ff 0 PTT-bedrijf moest deel worden van Duitse oorlogsmachine Over hooi. en regen Tennis van wereldklasse te Noordwijk Sabotage en verzet groeiden tegen steeds zwaardere druk Oude postkoets herleefde Radio-programma Psychopaath poseerde als medicus scheikundige en laborant i, zon Klachten en schade DE HINESE PAPEGAAI sen err Amis chan-mystewe Niet uit Orleans, maar uit Quivrain heöen.... Chinese Olympist uit Rotterdam AUDIUM Nederland set in met 3-0 tegen België Woensdag 14 Juli 1948 Droog geschreven maar spannend verslag Het is kennelijk niet de bedoeling geweest van het hoofdbestuur der PTT over de belevenissen van dit enorme staatsbedrijf tydens de be zettingsjaren een boeiend, romantisch verhaal te schrijven. Het verslag daarvan is dan ook grotendeels irx een zakelijke stsjl geschreven, deson danks gloeit er onder de nuchtere taal een felle verontwaardiging over de vernielingen, die de ömtsters het zo goed lopende bedrijf toebrachten. Woede ook over de mensenoffers, die de oorlog en ai zijn gevolgen uit de rijen der P.T.T.-mannen en vrouwen eisten, trots over het hardnek kige verzet, dat het overgrote deel der ambtenaren de een meer dan de ander leverde tegen de maatregelen, die de „bevrijders" het gehele Nederlandse vrlk oplegden. Maar bovenal, on verholen plezier over de wijze, waarop steeds weer iedere nieuwe be knottende maatregel werd gesaboteerd. Was het op 't laatst niet zo, dat elke hevel, voor men het uitvoerde, van alle zijden onderzocht werd op mogelijkheden van ontduiking en tegenwerking? 20.000 wandsoestellen, 895 km. te lefoonkabel, 265 telex-apparaten, tientallen kqpte- en langegolf tele fonie en telegrafiezenders, 58 mo biele zend-ontvangers, 19 omroep- ontvangers, 10.G00 postzakken, 78 postauto's, 19 spoorwegpostrijtui- gen, tientallen kantoren werden totaal of grotendeels vernield. Alles bijeen kan de schade, die P.T.T, leed, geschat worden op 27.5 millioen gulden. Daar komt nog bij een bedrag van 5.8 miilioen gulden, een rekening die P.T.T. de bezet ters presenteerde voor het aanleg gen van telegraaf- en telefoonver bindingen, Gehonoreerd werd zij nooit. Steeds moeilijker werd het gedu rende de bezettingsjaren en ook voortdurend gevaarlijker, de post-, telefoon- en telegraafverbindingen met de verschillende delen van ons land-te handhaven. Geen auto's meer, dan maar de oude postkoet- Hen oude, wrakke wagen, getrók- ken door een paar magere paar den, op de bok hangerige ambte- naren, zo vervoerde de P.T.T. de post in ddihongerwinter De korte oorlog in 1940 berok kende het P.T.T.-bedrijf op velerlei wijze ernstige schade, die het, dank zij het feit, dat er veel materieel in voorraad was, vrij snel kon her stellen. P.T.T. was, ondanks de dikwijls vrij flauwe grapjes over „Tante Pos" en haar gebreken, voor de oorlog een goedwerkend en modern bedrijf, dat van de Duitse heren heus niet veel te leren had. De overweldigers dachten daar blijkbaar anders over, want eind Mei arriveerde een staf van Duitse P.T.T.-specialisten, die het hun Nederlandse collega's eens zouden leren. Zijn leider was een „Prési dent, Beauftragte für dat Post- und Fernmeldewesen", tot zijn gevolg behoorden „Oberpostinspektoren, Ober rate, Stellvertreter, Oberpost- meister, Obertelegrapheninspek- toren" en meer van dergelijke snuiters met mooi-klinkende namen. Spoedig werd de bedoeling van deze heren duidelijk: het P.T.T.- bedrijf moest deel worden van da Duitse oorlogsmachine. Eerst gin gen zij behoedzaam te werk, hoe langer zij hier waren des te bruta ler traden zij op. Maar hoe driester zij zich gedroegen, des te meer groeide het verzet tegen hun dry- ven. En de gevolgen bleven niet uit: telefoontoestellen, auto's', dui zenderlei delen van het gecompli ceerde apparaat, later ook ambte naren doken onder. De tegenstellingen tussen ver scheidene groepen Duitsers, die belangstelling toonden voor het P.T.T.