Zwart en goud?Neen, rose en wit i Fransman Bobet ging met de eer strijken Een tweede Pompei gevonden A2.., ,wo,»®i m i f: Fernand Victor Toussaint van Boclaere Paradoxale persoonlijkheid, die vele tegenstellingen in zich verenigde Tour de France Italianen geen schijn van kans Athletiekploeg ook bekend .4 jOMtr»- en !D6RWe ie n'ieU'" iibraan Elegante Manie! Geheel op zijde Maten 44 tot 52 Kunstzijden ft bra an a In de maten 12-18 IN «en blauw en goud baadje heeft „De Bersge Bij" onder de titel Zwart en Goud" een posthume novcj- Jer.bundel van de Vlaamse schrijver Fernand Victor Tosissaint van Boetaere la b«t licht gegeven (1948). Dat hel zwart hier blauw is geworden, mag symbolisch heten. De soep. immers, ook van de groots ie somberheid en ge strengheid van Toussaint. werd niet to heet gegeten als zij werd opgediend. Eigenlijk tie ik hem voor mij. welis waar met, volgens een term var, Bou- teru {over iemand anders trouwensI ais een. marsepeinen grijsaard, maar toch wel meer lieflijk dan demonisch, meer rose er, vit dan zwart en goud. Xaar ik heb achteraf gemakkelijk praten en het is met onbegrijpelijk, dat menigeen, die hem minder goed kende of anders kende, by zijn leven een andere in druk kon krijgen; van, het werk en van de mens. Toussaint toch was een paradoxaal karakter dat vele tegenstellingen in zich verenigde. Hij was een vooraan staande. ja dominerende figuur in het culturele en geestesleven van Vlaande ren: voorzitter van tic P.Ê.N. cn actie* Ir. vele andere organisaties gelijk de Kon. VL Ac.; senator; tot oorlog raadsheer des Kc-nings en hoofdambte naar aan Justitie; enz. Voor een 20 re presentatief iemand was hij echter uiterst beschroomd om in het publiek op de voorgrond te treden cn duide lijk verlegen: spreken in het openbaar bleef hem, na al die jaren, een marte ling. In de grond was hij meer de ka mergeleerde can een organisator of po liticus; rijn vertaling uit het Grieks met inleiding van de dialogen van He- roondas blijft, voor een niet-classicus, onovertroffen. Toen op 30 April 1947 Toussaint overleed, verloor de Vlaamse wereld der letteren tegelijk een van haar machtigste en cc» van haar schuwste figuren. Een dergelijk soort van tegenstelling vormden zijn stij! en werkwijze. Tous- samt's proza behoor* tot het door Fisu- hert als oppermeester vertegenwoor digde genre, dat berust op ciseleren en weglatenin tegenstelling tot bv. de schrijfwijze van een Dostojevski. die uit een overbruisende. vol-levende di rectheid ontsprong. Maar toch moet ook Toussaint, ondanks tie voorname terug houding. de sobere verzwegenhcid, het selectieve waarop zijn stijl berust, door een spontane schrijf drift bezeten zijn geweest. Jarenlang was hij correspon dent van.het Alg. H"bi. en dat is zon der die eigenschap niet mogelijk, reeds als eis van bet journalistieke tempo. Ikzelf heb trouwens in Stockholm mee gemaakt dat hij als invaller op verzoek een stuk over het P-E-N.-congres schreef ln een half uur tjjüs. dat toch de vol komen beheersing en doorwrochtheid van zijn proza vertoonde. Een zelfde, bezetenheid van aandrift moet het zijn geweest, die maakte dat hij tot ta zijn laatste. 71ste jaar elke ochtend cm half 2es achter zijn schrijftafel zat om zijn dagelijkse taak als prozaschrijver te verrichten; en het staat-mö duidelijk voor de geest dat hij hierop geen uit" zondering maakte de keren dat wij. zijn vrienden, hem tot voor slechts één o£ enkele uren nog in ons gezelschap had den gehad. Andere paradox "Want- andere paradoxdeze bohémien, die altijd zonder mankeren tot de laatsten van alle feestgangers behoorde, was een verbazend hard werker; voor al zijn critische en journalistieke arbeid is ongemeen uitgebreid. Litterair was hü het tegendeel van een veelschrijver, maar zulks lag aan de reeds vermelde, ongewoon strenge zelftucht van zijn proza. Toen. de dood hem overviel, was een' omvangrijke