fow'zi pE^SÏ! OKUlMlNG 19 pM*m m de. Oüpnphehe Spelen' CEEEB Keknum £ijl C Sch iekan ttekeningen J GROTE ZOMERORRUIMING STADSNIEUWS Wutjmen hff ïtéUom^i aatikcop^&v'- Rijstteelt in Europa toont levensvatbaarheid AGENDA 8 Burgerlijke Stand Klaver jasuitslagen Franse sawahs produceren de helft van het binnenlands verbruik Veemarkt Rotterdam SCHEEPVAART DONDERDAG 15 Juli SCHIEDAM PLAATST EEN ADVERTENTIE le, 2e en 3e ASSISTENT ACCOUNTANTS AANK. ASSISTENTEN TEGEN STERK VERLAAGDE PRIJZEN Koeriersters i Woensdag 14 Juli 1948 ^Voonscïiuiten. aan dei his ter ische gebouwen van onze Noordvcst Rtat* en ars^€ï"e bedryven laten be- t ^chUsen. Er is, wat dit laatste be- Lit het grijze verleden heeft on- treft, stellig keuze genoeg. Is een ze stad buiien de havens, die op j Zweeds bezoek aan Wilton. Deens zichzelf niet eens zo crys zyn. niet bezoek aan Roelants en "n trip van veel schoons im stede bouwkundig Leeuwarder spoorvegmensen naar oogpunt overgehouden, Inplaats j bet Passage-theater geen aanmoe- van een vreemdeling enkele pit- diging om in deze een5 wat meer fcieske plekjes ut een oud-Hol- activiteit aan de dag te leggen'* landse binnenstad ie kunnen tonen. I De lauwheid, dia er op dit gebied dien' men ztjo gasten er op voor i t"* onze stedeluke gemeenschap te bereiden, dat een bezoek zal f heerst, dient te worden overwon- worden gebracht aan buurten, die j neQ- Laten industrie, middenstand men zo^ spoedig mogelijk wil laten 1 en gemeente de handen toch ineen vmïwynen. Als het buitenlandse slaan voor de kans voorbij is. gasten zyn, stellen we bet liever meestal zo voor of dit stadsdeel, dat in de zomer naar de stank van de grachtjes te oordelen, meer weg heeft van een stadsbelt. eigenlyk voor de oorlog vergeten is en nu »ja. die moeilijkheden met het ma- te/iaal, hél" Adfcrtenfte t Af. Zo gemakkelijk: mogen v ons eigenlijk met van af maken, baa*- want de toestand van de oude bm- nenstad m het algemeen is een. schande, die zo spoedig mogelijk dient te worden uitgewist. Een ■»!- geheel sanermg'cplan van de ge meente h«t hiervoor al lang te wachten op betere tijden Schiekanter heeft by wandeling langs Noordvest indruk gekregen, dat er in binnenstad wel veel be woonde, doch eigenlijk "onbewoon bare woningen zijn. maar er in het Water van de Veest woonschuiten draven, waarbij het woord wenen ook kwalijk thms hoort. Een enkel schip uitgezonderd is vast wat daar dry ft niets anders, dan ouwe schuit met bovenbouw, dat woning moet heten. Het dak is meestal met meer dan dun stukje asfalt papier. In de ze woonschuiten leven gezinnen en de goede niet te na gesproken, heeft Schiekanter sterk de mdruk, dat hier door enkelen ook-een. ge makkelijke wyze is gevonden om tot gezinsvorming over te gaan zonder de gebrutkelyke misère met de huisvesting. Schiekanter vraagt zich echter af, of op deze wonery geen toe zicht is, wat betreft de toestand van de woonschuiten en degenen, die hier in zich vestigen. Een ge meenschap, die zulk wonen tole reert, kan zich. wel schamen. Ons jubileum In