Haganah vergroot zijn zege Accepteer nooit een opgevouwen gulden HET ROTTERDAMSCH PARODL „Hervindt de weg naar Potsdam" Arabisch Legioen overrompeld door Joodse geestdrift en strijdlust Internationaal luchtverkeer in Frankrijk lamgelegd Wat zal de kabinetsformatie ons brengen? Is dr. De Vries slachtoffer van de heer Kafz? Bernadotte brengt rapport uit Twee regeringen in Korea Middenstandspartij is ontevreden Stakingsbeweging onder ambtenaren Muiterij aan boord van Amerikaans schip Oost-Duitse pers adviseert het Westen: Officieel Russisch antwoord laat lang op zich wachten Enkele ministers komen zeker niet terug De vlaggen uit Drijvende Belgische handelsbeurs v Gebroeders De Vilder buiten vervolging Millioenenzwendel met schilderijen Ton Koot zegt: „Arrestatie is een ernstig misverstand" Alois Miedl kocht acht doeken Weerbericht Dinsdag 13 Juli 1948 Red. en Adm. Lange Haven 14f, Schiedam rel 6930C Abonaprijsi per week 'f 0.31 per kwartaal 4.losse nummers 0.09 Onaerlchi door de Stichting „Het PotooI" DE SCHIEDAMMER Aclitste jaargang, No, 162 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 396644 Bankten Amsterdam sche Bank te Botterdam Directeur» b. 'de Vries w Hoofdredacteur: Th. Ramaker Ramleb, een belangrijke plaats op de weg van Jerusalem naar Jaffa, heeft zich vandaag aan de Joodse strijdkrachten overgegeven. Het Arabische gemeentebestuur heeft zonder voorbehoud de gestelde voorwaarden ondertekend. Nahas Ismail, een zoon van de Arabische burgemeester, deelde aan United Press mede. dat het Arabische legioen Zondag avond 7 uur Ramleh reeds in de richting Latroen had ver laten. Na het bericht van de veroverlns van Lydda, is dit het tweede belanc- ryte wapensucces dat de Joden sedert de hervatting van de strijd in Palestina hebben behaald en waarmede zjj hun positie, mede met bet oog op de aanstaande zitting van de Veiligheidsraad over de Palestijnse kwestie belangrijk hebben versterkt. De verovering van Ramleh, dat enkele kilometers ten Zuiden van Lydda is gelegen, bewijst dat met de verovering van laatstgenoemde plaats de stootkracht van de Haga nah niet was uitgeput en dat de Ara bieren niet in staat zyn geweest hun linies te reorganiseren en te verster- hen. Dit Is tc opmerkelijker, waar in dit gebied troepen van het Arabische legioen strijden, die onder leiding staan van Britse officieren. In een commentaar op het Joodse succes schrijft een verslaggever van United Press, die zich bij het Haga* nah-leger bevond: „Lange tijd gé? noemd als een springplank voor een Arabisch offensief tegen Tel Aviv, zijn Lydda en Ramleh in Joodse han den gevallen. De Arabieren te Ramleh deden op het laatste ogenblik een poging om de stad te redden. Een delegatie van ouderen bracht een bezoek aan de aangrenzende Joodse nederzetting Naam en vroeg om vrede. De kolo nisten verwezen de delegatie naar het militaire hoofdkwartier van Is raël. Niemand schijnt in staat om een volledige uitleg aan de Joodse successen te geven. Als redenen hoort men noemen: de Joden hadden voordeel van de ■wapenstilstand waarin zij zich concentreerden op intensieve training en organisatie van hun leger. Onder de Arabische staten heersen meningsverschillen over de voortzetting van de wapen stilstand. Een andere en waarschijnlijk wel de beslissende reden is de snelle ope ratie welke de Arabieren volkomen verraste. De uitrusting die door het Israël leger aan dit front wordt gebruikt is het beste wat aan Joodse zijde ge zien is." Inmiddels is Graaf Bernadotte, de onderhandelaar van de VN. in Palestina voor consultatie te Lake Success aangekomen. 