HET ROTTERDAMSCH PAROOL' Politieke beroering in Italië ^c^e^amse drieling maakt 't goed door aanslag op Togliatti Joodse zaak staat er goed voor Communistisch parool: „De Gasperi moet aftreden!" Groeiende teleurstelling in Arabische kringen „Gij hebt Uw plaats in Berlijn verbeurd" Staken, feestvieren, staken Vakverbond gelast algemene staking Zo moet het niet RUSLAND ANTWOORDT HET AVESTEN: Sowjet Unie wil wel nieuw overleg, maar dan over heel Duitsland Nieuwe doodvonnissen in Griekenland Fr ankrij k herdacht Bastiliedag Dr. Beel ontvangt fractieleiders Bevin naar Nederland r Consumentencrediet Rest in October geldig Ontembaar' vogeltje k_ HARRY TRUMAN candidaat voor de democraten ^'1 Dakota in zee gestort Uitverkoop van textiel Minder punten nodig bij 10% korting BONNENLIJST Weerbericht Donderdag 15 Juli 1948 ged. en Adm. Lange Haven 141,' Schiedam Tel- 6930Cv Abonn.prljat per week 0.31 per kwartaal 4,losse nummer» Ü.Q9 Ongericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER 'Achtste jaargang, No. 164 Uitga»» NV. De Nieuwe Pers Postgiro 398d44 Bankiert Amsterdamsche Bank te Botterdam Directeur» B. de Vrlee Hoofdredacteur: Th. Ramaker Palmiro Togliatti, de leider van de Italiaanse communisten is, zoals wij gisteren reeds in een deel onzer edities konden melden hef doelwit geweest van een politieke moordaanslag, toen hij in gezelschap van de vrouwelijke communistische afgevaardigde Leonilde lotto het Senaatsgebouw verliet om in zijn auto te stappen. Op dit ogenblik werd.hij. getroffen door drie kogels uit de revolver van een vijfentwintigjarige student Antonio Ballante De senaatawacht heeft de dader onmiddellijk: na de aanslag kunnen arresteren. Bij z(Jn verhoor kwam vast te. staan dat hij In extreem rechtse kringen verkeerde. Als reden voor zjjn daad gaf hg op, dat het een persoonlijke wraakneming was opril vijand van het Italiaanse volk. Het" avondblad „La Republics" schrijft datTcgüatti's aanvaller kortgeleden Bronte enige tijd Correspondent w voor rechtse Romeinse bladen, Blij \7 ROEG-ER heelt men de politiek v wel eens een steekspel ge noemd, maar tegenwoordig heb ben wij er een andere naam voor, die de werkelijkheid beter bena dert, n.l de koude oorlog, Wij ple gen die term weliswaar vooral op de buitenlandse politiek toe te passen, maar hij kan evengoed voor da binnenlandse worden ge bruikt. Sinds de opkomst van de totalitaire stromingen, van nazis me, fascisme en communisme, is het onderscheid tussen, buiten landse en binnenlandse politiek pracifsch nihil geworden: ook de politiek is totaal, geworden. En de methoden, waartoe men om hem. te voeren zijn 'oeylucht neemt, zijn er, óndanks alle schone voor uitgangsoptimisme van de 19de eeuw, zeker niet ~op vooruitge gaan. *- I We hebben dit laatste in eigen land kunnen constateren vóór dB verkiezingen. Er zullen heel wat Nederlanders zijn, die zich de Iaat- j ste maanden en weken bezorgd hebben afgevraagd: "waar gaan wij heen, wanneer zij leugen, las ter en verdachtmaking zagen han. teren, of het zo maar niets was. En wij hopen, dat er in alle par tijen heel velen zijn, die er een onaangename smaak :van in de mond hebben overgehouden. Eén ding is Intussen' gelukkig, dat het bij ons maar bij woorden gebleven 1e. Hoe gemakkelijk het van. woorden'van geweld tot. da den van geweld kan komen, zien wij nu weer in Italië, waar een student van 22 jaar een moord aanslag heeft