HET ROTTERDAMSCH PAROOL Tel Aviv uit de lucht aangevallen 'i Gerrit de Stotteraar weer uitgebroken Zware sneeuwstorm teistert Zuidwestelijk Duitsland Berlijn wordt weer zuinig Nieuw verdelingsplan voor Palestina weer op komst? Twee kinderen werden gedood Bernadotte morgen in Amsterdam Geen meningitis op „Prinses Juliana" Verliezen in Indonesië Geheimzinnige vondst Prinses ontvangt de de fractieleiders „Het personeel hielp mij niet, het deed zijn plicht" Zaagjes bewaard in beddetijk Deutschland-spiel 1948 Serviesgoed is nu volkomen vrij Treinongeluk eist zestig doden P. J. Faber Zaterdag geëxecuteerd Zomer anno 1948 Kwik daalde beneden nul Optimisten verwaehten nog een goede oogst Tegenvoorstellen der Arabieren Auto «oor trein gegrepen Geneesheer en üijn zoon vonden de dood W erkgevers mogen 'vrijaf verlenen Vervoerspersoneel wil 48-urige werkweek Weerbericht Zaterdag 10 Juli 194B Red. en Adrn. Lcmgo Haven 141, Schiedam TeL 6930l Abonn.prIJfi per week OAl pet kwartaal V—, losse nummers 0.09 Oroerlchl door de Stichting ..Het Parool DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang. No. 16Q Uitgave N.V. De Nieuwe Pera Postgiro 398644 Sanklexi Amsterdamsche Bank te Rotterdam Direcleun B, do Vriei Hoofdredacteur: Th. Ramaker Een beroep van Groot Brittannie op dc Arabische staten, het bestand io Palestina te verlengen, heeft niet mogen baten: de stryd In het neillge Land woedt even fel a!s voor dc pogingen van graaf Bernadotte. om Joden cn Arabieren met elkaar tc verzoenen. In een Egyptisch communiqué wordt reeds gemeld, dat ..op de eerste dag van de hernieuwde 6trüd min stens 325 Joden op de Egyptische fronten in Palestina werden gedood." De Joden meldden een luchtaanval van een enkel vijandig vliegtuig op Tel Aviv. Het toestel liet bommen V3n klein kaliber vallen, waardoor drie Joden, van wie twee kinderen, werden gedood. De Joodse troepen begonnen gis teren operaties tegen verscheidene duizenden Arabieren in West-Ga- iilca. zo werd te Haifa officieel me degedeeld. Ten Noorden van Djcnin mcrigder. zicKr Iraakse vliegtuigen in dc strijd. Ten Zuiden van Haifa begon het le ger van Israël operaties, om de weg naar Tel Aviv te zuiveren. Hier sneuvelden 40 Egyptenarer.. Slechts ten aanzien van Jeruzalem bestaat nog enige hoop op voortzet ting var. de orders stsakt-het-vuren. Dc partijen zijn blijkbaar bereid in deze stad slechts defensief op te tre den. Ondertussen heeft graaf Berna dotte die zcidc nog steeds zijn best te willen doen een onder houd gehad met de chef van alle Arabische legers, koning Abdoellah van Transjordanië. Bernadotte ver zocht nog eens het vuren gedurende tien dagen te staken en deelde voorts medQ, dat hij naar het hoofdkwartier van de V.N. te Lake Succes zal vertrekken. Veronder steld wordt, dat Bernadotte op weg naar Amerika in de loop van 11 Juli .op Schiphol zal landen. Het ligt dan in zijn bedoeling Zondag avond per KLM-toesiel naar New York te vliegen, alwaar hij tot 10 Juli hoopt te blijven. Op die dag keert hij naar Amsterdam terug ora dan op 17 Juli met de speciale witte gecharterde KLM-machine met de zelfde bemanning onder Viruly, weer naar Rhodos te vertrekken om zijn moeilijke taak alsnog tot een tevredenstellend einde te brengen. Een diepgaand onderzoek heeft uilgewezen, dat de kok van dc „Prinses Juliana" niet aan nek kramp (meningitis) is overleden. Alle voorlopige maatregelen, die Donderdagmiddag genomen zijn met betrekking tot de opvarenden van de „Prinses Juliana" zullen dan ook worden opgeheven. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in ce afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke Landmacht: Sold. J. B. Eekelder uit Lichtenvoorde; korp. H. P. A. J. Kampinga uit Al melo; serg. L. Recskamp uit Naar- den. Koninklijke Ned.