ZHAL I anzibar STAATSVüANDml V* h&ten B Luchtbrug naar Berlijn kost schatten laitfditer teint en huid b'mncn 2 weken een bediende (mni.) BATALJON DAPPEREN OUD ROTTERDAM BOEK HOUDEN fl r BftÜiLKEN STROOBAND HETHESLAfiDS DISTILLERIES- r-PAKHUiSRUIl- Manlijk Personeel LOU BANDY WÉêfn*oA PIERRE BLANCHAR van - Transport van een mud kolen vergt ruim elf gulden Berlijn aanvaardt Sowj et-mark INDUSTRIESCHOOL VOOR MEISJES ZOEKT U EEN ENORIVIE DRUKTE Meubelindustrie Vos van Groningen i 'tv. VERF-, VEIIMGlIEFABiitKEN „VEVËr PJAMESKAPSTERl MARTIN LEYGER KUNSTGEBITTEN ENIGE VERKOOPSTERS JONGE MANNEN tot 28 jaar FLINK MEISJE WONINGRUIL o^k Vrouwelijke Kantoorbediend! CROCHET THE RYLE BROS Martin van Éeistepn GROTE MATINEE HARMONIE VICTORIA PASSAGE- ARENA COLOSSEUM JAMES STEWART REX LESLIE HOWARD CAPITOL LUXOK Donderdag, 8 Juli 1948 Engeland is niet In staat om vlot in het oneindige" door te graan met het vervoeren van goederen per vliegtuig naar Berlijn, ver- klaarde gisteren een -zegsman uil j de onmiddellijke omgeving van j hoge Engelse autoritei!en. Ook de j plaatsvervangende minister van j buitenlandse «iken, C. p. >Iayhew, i deelde mede, dat de kosten van bet provianderen van de Duitse hoofdstad uit de lucht „waar schijnlijk een remmende factor" iün Zo kosten de kolen, dig met twecmotorige Dakota's worden aangevoerd, liefst vijftien nond per ton 11,?Q per mud!) alleen aan transportkosten. Men neemt aan, dat er ook die selolie per vliegtuig naar Berlijn zal worden Vervoerd, om de indu strie aldaar op gang te houden. De Amerikaanse autoriteiten hebben medegedeeld, dat de pro ductie-capaciteit van de industrie in de westelijke sectoren van Ber lijn reeds tot de helft is terugge bracht door de Russische blokkade en het afsluiten van de electrische stroom voor de "Westelijke sectoren van de stad Door de Berlijnse gemeenteraad is de Oost-Duitse mark eenparig als betalingsmiddel voor alle dien sten der stad aangenomen. Hoewel de meerderheid van, de gemeente raad zich tegen de Sovjetpolitiek tc Berlijn verzette, zag zij zich „door de omstandigheden genoopt" deze mark te aanvaarden. j Een -witte raaf j De gemeente-ontvanger van Loon op Zand heeft de gemeente- rekening over het. dienstjaar 1947, j sluitend met een batig slot van f 4700..op 1 Juli I94S tot wol- j ke datum het dienstjaar 1947 loopt aan B. en W. overgelegd. j Amerikaanse doctoren constateerden: ■>J V b] 2 van de 3 vrouwen! fsöittaé Ra8wd«m-W«t: Maand 12 U Humraatóngal til Tel. 30898 KoHtrdam-Zuid: V/wnsd. 14 Juli K.8.S. ALHLwnnifrplein CCRStS VOOR FASBEGIN- XEXOEX EN ENIGSZINS GE- Vorderden in het costume krappen en -naaien (patroon- i tekenen Dinsdagsavoada 731s (gehuwd en ongehuwd) j van. September tot nïaart a.s. 1 voor f 0de helft voldoen bij aangifte. Aangifte tot 16 Juli. 's Maan dags en Donderdags z4 bb de Directrice. voor bruiloft of jubileum? JONKER FRANSSTB. 