3n zyn schriftelijke nota aan de Vei ligheidsraad zet de graaf uiteen dat de toekomst van de Joodse staat op het slagveld zal worden beslist, tenzij de V.N. inPalesti na krachtig ingrijpen. Naar verluidt zal de onderhande laar Dinsdag m een tweede, monde ling, rapport ingaan op de meer po litieke aspecten van de toestand. Graaf Bernadotte bericht, dat „ie het algemeen de wapenstilstand een bevredigend verloop had gehad en geen gevechten van grote afmetingen gedurende de periode van vier we ken m Palestina waren voorgeval len.'" Na de feitelijke'bijzonderheden van de wapenstilstand te hebben sa mengevat voegt hij er aan. toe: „Ik ben ervan overtuigd, dat geen der partijen enig werkelijk militair voor deel heeft verkregen ais gevolg van de uitoefening van. het toezicht op de wapenstilstand. Uit zuiver militair oogpunt bellen zou er een voordeel voor de Joden geweest kunnen zijn. Hun positie is in hoofdzaak defensief en dc tijd is aan hun kant in zoverre dat hy hun meer mogelijkheden verschaft om hun defensieve positie te consolide ren en hun militaire organisatie te verbeteren." Over het politieke aspect zegt het rapport: „De tijd verschaft de Joodse regering de gelegenheid haar poli tieke organisatie tc versterken ei versterkt psychologisch haar poli tieke positie. De Arabieren zijn. zich hier terdr - ge van bewust en ongetwijfeld is hun negatieve houding ten aanzien van een verlenging van de waper stil stand ten dele hieraan toe te sc mij- ven," Gevraagd naar zijn mening over het nut van zijn onderhande- lingswerk in Palestina zeide de graaf: „Indien ik niet zou gelo ven, dat er hoop is voor Palesti na, zou ik niet met het bemidde- lingswerk doorgaan." De Amerikaanse delegatie bij de V.N., die over het algemeen de zaak van Israël verdedigt, voert vele in formele besprekingen. Men krijgt de indruk dat de Veiligheidsraad van mening is dat de tijd is aangebroken om krachtiger actie te ondernemen tegen de partij die in Palestina moet worden beschouwd als de schenner van de vrede. Kenmerkend voor de druk van Amerikaanse zijde is, dat Engeland Maandag de regering van Transjor- danië, dat financieel geheel van En geland afhankelijk is, heeft doen we ten dat het de driemaandelijkse be taling van 500.000 pond sterling op schort, tot na de behandeling van de Palestijnse kwestie in de Veiligheids raad. De Britse bijdrage aan Trans- jordanië dient in de eerste plaats voor de instandhouding van het Ara- bjsche Legioen onder Glrfbb Pasja. De tweedracht tussen de Ameri kanen en Kussen op Korea spitst zich steeds meer toe. Thans zijn twee afzonderlijke regeringen op het schiereiland uitgeroepen. De Koreaanse nationale vergade ring in het door de Amerikanen bezette Zuid-Korea wil de eerste democratische regering van het land.-uiterlijk 1.5 Augustus voltooid zien. Deze nationale vergadering werd tijdens de door de UNO geor ganiseerde verkiezingen van 10 Mei in het leven geroepen. Tevoren werd voor de radio van Noord Korea verklaard, dat een „volksraad" reeds besloten heeft, in Noord Korea een eigen grond wet in te voeren, „totdat deze in geheel Korea van kracht zal kun nen worden". Tevoren werd de oude Koreaanse vlag vervangen door een nieuwe Noord-Koreaanse vlag met hamer en sikkel. Het partijbestuur van de Mid denstandspartij heeft aan al de fractieleiders in de Tweede Kamer het volgende telegram gezonden: „Maken bezwaar tegen zetelver deling. Party van de Arbeid krijgt 1,4 zetel meer dan aantal stemmen, terwijl wij, met slechts 0,2 te wei nig, geen zetel kregen toegewezen Achten dit in strijd met democra tie en negatie van uitgesproken volkswil. Verzoeke dringend Uw invloed te doen. gelden voor recht vaardiger verdeling. Kunnen voor stel deponeren, waardoor aan ge rechtvaardigde verlangens van ie der kan worden voldaan." Het A.N-P, tekent hierbij aan: Zoals bekend is de zetelverdeling in de Kieswet geregeld. Blijkens ingewonnen informatie wenst de Middenstandsparty wijziging vdn deze voorschriften. Het moei iets buitengewoon grap pigs zijn, waar dit zonnig