het Nieutvsticht M 23 houden de heer en mevr. J. Jongebreur en J. Jongebreur-Verboef op 20 Juli ontvangdag ter gelegenheid van een zeldzaam jubileum, hun 55-ja rige echtvereniging. Schiekanter feliciteert de oudjes reeds by voor- ROTTERDAM In Augustus speelt liet nieuwe carillon De staanuistoren word: dezer da gen in gereedheid gebracht om tegen eind Augustus hot nieuwe carillon, waarvan thans de klokken :n Aarle- Eixte' gegoten worden, te kunnen ontvangen. Het spreekt wel vanzelf, dat ver scheidene veranderingen nodig zijn. Het "nieuwe carillon is groter dan het oude. dat door de Duitsers gestolen werd en snee it ook volgens een ander systeem Voor de grootste en zwaar ste klok bouwt men een andere klok kenstoel en tevens maakt men van de gelegenheid gebruik, het oude, vermolmde hout te vernieuwen. Vreemdelingenverkeer Langs de havens, waar de meeste distilleerderijen zyn gevestigd ziet Schiekanter de laatste tyd weer regelmatig auto's en autobussen verschijnen andere provincies en landen. Bezoek geldt meestal aï. leen plaatsen waar sterke drank ontstaat en tot dusver doet dit ook wel het meest de naam Schiedam in de wereld bekend zijn, maar taoet daarom ook bij de bezoeker de indruk-worden gewekt, dat onze stad alleen van de jenever bestaat? Schiekanter en vele Schiedammers met hem menen terecht van niet. Wij (Schiekanter en vele Schie dammers), willen ook graag bezoe kers zien rondgeleid langs enkele Films: Passage-bioscoop: Da. 2, 7, 9.30, Za, en Zo. 1.45, 4.15, 7 en MO u: Staatsvijand no. I. Op het to neel Kareen Zoska 'met Rus sische dansen. Monopole: Da. 2. 7. 9, Za. 2. 5. 7. 9, Zo. 3, 5, 7, 9 u: De nacht heeft *57 Juli, Westerhaven, 3.30 uur: Prestatietocht Schied. Reddings brigade. Feestavonden e. tL 17 Juli, Harmonie. 8 uur: 13-jaxig best. toneelver. „Dnderl. Kunst genot"'. Geboren: Carolina C. E., d v J. v. d. Steenhaven en C. C. E, v. Mee toren, Martestr. 97; Gerardus L- J., z v W, A. Pil en H. v d. Meijde, Roosbeek 1; Jaapje L., d v W, Speijer en J. Holmgren. Goereese- straat 24; Hendrikus J„ z v J. B. Edelenbos en. E. Kloppenburg, Van 'i Hoffplein 1; Teuna H-, d v D. de Jong en R- Folkerts. JJsselmonde- s tra at 32: Francxscus C„ z v C- J- de Koning en M. Kronselaar, Van Ruysdaellaan 54; Ellen J.. d v H. F. Schipper en P. C. Verschoor. Nas sau! aan 75; Herman M-, z v H. M. v. d. Tuijn en 'W, C. Kleinekoort. Raam 42; Hendrika, d v J A. v. d Loo en D. A. Kool, Schiedamse- weg 44. „Vacantievreugd" Onder de naam „Vacantievreugd* werkt m Rotterdam een veelzijdig samengestelde commissie, die zich ten doel stelt, in de komende va- canbe een groot aantal Rotterdam se leerlingen naar een negen-daags kamp te Baarn te brengen. De deelneming staat open voor jon gens en meisjes van minstens 13 jaar. Voor leerlingen van de zesde klasse der lagere scholen en hoge re leerjaren geldt deze leeftijdsbe perking met. De kasten zyn afhankelijk van het gezinsinkomen en de grootte van het gezin. Nadere mededelin gen zijn te verkrijgen op kamer 212 van het raadhuis telefoon 21380, toestel 87. Voor deelneming aan de 13-daag- se kampen van de Rotterdamse bond voor de lichamelijke opvoe ding te Gilze-Rijen, wende men zich tot het adres, Beukelsdyk 14, tel- 32831. Kosten f 18.per deel nemer. Hier volgen de uitslagen van de competitie der R-B.K.B. over de week van 5 t.m. 9 Juli. Afd. IA Contact—EVV 1B817—18S23; Jansse— Hermand- 18918—17378; Ziek. Cool.