-bedrijf de burgerlijke autoriteiten, het leger, de „partij", de S.S. enz. werkten de sabotage en het verzekin de hand, doordat het mogelijk oleek de ene groep uit te spelen tegen de andere, en zich nu eens achter die, dan weer deze instantie te verschuilen. De Duitsers moeten dat hebben ge- voeld, dikwijls toonden zü zich '■wantrouwend, maar bewijzen kon den zij meestal niet leveren. En onze P.T.T.-mensen lachten in hun vuistje. Weinig N.S.B/ers Ruim 40.000 mensen werkten bij de P.T.T,, daarvan waren er ondanks de vele N,B.S.-ers, die de deutschfreimdliche directeur-gene raal ir.W. L. G.v.d.Vegte, opvolger van de weggejaagde dr, ir. Êamme, in het bedrijf draaide slechts 664 Houzea-roepers. Toch werkten zij als een rem op het illegale werk, wa-nt waar zij ronddoolden vreesden de „goeden" verraad. En in vele gevallen, helaas, terecht! Tn het groot kan men de onafge broken, stille maar taaie strijd sa menvatten in enkele woorden; trachten het bedrijf intact te hou- dep, opdat het na de bevrijding in volle glorie weer het land kon dienen. Dat is niet gelukt; daar voor waren de Duitsers te roof zuchtig, daarvoor hebben zij te veel vernietigd en gestolen. Enkele cijfers: 15.000 tafeltoe stellen gingen naar Duitslénrt, sen voor de dag gehaald, zelfs de schier legendarische postiljon her leefde. Er kwamen auto's met ver gassers, toen er geen kolen, hout of turf meer waren spanden de P.T.T.-mannen paarden voor bak fietsen of fietsten zelf soms uren lang op hun surrogaatj es van het ene dorp naar het andere om brie ven te bezorgen. Ondervoed, slecht gekleed, vaak onder het bereik van granaatvuur, door!».storm, regen, sneeuw en over ijs, vele, zeer vele P.T.T.-mannen bleven letterlijk op hun post. Wat gaf het, of het een beetje langer duurde. 58 dagen Een beetje: weet U dat het in de hongerwinter 19 dagen duurde voordat een brief, m Groningen op de bus gedaan, de Utrechtse ge adresseerde bereikte? Dat één, in dezelfde stad gepost, na33 dagen in Den Haag was. Iets lan ger nog duurde het vervoer van post uit Enschede naar de Residen tie: 58 dagen. Als U nu in Utrecht een brief post voor Groningen wordt hij zeker de volgende dag bezorgd. Alles uit dit verslag te vertellen, het is niet mogelijk. Ter illustratie van het belangrijke verzetswerk, dat zo vele P.T.T.-ambt en ar en ver richtten, nog enkele cijfers: 106 van ben stierven in concentratiekam pen, 55 eindigden hun verbeten strijd voor het vuurpeloton. Nog meer mensenoffers bracht het be driif: 9 sneuvelden in de oorlog tegen de Duitsers, 262 vondéA de dood door bombardementen enz., 70 zijn als vermist opgegeven. Trieste cijfers, die toch in menig opzicht een-grootse taal spreken. De taal van verzet tegen onder drukking. van felie verontwaardi ging over de onmenselijke daden der nazi's, van ongebroken hoop op een eens weer vrij vaderland. Advertentie l. M, Een familie met vacantie uit de Zaanstreek, Meldt uit Bergen, v/aar het alecht weer bleek: „Wat brengt die Boots toch 'n zegen, Want trots elke dag regon, kunnen wij er met 'n TIP pnma tegen". 'n TIP VAN BOOTZ Inz Hr. A. v. H A'dam ontv. 1 fl. IIP WOENSDAG 14 JULI HILVERSUM I; 1B 00 Nieuws; 1S.15 Kamerkoor; 19.30 Actualiteiten; 19.45 Gr.muziek; 19 55 Bach-koraal: 20.00 Nieuws 10.05 Frogr.proloog 20.15 Hol land-Festival concert; 20 45 Gr.muziek; 21.30 Baptisten. Jeugd; 22.30 Gr.muziek; 22 45 Avondoverdenking; 23.00 Nieuws; 2315 Vry en blij; 23.45-24.00 filot- accoord. HILVERSUM H: 19.00 Museum van de arbeid; 19,15 Reg. Uftz.; 10 30 Voor de Jeugd; 19.40 Jeugdnleuws; 13.45 Lei zen In de bijbel; 20.00 Nieuws; 20.05 Dingen van de dag; 20,15 Stafmuziek corps; 20.50 Luisterspel; 21.50 Malando; 22 25 Vrouwenkoor; 22.45 Boekbespre king; 23.00 Nieuws; 23 15—24.00 Dans muziek, DONDERDAG 15 JULI 1948 HILVERSUM I; 7,00 Nws; 7,15 Gymr 7 30 Gr. pi.: 7.45 Morgengebed; 8.00 Nws; 8.15 F]uk de dag: 9 00 Voor de vrouw; 9.05 Gr. pl. 0 45 Schoolradio: 10 00 Praags Radio Symph. ork.: 10.15 Morgendienst; 10.45 Orgel; 11.00 Zonne bloem; n.45 Symph. ork.; 12,00 Angelus 12 03 Orkest var» Klaas van Beeck; 12.55 Zonnewijzer; 13.00 Nws; 13.20 Pianore cital: 13.45 Wit Gele Kruis; 14 00 Ka merorkest; 14.40 Voor de vrouw; 1500 Gem. Omroep a Capellakoor: 15.30 Pia norecital; 38.00 Bijbellezing; 16.45 Orgel; 16 50 Radiojeugdjournaal; 17.15 Nat. Schoolzangwedstrijd; 18.15 Land en Tuinbouw: 18 30 Heg uitz. HILVERSUM II:: 7 00 Nws; 7.15 Gr. muz 7.50 Dagopening; 800 Nws.; 8.15 Gram muz8 45 Eng. orkestwerken: 9 15 Morgenwijding; 9 30 Waterst. 