HET ROTTERDAMSCH PAROOL Grondkamer zal aantal onrendabele landbouw-bedrijven beperken Gevechten in Palestina opnieuw ontbrand Invasie in Frankrijk zou in 1943 geschieden Herstel van Helmstedt-brug kan nog maanden duren Nederland zal 100 millioen verstrekken leder bedrijf moet aan ondernemer volledig bestaan verschaffen Slechts zo kunnen wij concurreren Prof. Aalberse ter, aarde besteld Gebak en biscuit van de bon? Andere toewijzing, van gedistilleerd Een millioen radio's Veiligheidsraad kwam tevergeefs in in spoedzitting bijeen Deuren blijven open Lloyd personeel onderscheiden Plan „Bolero" viel in duigen door felle Duitse aanvallen Mac Arthur moest naar Australië Bedrijven stichten woning-bureau Twee schepen zonken op Wester Schelde Postduiven' vervoeren diamanten Herstelbetalingen voor Rusland geblokkeerd Benodigde planken waren verrot Franse gezinnen verlaten Berlijn Nederlandse orde van advocaten UNAC helpt behoeftige Poolse kinderen Crediet aan Ned.-Indië In Frankrijk staken de douaniers Tinproductie dekt de rente en aflossing Bavianenjaclit op de „Amstelkerk" Lagere benzineprijzen voor België-reizigers Meningitis aan boord van „Prinses Juliana" Labour regering lijdt opnieuw nederlaag Weerbericht I Vrijdag 9 Juli 1948 Rad, eü Adnxvj.anga Haven 141, Schiedam TeL 693DL AbocmprijBj pet week Ml per kwartaal 4,losse nummer» 0.09. Opgericht 'door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER échtste jaargang. No. 15S Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Botterdam - Directeur» B. de Vries Hooidredacteur: Th. Ramaker Weer, dienen zes ministers een wetsontwerp in tEem het kunnen voeren dan ral het noodzakelijk '/.tin het grondgebruik zo rationeel mogelijk te t zal verdere versnippering van vele toch at kleine land bouwbedrijf en moeten tegengaan, te kleine bedrijven, door aatnenvoe- gfng, moeten vergroten en middelgrote en grote bedrijven honden op een omvang, die voor de streek en het bedrljtstype als normaal gelden <11 tabtslisinjeii zullen onderworpen zijn aan het oordeel van de Grond- nadere uitwerking Is derhalve aan een algemene maatregel van be stuur overgelaten. Het list in het voornemen van de resrerinsr, voorshands in het a'- ffemeen het prijsniveau, zoals dit op 9 Mei 1940 gebruikelijk was. als nasis te nemen, waarbij een ver hoging van 10 pet. voor landbouw grond en van 20 pet. voor woeste erofcd in aanmerking- genomen zal worden. Brj verkoop van een bedrijf zal de pachter recht van voorrang heb ben. Dit recht is beperkt met het oog op de b elan eren van bloed- en aanverwanten van de vroegere be zitter in-rechte linie of zijlinie tot in de tweede graad. indien zij het bedrijf In eigendom wensen te ver werven. Naar schatting is ruim 3.00.000 h.a. cultuurgrond, in sebruik hij personen, die hun hoofdberoep niet in de landbouw vinden. Wegens het gebrek aan cultuurgrondachten de ministers het wenselijk te bevorde ren, dat de erond, voorzover die voor de landbouw in aanmerking komt, zoveel mogelijk wordt ge bruikt door hen, die hun hoofdbe roep in de lapdbouw hebben. Met het ooir ou. het grote, erebreh aan land achten de ministers het wenselijk, -dat de Grondkamer on der omstandigheden de samenvoe ging van jrrote bedrijven kan tegen gaan. Niet minder dan- zes ministers die van, Landbouw, Justitie. Econo mische Zaken. Financiën.. Binnen landse-' Zaken en V Wederopbouw hebben hun -.handtekening gezet on der het wetsontwerp.-dat bepalin gen geeft tén aanzien.van-de ver_ vreemd! van -landbouwgronden en „enkele,, verstrekkende rechts handelingen1 met betrekking tot landbouwgronden»" Z« stellen vaat, dat'de-kostprij zen in ;de landbouw-moeten Avorden verlaagd, wil hrj de concurrentie met het buitenland met?