gepleegd op 'de com munistenleider Togliatti. -Onze lezers zullen er ons heus niét van verdenken, dat wij coiumunisaii- ten zijn, wanneer wij met nadruk" van deze daad zeggen: zo moet het niet. Aan de andere kant zul len. zij het hopelijk met ons eens zijn, wannéér wij vaststellen, dgt deze daad een rechtstreeks gevolg is van de verpeste politieke sfeer, waarin wij op het ogenblik leven, die niet het werk is van jonge mensen, maar van volwassenen en tot het ontstaan waarvan de communisten maar w a K r achtig niet zij alleen het hunne hebben bijgedragen. En al is daa bij het verboor van de dader komen vast te staan, dat hij geen.lid is van een politieke par tij, dat neemt niet weg, dat zijn daad uit de politieke sfeer stamt en, zoals trouwens al blijkt, zijn uitwerking onmiddellijk in diezelf de politieke sfeer heeft. Zo moet het niet,-zegt iedar, die aan de democratische gedachte (om alleen op het plan van de po litiek te blijven) nog enige werke lijke waarde toekent. Hetzelfde zeggen wij ook van een recente uitspraak van Aneurin Bevan, de Engelse minister van gezondheid (niet te verwisselen met zijn bijna naamgenoot Bevin van buiten), za ken), die Zondag voor een week in een speech te Manchester spre kende over de conservatieven in zijn land dezen heeft gekwalifi ceerd als „minder dan ongedier te" (lower than vermin). Bovendien, wanneer wij nu even afzien, van de morele kant van de zaak, dan kunnen wij alleen maar zeggen, wat zijn.zowel die daad van de jeugdige Italiaan als die Woorden van minister-Bevan toch eigenlijk ontzaglijk dom. Want het effect ervan is precies het tegen overgestelde van wat zij bedoelen te bereiken. Zij geven immers hun tegenpartij juist ds werkelijke of geestelijke wapens In de hand, welke deze zo goed kan gebrui ken En al laten zich de moord- aanslag op Togliatti en Bevans kwalificatie van de conservatie ven natuurlijk alleen maar uit de verte vergelijken, dan moeten wij toch zeggen, dat wij vanuit het oogpunt van deze domheid bezien de jeugdigs Italiaan zijn daad haast «nog minder kwalijk nemen dan de Engelse minister zijn woor den, Want voor de laatste, voor een man In zijn positie en met zijn verantwoordelijkheid kan toch warempel niet als excuus worden aangevoerd, dat hl] niet behoorlijk heeft nagedacht. Democratie ei'st redelijkheid; al wat irrationeel is kan haar tot verderf worden. Hiervan dient elke democraat zich 'juist in deze tijd meer dan -ooit bewust te zijn. PALMIRO TOGLIATTI haar had hij réeds lang het voornemen Togliatti te vermoorden. Ballante betrok enkele dagen geleden, kamers te Rome. Ztfn slaapkamer deel de hJJ met een klefermaker. 'Zijn hos pita zag hem zelden. maakte,..op basrode-'Indruk van-'een rustige"Jonge" man. Togliatti, die na eerste hulp te héb- bon ontvangen, werd'overgebracht naar het -universiteitsziekenhuis van Rome. heeft aldaar operaties ondergaan ter verwijdering van de kogels, 'Hierbij bleek dat zijn toestand, afgezien van niet te.voorrt-ne complicaties, geen ge vaar voor zijn leven inhoudt. De aanslag op de communistische-lei der, wiens partij en de daarmede ver bonden linkervleugel van de Italiaanse sociaal democratie, kan rekenen op een aanhang van zeven en die bovendien over een groef per. sooniijk gezag beschikt, heeft, zowel lr kringen van zijn medestanders als poji- tJeke vijanden, ontsteltenis-' bracht. De Italiaanse premier de Ga! de; „Deze aanslag is het