gekozen leden der Tweede Kamer Donderdag 8 Juii 1948' Zanden Mr. F. J, F. M. v. Thlel (K.V;P.) Dr. J, J. Gieter (K.V.P.) P. J. S. Serrarens (K.V.P.) J. J. \Y. Usselmulden (K.V.P.) B. A. A. Engel be rtlnï (K.V.P.) W. J. An dr lessen «K.V.P.) Dr. A. M. Lucas (K.V.P.) - Th. D. J. M. Koersen (K.V.P.) Mr. f. J. H. Sachj (K.V.P.) Mr. L. G. Kortenhorst (K.V.P.) W. Stelnmete (K.V.P.) Mej. a. H. Xclte (K.V.P.) J. H. Maencn (K.V.P.) Dr. lr. W. J. Drossen (K.V.P.) fhr. Mr. M. v. c van Katers (p.v.d.A.) H. van Sleen (P.v.d.A.) Mr. C. J. A. M. ten Hazer (P.v.d.A.) Mr. J. A. W. Burger (P.v.tLA.) H. J. Hofstra (P.v.d.A.) j J. Vorrlnk (P.v.d.A.) N. Stutkens (P.v.d.A.) Mej. Mr. K". S.C.Tcndeton P.v.d.A. J J. G. Suurhofl (P.v.d.A.) ?rol. Ir. \V. Schermerhorn (P.v.d.A.) J, Schil thuis (P.v.d.A.) Prof. Mr. P. Lleftinck (P.v.d.A.) W. Thomassen (P.v.d.A.)' tr S. L Mansholt (P.v.d.A.) E. A. Vermeer (P.v.d.A>) Dr, Ir. A. Vondeling (P.v.d.A.) C. j. van Lie n den (P.v.d.A. Ir. S. A. Posthumus (P.v.d.A.) F. J. Goedhart (P.v.d.A.) Mr. L. A. Donker (P.v.d.A.) J. Schouten (A.R.) Dr. J. A. 11. J. S. Bruir.s Slot (A.P..) Prof. Mr. P. S. Gerbrandy (A.R. H. J. W. A. Méyerink (A.R.) A. Stapelkamp (A.R.) Mr. A. B- Roosjen (A.R.) J. Fokkemi (A.R.) Dr. E. P. .Verkerk (A.R.) Jkvr. Mr. C. W. I. Wtte* vaal van Stoetwegen (C;H.U.) Mr. W. F. E Baron v. d, Feltz «C.H.U.Ï A. W. Blewenga (A.R.) H. W. Ttlanus (C.H.U.I Mr. H. K. J. Beernlnk (C.H.U.) Mr. J. J. R. Schmal <C.W Tl J. de Rutter (C.H.U.) H. Kikkert Tj. Krol IC.K.U.) Mevr. W. berg- S. de Groot (C.P.N.) C. Borst (C.P.N.) F, H. v. d. Wetering «C.H.U.» H. Gortzak (C.P.N.) J. Hoogcarspel (C.P.N.) J. Haken (C.P.N1) Mr. B. J. Stokvis (C.P.N.) Mevr. A. For tan ler- de Wit (V.V.D.i J.'C. H. Cornelissen (V.V.D.) H. A. Korthals tv.v.a>; H. J- Ankersmit Jr. (V.V.Di) P. Zandt (S.G.P.) F. den Harlog iVf.V.m C. Ritmeester (V.V.D.) Ch J l. M. Wel'rr (Welter)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 8