-redelijke kansen, kunnen voeren. Lonen en pachtprijzen komèn'in het'algemeen niet in. aanmerking voor verlaging. Daarom moet-: de kostpriisvermln- dering;worden' gezocht. In een^ ratio neler gebruik' van de .grond. Een snellere en ruirnere toepassing van ruilverkaveling is voorshands niet mogelijk, daarom stëlt het 'wets ontwerp voor, dc eigendomsover drachten onder toezicht te stellen van de Grondkamer. Zo kunnen de tot dusverre bereikte resultaten van de ruilverkaveling behouden blijven en verdere versnippering worden voorkomen. Als norm némen de ministers aan,- dat een landbouwbedrijf tenminste aan .de ondernemer en zijn gezin, een volledig-be staan moet kunnen verschaffen. De Grondkamer zal in het con- ergte geval moeten beoordelen waar, de minimumgrens gele gen is, 1 Waar vergroting van het aan tal onrendabele bedrijven zeer ongewenst is, zal de Grond kamer in het. algemeen aan deze minimumgrens streng de hand moeten houden Met betrekking tot-de-prijsvor ming: van. landbouwgronden ziin ministers van mening.-dat hiervoor in het ontwerp bepalingen dienen te worden Opgenomen. Het Is ech ter bezwaarlijk een bepaaldPrijs niveau in de wet tc fixeren. De Onderwijzers protesteren tegen beknotting van achtste leerjaar „De beduidende verbetering van de financiële positie van de onder wijzers heeft hen enige treden op de maatschappelijke ladder doen stijgen. Toch maakt de salariëring hun vak nog niet tot een van de aantrekkelijkste beroepen. De Ne derlandse Onderwijzersvereniging is het niet eens met de achterstelling in salaris van de onderwijzer, dia geen hoofdactebezit bij die van zijn collega, die deze acta wel heeft. Hun arbeid in de klas is de zelfde". Dit zei de heer A. C. Zevenber gen-in de rede, die hij bij de ope ning van het congres der N.O.V in Utrecht hield. Hij sprak er zijn grote spijt over uit! dat het Voort gezet Lager Onderwijs (7e en 8e leerjaar) door de minister is beknot en meende zelfs tegen „deze onbe grijpelijke daad van willekeur", ge lijk hij het uitdrukte, te moeten protesteren. Nog steeds wachten de onderwijzers op de, ministeriële be schikking over de twee-procent va- eantie-toeslag, zei hij. Donderdagmorgen vond de uit vaart plaats van. de minister van staat oud-minister Prof. Mr. P. J. M. Aalberse, qud-lid van de raad van State, in de R.K. kerk van de H. Familie aan het Kamperfoelie-, plein in *s-Gravenhage. Pastoor J, A. Annegarn droeg de H. Mis van requiem op. - De uitvaartdienst werd o.m, bij gewoond door de minister-presi dent Dr. L. J. M. Bcel en de minis ters van Binnenlandse Zaken mr. dr. P. J. Witt eman, van Sociale Za ken W. Drees en van Justitie mr. J. H. van, Maarseveen en de pau selijke internuntius mgr. P. Giobbe. Op de R-K. begraafplaats aan de Kerkhoflaan, 'waar de begrafenis later in de middag plaats vond, liet de Koningin zich vertegen woordigen door mr. J. H. L. J. baron Sweerts de Landas Wy- 'borgh. CVan. onze Haagse redacteur) Aan het ministerie van Land bouw zijn een aantal denkbeelden voorgelegd met betrekking tot het vrijgeven van artikelen, die op de keuzebon worden verstrekt. Het gaat hier om producten als vermi celli, macaroni, gebak en biscuit, die op keuzebon-brood beschikbaar worden gesteld. Aangezien het over leg over deze zaak gaande is wordt verwacht, dat de beslissing van de minister nog wel even. op zich zal laten wachten. (Van onze Haagse redacteur) Op het .ministerie van Landbouw is op het ogenblik overleg in