Nieuwe phase in de „koude oorlog" HET ROTTERDAMSCH PAROOL Israël Is bereid vuren te staken De Gasperi kondigt een aiiti-stakingswet aan 60 Super-bommenwerpers onder weg naar Europa Vertrouwen in de breedte of in de diepte? Minutenlang handgemeen in Italiaans parlement Dr. W. Huender: „Ik ben tegen een koloniaal beleid Churchill pleit voor de Duitsers Zondag óm 16 uur wapenstilstand Geen uitbreiding der Franse stakingen T© Werkloosheid gedaald Het Noordwijkse tennistournooi H' De Kaagweek begonnen Weerbericht Zaterdag 17 Juli 1948 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam r«L 693CX. Abonn.prJJsi per week 0.31 per kwartaal Is—, losse nummer* 0.09 Ongericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAM Achtste jaargang, No. 166 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 39M44 Bankier? Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur» B. do Vrle* Hoofdredacteur; Hu Ramaker ZeBtijr Amerikaanse Super Vliegende Forten, B Z9, hebben hun bases In de Verenigde Staten verlaten met bestemming Groot Brittannlë. Onder dc aanduiding „Voorlopige derde luchtdivïsie" en Onder bevel van gen. Curtis Lemay, zullen zij deel gaan uitmaken van de Amerikaanse luchtstrijdkrach ten In Europa, Volgens de officiële Amerikaanse toelichting is dc overplaat sing van de toestellen naar Europa geschied binnen het kader der lange afstandoefenvluchlen, die de Amerikaanse luchtmacht reeds sedert een jaar onderneemt, Bij deze oefening Is in totaal vijftienhonderd man personeel betrokken. Volgens politieke waarnemers te Washington heeft de verplaatsing van de zestig superforten echter een grotere betekenis datj uit de verkla-, ring van de luchtmacht zou blijken. Het aantal bij deze „oefening" be trokken machines en manschappen is veel groter dan gewoonlijk. Ook het gebruik van Britse bases is on gebruikelijk. Er gaan bovendien on bevestigde geruchten, dat spoedig ook Franse bases voor Amerikaanse vliegtuigen in gereedheid zullen wor den gebracht. Volgens Insiders is de bedoeling .van dit alles: het ■tanbre»*'*» van strategische versterkingen in Europa in verband met de Berltfnse crisis. Een derilgtal superforten bevindt zich reeds in Duitsland. Ook in politieke kringen te Londen wordt de zending van dc zestig su perforten uitgelegd als een groots machtsvertoon tegenover dc Sowjet- Unie. Omtrent de luchtbrug naar Berlijn verneemt het persbureau A.P., dat de. Russen de Britten en Amerika nen hebben gewaarschuwd, .dat hun toestellen oefeningen boven Berlijn houden, waarbij zij ook zullen komen binnen de luchtcorridors. De Britten Amerikanen hebben hierop tegen over correspondenten verklaard, dat deze „kleine koude oorlog" geen in- vlqed zal hebben op de verbindings- lynen van het Westen met de stad. Toch overleg? Naar te Parijs vernomen wordt, zo meldt een diplomatieke correspon dent van Reuter, heeft de Franse re gering onofficieel te Londen gepolst over een mogelijke vierlandenbijeen- komst Amerika. Sowjet Unie, Groot Brittannië en Frankrijk) inza ke Duitsland, teneinde te trachten uit de impasse te geraken. Nieuwe gouverneurs naar de West vertrokken „U zult wel begrepen hebben dat ik geen aanhanger ben van een ko loniaal bewind, dat ik volkomen verouderd acht. Indien dc regering rog aanhangster ware geweest van een dergelijk beleid had ik mijn benoeming niet aanvaard", zei d r. W. Huender, de nieuws gouver neur van Suriname tijdens een in terview, dat hij eer. A.N.P.