er ons kon overkomen." wel als de Italiaanse president en de Paus, hebben zich gehaast Togliatti hun beste wensen te betuigen voor zijn voh ledig herstel. In een telegram, aan mevrouw To gliatti zegt de Gasperi: ..Hierbij geef ik u van ganser harte uitdrukking aan de- wens voor een spoedig herstel van uw echtgenoot en onze diepe verontwaar diging over de misdadige aanslag." Politieke munt Deze verklaringen hebben echter niet de sociale storm kunnen bedwingen, die door de politieke medestanders van To gliatti als reactie op de aanslag op hun leider is ontketend. Uit tal van Italiaanse steden. Rome, Milaan. Turijn. Livorao. Na pels en Genua worden de ergste ongeregeldheden gemeld sedert het einde van de oorlog. Deminister van binnenlandse zaken, Mario Scelba, heeft politie en leger tot uiterste paraatheid, opgeroepen, in verband met de. algemene, staking voor het gehele land, die tegen, he den is afgekondigd door het Itali aanse vakverbond. Het treinverkeer zou hedenmorgen om zes uur tot stilstand moeten zijn gekomen. In een speciale editie van-de nistische partijkrant „Unita", dié énkele uren. na de aanslag 'op straat verscbeert, deed het partijbestuur *n oproep waar in. het -aftreden van de-regering de Gasperi - werd geëist. Ih deze oproep heet het: - „Italianen, en arbeiders!::, Na de geweldplegingen.1 033 Si- citië, na de Moord op de arbeiders van Verteto tot FugÜa, ha; een lange serie van-gewelddaden, onthult- de 1 aanslag op hét.hoofd van, de eom-< munlstische partij de bedoeling eèii - dodelijke slag - toe te brengen aan de democratie en- aan de vrijheid van het Italiaanse-volk. De vrijheid moet verdedigd worden. De plannen tot. deze aanslag zijn gerijpt in. een politiekeatmosfeer van provocatie en gewelddadigheid, opzettelijk ver- oofAakt door de regering van-.-de l Gasperi eri Scelba, Wij eisen hetaf-;;; treden van de regering van honger. .politieke/moord en burgeroorlog!-" Ook In de vergadering van dé Itali aan se Kamer van Woensdagavond, heb ben de communisten, bij monde',vair hiui afgevaardigde. Carlo.Pajetta, de éis van het aftreden, van de Gasperi gesteld, De Gasperi heeft hierop geantwoord, dat Indien hij de overtuiging had dot de be schuldiging ook maar eér» grein var. juistheid bevatte, hij terstond. iüt_zich^ zelf hét béwlr.d zou neerleggen. Radio Moskou heeft Woensdagavond het volgende telegram voorgelezen, dat Stalin heeft verzonden aan het bestuur van de Italiaanse C.P., naaraanleiding van de moordaanslag: „Het bestuur van de communistische partij van de Sowjet-TTnle Is ten zeerste verontwaardigd over de lage aanslag öp het leven van de leider der Italiaanse arbeidersklasse, onze geliefde kameraad Togliatti. 't Betreurt 't, dat de vrienden van kameraad Togliattiniet in staat waren hem tegen de gemene "aanval Met de Schiedamse drieling gaat het goed. Toen wij vanmorgen bij de directrice ven het Gemeenteziekenhuis naar de gezondheidstoestand van de babies informeerden., kon deze ons mededelen, dat zowel mevrouw Bteecke als haar jongens het wel maken, Natuurlijk kwamen er de eer-' ste dag reeds vele geschenken voor moeder eit kinderen, zoals een ledi kant je. met toebehoren, een drieling wiegeen driepersoovs kinderwagen van het nieuwste model en, een aanbieding voor het behangen van de kinderkamer. De' wethoudster van onderwijs en sociale zaken, mevr. Benthemde Witde, heeft direct een actie ingezet onder de