voor bereiding over de mogelijkheid om het toewijzingsstelsel van gedistil leerd, dat nog steeds geschiedt op basis van de voor-oorlogse verhou dingen, op te heffen. Voor de con sumenten zal, indien dit overleg in positieve zin wordt beslist, slechts in'zoverre verandering in de ver koop van gedistilleerd komen, dat jenever, waar het tenslotte in hoofd zaak om gaat, door de. distilleerder aan de slijters wordt toegewezen naar behoefte en niet naar recht. Dit zoü er toe kunnen-leiden, dat de zwarte handel in gedistilleerd af neemt en, dat de slijters, die voor de oorlog gunstige omzetcijfers had den, gemakkelijker aan de wensen' van hun clientele tegemoet kunnen komen. Voorlopig is het nog niet zo ver. KABINETSFORMATIE (Van onze Haagse redacteur) In Den Haag wordt verwacht,i dat H.K.H. Prinses Juliana de be sprekingen met de politieke leiders over de nieuwe kabinetsformatie zal voeren op het Paleis Soestdijk. De mogelijkheid schijnt niet uiige* sloten, dat reeds morgen de eerste fractieleiders ten paleize zullen worden genodigd. GOUVERNEURS BEZOCHTEN DE REGENTES. (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG. Naar wij verne men heeft H.K.H. Prinr-s Juliana op Paleis Soestdijk vanmiddag de niéuw benoemde, gouverneurs .van Suriname en Curagao"'Hliönder en Peters ontvangen. De nieuwe gou verneurs zijn tijdens dit bezoek be ëdigd. Het aantal aangegeven radiotoe stellen in Nederland bedroeg op I Juli j.l. 1.043.927 tegen 1.027.506 od 1 Juni. Op 1 Juni waren er 495.779 aangeslotenen op het rijksradiodis- tributienet. VIER NEDERLANDSE ALTISTEN Hans Kaart, Jack Keiling, Frèd Zuidwijk <en Wiro Hart hébben een weddenschap afgesloten, dat zij zonder een cent op zak een reis door West-Europa zullen maken. Hun dagelijks levensonderhoud en de benzine voor hun jeep verdienen zij met zingen in de verschillende plaatsen. Op 14 Juli moeten zij zich weer op het Kurhaus te Scheveningen melden. Het viertal op een plein te Madrid. Negenentwintig uur voor de officiële afloop van de wapenstil stand in Palestina, zijii Egyptische gewapende colonnes ten Zuiden van Tel Aviv vten aanval overgegaan en van heden ochtend zeven uur af hebben de Arabieren de strijd in geheel Palestina hervat. Reeds worden vier doden en. zes gewonden gemeld. De Veiligheidsraad kwani gisteravond nog In. spoedzitting bijeen om over het telegram, dat Mosje Sjertok. minister van buitenlandse zaken van Iraël, aan de Raad had gezonden en waarin de bestandscbending der Egyptische troepen werd meegedeeld, te beraadslagen. Maar na de dis cussie was men niet vérder gekomen dan graaf Bemadotte. de Joden en Arabieren, te verzoeken, heden een verslag te geven van de situatie van gisteren. Edoch," de missie van de V.N. zal nog heden Palestina verlaten. In zijn boodschap van gisteren zeide Bernadotte nog, dat de Joden be reid waren te onderhandelen over demilitarisatie van Jeruzalem en dat zij ook een verlenging van het bestand met drie dagen hadden ..goedgevonden, om dei^vacj^fle yan de missie der V.N. tè* vergemakke lijken, nadat rij eerst in een ver lenging van 3D dagen, hadden toe gestemd. Doch de laatste twee voor stellen werden door de Arabieren van de hand gewezen, terwijl rij ten aanzien van Jeruzalem op het standpunt staan, slechts, in de Enkele leden van het waipersoneel van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd ontvingen de Eré-médaille, verbonden aan de Orde van Oran je Nassau, n.l. de heren J. A. F. Kootwalhof-meester (in goud), W, van Oosten, walboatsman .