-redac- teur verleende vóór zijn vertrek naar West-Indië. „Ik heb n;ij in de afgelopen weken verdiept in de problemen, die tijdens de aanstaande rondetafelconferentie zuilen worden behandeld en ik heb'mij afgevraagd wat ik voor nuttig werk in dc West zou kunnen doen. Ik aanvaard nujn taak met VTCugde en ik geloof, dat, indien dit dc basis mocht zijn orr. met sbcecs te werken, mijn werk met euccCs zal worden bekroond. Ook heb ik in de afgelopen weker, de practische toepassing van het welvaartsplan onder ogen gezien. Ik meen, dat de uitvoering hiervan een gecoördineerde behandeling vereist. Het zwaartepunt bij de uitwer king van het plan moet niet liggen in Den Haag, doeb in Paramaribo, slechts dan zal het nuttig effect kunnen boe ken. Het spreekt vanzelf, dat de Ne derlandse hulp. waar dit nodig is. moet worden ingeroepen, doch dit mag geenszins betekenen, dat Nederland bij de practische uitvoering de eindbeslis sing moet hebben, Mijn vrouw, die vooral op cultureel gebied bijzonder veel belangstelling-heeft voor" Suri name," zal mij bierbij trouw terzijde staan," Bij het afscheid op de Surinamekadc in Amsterdam dr, Huender vertrok, met "de „Stuyvesant" waren o.m. aanwezig mr J. -A. Jonkman, minister van Overzeese Gebiedsdelen, ,en mr dr R, H, Pos. vertegenwoordiger van Suri-, name in Ngderland. Ir. L. A. H. Peters, de nieuwe gou verneur van Curacao, is Vrijdagavond met een KLM-vliegtuig naar New York vertrokken, Vandaar reist hij door naar Willemsstad. Winston Churchill hèeff'iq een rede, te Cardiff verklaard, dat Nrroot-Brittannië vooruit moet zien naar een tijd, waarin Duitsland, weer zijn plaats in het Europese gezin zou innemen. De Duitsers zouden dan al hun gaven "en kun nen en geheel do waarde van hun ras gebruiken om het kwaad te hèr- stcllcn, dat Zij hebben aangericht 'en opnieuw dat grote Europese gebouw oprichten. Geen nieuwe stappen van AVest-Duitse premiers De conferentie van West-Duitse premiers heeft besloten, dat geen nieuwe stappen van Duitse zijde ge daan zulllcn worden t.a.v. de gealli eerden voorstellen voor Duitsland voordat de 3 militaire, gouverneurs officiële verklaringen zullen hebben afgelegd over de besluiten van Ko blenz, Voorlopige raad voor de 1 kunst De Minister van Or K. en W. heeft dc aanwijzing van A. H. M. Wij fels als voorzitter van de sectie voor het toneel en dé letteren van de voorlopige raad voor de kunst ingetrokken en bepaald, dat als le den in deze sectie zitting zullen hebben: H. E. Arnoldi, J. H.. Car- pentier Alting, dr. G. Stuiveling en? prof. dr. F. J. H, M. van der Ven. Als voorzitter en? plaatsvervan gend voorzitter van de sectie zullen optreden respectievelijk prof. dr. F. J. H. M. van der Ven en J. H. Car- pentier Alting. Burgemeester Oud van Rotterdam op het politieke koord Israël is bereid de wapenstilstand op alle fronten te hervatten en onmiddellijk een bevel tot het staken van bet vuren in het gebied van Jeruzalem uit te vaar digen, indien alle Arabische regeringen hetzelfde doen- Dit werd Vrijdag mede gedeeld door een woordvoerder der regering van Israël. Het besluit werd genomen op een buitengewone vergadering van de voor lopige regering. Het fs onmiddellijk telegrafisch medegedeeld aan Trygve Lie, dé secretaris-generaal van.de V.N. Het tijdstip waarop de order van kracht zou moeten worden is door graaf Folkc Bernadotte, bemiddelaar der V.N., bcpaJld op Zondagmiddag 16 uur. Diplomatieke waarnemers in Londen menec, dat.de Britse regering het op zich heeft genomen de Arabische we reld voor het standpunt van de Veilig heidsraad vatbaar te maken. De paradox wil, dat in het aange zicht van een hernieuwde wapenstil stand de gevechten in Palestina de af gelopen 24 uur aan heftigheid hebben gewonnen. De Joden hebben hierbij weder om de meeste successen geboekt. Het