HET ROTTERDAMSCH PARCDL Luchtbrug Berlijn wordt verstevigd Wapenstilstand worde afgedwongen Visser droomt van kistjes goud Volgens Russen niets dan hysterie en cireusgedoe Nationale koo p vaar dij week te Rotterdam Russisch antwoord blijft uit Zomer 1948 Minister dr. Beel kabinetsformateur' Officiële uitslag verkiezingen Vlaggenparade op de Coglsingel EERSTE KAMER Ondanks veler tegenkanting ontwerp wet „Tussentijds Ontslag" aanvaard Wet Ambtenarenverbod Eind van Belgische koningskwestie? Aanslag gepleegd op Togliatti KLM ontvangt twaalf „Convairs 240" OpeningParlement op 27 Juli 'weer van kracht Bereidverklaring textiel overbodig DESNOODS MET GEWELD Amerikaans voorstel in Veiligheidsraad Drieling ge boren Poolse CP betert zijn leven CvGD weer voltallig Renate Leonhardt's geheim (een tweede Lutine?) laat Zaankanters geen rust iWCr^de te Hamb"&' 7 0k5hMHen 60 50 01 Levensgevaarlijke Groningse brug Expeditiekriecht stal 20.000 sigaretten .Weerbericht n? V .Woensdag 14 Juli 1948 Red- Adra. Lange Haven 141. Schiedam TeL 6930v Abonn.prij«i per week 0.31 per kwartaal 4,— losse nummers 0.0? Doaertchf door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 163 üllgcvë N.V. De Nieuwe Pen Postgiro 396644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur» 8, de Vriee Hoofdredacteur: Ta. Ramaker Onder de vele bladen die in de Russische lone van Duitsland ver schijnen neemt- de „Tapltcne Rundschau" een bijzondere plaats in. Het staat onder rechtstreekse controle van de Sowjet-autoritelten waardoor men tn kringen van politieke mede- en tegenstanders geneigd is publi caties tot de KoiorrvTncn van deze krant bijzondere betekenis foe te ken nen. Blijkbaar als anftooord op het besluit der Westerse geallieerden om. het verkeer langs de luchtbrug naar Berlijn te intensiveren, bevatte dit blad Dvnsdag twee artikelen, waaruit wij de volgende citaten ontlenen In het eerste stuk heet het: De Anglo-Amerikaanse luchtbrug ttaar Berlijn is schaamteloze ongebrei delde propaganda. De operatie wordt •uitgevoerd zonder acht te slaan op de zenuwen en de rust van milliaenen Berlijners. die de verschrikkingen van de bomaanvallen nog niet vergeten zijn, die nog steeds familieleden betreuren, die bij .Amerikaanse en Britse aanval len met brandbommen zün omgekomen of levend begraven liggen onder -het puin van vreedzame woonwijken. Het doel van deze imperialistische propa ganda is een oorlogsosychose te wek ken onder de Duitse, bevolking. Het zal echter niet mogelijk zijn door middel van hysterie en cireusgedoe op bet vliegveld -do internationale open bare mening om de tuin t* leiden. De tweede bijdrage van dezelfde datum is in een satirieke toon ge steld, die herinneringen oproept aan de tijd. "dat Bitiers Derde Hijk het zwaard tegen Engeland en Amerika voerde. „In Groenland sparen de Eskimo's hun Ijspegels on teneinde ze aan de hongerende Berlfjners te doen toekomen De grootste gift wordt binnenkort nit India verwacht. Zij bestaat uit enige scheepsladingen bijbels, die de Engel sen daar gedurende de jongste hongers nood gedistribueerd hebben om de uit gehongerde bevolking bij te staan." ..Het Indianen-opperhoofd „Hinkende Hazelworm" heeft een telegram gezon den aan de voorzitter van de Berlijnse gemeenteraad, waarin hij de hulp van zijn stam aanbiedt in de bevrijd in gs- sirijd van West-B eriijn. Ongelukkiger wijze voegde „Hinkende Sazelworm" er aan toe, dat slechts tien van zijn dapperen nog de tomahawk