lachende sterrenpaar zo ferm op afstapt. Van Dan Dureyaéén van Bollywoods nieuwere grootheden, kenden we tot dusverre slechts een sinistere, kille grijns en het oorlog sgedenk- teken, dat hij zo juist bezichtigd heeft, kan moeilijk zijn lachlust op gewekt hebben. Maar waarom ver der gissen? Js het charmante gezel schap van Dana Drake op een zo merse dag al niet voldoende reden om vrolijk fe zijn? Zowel de communistische als de niet-communistische Franse vak bonden hebben hun leden in over heidsdienst aanbevolen in staking te gaan indien hun eisen niet wor den ingewilligd. Tot deze, groepen behoren douane-ambtenaren, be ambten van ministeries, het perso neel van kanalen en sluizen en dat van Franse luchthavens. Van de staking van de eerstge noemde groep maakt de bevolking La de grensstreken een dankbaar gebruik om ongestoord over de grens voordelige inkopen te doen. De staking van het personeel van de luchthavens heeft ten gevolge dat het internationale verkeer ge heel is ontwricht. De KLM is genoodzaakt haar diensten op Parijs tot nader order te staken. De KLM-machine, die Maandagavond om 22.40 uur op Schiphol moest aankomen, is eerst Dinsdagochtend uit Parijs naar Amsterdam vertrokken. De KLM-dienst Schiphal-Rome, welke via Marseille gaat,'zal wor den omgelegd via Basel. De route Schiphol-Genève-Rome-Tunis van de KLM-vliègtuigen wordt voor lopig gevlogen tot Rome. Ook de British European Air ways heeft alle diensten op Frank rijk stilgelegd- Lange-afstands- diensien van andere maatschap pijen, die via Frankrijk gevlogen worden, zullen worden omgelegd- Van de -J5G0 man personeel der in staking gegane iuchtveiligheids- diehstèn zouden, volgens verkla ring :van -dé zijde van'het onder' communistische controle staande algemene Franse vakverbond (CGT) 1200 tot dit verbond be horen. Aan boord van het Amerikaanse stoomschip William Carson is, naar in een SOS-bericht van het schip wordt gezegd, muiterij uitgebroken onder de bemanning. Het schip be vindt zich ter hoogte van de kust van Portugal tussen Oporto en Lissa bon. Het SOS-bericht, dat door ra dio Valentia (Zuid-West Ierland) werd opgevangen luidt: „Zijn de toestand niet meester. Kom direct". Het schip is van Genua op weg naar de V,S. De bemanning telt 38 kop pen. Maandagmiddag om twaalf uur waren er nog geen tekenen, die er op wezen, dat spoedig een ant woord van de Russische autoritei ten verwacht mag worden op de nota's der Westelijke geallieerden betreffende de blokkade van Ber lijn. Terwijl dus op diplomatiek gebied naar buiten weinig blijkt van bijzondere activiteit, duurt de persactie van de bladen die onder controle staan van de Sowjet be zettingsautoriteiten of der door hen toegelaten Duitse partyen voort. Opmerkelijk is, dat een dezer, de ,,Vorwarts" van de communis tisch georiënteerde socialistische eenheidspartij, voor het eerst hei voorwendsel van technische oorza ken voor dé blokkade laat vallen. Het blacj schreef Maandag: „De aanvoer uit het Westen zal wederom vrij kunnen plaatsvinden, zodra de Weste lijke mogendheden de weg naar Potsdam teruggevonden hebben en zodra zij het aan bad, dat in Mei 1948 door de Russische regering gedaan werd bij de publicatie van de Amerikaans-Russische nota's, om op een conferentie de meningsverschillen tussen de twee mogendheden tot een oplossing te brengen, zullen aanvaarden. Er is geen andere manier ■om de moeilijkheden inzake Berlijn uit de weg te ruimen, aldus het blad, nota's van de Westelijke mogendheden zul len de toestand slechts kunnen verlichten, indien zij de weg openen voor beter begrip van alle Duitse problemen". Ander nieuws van het diploma tieke front is, dat Maandag het Britse kabinet bijeen is geweest met als gast sir Brian Robertson, d'ë Britse militaire commandant in Duitsland, om de situatie aldaar en in het bijzonder in Berlijn te onderzoeken. De Russische collega van Robertson, maarschalk Soko- lowsky bevindt zich nog steeds in De reis van <!r. Brüning De Amerikaanse militaire reis- vergunmngendienst heeft medege deeld, dat aan dr Heinrich Eruening (van' .1930 tot 1932 kanselier Van Duitsland) een- reisvergunning' ïs verleerd voor een bezoek aan zijn zuster te Munster (Britse zone), De vergunning is uitgegeven op 15 Juni en loopt af op 31 Augustus. 