— RET 1708918529; Cats—1Tediro 20227 —15844; DRB—Sozaro 18685—17591. Afd. IB NRCHBM 10325—13571; PHMT. den H. "18490—18612; VEX—Er vi ro 1730019396; VerblifaQranjeb. 13057—17901. Afd. IC De Maas—Dreadn. 16651—19301; Dêzee—JICS 19052—18283; Ziek. Berg. Umtas 1776219168; NeparofaOS 16686—18288. Afd. 1D v. NelleNKï 18185—18548; Waco— H. Elect 18960—19134, Aid. IE H. Ccmp.—PTT 18497—17557; Shell— MFB 19088—14700. Afd. 2A PON—RET 18009—16835; Jansse— Korpersh. 18513—18172. Aid. 2B WEK—Erviro 20058—15790; Verblifa Oranjeb. 17815—19768; NRC—HBM 17148—17668; PHM—Z. Bergw. 17023 17955, Aid. 2C De Maas—Dreadn. 19567—17937; RET GLZ 19241—17261. Af A 2D v. Nelle—NKI 19167—17098; Hagero— H. Elect 20396—13246. Dit Is dan onze eerste opruiming sinds '940 Duizenden Rotterdammers herinneren zich noq de opruimingen van vóór de oorlog. Zij wisten, dat zij zich handenvol geld bespaarden door van onze opruimings-aanbiedingen te profiteren. Sindsdien is er veel gebeurd en de omstandigheden zijn er niet beter op geworden. Meer dan ooit is het zaak 't beste voor de laagste prijs te kopen. Niet alleen maken wij met onze eigen voorraden schoon schip, maar ook kochten wij grote fabrleks- partijen, magazijn-voorraden en restanten export- goederen voor prijzen die gezien het prima materiaal onmogelijk schijnen 1 Prijzen 30 tot 40°/o lager dan wij gewend waren te betalen en waarbij wij ook nog eerste klas kwaliteiten eisten. j 500 gef,esl I 'ederer, zelfbinders 10.000 mets directoirelastiek bij ons gekochte artikelen, mits ongebruikt, worden binnen 5 dagen op ver toon van de cassabon voor da volta waarde i contant .teruggenomen. Aan de Zuidkust van Frankrijk en Italië is men begonnen rijst te telen. De Italianen waren het eerst, maar enkele jaren geleden zijn de Fransen ook ernstig begonnen en als men nu de berichten over de pro ductie mag geloven, dan werken zij niet zonder succes. De teelt wordt nog belangwekkender als men weet, dat de Fransen hun sawah's aan leggen in een streek, die tot voor kort bestempeld werd als zijnde goed voor niets. Het is de grote delta van de Rhine, Camargue genaamd. belangnjk, het vqrige jaar bijvoor beeld zorgden de rijsttelers voor een derde deel van het totale rijst- verbruik in Frankrijk en van 't jaar zijn ze van plan om voor de helft te zorgen. Frankrijk bespaart zich hierdoor een groot aantat de viezen. die weer gtbruikt worden voor de aankoop van landbouw machines. De binnenlandse pro ductie van deze machines voorziet namelijk slechts in twee vijfde deel van de behoefte. De rijstbou- wers kunnen dus met trots op het belang van hun werk wijzen en een weinig meer waardering