-Ind. Leger: Kapt. B. Wetters. Mr. Witleman zegt: Wet ontslag wethouders en Gedeputeerden is democratisch De minister van Binnenlandse Zaken ontkent met nadruk, in zijn Memorie van Antwoord op het voorlopig verslag der Eerste Ka mer over het wetsontwerp, dat tus sentijds ontslag van leden der Ge deputeerde Staten en van wethou ders mogelijk maakt, dat deze regeling gericht is tegen een be paalde groep van ons volk. Het ontwerp, zoals het door de Tweede Kamer is aangenomen, heeft een algemene strekking, zegt de minister, en kan toepassing vin den in alle gevallen, waarin een lid van Gedeputeerde Staten óf een wethouder het vertrouwen van de Staten of de raad heeft verloren- Dat niet de bedoeling voorzit de vertegenwoordigers van een be paalde stroming van' deelneming aan het bestuur van gemeente en provincie uit te sluiten, blijkt uit de omstandigheid, dat het ontwerp dan uiteraard geen effect zou kun nen hebben, dus doelloos zou zijn, iu gemeenten, waar die stroming in de gemeenteraad de meerder heid heeft. Hieruit blijkt volgens de minister duidelijk, dat de demo cratie door het ontwerp niet wordt aangetast. De Britse autoriteiten melden, dat een geheimzinnige ontdekking is gedaan in een aardappelveld na- bü Duisburg: een zakje met een vijftigtal levende coloradokevers. Een dergelijke ontdekking wordt ook uit Detmold gemeld. Een onder zoek Is ingesteld. Buitenlandse studenten naar Zuid-Beveland Ook dit jaar zullen buitenlandse studenten van Zuid-Beverland ko men om in de boomgaarden be hulpzaam te zijn bij het binnenha len van de fruitoogst. Het behulpzaam zijn is een mid del om ons land beter te leren kennen. De "studenten krijgen n.l, •hei normale tariefloon en verdie nen wel zoveel dat ze na drie we ken ie hebben gewerkt, nog enige dagen ons land kunnen doortrek ken cm het geld te verteren. De kabinetsformatie Prinses Juliana heeft Zaterdag in het Huis ten Bosch de vice-presi dent van de Raad van State, ihr. mr. F, Beelaerts van Blokland, cn de voorzitters van de Tweede-Ka merfracties van de K.V.P., de Par tij van de Arbeid en de A.R. partij, de heren prof. mr. 'C: PI <M. RomhttV jhr. mr. M. van der Goes van Wa ters en J. Schouten, ontvangen. Vrijdagmiddag zijn de Tweede- Kamer-fracties van de Katholieke Volkspartij, de Partij van de Arbeid en de Anti-Revolufionnaire partij bijeen geweest in het gebouw der Tweede Kameit Gerrit Blom, de 'bekende inbreker op de vlakte" beter bekend ala Gerrit de Stotteraar, heeft kana gezien voor de derde maal uit zjjn voor lopige hechtenis te ontsnappen. Nu bleken de tralies van de ce! in het Huis van Bewaring in Amsterdam, niet bestand te zijn tegen Gerrits vernuft en de scherpe vijlen of zaagjes, die Gerrit op een of andere wijze naar binnen wist te smokkelen. In Januari wist hij te ontvluchten uit liet politiebureau aan de Stadhouderskade, in Maart uit dat aan de Spaarndammerstraat in Amsterdam. nieten van de buit. die hij tijdens zijn vele in sluiptochten verzamelt. Hoe Gerrit kans heeft gezien vijlen en zaagjes in ziin cel te krijgen is voorlopig een raad sel. Geen v«n de bevoegde auto riteiten wilde of Icon? daarover enige inlichting geven. Zeker is het. dat hii ziïo gereed schap heeft bewaard in zjjn'bed- dentijk, want die lag open gesneden on de grond van ziin cel. het stro naar alle zijden verspreid. Natuurlijk ziin knappe Amster damse rechercheurs naarstig aan het speuren naar de verblijfplaats- van Gerrit de Stotteraar, maar de ze zal zich wel niet zo gauw bloot geven.