62 Landen der Olympiade LONDEN. 12 Juli (A.P.) Lord Burghley, de voorzitter van het Britse Olympische comité heeft be kend gemaakt, dat er 62 landen aan de Olympische Spelen die 29 Juli beginnen, zullen deelnemen. Dit is een land meer dan tevoren is ge meld, Dit laatste land is Venezuela Maar met of zonder wimpel Teneinde eenheid in het gebruik" van de Nederlandse vtag te bevorderen, heeft de raad van ministers de volgende richtlijnen voor het gebruik van de oranjewimpel bij de Nederlandse vlag vastgesteld. Ie. 'Op verjaardagen van alle leden van het Koninklijk Huis wordt door alle officiële instanties gevlagd met oranje wimpel. 2e. Op feestelijke gelegenheden, waar bij de twee-eenheid Nederland en Oranje tot uitdrukking wordt gebracht, wordt eveneens door alle officiële in stanties gevlagd met oranje wimpel. 3e. In. alle anderegevallen, dus b.v. op de nationale herdenking öp 5 Mei, wordt gevlagd zonder oranje wimpel 4e. Indien ten teken van róuw halfstok woTdt gevlagd, wordt nimmer gebruik gemaakt van de wimpel. In September zal vanuit Antwer pen een „dryvjende Belgische han delsbeurs" de oceaan oversteken, teneinde een rondgang' te maken langs de landen van Noord- en Zuid- Amertka cn aldaar aan de Belgische producten een grotere bekendheid te geven. Het betreft een schip van meer dan 10.000 ton en er zal-aan boord plaats-zijn voor eenl300-tal Belgische inzendingen. (Van onze Haagse redacteur) Nu Prinses Juliana het mondeling ad vies van de fractieleiders van de poli tieke partijen, die in de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd; Zaterdag en Maaandag heeft aangehoord, en zij de schriftelijke toelichtingen op deze ad viezen heeft gekregen, mag worden ver wacht dat dr. L. J. M. Beel vandaag zal worden uitgenodigd ten Faleize te komen, teneinde de opdracht voor de vorming van een nieuwe regering in ontvangst te nemen. De bij de vorming van eer. nieuw kabinet betrokkenen hebben zich tot nu toe niet te zeer in'het openbaar debat gemengd. Vandaar dat de meest on gecontroleerde geruchten de ronde doen Door zich op de verkiezingsavond eg te houden, heeft prof Homme, die met minister Drees en Jhr. Van der Gots tot de belangrijkste figuren be hoort, die bü de formatie zijn betrok- zich aan het voorlopig gesprek onttrok ken Maandag heeft hu in zijn blad echter de eerste woorden laten horen over de formatie. Deze woorden gaven er blijk van dat er prof. lomme iets aan gelegen is dat er met de formatie haast wordt gemaakt. Als men in aan merking neemt, dat van verschillende zijden verwacht wordt, dat deze for matie niet gemakkelijk zal zijn, en dat de kans zelfs niet uitgesloten is dat dr. Beel bij zijn eerste poging niet zal slagen, wordt het duidelijk dat de'heer Borame met deze opmerkingen bedoeld heeft zijn tegenspelers op dit punt enige wind uit de zeilen te nemen. Men kan echter moeilijk verwachten, dat üe wederpartijen bereid zullen rijn terwille van de haast, de zaak minder consientieus te behandelen, Problemen Dat er problemen op te lossen zyn, ligt voor de hand. Algemeen wordt de verwachting uitgesproken, dat de strijd zich in hoofdzaak zal afspelerV om de opneming van personen in het nieuwe kabinet, die van buiten dè grote par tijen zullen komen. Een moeilijkheid die wel zal voortkomen uit het gesprek dat de formateur aan de ene zijde zal voeren met de kringen van de C.H.U. en. van de V.V.D. en aan de andere zijde met de twee oude regeringspartijen, als hij steun zoekt voor de grondwetswijzi ging Over andere moeilijkheden wordt ge sproken in verband met de portefeuil les van Binnenlandse Zaken, Buiten landse Zaken en Overzeese Gebiedsde len. Het is echter de vraag of daar de moeilijkheden echter werkelijk zo groot zija.