37 Telefoon 26424. Op veelvuldig verzoek wordt wegens r' de TENTOONSTELLING met 3 DAGEN VERLENGE tot en met Woensdag 14 Juli. r h ïn Amerika hebben 3Tï bekende huid- artsen tic volgende Palmolivc Schoon heidskuur bij 1235 vrouwen van vijf tien tot vijftig jaar toegepast: Was Uw gezicht niet Palmolivc Zeep. Masseer Uw huid slechts één minuut met het weldadig-zachte Palmolive- schuim. Daarna afspoelen. Doe dit 3 keer per dag. Twee weken lang. Bij twee van de drie vrouwen con stateerden de artsen binnen U dagen een jeugdiger teint en huid. Door deze Palmolive Schoonheidskuur zal ook Uw huid gaver en gezonder worden! Twee stukken op één bon! Kievitstraat 3517 - Tel. 43748 Wij vragen voor onze afdeling stoffeerderij: MEUBELSTOFFEERDERS HALFWAS STOFFEERDERS AUTO-BEKLEDERS LEERLINGEN i Aacm. tussen 35 uur Kievit straat 1517, Na 6 uur: Wink, B. L. Rottekade 151. v.m. H'berg. ZOMERKLEUREN S FORT MO DELLEN Ook naar maat. Zuid: Bdjerlandselaan 11 West: Vieracnbachtsstr. 129 Noord: Bergweg S3 Gevraagd: le KAPSTER voor direct of later, eerste geval recht vacaotie. Westersingel 7, nabij West-Kruiskade Willemskade 15 vraagt voor directe indiensttreding VERFMAtERS ES LEEKLINB VERFMALERS Aanmelden onder overlegging van getuigschriften des morgens van 10 tot 12 uur. REPARATIES ut een uur klaar. CLAES DE VRIES EL A AN 21 B TELEF 37519 ROTTERDAM GEVRAAGD: FLINKE JONGEMAN 20 j., bekend met meubelvak. Voor verkoop en wiukelwerk. Brieven no. 11014, Adv. Bureau KEUZENKAMP, Hochussenstraat 269, Rotterdam. DE COÖPERATIEVE VERENGING U.A. „Centrale der Neder), verbruikscoöperaties" te Rotterdam: biedt aan JONGELUI, die dit jaar hun eindexamen H.B.S. met goed gevolg hebben afgelegd, een gunstige gelegenheid om zich een behoorlijke positie te verwerven. Aantrekkelijke sociale voorwaarden Indiensttre ding uiterlijk 3 September a.s. Sollicitaties met uitvoerige gegevens le richten aan de afd. Perso neelszaken, Postbus 6008, Rotterdam. Schiedam j Van Reeuwijk's 3Iij. voor Woninginrichting vra voor haar afdeling gordijnen Aanmelding bij de Perso neel chef. Jongkind straat 22, Rotterdam. (N.V. Ned Gist- en Spiritusfabriek te Delft) Bij de Netherlands Distilleries, Noordvest 35/45, Schiedam, kunnen geplaatst worden ;orden om opgeleid te i in do KISTENFABRIEK in de KURKENfabriek in de DISTILLEERDERIJ Bij gebleken geschiktheid volgt vaste aanstelling met recht op weduwen- en wezenverzorging, premievrij pensioen en arbeidsdividend. Sollicitaties schriftelijk of in persoon aan het adres: Noordvest 37, Schiedam, v. d. KERCH'S NASSAUKADE 3 EN JURGENS' FABRIEKEN N.V., ROTTERDAM VRAAGT VOOR DTRF.CT GEVRAAGD een voor de huishouding, Wolmagazljn „WOLLANA", Claes de Vrïeselaan 111. Gelijkvloers pakhuis W x 3,60 m. omgeving Hooidrift aangeboden tegen dito. of 1 pers. garage,omgeving Vliegerstr. Br. ond. no. 3707 v. n. blad. Aangeboden in het Wes ten: lé etage, bev. 3 grote ert 2 kleine kamers, keu ken. huur f 35.