Kan burgemeester Oud ook Kamerlid zijn? C Enkele perscommentaren Verkiezingen vroeger en nu Oproep van Stichting 1940-'45 In 1948 komen waarschijnlijk 49.911 woningen gereed Regering ziet het liever niet, maar anderen achten haar standpunt onjuist Geen wettelijke beletselen Nederland wil Venlo annexeren Radio-programma ff heöen.... Toch neemt huizentekort toe DE HINESE PAPEGAAI Duizenden zonder eigen huis Rector-magnificus NEH Donderdag 8 Juli 1948 3 NU lurrgemersfer Oud als lijstaanvoerder van de V.V.D. aan dé ver kiezingen heeft deelgenomen, zal In brede kringen de vraag zfcjn gerezen, wat do gevolgen daarvan kunnen zijn-voor zjjn positie als &•!>-ge- meester van Rotterdam. Ter beantwoording van deze vraag hebben \vy ons oor te luisteren gelegd by enkele figuren, wier maatschappelijke of politieke werkzaam heid ons de zekerheid gaven, dat zij over deze kwestie mot kennis van zaken kunnen oordelen. Maar tevoren <Ut: Wat men ook moge denken over de politieke activiteit van mr. Oud, toch mag als vaststaand worden aangenomen, dat do overgrote meerderheid van de Rotterdamse burgertf in de raad en ook daarbuiten J«j er meermalen uiting aart gegeven het zal betreuren, Indien deze politieke werkzaamheid nu of In de toe komst tot gevolg zal hebben, dat men hem als burgemeester zal moéten missen. Intussen wordt algemeen aange nomen, dat nu mr. Oud als lijst aanvoerder van de Y.V.D. gekozen is, hij ook zitting zal nemen in de Tweede Kamer en als fractieleider zal optreden. Men kan zich ten minste niet voorstellen, dat hij 'evenals destijds generaal Snijders alleen maar als trekpaard heeft willen fungeren. In dit verband wordt er aan her innerd, dat mr. Oud in de vele spreekbeurten, di hij in de ver kiezingstijd heeft gehouden, nooit op het met-zitting nemen heeft ge zinspeeld en het politieke fatsoen brengt daarom mede, dat hij inder daad als fractieleider in de Tweede Kamer zal gaan optreden. Wel bestaat de mogelijkheid, dat mr. Oud, nadat een nieuw kabinet gevormd is en de beslissing om trent dc hangende grondwetsher7 ziening in de Staten-Generaal is gevallen, zijn taak als volbracht zal beschouwen en alsdan, zich gerech tigd zal achten, zich" als kamerlid terug te trekken. Immers: de grote vragen, waarover de verkiezingen liepen, zijn dan afgedaan; het ge wone dagelijkse werk van de Sta lijn-Generaal kan wel door anderen worden verricht zo zou de rede nering van mr. Oud kunnen zijn. Twee standpunten Er moet dus rekening mee wor den gehouden, dat althans voor lopig de burgemeester als frac tieleider in de Tweede Kamer zit ting zal hebben. Een wettelijk be letsel is er tegen het doen samen gaan van beide functies met. Wel is er een streven bij de regering bij het vervullen van burgemeesiers- vacatures om de combinatie burge meester-kamerlid zoveel mogelijk te vermijden, althans indien het gemeenten van behoorlijke omvang betreft. Indien een kamerlid tot burgemeester van zodanige ge meente wordt benoemd, spreekt de minister of namens hem de Commissaris der Koningin met hem af, dat hij zijn kamerlidmaat schap aan het einde van de zit tingsperiode zal neerleggen en zich niet meer herkiesbaar zal stellen. Men wees ons er nog op, dat dit waarschijnlijk ook de reden is ge weest van het verdwijnen van mr. Vaii W.n1sum uit de Tweede Kamer, nu i i.v onlangs burgemeêstei van Delft i-ï geworden. Bij kleinere plaatsen zo werd ons gezegd schijnt de regering tegen de combinatie burgemeester- kamerlid minder bezwaren te koes teren. Zo kwam b.v. de burgemees ter van Snelle, de heer Van Sleen. ook thans weer op de candidaten- lijst van de P.v.d.A. voor. Een ander geluid De vraag rijst, of het standpunt der regering, dat de combinatie bii grote gemeenten met te tolereren is en bij kleine gemeenten wel, op een juiste grondslag rust. Als men zijn oor in kringen van ervaren gemeentebestuurders te luisteren legt, hoort men over deze kwestie heel andere klanken. Hier redeneert men aldus: In een kleine gemeente is de burgemeester van alles het middel punt en de beslissende factor ook in kleine zaken, terwijl hij boven dien zijn oog moei laten gaan over administratieve kwesties, omdat de deskundigheid van zijn personeel dikwijls te wensen overlaat. Ih dikwijls te wensen overlaat. In grote gemeenten en vooral in een gemeente van de omvang van Rot terdam is zulks geheel anders. De hurgemeester is daar