-'Voorlopig is niet veel aanleiding om te verwachten dat de ministers Beet. Drees. Van Maarseveen. Fiévez en JLief- tinck weer In het nieuwe kabinet zullen worden opgenomen Of de heer Gotzen aal terugkeren is een vraag die .men geneigd is bevesti gend te beantwoorden. Doch de.vraag in welke kwaliteit hij zal terugkeren is een-tweede.'Immers, reeds bij de.be noeming-van-de -heer Götzen -els specialist in economische en financiële niet direct voor de hand. aangelegenheden ta.v. Indonesië tot minister zonder portefeuille is duidelijk tot uitdrukking gekomen, dat hij staats secretaris zou zijn geworden indien deze functie in overeenstemming met de grondwet was. De vraag ls thans, of het mogelijk zal zijn, reeds bU de be kendmaking van dit kabinet mede be kend te maken, wat de formateur zich heeft gedacht met betrekking tot ;de te benoemen staatssecretarissen, hpe- wel deze nog niet zouden kunnen op treden in overeenstemming met de be voegdheden welke in het betref» fende voorstel tot wijziging van de grondwet zijn voorgesteld. Het zou In teressant zijn te weten, of dr. Beel het moge!|jk acht de staatssecretarissen welke men later in het kabinet wil op nemen, reeds bij K.B. te benoemen met de titel, doch zonder hen de bevoegd heden te verlenen, welke zij later bij de grondwetswijziging zullen moeten krijgen in dit geva! zou men dan ook voor andere departementen reeds staatssecretarissen kunnen benoemen. Komen wij hu terug op de ministeries, welke wij hierboven noemden, dan ls het de vraag of de portefeuilles voor Binnenlandse Zöken en O G. anders dan interne moeililkheden in de betref fende partijen zullen geven Het lijkt niet erg voor- de hand- te liggen, dat Binnenlandse Zaken niet weer door een katholiek zal worden, bezet. Twltfelach- tig is of minister Wltteman on die post zal terugkeren. Doch dat het een partij genoot van hem zal woraen.lxgt wel in de lijn dei- verwachting. Ook aan het heengaan van minister Van Boctzelaer behoeft geen grote twijfel te worden gehecht. Minder duidelijk: Is wat minis ter Jonkman zal gaan doen Reeds tal van malen is mr. Joekes als zijn onvol- ger genoemd. Laatstelijk nog uit Bata via, toen hi1 vandaar vertrok. Er moet echter worden afgewacht of mr. Jonk man nog we] zo stellig het; voornemen tof heengaan koestert als enkele we ken geleden op zUn minst werd gesug gereerd. Hetzelfde geldt vnor minister Vos Ook van hem werd gezegd dat hij in ieder geval niet meer terug zou keren. Of dit nog juist is is. zo, hebben wtj de indruk, stellig onzeker. De terug keer van prof Van den Brink liet a] evenzeer in nevelen, want zelf sohijnt de heer Van den Brink er niet veel voor te v.oelen. Het spreekt Intussen vanzelf, dat het geenszins noodzakelijk is. dat het kabi net In vrijwel de oude vorm terug keert, De oude vorm -zal slefchts in zoverre een norm kmyj^n ztjn. al* het betreft de verdeling vm de portefeuil les tussen de partijen En komt men op dat punt terug, dan lijkt een verschut- ving toch wel beperkt te zulten blijven tot enkrig ministeries DaarbH zal O.. K. en W. wel in het geding komen, en voorts Buitenlarid5e Zaken. Waarbij moet worden aangetekend, dat niet.ge heel de mogelijkheden vafi een'uitwis seling van Binnenlandse Zaken en So- •eiale Zaken ts uit te sluiten, „al ligt dit Moskou. Aan dit laatste bericht weet de BBC toe te voegen, dat Sokolowsky kort voor hij naar Moskou vertrok bezoek zou hebben ontvangen van maarschalk Boel- ganïn, Russisch