9.35 Arb vit.; 10.30 Voor de vrouw: 10.55 Arthur Rubinstein; 10 50 Kleutertje luis ter: 1100 Oehtenöcone.: 11.48 Paar sprookjes; 32 00 De Papavers; 12 30 Weer: 12 33 In. 't Spionnetje; 12.38 Gr. pl13 00 Nws.; 13.15 Vaudeville ork 14 00 Nederland bouwt op: 14.15 Solls- lencoac itenconc 15 00 Voor zieken en gezonden: 15 55 U kunt het geloven of ni«t; 16 00 Colorlet; 17.00 Kaleldoseoop; 33Ö0 Welk dier deze week; 17.30 Richard "Ikiiber zingt; 17.40 Reportage van de Internat. Tenniswedstrijden; 17.50 Reg; Uitz; IB 00 Nws; 18.15 Sport; 18 -30 Radio valksmuziekschool. In het Prinsevinkpark in den Haag staat een keurig pension. Doch het pension kon zo keurig niet zijn of er kwamen diefstallen voor. Eerst in begin Maart vijftien levens middelenkaar ten. v Enige tijd later werd vijf en twin tig gulden uit een geldkistje ont vreemd. De dactyloscopische dienst van de recherche kreeg nu een hou vast, want op het kistje kwam een vingerafdruk voor. Vingerafdruk ken van het personeel kwamen niet met de gevondene overeen en ook de afdrukken van de pensiongasten weken af. Alleen de dokter die hier logeerde wilde niets van eerf afdruk weten. Wie was die dokter eigenlijk vroeg men zich af. Da buurt kende het antwoord. „Dr. Homan, een keurige tand arts, al is hij dan wat huur achter," zei de pensionhoudster. „Een nette kerel," zed de rijwielhandelaar, die een fiets geleverd had. „En goed voor zijn centen. Ik kreeg direct een cheque. Dr. J, R. Homan, tand arts, stond er op." De politie ging eens verder infor meren. Bevolkingsregister: Niet be kend. Dienst voor de Volksgezond heid: Nooit van dr. Homan gehoord. Maar meneer Homan maakte een ernstige fout. Hij ging correspon deren en dat bracht de politie er toe eens in Beverwijk te gaan kij ken, Men kwam in het pension, hoor. Niets op aan te merken," ver zekerde de pensionhoudster. „Hij is nu naar de kerk." De recherche wilde toch wel eens een kijkje nemen in de kamer van mijnheer Homan, thans van beroep scheikundig ingenieur. Men. raakte haast niet uitgekeken, want de ka mer zat propvol goederen, 'n flinke auto vol. „Allemaal mijn eigendom" verzekerde Homan, toen hij terug kwam. „Papieren?, Zeker, kijkt U maar.'*- En Homan,' tandarts, inge nieur, toonde vol trots een legiti matiekaar t als laborant bij het Hoogovenbedrijf. Het derde beroep dus al. Een andere brief toonde aan, dat de Stoomvaartmaatschappij Ne derland hem reeds in dienst had genomen als verpleger. Allemaal goede betrekkingen voor iemand met lagere school-opleiding. Wie was deze dokter, ingenieur, laborant Homan? Een uit het kamp Avereest ontsnapte psychopaath. Of ontsnapt.Hij was er opgenomen omdat hij zich al eens voor militair tandarts had uitgegeven en dapper in uniform rondwandelde, doch na een jaar kreeg hij een paar dagen vacantie, En daarvan keerde Homan niet terug. De in beslag genomen goederen waren afkomstig uit enkele pen- siohs. Van vele goederen kon de herkomst nagegaan worden, maar waar hij nu verbleef. „Ingenieur voordat de hele zaak opgelost zal Homan bedoelt U? Keurige manzijn, moet nog heel wat geschieden. EEN GASTURBINESCHIP. De Engelse marine neemt uitgebreide proe ven met de gasturbine als scheepsvoortstuwingsmachine. Op de foto maakt het manncvtxartuig 2003, dat is uitgerust met een inmiddels ver beterde scheepsgasturbine, een proefvaart op de Solent in de buurt van Southampton „Als we nog een paar dagen dit regenachtige weer houden kan ik m'n hooi wel