omringd van wethouders, die zelf persoonlijk heden dienen te zijn eii bestuurs- ervaring behoren te bezitten. Hij wordt bijgestaan door een uitge breide staf van zeer deskundige hoofdambtenaren, die ieder op hun terrein volkomen in staat zijn het organisme foutloos te doen werken. De taak van de burgemeester be hoeft zich slechts te bepalen tot het leiding geven aan de vergaderingen van de raad en van burgemeester cn wethouders en het trekken van de grote lijnen in het beleid der aangelegenheden, welke alleen des burgemeesters zijn, zoals b.v. dc politie. De burgemeester van een zeer grote stad, die zijn taak an ders zou opvatten, zou onherroepe lijk falen, gesteld al dat zijn phy- siek opgewassen zou zijn tegen een grotere bemoeiing. Zo bekeken, is het naar het oor deel van ervaren gemeentebestuur ders zeer wel denkbaar, dat juist de burgemeester van een grote stad als Rotterdam in staat is daar naast als fractieleider in de Twee de Kamer de grote lijnen van het politieke beleid dier fractie te trék ken en bij belangrijke aangelegen heden aan het debat leiding te ge ven. Daar komt voor* Rotterdam nog de gunstige omstandigheid bij, dat deze gemeente slechts een half uur autorijden van de vergaderzaal der Tweede Kamer is gelegen, zo dat het voor de burgemeester van Rotterdam mogelijk is, telkens wanneer dc gang van zaken in 's Lands vergaderzaal daartoe aan leiding geeft, er spoedig te ver schijnen. Het is de vraag of deze moeilijkheid groter is, dan wan neer men als kamerlid b.v. in Was senaar, Rijswijk of Voorburg woont. Moet dus bij deze visie op de zaak het aanblijven van de burge meester practisch mogelijk worden geacht, toch blijft de kans bestaan, dat de regering aanleiding vindt, te kennen te geven, dat de combi natie haar toch niet gewenst lijkt. Zij zal zich dan moeten beroepen op de schade, die zij er van ver wacht voor de uitoefening van het bu r gemeesterschap Het is niet te verwachten, dat de regering tot een zodanige stap ge makkelijk zal overgaan, omdat zij dan gemakkelpk het verwijt zal krijgen, dat er politieke bijbedoe lingen in het spel ztfn. En als mr. Oud minister wordt? Erger wordt de zaak natuurlijk, indien de komende kabinetsforma tie aanleiding zou geven tot het be zetten door mr. Oud van een mi nisterszetel, Yan de zijde van en kele kopstukken van de PvdA zijn in de verkiezingsstrijd wat het deelnemen van mr. Oud aan de kabinetsformatie betreft, krasse woorden gesproken. Niettemin be staat in de politiek, welke immers de kunst is van het mogelijke, de woorden „onmogelijk" en „nooit" niet. Al wordt dan ook het opnemen van mi". Oud in een parlementair kabinet tamelijk onwaarschijnlijk geacht, de mogelijkheid blijft be staan, dat men er niet in zal slagen een zodanig kabinet te formeren. In een eventueel extra-parlemen tair kabinet is, gelet op de prac- tijk van de laatste tien jaren vóór de oorlog, ook het opnemen van fractieleiders van prominente politieke figuren dus zeer wel mogelijk gebleken. Zou mr. Oud dus een ministerszetel gaan bezet ten, dan zou dit tevens het einde van zijn burgemeesterschap bete kenen. Wij aarzelen niet hierbij als slot op te merken, dat dit zeer zou zijn te betreuren, omdat het wel communis opinio is, dat Rotterdam met mr. Oud als burgemeester on der de grootste drie steden van ons land lang geen slecht figuur slaat. EEN BAANTJEEvenmin als hier ualt het de afgezwaaide -militairen in Engeland gemakkelijk, weer in de maatschappij opgenomen te worden. De ..ew-paratroopers" Cul- len an majoor Keen losten het pro bleem Op door een inasscry over te nemen, waar zij zich specialiseer den in be wassing voor babies. De „Prawtla" onthult: De Berlijnse correspondent van de ..Prawda" heef', de zes mogendheden, die het accoord van Londen hebben ondertekend, ervan beschuldigd, dat zij geheime overeenkomsten hebben getroffen betreffende de toewijzing van Duits gebied son de landen van de Benelux. Men meent m Berlijn te weten, al dus de correspondent van de Praw- da. dat ..aan Ned er 1 a n d een streek zal worden toegewezen, waarin dc steden Bentheim en Venlo liggen, on het eiland Borkum in de Dollart". De Prawda vermeldde erbij, dat in dit gebied ongeveer driekwart van alle Duitse petroleumbronnen wordt gevonden. ]-TEr algemeen dagblad CV.V.D.) x A vindt in zijn kop dat de com munisten een grote nederlaag heb ben geleden, zonder voor