zou voor hen nog een goede stimulans zijn. At1"vrtentte l. M. Als men in Frankrijk de naam Camargue noemt, denkt iedereen direct aan cowboys en half ver waarloosde veeboerderuen in een moerassig land. Maar éen van die veeboeren daar, hM een zoon, die de rijstteelt m Italië had gezien, weinig voor de veeteelt voelde en toen naar Italiaans voorbeeld ging experimenteren met de teelt van rijst. Hij begon met een kleine sa- wah en de productie was zo goéd, dat hij een volgend seizoen een ter rein bezaaide, dat veertien maal zo groot was als zijn eerste proef veld. Anderen begonnen hem na te volgen enthans kan men in Camar gue uitgestrekte rijstvelden vinden. De rystbouweVs hebben 2ich ver enigd in een eigen bond, omdat de C.G.A., de grote Franse boeren bond. hen niet als echte Landbou wers wil erkennen. Zij moeten voor hun eigen belangen opkomen. Nog zeer kort geleden is er een vergadering gehouden, waarop be sloten is aan :i unster van land bouw, Pflimlin. een schril ven te rJchten e» hem daann te verzoeken meer aandacht aan Camargue te besteden dan tot dusver gedaan is. Om de productie te verhogen had men graag nieuwe pootrijst gekocht m het buitenland maar er werden geen deviezen beschikbaar gesteld. Wanneer men dit leest zal men zich afvragen of de rijstproductie dan al zo belangrijk is. dat men dit kan vragen. Zy is inderdaad zeer De Stichting Jeugdkampen (prof- Tulpstraat 4 tot 6, Amster dam C) heeft een nuttige folder uitgegeven met alle gegevens over de kamp- en conferentieoorden, die zrj exploiteert, o.a. Hoogkanje bij Auaterlifcz, Renderklippen bij Epe, de Duinaik bij Noordwtjkerhout, Oldebroek en Stortemelk op Vlie land. DEZE OPRUIMING BEGINT DONDERDAG 15 JULI 9 UUR IN ALLE AFDELINGEN. VOLGT MET AANDACHT ONZE SERIE OPRUIMINGS-AANBIEDINGEN MATHENESSERLAAN (DlJKZICHT) GESLAAGD Voor het getuigschrift aan de Zeevaartschool te Rotterdam voor het einddiploma BS: M. Baaten, K. Bot, J. C. van Boxel, J. Braams, J. B. Donjacour, J.-van Dinjvenboo- den. M. A. J. Etzakker, L. E. Giphart, B. van Heyst, J- Hollan ders, N. Kleijwegt, J. van Lent, J. V. d. Luijt, M. N. Jfeeuwsen, A. van Noort, J. M. Foppmaars. W. F. Ro senthal, J. H. Schaap, A. de Vries, A. W. Th. Wanders, J. "Wendels, Amerikaans echtpaar vond gesneuvelde zoon terug Aan boord van da „Veendam", die op 9 Juli Amerika verlaten beeft, bevindt zich de heer EU is S. MiddJeton en zijn vrouw uit Con necticut. Zij komen naar Nederland om een ieder persoonlyk te bedan ken, die hen heeft geholpen het graf van hun in 1944 bij de grote aanval op Arnhem omgekomen zoon op te sporen. Geen poging hebben dc ouders onbeproefd ge laten, iets over het lot van hun zoon, een oorlogsvlieger, te weten te komen. De vader heeft adverten ties laten zetten m de kranten en 30.000 circulaires door geheel West-Europa gezonden, totdat hy eindeiijk^vernam. dat zijn zoon be graven was geweest even over de Nederlands-Duitse grens. Boven het 'graf had eert kruis gestaan met in het Engels de woorden: „onbe kend Duits soldaat". Het lichaam