belangrijkste hiervan is de ver overing van de stad Nazareth tussen de havenstad Haifa en het meer van Tiberias. Na zware gevechten slaagden zij erin de stad te nemen en 'grote aantallen Arabieren ge vangen te nemen. Bernadotte. die'. Arabieren cn Joden van deze'termijn in 'kennis heeft ge steld, verklaarde, dat hij nog geen ge volg köq geven aan de order, een doel treffende supervisie van de Wapenstil stand te garanderen. „Ik hoop ernstig, dat beide partijen op zich zullen nemen, nauwgezet naar de letter cn naar de geest dc wapenstilstand in acht nemen", zcide hij,. Van Arabische zijde is nog geen volledig antwoord binnen, maar zij hebben zich accoord verklaard met het staken van het vuren voor het gebied van Jeruzalem. A Dit Arabische besluit wordt door Reuter uit dc Libanon gemeld, waar de politieke commissie van de Arabische Liga zich in vergadering bevindt over de besluiten van dc Veiligheidsraad, Nederlandse kwakzalvers - in Brussel gepak.t De: politie van Ukkel (een voor stadje; van Brussel) heeft de Ne derlanders Willem Janssen en zijn vrouw Anne-Marie Retrae, wegens het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde gearresteerd. De ech telieden beroemden zich er op met een oogopslag-te kunnen zien, wel ke kwaal een patiënt had. Zy be weerden te kunnen genezen dnor suggestie.' Dat er - belangstelling voor hun „geneeswijze"" bestond, blykt wel uit het' feit, dat op het moriient van de arrestatie niet min der dan driehonderd personen in de rij stonden voor het' huis, waar de beide „wonderdokters" hun praetijk uitoefenden Verliezen in Indonesië De regering maakt bekend, dat in de afgelopen week tot haar leedwe zen de navoïgèhdé verliezen zijnge rapporteerd: K.N.LL.i Sergeant Pattina Sarapg, sergeant Ajal, J. Flobr. Koninklijke "Landmacht geen ver-, liezen. Koninklijke'Marine geen verliezen. -V.Vd i': f s n ENGELS MARINEBEZOEK. Vrijdag is het Engelse onderzeebootmoe- derschip H.M.S. Mont Clare, begeïeid van vier Britse onderzeeboten in de Waalhaven te Rotterdam aangekomenDit Engelse bezoek aan de onderzeebootbasis Waalhaven 'van dc Koninklijke Marine duurt tot komende week Donderdag. Sigaret wordt schaars Na een. vergadering van 't Fran se kabinet, waarin naar men aan neemt, is besloten tegemoet te ko men 'aan de eisen van de Franse PTT-ambte naren hebben dezen besloten hun staking, die in de nacht van Vrijdag op Zaterdag had moeten beginnen uit te stellen. - Ook andere vakorganisaties schij nen tot hetzelfde besluit te zijn ge komen. In ieder geval heeft de sta king van het Franse overheidsper soneel zich in de verstreken 24 uur niet verder uitgebreid. De particulieren die' het meest door de staking zijn gedupeerd, zijn de liefhebbers van rookartikelen. Het gevolg van de staking onder de ambtenaren van het ministerie van financiën is dat de aflevering van tabak aan de detaillisten is stopge zet. 'In vele Farijse zaken hangt een bordje „Rookartikelen uitverkocht" Dé staking onder het douane-per soneel daarentegen heeft bereikt, dat de aanvoer van Amerikaanse sigaretten en chocolade vanuit België en de Franse zeehavens' aan merkelijk is toegenomen. Ten ge volge hiervan is het aanbod van deze artikelen op de Parijse boule vards aanmerkelijk toegenomen. Expositie Münchener Pinacotheek In het Rijksmuseum te Amsterdam opent Zondag de grote expositie van schilderijen uit de Muenchefter pina cotheek. Zeer weinig van de ruim 160 doeken zijn eerder in Nederland ge weest. Behalve talrijke werken van Duitse meesters als Holbein, Duercr en Altdorfer. omvat de tentoonstel ling een grote collectie werken van Rubens, van Dijck, Rembrandt, Frans