de V.V.D., die even veel zetels vooruitging als de communisten achteruit, te spre ken van een overwinning. Verder acht dit ochtendblad ..de Revolu tion» aire temperatuur" bij 1946 be langrijk gedaald". Dit is uit de ver schuiving naar rechts waar te ne men. De communistische kreet: ,.Indië los van Nederland" is met beslistheid afgewezen. Verder wil Nederland mets weten van ..buiten landse meesters en van vyfde colon nes". DE nieuwe Rotterdamse Courant (V.V.D.) vat haar indrukken samen met: ,.Het kiezerscorps heeft een ruk naar rechts gegeven, dc communisten hebben met het ver lies van 20% van bun zetels een flin ke klap te incasseren gehad. Die klap zou groter geweest zijn, als zij zich in hun bolwerk Amsterdam relatief met zo hadden kunnen hand haven. ,.De cijfers uit de Zuidelijke Provinciën wijzen er op. dat de P. v.d A.'se Hoorns-Katholieken van 1946 teruggekeerd zijn. m de schoot van de Katholieke partij. Uit dc stemmenwinst van de C.HU. blijktf dat de doorbraak van 1946 groten deels geliquideerd is. De oprichting van de V.V D is een succes geble ken. De populariteit van dc heer Oud heeft een deel van de vroegere vrijzinnig democraten aangetrok ken. De scherpe persoonlijke aanval len, waarmede deze verkiezingen zün gevoerd hebben een averechts effect gehad. T-TeT Rotterdams Nieuwsblad x L (V.V.D. 1 ziet in de volksuit spraak van 1948. dat men een rege ling wenst op bredere basis. „Zij, die de Indische politiek afkeurden., hebben drie zetels gewonnen. Bij een regering op bredere ba sis. moet rekening gehouden worden met de inzichten van de V.V.D. en de C H.U. Dc meerderheid van K.V.P., P.v dA. en C.H.U. of VVD. Is zo klem dat ziekte van een enkel lid de stemming over de grondwetswijzi ging in gevaar kan brengen. DONDERDAG 8 JULI 1948 Avondprogramma HILVERSUM I: 19— Nws; 1915 Le ger des Heitsmuz.: 39 25 Lezing voor militairen: 19 45 Keg urtz20.Nws; 20 05 Prog, prol; 20.15 Plaatvaria; 21 Lezing mr <lr A Zeegers: 2120 Fagot en cello; 21.30 Busch-strljkork.; 22.15 De vaart der volken; 22 35 NBC-ork.; 2245 Avondoverdenking: 23— Nws; 23.33—24.— Beierse staatskapel. HILVERSUM II- 19 15 BeiaardcomDo- sjties; 19 30 Muziekcorps; 20 Nws; 2005 Wat zult V horen'; 2" 15 Plulh or kest; 21.25 Een baanbreker m Aether- land (luisterspel): 2210 Mannenzang- verenigingt: 22 30 Lys Gautv in de stu dio; 23.Nws: 231524.Gr muziek. VRIJDAG 9 JULI 1948 HILVERSUM 1: 7— Nws; 715 Och tendgymnastiek: 7 30 Svmph. orkest: 7.45 Gebed; B.~ Nws: 815 Pluk de dag; 9Pianorecital: 9 35 Schoolradio; 10 20 Operette klanken: 11.— De Zonne bloem: 11.35 Als de ziele luistert; 11.45 Strijkorkest: 12.— Angelus; 12 03 Piano- recital; 12.30 Weerpraatje; 3233 Lunch concert; 12 55 Zonnewijzer; 13— Nws; I,3.20 Lunchconcert; 13 40 Gr. muziek; 13.50 Van man tot man; 14— Operamu ziek; 15 15 Zomerrcisie: 15 43 Orkesten in bonte verscheidenheid; 17 00 Na schooltijd: 17.15 Omroepkoor; 17.45 Wat liet buitenland leest; 18.00 Oude melo- dieen met nieuwe harmonieën; 18 30 Strijdkrachten. HILVERSUM II: 7.00 Nieuws; 7. IS Muziek; 8.00 Nieuws; 8 18 Opera progr.; 8 50 Voor dc vrouw: 9 00 Morgcnklan- ken; 9 30 Waterstanden; 9 35 Viool cn piano; 10 00 Morgenwijding; lil 20 Gr. m 10.30 Voor de vrouw; 10.45 Pianorecital; II.15 Voordracht: 11.30 Harmonie mu ziek: 12 00 OrgelconceLt; 12 30 Weer- praatje; 12 33 Sport; 12 33 Vtclor Sil vester; 13.00 Nieuws: 13.15 Het orkest vsn Bandi Balogh; 33.45 Franse zan gers en zangeressen: 14 00 Kookkunst; 14 20 Kamerorkest; 15.00 Ons volk en zijn dichters; 15.20 Kamerorkest; 16 00 The Ramblers; 16 30 Vacantietijd; 17.00 Zang met pianobegeleiding: 17.20 Wij cn de muziek; 18 00 Nieuws; 16.15 Feli citaties; 18.40 Orgelspel. T N deze dagen, uu de hitte van de 1 verkiezingsstrijd over onze hoof den is heengegaan, valt het moeilijk zich voor te stellen, dat deze héle verkiezingsagitatie eigenlijk een verschijnsel van vrij jonge datum is. Onze bet-overgrootouders hebben het niet gekend. Toen ons land na de Franse bezetting met België werd verenigd tot één koninkrijk, kwam "er in 1814 een nieuwe grond wet, waarbij werd bepaald, dat er twee Kamers der Staten-Generaal zouden komen. De leden der Eerste Kamer zouden door de Koning voor het leven worden benoemd, en die van de Tweede Kamer zouden door de Provinciale Staten worden aangewezen. Het was in die dagen een bijzondere nieuwigheid, dat de Tweede Kamer