middenstand om te po gen. de geschenkenstroom zo nuttig mooelijk te doen.'zijn. Met behulp van Zr. Velderrhan, van het 'Gem, Sociaal Adviesbureau, bereikte mevr. Benthem reeds, dat voor de eerste tijd de moeder geen zorgen voor de fcleding en verzorging van haar drieling behoeft te hebben Zo heeft het distributie-bureau 350 extra textielpunten beschikbaar gesteld voor de benodigde babv-uitzet. Het sociaal advies-bureau, dat onder het personeel enkele gediplomeerde kraamverpleegsters telt, zal voorlopig de moeder belangloos ter zijde staan bij.de verzorging van het drietal èn op de B. K. laan 241, waar-het echtpaar Bleecke inwo nend is, alles in orde maken voor de entvangst. De Amerikaanse resolutie, die er bij de Veiligheidsraad op aandringt het bevel nit te vaardigen, dat bin nen drie dagpn ha de afkondiging ervan <ïc vijandelijkheden in Pa: lina dienen te worden gestaakt, schijnt een veer goede kans te ma ken, aanvaard te tvorden. De Brit ten. die zich enkele maanden gele den nog onwillig toonden ccn der gelijke resolutie tc aanvaarden, heb ben nu by monde van sir Alexander Cadogtin doen -weten, dat rij het Amerikaanse standpunt ten 'v.olle aanvaarden. De meeste andere leden-van de Vei ligheidsraad stemmen eveneens in met het Amerikaanse standpunt.- De gede legeerde van China meent echter, dat het Amerikaanse voorstel «je Arabieren geen andere mogelijkheid laat dan. voortzetting van da. strijd, omdat deze resolutie de Joden alles in de - schoot werpt waf-zij maar-wensen en de hé- langen der Arabieren negeert De Sow jet Russische gedelegeer de. Gromyko, stemde' in met vijf van de zes puntenvan de Ameri kaanse resolutie. De paragraaf ech ter. die graaf Rernadctte bevoegd verklaart tot het zelfstandig doen van voorstellen, verwerpt hij. tOe reden van dit Russische, voorbehoud is - gelegen in wat Gromyko noemt de overschrijding van zijn bevoegd- Terwijl men ln de hoofdsteden van de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk' reeds tot de mening gtng overhellen dat de Sowjet Unie blijkbaar een beantwoording van de nota's der drie "Westelijke mogend heden overbodig achtte, is ten slotte toch, na negen dagen wachten een Sowjet-Russisch antwoord verschenen. De Inhoud hiervan stemt in hoofdzaken overeen met de verwachtingen, die men er, na de Berlfjnse perscommentaren op de Westelijke nota's, van verwachtte. De regering van de Sowjet Unie wjjst de nota's af, omdat zQ van oordeel is, dat de toestand hi,Berlfjn in het leven is geroepen door de Inbreuken van de Westelijke regeringen op de Potsdam-overeenkomst. Herstel van nor male verkeersver houdingen .mét Berlijn is slechts mogelijk, aldus de Russische nota, indien de Westelijke geallieerden hun maatregelen dei- laatste maanden, waardoor Duitsland is verdeeld en verminkt, ongedaan ïjjff&ÏL-T;: Een militair tribunaal te Larissa' heeft zestien leden vande commu nistische burger-militie ter dood veroordeeld. Acht anderen kregen levenslange gevangenisstraf. Een der nieuwe giraffes uoor arfis krijgt aan boord van de „Van 't Hof} een lekker hapje van de directeur van Amsterdams dierentuin,' de - heer .Sunier. Dinsdag staakten in Frankrijk de ambtenaren van niet minder dan 2es regeringsdepartcmenten en ook heden werd de slag ora hogere Ionen voortgezet, maar gisteren was het... Bastiliedag en er werd ook niet gewerkt. De huurt-hands schetterden, de jongelui dansten, de ouders zaten op