Hals,' Brouwer. Breughel, Bouts, Italiaanse meesters als Giotto, Angelico, Da Vinci. Titiaan. Tinto retto en Spaanse en Franse meesters als El Greco, Velazques, Murillo, Goyaven Millet. In de maand Juni is de werk loosheid weer gedaald. Waren er eind Mei nog 30.898 werklozen in geschreven, eind Juni was dat aan- tal gedaald tot 39.44-5. Rondom de Kabinetsformatie: (Van onze Haagse redacteur) De formatie-pogingen 'beginnen thans in een stadium te komen, waarin duidelijker aan de dag zal treden, welke richting dr. Beel voor lopig wil uitgaan. Dat is reeds gebleken uit het feit dat hij vier fractie leiders heeft uitgenodigd, niet meer, maar ook niet minder. Zoals reeds werd verwacht, zijn de CHU en de VVD in ieder geval in het overleg betrokken. Waarheen dat leiden zal hangt voor een groot deel af van de fractie-vcrgadcringen, welke enkele van de bij de formatie-betrokken- partijen gisteren hebben gehouden. Het is duidelijk, dat de mogelijkheid van slagen van dr. Beel in belangrijke mate afhangt van de houding die K.V.F. cn P.v.d.A. ten opzichte van. zijn pogingen innemen. Wat de K.V.P. bet relt is een aanwij zing voor haar voorlopige houding te vinden in het standpunt, dat prof. Rom- me gisteren in de Volkskrant tot uit drukking bracht. Daar veidedigde hij de opvatting, dat de vermelding van het begrip „parlementair kabinet" In de opdracht wil zeggen, dat het door Beel te vormen kabinet verzekerd zal moeten zijn van een meerderheid van tweederde ?n dc Kamer. Daarin ligt wel besloten, dat de K.V.P voorlopig zal blijven aandringen óp een bredere basis. Of de K.VP, echter nis putje bij paaltje komt en de P.v.d.A. dit op grond van de .onverenigbaarheid van haar eisen met die van de C.H.U zal moeien Wijven verwerpen, de poging van Beel zal dooi mislukken, mag wor den betwijfeld. Indien gesproken wordt over een zo groot mogelijk vertrouwen van de Ka mer, behoeft dat piet te betekenen, dai dit vertrouwen gebaseerd moet zijn op de steun van zoveel mogelijk personen: men kan het vertrouwen ook in de diepte zoeken. wAu-voor dan. voorwaar, do is. dat dé twee partijen die tot nu toe de regering hebben ersteund. aan het .volgend kabinet een groter vertrou wen schenken dan tijdens de afgelopen twee jaren liet geval was Dit zou echter slechts dan bereikt kunnen worden, indien de twee partijen het iets duidelijker eens waren over het werkprogram. Onduidelijkheid heeft in het verleden te'tkenmale tot moeilijkheden aanleiding gegeven. Vooral op het stuk van de so ciaal-economische politiek. Daarbij den- ken wij In dc eerste plaats aan de moei lijkheden. welke men van katholieke zijde aan prof. Lieflinck In de weg heeft gelegd. De wijze, waarop de heer Tculings zijn beruchte vierhonderd mtl- lioen heelt afgedwongen ten behoeve van de bezitters Is van principiële be tekenis geweest. Zo zijn er meer punten, waarop de twee partijen tegenover elkaar stonden. Men herinnefe zich slechts de ontwerp- wet op de' bedrijfsorganisatie, welke stellig de principiële, punten raakt. Het touwtrekken is voorlopig ten voordel» van dc K V.p. beslist, omdat onder lei ding van minister Van den Brink zoveel Wij moeten duidelijk laten uitkomen, dat niet zal worden toegestaan dat onze parlementaire methodes door stakingen worden vervangen. Indien de vakbondsleiders wensen samen Ie werken fs tic regering bereid heh te accepteren. Doch ik wil er de nadruk op leggen dat de Italiaanse regering het resultaat van de nationale* verkiezingen is cn dat niet kan' worden toegestaan da? arbeiders inbreuk maken op beslis singen die de regering heeft genomen. De anti-stakingswet is