(in zil verJ. v. d. Perkbaas-scheeps bouwer (in zilver) én M. Jacobs, classificeerder (in. brons). In tegenwoordigheid vande. vol tallige directie werden de versier selenaan .deze- - onderscheidingen verbonden, tijdens een besloten bijeenkomst in het Hoofdkantoor van de Lloyd. waarbij ook-de echt genoten van de betrokkenen en een vertegenwoordiger van het Di rectoraat-Generaal van Scheep vaart aanwezig waren, met enige toepasselijke tooerden uitocreïkt door de Directeur, de heer Th. A. W. Ru'/s. Gp de foto: de heer en mevrouw Koot beioondereri de gouden ere medaille. w r Engeland en de Verenigde Staten hadden het plan ora Frank rijk in het voorjaar van 1943 binnen te vallen, meer dan een jaar voordat de geallieerde landing werkelijk plaats vond. Dit blijkt uit de geheime documenten van Harry Hopkins, persoonlijke mede werker van president Roosevelt, die in het Amerikaanse tijdschrift „Collier's" zijn gepubliceerd. opgeschort door de noodzaak om schepen naar de Grote en Indische oceaan te zenden en door het ver lies aan scheepsruimte op de Atlan tische oceaan). „Dit telegram hield de eerste waarschuwing In. dat de Britten begonnen te denken aan afleidingsoperaties, ver verwijderd van liet belangrijkste doel; een rechtstreekse, aanval via het Ka naal" aldus Hopkins. Volgens Sherwood zou uit de do cumenten van Hopkins blijken, dat generaal MacArthur van Corregidor naar Australië werd gestuurd we gens „gespa nnen betrekkingen" tus sen Australië en Engeland. Sher wood schrijft, dat „ernstige moei lijkheden*' ontstonden toen Austra lië efete." dat zijn divisies in het Midden-Oosten teruggezonden zou den worden ter verdediging van Australië zelf. Churchill zou ge smeekt hebben tenminste één divi sie naar Birma te sturen, hetgeen de Australische premier, Curtin, botweg geweigerd zou hebben. Hier door kwam het, zo beweert Sher wood, dat Roosevelt Mac Arthur naar Australië liet gaan, ofschoon hij wist. dat zijn vertrek uit Corre gidor „een ernstige slag zou zijn voor de heldhaftige mannen, waar over Mac Arthur het bevel voerde! en dus voor de gehele Verenigde Staten" - Dit invasie-plan droeg de code naam „Bolero", terwijl een vroe gere en minder uitgebreide opera tie -„Voorhamer" genaamd, in Sep tember 1942 zou worden uitgevoerd. De 'plannen vielen in duigen toen de Duitsers hun aanvallen op de Noordelijke convooi-route naar Rusland versterkten en Churchill had bericht, dat Engeland werkelijk zijn handen vol had. Robert Sherwood, een andere me dewerker van Roosevelt tijdens de oorlog, schrijft in een artikel aan 'de hand van de documenten van Hop kins, dat do invasie in het voorjaar van 1943 een directe aanval inhield op de Franse kust tussen Calais en Le Havre. Roosevelt voorspelde, dat de Sowjet-Uniehet plan met vreugde zou begroetén en zond een telegram naar ihaarschalk Stalin, In Londen echter, aldus Hopkins, gaf Churchill duidelijk te kennen, dat hij de voorstellen niet zo ernstig opnam als de V.S. Later hadden Hopkins en generaal Marshall, des tijds chef van de generale staf van het Amerikaanse leger, een confe rentie met het Britse oorlogskabinet waarop Churchill hun verzekerd zou hebben, dat de Britse regering en het Britse volk zich tot het uiterste zouden Inspannen om bij te dragen tot het succes van „deze grote on derneming". •Het optimisme over deze overeen stemming verminderde door de ver sterkte Duitse aanvallen op de. convooien naar Moermansk en het probleem van het zenden van goe deren naar de Sowjet-Unie. Hopkins stelde Churchill voor de versche pingen via Engeland le bespoedigen, doch kreeg ten antwoord, dat Enge land daartoe niet in staat was en zijn handen