het recht van initia tief zou hebben cn het recht van in- teipellatie. Maar bovenal was het een schokkende verandering dat de besprekingen openbaar zouden zijn! Over dit laatste schudde menige I deftige Hollander bezorgd het hoofd, dat zou ,,een openbare tentoonstel ling" worden, vreesden velen, die niets anders zou opleveren, dan voldoening aan de nieuwsgierig heid en de zucht om door welbe spraaktheid te schitteren". Men was •ot nu behalve in de dager, der Bt.taafse Reoubliek in ons goede land niet anders gewend geweest, dan dai de aangelegenheden van de staat door een kleine regeringsklïck m het geheim werden bekokstoofd. NAAR. NOORDW1JK! Twee sterren van Wimbledon (links) Ëromwich, Australië en R. Falfcenfntrg, Amerika, hadden een enorm gevecht (laat ste, vijfde set 7—5), voordat de Amerikaan zegevierde. Beiden hebben beloofd op 13 Juli naar Nederland ie zullen komen om deel tc nemen aan een internationaal tournooi, waarvoor ook Borolra, Cochet en Brugnan medewerking hebben beloofd, om niet tc spreken van de vrou welijke Wimbledon'kavipioenen „Er iB nog gelegenheid"... ÏSt Het bestuur van de Stichting! hen, die in het verzet gevallen zijn 1940-'45 verzoekt ons de aandacht te willen vestigen op het volgende: In de wet „Buitengewoon pen sioen 1940-45" komt een artikel voor, dat zegt, .dat het recht op pensioen is verbeurd, indien het niet is geldend ge maakt binnen een jaar, nadat het kon worden geldend gemaakt, d.w.z. het pensioen moet in bijna alle gevallen vóór 29 September 1948 zijn aangevraagd. (Indien iemand na het in werking treden der wet nog tengevolge van zijn verzet overlijdt, ontstaat hei recht op de datum van overlij den). Er resten nog slechts enke le maanden, voordat de fatale termijn zal zijn verstreken. Het is de taak van de districts- bureaux der Stichting 1940-'45 om ervoor te zorgen, dat voor ieder gezin, dat een uitkering heeft of ooit heeft gehad, een aanvrage ge reed wordt gemaakt. Echter, ook anderen kunnen misschien in aan merking komen. Dat zijn zij, die thans nog in eigen onderhoud kun nen voorzien en die daardoor geen uitkering van de Stichting^ 1940-'45 genieten, weduwen of invaliden met vermogen of wel zij, die thans door arbeid zichzelf kunnen staan de houden. Maar het vermogen kan wegval len, de weduwe kan te eniger tifd haar werk moeten neerleggen, de invalide kan misschien ernstiger Invalide worden. Dan zullen zü het pensioen nodig hebben. En indien het in dat geval niet vóór 29 September 1948 is aange vraagd, is het recht verbeurd. Laar ieder, die te eniger tijd voor pen sioen op grond van deze wet in aanmerking meent te kunnen komen en zich nog niet bij de Stichting 1940-'45 heeft aangemeld, dit alsnog doen, in ieder geval vóór 29 September 1948, Oproep. De Stichting doet voorts een be en van personen, die ten gevolge van het verzet invalide zijn ge wórden, om deze op te geven. Op deze wijze helpt U dc Stichting de aanvragen te completeren. Het Hoofdbureau van de Stich ting 1940-'45 is gevestigd te Am sterdam, postbus 140, tel. 35280. EEN FRI5SE DRONK AAN TAFEL! Moe tier, als U er prijs op stelt, dal Uw huisgenoten Uw kook kunst extra écr aandoen, zorgt dan dat er Dc Gruytcrs bier op talcl Maat. Een glas koel schui mend bier doet dc eetlust goed; vanzch* wordt cr dan nog eens een krwr flink opgeschept! Trouwen* dc mannen in huis trad eer I U cr l»ij tal van ge legenheden mee. 2orgt dus, dat U altijd een paar flesjes in huis licht. Dc Gruyler heeft een goede soorl licht en donker. Van 9 Juli l/m 15 Juli 3 flessen voor nog géén gulden; voor slechts 90 cent! 819 De vrees bleek intussen onge grond. Men kan zich geen vervelen der »ectuur voorstellen dan de rede voeringen van de toenmalige ka merleden. Het volk kon er geen kennis van nemen en het verloor er weinig bij. Men weet dat er na 1848 door Thorbc-cke grote veranderingen in ons staatsbestel werden gebracht. ïn zijn. zogenaamde organieke wetten, die door de nieuwe Grondwet wer den voorgeschreven de Provin ciale Wet. de Kieswet en de Ge meentewet kwam onder Thor- bccke's lejding het nieuwe bestel tot stand. Maar ten aanzien van het kiesrecht moet gezegd worden dat er van kiesrecht nog geen sprake was. veeleer slechts van een k i e s- voorrecht De nieuwe kieswet onder Thovbecke gaf aan ongeveer 80000 kiezers het voorrecht Om in 68 kiesdistricten 68 leden van de Tweede Kamer te kiezen. Voor