„Driemaal is scheepsrecht'* schijnt ziin devies te ziin en na da derde ontsnapping palhiier wel-^. voor zorgen een goede schuilplaats te hebben .of zo spoedig mogelijk het land te verlaten ■'lV Vrijdagnacht om kwart voor twee ontdekten bewakers van het Huis van Bewaring, dat Gerrits ce) leeg was. Hoffelijk, sreüik Gerrit is. heeft iV.j de bewakers willen vrijwa ren van de verdenking on mede plichtigheid, en daarom liet hii een briefje achter met de volgende in houd ,.Ik zal weer trachten uit te breken, zonder hulp van het personeel, dat goed zijn plicht heeft gedaan. Ik zal genood- zaakt zijn vernielingen aan te brengen, maar de schade zal ik vergoeden". Gerrit zal wel al weken bezig ziin geweest de tralies van zün cel stuk te maken. Na de laatste ronde van de. bewakers voor ziin ontsoappiuz heeft hij kennelijk de laatste hand gelegd aan zjin nieuwe uitbreek- meesterstuk. want de bewakers vonden de stevige ijzeren staven doorgezaagd. Gerrit wachtte in het Huis van Bewaring op de berechting van een groot aantal insluipingen, welke hij op zijn geweten heeft. Volgens schatting van de politie was zijn activiteit zeer groot. Twee of drie' diefstallen per dag was wel onge-.: veer zijn gemiddelde. En hoewel lui nimmer ..sensationele kraken" .zette, bracht zijn „handwerk" hem zoveel op. dat na zijn arrestatie twee schuilplaatsen vol gestolen goéd werden ontdekt, terwijl Gerrit- bo vendien in het bezit bleek te-zijn van een auto en een flinke bank rekening. GERRIT GEHEELONTHOUDER In „vakkringen" geniet Gerrit dc Stotteraar een zeer merkwaardige reputatie- De meesten van zün ..col lega's" zijn zeer gestéld op een goed glas. Gerrit is geheelonthouder. Wei houdt hij van oen'smakelijk diner. Waarschijnlijk in .navolging van Raffles, de bekende gentleman-in breker, laat hii arme tobbers uit zijn omgeving altijd royaal meego- Met ingang van Zaterdag is de voorrangrsrcgeling, die voor grote verbruikers van serviesgoed of porcelcïn (ziekenhuizen, sanatoria cu Horecabedrijven) nog steeds gold, opgeheven. Hiermede is de laatste beperken de distributiebepaling voor de ver koop van serviesgoed vervallen. Niet minder dan zestig personen werden gedood bij een treinbotsing 'in dc omgeving van het dorp Oero se vac in Beneden Servic. Het onge luk gebeurde op de hulplijn tussen Belgrado eh Sofia, welke gebruikt wordt in verband inct-de overstro ming van sommige gedeelten van de hoofdlijn. Zaterdagmorgen is het doodvon nis .voltrokken tegen P- J. Faber, die tot de doodstraf werd veroor deeld bij sententie van het Bijzon dere Gerechtshof te Leeuwarden. Bij Koninklijk Besluit werd af wijzend beschikt op een door Faber ingediend verzoekschrift tot gratie. De bijzondere Raad van Cassatie verklaarde eerder een door Faber ingediende aanvrage om herzie ning van de tegen hem gewezen vonnis niet ontvankelijk. Extra trein op Maandagen In verband met te verwachten druk reizigersvervoer, is ingaande Maandag 12 Juli (alleen.op Maan dagen) de volgende trein ingelegd: GroningenDen HaagRotterdam. Groningen vertrek 8.23, Assen v. 8.50, Amersfoort v, 11.28, Utrecht C.S. v. 12.07, Gouda v. 12.48, Den Haag S. S. aan 13.15. (Gouda v. 12.53, Rotterdam Maas aan 13.12). Woensdag 14 Juli viert „tan te" HSotea Vifsuei-Dokter in Hol- lum <op Ameland) kaar honderdste v«jaardag. Zfi geniet nog een uit stekende gezondheid cn herinnert zich alpchts eenmaal in haar lange leven werkelijk ziek te zijn geweest. Zuidwestelijk Duitsland werd gis- teren door een zware sneeuwstorm geteisterd. Over een uitgestrekt ge bied daalde het kwik een flink eindje beneden nul. Ook in het Zwarte Woud, nabij de Franse grens, viel sneeuwen uit Zwitser land wordt zelfs een