nodig om dat de vrijheid van de arbeidersbeweging grenzen heeft welke in het belang van de gemeenschap niet overschreden kunnen worden. Met deze woorden besloot premier de Gasperi de rede, waarin hg wetten aankondigde om politieke stakingen zoals die gisteren zgn geheaden naar aanleiding van dc aanslag op Palmiro Togllatfi onmogclük te maken. mogelijk alles wat kpn wijzen -op over- hcidsleiding uit bet ontwerp werd ge houden, Dit is uiteraard voor de P- v, d. A. van dc grootste betekenis, omdat deze party de overheidstel ding in begin sel heeft aanvaard. Over deze zaak zal bij de behandeling van de wet nog wel het eet» en ander worden gezegd. En onmiddellijk hierbij aansluitend komt men op de samenwerking met België De besprekingen in Chateau d'Ardenncs hebben geleid tot de ver breiding van de gedachte, dat Neder land zou moeten overgaan tot een vrije economic, althans nagenoeg vrij. Nu behoeft nauwelijks gezegd, dat dit in het kader van die samenwerking zeker niet noodzakelijk is, cn wij zouden daar aan toe willen voegen, stellig ook niet wenselijk. Want juist bij deze sa menwerking zal de overheid in beide landen een belangrijke rol moeten spe len. En indien in België daarvoor al minder begrip bestaat, dan wil dat nog niet zeggen, dat wij de Belgen maar naar de terugkeer-tot het vrije spel der maatschappelijke krachten moeten volgen. Het is intussen duidelijk, dat de P. d, A. het beginsel van de gelelde economie door velen aangevochten, doelt door weinigen begrepen - stellig niet zsJ loslater. Indien, het zover zou moeten komen In Nederland, dan ^al er voor dezo partij nauwelijks een andere plaats, zijn dar. in de oppositie. Dit zijn dus punten waarop deze twee partijen met "elkaar tot overeenstem ming .dienen te komen, wil er voor hen een hechtere basis tot samenwer king tot stand komen Het ls echter weinig waarschijnlijk, dat een christe- lijk-historisehe politiek, vooral ophet stuk van de financiën, waarover de. C.H.U. woordvoerder Lunshof stel lig met goedvinden van Tilanus zulke merkwaardige geluiden heeft la ten boren, bij zulk een overeenstem ming zal kunnen aansluiten. De communisten, die 'de rede reeds herhaaldelijk met hun interrupts' hadden onderbroken staken bij de laatste woorden hun mening niet on der stoelen of banken; van de rech terzijde nam mest eveneens aan het tumult deel en voor er een minuut verstreken was vormden de afge vaardigden van links en rechts een vechtende kluwen mensen. Een ver slaggever die zich op de tribune be vond verklaarde na afloop van het gevecht, dat tien miuuten duurde, dat er ongetwijfeld doden en gewon den waren gevallen indien de leden van het parlement jonger waren ge weest. Togliatti, het slachtoffer van de politieke aanslag, wlehs won den ooi-zaak zijn van deze troe belen, bevindt zich nog steeds tussen leven en dood. Bij fouillering van de dader van de aanslag, AtUonio Pallante, bleek, al dus deelt de politie mede, dat hij Hitler's „Mem Kampf" bij zijn baga ge had. Het wapen waarmede hij de aan slag pleegde was een ouderwetse re volver met kogels van lood. De algemene staking, die zoals wij reeds meldden tot een eind is geko men heeft bet leven geëist van veer tien personen, terwijl er tweehon derd ernstig zijn gewond. Toch is het nog onrustig in vele steden, tegendeel beoogde, onmogelijk door telkens weer onzakelijk te schelden en te beschuldigen? Men had erop gerekend dat hij gèen vereniging van Duitsland wenste en nu speculeerde hij op hét onge- ER is een zeer merkwaardige, zij het ook geenszins verwon- *TÏ "TT^ ~ll derlijke rust ingetreden in Europa inzake de crisis van Berlijn. De ge