- p. mnd. Gevraagd: Groot bene denhuis in het Westen. Br. ond. no. 3536. Adv. Bur. Harte, Zaagmolen drift 35a. Rotterdam. Gevraagd een BAKKERSKNECHT genegen te bezorgen Moonen, Rijsdijk 1, Rhoon 1—15 woorden t 2— iedere 5 woorden meer f 'Jfü TEKOöP GEVRAAGD .Perzen,'kleden. lopers, meube len.' te koop gevraagd. C. F. - Berlijn. Heemraadssingel 106b. Tel. "3256?. Alle soorten en merken, naai machines. Defect geen, bezwaar. Groen's Naaimachinehandel. Vierambachtsstxaat 114. R'dam Tel. 36653. Te koop gevr, door part. gr schilderstuk, pl.m- 1QÓX15D. of 4 lids, gasradiator. Kuipzlt* bad,'max. maat 115 e.m.. royaal bankstel, rieten ameublement, grote krooblamp. Br. no. 9694 Parool. CE KOOP A ANC rb« KN Sigaren! Bij besteden v. iedere ban 5 sigaren. Vuursteentjes lucifers bij de hand. „De Stoepjes", Zwartjanstraat 90 Stopen 5. liter Pils f 3.53. thuis bezorgd,. Bel 21652. Slijterij Peeters, Scheepstimmernu Sterk verlaagde prijzen bij ..De Meubelbeurs", Grote. Visserij straat 8—10. Te bereiken met tramlijnen 411—16 en 22. Vrij toegang. Eiken bureau mlnlstre, als nieuw, 75.Witlak, linnen kast 25.—. divan f 25.Mos heuvel, Sehcmeb erger weg 61 a. Ongelooflijk! Koopt U nergens. Vooroprl. 2-pers. opklapbed. fijne spiraal 59.50. 65.50. eiken ombouw 2-pers. 39.50. Bedstellen zonder vergunning 79,50. ƒ98.50, 149-50, 179 50. W. v. Maaren Sc Zn., Noordpl. 71'ea 1. Trick's overhemden zijn goede bekenden. Pracht sortering effen overhemden ontvangen. Trick's Modebedrijf, Noord- molenstraat 52. Latten en Stokken de grootste sortering bij Joh. Groen, Ko- renaarstr. 61, .bij de Nwe Bin nenweg (Hcemraadsplein). Pracht collectie behang v-a. 58 ct.; eerpapier f 3.75 p. zol Vakkundig behanger disponibel. Wij repareren en stofferen meubelen. G. Lua- bers. Zoomstraat 83, Tel. 46182. R'dam. Speciale reclame import- goederen! Zolang de voor raad strekt verchroomde roestvrije eetlepels en vorken 84 ct., theelepels 50 ct„ brood zagen. roestvrije, orig. Engels 3.50. Von Burg. Nwe Binnen weg 260, 2e Middellandstr. 19, Rochussenstr. 42.Noordmolen- straat 45,. R'dam. Bekende Meubelzaak verkoopt van heden af weer aan solide personen óp gem- bet, voorw. Br, no. 0603, ParooL Meubelen, grote sortering ge bruikte meubelen voorradig. Lage-prijzen. -Van Wingerden, v. d. Takstraat 6, Tel. 27673. Naaimachines uit voorraad te- verbaar. Nieuwe rnzinkhare trapnaaiir.achines Inkoop. In ruilen. Reparaties. Firma A. van Breda. Zwart janstraat 47. Rotterdam. Tel. 80737. Woning; gevonden? Wij zorgen voor meubelen, huiskamers, slaapkamers, eetkamers, va. 298.met garantie Woning inrichting U. Rook. Goudservj- weg 3437. Muziek; Accordeons v.a. 135, Guitaren 42,50. Mandolines 27.50, Banjo's f 42.50, Blok fluiten f 3.95. Gramofoonpla. jen. -rekjes, -naalden. Simon is, Beyerlandselaan 29, Tel. 71168. Waskuipen, strijkplanken, keu