naar de mesthoop rijden- Daar kan het dan verder vergaan, want als veevoer is het niet te gebruiken." Dit antwoord kregen wij Dinsdag van talloze boeren, die hun gras reeds langer dan een maand geleden hadden af gemaaid voor hooi en nog steeds geen gelegenheid kregen om het droog binnen te rijden. De regen dreigt de hooioogst volkomen te doen mislukken. In andere jaren hadden de meeste boeren hun hooi reeds voor het midden van de maand Juni binnengehaald. De vroegsten hooi den al in Mei; zij die het dit jaar m Mei gedaan hebben mogen van geluk spreken, want sinds die tijd is er geen goede dag meer geweest om te hooien. Het meeste hooi staat nog op hopen in het land, de hopen zijn door het lange staan vast in elkaar gezakt, zodat in vér- scheidene het hooi al broeit. De rest is al muf, waardoor de dieren het straks zelfs al droogt het nog, niet graag meer lusten. ,Met het hooi, dat voor de regen periode juist was afgemaaid en dus nog niet op hopen kon worden ge zet, is het nog slechter. Alles is aan het rotten en de boeren kunnen het alleen nog maar naar de mest hoop rijden of stil laten, liggen en het andere gras er weer overheen laten groeien. Dit laatste gebeurt inmiddels al, op verscheidene plaatsen steken de groene sprieten er al weer doorheen. Het natte weer is voor de groei van het gras steeds een gunstige factor. Kunstenaars steunen UNAC Een Amsterdams journalist heeft heeft het initiatief genomen tot een UNAC-actie onder kunstenaars. Het plan is, dat zij ten bate van de UNAC een schilderij afstaan. Van de geschonken kunstwerken zal in Amsterdam een expositie worden gehouden, die tegen betaling van entree voor het publiek openstaat. Aan deze tentoonstelling is be houdens goedkeuring der autoritei ten als attractie verbonden een loterij met als prijzen enkele der geschonken schilderijen. De overige schilderijen kunnen gekocht wor den. De opbrengst hiervan, plus de entreegelden, worden aan de UNAC afgedragen. Het comité van aanbeveling be staande uit mr. Am J. d'Ailly, bur gemeester van Amsterdam, Lizzy Ansingh, Chrlstiaan de Moor, John Kadecker, Jan Sluyters en mr. H. Knap, secretaris, wekt alle schil ders en schilderessen, ongeacht hun politieke of godsdienstige overtui ging, ongeacht de organisatie, waartoe zij behoren, op om hun bijdrage aan deze actie te leveren. Di boeren, die hun gras nog niet gemaaid hadden, zijn tenslotte, soms omdat het met anders kon, er toe overgegaan om het te maaien en in te kuüen. Niet iedere boer heeft echter gelegenheid gras in te maken, zodat ook dit weer veel extra werk bezorgde. Wat echter niet ingemaakt kan worden, en toch hoog nodig geoogst, dat is het koolzaad, dat heeft zonnig weer nodig om te rijpen, en in afwach ting van dat zonnige weer staat het nu op hopen, en druipt van de regen. Ook het vroege fruit lijdt van dit weer. De perziken, de late kersen, de frambozen, de bessen hebben allemaal een veel lager suikerge halte dan in normale jaren en dat blijft niet zonder invloed op de smaak eïvan Maar wie weet; het weer liet zich Dinsdag al niet zo somber aanzien! Nederlandse bloembollen naar Engeland Het Engelse ministerie van Land bouw heeft bekend gemaakt, dat de invoer van beperkte hoeveelhe den bloembollen uit Nederland tij dens het seizoen 1S48/49 zal wor den toegestaan. In de aankondiging wordt verder bekend gemaakt, dat uitsluitend aanvragen voor invoer van bonafide kwekers of impor teurs in overweging genonen zul len worden, Zij moeten ua 31 Oc tober ingediend worden. Advertentie i. M, Langdurigs werking EARL DERR BIGGERS «Nu, wat is er?" drong Madden zich bevond op de kaart ,van Cali- aan. fornië. Eén voor één kwamen de Bob liet zijn gedachten snel gaan. gebeurtenissen van de vorige avond „Ik wou u even alleen spreken. Die hem weer voor de geest. Allereerst Thorn is toch te vertrcuweiïf niet- het toneel in de Oasehet vlugge waar?" - runderlapje, flat hem met duivelse Madden snoof. „Je doet me