es* kcopjes Cn, atf& afeLetif+yeti,/ J.DE BRUIN VROLIJK koffie Niemefjers thee ireqert MAOiNESTIKSTERS, HANDWERKSTERS en LEERLINCEN SOLIDOX LOODS sterk Moor foete schoenen MOEDER weet wat zij doet!;,... vün is. G/nktmi N.V. „OPTIFOIM" ACCURATE JONGEMAN FUNK JONG MEISJE RUILEN TE KOOP GEVRAAGD 15 JULI s^mm NÖORDMOLENSTRAAT 64 TEL. 44775 ZWAANSHALS 279 - TELER 47373 Koeriersters .'Woensdag 14 Juli 1948 ki i om D reesman n Zij wil Niemeijer's Paarsmerk-Kajjie op haar bonnen hebben! ■V- Die geurige, pittige smaak, dat heerlijke aroma; heeft alléén Niemeijer's Koffie. En. de kinderen sparen de /waaxdepunten voor die prachtige vlicgtuigplaatjes» die bij het intereS;ante Luchtvaart-Album „Vliegende Vleugels" behoren. Wat een aardige beloning voor tm goedrapport of }een geslaagd examen, zo'n mooi album.' Voir slechts fl2.25 bij Uw. kruidenier of bij de fabriek verkrijgbaar- VEILINGGEBOUW VLETSTRAAT S vraagt XE KOOP of voor de VEILING*: MEUBELEN, ÏIUISH. GOEDEREN, net gedr. DA MES- en. HERENKLEDING. GOEDE PRIJZEN, vooral voor HERENKLEDING. Brengt allen iets lö. Er 5s nu nog behoorlijk heid voor te maken en anderen zijn er mee gebaat. Veilingzaal Zaagmolmstr. 45 Tel. 45413 Na 6 u. 23905, EEN GOEDE OPLEIDING en EEN PRETTIGE WERKKRING Wij kunnen nog plaatsen voor alls afdelingen ATELIER VOOR DAMESMANTELS EN JAPONNEN Aanmelden - van 8—5.30 uur: ALEIDXSSTRAAT 3. De N,V:4 BETONMORTELFABRIEK ROTTERDAM „BEF AR O", Haringvliet 19, vraagt voor haar kantoor een ter assistentie van de bedrijfsleiding,voor het opnemen van bestellingen en diverse administratieve wérkzSanihe- den. Voor energieke kracht goedevooruitzichten. Enig begrip van betcmsamenstellmgen strekt tot aanbeveling. Uitvoerige, brieven, met vermelding van leeftijd,, burg, staat, opleiding, ervaring en huidige werkkring te rich- aan de directie. Per 1 Aug. gevraagd: voor de functie van cassière. De Wester Boekhandel, •Nwe Binnenweg 331,' R'dam. TAN D P A S T A F. 19-479 Geslepen glazen platen voor tafels, theemeubels enz. Vlotte levering. E. Zevenhuizen. Glas- handel, Aelbrechtskolk 41, Te lefoon 30760, AUTO'S, MOTOREN EN RIJWIELEN Divm.es- en Hercnrijwici ie koop Simplex. Pracht - fietsen (sport). Roelink, Volmsrijn- straat 40b, R'dam-West. Plastic jassen, voor groot en klein moet U bij Gruno zijn. Provenierssingel 30, lijn 1—35. De meest moderne damesstaf- fen vind U bjj Gruno, Prove nierssingel 30. lijn 1—3—5. Oude frames verboutven wij tot mod, dames-5port-of Belg. mo del. Spoedig klaar. Billijke prijs,-Handelaren korting. Las- bedrijf „Het Zuiden", Putse- laan 12. Tel. 74150.' Overgordijnstof 40 dessins, reeds vanaf 3.30 jser metei, dubbel breed. Gruno, Prove nier ssln gel 30, lijn 1—'J—S. RADIO -EN GRAMOFQON OpkKapbeddcn 1- en S-pers. Fjjn spiraal xesp. .54,—2- pers, 62.