kentafels. trapleren en alle soorten speelgoederen- J. Ouwershoot. Schledamseiveg 109. Tel. 33432. Triplex en Mcubelplaat thans vrij te koop. Grootste sorte ring maten en dikten, v. d. Akker. v. d. Werffstraat 57. Tel. 20311. Te koop: Kinderwagen met bedje ,eu box, tezamen f 35. Braak, Grote Visserijstraat 96. Aangel t.e.a.b: Treure. Jonker Frans- Str. 44. Tel, 28633. Te koop: 2 fauteuils, 4 stoelen en dressoir, 10 goed als nieuw Spanjersberg, Stsghekstraat as IX b. Zuid. Te koop: Herenregenjas,tweed, rer. m.. z.g.a.n. winterjas, gr. m„ k. ledikant je. F, Mahn, Dirk hofstraat 33 a. Te koop nieuw pluche tafel- Meed 150x160. Perzisch dessin. Tel, 27669. Te koop: Mooie greyhound, zeer lief dier. half jaar oud. Prijs 35.—. Tel. 46426. Ierse setter, stamboom, witte keesjes, angora poes. Papegaai, kanaries. Noorder dierenhandel. Zaagmolenstraat 41. Mooie kinderwagen, kinderbox met vlonder, reiswieg, wandel- wagen, brandkast, grote hon- denmand, te bevr. na 19 uur, v. Schie, Boezemsingel 5. tel. 25010. Voor wie? Modem bankstel, prima gestoffeerd 385, rvvaar old-finish huiskamer, kroon en schilderstuk 530.—. AH. Flersonstr. 59 c, tel. 37309. Zo juist ontvangen karpetten m. en z. vergunning, slaapk.- kleedjes. Desgew. gem. bet. A. C. Korpershoek, Hoo-Valk- straat 28, Telefoon 43049. Uit voorraad leverbaar Ameu blementen, dressoir, theemeu bels en radiotafels. Desgew, gem. bet. A. C. Korpershoek, Roo-Valkstraat 23. Tel. 43Ü49. Jonge herder te koop tussen 6 en 7 mnd. Roodwol, Bogaard- str. 93 c. Echt lederen club-fauteuil en lederen koffer (Perry) 64 X 36. Beukelsweg 44 a. Gelakte commode en ledikant- wieg roet hemel, verkeert in nieuwe staat. R. Haak me ester, Rochussenstraat 12.9 d., Rotter dam. 1-luimvseiiefhebbers, te koop 2-daagse kuikens. N. Holl. blauwe met of zonder kloek. Hoenderpark Kralingen, Rra- llngseweg 246. Tel. 22881, Op de keuzebon lekkere koek jes. fijne gebakjes en mosc. tul-* bandjes. L. Cohen's Banket bakkerij. Lusihofstraal 64, Tel. 233-33. onroerende goederen aangeboden Te koop mooi huis met garage en ruim erf. Kan direct be trokken worden. Ligging tussen Rotterdam en Gouda. Br. 9705 bur. blad. AUTO'S, MOTOREN EN RIJWIELEN Prima Herenrijwiel te koop, gereviseerd, z.g.a.n., compj. na. nieuwe banden. Vóór 20 uur. v. d. Broek, Spiegelstraat 5. Spangen. Dames- cn Herenrijwiel aange boden. als nieuw. Torpedonaaf. compleet. De Vries, Vinkcnstr. 24 a. RADIO EN GRAMOFOON Radio „Varoni" levert thans ook op gemakkelijke condities. Radiotoestellen v.a. 160 met garantie. Toliensstraat 83, Tel. 41562. Damesrijttde', kinderwagen, las apparaat. moet weg. v. Tol, fCieinpolderkade 94, Overschie Eyslnk 125 c.c., tiwe b'anden. prima staat. Na 6 uur. Gras- winkelstr. 