reeds vol had. Vergeet „gymnast" niet In Mei 1942, aldus Hopkins, sein de Churchill Roüsevelt: „Wij moe ten „gymnast" nooit uit onze gedach ten laten gaan" (Gymnast was de code-naam voor het plan tot een in vasie van Noord-Afrika,dat waé Enige bedrijven hebben het initia tief genomen tot oprichting van een Stichting voor Woningzaken voor het Bedrijfsleven. Men hoopt dcor concentratie van tressen-materiaal en het aanstel len van fontact-personen in een groot aaptal steden, de behandeling van de woningruilen meer effectief te doen geschieden, Tevens Ifgt het in de bedoeling elkander plaatselijk bij te staan biï alle werkzaamheden verbonden aan de huisvesting. Een groot aantal firma's heeti zich inmiddels als Ud laten inschrtj- ven. De stichting- wordt gevestigd; Janskerkhof 12 te Utrecht. ...Gistermiddag omstreeks 3 uur kwam ter hoogte van de Marga- rethapolüer nabij Terneuzen door de plotseling opstekende hevige storm het 332 ton metende motorschip „Guro" in dusdanige moeilijkheden, dat het binnen korte tjjd vol water liep en zonk. De zeven opvarenden, onder wie drie vrouwen en twee kinderen, werden gered en te Ter- neuzen aan wal gezet. Nog geen drie uur later zonk het 1000 ton metende Belgische sleep- schip ..Eliza Helena" op de Wester* Schelde in de „schaar" van de Noord bij Hanswecrt. Tengevolge, van het sjormachtige weer is het diepliggende schip vol buiswater ge lopen. Ook van dit schip konden alle opvarenden worden gered. Men Is op het spoor gekomen van een grote internationale diamant smokkel-affaire. die reeds minstens een jaar duurt. Het betreft hier een groep smokkelaars, die voor het grootste deel bestaat uit gedemobi liseerde Poolse militairen. De smok kelaars gebruiken postduiven voor het transport .der edelstenen. De diamanten worden vervoerd van België naar Amsterdam, waar ze bewerkt worden. Vervolgens wor den ze naar Antwerpen gebracht, waar ze verkocht worden aan Ame rikaanse opkopers, die ze op hun beurt naar Amerika overbrengen. Tamelijke hoeveelheden stenen z\jn .Antwerpen binnengesmokkeld van Oost-Europa uit, Van bevoegde rijde te Londen Is verklaard, dat het Sowjet-Russi- sche aandeel in de nieuwe schade- vergoedingstocwijzSngen uit de Westelijke zones van Duitsland, te Brussel aangekondigd, achtergehou den zullen worden totdat de Sowjet- Unie de blokkade van het verkeer uit het Westen hkar Berlijn, heeft opgeheven. De waarde van de totale toewij zing, waarvan 29.8 procent in prin cipe de Sowjet-Unie, toekomt, be loopt meer dan 140 millioen gulden! oude 'stad de order staakt-het- vuren te ""handhaven-. Voorts heeft de Arabische liga aan Bernadotte laten weten,, dat een verlenging van het bestand na delig voor de Arabieren zou zijn, „die de overweldigende meerder heid in het'land vormen." De Arabieren zijn tevens de me ning toegedaan, dat de „Zionisten" het bestand hebben geschonden. Zij zouden aggre&sief zijn opgetreden, zij zouden wapéns en immigranten .in het land hebben gesmokkeld en zouden tenslotte e'èri aantal dorpen en posities ingenomen hebben, wel ke rij voor de wapenstilstand niet in hun bezit hadden. Dit alles zou den de waarnemers van de V.N. hebben gezien. De immigratie van de Joden zou tijdens het bestand zelfs „de grootste omvang, in de Pa lestijnse geschiedenis" hebben be reikt. Tenslotte geven de Arabieren te kennen, dat Bernadotte alsnog nieuwe voorstellen kan doen. waar door dus de deur open blijft. Bernadotte verklaarde dan ook, dat hij zijn missie als. bemiddelaar et als beëindigd beschouwt door deze „tijdelijke tegenslag". Hij liet reeds de Arabieren