kunnen zwaaien, aangezien de andere twintig duizend hun bevrijding door de Ame rikanen. niet overleefd hebben." Uitbreiding luchtbrug Op het vliegveld Tempelhof wordt in middels. een nieuwe startbaan aange legd. waar' de 'grootste Amerikaanse toestellen zullen kunnen landen, Offi cieren van de luchtmacht deelden mede, dat d6 nieuwe' startbaan, die over zes weken klaar za! zijn. gebruikt zal kun nen'worden door de grote R 29's. Deze toestellen worden op het ogenblik ech ter nog niet gebruikt voor de bevoor rading van Berlijn. Voor de BerliJners wordt het le ven er niet gemakkelijker op. Ener zijds hébben dfe Amerikanen voor hun sector het besluit afgekondigd, dat allé levensmiddelenfabrieken ter besparing van steenkopl onmiddel lijk de productie moeten, staken. De verminderde productie van levens middelen zal worden gecompenseerd door de aanvoer via de luchtbrug. Anderzijds hebben de Russen dé kloof tussen Berlijn en hetWesten verdiept door te bepalen, dat in het vervolg Ber- lijners, die naar het Westen willen, nog slechts bij de Sowjet Kommandantura passen kunnen aanvragen. (Voorheen kon dit geschieden bij het bureau van de bezetUngsautoriteit van de zone waarin men. woonde 1. Duitsers uit het Westen, die naar'Berlijn willen, zullen in het vervolg schriftelijk een Sowjet- pas moeten aanvragen in Berlijn. De nieuwe maatregelen worden gemotï- veerd als „voorkoming van onregel matigheden, en. vergissingen". Nog geen antwoord Inmiddels is nog stèecte geen ant woord van de regering van de Sowjet Unie verschenen op de nota's van Ame rika,'Engeland en Frankrijk. Zelfs uit men-in Duitse politieke kringen de ver onderstelling. dat de Sowjet Unie In hét geheel niet zal antwoorden op deze no ta's. In ieder geval schijnt maarschalk Sokolofsky. - de commandant van de Russische bezetting in Oost-Duitstand, nog steeds te Moskou ie vertoeven. Voorts trekt het de aandacht^ dat vol gens een bericht van het Duitse nieuws bureau in de Britse zone. dr. Kurt Fi scher, de communistische minister van binnenlandse zaken van Saksen, door de Russen benoemd Is tot president van het Duitse binnenlandse bestuur in de Oostelijke zone. Men. leidthieruit een consolidatie van een Oost-Duitse staat naar het model der volksdemocratieën De Rijn is door de regenval sterk gewassen en is in verschillende ste den en dorpen aan het meer. van Constanza en in. Zuid-Duitsland buiten baar oevers getreden. Er alm dokken beschadigd maar er zijn. geen slachtoffers gevallen.. De minister-president van het demissionnaire kabinet, dr L. M. Beel beeft Dinsdagavond van dc Prinscs-Rcgcntcs op dracht ontvangen voor de' vor ming van een kabinet. De nauw keurige formulering van de op dracht is nog niet bekend. De minister heeft de opdracht in beraad gehouden. Goedhart, Van Praag en Ritmeester Kamerlid Het Centraal Stembureau heeft de officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen bekend ge maakt. De zetelverdeling bleef dezelfde, als die op 8 Juli door het A.N.P. is opgegeven. Op de partijen, zijn de volgende aantallen stemmen uitge bracht; K.V.P.: 1.531.154, Partij van de Arbeid 1.263.C5S, A.R. Partij. 651.610, C.P.N.: 381,997, ClH.IT.: 452.926, Partij van de- Vrijheid: 391.90ft Staatk. Ger. Fa'rtü; 116.934, Lijst Kruyt: 15.322, Onafh. Natio nale Groép; 22.175. Lijst Weiter: 62-376, Middenstandsparty 40.949 en Rev. Comm. Party2224 (Rot terdam 927, Amsterdam 1297), To taal uitgebracht 4.932.633 - geldige stemmen.:-De kiesdeler was dus. 49.326.33. Behalve de reeds bekend -gemaak-. te namen zijn.door lotingen als Ka merleden aangev/ezHn.'de -heren.' F.