de Prov. Staten was dit aantal onge veer even groot en voor de ge meenteraden hadden in totaal slechts 140.000 kiezers stemrecht. Arbeiders, kleine boeren en vissers, kortom gewone" mensen, konden niet stemmen, die werden daarvoor niet geschikt geacht. |-J ET doet vreemd aan te denken, t -1 dat vóór 1880 in ons vaderland slechts dertien procent van het aantal mannen boven de 25 iaar het kiesrecht bezat. Verscheidene vooruitziende politici begrepen wel. dat het kiesrecht op de duur met zo beperkt kon blijven. Maar dat alle burgers en burgeressen zonder on derscheid het kiesrecht zouden uit oefenen, kon men zich niet voor stellen Na 1830, ioen de wet andermaal was gewijzigd, kregen 28van hot aantal mannen boven de 25 jaar het kiesrecht. Dat was natuurlijk een belangrijke uil brei ding maar 72% van de mannon en alle vrouwen j bleven nog van het kiesrecht ver- =tokcn. Het kiesrecht was aan voor. j waarden van welstand gebonden- de I overgrote meerderheid der nrbei- i ders, dc dagloners, kleine ambochts- I lieden cn k'eine boeren hadden geen 1 stemrecht. Pas in 1917 kwam er een grond wetsherziening, die het algemeen kiesrecht voor mannen tot stand bracht en die de belemmeringen voor vrouwenkiesrecht uit de weg ruimde en in tfllB werden voor het eerst op de grondslag van het alge- meen kiesrecht en evenredige ver tegenwoordiging verkiezingen ge houden. Vandaar, dat er naar een brede re basis gezocht moet worden voor een regeringsmeerderheid HET Vrije Volk (P.v.d.A.) ziet in de stcmbusultslag allereerst I een „zware nederlaag voor de com- munisten en daarin een goéd ar.t- I woord op de hetze, die de commu nisten tegen de P.v.d.A. hebben ge voerd. In het gehele land zijn de commu nisten achteruitgegaan en in Am sterdam hebben z:j hun positie ver speeld. Verder zegt het blad: ,.Te Rotter dam handhaafde dc P.v.d.A zich prachtig en uit het teruglopen yan het communistisch percentage blijkt dat de P.v.d.A. de communisten van zich heeft afgeschud. Het verlies van dc communisten is ten goede gekomen aan de P.v.d.A. Do arbei ders keren dus naar deze partij te rug VerdeT heeft het geageer tegen het Indonesische beleid gefaald, Rukscenheid heeft nauwelnks een grntc teen aan dc grond gekregen Feuilletau de Bruin is niet gekozen. Wel ter heeft maar één zetel be haald. Hieruit valt met af tc leiden „dat het roer om moet". Belastingdruk, wrevel over bu reaucratie en bonnen gedoe hebben veel middenstanders belet te zien, waar hun bestaanszekerheid ligt. Aan deze kortzichtigheid znn de successen JLe danken by de V.V.D. en de CHU. Dc Regeringsbasi* is maar een beetje smaller geworden, doch niet zo smal. dat de rechter zijde een nationale regering mag eisen Dat de P.v.d.A. twee zetels heeft verloren is te wijten aan dc zorgen van het ogenblik DE Maasbode LK.VP.) kan de uitslas kwalijk geheel bevredi gend noemen: Wanneer de K.V.P. overnL zo pracht)e uit de bus was go komen als m Rotterdam, hadden wij geen klagen Zo :s helaas 'ang niet overal de uitkomst geweest De P-v dA is minder be stand gebleken tegen de algemene cntiek van de laatste twee jaren dan de KVP, De Pvd.A. kan haar doorbraak-illusie veilig opgeven. Van Weiter zal als eenling in de kamer weinig invloed uitgaan. De formateur zal een beroep moeten doen op minstens één stem van de C.H.U. en de V.V.D., die zich he laas tot dusver weinig positief ge houden hebben inzake de grond wetsherziening. Als de P.v.d.A, deel blijft uitmaken van de regering, zal zij water itt haar Indonesische wijn moeten doen. Noti ja NET stond ik gistermiddag in het stemhokje hartstochtelijk en zonder enge aarzeling mijn. man te kiezen, toen er aan m'n jas ge trokken werd. Het was mJn buur vrouw uit het hokje naast me, een hoogbejaard mensje, maar met een paar pientere oogjes in haar hoofd. Och meneer, zei ze, ken u me misschzen even helpen, ik heb het nog nooit gedaan zie je, vroeger dacht ik: ze zoeken het maar uit hoor, da's niks voor een oud mens, maar nou was ik van de week bg de waterstoker en die zei, moeder zei die, denk er om dat je Woensdag gaat stemmen, ken je schelen in je ouderdomsrente en toen hebt-ie me wel zo 'n beetje uitgelegen wat ik doen moest, maar uit dat,, grote pampier ken ik echt geen wijs wor den, ken u me met 's even uitduien hoe ik het doen moet. Maar natuurlijk, moeder, zei Üc, zeg maat* wie het zijn moet, dan zal ik 'm even rood