weten, bereid te zijn, Zaterdag a.s. te Cairo opnieuw overleg te plegen over een tijde lijk bestand in Jeruzal^n, Over het verloop van de oorlog zeide Azram, Pasja, de secretaris generaal van de Liga, dat hij geen snelle overwinning voor een van beide partijen verwachtte. De oor log in Palestina is een guerilla, zo zeido hij. Ik verwacht geen specu late veldslagen, koning Faroek sprak gisteren "voor de radio. Hij verklaarde, dat de Arabieren nim mer de houding zullen vergeten, die de grote mogendheden t.a.v. Pales tina hebben aangenomen, en de be handeling. die de Arabieren van hen ondervonden. „Aber meïn Herr, was denken Sïe, het zal nog een maand langer duren dan men verwacht had, wanneer men in dit tempo doorgaat." Ziehier het antwoord, dat de correspondent van United Press van één van de „minder dan twaalf" arbeiders kreeg, die thans bezig rijn de voor de bevoorrrading van Berlfjn zo belangrijke brng nabü Helmstedt te herstellen. De Duitse arbeider zei voorts, dat bet werk zo slecht opschoot, omdat er geen planken waren. „Een groot deel van de planken die voor het herstel gebruikt hadden moeten worden, bleken verrot, toen we ze nodig hadden." Nota nog niet vrijgegeven Inmiddels baart de bevoorrading van Berlijn steeds meer zorg. Dr. I. Pollock, de speciale adviseur van ge neraal Clay, beschreef de toestand toen hij van Berlijn komende in New York arriveerde, als „gespan nen en afmattend". Hij betwijfelde, of de Westelijke geallieerden in staat zouden zijn, Berlijn via de lucht van het nodige te voorzien. Hij legde er de nadruk op, dat de geallieerden „beslist niet" de benodigde hoeveel heid kolen door de lucht zouden kunnen vervoeren. De Fransen zijn dan ook reeds begonnen met de evacuatie van de gezinnen van alle Franse be ambten, die geen permanente dienst in de stad hebben in totaal 1500 zielen. NOTA De nota.van de Westelijke geal lieerden, die heden zou worden ge publiceerd, en waarin wordt aange drongen op opheffing van de blok kade, zal eerst binnen enkele dagen worden vrijgegeven. Groot Brittan- nië en Frankrijk hebben uit propa gandistisch oogpunt op bekendma king aangedrongen. Maar Amerika staat op het standpunt, dat de kwes ties, waarom het gaat, zo belangrijk zijn, dat de propagandistische kant van ondergeschikt belang is. De nota zal dan ook eerst worden vrijgege ven, wanneer „dè Russische regering redelijk tijd heeft gehad, om de no ta's te bestuderen en een antwoord te formuleren." Over de toestand in Berlijn bereik ten ons nog de volgende bijzonder heden: De hoeveelheid kolen, die voor de centrales in West-Berlijn beschik baar is, is met een derde vermin derd. Op een groot aantal lijnen van tram en ondergrondse wordt niet meer gereden, 's Avonds na zes uur staat het gehele verkeer stil. Het verbruik der straatverlichting isopnieuw met 75 pet verminderd. De ziekenhuizen zullen thans van generatoren worden voorzien. Een groot aantal industrieën zal moeten worden stopgezet en in .ver band 'daarmede is ér een werklo- zensteunregeling ingevoerd. De ryira 100.000 arbeiders, die werkloos zullen worden, zullen 50 tot 60 pet van hun loon ontvangen. Het ligt in de be doeling hen bij bet puinruimen te werk te stellen. De voedselrantsoenen zijn tot nog tce nog normaal verstrekt. Het lucht vervoer leverde in de laatste dagen een prestatie van 200 ton per dag. Na 15 Juli zullen kolen het groot ste deel der lading uitmaken. (Reeds eerder hebben, wjj gemeld, dat een mud steenkool, met een tweemotori- ge Dakota naar Berlijn gebracht, al leen al f 11.20 aan transportkosten vergt.) Bij 'het huidige