de terrassen, dronken en praatten, de kinderen staken hun drie-francs voetzoekers af en het leger toonde zijn kracht met de jaarlijkse militaire parades op de Champs Elysêes. De parades werden afgenomen door president Vincent Auriol, Haast hem stond de Amerikaanse ambassadeur Jefferson Caffery. De communisten waren van plan hun eigen parade te houden. Zij hadden hun- getrouwen opgewekt, om van'de Place de la République naar dé Bastille te marcheren, maar de regering Schaman heeft standvastig geweigerd, de commu nisten in het centrum van Parijs te laten demonstreren. Er waren spe ciale pblitie-afdelingen op- de been om voor de orde te zOTgen. Dat was dan ook zeker nodig, want tienduizenden waren naar.de stad getogen rm de Opéra, de Ma- deleine-kerk, de Eiffeltoren en de talrijke monumenten en fonteinen té bewonderen die 'op schitterende wijze waren verlicht, en getuige te werd delen van de stad de ïucht ingeslingerd. Het middelpunt der feestelijk heden waren echter de biiurtdan- sen. Vanaf de reusachtige Place de la Concorde tot kleine verscholen pleintjes in alle delen van. de stad was er tot -.twee uur 's nachts Straatbal en sommigen bleven dan sen tot het aanbreken van de dag.... om dan weer aan het -staken gaan. De kabinetsformateur, dr. Beel, voerde heden besprekingen over de vorming van een kabinet met de leiders der Tweede Kamer-fracties van de KVP, de Partij van de Ar beid, de CHIT en "de WD, De be sprekingen zullen morgen worden voortgezet. zijn van het vuurwerk, dat ih alle deelnemen. Ernest Bevin zal Zondag uit Lon den naar 'Den Haag vertrekken, om een vergadering bij te won§p van de-consulterende commissie van de Westelijke Unie. ■Men verwacht, dat .de ministers van buitenlandse zaken van Frank rijk, Nederland, België en Liixem-- burg aan de besprekingen zullen De nota, werd. Woensdag in de loop van de dag aan de ministers van buitenlandse zaken van dé drie Westelijke bezetters van Duitsland aangeboden in Russische tekst. Af gezien daarvan, dat" de vertaling ervan geruime tijd in beslag nam, meende men ook,.aat openbaarma king van de,nota van de Russische regering een zaak was van Moskou en niet van Washington, Londen of Parijs. "Woensdagavond laat heeft radio- Moskou, het zwijgen verbroken en de verklaring^ afgelegd waaraan het bovenstaande is ontleend. Elders stelt het Russische docu ment vast, dat de geallieerden wa ren overeengekomen de status van Duitsland, Berlijn als deel van het Duitse gebied inbegrepen, geza menlijk te bepalen en een vredes verdrag met Duitsland te sluiten, dat door een democratische Duitse regering ondertekend zou worden. Deze punten van de overeen komst die van het grootste belang zijn, zijn door de regeringen van Engeland, Frankrijk en de V.S. ge schonden. - JDe demilitarisatie is niet vol tooid en de zo belangrijke Ruhr* industrie is aan het vier-mo- gendhedenbestuur, waarin de Sowjet Unie vertegenwoordigd is,- onttrokken. De hersteibeta- lingso ver eenkomst is gesaboteerd en het vier-mogendhedenappa- raat is gebroken door individuele actie door Amerika, Engeland en Frankrijk. Daar de toestand in Berlijn zowel als in geheel Duitsland een gevolg is van de schending van de over eenkomst van Postdam, aldus het document, door de drie Westelijke mogendheden, verwerpt de Sowjet Unie de verklaring, dat de ver- keersbepalingen te Berlijn een schending betekenen van de over eenkomsten aangaande