17. Overschie. philips-laropen, sportlampen. losse dynamo's, voor en achter wielen, transportbanden, auto peds, driewielers, vliegende Hollanders, kindertrekwagen- tjes enz. Adr. v. Herpen, Noordmolenstraat 30. Tel. 47290. Sport-rijwieUampen, met kleine dynamo en aluminium kapje f 14.90; aluminium sportsturen. Adr. v. Herpen, Noordmolen- str. 30. Tel. 4Ï290- TE HUUR AANGEBODEN Aangeb. zit-slaapk. met c zonder pension, voor Heer c Dame. Centrum. Tel. 32465. Aangeb. zon, zit-slaapk., straat zijde, met pension voor 1 of 2 personen, ook echtpaar, b.h.b.h. v. 2 pers. 160 p. mnd.. 1 pers. 90 p. m, Statenweg 78 a, teL TE HUUR GEVRAAGD 9703 van dit blad. Jongeman. 34 j., zoekt gem. zolderkamertje met eventueel warme maaltijden. Br. No. 9704 van dit blad. PERSONEEL GEVRAAGD Vakbekwame schilders ge vraagd. Aartm. Slaghekstraat 129, Rotterdams Schildersbe drijf. In klein gezin gevraagd flinke hulp v. d. of d.e.n. Goed kun nende werken en koken en v.g.g.v. Werkster aanwezig. Mevr. Polak—Quispel. 's-Gra- ver dij kwal 52, Tel. 32663. Dagmeisje gevraagd: Zat. cn Zondags vrij. Werkster aanw. Vorst. Mathenesserlaan 387 a. •Jong meisje gevraagd als hulp voor halve dagen in klein gezin. Aanm. na 7 uur. Roe!ofs, 3urg. van Kempensingel 13, Sillegersberg. PERSONEEL AANGEB," ■Viooionöerwijs ƒ5— per mnd. Instrumenten beschikbaar. In schrijving 10—10: Centrale Mu ziekschool, Spoorsingcl 71. A.X.W.B. Bonds-auto-motor- rij school Evcrsteyn d« oude vertrouwde school met de be kende gele leswagens. Desgew. wordt U thuis gehaald en ge bracht. Vioherstraat 32. Tel. 73150. Hcnegouwerlaan 6. Tel. 36666- WEGGELOPEN Een nette vrouw, leeftijd 55'J. b.z.a. voor verzorging of op passen van kinderen, bij afwe zigheid der ouders, Br. 9696 Parool. Nette werkster b.z.a. 1 of 2 dagen p. w. Omtrek 't Westen. Br. No. 45 Kiosk Math. brug. Naaister vraagt thuiswerk eenv. japonnen en kinderjurken. Br. letter J. Boekb. A. de Knijff. Mathenesserweg 141a. Verstel- en naaiwerk gevraagd. Ook aan huis. W. Stam, Chr, de Wetstraat 73. Jonge vrouw vraagt thuiswerk, ook admlnlslratie. Brieven onder letter X Euekhandel Bos- schart, Brederodestr. 20. Rot terdam (W.l. WONINGRUIL Aaneeb. 2e etage. 2 kamers. Flaapk.. keuken en zolder, cn nette stand. KraHngen. Gevi dito woning liefst benedenhui met kelder. Br. no. 96S7 Parool Wnnincruil, Aangeboden: etage Hillevliet.. 4 kamers, gevraagd: grotere woning met slaapetage geen zolder. Br no, 9701 Parool Aanzeb. moo'e le etage B]lj- dnm. met badkamer: eevr. wonine, gezellige stand. Geen Zuid. Br. r.o. 9700 Parool. Woningruil. Aangeb. te» R'dam. Pleinwejj, benedenhuis, bev. 3 kamers, keuken met clectr. for nuis eri holler, douchecel, tuin mei fietsenbergstall. cn kolen- bergpl. Gevr. te R'dam nedenhuis of vrij huis bev. 6 kamers, bodk. en keuken. Br. No. 9702 van dit blad. HUWELIJK Jonge wedn.. 35 J., m. dochter 7 j„ gcm. werkm., z.k.m. m.n. jonge vrouw of jonge wed., t. 30 j.. m. woning. Br. no. 9593 Parool. Nette wed. 48 jaar. eigen home zdekt kennfsmaking met net persoon