Uxbridge ideale verblijfplaats voor Nederlandse deelnemers Met versleten leren jas en een ski pet op het hoofd Enkele gemeenten in Zuid-Holland FILM VARIA Mannen doen handwerkjes Publiek heeft grootste belangstelling ïl voor de athletiek Tito gastheer van Donau-conferer.tie Duitse geestelijken naar Eisenach General Christiansen komt deze fSab£et^ maand voor zijn rechters geveer 500 Nederlanders ver lore Herinnering aan schanddaden Programma Olympische Spelen Donderdag 8 Juli 1948 Olympische Spelen naderen Kleermakers krijgen vacantietoeslag Hoewel volgens de werkgeversleden van de sociate commissie voor het maatkledingbcdrijf de bedrijfsomstan digheden het in bepaalde gevallen moeilijk maken, een extra uitkering ter gelegenheid van de vacantie en/of Kerstmis te geven, zijn zjj bereid hun organisaties te adviseren tot het doen van een uitkering: a. van 2van het loon, verdiend In de eerste zes maan den van 194S bij het ingaan van de vacantie en van van het loon. ver diend in de zes laatste maanden van 1948 ter gelegenheid van Kerstmis, of b. 2% van het Jaarloon ter gelegenheid van de vacantie voor die werkgevers, die de voorkeur geven aan één uitke ring over het gehele Jaar. Over de uit kering met Kerstmis, behoudt de Bond van Kleermakerspatroons in Nederland zich het recht voor op een later tijd stip een nadere beslissing te nemen. Twee symbolen van de Olympische Spelen: de vlag der verbroedering en de fakkel met hef eeuwige vuur afkomstig van de Olympus. van Het Nederlandsche Koode Kruis ln de militaire hospitalen is dus een soort geestelijke verpleging en het wordt als zodanig gewaardeerd door patiënten zowel als doktoren. In het begin ging het natuurlijk wat stroef dat is altijd zo als er nieuwe dingen worden ingevoerd maar thans hebben de welfare-werksters van het Nederlandsche Roode Kruis haar plaats veroverd in de Militaire Hospi talen van Assen, Nijmegen, Arnhem, Doorn, Zeist, Den Haag, Amersfoort. Utrecht. Men schrijft ons: Denkt U toch niet mevrouw, dat handwerken een kunst is, die alleen vrouwen verstaan. Ik heb werkstukken gezien, die op een tentoonstelling met zouden misstaan en ale door mannen waren gemaakt Door volwassen ke rels, die zich krom geiachen zouden hebben als je ze een jaar geleden, voor speld had, dat ze met naald'en draad nog eens gcede resultaten zouden be reiken en die het idee van „een hand werkje" met echt mannelijke superio riteit verwierpen, totdat ze... zelf be gonnen. omdat ze anderen 2agen hand werken. Dat gebeurde toen ze in het militaire hospitaal terecht kwamen, omdat ze gc. wond of ziek waren. Daar lagen ze in bed, werden goed verpleegd, maar ze verveelden zich, want je kur.t toch niet de gehele lange dag lezen. Toen kwam de welfare-werkster van Het Neder landse Roods Kruis aan hun bed en stelde voor, dat ze ook eens zouden proberen om iets te maken met hun handen: een speelgoed-beest. een kleedje, leerwerk of een kruissteekpa troon op een theemuts o£ een kussen. Die welfare-werk ster kenden ze om dat ze boeken bracht, omdat ze allerlei dagelijkse problemen als boodschappen in de stad voor se oploste en omdat ze ook bij belangrijker vraagstukken raad en bemiddeling gaf en zo enigs zins mogelijk een oplossing trachtte te bereiken. Als zo'n Rode Kruis-welfare dan zei „probeer het eens", dan pro beerden ze het. Anderen deden het toch ook. Het resultaat is meestal dat ze tel kens moeilijker werkjes gaan. doen, in gewikkelder patronen nawerken en zelfs ontwerpen; en vooral dat ze er plezier in krijgen en onder het werk vergeten dat ze ziek zijn en dat ze arme kerejs zijn die in een hospitaal liggen, terwijl anderen