- J. Goedhart te Amsterdam - (Ar-, beid),7 G.? van Praag te 's-Gr&ven- hage "(C.P.N.)en- >G- Ritmeester, Den Helder (V-YXJ.). - DE STRIJD IN PALESTINA is opnieuw ontbrand. Het. oude stads deel van Jeruzalemdat thans onder mortiervuur ligt. Voorstel tot terugkeer van koning Leopold III De Belgische senaat heeft Dins dagmiddag besloten een wetsvoor stel van senator Dorlodot in over weging te nemen, strekkende tot afschaffing van de wet van 19 Juli 1945 op grond waarvan de zich ïn het buitenland bevindende koning Leopold in de onmogelijkheid wordt verklaard zijn constitutionele rechten uit te oefenen en waarin wordt vastgesteld dat slechts het parlement hieraan een einde kan maken. De socialisten stemden tegen. De katholieken en de communisten stemden voor, terwijl de liberalen zich van stemming onthielden. Hedenmorgen is een aanslag ge pleegd op de communistische leider in Italië, Palmero Togliatti, .terwijl deze de Kamer van Afgevaardigden verliet. De aanrander, wiens identi teit niet onmiddellijk bekend werd gemaakt, loste vier schoten, waar van een Togliatti in de dij trof. De aanrander werd onmiddellijk ge arresteerd. De communistische lei der werd met grote spoed naar> de ziekenzaal van het Montecitorio re geringsgebouw gebracht. Er werd niet öadeiyk rapport uitgebracht over zjjn toestand. Volgens de eer ste berichten werd Togliatti niet zwaar gewond. De zitting van de Kamer van Afgevaardigden werd geschorst. Deze maand wordt het eerste toestel van een serie van. twaalf- motorige Consolidated VultCe „Cón- vair" verkeersvliegtuigen voor de KX.M. op Schiphol verwacht- De ,;Convair 240'' is een machine bestemd voor het gebruik op* lijnen tussen plaatsen, die niet alte ver van elkaar liggen. De actieradius van het toestel is ongeveer 1280 K.M, „De „Convair 240'' kan veertig passagiers vervoeren.- De kruissneL- heid van de machine wordt door de fabriek opgegeven als 460 'kilo meter per uur. De maximumrsnel- heïd moet ongeveer 540 kilometer per uur bedragen. Het Nederlandse volk moet meer weten, van één van zijn belangrijk ste takken van bestaan. Met deze gedachte heeft de stichting „Natio nale Koopvaardijweek 194G1' r^eds talrijke, interessante gebeurtenis sen georganiseerd, waardoor de be langstelling voor Öe zeevaart moet worden opgewekt. Volgende week is er een boeiend programma sa mengesteld voor Rotterdam. Men zal voor zeer weinig geld een tocht over zee kunnen maken met een coaster, er komt een tentoonstel ling, waarop vrijwel alle scheeps modellen te zien zijn, de boekwin kels en' bibliotheken houden een propaganda-actie voor de boeken, die over de zeevaart handelen en op de Cooisingel, voor het raad huis, zullen een week lang de vlag gen van alle Nederlandse rederijen wapperen. De tentoonstelling is reeds door een groot gedeelte van ons land ge.