pijn", slimheid ontsnapte het meisje, zei, hij. „Iedereen zou denken, dat wier bekoorlijke tegenwoordigheid je ma de Bank van Engeland het sombere café werkelijk tot een Vijfduizend kerken zullen klókken luiden Vijf duizend kerken in dë Ver enigde Staten gullen op Zonamg ?Z Augustus, elk uur de klokken lui den ter gelegenheid van de opening van de eerste algemene vergade ring van de Wereldraad der Ker ken te Amsterdam. Dit luiden der klokken op elk uur, van 9 uur voormiddag tot 6 uur namiddag, zal „de Christenen oproepen tot een ogenblik van stü gebed, opdat de vergadering te Amsterdam- het begin moge zijn van een "Wedergeboorte van het Christelijk geloof". Het initiatiefvtot dit klokken lui den is uitgegaan van de stedelijke raden van kerken te New York City, Chicago, St. Louis en Phila delphia. Braque wint de Bienale schildersprijs De iury van de Bienale van Ve netië heeft de internationale prijs voor schilderkunst uitgereikt aan Georges Braque, na een selectie uit werken van de meest vooraan staande schilders, waaronder Pi casso en Rouault. De internationale prijs voor de beste gravure werd aan een andere Franse kuntenaar, Marcchagall, uitgereikt. Door de staking der Franse Douane, konden de duiven van de Rotterdamsche Fostduivenbond Zondag niet in Orleans gelost -wor den, en moest het groot stedelijk concours worden afgelast. De convoyeurs konden hun con- vooi niet verder brengen dan Quiévrain, afst. 175 km. In overleg met het bestuur weqd besloten, de duiven aldaar om 7 uur te lossen, doch door de voortdurende mot regen duurde het tot half een, eer men de duiven in vrijheid kon stel len. De vogels vertrokken snel in de goe'de richting en reeds te 14,44 uur werd de eerste duif geklokt door de heer W. Kardinaal van de P.V. Het Westen, daarna kwamen de vogels geleidelijk afzetten en binnen het half uur waren de prij zen in de meeste verenigingen ver diend. Er werden geen verliezen gele den. De laatste vlucht met oude duiven, welke door deze bond wordt gehouden, zal op Zaterdag 24 Juli plaats hebben en wel van uit Limoges (Fr.), afst, 710 km. De eerste prijswinnaars in de diverse verenigingen en royons, v/aren de volgende personen: De Postduif Schiedam 1 H. Brok- liog, 2 W. Wentelaar, 3 K. v. Meul- wijk De Sn el vliegers 1 L. v. d. Heijde, 2 W. Hogeboom, 3 F. Kragt Vitesse 1 Boelle en Steenman, 2 W. Verschoor, 3 D Voormolen Tot Weuerziens 1 J. Ruts, 2 Et. Phennick, 3 G. Lubking Het Westen 1. W. Kardinaal, 2 C. W. de Haan, 3 Hofstede Westerbode 1 K, Winkels, 2 G. Ozephius, 3 J. Bezoskey Wilhelmma l W. van Rossem, 2 J. v. Tot, 3 J. Weij en Zn. N.C.C. 1 F. J. Risse, 2 J. de Haan, 3 P. A. v. d. Kruit Noor- derpost 1 T. de Vlaam, 2 L. Hooge- veen, 3 J. A. Bouwmeester. Royon Noord 1 W. J. Risse, 2 T. de Vlaam, 3 J. de Haan Sportief 1 P. Kan- Iers. 2 Gebr. Doudijns, 3 A. de Goei Fyenoord l-2( J. Rouwit, 3 De Jong en Ruit Gevl. Vrienden IJsselm. 1 K. F. Stors, 2. B. Broek huizen, 3 A. v. Gelderen HiUe- gonda 1 K. v. Wijk, 2 F. Doej. ren, 3 Hogedoorn Sperwer Centrum 1 F. Tr ij zei aar, 2-3 J, Grotendorst -J- De Maasstad 1-2 Gebr. Dekker, 3 Z. v. Tichelhoven Luchtreizi gers I J. de Koning, 2 M. Hezelaars en Zn-, 3 C. Molle Maas l P. v. cft Linden, 2 P. Weeda, 3 Rijken- burg Ooievaar 1 J. J. de Goede, 2 J. v. Til en Cc., 3 J. Versprille Oostencombinatie 1-2 A. de Boom, 3 C. Berkhout Roode Doffer 1 A. v. Duyn, 2 F. C. de Blok, 3 G. Boet. De Zaterdagvliegers De Ned. Bond van Zaterdagvlie gers hield, een wedvlucht vanuit Chateauroux, afst. ruim 600 km. Dé vogels werden aldaar Vrijdag morgen 6 uur in vrijheid gesteld by gunstig weer en kalme N.W. wind. Het vertrek was goed, doch het slechte weer op de vluchtlyn is oorzaak geweest, dat dit concours in duigen is gevallen. De aankomst der duiven was zo traag, dat Zater dag de concoursen gesloten moes ten worden, zonder dat de prijzen verdiend werden. Men schat het aantal achtergebleven vogels op minstens 60%. Aangezien