maken. Dat is het nou juist, zei het besje, ik zou het echt niet weten, ik ken die mensen zo niet, die van u, is dat een goeie? Jazeker, zei ik ietwat propagandis tisch, dat is een erge beste, ik zou geen betere weten en binnensmonds begon ik een soort verkiezingsrede voering af te steken voor ik er erg m had. Maar ineens voelde ik me blozen van schaamte, want ik besefte, dat ik- daar tegen dat oude mensje stond te prevelen als de wolf des- tuds tegen Roodkapje, likkebaar dend bij de gedachte, dat ik straks opoe's stem zeker zou ophappen ten voordele van mijn mannetje. Foei, dacht ik. wat voor waarde heeft nu zo'n listig afgetroggelde stem van een vrouwtje, dat van toeten noch blazen weet. Sta ja me daar ons prachtig kiesstelsel omlaag te ha len: die door grote mannen geniaal uitgedachte methode om de juiste heren op de juiste plaatsen te laten kiezen door mensen die er alles van weten en die pas na diepgaande studie en langdurige ernstige over weging de belangrijke kiesdaad ver richten. Juist toen ik stond tc overwegen hop ik het vrouwtje behulpzaam kon zyn, zonder mrjn geweten te be zwaren, drongen cr een paar forse mannen naar voren en spraken nors en spottend: hé vader, schiet 's een bec-tjc op, een uur is te lang, het benne geen weckwomngen die hok jes. Haastig maakte ik plaats en ik zei nog gauw tegen de goeie ziel: Kies er maar een, hoor moeder, t zijn allemaal wel aardige mannen, die het goed met je menen. Nou zal ze Weiter gekozen hebben. jen goeie dag desideriI Toen de Duitsers ons land verlaten hadden bleken 32.600 woningen totaal vernield, 40.700 zwaar en 2B6 000 licht beschadigd. Eind Maart 1948 waren alle licht en 36.500 zwaar beschadigde huizen hersteld. Er zijn in deze krap drie jaren 8517 noodwoningen en 16.631 nieuwe huizen gebouwd. Na de be vrijding waren in totaal 509.300 huizon door oorlogshandelingen onbewoon baar, in Maar *48 was dit tekort verminderd met 461.648 herstelde en nieuwe woningen. Terecht schrijft minister In 't Veld in zyn voorwoord van de brochure „Drie jaar wederopbouw", dat „er Dp het tempo van de weder opbouw veel cntiek is. Het is mijn stellige overtuiging, dat deze critiek voor een belangrijk deel een gevolg is van de nog steeds bestaande onbe kendheid met de werkelijk met geringe prestaties, die in de^afgelopen jaren op het gebied van de materiele wederopbouw zijn verricht". EARL DERR BIGGERS EEN CHARLIE CHAN*MYSTER1F No. 25 De jongen deed een stap n lar vo ren. „Ik ben Bob Eden, menoei Madden, Alexander Eden is mijn vader. Dit is mijn vriend, een buur- man van u. meneer Holley. van dc „Eldorado Times". Hij is zo vrien delijk geweest mij hierheen te rij den." „O juist." Madden's optreden was joviaal. Hij schudde hun de hand „Kom allebei bij het vuur zitten Thorn sigaren." Met zijn eigen beroemde handen trok hij stoeien voor de haard. „Ik wij wel even gaan zitten", zei Holley „maar ik blijf niet. Ik bogry'p, dat meneer Eden zaken met u te doen heeft, en ik wil niet in de weg zij'n. Maar vóór ik ga, me neer Madden...." „Ja", zei Madden scherp, en beet het puntje van een sigaar af. „Ik ik veronderstel, dat u zich mij niet meer herinnert', ging Hol ley door. Madden's grote hand met de aan gestoken lucifer hield hal verwegen stil. „Ik vergeet nooit een gezicht Ik heb u meer gezien. Mogelijk in Eldorado?" Holley schudde het hoofd. „Neen het is twaalf jaar geleden in de Vier en veertigste Straat, in New York. In" Madden keek hem strak aan „tn een speelhuis, vlak bij Delmonico. Op een winter avond. „Wacht even*', sneed de miDion- nair af. „Sommige mensen zeggen. dat ik oud word maar luister nu eens. U kwam toen mj me als \cr- slaggever en vroeg een pcrsgespTk En ik heb gezegd- .,E» uiij" „Prachtig," lach'e Holley. „Nu, mijn gchc Jgén is nog zo slecht niet. wel? L< weet het nog precies. Ik bracht daar veel avon den door tot ik ontdekte dat het spel vast zat. Ja. ik ten er heel wat klein geld kwijt gciaakt. Vaarom hebt u mc toen met gezegd, dat hei oen oplichterstroep was?" Holley haalde de schouders op .Wel, tnv optreden moedigde geen vertrouwelijkheid aan. Maar wat ik zeggen wou. meneer Midden ik ben nog aan de krant cn een pers* gesorek met u...." „Ik geef zc nooit", snauwde de millionnair. ..Dat spij't me", zei Holley.'