- reisd en het is de organisatoren opgevallen, dat de belangstelling groter werd, naarmate men zich van de kust verwijderde. In die streken van. ons land, die ver van de grote havens verwijderd zün voldeed de tentoonstelling werke lijk in een behoefte. De 'entoon- stelling wordt hier georganiseerd in het Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart. Men kan er mooie modellen bewonderen van. de Nieuw-Amsterdam, van de Willem Ruys, van de Oranje en'ook van de beroemde sleepboot „Zwarte Zee". Er staan modellen van scheepsmo toren en men kan 2ich volledig la ten inlichten over het mechaniek van egg. boei-lantaarn in de afde ling kust verlichting. Is men aan deze „theoretische" kant uitgekeken, dan wacht de practisch.es. Aan de steiger' van de Spido,.op het Willemsplein, wacht de coaster Beta, één van de onlangs teruggekeerde Indiëvaarders, en daaarmee kan men een korte zee reis maken. Er is rekening mee ge houden, dat alles precies eender gaat als met een groot schip, er kemea loodsen aan boord en er komt een sleepboot,- die het schip van de wal trekt. Door middel van luidsprekers zal een oud-koopvaar- dij-kapiteïn alle mogelijke inlich tingen geven over wat er te zien i«. Hij .zal de ligging der tonnen verklaren, het doel en de betekenis van de bakens^n dc Sustverlich- ting, terwijl zijn assistenten tussen de passagiers zullen zijn om op al le vragen, indien mogelSjk, ant woord te geven. Er is voor gezorgd, dat de passa giers de radio-telegrafische verbin dingen met de, loodsboot, met an dere .schepen, met de.radio-stations Scheveningèn en IJmuiden, kun- nenvvolgen en bovendien bestaat er gelegenhèidrom te telefoneren, zqdat nien zijn kennissen; van de Noordzee af- e ven kan opbellen.1 Aan het einde van- de- koopvaar dij week..galais ••waardig besluit vuurwerk ontstoken worden op het Prinsënhoofd. Dezer dagen kan het Koninklijk Besluit tegemoet gezien worden, warbtf de minister-president wordt gemachtigd om namens de prinses regentes de verenigde vergadering van de Eerste en Tweede kamer der Staten-Generaal op Dinsdag 27 Juli te openen. Nadat de'Eerste Kamer, die Dins dagmiddag.-hog: in haar oude sa menstelling- bijeenkwam enkele kleinere wetsontwerpen, groten deels zodder discussie had aange nomen, wijdde zijzich aan het wetsontwerp tot tussentijds ontslag van gedeputeerden en wethouders. Zoals men - zich zal herinneren hèeft /dit- wetsontwerp zijn oor sprong gevonden in de overrompe lende "gebeurtenissen, in Tsjeeho- sloWakjje, die -begunstigd werden door de vervulling van bepaalde overheidsposten door leden van, of sympathisanten met de 'communis tische partij daar te lande, 1 Evenmin; als in dc. Tweede Kamer Kon de regering hier. op onverdeelde, instem ming rekenen. /Natuurlijk vond, zij de communisten tegenover zich, die Pij monde van de.heren Brandenburg en van San.th de "regering beknot ting van de democratie verweten en er tegen protesteerden dat zij en hun- partijgenoten hierdoor tot tweede rangs burgers worden verlaagd, Ook echter de leden van de C.H., v.V.D. en A.R.- fractles alsmede -de. katholieke heer Schneider, dfe -öiL-tl?' stemming, die 29 tegen 14 stemmen ten gunste van het ontwerp opleverde, -tegenstemden, ble ken niet bijster enthousiastover wat zij als gelegenheidswetgeving bestempel den. In zijn wederwoord dat deze bezwaren niet kon ontzenuwen, deed mr. Witte- m a n de minister van binnenlandse zaken de mededeling:, flat binnenkort, het ambtenarenverbod weder zal-wor den toegepast. De avondvergadering van de Eerste Kamer had als agendapunten de nood voorziening der gemeentelinanciën en het wetsontwerp tot aanvulling van ren ten krachtens de invaliditeitswet en de kinderbijslagregeling voor InvalSditelts-, ouderdotns- en wezenrentetrekkers. Minister Witteraan, die het eerste ontwerp verdedigde wees de Kamer erop, - dat ondanks deze noodregeling geen tijdperk van zorgeloosheid voor de gemeentefinanciën is aangebroken, maar dat het bij een zuinig