sneeuwdek van een meter gemeld. De St. Gotthard- pas is gesloten, sneeuwploegen zün aan hét werk en koeien, schapen cn geiten, die naar de bergen waren gebracht, moesten in de meeste ge vallen naar de valleien terugkeren. Er is een grote sterfte onder de kalveren en het jonge vee, die niet bij machte waren de weilanden te bereiken, die onder twee tot drie voet sneeuw bedolven lagen. Drie weken van bijna onafgebro ken koude en regen, zo seint United Press uit Zurich, hebben de Zwit serse verbindingen ernstig belem merd. Alle passagiers- en vracht verkeer op de Rijn is stopgezet sedert de rivier deze week een was van twee voet vertoonde. Het kol kende gele water voert gehele hui zen, bomen en kadavers met zich mee naaf de Noordzee. Verscheidene lager gelegen gebieden zijn over stroomd. Ook in ons land heeft het weer ernstige s '.e aangericht op het „Afwijkend" kippenvoer is vrij Enkele dagen geleden publiceer den wij het bericht, dat kippenvoer zonder bon mag worden verkocht. Dit bericht bleek in zoverre niet geheel juist, dat uitsluitend kip penvoer van afwijkende samenstel ling (van. slechtere kwaliteit) vrij is. De eerste soorten blijven nog op de bon. strand te Zoutelande werden door dc harde wind en het hoge water ongeveer 60 strandtentjes vernield of beschadigd. Ook veel materiaal en badcostutims- gingen verloren. De schade wordt, geraamd op 15 a 20.000 gulden. Te Hcllcndoorn moest 'n weg wor den afgesloten, die tengevolge van de zware regenval van de laatste weken onberijdbaar is. Er zijn echter nog genoeg optimis ten, die van deze uitzonderlijke natte zomer een goede oogst ver wachten, indien tegen het eind van Augustus, voor het binnenhalen van de oogst, wat zonneschijn zal zijn. „Zwarte Piet,kiest dc wijste tieg en gaat werken (Berlijnse correspondentie) Langzamerhand wordt de geldsanermg in deze chaoti sche stad iets overzichtelijker. Men kan zich moeilijk voor stellen welke taferelen zich hier hebben afgespeeld. Zowel in de Russische, als in de an dere sectoren, mocht de Duit ser nieuwe marken komen ha len. De Russen konden dit niet verbieden, want zij hadden hun-Mark voor geheel Berlijn onwettig verklaard en dus moesten ze ook aan Berlijners uit de andere sectoren geld ge ven. En iedereen begrijpt, dat dus elk ging. Het werd oen ware stormloop. Toen besloten de Russen echter nog slechts enkele bureaux open te stellen, o.a. een bij de renbaan in Karlshorst. Voor de tien loket ten verdrongen zich tienduizenden Berlijners voor hun 70 Oostmarken en een ware veldslag ontstond, die door Russische filmmensen werd opgenomen, teneinde te laten zien hoe groot de voorkeur zou zijn voor de Oostmark, Met dat al wer den tal van mensen gewond bij het gedrang. Tenslotte zette de brand weer er de spuiten-op Zoals in de aanvang gezegd werd, is de situatie nu iets duide lijker. Er komt blijkbaar meer ver trouwen èn de zwarte markt neemt af.: Op. de arbeidsbureaux komen duizenden die tot dusver alleen zwart werkten, of hun spulletjes verkochten. Er zijn zeer vele puin- De politieke commissie van de Arabische lüga heeft een plan goedgekeurd voor de vorming van een voorlopige regering voor Palestina. Het plan voor ziet in een eenheidsstaat, waarin alle Palestijnse groepen volgens hun grootte vertegenwoordigd zullen zijn. De voorlopige regering 2al een kieswet uitwerken voor de vorming' van een constituerende vergadering. .De belangrijkste beginselen voor de constituerende vergadering zul len zijn: 1. Palestina zal een eenheidsstaat- zijn. 2, Dc grondwet moot voorzien in een vrije toegang tot de Heilige Plaatsen, de bescherming van dcj Heilige Stad. De menselijke rechten moeten geëerbiedigd worden zonder aanzien, van ras, taal of godsdienst. 