werd na de identificatie overge. bracht naar eon Amerikaans crema torium in Neuville-en-Condroz ir_ België en bet volgend jaar wordt de as r.aar de Verenigde Staten ge bracht om te worden bijgezet bet kerkhof van Ft. Myer in. Vir ginia. Tevens komt per „Veendam" naar Nederland, de heer Ste phen A. Girard uit Detroit met zijn vrouw en vier kinderen, om besprekingen tc voeren over de te stichten Kaiser-Fra- serfabriek in. Rotterdam- Oecumeense jeugddienst Op Donderdag 15 Juli 's avonds om 8 uur, wordt in de Remon strantse kerk aan de Westersingel 'n oecumeense jeugddienst gehou den. Opening door de heer Foeke- ma, jeugdleider van do VCJC. Sprekers: pastoor H. D. Raymae- kers (oud-kath. pastoor), onder werp: Van Jeruzalem naar Am sterdam; ds. E. van Bruggen (Ned. Herv. predikant). Onderwerp: Sa men met alle heiligen. Sluiting door Pfarrer Fischer (Deutsche Evang. Gem.). ^Deze dienst is een voorbereiding voor de conferentie van de Wereld raad der Kerken, die in Augustus a.s. te Amsterdam wordt gehouden. OECUMENISCHE JEUGDDIENST IN ROTTERDAM A.s. Donderdag zal op initiatief van de Oecumenische Jeugdraad, Stad- houdersweg 44A, te Rotterdam een Oecumenische Jeugddienst gehouden werden. Deze dienst is bedoeld als een voorbereiding op het Congres van de Wereldraad der Kerken, dat in Augustus m Amsterdam zal ge houden worden. Aan boord van het s.s. „Erna", dat bij Wilton ligt stierf Dinsdag de 69-jarige wachtsman A. E. Gijsberts uit de Willebrordusstraat, vermoe delijk tengevolge van hartverlam ming. Totaal 8099. Vette koeien en os sen 2o0; Gebruiksvee 924, Graskal veren 118; Nuchtere kalveren 418; Biggen 416; 'Veulens 148: Paarden 337; Schapen 321; Bokken 75; Varkens 96. De prijzen waren als volgt; Kalf koeien f 800,f 700,—, f 800: Melkkoeien idem; Vare koelen f 550,—. f 475.—. f 400,—; Vaarzen f 600,— 450,f 350,—; Finken f 425,—, f 325,—, f 250; Graakalve- ren f 230,—, f 140,—, f 100,—; Big gen f 55,—, f 45,—, f 35.—; Hitten f 600,—, f 450,—, f 350,—: Paar- den-werk f 800,—f 625,—, f425,—; Paarden-slacht f 1,40, f 1,20, i, per kg. Kalf- en melkkoeien: aanvoer ge woon, handel kalm, prijzen van eer ste en tweede soort goed te hand haven, derde kwaliteit iets hoger. Vare koeien: aanvoer iete kleiner, handel redelijk, eerste soort prijs houdend, tweede en derde soort iets hoger. Vaarzen en pinken: aanvoer als vorige week, handel matig en prijs houdend. Graakalveren: aanvoer iets gro ter. handel lui. prijzen als vorige week. Biggen: aanvoer als vorige week, handel vlug en prijzen als vorige week, Paarden: aanvoer ruimer, handel stroef, slachtpaarden niet geheel nr\|shnudend. prijzen werkpaarden en hitten constant. AANGEKOMEN SCHEPEN 13 Juli Taunts Londen 2e Kathaven; Lisa Essberger Brake Vlaardingen: Danae Genua Lekhaven; Saba Londen Waal haven; Suorva Narvik Waalhaven. Prinses Beatrix Harwich Hoek van Hol land. Hondsrug Boston Line Maassluis, Danïlg Hamburg naar Duitsland; Has- kerland Newcastle Jobshaven; Seruia Manchester Merwehaven. 