nieuwe roman vaa rijn hand. zo goed als voltooid. Deze is met verschenen; over het 3ot van het manuscript heeft nooit meer iemand iets vernomen. Dit hangt samen met; een andere en laatste tegenstelling in Toussalnts aard,.die ik au,aal uiteen zetten, Ik schreef reeds dat hij ineer blauw en goud. ja zelfs meer rose^en wit was dan ..zwart en goud". d-W.z. de hoofs heid, de schuchtere hartelijkheid en vriendelijke joviaalheid zelf; zij het ge temperd door een Intellectueel-bespie gelend afstand-nemen. De barbaarse in val der Duitsers trof hem «o hevig dat een ernstige acute neurose ;het gevolg - was. Des te onverwachter was het. dat na de oorlog de „zuiverheid" tegenover de overweldiger van zijn toen weder optredende mede-litteratoren zijn. spe ciale aan dacht-en speurzin ta hoge mate gaande hielden. Zij was. zijn voortdu rende en onveranderlijke bekommernis, zijn hobby bedreven met felheid en hartstocht. En zulks in een land dat in dit opzicht nog onverschilliger en lau wer was Ten is) dan het onze. Hij had er hele dossiers over aangelegd. Ik heb ze gezien en ik kan u verzekeren: zo eenvoudig als Hubert Lam po het voor stelt in De Groene van 3 Juli JJ. {waar hij Van Duinkerken aanvalt om zijn sombere mening ten dezen). zo een voudig is. het niet... Maar om op die dossiers terug te komen.; in de verwar ring onmiddellijk, na de dood van. Tous saint pleegden allerlei elementen een ware razzia op zijn nagelaten stukken en papieren. Hierdoor is ook van zijn litteraire nalatenschap het meeste in het ongerede geraakt, evenals dit helaas by Boutens, door andere oorzaak, het geval Is geweest. Zo zal dus de be doelde roman, ons wel outhouden. blij ven. ..Zwart cn Goud" bevat drie no vellen. De eerste, „Van de dode die zich. niet verhing", js een herdruk van het in 1937 onder de titel „De dode die zicta-niet verhing" in slechts 273 exem plaren bij Stols in de reeks „Ursa Mi nor'' verschenen boekje. Na Toussaint's debuut ..Landelijk Minnespel" (1910). een juweel van een fijabewerkt miniatuur, was het reeds te voorzien dat hü, met zijn geest en zelfdiscipline, in Vlaanderen de aange wezen reactie zoii gaan vertegenwoor digen tegen de goedkope en te gemak kelijke ontroerbaarheid van de Claesett en de Timmermattsen. ..De bloeiende verwachting" l'X3) volgde, waaruit meer dan. historisch, door de sporadische medewerking aan het tijdschrift, de verwantschap bleek met de grote ge neratie van ..Van Nu cn Straks", vooral met Teirlinck en Woest ij ne. „Petruaken's einde" <"171. „Het ge sprek in Tra eter ia" {'23), ..De zilveren vruchtenschaal" ('24) „De Peruviaansche reis" C'25), „Barcejeneesche reisindruk ken" i'30'. „Ket BarceSonecscb Avon tuur" i"44l, „Drie Hozen van der. Struik" t "451„Maüorca en de Xj-tn- fen" ('48) a! deze volgende werken, deels beschouwelijk, deels belleitris- tisch. deels reisverhalen, zij getuigden van een verbeeldingsrijke en ironische, oesthetiseh reer ontvankelijke geest, geneigd tor wijsgerige overpeinzing ge lijk een A na tol e France; deze kwali teiten vindt men ook In veel van. het Jitieratr-critisch werk. waarvan een aanzienlijk gedeelte o.a. in de drie om. vangrijke delen van 2ijn ..Litterair Scheepsjournaal" is gebundeld. .Tureen"' ('35) brengt reeds ietwat sterker dan tevoren het enigszins pre cieuze van Toussaint's creativiteit tot uitdrukking: de dooreen menging van twee plans, twee werkelijkheden: de reële wereld en de verbeelding. Toch Letterkundige krojiiek door 1 ictor E. van Vriesland geniet men van dit curieuze, gedrongen, plastische en buigzame; verzorgde maar nergens verstarde of overladen proza. Een proza, zo bewerkt, dat blijkens een klacht van een zijner uitgevers ook op dc proef nog telkens weer uitgebreide wyzigtngen werden aangebracht. Een behoefte, zijn diepste persoon lijkheid in haar onmiddellijke uiting voor anderen te versteken ligt hieraan ten grondslag. Eon