rustheid stijgt naarmate het te meer vast komt te staan dat de -.1 en nu specuiecro westelijke mogendheden het, tot in zelschap. Maar desniettemin, men martiale vastberadenheid van het en hoe kunnen zij anders zijn ais der Amerikanen bii het aan- de uiterste consequentie ernstig m°est dit bewind steunen, wilde 'ogenblik is met bevreemdend. Het zij hun waarnemers voorschrijven aa" TO'sn u is een verschijnsel te meermaar wat zy moeten rapporteren! zo - deze keer een heuglijk verschijnsel erg kan dat met wezen, dat zij ten ------ - aanzien van de opvattingen te Washington in twijfel zullen zijn. Het hoort voor het overige tot de leer: De Angel-Saksische kapitalis ten willen immers een oorlog om het Russische'regime ten val te brengen! Moskou zal het niet in zijn weg vinden liggen, die verfoeilijke menen met hun voornemen Berlijn "*en J"5* ^fL. ke*e wereld niet prijs te geven. Menigeen zal |19®Ê.S noodlottige Singen beleven, zich erover verbazen opeens is voorkomen, omdat Amerika, in Engeland zo grote vastberaden- onmiddellijk ter plaatse verscheen heid te vinden. Ware deze er sedert Sm kracht en nadruk de 1935 geweest dan ware Europa en j*oor Britten opgegeven taak op de wereld voor de grote ramp, die vangen. hen, sedertdien getroffen hebben,' Maar Engeland is nu eenmaal zeer dat uit .Engelands verzwakking voortspruit. Toen ik in Maart te Berlijn aan een der hoogste vertegenwoordigers van de Britse politiek vroeg, wat Engeland doen zou als de Russen zouden trachten de westelijke ge nu,'na zoveel dat bekend is gewor- uitkomen, want waarlijk/het is An allieerden uit Berlijn weg te drin- den, geen twijfel meer bestaan. toestand geraakt in de uitoefe- gen, bracht deze vraag hem zicht- Ware De Geer niet zo uitermate -hing van een plicht, die het land baar in verlegenheid. Maar toen aanhitsers_ tot oorlog in de kaart te koppig en hardleers geweest, dan tot eeuwige glorie zal strekken en ik hem vroeg, wat Amerika's hou- zou zelfs hij beseft hebben wat eeir die ons alleen maar dankbaarheid .ding zou zijn, was zijn antwoord zielig staatsmannetje hij was, toen en eerbied tegenover Albion kan heel belist: Amerika zou dit als liggen, kan het niet lokken, zomin Russische regime gespaard gebleven. Daarover kan uitgeput. Het kan met ere daarvoor uitkomen, want waarlijk/ het is'in ■an al die welbedachte maar slecht gerechtvaardigde aantijgin gen. Praat men zo als men een ac coord wenst? Naar aanleiding van het ant woord: Men vrage Duitse sociaal democraten uit de oostelijke zone, waar democratie ontbreekt. Ik heb dat vier maanden geleden gedaan, op uitgebreide schaal zelfs. En de antwoorden tvaren eenstemmig en duidelijk, hoeveel ontevredenheid er ook met het militaire bewind in Aantrekkelijke partijen Ook de vierde dag van het tournaol der Internationale. Clubs te Noordwijk heeft weer veel aantrekkelijk en goed tennis te zien gegeven. De talrijke toe schouwers hebben dan ook met volle teugen genoten .van liet programma, dat bun werd voorgezet. Drie Franse- musketiers verschenen vanmiddag op de baan, Boroha, Brugnon en Cochet, en dat alleen al .is -con attractie,. Van Swot speelde .een ..enkelsppl .tegen :Co- chét eri" ;dóif: cvehal*' vorig", jaar,:'"hét onderspit tegen deze fijne tacticus. Uit slag 2—6, 6—2, 4—Q Het andere enkelspel van de ontmoe ting Nederland—Frankrijk ging tussen Var> Meegeren en Dubucq, Het was een. eenzijdige stï-tjd. Van Meegeren speelde zijn beste spel en won met 62, 60. Het mooiste enkelspel van de dag was de ontmoeting Sturgess—Abdcssa- Jam Belde spelers bezitten een prach tige stijl .en beiden hebben hetzelfde speltype lange fore- en backhand-dri ves van af de baseline. Minutenlange rallies waren het gevolg en langzaan» volgden de games elkaar op. Sturgess zegevierde met 3—6, 63. 