het bestuur van Berlijn. Zij zijn immers door dé Sowjet Unie gesteld ter bescher ming'van de economie in de Sow- jet-zone tegen desorganisatie. Volgens Amerika veroorzaken de tijdelijke verkeersbepalingen tus- sen Berlijn en de Westelijke zones moeilijkheden voor de voorziening van de Berlijn se bevolking.Deze moeilijkheden vinden echter hun oorzaak in de -daden der regeringen van Engeland, Frankrijk en. de V.S. en bovenal door hun gescheiden optreden aangaande de invoering van een nieuwe valuta in de Wes telijke zones. Hierna laat de Sowjet'-Unie be zwaren horen tegen het invoeren van een speciale valuta in Berlijn en in .het algemeen in -de Westelij ke zone. Berlijn immers, aldus het antwoord ligt in de Sowjet-zone en de verkeersbeperkingen zijn be doeld om het economische, leven in de Sowjet-zone en Berlijn te be schermen. Inmiddels, zo gaat dé nota ver der, heeft het Sowjet-opperbevel aanhoudend uitdrukking gegeven en bet blijft dit nog steeds doen aan zijn bezorgdheid over het welzijn van de Berlijnse' bevolking en haar voorziening van het nood zakelijke. - Het Sow jet-bevel streeft naar de zo spoedig mogelijke opheffing van de recente moeilijkheden Door de schending dér besluiten aangaande het bestuur van Berlijn hebben de bovengenoemde regerin gen het recht om deel' te nemen aan het bestuur van Berlijn - ver beurd. „De Sowjet-Utile verklaart niet tegen onderhandelingen gekant te zijn, maar meent dat deze Rechts effectief zullen kunnen zijn, indien zfj niet' beperkt blijven tot de kwestié van bet Berlijnse bestuur, daar deze niet gescheiden kan wor den van Duitsland als geheel". Het antwoord van Rusland aan Engeland en Frankrijk verschilt slechts in kleinigheden van het antwoord aan Amerika. Commentaren Renter's diplomatieke correspon dent seint uit Londen, dat bet niet waarschijnlijk is, dat Engeland, Frankrijk en de V.S. de door de SU. ïn de antwoordnota geuite be wering zullen aanvaarden, dat hun recht, in de Duitse hoofdstad te blijven, afhankelijk is,van hun be reidheid, de Sowjet Russische uit leg van de overeenkomst van Pots dam te aanvaarden. In diplomatieke kringen te Lon den verwacht men geen onmiddel lijk antwoord van de "Westelijke mogendheden. In diplomatieke kringen te Was hington wordt de Sowjet-nota be schouwd als een verwerping van de Amerikaanse, Britse en Franse nota's, waarin de opheffing van de blokkade van Berlijn., werd ver zocht. In Augustus bonnen, die oude vervangen De ministers van Sociale Zaken en van Financiën hebben besloten op 1 October het resterende deel van het consumentencrediet be schikbaar te stellen. Dit is 15.- voor elke 100- toegekend credlef. De credletucmers zullen daardoor in'staat zfln in de loop van dit na jaar nog winterkleding aan te schaften. In plaats v$n de bonnen in het waardebonboekje zullen nieuwe bonnen worden uitgereikt tégen in wisseling van. de oude bonnen. Dit geldt ook. voor dp reeda 'geldige bonnen, welke eventueel nog niet zjjn. besteed. Er zullen, dus geen nieuwe bonnen uit het waardeboek- je 'worden geldig verklaard. Hier door wordt voorkomen, dat .profyt zal worden getrokken uit gestolen,' gevonden, gekochte of in pand ge-, nomen waardebonboekles, zodat ai- leen de rechtmatige hoeder van een bonboekje de beschikking zal krij gen over het laatste - déél van het crediét. Voor de" Inwisseling van bonnen is een regeling1 getroffen, welke nader wordt gepubliceerd. De nieuwe waardebonnen'zullen geldig zijn van T. October 1948 tot en met 28 Februari 1949. De uitrei king zal in Augustus kunnen begin- nen. De negen-jarige Jopie -uit Delft, die reeds enige keren hei ouderlijk huis met onbekende bestemming verliet en er dan per tram 0} trein vandoor ging, is Woensdag weer eens uit Schie dam teruggebracht. Dit keer zocht hij het betrekkelijk dicht bij huis, daar frtj al reeds .eerder uit Utrecht en Leiden terug ge haald w erd. 