beheer thans mogelijk is uit tè komen. Minister Drees, die voor het tweede ontwerp op de bres stond, had evenals zijn voorganger aan de regeringstal el een meegaande Kamer. Op opmerkingen van de heer Bran denburg (CPN)die het betreurde dat natuurlijke kinderen niet voor de toeslag in aanmerking kwamen, merkte de minister "op, dat zij, indien zij door de ouders worden verzorgd, vallen onder de categorie- vart pleegkinderen, en als zodanig wél voor bijslag -in aanmerking komen. Belde wetsontwerpen werden zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De Kamer zal op 20 Juli haar slotvergade ring van deze zittingsperiode houden. Bij de aanvang van. de middagver gadering brachten Kamer en regering hulde aan de. nagedachtenis van prof. mr, A a 1 b er s e, de onlangs overleden katholieke staatsman. 'Men prees hem om zijn onvermoeide arbeidsgeest, zijn hoffelijkheid in de politieke strijd en zijn trouw aan df. door hem beleden beginselen.' Het CDK deelt mede, dat de be reidverklaringen welke tot dusver re door dit kantoor werden ver-, langd voor het verkrijgen van ver gunningen voor woninginrichting- artikelen e.d. ïn den vervolge niet meer vereist rijn. Zij, wier aanvrage om deze arti kelen reeds werd toegestaan, doch aan wie-nog geen vergunningen werden verstrekt, daar zij nog niel over de vereiste bereidverklarin gen beschikten, zullen nog door de plaatselijke distributiedienst wor den opgeroepen tot het in' ont vangst nemen var; de vergunnin gen. j Zij die zowel over een vergun ning als over een bereidverklaring beschikken, doen uiteraard ver standig als zij hun inkopen doen bij de zaak welke hun de bereid verklaring heeft verstrekt. In het krachtigste voorstel dat de Verenigde Staten tot nog toe in de Veiligheidsraad' hebben gedaan, eisten zü gisteren, dat de Raad een bevel zou sturen aan Joden en Arabieren om niet later dan drie dagen na de goedkeuring van hun voorstel het vuren In Palestina te staken. Indien een der strijdende partijen geen gevolg zou geven aan dit bevel zou z(f automa tisch verantwoordelijk worden gesteld voor het verstoren van de vrede. Dit zou dan inhouden, dat de Veiligheidsraad de maatregelen, neergelegd in het Handvest der Verenigde Naties, In jpactjjk zou kunnen brengen en» zoals Amerika het uitdrukkelijk formuleerde, ons zo nodig tot geweld zal doen overgaan. De Amerikanen doen dan nog de volgende voorstellen: L Onvoorwaardelijke wapenstil stand in Jeruzalem binnen 24 uur; 2. Graaf Bernadotte zal pogen Je ruzalem te demiUtarlseren. De wapenstilstand zou duren tot dat een vreedzame regeling in de Palestijnse kwestie Is bereikt. Engeland heeft verklaard de Ame rikaanse resolutie-formeel te steunen. De vergadering van de Veiligheids raad werd daarop tot Woensdagmid dag verdaagd, Aan de indiening van deze resolu tie en de discussies daarover ging een hartstochtelijk beroep van graaf Bernadotte vooraf om snel en krach tig een eind te maken aan de strijd in Palestina. Hij zeide: „Op dit dramatisch ogen blik moet er een eind aan de gevech ten komen, zelfs indien de Ver. Na ties hun toevlucht tot sancties o£ een internationale politiemacht moeten nemen. Voor het ogenblik heb ik al lés gedaan wat ik kon en kan niets meer uitrichten." Effectieve interventie door de Vei ligheidsraad moet thans de beslissen de factor in de Palestijnse toestand zijn. Zijn opvatting over de huidige si tuatie aldaar formulerend meende Bernadotte: 1. Niets zal meer helpen, dan