentor 7 van Karlovassi naar Piraeus: Salatig thuis 7 op 500 mijl Oost van Ceylon. Tjikampek 7 van Singapore naar Hongkong, Trajanus B van Lissabon te A dam; Tankhaven II 7 van Soengei Gerong naar Tandjong Oeban; Tawalt 7 van Panaroekan naar Macassgr; Tji- bariak 7 van Macassar naar Soerabaja; TJitjalenka 7 van Hongkong naar Ba tavia: Tjibodas naar Buenos Ayres 7 op 90 nujl Noord van Sf. Vineent c.v, Venus 6 van Gibraltar naar Barcelona. Winterswijk 7 van AUgiers naar Vlaardingen; Weltevreden thuis 7 op 600 mijl Zuidelijk van Ceylon. Zetland (SSM) 7 tc Tynemouth. RIJNVAART Lobith gepasseerd 6 Juli stroomop waarts Emilie, Gerfried, Gean. Maria, Neldscor, Anna Kanaalvaart 22, Casa Nova Vertrouwen Avontuur, Harge, Neeltje Christina, Pcad. Nelmar, Alma, Arnoldus., Methan. Vlgila, Avondster. RiffeJalp. Fidutle, Isala 4. Avontuur. Jocor, Anton, Avontuur 6. Ludwig, Ha- wart Scaldia 6, Vibro, Nenuphar dlle Duitsland; Dlavolezza. Straatburg: Ex press 24, Neska 3, belde Basel; Maria, Duitaland Lobith gepasseerd 6 Juli stroomop waarts* Express 21, Prins Bernhard, Concordia 2. Ra ter veer. 'Alwl, Express 30, Furka, Cornells Prins. Seam I. C.F. R 512, Irene, Noldina. Concordia. So phia Asgard, Naphta 3, Asama, Borgir, Granl, Sumatra Albert, Fions, Sagitta, Maria, Fiat Voluntas 10, Nassau 21, Eendracht Exvoto. Patriotisms 2, Leo I, Adjo. Isalco, Claude Bernard. Deaidero. Stroomvaart 9, Keulsche Vaart 12, Tra- plna alle Rotterdam; Dirk, Kajtipen; Stella Mans, Nijmegen-Rotterdam; Jo- hfiti Homrieh. idem; Damco 28. Johan Godfried. Damco 112. alle Nijmegen: St Maria. Actief, Alcijon. Mina, Co- lijnsplaat: Ehthe. Adlejo, Nederlander, Ida. alle IJmulden: Spes Mea. Heem stede. Com mus. Sanmur, Chateau Cha- Ai) alle Dordrecht, IJssel 5. Maria Theresia, beide Westervoort: Nieuwe Zorg. Groningen: Catharina. Doesburg: *:a Idem: Maria. Drie Gebroeders, beide Wagenuigen: Cevo Apeldoorn; Actief. Gouda; Damco 37, Maastricht; Ferdinand, Patriottisme 2. belde Haren; Dankbaarheid. Zwolle; Alpha. Zout kamp: 3 Gebroeders, Uithuizen; Mr. Harm Smecnge Weurt; Trebeta, Arkel; St, Theresia, Ticl; Neutraal, Krimpen a. d. IJssel; Lisomar. S O.S 4. Ouilan, Vios, Froburg, Coralie, Roger Albert. Doma. Concordia Coslopi. Obl, Comp- toir 16, Avontuur, Charles Beeltje, Le~ ma. Haza Cleanide. Emanuel, Kammund Pietcmella Wilhelmma. Theresa. Andre, Viatrix. Exporer, Wallis. Tharallda. GS. M 31, alle Belgie. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, geheel onverwacht, onze lieve Mbp. Vader en Behuwd- "Vader, Behinvd-Zoon, Broeder, Behutvd-Broe- der en Oom, DIRK VERBOOM, m de ouderdom van 5S j. J. M. Verhoom Van den Heuvel L. J, van Pelt Verboom W. vah Pelt. Schiedam, 5 Juli 1943 Paulus Potterstraat 40a. Geen bloemen De teraardebestelling zal plaats hebben op de Al gemene Begraafplaats, Vrijdag 9 Juli a.s. Ver trek van het sterfhuis des voormiddags 11 uur. Uit een exploit van 7 Juli 194S blykt dat ten verzoe ke van Gustaaf Hendrikus Huybers te Vlaardingen is opgeroepen Gustaaf Alber- tus Huybers zonder beken de woon- of verblijfplaats, om op Dinsdag 13 Juii 1948 des v.m, 10 uur te versche nen voor de Ed. heer Kan tonrechter te Schiedam in het Gerechtsgebouw aan de Lange Haven 65, ten einde te word'---* gehoord op een verzoekt tot tussenkomst huwelijk van G. A. Huybers met W. .M, van Hulst. Deurwaarder G. L.. Spenkelink. Uw films worden bij ons in de perfectie ontwikkeld. Wij besteden de uiterste zorg aan Uw afdrukken. Onze vergrotingen van Uw opname zijn ongeëvenaard. Voor onze cliënten hebben wij rolfilms beschikbaar. Drog. en fotohandel J. G. Willebrands, Rottdijk 205, Tel. 67848. Hoogstraat, Schiedam Vanaf Vrijdag 9 t.m. Maandag 1Z Juli a.s. (4 dagen) JAMES MASON in: een Engelse thriller vol spanning Zaterdag en Zondag: 3-5-7-9 uur. Telgang 18 jaar. Dinsdag 13 t.rr». Donderdag 15 Juli a.s.: NIEUW PROGRAMMA: De 2 berpemde Engelse komieken: FLANAGAN en ALLEN in: Weekdagen: 2—7—9 uur. Toegang alle leeftijden. GEVRAAGD: Leerling bankwerkers, Halfwas bankwerkers, Bankwerkers, Halfwas draaiers Brander-lasser ASSISTENT-TEKENAAR HADEF v.h. Hendrik de Fries War inde 1. Schiedam Banketbakkerij M. J. VLUG, vraagt prima Zelfst. optreden gewend, bestemd om na enige maan den met de leiding over de winkel belast te worden. Aanmelden Singel 222. ZOEKT GIJ NAAR WAAR GELUK, STRALEND GELUK? LAAT JEZUS DAN TOE IN UW HART! Wenst gjj een goede Zondag? Ga dan naar de LANGE HAVEN 27, SCHIEDAM: 10 uur v.m. en 7 uur 's avonds. Muziek, zang, korte toespraken. Toegang vrij. Wie gaat naar 'l Leger, wordt een ander mens!! MATHENESSERDUK440-430-TEL35035-ROHERDAM FILIAAL SCHIEDAM: HOOGSTRAAT 8 TEL, 67709 Goed tehuis gezocht voor jonge zïnd. poesjes. Afha len: J. H. Licht, Th. a Kem- pisstraat 40A. Te koop jonge rashonden. Duitse Staanders. Fabristr, 49a, Schiedam, Te koop; 2-2 pers. houten ledlk. m. stromatr. f 50.- samen en tuingereedschap. Daltonstr. 34boven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 2