lage rantsoen benodigt Berlijn duizend ton kolen per dag. Het stadsbestuur was Woens dag niet in staaf, zyn personeel uit te betalen. Het heeft moeten besluiten zijn administratie uit sluitend op de valuta der Sowj et- zone te baseren! Berlijn ondervindt van de geldsa- riering nog slechts de lasten. Men ziet zich hier er op aangewezen, de bij voorbaat als waardeloos gebrand merkte Oostelijke mark te gebruiken en moet constateren, dat de sigaret zijn functie als waardemeter ten vol le heeft behouden. Van de andere kant wordt de ingesloten stad over goten met communistische propagan da, die zich beijvert, het vertrouwen in de mogelijkheden van een voor ziening door de lucht te ondermijnen en die de Westelijke geallieerden aanvalt, omdat zij tijdens de oorlog „nodeloos Duitse steden hebben ver woest". Wetsvoorstel: Bü de Tweede Kamer is ingediend, een wetsontwerp, betreffende de In stelling van de Nederlandse orde van advocaten alsmede regelen be treffende orde en discipline voor de advocaten en procureurs. De toelichting' zet uiteen, dat do organisatie der balie zodanig moet zi.in ingericht, dat zij niet alléén in afzonderlijke gevallen van inbreuk op de plichten van de advocaat ze kere repressieve maatregelen kan toepassen, doch ook, dat zij binden de richtlijnen kan, geven omtrent de wijze, waarop de advoc&at zich zo wel in als buiten de. uitoefening van zijn beroep behoort te gedragen. Het voorstel houdt in d© mogelijk heid van repressief toezicht door de Kroon, De UNAC heeft bekend gemaakt, dat een bedrag van 5 millioen dol lar beschikbaar gesteld zal worden voor hulp aan .behoeftige Poolse kinderen. De hulp zal zich uitstrek ken over een tijdperk van 10 maan den aan 700.000 kinderen. Reizigers, die iets voor de Franse douaniers te verbergen hadden, zul len gi3teren wel een zucht van ver lichting geslaakt hebben; toen zij hoorden, dat de douane-ambtenaren er niet aan dachten, de bagage te controleren. Alle functionarissen van het ministerie van financiën zijn namelijk gisteren in staking ge gaan, pmd'atzjj ménen,: in eeii on gunstiger positie te'vérkerén dan de collega's bö dc andere ministeries. Jn de memorie van toelichting op het wetsontwerp voor credielver- strekking aan Nederlands-lndië deelt de regering mede, dat van ons land in eerste aanleg honderd mil lioen gulden wordt gevergd. Het ligt in de bedoeling een financieel- economische overeenkomst tussen Nederland en de Verenigde Staten an Indonesië te sluiten. De regering heeft bij de Neder lands-Indische regering een grote mate van begrip gevonden voor de behoeften aan waarborgen, t.a.v. een rustige bcdrijïsvoering,, wil het Nederlandse bedrijfsleven bereid zijn in Indonesië fabrieken te stichten en te exploiteren. Frof. Lieftinck en zijn ambtsge noot Goetze hebben tijdens hun recent bezoek, aan Indonesië het vraagstuk van de vermoedelijke betalingscapaciteit van Ned. Indië in de-naaste toekomst bestudeerd en daarover met dr. Van Mook van gedachten gewisseld. Men is overeen gekomen, dat de opbrengst van de tinproduc tie-zal worden aangewend voor de .rente en .aflossing, die ■voortvloeien - uit de eredïeten, die,Nederland aan Nederlands- Indië'zal verstrekken. - De be taling-van deze rente en aflos sing zal niet ingaan vóór 1951 en met ingang van dat jaar van geringe omvang zijn, doch op de duur stygen. Minister Lieftinck staat op het standpunt, dat de Nederlands- Indische regering of zijn later rechtverkrijgende (Ver. Staten van Indonesië) de schuld in. 25 jaar moet aflossen. Een baviaan, aan. boord van de „Amstelkerk" die op weg van West-ACrika