Polen, Palestina en Birma zich uit de Olympische voet bal-competitie hebben teruggetrok ken, en volgens berichten Hongarije voornemens is hun voorbeeld te vol gen, zal de indeling voor het tour- nooi wellicht gewijzigd moeten wor. den. De betrokken commissie van de F.I.F.A. zal naar verwacht wordt in de loop van de week een beslis sing nemen. Boulevaria „Als je tijd hebi kom dan eens een dagje over, wij zitten nu al veertien dagen hier,in Katwijk en hebben nog twee weken voor de boeg. Kom. eens een beetje met Wim praten en probeer hem wat op te vrolijken, want het is hele maal niet goed met hem, iedere dag doet hij vreemder en somberder en sinds eergisteren komt hij z|jn bed niet meer uit." Een uur nadat ik dit schriftelijk s.o.s. van Wims vrouw met de ochtendpost ontvangen had zat ik al in de trein naar Leiden, want ik maakte me echt ongerust over mijn vriend Willem, een gezellige knaap, enthousiast liefhebber van het strandleven in de vacantie. In Katwijk aangekomen, moest ik nog een minuut of twintig lopen naar het mooi gelegen zomerhuisje van die mensen. Ik herinner me nog goed dat ik het verleden jaar een heerlijke wandeling vond, maar nu was het lang zo leuk met, want strand was door de ziedende zee bijna helemaal overspoeld en na tien minuten in die striemende regen had ik geen droge draad meer aan m'n lijf. 't Was net of ik op een verlaten eiland was aange spoeld, geen levende ziel kwam ik tegen. Nou, Wims vrouw was har telijk genoeg. Onmiddellijk kwam ze met droge kleren aandragen en Wims sneeuwwitte flanellen broek en met een kleurig, shirtje aan stapte ik weldra erg opgewekt de slaapkamer binnen. Het was een keurige kamer met een riant uit zicht op zee. Doende of ik van niets wist, stapte ik op het bed van mijn vriend af en sprak; zo, luilak, zou je er niet eens uitkomen, je ver slaapt je hele vacantie, ik kom al helemaal uit Rotterdam en jij maft warempel nog. Met een ontstellend loom gebaar wees mijn vriend naar het raam, waartegen de regen pit tig kletterde. Rotterdam.zeg dat nog eens, sprak hij temerig, zeg eens Coolsingel, zeg eens Kruiskade, Nieuwe Binnenweg Nou, ik papegaaide gewillig en zo monter mogelijk. Hè. zeg nou nog eens Capitol, Arena, Lutusca, Tivoli. Erasmus, Caland, teemde Wim verder en ik deed het maar goedig. Wanneer ga je weer naar Rotterdam, vroeg hij, hondachtig kijkend. Nou, tegen de avond, zei Ik, kom er nu uit, dan hebben we nog een gezellige dag. Twee weken, mompelde hij, naar de zolder starend, twee weken nog hieren hij zuchtte diep. Toen vond ik het toch echt tijd worden om eens wat vrolijks te gaan vertellen, want ik moest die man uit zijn depressie zien te trek ken. hoe dan ook. Ik ging gemoe delijk op de andere helft van het lits-jumaux zitten en naar buiten kjjker.d begon ik luchtig te keuve len en herinneringen aan gekke strand-situaties op te halen, maar hoe langer ik naar buiten keek, hoe onzinniger ik mijn geklets ging vinden en toen het regelmatig snurken van mijn vriend het ge loei van de storm en het gekletter van de regen tenslotte overstemde, liet ik me moedeloos op het bed vallen. Ik schijn een aardig poosje ge slapen te hebben, want het was al middag toen Wim me wekte. Dé1 zon scheen feestelijk door het raam en vol ongeduld sprak mijn vriend: word tochwakker, man, en trek als de bliksem mijn strandbroek uit. We gaan naar buiten en ik wil hem aan, 't is de eerste keer, zie je, schiet dan toch op, dan kun je nog even profiteren, straks moet je weer naar dat sombere Rotter dam DESIDERIUS. VRIJZINNIG HERVORMDEN De godsdienstoefeningen van de Vereniging van Vrijzinnig Her vormden alhier, die tot op heden werden, gehouden in „Victoria" en de Rem. Kerk, zullen van Zondag 1 Augustus af, des Zondagsmorgens om U uur plaats vinden in de Duitse kerk aan de Zwarte Paar denstraat. No. 28 Ik hoop, dat je niet nodeloos opge schrikt ben*. Eden. Er schijnen er een paar vermoord te zijn in die kroegen, waar Tony vroeger