minister van oor log. Dat de spoorwegstagnatie, door welke oorzaak dan ook ontstaan, nog wel enige tijd zal kunnen duren moet worden afgeleid uit een verklaring van "Willi Besener, hoofd der spoorwegen in de Sow- jet-zone. Hij zegt: „Er is een „zeer versleten traject" op de lijn Maag- denburg-Marienborn ontdekt Hel is niet bekend hoeveel personeel voor het herstel gebruikt zal wor den, noch hoelang de reparaties zullen duren. Het herstellingswerk aan de lijn MaagdenburgBerlijn maakt voortgang. De schade is echter geringer dan aan de lijn Maagdenburg-Mariënbom erf" Ber- lijn-Helmstedt. De meeste dwars liggers aan de lijn Berlijn-Helm- stedt moeten vernieuwd worden Drieling geboren In de kraaminrichting Dennen heuvel te Arnhem heeft mevr. Vos gisteren het leven geschonken aan een draling. De ''rie meisjes die resp 2000. 1250 :8O0 gram wegen en genoemd zijn rear de prinsesjes Beatrist, Irene en Margriet zijn opgenomen in het kinderziekenhuis. Ze maken, het, evenals de moeder, naar om standigheden goed. Door de aarde verzwolgen De 21 -jarige Jasoeko Takahasji. die Zondag over een weg in het dorp Onikoebi op 300 km ten Noor den van Tokio wandelde, werd plot seling door de aarde verzwolgen. De bodem scheurde en de man ver dween in een ondergrondse kokende bron. omdat zij of weggerot zijn of ver schroeid door brandende kolen- Inmiddels hebben de Amerika nen hun luchtmacht in Duitsland versterkt met vijftien, z-g- straal vliegtuigen, de snelste jachttoestel len, die de wereld momenteel kent. Met enige trots delen zij voorts mede dat zij Maandag met de be voorrading van Berlijn via de luchtroute een nieuw record heb ben gevestigd met het verboer van 1248 ton voedsel in 24 uur tijds. Het Bijzonder Gerechtshof in Den Haag heeft L. Doedes, direc teur van de Hollandse Beton_ Mij. N.V. en de gebroeders De Vilder, directeuren van de N.V. Amster damse Ballast Mij. van alle rechts vervolging ontslagen. De procureur-fiscaal had tegen de gebr. De Vilder, die beiden ge- gentien maanden in hechtenis ge weest zijn, zes maanden geëist met aftrek van voorarrest, en verbod om een leidende functie in de bouwbedrijven te bekleden, gedu rende de tijd van één jaar. Tegen Doedes eiste de procureur fiscaal een gevangenisstraf van zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd v'an drie jaar, een boete van f 25.000 en het verbod om een leidende functie in de bouwbedrij ven te bekleden voor de tijd van één jaar. Mr. L. Salomonsen trad op als raadsman van Doedes, voor de gebr. D.e Vilder trad op raadsman mr. Giltay Veth. De schrijver Klaus Mann vrij zwaar gewond Uit Santa Monica (Califovnië) wordt gemeld, dat de Duitse schrij ver Klaus Mann zoon van de schrijver Thomas Mann Jn het ziekenhuis is opgenomen. Zijn pol sen waren doorgesneden. Voigens het ziekenhuispersoneel is zijn toe stand niet ernstig. Hier is een bankbiljet van een gulden, dat vanaf een der punten in twee lagen ts uiteen getrokken. Wij willen u een raad geven: Accepteer nooit achteloos een op gevouwen biljet van een gulden of een rijksdaalder en steek het dan in uw portemonnaie. "Want dan loopt u kans dat u inplaats van een hele maar een waardeloze halve gulden of rijksdaalder geïncasseerd hebt Het is namelijk in vele gevallen mogelijk de biljetten-.van een gul den en een rijksdaalder in twee helften te splitsen. Aan de hoeken blijkt het biljet dan uit twee lagen te bestaan. Men trekt deze voor zichtig van elkaar en krijgt zo twee bïljettey, die beide aan één kant blanco zijn. De andere kant van het ene briefje wordt gevormd door de voorzijde van het muntbiljet, de andere kant van de tweede helft is de achterzijde. Zo krijgt men dus twee halve biljetten, die als men ze opvouwt elk volkomen de in druk van een heel biljet maken. Hoe gemakkelijk het is roet deze splitsing van