..Een nid vriend van me heeft eon nieuws, agentschap in Now York cn het zou een ware triomf voor me zijn als ik hem iets van u seinen kon Bijvoor beeld over de uitzichten in de fi nanciële wereld. Het eerste persge- sprek met P. J. Madden." „Onmogelijk", antwoordde Mari- den. „Hol spijt mc u dat tc horen zeg gen, meneer Madden", merkte Bob op. „Holley is heel vriendelijk voor me geweest, en ik hoop van harte, dat u deze ene keer eens met uw regel zou willen breken." Madden leunde achterover, en dreef oen rook kring naar het betim merde plafond. „Wel", zei hij. en zijn stem klonk wat zachter „u hebt heel wat moeite voor mij gecaan. meneer Eden, en ik wil u graag van dienst zijn." Hij wendde zich tot Holley. „Kijk eens hier niets bi- zonders. Alleen een paar woorden over de zaken vooruitzichten in het komende jaar." „Het zou buitengewoon vriende lijk van u zyn meneer." „Och ja. Nu ik h;er ben. voel ik me een beetje anders tegenover de kranten dan thuis. Ik zal Thorn wel wat dieteren kom morgenmiddag maar eens terug." ..Dat doe ik zeker", zei Holley. en stond op „U weet niet, wat het voor mc betekent. Nu moet ik gauw naar de stad terug." Hij schudde eerst de millionnair de hand en toen Bob Eden Toen hi] deze aankeek zeiden zijn ogen- „Alles is toch wel in orde. Ik ben er blij om." Bij de deur bleef hij staan. „Tot morgen dan", zei hij. Thorn liet hem wit Nauwelijks was de deur achter de redacteur gesloten, of Madden boog rich gretig voorover. Zijn hele ma nier van doen was veranderd: plot seling voelde Bob. als een electri- iche schok, de kracht van deze be roemde persoonlijkheid. „Nu. meneer Eden", begon bij le vendig. „u hebt de paarlen natuur lijk?" Eden voelde zich erg onbeholpen. Hier in deze prettige, huiselijke ka mer leek alle vrees zo dwaas. „Ja, ziet u stamelde hij. Een glazen deur m dc achterwand van de kamer ging opon en er kwam iemand bmnen Eden keek niet om; hij wachtte. Daar zag hij tussen zich en het vuur een kleine, dikke Chinees, een bediende, met een versleten broek, fluwelen pan- to ff els, en een los buis van Canton crêpe In zijn armen droeg hij een paar houtblokken. „Misschien u meel vuul nodig, baas?" zei hij met doffe stem. Er was goon uitdruk king op zijn gezicht. Hij gooide de blokken op het vuur on toen hij zich omwendde, keek hij Bob snel aan. Even waren zijn ogen scherp en helder als zwarte knopen in het gele licht De ogen van Charlie Chan, (Wordt vervolgd) Mogen wy dus tevreden "in' Zonder cijfers tc noemen weet leder van ons reeds het antwoord op ctexe vraaa NEEN! Toegegeven, er leven seen men- sen merr m stallen en kippenhokken, in iedere stad er. m elk dorp vooral m de geteisterde gebieden 7ij" nteu- wc huis en in aanbouw Maar ieder van ons kent tientallen gezinnen, die tem men hokken m voel te fcleine woningen. wij allen hebben familieleden, die al ia ren verloofd zim cn wanhopen, ooit Lc kunnen trouwen, omdat ?n geen wo ning kunnen knjgen Ieder van ons weet ook. dat de mocil lik beden van samenwoning soms uitdifcn tot ruri-.s. waarbij menig keer klappen vallen. Duizenden vrouwen en mannen rnn overspannen doordat r« in cén mus wonen mei mensen dtr hen niet kun nen uitstaan, die hen bet leven met i allerlei kleine en grote nl.igewicn zuur maken En rie tienduizenden kinderen, die opgroeien in ren dcigelilkc sfeer Nuchtere getallen geven de bestaan de woningnood op onIstellende wijze v.cty- Voor de oorlog weiden gemid deld teder jaar 42 0WI nieuwe woningen gebouwd ter vervanging van onbe- vvoiinhoic krotten cn om de be vol km gs- toenemlng op tc vangen i'.in 131') t em Ï145 is er vrijwel met .rttteuw" ge- boimd Het departement van Weder opbouw bccufeit. dat her wcmmgtelcoi t ijd dit ogenblik nog rond 30D 00(1 tw- diaagt Dit cijfer Inkt aan dc laEc kant Ia 1M7 is hetzelFdc getal genoemd. Ier- wijl in dat ij aar 925G huwen gereed kwamen Sommige deskundigen schat ten. dat er voor vervanging van krotten cn om dc bevolkingstoename geen in halen van dc nciiteistand op te van gen irdcr ja.ai minstens 50 0(10 nc-iive woningen gebouwd moeien woitlen Dat wil dus zeggen, dat cr in 1447 roatl 40 000 huizen minder iyn gebouwd dan voor de normale behoefte werkelijk nodig /.nn Men mag dus aannemen, dat het- woningtekort ts gestegen lot 340 0Ü0 Ongein 11 fold breidt de woning- houw 7ieh gestadig uit In 1546 kwa men 17-14 nieuwe woningen gei cod, in 1Ö47 icecls in hel eerste kwarlaal van dit jaar konden 5844 in gebruik worden genomen Uct Centraal Bureau voor dc Statistiek wret tc melden, dat in April 21R4 huizen klaar kwamen cn dat cr aan het eind van die maand 42 103 in aan- of herhouw walen Komen al dere woningen gereed voor het eind tan het jaar. en dat hangt gro ten deels at van de materia al positie, dan levert ffl4« een woningproductie op van 4!