14 Juli American Counsellor New York Mer wehaven; Eildon Newcastle Waalhaven: Deo Gloria Sod er tel je Dordrecht: Ska- raborj? A'dam IJsethaven: Suomen Nei- to Mantyluoto IJseihaven: Coxwold Duinkerken Merwehaven; Delta Lon den 2e Kath-iven; Bleklnge Camptaell- town Meiwehaven; Avon wood Lissabon Perms, Anneglena Londen Pernis, Ma rie Gent Waalhaven; Hector slbt met kraan Cuxbaven Waalhaven Arnhem Harwich Hoek van Holland; Shenng- ham Hatwich Lekhaven; Virginian Coast Newcastle Waalhaven. VERTROKKEN SCHEPEN 13 Juli Mecklenburg, Harwich; Rapid. Lon den; Sherwood, Rouaan; Turicum, Ant werpen, Jacob Cats, Baltimore; Methan Lu beck; Cornelia BHamburg; Capito, BristolKnud, Antwerpen; William A. Graham, New Orleans; Melrose Abbeyi Hull; plane Flore, provestun: Gudrun, Constanza; Bullfinch, Londen; Gaaster- land, Leith; Hertel, Montreal via Ant werpen: Koningin Emma. Tilbury; Ro- semarle, Kopenhagen: Heien. Londen; Jamaica, Antwerpen; Empire Wansbcck Harwich; Rana, Antwerpen; Sptmgcrag, Londen; Fairland, New York; Marietje, Bohmer, Abo: CatcU. Ostende; Pue- ihorn, Dieppe; Jean La fitte, N"w Yoik; Sarek, Narvik; Duke of Yoi*k, llarwich. Jessie Maersk. Rouaar Westerdam, Antwerpcir. Wind West Matige bries, matige zee, bewolkte lucht. SCHEEPSBEWEGINGEN Alphard 13 nam. van R'daro te Ant werpen; Alcinous 12 te Port Said, be stemming Hongkong: Amstelkerk 14 van West Afrika te A'dam; Aagtekerk thuis 13 nam. te Lissabon; Alpherat ut tg IS nam 3 uur te Rïo de Janeiro vem; Amsteldijk naar Norfolk 13 op 535 mijl NO van Cape Henry; Axeldljk 14 vsn New Yoik te Port Said; Aga memnon pass. 14 Kaap Hatteras naar New York; Alcyone naar Aarftus 13 op 143 myi West van Esbjerg; Antonla pass 13 nam. de Anamba Eilanden naar Plad- joe; Averdijfc thuis pass. 14 Lizard nasv Londen; Alamak pass. 13 Dungeness naar Hampton Hoads Britsum 13 te Nuevitas; Blijdcndijk thuis 13 "s avonds te Antwerpen; Ben- tam pass. 13/14 's nachts Kaap Guar- dafubnaar Halifax; Beverwijk naar Ne derland 13.op 400 mijl West van SclUy; Blommersdijk naar New York 13 op 630 mul West van Scllly. Chama 13 van Abadan te A'dam; Ce- roma pass. 13 Start Point naar Curasao; Cleodora naar Havre 14 te Suez; Congo- stroom naar West Afrika 13 op 270 mijl NO van Madeira. Draco 12 te Bilbao; Delftüjjk thuis 14 ta Londen; Delfland uitgaand 13 op 200 mijl Zuid van Las Palmas; Delfshaven naar Kopenhagen 13 bij Madeira. Ennna 13 van Min naar Fladjoe; Etrema pass 14 Ras Fartak naar Ert- velde; Express 12 te Rouaan; Echo 13 te Dublin, Eurymedon 13 van Batavia naar A'dam Fivcl 10 te Belfast. Gandeng 13 van Macassar naar Soe- rabaja Hedel 14 van H'dam te Antwerpen; Hilversum 13 van Freetown naar Da kar: Hydra naar Trinidad 13 op 4Sfl mijl West van Teneriffe, Java pass. 13 Beaehy Head naar Houston. Helbergen pass, 14 Flnisterre naar j Saffi. I vJOFAt Voor het hele gezin moderne schoenen tegen enorm verlaagde prijzen I R«lt*rd«n Nw BliWMnw«a 379 Gr. Hllladljli tbl 164 230-134 S«htad-w. Heopiir 2 4i Dt-rdrrehti WoiniiI Voo-- 5? Het zwaar beschadigde m.s. Walenburgh van Wm. H. Muller