op dc thuisreis is, heeft Stans gezien twee spijlen van zijn houten, kooi van elkaar te ruk* kén .en op zwerftocht te gaan. De passagiers, van dergelijk gezelech&o niet gediend, zochten ijlings hun heil in de vlucht, tdrwijl de beman* ning anderhalf uur nodig bad om do baviaan weer te vangen, Eindelijk gelukte het, een zak over zijn .koo te gooien. Maar twee beten In beide armen van een bootsman zullen aatt dit avontuur blijven herinneren. Ter stimulering van liet vreemde* Jingenverkeer naar België zal aan buitenlandse automobilisten 2 franc per liter benzine terug worden be taald. Deze verlaging zal gelden in de periode van 15 Juli tot 30 Sep tember cn voorzover do buitenland se touristen minstens drie dagen onafgebroken op Belgisch grondge bied doorbrengen. Per dag zal een. hoeveelheid van 20 liter worden ver strekt. Het verbruik van 300 liter benzine zal niet overschreden mo gen worden. Bij het binnenkomen van België ltunnen de belanghebbenden bij de voornaamste douanekantoren een zgn. bewijs vari terugbetaling tn ontvangst nemen. De terugstorting van fr. 2 pe.' liter benzine zal even* eens in bovengenoemde douane-kan toren geschieden. Op het motorschip „Prinses Ju* liana" van het Koninklijk Onder* wjjsfonds voor de Scheepvaart, dat op' het IJselmeer een oefentocht hield, is een geval van meningitis geconstateerd. Donderdagmiddag ia het schip met de quarantaine-vlag in top de haven van Amsterdam birjnengestoomd en voorlopig door de G.G. cn G.D. geïsoleerd. Behalve do bemanning, bevonden zich aan boord leerlingen van do dagnijverheidsschool voor de bin nenvaart te Delfzijl en leerlingen, van de Amsterdamse kweekschool voor de zeevaart. Do kapitein van het schip moet aan de G.G. en G.D. een uitvoerig rapport uitbrengen. Uitgebreide maatregelen ztln ge* troffen om verbreiding van de ziek* te te voorkomen. 1 Bij de bespreking over het wets ontwerp betreffende de nationalisa tie van de gasbedrijven heeft de Britse Labourregering gistermid dag in het Hogerhuis opnieuw 'een nederlaag geleden. Een amendement van de oppositie, waarbij de clau sules met betrekking tot de vergoe ding van de eigenaars grondig Wor den gewijzigd. 5s met 48 tegen 20 stemmen goedgekeurd. Padvindsters uit elf landen naar Vogelzang In Koekoeksduin bij Vogelzang wordt van 33—23 Juli een interna tionaal kamp voor jonge padvind- stersleidsters gehouden. Aan dit kamp nemen vertegenwoordigsters vari. elf landen deeL Elk land zendt' twee afgevaardigden. Mouiilbatlen naar de Navj- De 47-jarige schout-bij-nacht Lord Louis Mountbatten of Burma is benoemd tot vlaggeofficier en zal van October het bevel voeren over het eerste kruisersmaldeel, dat deel uitmaakte van de Britse Mid dellandse-zecvloot "•Omstreeks 13 Juli wordt het troe penschip „Zuiderkruis" jn Rotter dam verwacht. Aan boord, bevinden, zich totaal ruim 1500 demobüiseren- den en verlofgangers van het K.N.I, L„ van de Marine en van de Land macht. WISSELEND BEWOLKT Weersverwachting, geldig tofc Zater dagavond. Laags de kust aanvankelijk nog krachtige, overi gens meest matige wind tussen Noord et» West. Wisse lend bewolkt ca enkele verspreide buien. Weinig ver andering ]n tempe ratuur. 1(1 Jul! /.on op4.32, onder 2D.50. Maan op 8.56 onder 23.28. 10 Juli. Hoog water te Rotterdam: Is tij 7.20 uur, 2e tft' 13.27 uur. Waarnemingen te Botterdam heden morgen 8.40 uur: Luchtdruk 759.3; wind NJV.W, 3: tem- peratuur 13.8; max. temp. 13.9 (heden morgen 8.40 uur); min.'temp. 10.9 (gis termiddag 2.10 uur). "Weersgesteldheid:'bewolkt f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1