—Gruno, Prove nierssingel 30, lijn 1—3—5. tValilorp-Radio. Ontvanger, nieuwe modellen 18S5, Waldorp stofzuigers f 135, Philips raciolampen uit.' voor raad leverbaar. L. Vffcgt, Schiekade 122. Tel. 42414, Pracht bedden l-pers., prima tijk, div. kleuren, kapok kus sen 61,Gruno,. Proveniers- singel 30." lijn 1—3—5. LESSEN Accord conies 5,per mind. Instrumenten, beschikbaar. In schrijving- 10—10.' uur. Centrale Muziekschool, Spbofsinget'-71. WONINGRUIL Wojüngrnil? W. - Smits zorgt voor Uw complete verhuizing tegen ^eer billijke prijs. Alleen Zwaanshals 2SS. Tel. 43464. Autorijschool H. P. Take, ge dipt, K. N, A. C:-instructeur, A. N. IV. B>Bondsautorüschool, Jan Sonjestr, 4 (nalilj Middel- landstraat). Tel. 36777. Kleermakerij naar maat te Hilversum centrum, modern winkelpand mooie woning, flinke omzet, ruilen met maatkleermakerij te Rotter dam, of omgeving* op goede stand, liefst gesloten pand. Maatkleermakerij met klei nere omzet komt ook ir aanmerking. Brieven M. Schipper, Rau /enhofpïeiri 1, Rotterdam. 4x8 meter.- Br. no, 9764 bur. v. d. blad. ROTTERDAM VERKOOP BEGINT 'S MIDDAGS 2 UUR ?,0«0W«c?'^NrEN, GROOT GEBEELDHOUWD f[ DRESSOIR, OLD FINISH* - PRIMA AFWERKING HUISKAMER BESTAANDE UIT 2. FAUTEUILS, 4 STOELEN, ff LA F EL, DRESSOIR VOOROORLOGSE BEKLEDING i," TOONAAI-IER ie MIDDELLANDSTR. 48 TEL. 3181S TE KOOP GEVRAAGD H. de Waard.Hard draverstra at 52. Tel. 49778, alleen na 20 uur of voor 9 uur, vraagt uitgebreid porcelcïuen servies, Accordeons te' koon Sinsonis, i Be.verlar.d5 Teiefoonvïlisc.,' TE KOOP AANGEB, Meubelen! Groot Meubelmaga- zijn lévert tegen de laagste prijzen aan solide pers. óp gem, betalingsvoorwaarden. Geheim houding verzekerd. Vraagt in', br. no. 9166 bur. van dit blad. Te koop 'prima verende di van 30,—- Nieuw! Rietveld, Zwaanshals 69 b (boven);- H.H. Kappers, Te koop was tafel, zonder kom, met spiegel, 3 laatjes, eikfenhout, f 75. Joh,'. Rosbergen, Zaagmolen drift 10 a.' Behangen afgeslagen 45 ,ct. p. rol, Pr, vakk. werk, 30 i.. er- varlngw direct geholpen. Event, goedkoop behang leverbaar. H. S. v. d. Bos, Schinkeistr, 44 al - Schrijfmachine (koffer), fon kelnieuw; in-ruil voor goede gebruikte rtlet redelijke bijbe taling. Tel; .48239,': Singer naaimachines in salonr kast te koop,met garantie. Groen's naaimachinehandel, Vierambachtsstraat .114,. .Tel, 36653. Rotterdam. Een mooi modern .mahonie huiskamer-ameublement en alken schrijlbureau. Mosheu vel. Schoonebergerweg 61, Tel, 39710. .TÉ koop: 4 st. i 25; '2 st. 10; 2 hoekfaüt. 35; l-pers. spir. 15; 2 bl. eik. st.. r. taf. 55; ',.v, Beb beren, Boomgaardstr. 36 kl. 2. Pracht jonge setters, zwart- :gele Duitse herders, dwerg - keesjes, ruwh. fox en zwart bruin pinchertie.' P. Louwer, 'J, 'Catsstr. 126. bij Noordsingel, - Schrijfbureau*. Nieuw solide mooi eikenhout, Lage prijs. Meubelmakerij Libanon weg 56, Botterdam (Oost). Tel, 20991. Compressor niet, verfspuit mei of zonder motor te koop. Pjjn- ackerplcin 4 b. Tel. 49559.'' Ficlsaanhangwagcntje, ideaal voor kampeerders, op nieuwe lucblbanden. te koop. Pijn- ackerplein 4 b. Tel. 49559. Twee verchroomde ledikanten met fij nnetwerk 'matre Bsert en driedeligeikapok'bedstellen té koop of ruilen voor 2-pers. op- klapbed.r.'Pljnackerplein - 4 b, Tel. 49559. 