hing, ïwav+iTi" Martin", hij wendde zich tot de secretaris „sluit hem op in de schuur." Thom- kwam naar voren. Bob vond, dat het gezicht van de secre- ris in het maanlicht nog bleker Eden", antwoordde de man, Hij ver. was dan and^s. Hij stak de handen dween uit het gezicht. Uit uur de papegaai Verbeeldde Weer in zijn kamer gekomen, begon Eden het zich, of beefden die ban- Bob u{t te Weden> Hy was van den zo._„Kom, Tony zei^Thorn. streek en ongrust. Zou dit avontuur op woordde Bob. „Morgenochtend, zal ranch, de fox-irot van het orkest ik vader wel te pakken krijgen, in Denver. Madden, die voorover Welterusten." leunde en de Philïimore paarlen Hij ging de patio op. De secretaris opeiste. Chan op fluwelen pantof- kwam juist terug van zijn onwel- fels, zyn gefluister over de psychi- kome boodschap. „Goedenacht, me- sche vrees en donkere voorgevoe- neer Thorn", zei Eden, Jens, En toen de schrille kreet van „O - eh goedenacht, meneer rie papegaai inlde nacht, Nu smolt echter het gevoel van angst, waarmee hij was -ingeslapen, weg in de gouden ochtendzonne- schijo. De jongen begon te denken, dat hij zich vrij dwaas had aange- Zoete Tony, ga mhar wee. V00 - WBj zo tam zijn ala leek? Nog steld met te luisteren naar de klei- ziehtig maakte hy de ketting om i {{jonk die vreemde gii van de pa- ne speurder van de eilanden. Chan Tonys poot ïos. pegaai hem in de oren. Zou Tony was Oosterling en tevens politiebe- t mwH ïS?Jlar w*r]?Telyk in een kroeg die afsebu- ambte. Deze combinatie moest wel zei Madden. Hu gmg_ voorop na welijke kreet om hulp gehoord heb- haast iedeie omstandigheid met een zün slaapkamer .en sloot de deur. "Wat is er? Heb je de paarlen HOOFDSTUK VL De-deur ging open'en de Chinees TONYS GELUKKIG NIEUWJAAR, slofte de kamer binnen. Zonder te denken aan de belofte „Wat duivel moet je hier?" riep om vroeg op te staan en zijn. vader Madden. te telefoneren, bleef Bob genieten uc UiC,..MC. „Alles in ojde, baas?" van "rijn bed. De prachtige zonsop- Kimiti de persoon van „Natuurlijk. Maak dat Je weg gang in de woestün, zo beroemd ch?n Pcr500n van komt." - overal waar boeken worden ver- „Molgen", zei Chan in zijn rol van kocht, kwam en ging zonder het Kim, met een veelbetekende blik zegel van zijn goedkeuring, en een tussen hem en Bob. „Molgeu pïach- nevel van hitte spreidde zich over tig weel kijk maal. Zal u molgen de naakte vlakte. Het was negen zien." uur toen hij ontwaakte uit een Charlie de deur en kwam binnen. Hij ging weg'en liet de deur open. bevredigende slaap, en hij ging lelijke gezichten trekkend, als Eden zag hem op geruisloze voeten/ rechtop in bed zitten. iemand die ergens grote tegenzin in de patio over gaan. Hu wachtte Rondkijkend in de kamer, pro- had. niet buiten de deur. beerde hfj te bedenken waar hij (Wordt vervolgd) afgunstig oog beschouwen. Hij, Bob Eden, was immers hier als de ver tegenwoordiger van de firma Meek en Eden, en hij moest handelen zo als hij goed vond. Wie had de op dracht, Chan of hij? De deur ging open, en op de drempel stond Ah Charlie „Ga mee, baas", zei zijn bondge noot luid. „U elg lui, u niet ont bijt klijgen." Toen hü dit gezegd had, sloot Van de Chinese Olympische ploeg, die samengesteld is uit Chi nezen uit alle landen, zal ook de Rotterdamse Chinees Howard Wing deel uit maken. Deze decorateur zal het Hemelse Rijk vertegenwoordigen in de sprint voor wielrenners. Op de 100 m. vrije slag zal een Chinees uit Batavia, Go Tjoan Giok uitkomen. Zijn beste tijd op deze afstand is 1 min. 3,3 sec* Advertentie M. ik ben helemaal niet dooi Sommige lettert kwamen slecht <Ot mij door, dat is alles. Het AUDIUM hoortoeitel brengt alle klanken weer duidelijk tot mjj. Een genot is hetl - brochure bi] d« t- Singel 160 hooldagentanr- Amsterdam-C N.V.v.hf-GeervIiBt.Kehengr. 