biljetten zwendel. te bedrijven hebben .wij vanmorgen geconstateerd. Een lezer, die ons op deze zaak opmerkzaam maakte, slaagde er gemakkelijk in van een briefje van een gulden er twee te maken en ieder, die wij daarna vroegen een gulden te wisselen, liep er in. Hij accepteerde noncha lant het opgevouwen waardeloze briefje en gaf er een gulden in munten voor terug. Met een ge splitste rijksdaalder gelukte het al even gemakkelijk. De muntbiljetten van een gulden en een rijksdaalder zijn.' in Enge land gedrukt en kort na de bevrij ding in omloop gebracht. Het is, wel duidelijk, dat het gebruikte materiaal voor „waardepapier" ten enenmale ongeschikt ls. Aangezien men met betrekking tot de fabrica ge van het zogenaamde waarde papier altijd de grootste geheim zinnigheid in acht neemt, kon nie mand ons inlichten over de struc tuur van deze biljetten. Voor een leek maakt het de indruk, d*t het papier uit twee lagen bestaat, die na enige jaren gebruik los laten. Hoe het zij, deze biljetten, kun nen niet in omloop blijven. De secretarie van de Nederlandfee Bank deelde ons wel mede, dat zij tot nog toe weinig moeilijkbeden hebben opgeleverd, maar het lijkt ons toch niet nodig te wachten tot die moeilijkheden zich inderdaad op grote schaal gaan voordoen. Men deelde ons tevens mede, dat gesplitste biljetten door de Neder iandse Bank «er inwisseling wor den aangenomen en voegde er aan toe, dat splitsing maar zelden voor komt. Wij hebben echter geconstateerd, dat deze splitsing in vele gevallen zeer goed mogelijk ls, Er is ons reeds een geval bekend van iemand, die er misbruik van maak te en dan ook prompt wegens op lichting werd gearresteerd. Onze conclusie moet dan ook tweeledig zijn: ten eerste terdege oppassen met het accepteren van opgevouwen muntbiljetten; ten tweede op zo kort mogelijke ter mijn deze biljetten vervangen door andere van betere makelij. Want met het in circulatie( houden van deze slecht gefabriceerd?' biljettep werkt men oplichting in de hand en alle ellende, die-'dztir'uit vdort- spruit. 1 Het schijnt nog niet zeker te ztfn dat dr. A. B. de Vries, directeur van het „Maurltshuis" in Den Haag, rich schuldig heeft gemaakt aan opzettelijke benadeling van de Staat, toen hjj een groot aantal schilderijen nit de Stich ting Nederlands Kunstbezit afstond aan de kunsthandelaar B. Katz uit Dieren. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat dr. De Vries, volkomen to goeder trouw, het slachtoffer van Katz ls geworden. Volgens jhr. RoëH, voorzitter van de raad van beheer der Stichting, is dr. Dc Vries niet alleen verantwoordelijk voor üe teruggave der 31 schilderijen. HU regelde deze zaken weliswaar alleen, doch heeft advies uitgebracht aan de raad van beheer en aan de directie van het Nederlands Beheersinstituut. Deze hebben hun goedkeuring aan dr. De Vries' handelingen verleend. heer Ton Koot, de secretaris van 1 het Rijksmuseum. In kringen van kunstkenners en kunsthistorici heerst verontwaardi ging over de arrestatie van dr. De - Vries. J b r. Roëll, die naast voorzitter van de raad van beheer van de Stichting Nederlands Kunstbezit ook directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam ïs, sprak als zijn vaste overtuiging uit, dat dr. Dc Vries volkomen te goe der trouw is geweest. Hij bleek verder uitermate verwonderd, dat de justitie hem niet verwittigd heeft van dr. De Vries' aanhouding. „Ik ben nog niet eens als getuige gehoord," zei hij. De heer To n K o o t meende na mens de gehele Nederlandse kunst wereld te spreLen toen hij zei, dat tyj dc arrestatie van dr. De Vries- een betreurenswaardig misver stand, om niet te zeggen een tout, achtte. Beide arrestanten dr. A. B. de Vries en de heer B. Katz zijn, na verhoor door de Officier van Justitie in Den Haag, in het Huis van Bewaring van deze stad opge