4 prachtige 'fauteuiltjes^' prima gobelin. ook afzónderlijk. Spotprijs. P. F, Sperman, Zwaanshals 65. Nienwveld's Zakènbure:*"!, Stadhouderswcg 120. Tel.46$31. Rotterdam; presenteert: pen sion, Hoofd verkeersweg: 16 kamers, flinke broalwizml.ia. Koopprijs 17.500, Wees een Heer cn ucinic een Zweeds Hardboard, alle be staande maten voorradig. Joh. Groen Lzn,Tel. 30B03. Ko renaarstraat 61 a*/b. .12 mm Presto-bouwplaten weer ontvangen: 200X115250x115 eft 300x115 cm. Joh. Groen, Korenaarstraat 61, Tel. 30B03, Aangeb. positiemantel en -Japon Te bevr. Hofdijk 6". 4 X bellen, tussen 7 cn 8 uur. Ongelooflijk! Koopt U nergens v.o. 2-pers. opklapbeddcn fijn net 59,50. 65,50. solide om bouw f 39,50, bedstellen 2-pers. zonder vergunning f 79,59, 9B.50, 149,50. 179,50. W. v. Maar en en Zn, Noordplein en 1. Pracht collectie behang v.a. 58 c.; leerpapier 3,75 p. rol Vakkundig behanger dispohi-- bei. Wij Tepareren en stoffe ren meubelen. G. Lubbers, Zoomstraat 83, Teief. 46182, Rotterdam. Schrijfmachines. Momenteel uil voorraad leverbaar schrijfma chines cn schrijvende tel machines. Vraag offerte Jon kers, Kantoormachinehanriei, Haringpakkerstr. 44. Tel. 34981. Glas in lood, vensterglas, ge slepen glasplaten. Gratis advies aan huis. W. J. Fieters. Schie- kade 159, Telefoon 46010, Pracht tafelkleed vanaf 9,60, grote maten, pracht dessins, al leen bij Gruno, Provenïerssin- gel 30, Wh 1—3—5. Zeg,..., ais' je goed auto rijden wilt leren, moet je Aij Wuyis gaan. Bé) even 3B233 en ie wordt thuis "gehaald en ge bracht. A.N.W.B, Bondsautorii- „schoo! ..Correct", Autorijschool W. var Renswou- de, erkend A.N-W.B.-instruc- ieur. Speciale cursussen voor Dames en Keren. Bel,even op, Wij halen en brengen U thuis. Bóergocnsestraat'. 10. Tel. 74022. VAARTÉIGËN Te koop gevr, zeilboot, moet in:pr. staat ziih. Tel. 32ÖB3, of brl no. 9765 Parool. VERLOREN PERSONEEL GEyKAAGD Gevr. net meisje v, d. of v. d. e, n„ hoven 20 j;, gezellig thuis. Mevr de Grund. Rodcnrijselaan A.N.W.B- Bouds-au to-moto rry- school Eversteyn, de oude. ver trouwde school met de beken, de gele leswagens. DesgeW. wordt U thuis gehaald en ge bracht. Viollersfr. 32. Tel. 73150, Henegouwer!aan 6,': Tel. 3£ Mctor- en Autorijschuol. Les op nwe J.A.W.A, 1948 motor, gedipl. Inslr. C. v. d. Pluym, Vanouds bekend adres Gaffel straat 88 C. Eilers, Autorijschool Palace, neemt nieuwe leerl. aan. Geeft U tijdig- op Spec, .cursus v. Dames, Schied-singel 133. Tel. 39312. r perfecte Motorrijles, aan- rerkoop motoren, gegaran- derêparatiën, expertise- 3 Juli j.l. verloren Rotterdam- Hill egersb erg. zilveren Damei- armband. bijbelse voorstellin gen, met schakelljes.Laatste geschenk vaii overleden vader. Ruime beloning. Zr. van Hoek. Prinses Margrietlsan 87 b. Rot ter dam-N, Verloren. Gouden Damcsarm handhorlogc, 13 Juli tussen 11.3912 uur, erfstuk. Gaande van Vierambachtsstraat naar Ma th en esse r la an. Tegen hoge hè!. Te bez. T.L. v. d. Have, Stadhoudersweg 00 -c -TeL 46026. Verloren: bruin dekzeil met latten, tussen Brjelle en Gouda. Tégen beloning terug te bezor gen bij G. v. d.. Ham, .Nobe.' straat 27, Brielie.