dat beide partijen duidelijk zullen begrij pen, dat het gebruik van geweld Om een oplossing te vinden, niet zal wor den toegelaten. Voor het eerst sinds 1930 is in Schiedam een drieling geboren. Maandag schonk mevrouw H. BleeckeHogenboezem in het Gemeente-Ziekenhuis aan de Nassaulaah het leven aan drie zonen, Hendrik.; Martien en Marie, resp. toepende 5, 3 en 5 pond. Moeder en zoons maakten het vanochtend uitstekend'■*- Voor het gezin Blecckc tal deze heuglijke gebeurtenis wel onverwachte moeil-ykheddn scheppen, want het echtpaar is inxuonend en had tot dusver geen kinderenMaar misschien kart het Bureau Huisvesting in dit bijzondere gev'al wel uit komst brengen. 2. Om tot dit doel te geraken zal een ondubbelzinnige order om het vuren te staken de onmisbare eerste stap vormen. De Amerikaanse resolutie vormt de uitdrukking van de aanvaarding van deze staat van het door de graaf ont? vouwde standpunt. De militaire situatie in Palestina blijft zich ten gunste van de Joden ontwikkelen. Ia de voorbijgegane vierentwintig uur hebben volgens de binnengeko men berichten de Joodse strijdkrach ten op alle fronten het offensief aan zich getrokken. Door Arabieren zowel als Joden zijn de volgende gebeurtenissen be- ve.stigcL Noordelijk front: Israëli sche troepen zijn de Jordaan over getrokken en hebben ten Noorden van Misjmar Hajarden Syrische bodem betreden. Drie vliegtuigen hebben de haven van Haifa gebom bardeerd. Centrale front; De Joden hebben het waterpompstation Rase- lein, 30 km. ten Noord-Westen van Jeruzalem, ingenomen, voorts hek Arabische dorp Soeba bij Einkarlm. Een Arabische poging om de Moesa ra-wijk te Jeruzalem binnen te driij- gen,'is mislukt. Egyptische troepen hebben vorderingen in de Zuidelijke voorstéden van Jeruzalem gemaakt. De Joden hebben Bethlehem ge bombardeerd, de Arabieren de Jood se nederzetting Ha rel Ra nat aan de weg BethlehemJeruzalem. Het po litiebureau "van Lyöda 'is door de Jo- dep in de door hen reeds bezette stad veroverd. Ten Noord-Oosten^ van, Lyöda hebben nog zxvarB gevechten piaats Egyptische Dakota's hebben dc zakenwijk van Tel Aviv gebom bardeerd. Zuidelijk - front: Egyptische strijdkrachten zijn teruggetrokken ten gevolge van Joodse aanvallen op Negba en Djoelis. Nieuwe Hongaarse gezant De heer Georges Bolony. een be kend Hongaars schrijver, is be noemd .tot gezant van Hongarije in ons land. Ambtenaren misbruikten vertrouwen der regering In Praag zijn de Sokolfeesten gehouden, die tot zulke opmerkelijke betogingen voor Benesj aanleiding hebben gegeven. Hier ziet u een groep Sokol meisjes een oefening uitvoeren, De Poolse arbeiderspartij (com munistisch). heeft medegedeeld, dat het belangrijkste punt van haar po litiek program de ontwikkeling zou rijn van een netwerk van dorps coöperaties. Het betrokken bestuit is genomen een week nadat de Cominform cri- liek had uitgebracht op de Joego slavische agrarische politiek. Cochran volgt Dubois op De, president van de Verenigde Staten, heeft heden de heer H. Merle Cochran benoemd tot opvolger van Dubois als vertegenwoordiger van Amerika in de commissie van goede diensten. De heer Cochran is sedert 1914 in de buitenlandse dienst van de Ver enigde Staten- en heeft sedert No vember 1947* de rang van gezant. Hij werd geboren in 1892 tc Crawfords- viïle (Indiana) en studeerde aan de universiteit van Aricona. - ";i "7 ODRA de wind in de dateren niet van vandaag Augustus 1939 kapitein De 1947 maar het weer'was