7—5. Een grillige wedstrijd was het treffen tussen de Wimbledonkamptóett, de 22- jarige Falkenhurg,-eti de Belg Peten,. De Belg speelde deze party buitenge woon goed en of hot Coneortgebouw- aoplaus. dat na Falkenburg's zege weer klonk voor de winnaar of voor de ver liezer bestemd was, hebben we niet kunnen nagaan (46. 63, 9—75. Hei dubbelspel Sturgess—Hughes'con tra GeclhandVan den Eynde was met 6—1. B6 voor de Britten.- Borotra cn Brugnon hebben de ande re Engelse combinatie MottramHarper goed partij gegeven cn het 'was ver wonderlijk hoe deze Fransen, samen bijna een eeuw oud, nog als dartele juniores over de baan sprongen: De wedstryd was echter voor hét Brltso paar met 6-4.4. 60 Een goede dubbel zagen we daarna van de Fransen Cochet en Abdessalam tegen Harper en Hughes (13—11, 64). De Argentijnen Moren cn Russell wa ren tegen de Belgen Washer en Peten uitstekend op "dreef. Zij wonnen met. 6—2. 6—1, spelen. West-Europa, dat voor de i1Et Westen, mocht heersen Het Russische letten vrijwel zou open- „as heilig in. vergelijking met het 1door Dr. M. v. Blankenstein r in de ogen van als een wijze rat zich aangelokt hen die onder Russisch gezag leef- voelt door het spek in dc val. den. Want achteraf winnen het dan toch u. maar de kwade.bedoelingen. Ewa' het rcoht cer westelijke geallieerden betreft zich in Berlijn ET Russische antwoord aan de te bevinden, het staat vast en is westelijke geallieerden is hier met territoriale concessies aan dc niet mee in strijd. Het is typisch Russen nog extra betaald. Het ant- Russisch en Oosters: Men moet hij zijnvlag uitstak naar aanlex- opleggen. Er zün maar al te veel ding van „München". Nederlanders, die uit historische Het was geen hardleersheid van rancune ,of uit ontevredenheid met de Engelsen toen zij. na de oorlog hetgeen er na de oorlog is gebeurd, opnieuw in agressieve vastbera- dit feit over het. hoofd zien. Zijn denheid te kort schoten in allerlei - er ook niet nog onbewuste invloe- internatiDnale kwesties. Zij hadden den van Duitse propaganda van het hunne ertoe bijgedragen, dat voor de oorlog' en zélfs van -tijdens een casus belli beschouwen. Dui- de chaos in Griekenland ontstond, de oorlog bij in het spel?-In de -delijker kan het niet. nussisco en. «-/uswus; .men hwjci wnnrj- 1 Desniettemin trokken zij zich even eerste wereldoorlog waren tal van Engeland moge nu nog zo zwak toegeven cn uitstellen tot geen uit- ae westelijke geaiixeer- haastig en. op even gevaarlijke. fee^, eerbare Nederlanders uit zijn het'is veel zwakkeren mach- stel meer mogelijk is. Waarom af- ücn l3St voor de hand: Laat dit wijze uit het land terug, als zij zicji hoofde van deze twee omstandig- telozer van het ogenblik af waarop stand gedaan van enige kans op twistpunt aan het Haagse Hof wor- later uit Palestina zouden terug heden beslist pro-Duits. Zij hoor- te kort zou zijn geschoten in winst? Er :s altijd de mogelijkheid, den voorgelegd. Wordt het 'gese- trekken. Dit zij niet gezegd omdat oen voor het merendeel niet tot de solidariteit met de Amerikaanse dat de tegenstander, in ongeduld, dan wij alle heil zien in de tegenwoor- pro-Duitsers, die om hun voorkeur politiek. Solidariteit-van Engeland nog -concessies doet.. Zolang de zien oat oe hus- dïge Griekse regering. Maar Grie- hun land tijdens de tweede wereld- met Amerika heeft tót onmiddel- westelijke mogendheden, voorzich- sea-er met van willen weten, kenland was nu eenmaal het kri- oorlog verrieden of in.de