en Co., dat Dinsdag door de sleepboot Blankenburg naar Rotterdam werd gesleept, zal bij de N.V. Niehuis en Van den Berg te Rotterdam wor den gerepareerd. Het herstclwerk zal ongeveer een half jaar in beslag nemen. Leuvekerk 33 van R'dam te Antwer» pen; Leerdam thuis 13 op 300 mijl ZO van Kaap Race. Leöpoldskerk naar Mombassa |3 op 60 mijl Zuid van Kaap Guardafut Maaskcrk 13 van Takoradl naar Ac- a. Maasland 23 van Bahia naar Las Palmas, Marigkerk thuis 13 van Singa pore naar Pcnnng, Merwedc 13 van Genua naar Port Said en Calcutta Moimkerk 13 van Hongkong naar Shanghai: Muiderkerk 13 tc Pointe Noire; Ma com a naar punta Cordon 13 op 130 mül Oost van Curagao; Ma- docra pass 13 Dungeness naar Batavia; Mörkenc pass. 14 Finisterre naar Ba tavia, Meerkerk uitgaand 14 te Ader, Mirza naar Sydney 13 op 240 mijl N.O van Mirl Neerstroom "thuis 13 op 240 mijt Z i van Teneriffe; Nederland 10 te Bahrein; Noordstad 12 van Belfast naar Liver pool. Orion 11 te Paramaribo; Ootrnarsum 15 van Baltimore te R'dam verwacht, Oranjefan tem thuis 14 te Southampton; Orion (coaster) 13 te ïmmingham. Prins Fredia-ik Hendrik 12 te Chicago: Papendrecht maar Engeland 13 op 601 mijl WNW van Flores; Polyphemus thuis pass. 13 Kaap Guardafui; Prins Willem II 13 op 200 mijl Oost van Kaap Hatteras; Pygmalion pass 23 Little Cay man naar Curacao; Fnns Johan Willem Fnso 13 te Montreal. Rempang pass. 13 nam Ouessant naar A'dam; Mouw uitg. 14 te Singapore; Rijn 13 van Skutskar naar Hudiksvall, Ruys pass. 14 het atiüerhalvegraads-'' kanaal naar Pcnang; Randkerk 13 van Calcutta naar R'dam. Saproea 10 te Los Angeles; Salando pass. 23 Kaap De Gata naar Ctvita Vecchia: Samarlnda 13 var rite wan Dclil Sarangan 13 nog te Ra- Tanura; Stad Alkmaar naar R'dam 13 op 675 mijl \VZW van Land's End; Stanvac Djirafc 14 te Batavia; Stentor 13 van Philippe vil Je naar Algiers; Swarten- hondt 13 van flïenaüo naar Gorontalo, Salatiga \thuis 13 op 700 mijl ZO van Kaap Guardafm; Stad Leiden naar R'dam 12 op 350 mijl ZZW van Sabte Eiland. Titus 32 van Lissabon naar Gibraltar; Tankhaven l 12 vati Tandjong Oeban naar Soengei Ge rong, Te-mate uitg. 13 nam. van Tilbury Doek naar port Said, Veendam ihuis 13 op 300 mul 2 0 van Kaap Race. Westerdam 14 van R'dam te Antwer pen; Winterswijk pass 13 nam. 7 uur Ouessant naar Vlaardmgen; Woens- drecht naar Key West voor orders 13 op 300 mijl NO. vsn Tercelra (Azoren). Zeeman 13 te Seerabaja. Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze Dochter HENDRIKA J. A. v. d. LOO D. A, v, d. LOO— KOOL. Kethel, 33 Juli 1948. Schicdamseweg 44. Met grote vreugde geven wij kennis van de geboorte van onze Zoon en Broertje HERMAN die bij het H. Doopsel de namen ontving van Ijprman Maria, H. M. v. d TUYN— KLEINEKOORT. MARIANNE en HILDE. Schiedam, 13 Juli 1948. Raam 42. 