te Zuid-Oosthoek zit, of 'gisteren. Reeds in 1937 Vries met Vjsser.naar .de ongunstig om toen een po- welke kwam de Wormer tuinier plek «•■waar de „Renate ging te wagen. Toch zaten thans te Zaandam ge- P. Visser tot de ontdek- Leonhardt"moest liggen, de mannen niet stil. Men meerd ijgtj de touwen los- king, wat zich in'T 917 had Een sleeplijn tussen twee heeft thans de beschikking gooien en. zullen enkele afgespeeld. Toen werd de- botters-bleef haken en over een duikerskcoi, zo- ondernemende Zaankan- „Renate Leonhardt", een duidde hun de plaats aan als ook gebruikt-werd'bit ters een expeditie begin- Duits schip,.dat in convooi waar cen wrak lag. Op 22 de berging van het goud nen, welke hun, indien de voer, voor de Noord-Hol- meter diepte liep de lijn van de „Egypt" in de opzet lukt, geen windeie- 3andse kust 'door een Brit- vast. Het wrak werd afge- Middellandse Zee. ren zal leggen. Zij 2ullen se torpedo getroffeneh peild en het bleek het' Van de assuradeuren ■een pogmg doen de 454 zonk binnen enkele ogen- Duitse schip te zijn. De ontving de heer Visser Kisijes goud, welke zich blikken. goudzoekers plaatsten ver-, ditmaal een opgave van de moeten bevinden in het w volgens een boei op/de inhoud van hetconvooi r^Va^hetAn.ï9-I7ge- seb^rd LV len rip'' Pl^ts van het wrak. waartoe-in 1917 de. „Re- n"f^f+eertTG Pu ,s.l s-s- moeiliikste orohlemen die Visse^ won nieuwe in- nate Leonhardt-' behoorde dV orinlrvlnkti1 ïa K 3an de heer Vissër moést''op- formaties 5n- Ditmaal bij .54 kisten géld, '754 kistjes nengfn: helderen HU werkte des- de verzekeringsmaat- goud, .1440 ton cacaoboter, Het Tweede Kamerlid van der Goes van Naters, dat voor kort vragen heeft gesteld inzake 'dè publicatie van ambtelijke vertrouwelijke regeringsstukken, zulks naar aanleiding van de. pu blicaties in zake een lid van de Tweede Kamer (de heer Vorrink, red.), heeft hierop ten antwoord ontvangen, dat de regering het ten zeerste betreurt dat de laatste tijd in persorganen en brochures stuk ken* van vertrouwelijk karakter zijn gepubliceerd. De regering ontkent ten stellig ste. dat de fascistenleider Jan Baars van de Centrale Veiligheids dienst enigerlei opdracht zou heb ben ontvangen. Ook de veronder stelling dat het Bureau Nationale Veiligheid een campagne zou voe ren tegen bepaalde "politieke figu ren noemden de betrokken minis ters onjuist en gebaseerd op laster van bij deze dienst ontslagen per soneel- Naar de vraag, of op Duitse, ge vangenen door ambtenaren onge oorloofde druk is uitgeoefend om verklaringen af te leggen, gericht tegen een bepaald lid- 'van de Tweede Kamer wordt een onder zoek ingesteld. steeds een geheimzinnig waas gehangen. Opvaren den van het schip ver klaarden destijds na hun redding, dat het schip een kostbare lading aan boord moest hebben, doch het duurde bijna twintig jaar voor men begreep hoe toegedaan, Samen zet- koslbaar deze lading wel - onderzoekingen was. v vo^t- De'plannen,tot berging verzekerings- 60 ton cokes. .Van deze lading is een De oorlog deel aangekomen. Maar kwam en alle plannen de „Repate» Leonhardt" moesten opgeschort wor- zoü nog; 454 kistjes goud den. De Duitsers haalden aan boord hébben, de boei-weg en de „expe- Maandagavond is. er een ditierieiders" raakten het degelijke financiële basis spoor bijster. gelégd door -enkele Zaan- In 1945 zetten zij op- kanters wie de gouddorst nieuw een offensief in. De in het lijf. is gevaren. Als marine veegde het!terrein nu de