te geringe direct heid is van deze overmatige en con sciëntieuze liefde voor het taalmateriaal wei eens het gevolg. Tot sier cn flon kering aandachtig gepolijst, blijkt in een verhaal als ..Van de dode die zich niet verhing" het uitdrukkingsmiddel wel een 2eer virtuoos bespeeld instru ment. De geconcemreerdheid naar bin nen is tegelijk een luister en. proeven, kiezen, meten van de meest subtiele waarnemingen en gewaarwordingen. Een taaiverering, wellicht nog een ge volg van het in dc tijd nastaan aan de periode van Tachtig cn het naturalisme, maar daarbij tevens vernieuwd door dc modernistische experimenten, die ta het eerste' decennium der eeuw de proza kunst veranderden. Het is het vernaai van een levens moede. verzworven intellectueel die mijmert over de geschiedenis van zijn leven. Zijn jeugd werd vergiftigd door dat hij. zwak cn misvormd, door zijn makkers werd uitgestoten. Daardoor ging ook zUn la:er bestaan ten o en ook de late troost der liefde moest stranden op de ontdekking van de wer kelijke aard oer vrouw. Dit simpele en ietwat romantische geval is doordrenkt van innige menselijkheid. Het is uiige' werkt in technisch geperfectiomtfrerde vorm. sober rn wars van alle aesthe- lisme, Meesterlijk knap is de wijze, waarop het lichtspel van de dag cn de zich voortzettende retrospectieve mij meringen van de hoofdpersoon parallel voortschrijden, zonder opzettelijke alle gorie het plaatsvinden der emoties in twee verschillende tijden suggererend, In de tijd dat het overdachte etns plaats creep, en in het nu waarin het, door rtle herbelevende overdenking, wordt vastgeknoopt. Wisselwerking Die wisselwerking, als van strofen en refrein in een gedicht, weeft een ge voelig en vluchtig sluier pa troon over de tragiek van het pessimistisch ver haal. Daarmee wordt de directheid van het relaas gedempt op een vindingrijke trant, en toch gehandhaafd. Ten \ceten uit leren wij ln dit prachtige p;-»/.a ccri mens kennen, zo waarachtig en levend verbeeld, dat de gedachte aan een zondcringSRatuur niet eens opkomt. De eenheid van het levensgevoel maakt de menselijke karakterverschillen onwe zenlijk cn de grens van het patholo gische begint eerst waar ons meegevoel niet meer rr.eekan. Om een woord van de schrijver zelf aan te halen; „Want 00 deze wereld zijn we riet om ovtr eeuwige waarheden na te denken, doch om in ons hart en ïn ons vlees de wet van het leven -te ondergaan." „Alles is eender", het kortere ver haal van een zwakzinnig dorpsmeisje tiat. verleid, moeder wordt en. als „zon dares in het deftige dorp" aanstoof geef: cn aanleiding tot hypocriete wraakneming, bevat ln enger bestek alle Voortreffelijke eigenschappen van het vorige. „Een nacht op expeditü"' ten slotte behoort misschien min of meer tot de journalistieke, reportage. Maar dan de litteraire, dé grote, de superieure. Dit stuk is ontstaan naar het grote voorbeeld van de journalin-jn Pisuisse cn Brusse. die dan "Aioïc bij aanvang en slot uitdrukkelijk als leids lieden. worden genoemd, Het is licht, luchtig cn charmant. Van San Hemo tot de grens wer den de renners op velerlei wjjze aangemoedigd. Op het asphalt en de muren kon men. lezen: „Leve Bar- tali, Vcttur, Ronconi," „Leve Italië" enz. Maar niets hielp, want vandaag zagen de Italianen zelfs geen kans van verzwakking van Bobet te pro- fiteren. Deze ging integendeel tot1 het uiterste in de aanval om zich zelf als bet ware te overtuigen, dat de moeilijkheden, die hij ten gevolge van zijn. steenpuisten ondervindt, niet ondraaglijk zijn. Trouwens vele renners hadden vandaag een inzin king en vooral de internationale ploeg, was er slecht aan toe en de kracht van BrambDia en Sciardis was sterk afgenomen. Zelfs hun leider Lambrecht en Bobet, de mannen, waarop men. het meest ver trouwde. vertoonden vandaagtekenen van vermoeidheid. Brambilla kwam al dadelijk bJj ce bestijging van de