3. In' gebieden waar een Joodse meerderheid woont zal Hebreeuws de officiële taal zün. 4. Arabieren en Joden zullen vol gens hun aantal in het wetgevends lichaam vertegenwoordigd zijn. 5. Plaatselijke 1 bestuurslichamen zullen verstrekkende' ivolmachten hebben aangaande onderwijs, ge- 'zondheid^dienst en sociale aangele genheden. 6. In de grondwet vastgestelde waarborgen ter bescherming van de rechten van minderheden zullen al leen veranderd kunnen worden met toestemming van de betrokken minderheid. Dit plan vormt de basis van de tegenvoorstellen van de Arabische Liga op dc voorstellen van graaf Bernadotte, ruimers bijgekomen en ook een groot aantal vakmensen heeft het zekere voor het onzekere genomen. Men wordt weer zuiniger. Bios copen en theaters, die zes weken van te voren waren uitverkocht, vertonen nu grote lege plekken. Treeplankritten op de tram beho ren tot het verleden cn de etalages worden langzamerhand weer ge vuld met artikelen die tot dusver slechts onder de toonbank te krij gen waren. Niemand weet echter nog hoe het geld komt te liggen, hoe de salarissen zich lot de prij zen zullen gaan verhouden. Door de lucht De Berlijners hebben nu'ook er varen, dat vliegtuigen an.dere din gen kunnen brengen dan bommen. Dezelfde machines die Berlijn heb ben vernield, brengen nu voedsel cn er is zelfs sprake van, dal er weldra ongeveer 5000 ton steen kool per> dag door de lucht zal wor den aangevoerd. De Berlijncr die aanvankelijk meende, dat de Russen er in zou den slagen de Amerikanen cn dc Engelsen er uit te jagen, is op die mening teruggekomen, maar niet temin dénkt men hoopt men in het algemeendat de crisis tot oorlog zal leiden en dat alleen die het verdwijnen van de Russen zal kunnen bewerkstelligen. K. B. is op zijn verzoek aan mr. A. R. Anringa. met ingang van 1 Augustus 1048, eervol ontslag ver leend uit zijn betrekking van offi cier van justitie bij de arrondisse mentsrechtbank te Rotterdam, on der dankbetuiging voor de vele cn gewichtige door hem in rechtelijke betrekkingen bewezen diensten. Gistermiddag omstreeks half zes had op de onbewaakte overweg in de lyn Boxtel-Vegbel oh der de ge meente Boxtel een ernstig ongeluk plaats, dat aan twee personen het leven kostte. Op het moment, dat een uit de richting Veghel komende personen trein de overweg naderde, trachtte de arts J. W. van Rooy uit Boxtel, met zijn auto, waarin ook zijn vijf tienjarig zoontje was gezeten, de spoorweg-overgang te passeren. De machinist kon ondanks krach tig remmen niet voorkomen, dat de auto word gegrepen en vrijwel door midden gesneden. Hef zoontje van de heer Van Rody werd hierbij op slag gedood, terwijl de heer Van Rooy na aan komst in het ziekenhuis "te 's-Her- togenbosch is overleden. De oorzaak van het ongeval is vermoedelijk te wijten aan onoplet tendheid van de bestuurder van de auto. Hoewel het uitzicht ter plaatse goed is, eiste deze onbe waakte overweg reeds eerder een slachtoffer. Regeringsjubileum nadert §*,in verband met de viering vat» het regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina en ter gelegenheid van de Inhuldiging van de nieuwe konin gin, heeft het college van Rijksbe middelaars aan werkgevers vergun ning verteend, buiten cn behalve de vacantia- cn snipperdagen, waarop de werknemers recht hebben, ten hoogste twee vrjje dagen met be houd van loon te verlenen- De Unie-Verkeer" en de „Be- drijfs Unie Vervoer" delen mede dat zij hebben beslóten een gezamelijk congres te houden, teeneinde over leg te plegen éii-1 machtiging te vra gen tot scherper optreden, opdat de werknemers in het