'Hirry S. Truman, de hul* dige president van de Verenigde Staten, is door de Nationale Con- %rentie van de Amerikaanse Demo cratische Partü gekozen tot haar candidaat voor de presidentsver kiezingen in November. Hij kreeg 94714 stemmen. Zijn belangrijkste tegencandidaat Richard Rus sell, die gesteld was door de Zui delijke afgevaardigden, kreeg 263 stemmen, Paul V. Hcnutt, voormalige gouverneur van India na. kreegeen halve stem. Na de uitslag ven de stemming verlieten dertien van de 26 leden der Zuidelijke delegatie de zaal. Even later volgde de gehele dele gatie van de staat Mississippi haar voorbeeld. Daarna heeft' gouver neur'Fielding Wright «it Mississip pi voor Zaterdag een officiële bij eenkomst in Birmingham (Alaba ma) van Zuidelijke democraten uitgeschreven ten einde een demo cratisch tegencandidaat van Tru man te kiezen, die de „rechten van de staten" zal verdedigen. Truman' heeft in zijn aanvaar dingsrede als democratisch candi daat voor bet presidentschap me- Bij Toulon zijn zes zwaar ver brande lichamen van inzittenden, van- een Britse" dakota geborgen. Het toestel, dat met vracht op... weg was van Malta naar Marseïlla, is in zee gestort. Er zijn geen overleven den. Twee der' omgekomenen waxen passagiers. degedeeld, dat hij een speciale zit ting van het Congres, te ftouden op 26 Juli,',2al bijeenroepen. Hjj nam deze stap, zo zeide hij, „wegens het falen van de republikeinen om iets te doen aan de hoge prijzen en de behuizing." Tot candidaat voor het vice-pre- sidentschap werd door de demo cratische conventie de senator Barkley gekozen. heden door Bernadotte. Deze heeft Immers op eigen initiatief bij de be noeming- van waarnemers slecht* Amerikanen. Fransen. Zweden en Belgen gekozen, Red.l Uiteraard hebben de Arabische gede legeerden. die ln de Veiligheidsraad het woord voerden, de Amerikaans* resolutie heftig aangevallen. Zij ver wijten dezen, dat de Joden hierin een zijdig worden bevoordeeld. De Joods* spreker, Aubrey Eban, daarentegen ver klaarde zich namens Israël bereid ieder ernstig, vredesvoorstel, ook dus be* Amerikaanse, emslig in overweging t« nemen. De Joodse zaak staat er onmiskenbaar goed voor, zoweï In de gemeenschap der Verenigde Naties als op het strijd toneel. De laatste, krijgsberichterj. hoewel schaarser dan enkele dagen geleden, maken melding van Joodse vorderingen in de richting van Nazareth in Noord Pdlestina, waar zich het hoofdkwartier bevindt van Fauzi el Kaoekjl, de aan voerder van het zogenaamde Arabisch* Bevrii dingsleger. In Arabische kringen uit zich de te leurstelling over de récente militaire en - politieke tegenslagen door groeier da onrust onder de bevolking. Ln Amman, de hoofdstad var» Tiausjordaniè, de monstreerde eer opgewonden menigte, die voer be; Kontnkl'jk paleis opriep toé een straffere oorlogvoering ln Palestina. Redenaars op pleiner van de stal deden b:ttere aanvaller op Groot Brittannië, dat, zoals toen zich zal