780. Carlo Ral bleef nog even naar mijn kunsten kijken/schoof toen de sigaret In de andere mondhoek en stopte regelrecht naar een van de barakken op het uitgestrekte terrein, waar »jn vriend Sjef in een stoel zat te slapen. Hij porde hem wakker en vertelde wat hij gezien had. ja-ia", zei Sjef: „lek geloven niet meer aan die sprookjes-verhalen, was?!' Maar het gelukte Carlo toch om Sjef over te halen eens een kijkje te gaan nemen en samen liepen ze terug naar het oefenterrein en zochten mij op. Ze troffen het, want ik was juist bezig met een toer, die voor zo'n klein jongetje nogal ongebruikelijk ïs: het zwaarste gewicht dat ik had kunnen vinden, balanceerde »k bover» mijn hoofd of het een luchtballon was! „Ach zo", zei Sjef: „Dat is zeer wonderbaar. Als deze knaapje meedoet hebben de athleten van ons eigen land geen kans, wast Wij moeten* verzoeken hoe dit verijdeld zal kunnen mogen zullen worden. Hallo, jij daar!" Ik draaide mij verwonderd om en keek naar de twee vreemdelingen. „Wat is er", vroeg ik arg wanend: „Wat willen jullie?" Sjef begon breed te lachen en riep: „Ach, wij willen ja nïëfs, was. Mijn vriend:Carlo en Ik hebben grote verwondering voor uwe kracht-verrichtingen. Gij doet zeker ook aan die Spelen mee?" „Ja", zei ik gevleid: „Meneer Topsie heeft voor mijn inschrijving gezorgd en misschien kan ik wel een paar prijzen voor mijn land winnen I" „Ja-ja'", sprak Sjef*r„tn geven hij jou dacr veel geld voor?" „Geld", riep ik verwonderd: „Het js toch sport, daar hoef ik toch geen geld mee te verdienen?" Rolfilms ontwikkelen, af drukken. vergroten. Vlugge alwerKing Fotohanclel K, v. Vuuren, Hoogste. 108, tel. 68720, Schiedam, WONINGRTJIL Rijswijk (Den Haag) Schiedam of Vlaardingen. Aangeboden bovenhuis Rijs wijk: 4 gr., 3 kl. kamers, 2 w.c keuken, 3 balcons. Gevraagd: benedenhuis Schiedam o£ Vlaardmgen min, 4 kamers. Brieven Dahllastraat 22, Rijswijk Z.H. KANTOOR Mr. Dr. A. KAMHER Consultatiebureau voor Belastingzaken Westzeedijk 122 Rotterdam vraagt voor spoedige indiensttreding alsmede HUISHOUD- EN INDUSTRIESCHOOL VOOR SCHIEDAM EN OMSTREKEN Prins Mauritsstraat 9 Schiedam OPLEIDING KINDERVERZORGSTER (ook voor koloniehuizen) OPLEIDING HULP i. HUISHOUDING OPLEIDING NUTTIGE HANDWERKEN (akte K) MIDDAG- en AVONDCURSUSSEN ÏN NAAIEN, KOKEN, ENZ. Inlichtingen en aangifte dagel. (uitgei'. Zaterdags) 3.30—4.3 u. ,en Donderdagsv, 78 u, t/m 23 Juli. De Directrice H. J. YBES. o MANTfLS e ROKKEN c KINDERKLEDING U WEET TOCH JAPONNEN BLOUSES REGENKLEDING' NERGENS BETER DAN HOOGSTRAAT 58 BEGIN VAN DE OPRUIMING: DONDERDAG 9 UUR Te koop gevr. jongensfiets. 9 jr., event, ruilen voor aieisjesfiets 4—-6 jr. v. Swm- desingel 44A. Te koop goede viool, compl. uiterste pr. f 60.Stoor vogel, Fl. Eendragt 19b. Keukenstoelen prima afwer king f 7.25, keukentafels f 9 60, waskuipen m. roest vrije banden, eiken bodem f 19.—. Geheel eiken f 24.—, wasplanken f 2.50, strijk planken, trapleren, wrin gerboxen enz. Frans. v. Thlcnen, Broersveld 123, Tel. 69799. Kippengaas 100, 120. 150, 180 c.M. hoog, zwaar afzetgaas TOO cM. hoog, keldergaas. waterslang 75 ct p M„ tuin slang f 1,59 p. M., Gasslang, hoogdrukslang. Frans v. Thienen, Broersveld 123, tel. 69799.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 2