wind maar Z.O. wil Met. zijn. better ging in schoon in de herfst van worden.... zou moeten en de dading 1fw5,m van liet Duitse- schip aan de oppervlakte te brengen. Deze gedachte1 was de Wormervee'rder sleepboot kapitein Van der :.Tpom Duitse cxplosieven na 3 jaar ontdekt Toen. arbeiders bérig waren met hcrstellingswerkzaamheden aan de verkeersbrug bij het Middenverlaat te Witdervank, troffen zij in een betonnen kelder van de brug en kele lonten aan. welke aan een- tweetal nog niet ontplofte landmij nen waren bevestigd. Door de Duit sers werden in April 1945 ongeveer zestien van deze müneh onder de b™g gelegd. De meeste daarvan zijn bij de vlucht van de Duitsers tot ontploffing gebracht. De jïjijnopruimingsdienst Is on middellijk gewaarschuwd. Gouverneur van Malakka krijgt volmachten De wetgevende raad van Singa pore 'heeft met algemene stemmen besloten de gouverneur sir. Franklin Gimson uitgebreide bevoegdheden te geven," om te beïettten, dat de communistische ongeregeldheden in Malakka naar Singapore overslaan.' Ir. Franke voorzitter van „Akkerbouwproducten" In de vacature van voorzitter van het hoofdbedrijfschap voor akker bouwproducten ontstaan door het artreden vah de heer N. H. Blink, is benoemd tot voorzitter van het Hoofdbedrijfschap voor Akkerbouw producten, ir. J. A. P.-Franke. De heer Franke Is tévens-be noemd tot voorzitter van de be drijfschappen voor granen, zaden.en peulvruchten en voor veevoeder, alsmede -tot. waarcemende voorzit ter der bedrijfschappen voor zaai zaad én pootgoed voor akker- en weidebouw, en .voor aardappelen. Hij studeerde te VTageningen, waar hij in 1939' het ingenieurs-examen aflegde. Van Juni 1945vaf vervulde de. heer Franke een leidende'functie if&h'ct ministerie van landbouw, visserijen voedselvoorziening, laatstelijk als hoofd van de afdeling landbouw en voeding." r. -'■ In 'n huis aan de Haagdük te Breda - is door- de politie een partij van 10.000 sigaretten, in beslag geno men, die afkomstig was van dief stal, Later kon men ïn Boxtel nog 10.000 sigaretten achterhalen. Men kan H. van E. uit Boxtel aanhou den. De sigaretten waren ontvreemd tijdens een transport/van 'Amster dam naar Bergen, op Zoom. Op .deze lijn was .reeds eerder gestolen. Geallieerd passenbureau door minister gelaakt Op vragen van het Tweede Ka merlid de heer Ruygers (F.v.d.A) betreffende de werkwijze van Hef „Allied Military Permit Office" heeft de minister van buitenlandse zaken geantwoord, dat het hem bekend is, dat de werkwijzevan dit bureau aanleiding geeft tot klachten over langzame en bureau cratische behandeling van visum- aanvragen voor bezoeken aan Duitsland. Indien klachten daartoe aanlei ding geven/zal de minister ook ih de toekomst bij de desbetreffende geallieerde instanties stappen on dernemen ter bevordering van, een meer bevredigende werkwijze var» het genoemde bureau, WISSELEND BEWOLKT Weersverwachting, gei- - Or dip tot Donderdagavond: Wisselende bewolking met' enkele plaatselijke buien. Matlfe, af en toe nog vrij krachtige wind uit Westelijke richtin gen.. Weinig verandering van temperatuur. 15 Juli: Zon op 4.3?. onder 2054. Maan on 15.57. onder 0.30. 15 Ju.'l. Hoog water te Rotterdam: le tU 11.51 uur. Waarnemingen hedenmorgen 8:d> uur te Rotterdam. Luchtdruk 153.8; wind West 4- temp 14.v max. temp. 1M (4.40 uur gister- mlr.-rtg); min# temp. 12.3 (hedenmorgen 4A0, Ü'J. ««gesteldheid:; zwaar bewolkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1