me! vast. v/erk. Br. No. 51) Kiosk Math.brug. •Tongedame 28 Jaar zoekt ken nismaking mot net iemand vari buifèn, 3035 jaar, liefst enigs zins ontwikkeld en gegoede stand. Br. Lr. G 11 Kiosk Burg. MciBCTzpIefn. LESSEN Leert nu Auto- cn Motorrijden Gratis theorie. Desg. geh. en gebr. Ged. instr. E. de Groot. Aeibrechtskade 152. Tel. .39619 •39701, R'dam. Kapster gevr. Aan OehJschlMger, Nw. Binnenweg 150 3. Tel. 31291. I Net meisje gevr.. zelfst. kun nende werken, van 82 uur. Zöndags-vrij. Kappers, van nehandel, Vierambachtslr. Vollenhovestr. 56 a, I R'dam. WEGGELOPEN: Weggelopen wit keesje omtrek Bolwerk, luistert naar de naam Willy, t.b. H. Willems, Park straat 2. VERLOREN Zat.middag, BergsingeL, witte plastic regen cape; verzoeke te rug te bezorgen, v. d. Heyden. Berkelselaan B2. (16 jaar en ouder). Aanmelden bij de hoofdportier. Vrydag 9 Juli, 's avonds optreden van Willy Albert, de amusante goochelkunstenaar. Zaterdag 10 Juli, 's middags van 2 tot 4 uur, Willy Albert voor de kinderen. Des avonds bij het inv allen van de duisternis een levend schimmen spel. een unieke attractie. Zondag II Juli, 's middags en 's avonds, opfcratfen var. Nederl. jongste gooehelpaar MARINIO en JANINE. Oud Rotterdam Js de gehele dag geopend tot 's av. li u. Entree overdag een gulden, voor kinderen vijftig cent, des avonds ns zes uur vijftig cent en voor de kinderen 35 cent. HAVENBEDRIJF vraagt voor spoedige indiensttreding leeftijd 20 tot 22 jaar, voor zijn'afd. BOEKHOUDING. Br. mei volledige inlichtingen en opgave van verlangd salaris onder no. 9706. bureau van dit blad. In GROOTBEDRIJF TE ROTTERDAM wordt gevraagd ca, 17 a 18 jaar (minstens Mulo-opleiding). Interessanto werkkring. Uitstekende voorwaarden. Sollicitaties te richten onder no. 826, Adv. Bureau Benjamin. Stadhoudersweg 30a, Rotterdam. DE ROTTERDAMSCHE SCHOUWBURG^ Zondag 1 1 Julï tot en met Zondag 18 Juli iedere avond 8 uu/ HERMAN RINKETS VARIÉTÉ brengt U «en Internationaal - Wereldstad -Programma zingt nieuwe liedjes, schlagers en verzoeknummers Saytohs Compagnie de vermaalde kunst wlelrïjdeis DE WAMA'S de dolkomische parodisten 1001 wonderen. DE WONDERMAN Feërieke b Icemen-finale vrolijk humsti-bumsli-act. 15 minuten Be I-Canto The four Marionelli's acrobatiek in perfectie. Jonny van Zwieien Joop de Leur en Tonny Schiflersteyn ANTOINE FAVEUR met het TECHNISCHE W ON DEfi-ACCORD E O X-ORGEL voor het eerst in Nederland. Première voor Rotterdam Zondag 11 en Zondag 18 Juf! 2.00 uur (VOLLEDIG AVONDPROGRAMMA) Prijzen f 1.- - 3.SI) (bel, inbegr.) Tel. 35745 Grote steen uit ring op Katen- drecht, tegen hoge beloning terug t.b.z. Tidemanstr. 47. DIVEKSEN Sedert 1865 Dumoulin voor hoeden vernieuwen en stomen van handschoenen. Snelllr.ck- s tra at 37 (bij 's-Gravencijk- wal). Tel. 32422. 45.