>911 Voorwaar een ver heugen^ perspectief Doch zelfs dan is het tempo nog r.ict hoog genoeg. Wil Nederland uit de woningirusórc komen dan moeten cr Weder opbouw noemt dl» enfer fiftOOd tot 78 (100 nieuwe woningen per iaar worden gebouwd En dan kunnen we pas over ongeveer vyftrcn faar uit de moeilijkheden zijn! Heeft het zin vei wijten rond te strooien? Wjj menen van niet Daar door ontstaat er alleen maar een ge prikkelde stemming bil allen, wier krachten nodig ?ijn voor dc woning bouw. Dc arbeidsproductiviteit in de oouwnijverheid is thans ongeveer (ISI, van de soor-óorlogsc Onoordeelkundi ge mopperaars zulten, dit cijfer lezend, waarschijnlijk zeggen. „Zie je wel. de arbeiders zyn tc lui." Niets is minder waar Duizenden bouwarbeiders verlo ten iedere Maandag weer hun gezinnen om in kampen ver van het eigen huls te wonen, om in de geteisterde gebieden huizen te bouwen Dat zn lang niet zo veel kunnen doen als ï«1 zelf willen, vindt zijn oorzaak in dc moeilijke ma teriaal positie waardoor het werk dikwijls stil ligt en het gebrek aan geschoolde werklieden, dat cc» wan verhouding schept tussen de aantallen volwaardige cn ongeschoolde arbeiders. Ook deze wanverhouding korat het ar- beidstcmpo niet ton goede En dan. er moeten nier alleen wonin gen. maar ook kerken, schoten, fabrie ken, ziekenhuizen en boerderijen wor den geboussd Niet minder dan 13DO kerken. 3450 scholen. 443 ziekenhuizen en 125 000 bnerderen waren totaal ver woest or beschadigd In Mei '45 stond 20S.GOO HA vruchtbaar bouwland on der Water dat js weer drooggelegd er v aren 524 verkeers- en 181 spoor bruggen vermeld in deze cijfers zlln met begrepen dc bruggen In beheer' tan provincies, warer schappen. Ce- moenten cn andcie regloale lichamen 7000 piole schepen hadden de Duitsers tol Kinken gehiacht Om niet te sore- ken van de olietanks, pakhuizen, kra nen. haveninstallaties elevators, de lt OÓO Rijn- cn binnenvaartuigen, bag germolens. woonschepen enz enz., die vernietigd of ma.ir beschadigd werden. En alle ge trof (one n eisen van hun eigen standpunt bekeken, terecht dat zij ,sct eerste geholpen worden Tegen de achtergrond van deze on- ovcmdueluke thans en vernieling zün de ïev.iJtatcn v,m do wederopbouw be vredigend .De Nederlander kan met Kcrechtvaardigdc trots zien naar het leeds volbracute ueik," schrijft minis ter In 't Vclrl Inderdaad' Maar tevre den? Dat maff het Nederlandse volk niet rnn voet dnt ieder gezin een eigen woning, iedere hoer een eigen huis en stallen iedere gemeente voldoende seholcnj kerken en ziekenhuizen heeft Cn dat 7«al. helaas, nog wel „enige" jaren duren. Frans examen wee Frankrijk heeft op het ogenblik weer een echte orginele staking „Nouveau cn de Paris", een pri meur op dit gebied. De examina toren voor de examens van de leer lingen der lycea weigeren het ge maakte proefwerk na te zien. De' scholieren weten met hoe hun werk is uit ge vallen, leven in spanning en verwijten hun leraren; dat zij vol komen onjuist, handeion, want niet de ?.g. schuldigen, in dit geval het minister ie van Financiën en de universiteit v, orden getroffen, maar wel de leerlingen, die thans geen stakingen kunnen verdragen. Ook dc ouders, denken er zo over. De gehele affaire draait natuur lijk weer om de salarissen. De on derwijzers willen per I Juli een herziening van hun salaris door gevoerd zien en hol u in hoofd zaak het ministerie van Financiën 2ijn, dat de uitvoering van deze herziening verhindert. Met grote meerderheid van stemmen is daar om besloten deze maatregel te ge bruiken om aan de eisen kracht bij te zetten. In heel Frankrijk ligt het proefwerk op stapels en nie mand steekt cr eeu hand naar uit. „Ja, toch zo schreef één der leerlingen enkele wezens kijken er nog wel naar: dat zijn de mot ten, d:c bij voorkeur de beste ge deelten uit een proefwerk wegvre ten?" Tot rector-magnificus der Neder landse Economische Hogeschool te Rotterdam voor het studiejaar 1948— '49 is benoemd prof. mr. Ph. A. N. Houwing en tot secretaris van de senaat, prof. dr. G. Wisselink.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 3