beroepsvervoer nu bfjna 30 jaar na het totstand komen van de arbeidswet ook de 48-urige werkweek zullen krijgen. J. Oorver zeventig jaar Op 12 Juli hoopt de nestor van het Nederlandse radiowezen, de heer J, Corver, zijn zeventigste verjaardag te vieren'. De heer Corver heeft zeer veel gedaan voor de groei van het radio amateurisme hier te lande. In zijn kwaliteit van redacteur van „Ra dio-Expres" cn „Radio-Nieuws" heeft hij talloze amateurs voorge licht over radiotelefonie cn radio telegrafie. Zijn boeken over de radiotelegrafie beleefden verschei dene drukken. Reeds een kleine twintig jaar is de heer Corver lid van het dagelijks bestuur van de A.V.R.O. De laatste jaren treedt hij op als secretaris-penning meester van deze omroepvereni ging. In de Vrijdagmiddag gehouden vergadering van de R.K. Tweede Kamerfractie is tot voorzitter her kozen prof. Rorame. ïAmt MASTER STANDFAST is da naam van dit nieuwe, fraaie pleziervaar tuig. waarmee Engelse vacant iegangers ons land zullen bezichtigen Dc Master Standfast, in Maassluis gestationnccrd. zal zevendaagse trips door ons land maken. Twee gelijksoortige schepen zijiinog tn aanbouto. Zonder dat het weerbericht hier-' van melding maakte, is het weer hier in Amersfoort Vrijdag veel be ter geweest dan Donderdag, toen in, 24 uur bijna 22 mm. regen viel, ongeveer evenveel als dc hele voorafgaande weck. die toch al slecht genoeg was. Vooral de zon vertoonde zich veel meer, en alleen de koude N. wind belette de tempe ratuur de normale waarde te nade ren. Zoals men weet, wordt dit abnor male weer veroorzaakt door de hoge drukking:, die niet alleen o(j dc Azoren bijzonder hoog is, maar zich Donderdag tot bij IJsland uit strekte. De temperatuur op 1000 m. hoogte daalde daardoqr tot 6°, wat een maximum bij de grond van hoogstens 17° toelaat. De tijdelijke verbetering scheen' veroorzaakt door een nieuwe daling van de barometer tussen IJsland en Groenland. Daardoor moet de bo venwind naar Westelijke richtingen draaien, zodat de temperatuur daar boven kan stijgen, Wordt de rug van hoge drukking in onze richting gedreven dan brengt dat aanvan- ueluk opklaring, dus meer zonne schijn mee. Dc vooruitzichten voor Zaterdag en Zondag schijnen dus te wijzen op veel minder kans op regen, meer zon en hoger temperatuur. Van de omvang en de snelheid van de nieu we depressie hangt het af, hoe lang deze verbetering duurt. Misschien behoedt zij ons voor een herhaling van 1913, toen bijna de gehele maand Juli N.W. wind had en de temperatuur bi? veel regen ruim een graad onder dc normaal bieeft ZaterdagmorgenDc dreigende lucht van Vrijdagavond en de pias buien vannacht tonen, duidelijk aan, dat dc wcersverbetering Vrijdag niet samenhing met de depressie bg IJsland maar met een kleine sto ring dichtbij, die in tegenspraak met het weerpraatje van Vrijdag avond het weer Zaterdag bederft. Het bericht van Zaterdagmorgen vroeg deelde echter, mee dat de de pressie bij IJsland wel toeneemt maar nog maar langzaam Engeland nadert. De weersverbetering kan dus Zondag en Maandag wel kómen. Prof, Dr. E. VAN EVERDINGEN IETS MINDER KOEL Weersverwachting, gd- 01 g van Zaterdagavond tot Zondagavond, Aanvankelijk matige wlftd tussen Noord-Oost en Noord-West, later zwakke wind uit uiteen lopende richtingen. Tij de! Uka opklaringen en overwegend droog weer. Iets minder koel. IX Juli: Zon op 4.33, onder 20.57. Maan op 10.25. onder 23.41. 12 Juli; Zon op 4.34. onder 20.56. Maan cp 11.50. onder 23.54. Hoog water te Rotterdam: le tij 8.10 uur 2e tu 20.3D uur. 12 Juli. Jïoog water te Rotterdam: la ly 9.02 uur. 2e tij 21.09 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1