- Suèda. dames iportseboon met lederen Inzet Linnen zomerscHoenije fceurige afwerking. Geneel lederen schoentj uil de bekende Swift-fabrieken Vei'Ioren Dinsdagavond circa 10,30 u. gele taft regenjas, rij dende EssenburgsingelZang- molenkade. Vermoedelijk omg, Hofplein. T.b.t.b, Zaagmolen kade 13, Lander. R'dam DIVERSEN Kinderwagen kappen, overtrek ken: Wagensspuiten, bekleden. Zendt briefkaart. Wordt afge haald. Tel. 24632, Bogert, Heer- Giliisstraat 3' (zjjstr. Vlietlaan Oost); Rechtsraken, recherche, infor matie, echtscheiding,-requesten ent. Bur, „Succes". Bodenrjjse- 1aan 36 b, Rotterdsrri. Tel. 4S079. Gevestigd 1918. Kantooruren 9—20 uur. Kinderwagen spulten. kappen overtrekken p-,et vooroorlogs leer. Dorflnnd, Herlaerstraat 25 (Noordsingel) Direct doet stoffeerder, Voor deliger kar. niet! Moet Uw ameublement opnieuw worden overtrokken, of gerepareerd? Vraagt prijsopg. Tel. 25565 of briefkaart. Overtrekken 2 fau teuils, 4 stoelen, prima leer of stof vanaf 40.—. Molendijk,' Boezemsingel48 (hoek Boe zemstraat, naast café). Laat Uw* meubelen opnieuw bekleden, lweek klaar. 2 fau teuils, '4 stoelen, v.af f 39.75. D. Rook, Goudserjjxveg 34—37. Tel. 24576. Morgen, 15 Juli, beginnen wij! Prijzen als in de goeie ouwe tijd. Keuze uit de nieuwste modellen, waaronder vele bekende merken- 31 Augustus 1943—6 September. 1948. Jubileum- en kronings feesten-combinatie van vaklie den- belasten zich met aanbren gen-en levering van feestver siering in cafè's. zolen, biosco pen, etalages, praalwagens, auto's enz. Ontwerp en uitvoe ring aanvragen te-richten aan Fa. éen Outer en Diepenbach, Tamboerstraat 4~ R'dam, Tel. 29692—44956—22761. Cïiashandcl Crescendo, Schóne- bergerweg 21 b. Tel. 30S26. Uw adres, voor glas in lood. nieuwe en reparatie, gesL glasplaten;" vensterglasook geplaatst, spie gels moderniseren. Hoe bestaat.het Uw kamera iveer .geschilderd als voorheen. Billijke prijzen, prima materia len. Br. no. 9746 bur. v. d. bL H.H. eigenaars voor prima sahllderwerk binnen- en: bui tenwerk J. van Vliet, Polderstx.- 101, S'dam-Zuid. Uw matras slecht? Speciale re- paratie-inr. Eel even op,: Tel. 22965. Gebr. Vermaat. Westzee-- dijk 39 (t.o. v. VoUcnhovenstr.) Ook voor u Boer Co., Electr. Vernikkel-, Chroom- er. Brons- inrichting. Oost ein de 20, v. h. Warmoeziérstr., R'dam, PUTSEBÓCHT 113-115 -ZWART JANSTRAAT 19 -BEIIERLANDSELAAN 111113 Beddenreparatie, doornoppen, bijvullen Javakapok, Veren bedden vermaken wij. tot 3-d. Kanaalbedden. Crediétbonnen. Gebr. Bos. Sam. Mullerstraat 9a-b. Tel. 36611. 9 Spiralen, ijzeren ledikanten vermaken tot opklapbedden. ook repareren en strekker ma ken; 5 modellen ombouwkas- ten v.a. 30.mooie hout soorten. Gebr. Bos. Sam, Mullerstraat 9 a-b, Tei, 36811. Chem. Lederverve rij „Brandt", Bloemstraat 36, Amsterdam. Tel. 41741, Verven, repareren, lederen, jassen, ievertijd 5 da gen. 100 -garantie. By verzen ding verzekerd, Iedere loe klant gratis verf behandeling. Uw veren- of kapokbed 3-deüg maken of bijvullen. Javakapok. 1 dag klaar. Ook consumenten- bonnen. Vertrouwd en vakkun- dig adres. Beddenmagazijn C. TT,i-e, Hooi drift 129, Tel. '34479. Verhuizen? Piano- en meubel- vervoer doór'-geheel Nederland tegen, zeer lage prijzen.- Gerrit ILubberE, Zoomstraat alléén SL Telefoon 46182.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 5