steek lie- jjjfe gevolg, erkentelijkheid van tigheidshalve, nog geen ultimatum Nu spelen de Russen met de ge- tieke punt geworden, waar zou ten. Hun ouae gevoelens ontwaken Amerika En een Engeland, met stellen is er nog geen haast.'Des- dachte, de voorziening door de worden beslist of. Rusland het na- z°. gemakkelijk en hun nieuwe een eenstemmig erkentelijk Ame- niettemin is de Russische positie lucht van Berlijn te beletten. Zij burige Oosten bij zijn-vazallen zou vriendschap voor Engeland, tijdens rjka achter zich, is niét zwak, en heel duidelijk reeds geschokt Er is zullen zich wachten die uit te.voe- kunnen inlijven. Ware dit geschied,-de oorlog verworven, wordt zo heeft alle vooruitzichten zijn eco- blijkbaar geen eenstemmigheid .ren. Want slechts met de pry's van de gevolgen zouden niet te over- licht geschokt! nomïsche moeilijkheden te over- meer te. Moskou. een oorlóg zou dit mogelijk zijn. zien zijn geweest. Dit mag men winnen. .Daarqra zou degeen, die Een herhaling, zijn alle verwijten Zelf willen zij Berlijn voorzien: zeggen, hoe ongunstig "men overi- \T A deze afdwaling kom ik op vermoedt dat Engeland slechts in het" antwoord-van^^Rusland.; Dat Om dan als bewezen voor te stel- gens denken moge over de Griekse 1 s mijn onderwerp terug: De te- bluft'-inzake Berlijn, ..tegelijkertijd de andéren een verdeling van jen dat het aan hen hoort „staatslieden", die het Westen nu gen stelling tot het betoon van moeten 'aannemendat 'Amerika Duitsland wensen; door--te zetten, ^1.., niet kan nalaten te ondersteunen, droevig: maar verklaarbaar ..onver- bluft En dat is 'heel'zeker/niet. het hebben wij vaak gehoord.-- Maar auemaai rekken, tydwin- Naar onze smaak zal mén niet mogen;dat de Britse .politiek na geval.De" Russenmogennog zo waarom-:maakte dan Molotof de Maar de internationale wereld licht te bard oordelen over dit ge- de oorlog heeft gekenmerkt en hun onkundig zijn inzake het Westen— conferentie van Londen, die het is-al verder, en blijft er kalm bij. Dc uitslagen van dc eerste dag van' de Kaagweek luiden als volgt: Teamwedstrijden 12 M2 klasse: 1. Z.V Brasemermecr 21.2 p.; 2. Z.V.„ de Forel 21.1 p.; 3. K.Z.R. en M. Ver, De Kaag 19 p. Valkenklasse: 1. KZR en M' Ver Dc Kaag 39.2 p.: S. ZV Brasemer mecr 28.1 p.; 3. KZV Snéfek 27 p.; 4. WSV Aegir 10 p Olymplajoilên! 1; KZtl cn M. Ver. De Kaag 33.1 p.; 2 WSV Aegir 30.2 p.; 3. R en ZV Gouda 27 p.; 4. w.V De Schinkel 17 p.; 16 M2 Een-' heldsklas^e: 1. R. en Z.V. Gouda 16.2 p.; 2. KZR en M Ver. De Kaag 14.1 p. (onder protest van De Kaas); 12 voets-" jollenklasse: 1. KZR en M, Ver. De Kaag 63.2 p.: 2. R.J.C, 58 p.:-3 Zaan-" Jandêe Z. Ver. 46.1 p.; 4 RZV 46 p.; 5. R. cn Z; Ver. Gouda 42 p. In een te Manchester gehouden gevecht over tien ronden werd de Nederlander Jan Nicolaas op pun ten geslagen door de West-Indiër Ivor Germ able. De ontmoeting tus sen beide lichtgewichts stond op een hoog peil en het overwicht van Germaine was zeer klein. ZUIDELIJKE WIND Meest zwaar be wolkt met tijde lijk enige regen. Matige, aan de kust later nu cn dan krachtige wind uit Ztilde- JijRe richtingen.. Iets hogere tem peraturen. IS Juli: Zon op 4.41, onder 20.50. Maan op 19.30, onder 1.37. 19 Juli: Zon. op 4.42. Onder 20.43. Maan Óp 20,33. onder 2.2L 18 Juli. Hoog water te Rotterdam: ie tij 2.16 uur. 2e tij 14.58 uur. 19 Juli Hoog water te Rotterdam: le tU 3.16 uur. 2e tb 15.49 Uur. Waarnemingen te Rotterdam: Luchtdruk 760.1; Wind West 3; Temp. 15,10.0; Max. temp. 16,6,, gis termiddag 2.40 u.; Min. temp. 13.3, gisteren 9.40 u.: Weersgesteldheid! zwaarbewolkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1