CastiX- lon na het plaatsje Menton achter-te liggen, terwijl Sciardis hier bij wijze van spreken haast niet vooruit kwam. Dit was een grote teleurstelling voor dc leider van deze ploeg, die er toch minstens op gerekend had, dat deze twee mannen Lambrecht in de strijd tot aan Parijs zouden kunnen helpen. Van daag kostte het bergtraject echter ook veel van zijn. krachten. Het schijnt iedere dag weer, dat Bar- tali iedere hoop om de Tour te winnen heelt opgegeven. Na Toulouse bad deze Italiaan zich voorgenomen in de Alpen aan te vallen, maar de eerste Alpen- étappe San KeniO—Cannes, verliep ook al niet bepaald gunstig voor hem. VoJgens Ockers gaat Impanis de Tour winnen. Hij schreeuwt dit tegen ieder een. die het maar horen wil. „In de, Alpen zal hij aanvallen en op de straat stenen van het Noorden zal geen renner hem bij kunnen houden- En dan zijn wij, Schatte, Matilieu, van Dfjck en ik er ook nog," beweert hij- Hij spreekt niet de namen van zijn andere ploeg genoten- uit, want hij schat ze niet be paald hoog. Vandaag moest Ramon, een van hun beste rijders, vlak voor de Ita liaanse grens opgeven. Physiek. was hij niet goed meer in orde en moreel was hij zeer geschokt door zijn achterstand, zodat hem de moed ontbrak verder te strijden. Teleurgesteld in zijn training trok hij zich uit de Tour terug. Toch was hij beier dan Mertens, die vandaag, evenals Brambilla, de toege stane 15% overschreed. Beide renners, evenals de Fransman Gousset, mogen in dit verband niet meer aan de Tour deelnemen. Daarentegen vecht Schotte, die niet bepaald een klimmer is, moe- Blootleggen kost geld „Eert tweede Pompeï staat op het punt bloot gelegd te worden". Deze woorden, die de gehele archeolo gische wereld in Italië in hevige beroering hebben gebracht, wer den kort geleden uitgesproken op een persconiertie, die de Ita liaanse archeoloog Majuri georga niseerd had. Majuri vertelde dat hij een tweede stad gevonden had, naar het model van Pompei, even eens aan de voet van de Vesuvius- Tijdens werkzaamheden voor het museum van Porta Marina stootte de spade van een der arbeiders in eens tegen een groot suk manner. Nieuwsgierig geworden groef hij verder en ontdekte toen- een hele zuïL Men waarschuwde professor Majuri, die onmiddellijk de leiding op zich nam van de voortgezette onderzoekingen. Nadat er enige "tijd gegraven was, kwatman de funderingen van een stad bloot. II Tempo di Milano, aan welk blad wij deze gegevens ontlenen, schrijft, dat er voldoende enthou siasme bestaat, ma^r dat de ver dere uitvoering van het werk grote moeilijkheden, metzich zal bren gen door het tekort aan geld. Om de onderzoekingen voort te kun nen zetten zouden duizenden ton nen grond met de. hand verplaatst moeten worden. Professor Majuri hoopt op de goedgeefsheid van zijn medeburgers en van de buitenlan ders, die zijn werk willen onder steunen. Hij rekent er trouwens op, dat het beïoek van nieuwsgierigen hem al een eind in de goede rich ting zal helpen. Hij is bovendien een man van •grote plannen, want hij weet al wat hij gaat doen met dé»uitgegra- ven grond ook- Aan de voet van de Vesuvius ligt een strook grond, die tijdens de uitbarsting van 190$ volkomen is verwoest. De grond is onbruikbaar geworden en de boeren wachten al langer dan veertig jaar op een. mogelijkheid om ze weer vruchtbaar te maken. Nu wil professor Majuri de uitge graven grond met de lava verbin den en deze menging zou uitste kende teelaarde opleveren. De professor is een der. grootste liefhebbers en kenners van Pom pei'. Hij beschouwt- de stad als een werk, dat hij zelf gemaakt heeft. Toen de oorlog Italië naderde en de geallieerde troepen overstaken van Noord-Afrika uit, verliet Ma juri zijn woonplaats Napels om zich in de ruïnen van Pompei te vestigen teneinde daar het lot van de stad te delen. Na ieder bom bardement haastte hij zich naar dé plaatsen, waar'de bommen waren