Hun genezing komt dat in de meeste gevallen ten goede. Het welfare-werk Ondanks het feit, dat Duitsland door de Russische beperkingen vrij wel in twee helften is gesplitst zul len kerkelijke afgevaardigden uit alle zones te Eissenach. (Thüringenl bijeenkomen. Op de conferentie zal een „consti tutie" voor de kerk in alle vier de zones van Duitsland worden opge steld en zullen nieuwe leiders wor den benoemd. De conferentie zal o.m. door ds. Niemöller worden bijge woond. gelse rantsoenen niet toereikend zijn om de deelnemers in de vereis te conditie te houden. Alleen neemt men de extra ceding verstrekking natuurlijk wat grootscheepser op dan bij ons het geval is. Londen heeft nl. reeds bericht gekregen dat er onderweg zijn 15.000 repen melk chocolade,' 2.500 ponden ham, ISO kisten sinaasappelen. 2000 ponden spek in blik, 5000 runderlappen. 1800 dozijn eieren, 1000 pond boter, 5Ö00 pond kaas, 7500 zakjes thee, 600 blikken soep en 25 balen suiker. Vliegtuigen zullen dagelijks vers brood vanuit Amerika overbrengen. De Amerikaanse deelnemers be hoeven dus niet bevreesd te zijn dat zij met een hongerige maag aan de start verschijnen. 20 jaar filmkeuring ,,Bij ons gaat het werkelijk niet om korte rokjes of al te innige kussen, mgar om de bescherming van de jeugu en om de preventieve werking". Met deze woorden schetste óe heer D. van Staveren, voorzitter van de rijkscom missie voor filmkeuring, in een inter view taak en werkwijze van deze com missie, die hjj nu na 20 jaar gaat ver laten. De gep. gen.-majoor der mari niers H. F. J. M. A von Fry tag-Dra bbe is zijn opvolger. De scheidende voorzitter zei voorts, dat hij eigenlijk een principiële tegen stander is van censuur, d.w.z. ideolo gische censuur. Iedereen heeft het recht om op fatsoenlijke wijze datgene tot uitdrukking te brengen, wat hij wenst. Het belangrijkste, wat de film keuring doet, is het weren van „Schund" en reeds het feit, dat cr een filmkeu ring in ons land bestaat, voorkomt do import van dergelijke rolprenten. Eens Wehrmachisbefehlshabei" en nu doeltreffend. Een geknecht volk kruiste c En het antwoord? Terreur en nc TUINKALENDER S JULI. Tomaten houden van zon en warmte. Hoe meer zon, des te beter en des te spoediger komen de vruchten tot rüpftetd. En ge zuït kun s-maak prijzen! In Augustus vertonen zich aan de onderste trossen der buitengeteelde tomaten planten de eerste rijpe vruchten Zodra ze beginnen te kleuren kun nen ze worden geplukt: de vruch ten rijpen stellig wel na. Bij gun stig "tveer kan de oogst tot diep in September blijven voortduren. Is het daarentegen voortdurend koud en regenachtigdan blijven vele vruchten groen. Uit de bladoksels verwijdere men regelmatig de zij- scheuten; dat komt de ontwikke ling van de vruchten ten goede. Letten de heer Van Staveren en zijn keurmeesters weinig op dc kus, tn Hol lywood was deze onlangs het voorwerp van een. vrolijke viering. Het was nl. 52 jaar geleden (1895), dat in een film „De Weduwe Jones", de eerste filmkus tot stand kwam door do samenwerking •an May Ir win en John C. Rice. 'olgens kenners zou deze historische zo. n thans nauwelijks meer die naam verdienen, destijds echter heeft hij grote beroering teweeggebracht De censor kwam er aan te pas, de geeste lijkheid sprak van „kermislyriek", maarde kjjklustigen kwamen bfj stromen deze kus bezichtigen, die de grondslag legde voor de hogere tech niek van Theda Bara, Greta Garbo, Clark Gable en andere groten. Empir» Sudlo» Empire Slarfffln 12213 12472 Lijst Feuillelau 1948 Lijst We It er 194S Middenstandspartij 194$ Div. Partijen 1945

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 5