sloten. De rechtercommissaris heeft het bevel tot voorlopige hechtenis getekend. Kolenproductie stijgt voortdurend De productie van de Nederlandse kolenmijnen stijgt voortdurend. Brachten de mijnwerkers in Mei (24 werkdagen) 838.600 ton boven de 4 grond, m Juni (26 werkdagen) was de opbrengst 914.900 ton. De gemid delde productie steeg per werkdag van 34,950 op 35.200 ton. Nog sterker spreekt de stijgende tendenz uit de maandproductte in .de jaren 1945- 1948: in het eerste jaar na de bevrij ding bedroeg zij 425.000, in 1946 was zij gestegen tot 693.000, in 1947 tot 842.000 ton en tijdens de eerste maanden van dit jaar tot 815.000. De vooroorlogse productie is echter nog lang niet bereikt, zij was 1.124.000 ton per maand in 1938. Door deze stijging kwamen uit eigen productie er ook meer kolen voor het binnenlands verbruik ter beschikking, nl. 669-300 ton In Juni tegen 612.200 ton in Mei Ook de in voer steeg belangrijk, van 222.700 in Mei op 316-800 ton in Juni. Dus kwam in Juni in totaal voorons land Ier beschikking 989.100 ton ko len tegen 834.900 ton in Mei. Uit nadere berichten over deze miilioenenaffaire blijkt, dat de kunsthandelaar Katz acht schilde rijen, die hij na de bevrijding bijna voor niets van de Stichting Kunst bezit terugkreeg, tijdens de bezet tingsjaren aan de kunsthandel voorheen J. Goudstikker in Am sterdam heeft verkocht. Het zijn twee Rembrandts (waarvan één zelfportret), twee schilderijen van Gerard Dou (waaronder „De tand arts"), één Jan Steen („In weelde sieht toe", een echt Jan Steens ka merinterieur), twee doeken van Van Hecmskerck en één Pieter de Hoogh. Volgens deskundigen be draagt de totale waarde van de 31 schilderijen, die Katz van de Stich ting kreeg, ongeveer twee en een half millioen gulden. De andere 23 doeken heeft Katz rechtstreeks, althans zonder tus senkomst van de firma Goudstik ker, aan Duitsers verkocht. De be ruchte Duitser Alois Miedl werd eigenaar van de acht doeken, die Katz aan Goudstikker overdeed, Miedl was de maft, die zich met hulp van Goering meester maakte van de kunsthandel v.b. Goudstik ker en alle daar aanwezige kunst schatten. Tijdens de Duitse capitu latie vluchtte hij naar Argentinië, waar hij nog verblijf houdt. De acht schilderstukken., van Katz- Miedl afkomstig, zijn dus vijande lijk bezit en behoren thans aan de Staat. Gelukkig ls gebleken, dat Katz geen der 31 doeken verder heeft verkocht, zodat het wel zeker is dat de hele collectie voor ons land behouden zal blRven. Enige aarzeling omtrent het eigendomsrecht van Katz op deze schilderijen, die dr. De Vries kennelijk toch nog koes- terde, is daarvan wel de voor naamste oorzaak. Op -de for mulieren, die de retourzending dekten, liet dr, De Vries na melijk de clausule schrijven, dat „Katz te allen tijde ver plicht was de werken opnieuw ter beschikking van de Stich ting Nederlands Kunstbezit te stellen als ook anderen eigen domsrechten lieten gelden." Bij de beoordeling van deze ge schiedenis moet men in het oog houden, dat dr. De Vries een groot vriend was van de familie Katz. In het bijzonder had hij reden dankbaar te zijn ten opzichte van de broer van de gearresteerde, nl. de heer N. Katz, die tijdens de be zetting naar Zwitserland uitweek en thans nog in Basel woont. Deze broer heeft in de oorlogsjaren, toen aok dr. De Vries in Zwitserland 'belandde, deze toet raad en' daad ter zyde gestaan. Dit Verklaarde de PLAATSELIJKE BUIEN Weersverwachting, gel- Vj dig tot Woensdagavond: Wisselend bewolkt met plaatselijke buien. Ma tige, aan de kust tijde- - ]IJk vrij Krachtige wind tussen West en Noord west. Weinig vërande- ring in temperatuur. 14 Juli: Zoa op 4.35. onder 20.55. Maan op 14.35. onder 0.22. i 14 Hods water te Botterdam: ld til 10.45 uur, 2e tij 22,57 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1