- :en, sp: ralen, divans, kinderstoelen loopboxen volop, prima bed. stellen, direct uit eigen fa- briek Gebrs. Bos. Sam. Mul -1 ter straat 9 a-b. Tel. 36811. FILMPROGRAMMA'S voor de VOLGENDE WEEK LOLA LAME JAMES GRAIG Z| JAMES GRAIG in EEN SPANNENDE JUNGLE-FILM f'lMIS 0'KEEFE O-HEN) EEN SPANNEND EN SENSATIONEEL VERHAAL. GEBASEERD OP EEN WARE GESCHIEDENIS Klnderledikantèti. prima gelak' 25.Ombouwkasten 22.50: linnenkasten alles eigen mode' en maat. Gebrs. Bos. Sam. MuIIerstr. 9 a-b. Tel. 36811. Het bezit van een encyclojiac die is voor de denkende men.* van onze tijd onontbeerlijk Vraagt inlichtingen en uitvoe rig prospectus, over de eerst-* Nederlandse systematisch inge richte encyclopaedic. Van Buul's Boekhandel. Goudse- singel 503. Tel. 20666. T.aat Vw hedden vermaken t bijvullen m. prfma Javakapok. Tn 1 dag klaar. H. J. Feutb Eleiswjjkstr. 47. Tel. 46519. ....Uw foto's zijn verrassend Onze hartelijke dank voor de werkelijke zeer fraaie foto's. Dit zijn de meningen van en kele onzer cliënten. Originele brieven liggen ter inzage, bil foto „Dlrno", BergsingeL 194 a Tel. 46650. R'dam. Uw huwelijk gefotografeerd in kerk of stadhuis. Vreagt vrij blijvend inlichtingen: Foto „Dimo". Rorgsingel 194 a. Tel. 46850. R'dam. Verhuizingen en .meubelver- voer van en naar alle plaatsen tegen zeer lage prijzen. Jac Middelhoek, Malh.dijk 173 Tel. 34373 en Statenweg 5 c. Tel. 49394. Laat Uw me abelen opnieuw stofferen en repareren, 2 fau teuils, 4 stoelen 40. O.M.S.. Bergse Linker Rottekade 304 Geneuglljk, Plerctstraat 35 a. Bel even op 36653 voor repera- ties aan alle merken naai machines. Grocn's Naaïmacht- DENNtS O'KEEFE - MARY MEADE DE STRIJD TUSSEN T-MEN EN DE AMERIKAANSE ONDERWERELD OP HET TONEEL: I NEDERLAND-FILM TOEG. 18 JAAR (BATAIllON DU ClEl) NIEUWS *.*iVO£DSU DOOR DE LUCHT NAAR Ttf h BERUJN. 35 JAAR MXLITAIRfl qïf f5u LUCHTVAART OOST-ÊUROPESCHE CONFERENTIE IN WARSHAU SPORTa.a.t WlElÊKWwiütNSCHA.RPEN Tg AMSTERDAM OPENING OLYMPISCH CENTRUM IN LONDEN - TENNISFINALE TE WIMBLEDON DE TOUR DE FRANCE U zult lachen en huilen en als een ryk mens naar buis >aan." >,rs AANVANG EERSTE AVONDVOORSTEIL. Ó.4S WO-TOERfUL ELKE LEEfTiJD PRINSES HEINTJE DAVIDS SYLVAIN POONS JOHAN KAART Fl ENTJE de la MAR KOMISCH-SPANNEND EN AMUSANT ro^ECL: BE 2 EESQHA'S i Ni «NfJEN. ê'N SUTSNLANOSÉ OMSOEP ANTON WALBROOK Het verhaal meedogenloze Canada mensen jacht Een verhaal van spfennage vol vaart en spanning. rui raari Afj-am.-ruy NEDEfiLAND-FILM 5.45-7.45-70 U. TQEG. 18 JAAR veler verzoek /ierverfon/ng 1 was VAUeYÏ WALTER PIDGEON MAUREEN O'HARA WuEKSDAGMlDD AG «n ZONDAG 2 TEKENFILMS ieders spreekt .Z1NNEMAN KJPROCRAMMA s EEN FRAAIE MUZIEKFILM EN EEN KOSTELIJKE TEKENFILM-JN KLEUREN (C17Y-R.K5.) TOiGANG 14 JAAR LUTUSCA CLAUDE DAUPHIN - DANY ROBIN e.v.a. i0,ljï =T!ante rn «n« inrnwerK TOEG. 14 -JAAR Regie: E. E. Rein er t NEDERLAND-FILM OF «ET TONEELi SHOWORKESr MAX Vd. GRAAF met al> solist KEES NOORDIJK

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 4