herinneren, enkele dagen geleden heeft geweigerd de driemaandelijkse bijdrage van 500.000 pond sterling aan de instandhouding van liet Transjordaaoae leger over t» maker». Ook ln Toelkarm. Nabloe# en Salt vonden betogingen plaats, In Amman zou, ondanks bezwerend* woorden van de koning, een algemene staking zijn uitgebroken. Het ministerie van Economic sche Zaken deelt mee, dat aaa de textiel-dctailhandcl binnen-i kort gelegenheid zal worden ge* boden uitverkoop te - houden. Gedurende ongeveer veertien dagen zal de winkelier riextiél- goederen vrij" of tegen verlaag de puntenwaardering, mogen verkopen, mits hij de prijzen met minstens 10 verlaagt. Voor bet tijdvak van 18 txn. 3! Juli zijn de volgende bonnen geldig verklaard: BONNEN VOOR BROOD EN VLEES (M4.04G Vlees: :0G gram vlees 045 Vlees: 300 gram vlees 1)47-1 Brood; 600 gram brood (Geldig tun. 24 Juli) 048-1 Brood: 203 gram brood (Geldig t.m- 24 Juli) ALLE BONKAARTEN 050 Algemeen: 500 gr. suiker, bcter- hamstrooisel enz., of 1000 gram jam. stroop enz., of 500 gr. ver snaperingen 031 Algemeen: 400 gram brood oi 1 rantsoen vermicelli e.d. 052 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 053 Algemeen: 1 ci. BONKAARTEN KA, KB. KC 80S 056 Algemeen: 125 gram koffie 05" Algemeen: 50 gram thee 058 Algemeen: 200 gram kaas of 250 gram korstlozo kaas 059 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 0C0 Algemeen: 225 gr. huishoudzeep of 160 gram toiletzeep R 067: 800 gram brood (Geldig un. 24 Juli) B 068: 200 gram kaas of 250 gram korstlozo kaas C 069: 400 gram brood (Geldig t.m. 24 Juli) BONKAARTEN KD, KE 808 071 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas 072 Algemeen: 125 gram boter of margarine of 100 gram vet 073 Algemeen: 45U gr. huishoudzeep' of 3C0 gram toiletzeep D 077: 300 gram brood (Geldig t.m. 24 Jtili) E 079: 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinderbiscuits of kindermeel TABAK- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN ENZ. QA, QB, QC 808 81 Versnaperingen: 200 gram ver snaperingen, of 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 400 gr. jam, stroop enz. 8i Versnaperingen: 100 gram ver snaperingen, of 100 gram suiker, boterhaxnstrooisel enz., of 200 gr. jam, stroop f nr BONKAARTEN ZA„ ZB, ZC, ZE, MD. MF, MH 808 (böz. art»., a-s. moeders en zieken) Geldig zijn de bonnen van strook L. Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. Bovenstaande bonnen Irunnen reeds op Vrijdag 16 Juli worden gebruikt Mevrouw M. A. Hiddink-De Haan, beter- bekend als de „sol datenmoeder", is door het Bijzon der Gerechtshof in Den Haag ver oordeeld tot een gevangenisstraf van elf maanden met aftrek van 'voorarrest, ontzetting uit beide kiesrechten en „ontzetting uit het recht om bij-de gewapende macht te dienen"; De procureur-fiscaal had dezelfde straf geëist. Mevrouw, Hiddink heeft reeds elf maanden in_voorarrest gezeten, zodat zij on middellijk op vrije voeten is ge steld. Het Hof ontzegde haar het recht in cassatie te gaan. Weersverwachting, avond t0t VriJ<Us'* Half tot awaar be wolkt met enkele ver spreide regenbuien. Zwakke tot matige win a ait Westelijke richtingen. Weinig verandering in tempe ratuur. Waarneroingeji te Botterdam, heden morgen 7.40 uur. Luchtdruk 756.1; windt stil; temp. 0.160; 15.8; max. temp. lfi.4lfc min. temp. 12.4. Weersgesteldheid: be* trokken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1