ingeslagen en. trachtte dan de schade te herstellen door de stenen met de hand weer op de oude plaats terug te leggen. Thans wacht hem een nog groter taak. dig verdér. Hij helpt Impanis zo veel hij kan en heeft nog steeds de hoop de laatste étappe te zullen winnen. Bij de „Aiglons" is Mathijs iedere dag weer de beste. Hij eindigde te Cannes op een goede plaats tlO in het algemeen klas sement). Van de Nederlands■Luxemburgse ploeg is Klrchen de beste rijder. Deze Luxemburger leverde zeer goed werk bij de bestijging van de Turin5 en slaag de er zelfs In bij tie afdaling de kop groep met Bobet, Molineris, Lambrecht en Lazarides ta te halen. Janssen, die aan het begin van de tocht moeilijk op gang kon komen, heeft nu veel beter en regelmatiger ge-, reden. En wanneer hjj in.de Alpen niet te veel tijd verliest, kan.hij nog tot behoorlijk eindresultaat komen. Hoog bezet nu de 47ste plaats in het algemeen klassement met een tüd van 81 uur. 38 min; 46 sec. Na de 12de étappe luidt het ploegen- klassement: I. Frankrijk (Bobet; Teis- jeire, Robic) 240.59.11; 2. Internationale ploeg (Lambrecht. CameUini, Tacca) 241.06.35; 3. Centrum-Zuid-West ploeg fLapebfe, Gominianl. Kamouleux! 241.48.19: 4. België A (Impanis, Schotte, Ockers) 241.55-40; 5. België B (Mathijs, Dupont, Engels) 241.58.30; 8. Holland- Luxemburg (Kirchen, Janssen, de Ruy- ter) 243.00.14. De West-ploeg bevat thans niet meer dan twee renners, zodat deze niet meer voor plaatsing ta het ploegenklassement in aanmerking komt Het algemeen klassement luidt thans: 1. Bobet 80.04,36: 2- Lambrecht 80.07.05 3 Impanis 60.18.42; 4. Teisseire 80.23.38; 5! Thietarl 80.24.37; S. Ronconi 80-25.08; 7. Bartaa 80.26.04: 8. Camellini 80.26.17; 9. Lapebie 80,29-31; 17. Kirchen 80.37.47: 27. Janssen 81.00328; 39. de Ruiter 81.21.52. De eerste vjjf renners maakten Dins dag een tijd van 5 uur 22 min. 26 sec. (Bobet. Moltneriis. Lambrecht, Kirchen en Lazarides) en de-vijf volgende een tijd van 5.23.53 (Gomaniani, Robic, Bru le, impanis en -Thietard). De Nederlandse athletiek-ploeg voor de Olympische spelen is nu ook gekozen en als volgt samenge steld: 100 m, hardlopen: J. Kleyn, J, Meyer. J. G. Zwaan; 200 m, hardlo pen: J. Lammers, G. Scholten; 800 m. hardlopen F. A. De Ruyter; 1500 tn. hardlopen F. A. de Ruyter, "W F. Slijkhuis; 5000 m. hardlopen: J. Lataster, W. F. Slijkhuis; 10000 ra. hardlopen; J. Lataster; 3000 m. stee ple chase: (voorlopige inschrijving) W. F. Slijkhuis; 110 m hordenloop: j. M. Zwaan; speerwerpen: N. B Lutkeveld; discuswerpen: A. G. J. de Bruyn; kogelstoten; A. G. J. de Bruyn; kogelslingeren: A. G J. de Bruyn, J. H. Houtzager; 4 x 100 m, estafette: J. Kleyn, J. Lammers, J. Meyer, G. Scholten, J. G. Zwaan. Chef d'equipe; J. H. Moerman. Dames: 100 m. hardlopen: F. E. Blankers -„Koen, G. de Jongh, X. Stad—de Jong; 200 m. hardlopen: F. E. Blan kers—Koen, G. de Jongh, N. Karelse; 80 tn, hordenloop: F E. Blankere— Koen, G. J. M. v. d. Kade—Koud ijs; verspringen m. a.: F. E, Blanker^— Koen, G. L M. v d. Kade—Koudus, N. Karelse; hoogspringen m. a.: F. E. Blankers—Kcsn; speerwerpen: E, Dammers, A. Koning, J. E. Teu- nissen—Waalboer; discuswerpen: A, Panhorst—Niesink, P. C, Roos—Lod der; kogelstoten: A. PanhorstNie- sink; 4 x 100 m. estafette; F. E. Blankers—Koen, G. de Jongh, G. J. M. v, d. Kade—Koudijs, X. Stad— de Jang, P. G, M "Witziers—Timmer. Chef d'equipe; B. Wirtz. Als coach zal de heer Jan Blan kers het team vergezellen, terwijl de heer L. van der Kar als masseur voor de herenpioeg- is aangewezen en mej. J. Pfann als verzorgster der damesploeg zal fungeren. De Britse bladen, geven Zweden de beste kans om het olympisch voetbaltoumooï te winnen. Het Britse olympische voetbalelftal zal Zondag over een week als laatste voorbereiding voor dit toumooi te Nantes tegen, een Frans elftal spe- ien.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 4