411, Adam HC.Schcon«nli«rg,yVaIenb.weg?6, R'dam W. V. C Ketjen, Wsingel 19, Groningen (Van onze special^ verslaggever) Iets nieuws op tenniswedstrijd-gebied, nieuws voor ons land, nieuws ook in de internationale tenniswereld, staat deze week te gebeuren te Noord- rvyk: een wedstrijd tussen vijf ploegen van internationale clubs uit vijf verschillende landen: Amerika, Engeland, Frankrijk. België en. Nederland, ploegen waarin tal van spelers van wereldklasse uitkomen, zelfs de beide finalisten van Wimbledon: Falkenburg en Bromwich. voorts kampioenen als Washer vah België, befaamde spelers als Borotra en Cochel. Te uiteressan- ter is deze halve competitie, waarin dus elke ploeg elke andere eenmaal ontmoet (elke ontmoeting bestaande uit twee enkelspelen, en twee dubbels, alleen, heren-partijen) omdat de ploegen, qua opstelling gewijzigd mogen worden en er ook gasten ia moge meespelen. uitnemend spel van Bromwich wonnen de anderen met 62 61. De uitslagen waren; NederlandBelgie (30); Brom wich si. Washer 62 61; Van Meegeren si. Van den Eynde (46 6—3 60); Van Swol en Rinkel slaan Washer en v. d. Eynde (64 75); Nederland—Engeland (0-1), Bromwich en Van Meegeren verl. van Harper en Sturgess (2-6 1-6), Zo speelt de befaamde Au straliër Bromwich ten onzent mee, zo spelen Harper (Austr.) en Sturgess, de sterke Zuid- Afrikaan in de Engelse ploeg. Dag in dag uit zijn er dus in teressante partijen. Gisteren is deze wedstrijdserie ingezet. Het was voor het eerst sinds weken een beetje zomers te Noordwhk! Voor een eerste dag en dan nog in 't begin van de week was de belangstelling groot, maar tot bijzondere din gen is het nog niet gekomen, In de eerste partij was de Berg Washer te weinig op dreef om de grote capaciteiten van Bromwich tot uiting te doen komen. Zo kon men wel de wonderlijke mengeling van rechtse services, linkse fore hands en dubbelliandige backhands bij de Australiër waarnemen, dw:h zijn tactische wedstrijdgaven kwa men niet in het geding. Met 6—2, 61 won hü. Ook de tweede partij tussen Nederland en België. Van Meegeren tegen Van den Eynde rees niet tot hoog peil. Vermoedelijk had de trage en iet wat gladde baan invloed op het spel in het algemeen. Beiden waren onvast, Van Meegeren aanvanke lijk het meest. In de tweede set ging hij echter goede forehands slaan, ook zijn backhand kwam on der contröle en deze was vooral de puntenverzamelaar. Met 4—6" 6—3 60 sloeg hij een v. d. Eynde, die op het einde ontmoedigd was, In de derde partij van. Nederland België wonnen Van Swol en Rin kel na goed spel ven Washer en Van den Eynde (64 75), doch in de partij in het kader van Ne derland tegen Engeland nl. Brom wich en Van Meegeren tegen Stur gess en Harper, bleek Van Meege ren niet te passen. Als dubbelspe ler is hij te zwak. Ondanks vaak, Hillegersbergse zeilweek De uitslagf 0 van de laatste dag wa ren: Pampus klass b: 1. Alcyone, st. A. N. J. Veldman. 32 punten; 2. De Noord, st. G. H. Kasten, 22 p. N.N. 16 M* klasse b: 1, Thetis, st. A. Visser (Schieland) 30 p; 2. barones Spencer, st M, Loeodersloot 30 p. Oiympia jollen, klasse b: 1. Tachee, st. J. C. Klsyn van de Poll, 22 p; 2. Boisot, st. W. J. Emmens, 22 p. B.M. klasse b: I. Floating bar, st. P. Knöps (RZV) 28 p; 2. Nevermind, st. K. Barzüay (Schieland) 20 p. Pampus klasse a: l. De Noord, st, J., N. van Walsum, 30 p. 2. Piasjager, st C. Lith jr. 27 p. N.N. 16 M5 klasse a: 1. Oehoe II, st D. von Burgh (Schieland) 45 p; 2. stern. st. A. de Hoog CWSV Rotter dam) 33 p. Valken klasse a: X. Josyta, st. W. de Ridder (RZV) 37 p; 2. Glitne, st. H. Brand, 18 p. 12 M* Sharpie klasse a: 1. Branda- ris, st P. van Meel, 17 p: 2. West Wind, st. H. P. de Wit, 11 p. Olympa Jollen a: 1. My Hobby, st. J. Dijkers (Schieland) 36 p; 2. Zomer weelde, st. J. H. H. J. de Jong 36 p. BH. klasse a: 2. Skippy II, st. F. Moret (Schieland) 27 p; 2, Daisy, st. B. Verhagen, 22 p. 12voetsjollen a: X. Spinta, st Fl. Daniels (RZV) 18 p; 2. Porky, st R. Koopmans 12 p. Voorzover niet anders vermeld kwam men uit voor de uitschrijven de vereniging „Aegir".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 3